Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України про внесення змін та доповнень до Кодексу законів про працю України відносно внесення окремих положень про відшкодування моральних збитків за тривалу (три і більше місяців) невиплату заробітної плати та про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України (Друге читання)

0. Друге читанняПроект Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N50, ст. 375; 1988 р., N23, ст. 556; 1989 р., N22, ст. 235; 1991 р., N23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N3, ст.10; 1995 р., N28, ст. 204; 1997 р., N35, ст. 223) такі зміни:  
3. 1. У статті 7 слова "а також тимчасових і сезонних працівників" замінити словами "тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами".  
4. 2. У статті 24:  
5. перше речення частини першої викласти у такій редакції:  
6. "Трудовий договір між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом укладається як в усній, так і у письмовій формі";  
7. доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:  
8. "Трудовий договір між працівником і фізичною особою укладається у письмовій формі".  
9. У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту, п'яту та шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою та сьомою.  
10. 3. Доповнити Кодекс статтею 24-1 такого змісту:  
11. "Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору  
12. У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики".  
13. 4. У частині першій статті 32 слова і цифри "статтях 33 і 34" замінити словом і цифрами "статті 33".  
14. 5. Статті 33 і 34 викласти у такій редакції:  
15. "Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором  
16. Тимчасове переведення працівників на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за їх згодою.  
17. Власник або уповноважений ним орган має право терміном до одного місяця перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівнику за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.  
18. У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення без згоди на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років.  
19. Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою  
20. Простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.  
21. У разі простою працівники можуть бути переведені за згодою з урахуванням їх спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця".  
22. 6. Статтю 35 виключити.  
23. 7. Перше речення частини другої статті 48 викласти у такій редакції:  
24. "Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації та у фізичної особи понад п'ять днів".  
25. 8. У статті 113:  
26. у частині першій слова "якщо працівник попередив власника або уповноважений ним орган (бригадира, майстра, інших службових осіб) про початок простою" виключити;  
27. доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:  
28. "Про початок простою, крім простою певного структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган, бригадира, майстра, інших посадових осіб".  
29. У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою.  
30. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
31. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до "Кодексу Законів про працю" відносно вступу окремих положень про відшкодування моральних збитків за тривалу (3 i більше місяців) несплату заробітної плати.  
32. Верховна Рада України п о c т а н о в л я є:  
33. 1. Доповнити абзац 1 ст. 232 додатковим пунктом наступного змісту:  
34. 6) робітникiв і службовцiв підприємств, установ і організацій про відшкодування моральних збитків, якiм протягом тривалого часу (3 і більше місяців) не виплачується заробітна плата.  
35. 2. Доповнити розділ XV "Індивідуальні трудові спори" новою статтею "Відшкодування моральних збитків у випадку тривалої (3 і більше місяців) несплати заробітної плати наступного змісту:  
36. Ст. 238-1 Відшкодування моральних збитків.  
37. У випадку тривалої (3 і більше місяців) несплати робітнику заробітної плати, він має право для вирішення трудового спору звернутися згідно ст. 231 до районного (міського) суду з позовною заявою про відшкодування йому моральних збитків.  
38. Розмір моральних збитків встановлюється рішенням суду, але не може бути нижчим половини розміру несплаченої заробітної плати.  
39. Категорія осіб, що мають право на відшкодування моральних збитків, визначаються Постановою Кабінету Міністрів України щорічно до настання наступного календарного року.  
40. Закон України Про внесення змiн i доповнень до Кодексу законiв про працю України  
41. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
42. Внести до Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375) такi змiни та доповнення:  
43. 1. Назву кодексу викласти у такiй редакцiї: "Кодекс законiв України про працю".  
44. 2. Частину (абзац) третю статтi 38 викласти у такiй редакцiї: "Працiвник має право у визначений ним строк розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує закони України про працю чи колективний або двостороннiй трудовий договiр".  
45. 3. Статтю 4 викласти у такiй редакцiї: "При припиненнi трудового договору з пiдстав, зазначених у пунктi 6 статтi 36 та пунктах 1,2 i 6 статтi 40 цього Кодексу працiвниковi виплачується вихiдна допомога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку, у разi призову або вступу на вiйськову службу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу (пункт 3 статтi 36) - не менше двомiсячного середнього заробiтку; внаслiдок порушення власником або уповноваженим ним органом законiв України про працю чи колективного або трудового договору (статтi 38 i 39) - у розмiрi, передбаченому колективним або двостороннiм трудовим договором, але не менше тримiсячного середнього заробiтку.  
46. 4. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.