Кількість абзаців - 125 Розмітка (ліва колонка)


про особливості виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування (Друге читання)

0. Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про особливості виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування  
1. Цей Закон визначає особливості державного регулювання діяльності у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків із записом інформації для лазерних систем зчитування та недопущення незаконного їх виробництва та обігу  
2. Стаття 1. Визначення термінів  
3. В цьому законі вживаються терміни, що мають таке значення:  
4. Виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);  
5. Виробництво дисків - діяльність, пов'язана з виробництвом (випуском) дисків для лазерних систем зчитування, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію дисків власного виробництва;  
6. диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування (в тому числі мастер-диск, матриця), із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;  
7. ліцензійні умови - вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, передбачені у статті 4 цього Закону та визначені Кабінетом Міністрів України, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника дисків, який отримав ліцензію на виробництво дисків.  
8. ліцензія на виробництво дисків - дозвіл, що надається відповідно до вимог цього Закону і є єдиним документом, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом установленого строку;  
9. ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у додатку до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць, в якому здійснюється виробництво та зберігання дисків для лазерних систем зчитування;  
10. ліцензоване обладнання - обладнання, включаючи прес-форми, що зазначене в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;  
11. мастер-диск - відповідний носій, що містить всю або частину інформації у цифровій формі, яка переноситься на матрицю;  
12. матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію в цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення інформації на диск для лазерних систем зчитування;  
13. незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення - види господарської діяльності, пов'язані з виробництвом, зберіганням, реалізацією (торгівлею), ввезенням на митну територію України чи вивезенням з митної території України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього Закону;  
14. спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - міжнародний код, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків.  
15. Стаття 2. Сфера дії Закону  
16. 1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт дисків.  
17. 2. Правовідносини у сфері виробництва дисків регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами, в частині, що не суперечить цьому Закону, міжнародними договорами України, а також нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України виданими відповідно до цього Закону.  
18. Стаття 3. Регулювання виробництва дисків  
19. 1. Виробництво, імпорт та експорт дисків може здійснюватись суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.  
20. Ліцензія на виробництво дисків видається органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування) відповідно до цього Закону.  
21. 2. До видачі ліцензії орган ліцензування присвоює заявнику спеціальний ідентифікаційний код в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
22. Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.  
23. 3. Ліцензія на виробництво дисків, зазначена в цій статті, може бути видана лише суб'єкту підприємницької діяльності, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:  
24. - його виробничі потужності;  
25. - його (власні або орендовані) виробничі та складські приміщення;  
26. - його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;  
27. - склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);  
28. - дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;  
29. - інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
30. 4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох (3) років одночасно, відповідно до вимог цього Закону, в порядку, за формою та з врахуванням умов встановлених Кабінетом Міністрів України.  
31. 5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.  
32. Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків (ліцензійні умови)  
33. 1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків (далі - ліцензіат), зобов'язаний:  
34. а) виготовляти диски лише на обладнанні та в приміщеннях, які зазначені в ліцензії;  
35. б) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;  
36. в) забезпечити наявність на всьому обладнанні для виробництва мастер-дисків і прес-формах, які належать ліцензіату або контролюються ним, пристроїв для нанесення на диски, що виготовляються, спеціальних ідентифікаційних кодів з дотриманням вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;  
37. г) негайно, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей зазначених у ліцензії, в тому числі про:  
38. - ліцензоване обладнання;  
39. - ліцензовані приміщення;  
40. д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права та виконання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, щодо перевірки наявності прав на відтворення (використання) таких об'єктів;  
41. е) зберігати облікові документи про виробництво і реалізацію, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти (5) років, і надавати копії таких облікових документів та примірники дисків органу з питань ліцензування відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;  
42. є) в будь-який час надавати органу ліцензування чи особам, уповноваженим ним і незалежно від наявності будь-якого попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону;  
43. ж) виконувати інші вимоги, встановлені Кабінетом Міністрів України.  
44. 2. Виробництво дисків на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини, з безумовним дотриманням вимог цього Закону.  
45. 3. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ до облікових документів про виробництво і реалізацію дисків та їх примірників, з метою ознайомлення, власникам авторських чи суміжних прав та/або їх представникам.  
46. Стаття 5. Експорт, імпорт дисків та окремих товарів, пов'язаних з ним  
47. 1. Відповідно до цього Закону, в Україні запроваджується ліцензування експорту та імпорту обладнання для виготовлення дисків, сировини та матриць для виробництва дисків, а також експорту дисків.  
48. 2. Ввезення та вивезення товарів, передбачених частиною 1 цієї статті без ліцензії забороняється.  
49. 3. Підставою для експорту, імпорту товарів передбачених частиною 1 цієї статті, є разова (індивідуальна) ліцензія, що видається Міністерством економіки України в порядку встановленому законодавством України щодо зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом  
50. 4. Ліцензія на експорт, імпорт товарів, передбачених частиною 1 цієї статті, може бути видана з дотримувань умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. Умови, встановлені Кабінетом Міністрів України, повинні враховувати, зокрема, такі вимоги:  
51. а) обладнання має бути забезпечене пристроями для нанесення СІД-коду або повинне бути пристосоване для такого забезпечення в майбутньому;  
52. б) в ліцензії на експорт або імпорт зазначається:  
53. - код товарної номенклатури згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до вимог передбачених міжнародними договорами України;  
54. - сума (кількість) товару;  
55. - перелік творів, фонограм та виконавців, які є на цих дисках та/або матрицях;  
56. в) експортер та/або імпортер зобов'язані зберігати ліцензію або її нотаріально завірену копію протягом не менше п'яти (5) років;  
57. г) експорт дисків за межі України може здійснюватись лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів України.  
58. 5. Імпорт матриць в Україну або їх експорт може здійснюватись лише за наявності на них міжнародних або українських спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів України.  
59. Стаття 6. Державний контроль та органи контролю  
60. 1. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, та спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а також інші державні органи в межах своїх повноважень, шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі раптових) перевірок.  
61. Порядок здійснення передбаченого цим Законом державного контролю встановлюється Кабінетом Міністрі України.  
62. 2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.  
63. Позапланові та раптові перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про здійснення підприємницької діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії чи порушення ліцензійних умов виробництва дисків та/або особливих умов ліцензій на експорт чи імпорт зазначених дисків, обладнання та сировини для їх виготовлення, а також з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень;  
64. 3. Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю власників авторських чи суміжних прав та/або їх представників, в тому числі іноземних, за їх ініціативою або на запрошення органів контролю.  
65. Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю  
66. 1. Органи державного контролю здійснюють такі функції:  
67. Орган ліцензування відповідно до цього Закону:  
68. - приймає рішення про видачу ліцензій, продовження терміну ліцензій, призупинення їх дії або анулювання ліцензій на підставах, передбачених законодавством;  
69. - контролює дотримання виробником вимог цього Закону, ліцензійних умов і, в разі виявлення порушень, застосовує передбачені Законом фінансові санкції, а у взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх справ - додаткові спеціальні заходи;  
70. - виконує інші функції, що витікають з вимог цього Закону та передбачені Кабінетом Міністрів України.  
71. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ беруть участь у проведенні перевірок діяльності виробника та, з метою запобігання та припинення порушень цього Закону, застосовують спеціальні заходи, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України.  
72. 2. Органи державного контролю мають право:  
73. - мати доступ до приміщень виробника, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку, а також мати доступ до всіх документів, звітності з метою виконання контрольних функцій;  
74. - вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов та порядку виробництва, або тимчасово зупиняти неправомірну діяльність виробника;  
75. - оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;  
76. - опечатувати та/або вилучати продукцію (диски, матриці), вироблену з порушенням цього Закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезене в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його конфіскацію судовому порядку.  
77. Стаття 8. Відповідальність за порушення цього Закону  
78. 1. За порушення цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:  
79. - здійснення підприємницької діяльності по виробництву дисків без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
80. - виробництва дисків без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів та/або без ліцензії власника авторського права чи суміжних прав - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
81. - експорту, імпорту товарів, передбачених цим законом без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
82. - за невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на всьому обладнанні для виготовлення мастер-дисків і прес-формах, які належать виробнику або контролюються ним, пристроїв для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
83. 2. При повторному чи подальшому порушенні будь-якої з ліцензійних умов, або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
84. 3. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування та іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.  
85. 4. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності протягом 15 днів рішення компетентного органу про стягнення штрафу несплачена сума стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.  
86. 5. Диски, виготовлені в Україні, чи матриці, обладнання, сировина, ввезені на територію України з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності як такі, що знаходяться у незаконному обігу.  
87. Будь-яка прес-форма, на яку не нанесено спеціальний ідентифікаційний код із суворим дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також будь-яке обладнання для виготовлення мастер-дисків, яке не пристосоване для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів із дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підлягають вилученню та/або конфіскації на користь держави у встановленому порядку, і не можуть бути використані або відчужені до приведення їх у відповідність з вимогами положень цього Закону. До завершення розгляду таких питань у встановленому порядку таке обладнання підлягає негайному арешту або вилученню. Якщо обладнання не може бути вилучено негайно, воно опечатується таким чином, щоб його не можна було використати.  
88. 6. Приймаючи рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, орган ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення заходів по вилученню обладнання та дисків і матриць - об'єктів правопорушення шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ та звернутись до суду з поданням про вирішення питання щодо конфіскації.  
89. 7. Правила застосування положень, передбачених частинами 5 - 6 цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України .  
90. 8. Доходи, одержані в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України  
91. Стаття 9. Спеціальні заходи (санкції) за порушення цього Закону  
92. 1. З метою припинення порушень вимог цього закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:  
93. а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності суб'єктів підприємництва у разі її невідповідності вимогам цього закону;  
94. б) тимчасова заборона виробництва, використання обладнання та сировини, що не відповідають вимогам цього Закону;  
95. в) анулювання ліцензії на виробництво дисків за одноразове грубе порушення ліцензійних умов або при повторному виявленні порушення будь-якої з ліцензійних умов. Повторне надання ліцензії в такому разі забороняється. Критерії визначення грубого порушення ліцензійних умов встановлюються Кабінетом Міністрів України;  
96. г) тимчасове зупинення дії ліцензії та діяльності виробника у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;  
97. д) вилучення та конфіскація дисків, виготовлених після введення в дію цього Закону, без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення та конфіскація продукції (дисків, матриць), виробленої з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього Закону щодо нанесення спеціальних індифікаційних кодів, або є неліцензованим обладнанням, чи ввезене з порушенням вимог чинного законодавства.  
98. 2. Ліцензія вважається зупиненою чи анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.  
99. 3. Спеціальні заходи (санкції), передбачені пунктами а) - г) частини першої цієї статті, застосовуються за рішенням органу ліцензування, яке приймається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
100. Спеціальні заходи, передбачені у пунктах а) - г) частини першої цієї статті щодо обмеження, зупинення діяльності, виробництва та вилучення обладнання, та у пункті д), здійснюються органами Міністерства внутрішніх справ за поданням органу ліцензування з одночасним зверненням до судових органів України для вирішення питання щодо конфіскації вилучених обладнання та /або дисків.  
101. 4. Застосування зазначених у цій статті заходів здійснюється відповідно до правил, встановлених Кабінетом Міністрі України.  
102. Стаття 10. Прикінцеві положення  
103. 1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опублікування.  
104. 2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
105. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
106. а) У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради, 1991, N 14, ст. 168; 1998, N 17, ст. 80): Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Діяльність, пов'язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виготовлення, здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".  
107. б) У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49, N 51, ст. 447; 2000 р., N 24, ст. 186):  
108. Частину першу статті 16 доповнити абзацом такого змісту :"- з мотивів захисту інтелектуальної власності";  
109. У статті 17:  
110. Частину першу доповнити новим абзацом такого змісту :"- без індивідуальної (разової) ліцензії, експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва (виготовлення) таких дисків."  
111. Частину другу виключити. В зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.  
112. Абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції: "За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення прав інтелектуальної власності, що охороняється на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі спеціальні санкції:"  
113. в) Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-11 такого змісту: "Стаття 164-11. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення, з порушенням вимог чинного законодавства. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення з порушенням вимог та порядку встановленого Законом України "Про особливості виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування" - тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб, чи громадян від 3000 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення."  
114. г) В статті 221 та 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "164-5 - 164-10" замінити цифрами "164-5 - 164-11";  
115. д) Доповнити Кримінальний кодекс України в редакції від 5 квітня 2001 р. статтею 203-1 такого змісту: "Стаття 203-1. Порушення встановленого порядку виробництва та/або експорту дисків для лазерних систем зчитування, а також експорту та/або імпорту матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення Виробництво (виготовлення) та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виготовлення таких дисків, з метою збуту чи розповсюдження з порушенням порядку, встановленого Законом України "Про особливості виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування", якщо ці дії вчинено у особливо великих розмірах - караються позбавленням волі на строк до 5 років з конфіскацією виробів, обладнання, сировини та майна. Під особливо великим розміром слід розуміти вартість продукції (дисків, обладнання, сировини), що у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством мінімум доходів громадян".  
116. е) Частину другу статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після слів "інтелектуальної власності" доповнити такими словами: "а також ліцензування у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування ".  
117. 4. Кабінету Міністрів України:  
118. - у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
119. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також необхідних для його застосування;  
120. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
121. забезпечити приведення у відповідність з цим Законом рішень центральних органів виконавчої влади.  
122. - у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону:  
123. подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо комплексного вирішення питань державного регулювання виробництва та розповсюдження дисків та фонограм.  
124. подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.