Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про промислово-фінансові групи в Україні'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України      Про внесення змін і доповнень до Закону України  
3. "Про промислово-фінансові групи в Україні"      "Про промислово-фінансові групи в Україні"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N23, ст.88) такі зміни і доповнення:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N23, ст.88) такі зміни і доповнення:  
5. 1. У статті 1:      1. У статті 1:  
6. а) у пункті 1 слова " на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції" виключити;   -1- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ч. 1 ст. 1 після слів "Уряду України"доповнити словами "або в порядку, визначеному міжнародним договором, згода на обов'язковість якого підтверджена Верховною Радою України, з метою виробництва кінцевої продукції". 4 у п.8 нової редакції  
Відхилено   а) у частині першій слова " на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції" виключити;  
7. б) доповнити статтю після пункту 7 новим пунктом такого змісту:      б) доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:  
8. "8. Міждержавна ПФГ - це промислово-фінансова група, що складається з українських та іноземних юридичних осіб і створюється на основі міжурядового або міждержавного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".      "8. Міждержавна ПФГ - це ПФГ, до складу учасників якої входять українські та іноземні юридичні особи, і яка створюється відповідно до міжурядового договору або міждержавного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
9. У зв'язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 9 - 12.      У зв'язку з цим частини восьму-одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою-дванадцятою.  
10. 2. У статті 2 абзац четвертий пункту 3 та абзац другий пункту 6 виключити.   -2- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Ч. 3 ст. 2 після слів "з дня прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про створення (реєстрацію) ПФГ" доповнити словами "якою також затверджується і Генеральна Угода". Див.абзац перший п.3 ст.2  
Відхилено   2. Абзац четвертий частини третьої та абзац другий частини шостої статті 2 виключити.  
11. 2. У статті 2 абзац четвертий пункту 3 та абзац другий пункту 6 виключити.       
12. 3. У статті 3:      3. У статті 3:  
13. а) пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Рішення про створення (реєстрацію) об'єднання та надання йому статусу ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України і оформляється постановою";   -3- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Абз. 1, п. 2, ст. 3 діючого Закону. Після слів "на ім'я Прем'єр-міністра" доповнити словами: "проект створення ПФГ, що складається з таких документів". Розмір держмита за розгляд Кабінетом Міністрів проекту створення ПФГ має бути зменшений.  
Відхилено   а) частину першу викласти у такій редакції: "1. Рішення про створення (реєстрацію) об'єднання та надання йому статусу ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України і оформляється постановою";  
14. б) пункт 3 виключити.      б) частину третю виключити.  
15. У зв'язку з цим пункти 4 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 7;      У зв'язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами третьою-сьомою;  
16. в) абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції: "у шестимісячний термін - у разі розгляду проекту транснаціональної (міждержавної) ПФГ";      в) абзац другий частини третьої викласти у такій редакції: "у шестимісячний термін - у разі розгляду проекту транснаціональної або міждержавної ПФГ";  
17. г) абзаци четвертий та дев'ятий пункту 4 виключити;      г) абзаци четвертий та дев'ятий частини четвертої виключити;  
18. д) пункт 5 викласти у такій редакції:      д) частину п'яту викласти у такій редакції:  
19. "5. Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному пунктами 1-4 цієї статті. У разі створення (реєстрації) транснаціональної ПФГ відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, вона отримує статус міждержавної ПФГ. Створення (реєстрація) міждержавної ПФГ здійснюється у порядку, визначеному таким договором";      "5. Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ приймається Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному частинами першою-четвертою цієї статті. У разі створення (реєстрації) транснаціональної ПФГ відповідно до міжурядового договору або міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, вона отримує статус міждержавної ПФГ. Створення (реєстрація) міждержавної ПФГ здійснюється у порядку, визначеному таким договором";  
20. є) у пункті 6:      є) у частині шостій:  
21. абзац перший викласти у такій редакції:      абзац перший викласти у такій редакції:  
22. "6. Найменування головного підприємства та учасників ПФГ повинно містити назву відповідно "головне підприємство промислово-фінансової групи (транснаціональної, міждержавної)" та "учасник промислово-фінансової групи (транснаціональної, міждержавної)";      "6. Найменування головного підприємства та учасників ПФГ повинно містити назву відповідно "головне підприємство промислово-фінансової групи (транснаціональної, міждержавної)" та "учасник промислово-фінансової групи (транснаціональної, міждержавної)";  
23. абзац другий доповнити реченням такого змісту: "При цьому словосполучення "промислово-фінансова група" та "фінансово-промислова група" є рівнозначними".      абзац другий доповнити реченням такого змісту: "При цьому словосполучення "промислово-фінансова група" та "фінансово-промислова група" є рівнозначними".  
24. 4. Доповнити статтю 4 пунктом 6 такого змісту: "6. Пільги головному підприємству та учасникам міждержавної ПФГ надаються в межах, визначених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".      4. Доповнити статтю 4 частиною шостою такого змісту: "6. Пільги головному підприємству та учасникам міждержавної ПФГ, створеної відповідно до міждержавного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, надаються згідно з умовами такого договору".  
25. 5. Пункт 2 статті 6 викласти у такій редакції:      5. Частину другу статті 6 викласти у такій редакції:  
26. "2. Реорганізацію ПФГ шляхом виключення (виходу) головного підприємства або учасника ПФГ Кабінет Міністрів України може здійснювати за поданням центрального органу виконавчої влади, на який покладається здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, за умови більш як дворазового порушення норм статей 4 і 5 цього Закону.      "2. Реорганізацію ПФГ шляхом виключення (виходу) головного підприємства або учасника ПФГ із складу ПФГ Кабінет Міністрів України може здійснювати за поданням центрального органу виконавчої влади, на який покладається здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, за умови більш як дворазового порушення норм статей 4 і 5 цього Закону. II. Цей Закон набирає чинність з дня його опублікування.