Кількість абзаців - 117 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 37, ст. 453; 2006 р., № 2-3, ст. 35; 2007 р., № 33, ст. 441; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
6. 1) преамбулу після слова «інвалідам» доповнити словами «ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та»;
 
7. 2) у статті 1:
 
8. у частині першій слова «іншими законодавчими актами» замінити словами «законами України»;
 
9. у частині другій слова «фізичні особи, які використовують найману працю, « виключити, а після слів «Верховною Радою України» доповнити словами « (далі - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації), фізичні особи, які використовують найману працю»;
 
10. частину третю виключити;
 
11. 3) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 2. Інвалідом є особа з стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами.
 
13. Терміни «дискримінація за ознакою інвалідності», «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» вживаються у значенні, наведеному у Конвенції про права інвалідів.
 
14. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.
 
15. З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час розроблення державних соціальних стандартів, проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт застосовується принцип універсального дизайну.»;
 
16. 4) статтю 4 доповнити частинами такого змісту:
 
17. «Пільги інвалідам надаються на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та інших законів, в яких зазначено групу та причину інвалідності.
 
18. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав інвалідів на повне включення до суспільного життя.»;
 
19. 5) частину третю статті 6 виключити;
 
20. 6) у назві розділу ІІ слова «в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів» замінити словами «з питань забезпечення прав інвалідів»;
 
21. 7) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
22. «Стаття 8. Державне управління з питань забезпечення прав інвалідів здійснюється в межах повноважень центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.»;
 
23. 8) статтю 12 доповнити частиною такого змісту:
 
24. «Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів можуть залучатися до складу колегій центральних органів виконавчої влади.»;
 
25. 9) статтю 21 доповнити частиною такого змісту:
 
26. «Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам на рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда.»;
 
27. 10) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
28. «Стаття 23. Жестова мова як природна мова осіб з порушеннями слуху є засобом спілкування та навчання і користується захистом держави.
 
29. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування:
 
30. сприяють засвоєнню жестової мови та заохоченню мовної самобутності осіб з порушеннями слуху;
 
31. гарантують збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості;
 
32. забезпечують підготовку працівників органів соціального захисту населення, правоохоронних органів, органів пожежної безпеки, аварійно-рятувальних служб, закладів охорони здоров’я тощо з оволодіння необхідними навичками спілкування жестовою мовою;
 
33. сприяють наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України, які мають порушення слуху і користуються жестовою мовою;
 
34. створюють умови для проведення наукових досліджень жестової мови;
 
35. сприяють використанню в офіційних відносинах жестової мови та шрифту Брайля.
 
36. Телерадіоорганізації забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову передач і програм.»;
 
37. 11) у частині другій статті 24 слова «адміністрація підприємства (об’єднання), установи і організації» замінити словами «орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація»;
 
38. 12) у статті 25:
 
39. частину першу викласти в такій редакції:
 
40. «Стаття 25. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації створюють безпечні і нешкідливі для здоров’я умови праці, вживають заходів до запобігання інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам забезпечують розумне пристосування.»;
 
41. у частині другій слова «підприємством (об’єднанням), установою і організацією» замінити словами «органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією.»;
 
42. 13) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
43. «Стаття 26. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації створюють умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують крісла колісні та собак-поводирів) до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту загального користування для вільного пересування в населених пунктах і користування засобами зв’язку та інформації.
 
44. На об’єктах громадського призначення та транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів.
 
45. На об’єктах громадського призначення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).
 
46. Нумерація поверхів, кабінетів на об’єктах громадського призначення наноситься рельєфним літерно-цифровим шрифтом.»;
 
47. 14) у статті 27:
 
48. частину першу викласти в такій редакції:
 
49. «Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування жилих районів, розроблення проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об’єктів благоустрою, формування рекреаційних зон, засобів зв’язку та інформації без пристосування для використання інвалідами не допускається.»;
 
50. у частинах другій і третій слова «підприємств (об’єднань), установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій»;
 
51. 15) у статті 28:
 
52. у частині першій слова «Підприємства та організації» замінити словами «Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці»;
 
53. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
54. «Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), що працює на маршрутах, у межах території села, селища, міста, а також приміських маршрутах, з метою врахування обмежених можливостей інвалідів забезпечується зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, а також текстовими та звуковими системами у салоні для обов’язкового оголошення зупинок.
 
55. Транспортні засоби загального користування, що виготовляються або ввозяться в Україну, повинні бути пристосовані для користування інвалідами по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, а також текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.»;
 
56. 16) у частині другій статті 35 слова «коштів Фонду соціального захисту інвалідів» замінити словами «видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів»;
 
57. 17) частини другу і третю статті 38? після слів «одного супроводжуючого» доповнити словами «на одного інваліда»;
 
58. 18) доповнити Закон статтею 42 такого змісту:
 
59. «Стаття 42. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.».
 
60. 2. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36):
 
61. 1) у преамбулі слова «обмежень життєдіяльності, викликаних» замінити словами «наслідків, спричинених стійким», а слова «зі стійким розладом функцій організму» виключити;
 
62. 2) у статті 1:
 
63. абзаци другий - четвертий та сьомий викласти в такій редакції:
 
64. «інвалід - особа із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами;
 
65. дитина-інвалід - особа віком до 18 років (повноліття) із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами;
 
66. інвалідність - міра втрати здоров’я у зв’язку із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, що заважають особі брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами; «;
 
67. «догляд - сукупність соціальних послуг, спрямованих на підтримку, захист та забезпечення безпеки інваліда, який не може вести самостійний спосіб життя внаслідок стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень, зумовлених захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами; «;
 
68. в абзаці дев’ятому слова «у постійне обмеження життєдіяльності чи» замінити словом «в»;
 
69. абзац десятий виключити;
 
70. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
71. «реабілітація інвалідів - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення; «;
 
72. 3) в абзаці другому статті 3 слова «усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, « виключити;
 
73. 4) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
74. «Стаття 7. Медико-соціальна експертиза
 
75. Інвалідність та обмеження ефективної участі у житті суспільства повнолітніх осіб встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх - лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.
 
76. Огляд повнолітніх осіб, інвалідів, дітей-інвалідів проводиться за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму у зв’язку з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, зумовленими захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами.
 
77. Залежно від ступеня стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень організму та ступеня можливості особи брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами внаслідок втрати здоров’я особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи третя група інвалідності.
 
78. Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.
 
79. До підгрупи А першої групи інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
 
80. До підгрупи Б першої групи інвалідності належать особи з високим ступенем втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.
 
81. Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія «дитина-інвалід».
 
82. Лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів:
 
83. визначають з урахуванням втрати здоров’я ступінь можливості дитини-інваліда брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими дітьми;
 
84. складають індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання;
 
85. надають консультативну допомогу з питань реабілітації та стороннього нагляду, догляду або допомоги дітям-інвалідам.
 
86. Медико-соціальні експертні комісії визначають:
 
87. ступінь можливості особи з урахуванням втрати здоров’я брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами, групу інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання, стан працездатності. Висновок про нездатність до трудової діяльності готується лише у разі згоди інваліда (крім інвалідів, які визнані недієздатними);
 
88. види трудової діяльності, рекомендовані для інваліда за станом його здоров’я;
 
89. причинний зв’язок інвалідності із захворюванням чи каліцтвом, що виникли у дитинстві, уродженою вадою;
 
90. ступінь втрати здоров’я, групу інвалідності, причину, зв’язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій або Чорнобильської катастрофи;
 
91. медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автомобільного транспорту і протипоказання до керування ним.
 
92. Медико-соціальні експертні комісії:
 
93. складають індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання;
 
94. організовують проведення робіт з вивчення виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки;
 
95. забезпечують своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, а лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - дітей-інвалідів стосовно інвалідності та ступеня втрати здоров’я.
 
96. Медико-соціальні послуги з огляду повнолітніх осіб і послуги лікувально-консультативних комісій з огляду неповнолітніх осіб надаються безоплатно.
 
97. Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;
 
98. 5) в абзаці восьмому статті 9 слова «забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ), « виключити;
 
99. 6) в абзаці восьмому статті 10 слова «і послугами реабілітації, виробами медичного призначення» замінити словами «реабілітації, виробами медичного призначення та реабілітаційними послугами»;
 
100. 7) в абзаці п’ятому статті 11 слова «і послугами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом» замінити словами «реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом та реабілітаційними послугами»;
 
101. 8) частину сьому статті 14 виключити;
 
102. 9) останнє речення частини четвертої статті 23 викласти в такій редакції: «Інвалід (законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда) бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
103. 10) абзаци другий - сьомий частини другої статті 26 замінити абзацами такого змісту:
 
104. «протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
 
105. спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 
106. засоби для пересування;
 
107. допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 
108. меблі та оснащення;
 
109. спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
 
110. спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих) і занять трудовою діяльністю; «.
 
111. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
112. 11) абзац другий статті 30 після слова «реабілітологи» доповнити словами «, перекладачі жестової мови»;
 
113. 12) у статті 41:
 
114. у частині першій слова «протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо» замінити словами «виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом тощо»;
 
115. у частині четвертій слова «засобах і послугах реабілітації» замінити словами «технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення та реабілітаційних послугах».
 
116. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.