Кількість абзаців - 61 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006—2020 роки»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006—2020 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 15, ст. 243), виклавши його в такій редакції:
 
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки
 
4. І. Затвердити Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки» (далі — Програма), що додається.
 
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України:
 
8. під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою;
 
9. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
10. 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
 
11. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом скоригувати та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;
 
12. під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості."
 
13. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від №
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Питна вода України" на 2011-2020 роки
 
14. Мета Програми
 
15. Метою Програми є забезпечення населення питною водою у необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.
 
16. Шляхи і способи розв’язання проблеми
 
17. Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
 
18. Проблему передбачається розв’язати шляхом:
 
19. приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;
 
20. інвентаризації каналізаційних очисних споруд;
 
21. будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів;
 
22. будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу;
 
23. розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;
 
24. оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 
25. приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;
 
26. здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.
 
27. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
 
28. Завдання і заходи Програми
 
29. Основними завданнями Програми є:
 
30. упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 
31. будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 
32. впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;
 
33. інвентаризація каналізаційних очисних споруд;
 
34. будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 
35. розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;
 
36. оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;
 
37. приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;
 
38. розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
 
39. Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
 
40. Очікувані результати, ефективність Програми
 
41. Виконання Програми дасть можливість:
 
42. забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
 
43. підвищити якість питної води та очищення стічних вод;
 
44. забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;
 
45. поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;
 
46. забезпечити охорону джерел питного водопостачання;
 
47. впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;
 
48. зменшити втрати питної води;
 
49. забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.
 
50. Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.
 
51. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
52. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
 
53. коштів Державного бюджету України;
 
54. коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;
 
55. коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;
 
56. зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.
 
57. Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
 
58. Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.
 
59. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.
 
60. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9471,7 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету — 3004,3 млн., інших джерел — 6467,4 млн. гривень.