Кількість абзаців - 78 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину другу статті 8 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 23, ст. 161; 2000 р., № 38, ст. 318; 2002 р., № 46, ст. 347; 2003 р., № 16, ст. 117) після слів «яким надано статус біженця в Україні» доповнити словами «або статус закордонного українця».
 
6. 2. Статтю 9 Закону України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. «Положення, передбачені пунктами 3 і 6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які набули статусу закордонного українця.».
 
8. У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою.
 
9. 3. У Законі України «Про правовий статус закордонних українців» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 343):
 
10. 1) назву Закону викласти у такій редакції:
 
11. «Про закордонних українців»;
 
12. 2) доповнити Закон статтями 1-1 і 1-2 такого змісту:
 
13. «Стаття 1-1. Законодавство про закордонних українців
 
14. Відносини у сфері співпраці із закордонними українцями регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
15. Стаття 1-2. Основні засади співпраці із закордонними українцями
 
16. Основними засадами співпраці із закордонними українцями є:
 
17. 1) визнання невід’ємності і належності кожній особі від народження основних прав і свобод людини і громадянина;
 
18. 2) розв’язання проблем становлення та консолідації української нації;
 
19. 3) обов’язковість задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців;
 
20. 4) взаємне збагачення надбаннями духовної та матеріальної культури;
 
21. 5) взаємодія з іншими державами у сфері забезпечення прав і свобод закордонних українців на засадах обов’язковості дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема невтручання у внутрішні справи інших держав;
 
22. 6) паритет у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб закордонних українців та національних меншин України.»;
 
23. 3) частину восьму статті 2, частину четверту статті 4 і частину п’яту статті 5 виключити;
 
24. 4) у пункті 3 статті 6 слова і цифру «Положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у статті 4 цього Закону» замінити словами «Порядком про оформлення і видачу посвідчення закордонного українця»;
 
25. 5) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
26. «Стаття 9. Права, свободи і обов’язки закордонних українців
 
27. Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
 
28. Закордонним українцям щороку передбачаються державні стипендії для здобуття вищої освіти в межах квот, установлених для навчання іноземців та осіб без громадянства.
 
29. Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України у порядку, встановленому Законом України «Про громадянство України».»;
 
30. 6) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
31. «Стаття 10. Правовий захист та нагородження закордонних українців
 
32. Задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців та захист їх прав як національних меншин в інших державах є невід’ємною складовою частиною зовнішньополітичної діяльності України.
 
33. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані забезпечувати реалізацію прав закордонних українців під час їх перебування в Україні відповідно до цього Закону.
 
34. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо вирішення питань, пов’язаних з перебуванням закордонних українців в Україні, можуть бути оскаржені в суді в установленому законом порядку.
 
35. За видатні заслуги перед Україною закордонні українці можуть бути нагороджені державними нагородами України у порядку, встановленому законодавством України.»;
 
36. 7) доповнити Закон статтями 10-1-10-6 такого змісту:
 
37. «Стаття 10-1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо співпраці із закордонними українцями
 
38. Кабінет Міністрів України під час реалізації внутрішньої та зовнішньої політики:
 
39. 1) спрямовує та координує роботу органів виконавчої влади у сфері співпраці із закордонними українцями;
 
40. 2) затверджує державні програми співпраці із закордонними українцями;
 
41. 3) затверджує порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця;
 
42. 4) надає підтримку для проведення заходів за участю фахівців та громадськості щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями;
 
43. 5) затверджує програму повернення та облаштування закордонних українців в Україні.
 
44. Стаття 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері закордонних справ щодо співпраці із закордонними українцями
 
45. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері закордонних справ належить:
 
46. 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері співпраці із закордонними українцями;
 
47. 2) здійснення координації заходів, які проводяться центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями;
 
48. 3) розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями;
 
49. 4) надання громадським організаціям (осередкам) закордонних українців організаційної, методичної, технічної та іншої допомоги в їх діяльності;
 
50. 5) розроблення разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних програм співпраці із закордонними українцями;
 
51. 6) участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо забезпечення прав закордонних українців, створення оптимальних умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб;
 
52. 7) участь у роботі змішаних міжурядових комісій з питань національних меншин;
 
53. 8) співпраця з державними органами іноземних держав, до компетенції яких належить питання національних меншин;
 
54. 9) взаємодія з міжнародними організаціями, що проводять моніторинг дотримання прав осіб, які належать до національних меншин;
 
55. 10) моніторинг забезпечення прав закордонних українців, пов’язаних із збереженням і розвитком їх етнічної, культурної та мовної ідентичності;
 
56. 11) надання фінансової підтримки для виконання заходів, що здійснюються громадськими організаціями закордонних українців, зокрема форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців в Україні та за кордоном.
 
57. Стаття 10-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо співпраці із закордонними українцями
 
58. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки належить:
 
59. 1) забезпечення реалізації державної політики щодо здобуття закордонними українцями освіти в Україні;
 
60. 2) надання підтримки навчальним закладам за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова;
 
61. 3) участь у виконанні освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури і української мови у місцях компактного проживання закордонних українців.
 
62. Стаття 10-4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури щодо співпраці із закордонними українцями
 
63. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері культури належить:
 
64. 1) забезпечення реалізації державної політики щодо створення умов для задоволення національно-культурних потреб закордонних українців, збереження і популяризації культурних надбань Українського народу;
 
65. 2) здійснення заходів щодо популяризації культурних надбань Українського народу за межами України, залучення закордонних українців до участі в культурно-мистецьких заходах в Україні та за її межами;
 
66. 3) сприяння проведенню у місцях компактного проживання українців за кордоном міжнародних та регіональних культурно-мистецьких акцій, мистецьких фестивалів, конкурсів, аукціонів, виставок та інших заходів;
 
67. 4) проведення конкурсів на кращі ескізні проекти пам’ятників і монументів державного значення за кордоном, присвячених визначним подіям в історії України, видатним діячам української історії, науки і культури.
 
68. Стаття 10-5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення щодо співпраці із закордонними українцями
 
69. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення належить:
 
70. 1) забезпечення поширенню радіомовлення та трансляції телевізійних програм з України, зокрема через супутниковий зв’язок та інші засоби комунікації, на країни проживання закордонних українців;
 
71. 2) сприяння трансляції українських теле- та радіопрограм на країни проживання закордонних українців;
 
72. 3) сприяння налагодженню співпраці телерадіокомпаній прикордонних областей України з телерадіокомпаніями країн проживання закордонних українців;
 
73. 4) сприяння створенню в країнах проживання закордонних українців кореспондентських пунктів Національного інформаційного агентства «Укрінформ».
 
74. Стаття 10-6. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади
 
75. Інші центральні органи виконавчої влади забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію цього Закону.»;
 
76. 8) статтю 11 виключити.
 
77. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.