Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про правила нарахування пені та фінансових санкцій на заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про правила нарахування пенi на заборгованiсть з податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв)  
2. 1. Внести такi змiни до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України N8-93 вiд 21 сiчня 1993 року "Про стягнення не внесених у строк податкiв i неподаткових платежiв":  
3. статтю 4 викласти у такiй редакцiї:  
4. "Стаття 4. Визначення недоїмки i пенi за несвоєчасну сплату податкiв i неподаткових платежiв  
5. 1. Пiсля закiнчення встановлених строкiв сплати вiдповiдних платежiв невнесена сума вважається недоїмкою i стягується з нарахуванням пенi.  
6. Нарахування пенi розпочинається:  
7. при самостiйному нарахуваннi сум податку, збору (обов'язкового платежу) їх платником - вiд першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку самостiйного внесення такого податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цiльового фонду, визначеного вiдповiдним законом;  
8. при донарахуваннi сум податку, збору (обов'язкового платежу) контролюючими органами - вiд першого робочого дня, наступного за спливом десятиденного перiоду, який розпочинається вiд дня вручення платнику податку, збору (обов'язкового платежу) повiдомлення про нарахування недоїмки, пiдписаного керiвником вiдповiдного контролюючого органу, що зробив таке донарахування.  
9. Останнiм днем граничного строку внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цiльового фонду, який припадає на вихiдний або святковий день, вважається перший наступний за ним робочий день.  
10. Нарахування пенi зупиняється у день подачi платником податку, збору (обов'язкового платежу) обслуговуючому його банку платiжного доручення на перерахування до бюджету або державного цiльового фонду коштiв у погашення такої недоїмки, включаючи такий день.  
11. Пеня нараховується на суму недоїмки з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день самостiйного погашення такої недоїмки або її стягнення вiдповiдним органом.  
12. Розмiр зазначеної пенi дiє для всiх видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).  
13. 2. За несвоєчасне зарахування платежiв з вини установ банкiв до бюджетiв або державних цiльових фондiв, установа банку сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмiрах, встановлених для вiдповiдного податку, збору (обов'язкового платежу), та несе iншу вiдповiдальнiсть за несвоєчасну сплату податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) згiдно iз законами. При цьому платник податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) звiльняється вiд вiдповiдальностi за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежiв до бюджетiв та державних цiльових фондiв, включаючи нарахування пенi або фiнансових санкцiй.  
14. Днем подання до установ банкiв платiжного доручення за всiма видами податкових платежiв вважається день його реєстрацiї в цих установах.  
15. 3. При стягненнi недоїмки, передусiм покриваються витрати, пов'язанi з таким стягненням.  
16. 4. Для цiлей цiєї статтi пiд термiном "пеня" розумiються проценти, якi справляються з платника податку, збору (обов'язкового платежу) за використання коштiв бюджетiв або державних цiльових фондiв у зв'язку з несвоєчасним зарахуванням платежiв до них".  
17. 2. Списанню з платникiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) пiдлягає пеня, нарахована за станом на 1 сiчня 1999 року та не сплачена станом на 1 травня 1999 року, у тому числi пеня, нарахована у зв'язку iз порушенням строкiв розрахункiв пiд час здiйснення операцiй у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм пенi, стягнення якої здiйснюється за рiшенням суду (арбiтражного суду).  
18. 3. Списанню як безнадiйна пiдлягає заборгованiсть iз сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв та державних цiльових фондiв, у тому числi пеня, нарахована на таку заборгованiсть.  
19. Для цiлей цього Закону, пiд термiном "безнадiйна" розумiється:  
20. а) заборгованiсть юридичної особи, об'явленої банкрутом у встановленому порядку, яка залишилась непогашеною пiсля розподiлу її активiв;  
21. б) заборгованiсть фiзичної особи, яка:  
22. визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою;  
23. померла, у разi недостатностi майна, на яке може бути направлене стягнення згiдно iз законодавством;  
24. яка понад 720 днiв перебуває в розшуку;  
25. в) заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб, стосовно якої минув строк позовної давностi, якщо такий встановлено згiдно iз законодавстом.  
26. У разi коли фiзична особа, визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою, з'являється, або особу, що перебувала у розшуку понад 720 днiв, розшукано, попередньо списана заборгованiсть таких осiб пiдлягає вiдновленню та стягненню у загальному порядку.  
27. 4. Органи стягнення вiдкликають платiжнi або iншi документи, якi мають силу виконавчого документу, на суму пенi та безнадiйної заборгованостi, списаних вiдповiдно до цього Закону.  
28. 5. Iншi закони з питань оподаткування дiють у частинах, якi не суперечать нормам цього Закону.  
29. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо приведення iнших законiв України у вiдповiднiсть до норм цього Закону та прийняти рiшення, що випливають з норм цього Закону.  
30. 6. Цей Закон набирає чинностi з моменту опублiкування.