Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься Президентом України
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2003 р., № 30, ст.247; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 14, ст. 118; 2007 р., № 9, ст. 67, № 32, ст. 415; 2010 р., № 33, ст. 471, № 37, ст. 496; 2011 р., № 10, ст. 63) такі зміни:
 
6. 1) у статті 1:
 
7. у частині першій слова "державним органом із спеціальним статусом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом";
 
8. у частині другій слова "голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України" виключити;
 
9. 2) частини першу – третю статті 6 викласти в такій редакції:
"Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.
Голова Антимонопольного комітету України має першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України, які призначаються з числа державних уповноважених. У разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України у Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України.
 
10. Антимонопольний комітет України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні відділення, які утворюються в межах граничної чисельності працівників Антимонопольного комітету України і коштів, передбачених на утримання Комітету, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням Голови Антимонопольного комітету України Кабінетом Міністрів України";
 
11. 3) у частині третій статті 7:
 
12. пункт 15 викласти у такій редакції:
 
13. "15) утворювати адміністративні колегії та дорадчі органи Антимонопольного комітету України";
 
14. пункт 16 виключити;
 
15. 4) у частині шостій статті 9:
 
16. абзац третій викласти в такій редакції:
 
17. "вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України";
 
18. в абзаці четвертому слова "першими заступниками, заступниками Голови" замінити словами "першим заступником, заступником Голови";
 
19. в абзаці восьмому слова "територіальні відділення в межах кошторису" виключити;
 
20. доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
21. "вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності працівників Антимонопольного комітету України і коштів, передбачених на утримання Комітету, ліквідацію, реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України".
 
22. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – п'ятнадцятим;
 
23. 5) у статті 10:
 
24. частину першу викласти в такій редакції:
 
25. "Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України";
 
26. у частині четвертій слова "Перші заступники мають" замінити словами "Перший заступник має";
 
27. у тексті статті слова "перші заступники" та "заступники" в усіх відмінках замінити відповідно словами "перший заступник" та "заступник" у відповідному відмінку;
 
28. 6) частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень";
 
29. 7) у статті 12:
 
30. частину третю викласти в такій редакції:
"Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення, який призначається на посаду за погодженням відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки, головами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій та звільняється з посади Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається на посаду та звільняється з посади Головою Антимонопольного комітету України за поданням голови територіального відділення";
 
31. частину п'яту виключити;
 
32. 8) у частині першій статті 12-1 слова "один із заступників" замінити словом "заступник";
 
33. 9) у статті 18:
 
34. назву статті після слова "першого заступника" доповнити словом "заступника";
 
35. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
36. "Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, крім загальних підстав, передбачених законодавством про працю та про державну службу, може бути звільнений з посади";
 
37. 10) у частині першій статті 27:
 
38. слова "гранична чисельність працівників" виключити;
 
39. доповнити частину реченням такого змісту: "Гранична чисельність працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
40. ІІ. Прикінцеві положення
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
42. 2. Першим заступникам, заступникам Голови Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України продовжувати виконувати свої повноваження до вирішення в установленому порядку питання щодо дальшого перебування їх на посадах у зв'язку з прийняттям цього Закону.