Кількість абзаців - 73 Розмітка (ліва колонка)


Про вилучення, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про вилучення, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції  
3. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.  
4. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Терміни та їх визначення  
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
7. власник продукції - громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності чи юридична особа будь-якої форми власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію;  
8. продукція - будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування;  
9. неякісна продукція - продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів до відповідних видів продукції;  
10. небезпечна продукція - продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів до безпеки і яка становить загрозу для життя, здоров'я людини, майна і довкілля;  
11. фальсифікована продукція - продукція, якій навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;  
12. неправильно маркована продукція - продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги до мови маркування та (або) до змісту та повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;  
13. вилучення продукції з обігу - фактичне припинення обігу (реалізації) продукції, проведене в установленому порядку, за рішенням власника продукції або спеціально уповноважених органів виконавчої влади в межах їх компетенції;  
14. використання вилученої з обігу продукції - дії, в результаті яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля;  
15. утилізація вилученої з обігу продукції - використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;  
16. знищення вилученої з обігу продукції - механічне, фізико-хімічне, біологічне або інше оброблення та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях;  
17. перероблення вилученої з обігу продукції - будь-які технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання;  
18. поводження з вилученою з обігу продукцією - дії, спрямовані на перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції;  
19. спеціалізовані підприємства - підприємства будь-якої форми власності, що здійснюють перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції.  
20. Стаття 2. Сфера дії Закону  
21. Дія цього Закону поширюється на відносини між власниками неякісної і небезпечної продукції та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалізованими підприємствами з питань вилучення з обігу, перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання зазначеної продукції.  
22. Стаття 3. Законодавство про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції  
23. Законодавство про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції складається з цього Закону, Законів України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів" та інших нормативно-правових актів України.  
24. РОЗДІЛ II. ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ  
25. НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
26. Стаття 4. Продукція, що підлягає вилученню з обігу  
27. Вилученню з обігу підлягає:  
28. продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився;  
29. продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів (сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання іноземного сертифіката відповідності, висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, ветеринарний дозвіл, карантинний дозвіл та інші документи, що підтверджують якість та безпеку продукції);  
30. неправильно маркована та фальсифікована продукція, а також інша продукція, яка не відповідає вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів до відповідних видів продукції (далі - неякісна та небезпечна продукція).  
31. Стаття 5. Вилучення продукції з обігу за рішенням її власника  
32. Власник продукції зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію і забезпечити перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом.  
33. Стаття 6. Вилучення продукції з обігу та подальше поводження з нею за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади  
34. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції (далі - спеціально уповноважені органи виконавчої влади), на підставі результатів відповідних перевірок видають у межах своєї компетенції обов'язкові для виконання власником продукції рішення про вилучення продукції з обігу.  
35. До спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що приймають рішення про вилучення і подальше поводження з вилученою з обігу неякісною та небезпечною продукцією, належать центральні органи виконавчої влади у галузі забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, стандартизації, метрології та сертифікації, їх територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі та інші органи виконавчої влади у межах їх компетенції.  
36. Стаття 7. Порядок вилучення продукції з обігу  
37. Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції проводиться власником продукції шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення суб'єктами підприємницької діяльності, у яких ця продукція знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.  
38. Вилучена з обігу продукція повинна зберігатися у належно обладнаних та опломбованих (опечатаних) приміщеннях.  
39. РОЗДІЛ III. ПЕРЕРОБЛЕННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ, ЗНИЩЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕНОЇ З ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ  
40. Стаття 8. Порядок, умови та правила перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу продукції  
41. Порядок, умови та правила перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу продукції розробляються та затверджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції.  
42. Стаття 9. Вимоги до спеціалізованих підприємств, що здійснюють перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції  
43. Перероблення, утилізація, або знищення вилученої з обігу продукції здійснюється спеціалізованими підприємствами. Зазначені підприємства зобов'язані:  
44. забезпечувати належні умови для безпечних для здоров'я людини та довкілля перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;  
45. забезпечувати повне перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції;  
46. вести облік надходження, а також перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;  
47. забезпечувати професійну підготовку, постійне підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців;  
48. своєчасно інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про аварії та екстремальні ситуації на підприємстві;  
49. виконувати вимоги відповідних нормативних документів до перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;  
50. не допускати несанкціонованого використання продукції та зберігання продукції в непередбачених місцях.  
51. Спеціалізовані підприємства підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, що встановлені нормативно-правовими актами та нормативними документами до поводження з окремими видами речовин, матеріалів та предметів, охорони навколишнього природного середовища, а також на відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.  
52. Атестація проводиться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, уповноваженими ним органами.  
53. Стаття 10. Фінансування робіт з перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу продукції  
54. Фінансування робіт з перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу продукції, а також оплата відповідної експертизи, що призначається спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, здійснюється власником цієї продукції.  
55. Стаття 11. Перероблення, утилізація, знищення або подальше використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, власник якої невідомий  
56. У разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після отримання висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади забезпечують за рахунок коштів місцевих бюджетів перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими цим Законом.  
57. Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вживають заходів до встановлення власника неякісної та небезпечної продукції, який зобов'язаний відшкодувати всі витрати, пов'язані з переробленням, утилізацією, знищенням або подальшим використанням цієї продукції.  
58. РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
59. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції  
60. Особи, винні в порушенні законодавства про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:  
61. ухилення від вилучення з обігу продукції, що не відповідає встановленим для неї вимогам;  
62. невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади;  
63. порушення порядку подальшого використання вилученої з обігу продукції;  
64. здійснення перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції не атестованими спеціалізованими підприємствами;  
65. невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводження з окремими видами продукції.  
66. Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про вилучення з обігу та поводження з неякісною та небезпечною продукцією.  
67. Стаття 13. Введення Закону в дію  
68. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
69. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
70. 3. Кабінету Міністрів України:  
71. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
72. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.