Кількість абзаців - 55 Таблиця поправок


Про міжнародну технічну допомогу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. ПРО МIЖНАРОДНУ ТЕХНIЧНУ ДОПОМОГУ   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Відмовитись від поділу закону на розділи.  
Враховано   ПРО МIЖНАРОДНУ ТЕХНIЧНУ ДОПОМОГУ  
    -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон встановлює порядок залучення і використання міжнародної технічної допомоги Україні, визначає особливості здійснення програм та проектів у рамках цієї допомоги".  
Враховано редакційно    
    -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон встановлює порядок залучення та використання мiжнародної технiчної допомоги що надається Україні."  
Враховано    
3. Цей Закон встановлює порядок залучення та використання мiжнародної технiчної допомоги, у тому числi визначає особливостi здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги на територiї України, виходячи з цiлей, принципiв та положень нацiонального законодавства України, а також мiжнародних договорiв України.      Цей Закон встановлює порядок залучення та використання мiжнародної технiчної допомоги, що надається Україні.  
4. Роздiл 1. Загальнi положення       
5. Стаття 1. Визначення термiнiв, що вживаються у Законi      Стаття 1. Визначення термiнiв, що вживаються у Законi  
6. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:   -4- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Абзац 2 статті 1: після слів "з метою здійснення реформ" доповнити словами "по побудові ринкової економіки, правової держави і громадського суспільства", і далі за текстом.  
Враховано редакційно   У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:  
7. мiжнародна технiчна допомога - це ресурси, що надаються Українi донорами на безвiдплатнiй основi з метою здiйснення реформ та програм соцiально-економiчного розвитку України;   -5- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 2 статті 1:викласти у такій редакції: "міжнародна технічна допомога - ресурси, послуги що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами міжнародної технічної допомоги на безоплатнiй основi з метою підтримки України у здійсненні соціально-економічних реформ, програм соціального розвитку та демократичних перетворень в різних сферах суспільного життя у формах та видах, передбачених цим Законом;"  
Враховано   міжнародна технічна допомога - ресурси, послуги що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами міжнародної технічної допомоги на безоплатнiй основi з метою підтримки України у здійсненні соціально-економічних реформ, програм соціального розвитку та демократичних перетворень в різних сферах суспільного життя, у формах та видах, передбачених цим Законом;  
    -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац 2 статті 1: Текст "з метою здійснення" замінити текстом "для проведення ринкових"  
Враховано редакційно    
    -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, абзац 3 викласти у редакції: "донор - держава, уряд іноземної держави, іноземна юридична особа чи міжнародна організація, що надає технічну допомогу Україні".  
Враховано редакційно    
8. донор - держави, уряди iноземних держав, а також установи, фонди, уповноваженi урядами iноземних держав, та мiжнароднi органiзацiї, що надають технiчну допомогу Українi;   -8- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 3 статті 1:викласти у такій редакції: "донор міжнародної технічної допомоги (надалі - донор) - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави урядові органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;"  
Враховано   донор міжнародної технічної допомоги (надалі - донор) - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави урядові органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;  
    -9- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, абзац 4 викласти у редакції: "реципієнт - визначений у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги резидент України, який одержує міжнародну технічну допомогу".  
Враховано редакційно    
9. реципiєнт - резидент України, що отримує мiжнародну технiчну допомогу, який визначений у програмi або проектi мiжнародної технiчної допомоги;   -10- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 4статті 1:викласти у такій редакції: "реципієнт міжнародної технічної допомоги (надалі - реципієнт) - резидент України (фізична або юридична особа), який одержує міжнародну технічну допомогу згідно з програмою або проектом міжнародної технічної допомоги;"  
Враховано   реципієнт міжнародної технічної допомоги (надалі - реципієнт) - резидент України (фізична або юридична особа), який одержує міжнародну технічну допомогу згідно з програмою або проектом міжнародної технічної допомоги;  
10. проект мiжнародної технiчної допомоги - документ (проект чи проектна угода), яким визначено систему послiдовно пов'язаних дiй, заходiв, а також ресурси, спрямованi на досягнення цiлей надання мiжнародної технiчної допомоги протягом встановлених строкiв;   -11- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 5статті 1:викласти у такій редакції: "проект міжнародної технічної допомоги - документ (проектна угода), яким визначена діяльність, спрямована на досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги;"  
Враховано   проект міжнародної технічної допомоги - документ (проектна угода), яким визначена діяльність, спрямована на досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги;  
11. програма мiжнародної технiчної допомоги - сукупнiсть проектiв мiжнародної технiчної допомоги, об'єднаних з метою досягнення загальнодержавних цiлей пiд час здiйснення реформ та програм соцiально-економiчного розвитку України.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, абзац 6 вилучити текст: "під час здійснення реформ та програм соціально-економічного розвитку України".  
Враховано   програма міжнародної технічної допомоги - сукупність проектів міжнародної технічної допомоги, об'єднаних для досягнення спільної мети; виконавець міжнародної технічної допомоги (надалі - виконавець) - будь-яка особа (резидент або нерезидент України), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію програми або проекту міжнародної технічної допомоги у формах, передбачених цим Законом; спеціально уповноважений орган - Міністерство закордонних справ України, яке реалізовує державну політику України щодо міжнародної технічної допомоги.  
    -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 1 доповнити абзацом: "виконавець - організація, що забезпечує виконання програм, проектів міжнародної технічної допомоги".  
Враховано редакційно    
    -14- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 1 доповнити абзацом у такій редакції: "виконавець міжнародної технічної допомоги (надалі - виконавець) - будь-яка особа (резидент або нерезидент України), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію програми або проекту міжнародної технічної допомоги у формах, передбачених цим Законом;"  
Враховано    
    -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 1 доповнити абзацом: "спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, який реалізовує державну політику щодо міжнародної технічної допомоги"  
Враховано частково редакційно   
    -16- Задорожній О.В. (в.о. № 217)
Осташ І.І. (в.о. № 126)
Дати визначення спеціально уповноваженого органу у такій редакції: "спеціально уповноважений орган - Міністерство закордонних справ України, яке реалізовує державну політику України щодо міжнародної технічної допомоги."  
Враховано    
12. Стаття 2. Види мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 2. Види мiжнародної технiчної допомоги  
13. Мiжнародна технiчна допомога може надаватися у виглядi:      Мiжнародна технiчна допомога може надаватися у виглядi:  
14. будь-яких прав iнтелектуальної власностi, включаючи авторськi права, права на вiдкриття, винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, ноу-хау, технологiї тощо, а також передачi знань;   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2 абзац 2: На початку вилучити текст "будь-яких", а наприкінці вилучити текст, "а також передачі знань".  
Враховано   прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, технології тощо;  
    -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2. Абзац 3 викласти у такій редакції: "майна, перелік якого визначається у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги;" редакційно  
Враховано частково    
    -19- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 3 статті 2 викласти у такій редакції: "товарів, матеріалів, обладнання (устаткування) та іншого майна (предметів), яке ввозиться або набувається в Україні;"  
Враховано    
15. будь-якого майна, необхiдного для забезпечення виконання завдань проектiв мiжнародної технiчної допомоги, перелiк якого визначається у цих проектах;      товарів, матеріалів, обладнання (устаткування) та іншого майна (предметів), яке ввозиться або набувається в Україні;  
16. фiнансових ресурсiв у iноземнiй валютi та валютi України;   -20- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, абзац 4: Слово "та" замінити словами "чи національній"  
Враховано   фінансових ресурсів (грантів) в іноземній чи національній валюті України;  
    -21- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, абзац 5: Слово "законодавством" замінити словами "законами"  
Враховано    
17. iнших ресурсiв, не заборонених законодавством України.      інших ресурсів, передбачених програмами та проектами міжнародної технічної допомоги та не заборонених законами України.  
18. Стаття 3. Форми надання мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 3. Форми надання мiжнародної технiчної допомоги  
19. Мiжнародна технiчна допомога може надаватися в формi:      Мiжнародна технiчна допомога може надаватися в формi:  
20. консультацiй iз залученням iноземних та нацiональних експертiв;   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Абзац 2 викласти у такій редакції: "консультацій із залученням експертів, у тому числі іноземних"  
Враховано редакційно   консультацiй експертiв, в тому числі iноземних;  
21. фiнансування витрат на навчання та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв реципiєнта, обмiну спецiалiстами;   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3 абзац 3: Слово "фахівців" замінити словом "спеціалістів"  
Враховано   фiнансування витрат на навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спеціалістів реципiєнта, навчання студентів, обмiну спецiалiстами;  
22. грантiв (безвiдплатної фiнансової допомоги);   -24- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 3 доповнити текстом у такій редакції: "проведення досліджень; передачі прав користування та технологій; постачання обладнання (устаткування), інших товарів та предметів; інших робіт та послуг з метою виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги; фiнансування витрат на навчання студентів."  
Враховано   грантiв (безвiдплатної фiнансової допомоги); проведення досліджень; передачі прав користування та технологій; постачання обладнання (устаткування), інших товарів та предметів; інших робіт та послуг з метою виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги.  
23. придбання майнових i немайнових цiнностей, визначених у статтi 2 цього Закону, для виконання проектiв мiжнародної технiчної допомоги.   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Абзац 5 викласти у такій редакції: "передачі у власність або користування реципієнта майна чи майнових прав".  
Враховано редакційно    
24. Стаття 4. Законодавство про мiжнародну технiчну допомогу   -26- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4: текст "Законом, іншими законами України та міжнародними договорами України" замінити текстом "та іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами"  
Враховано   Стаття 4. Законодавство про мiжнародну технiчну допомогу  
25. Вiдносини, що виникають у зв'язку iз залученням та використанням мiжнародної технiчної допомоги, регулюються цим Законом, iншими законами України та мiжнародними договорами України.   -27- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції: " Вiдносини, що виникають у зв'язку iз залученням та використанням мiжнародної технiчної допомоги, регулюються Конституцією України цим Законом, iншими законами України, мiжнародними договорами України та нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору."  
Враховано   Вiдносини, що виникають у зв'язку iз залученням та використанням мiжнародної технiчної допомоги, регулюються Конституцією України цим Законом, iншими законами України, мiжнародними договорами України та нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.  
    -28- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити статтю 4 словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
26. Роздiл II. Залучення мiжнародної технiчної допомоги       
27. Стаття 5. Порядок звернення щодо отримання мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 5. Порядок звернення щодо отримання мiжнародної технiчної допомоги  
28. Запити щодо отримання мiжнародної технiчної допомоги подаються резидентами України спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги, в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина1: Вилучити текст "який реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги"  
Враховано   Запити щодо отримання мiжнародної технiчної допомоги подаються резидентами України спецiально уповноваженому органу в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
    -30- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити частину 1 статті 5 словами "або безпосередньо до міжнародних організацій чи відповідних органів виконавчої влади іноземних держав".  
Відхилено    
    -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 5 після частини 1 доповнити такою частиною: "Запити щодо отримання міжнародної технічної допомоги підлягають обов'язковій експертизі. Експертизу запитів організовує спеціально уповноважений орган у відповідності до закону України "Про науково-технічну експертизу".  
Відхилено    
    -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції: "На підставі запитів та за результатами експертизи, спеціально уповноважений орган звертається до донорів з проханням про надання міжнародної технічної допомоги".  
Враховано редакційно    
29. На пiдставi запитiв спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної, технiчної допомоги, звертається до донорiв з проханням прийняти рiшення щодо фiнансування програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги.   -33- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції: "Запити розглядаються протягом 30 днів. На підставі цих запитів спільно с донором формуються щорічні програми відповідно до пріоритетних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги. У випадку, якщо запит залишається без задоволення заявнику надсилається обґрунтована відмова."  
Враховано   Запити розглядаються протягом 30 днів. На підставі цих запитів спільно з донором формуються щорічні програми відповідно до пріоритетних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги. У випадку, якщо запит залишається без задоволення, заявнику надсилається обґрунтована відмова.  
    -34- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити частину 2 статті 5 текстом наступного змісту: "Запити розглядаються протягом 30 днів. Протягом цього терміну запит задовольняється, і до донорів надсилається звернення, або запит залишається без задоволення і заявникові надсилається обґрунтована відмова. Запит може залишитися без задоволення у випадках якщо реалізація даної програми порушує суверенітет або територіальну цілісність України, загрожує державній безпеці або природному середовищу України".  
Враховано    
    -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 5 доповнити частиною у такій редакції: "У разі отримання міжнародної технічної допомоги, виконавець (виконавці) програми, проекту визначається реципієнтом за конкурсом (тендером) або в інший спосіб, передбачений міжнародним договором України, і погоджується зі спеціально уповноваженим органом".  
Відхилено    
30. Стаття 6. Реєстрацiя програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 6. Державна реєстрацiя програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги  
31. Програми та проекти мiжнародної технiчної допомоги пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частину 1 та 2 замінити частиною у такій редакції: "Програми та проекти мiжнародної технiчної допомоги пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї спецiальним уповноваженим органом за зверненням реципієнта та донора або уповноважених ними осіб протягом 30 днів з моменту подання такого звернення із включенням програм, проектів до Державного реєстру програм і проектiв мiжнародної технiчної допомоги. Реєстрацію провадить спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".  
Враховано редакційно   Програми та проекти мiжнародної технiчної допомоги пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї спецiальним уповноваженим органом за зверненням реципієнта та донора або уповноважених ними осіб протягом 30 днів з моменту подання такого звернення із включенням програм, проектів до Державного реєстру програм і проектiв мiжнародної технiчної допомоги. Реєстрацію провадить спеціально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
    -37- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити частину 1 статті 6 текстом наступного змісту: "на протязі 30 днів з моменту подання".  
Враховано    
32. Положення про державну реєстрацiю програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги та порядок ведення Державного реєстру програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги затверджуються i Кабiнетом Мiнiстрiв Ухраїни.   -38- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "У державній реєстрації програм та проектів міжнародної технічної допомоги може бути відмовлено виключно у випадках, коли зміст цих програм, проектів суперечить Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам України, посягає на державний суверенітет та територіальну цілісність України, загрожує національній безпеці та інтересам або природному середовищу України, не відповідає пріоритетним напрямам залучення міжнародної технічної допомоги. Мотивована відмова надається заявникові у письмовій формі в десятиденний термін з моменту прийняття відповідного рішення. "  
Враховано   У державній реєстрації програм та проектів міжнародної технічної допомоги може бути відмовлено виключно у випадках, коли зміст цих програм, проектів суперечить Конституції, законам та іншим нормативно-правовим актам України, посягає на державний суверенітет та територіальну цілісність України, загрожує національній безпеці та інтересам або природному середовищу України, не відповідає пріоритетним напрямам залучення міжнародної технічної допомоги. Мотивована відмова надається заявникові у письмовій формі в десятиденний термін з моменту прийняття відповідного рішення.  
    -39- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
У частині 3 статті 6 замість слів "у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України" записати: "у випадках, якщо реалізація даної програми порушує суверенітет або територіальну цілісність України, загрожує державній безпеці або природному середовищу".  
Враховано редакційно    
33. Вiдмова в державнiй реєстрацiї програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги можлива лише у випадках, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, i повинна бути оформлена письмово iз зазначенням її причин.   -40- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 3 статті 6: текст "у випадках, встановлених Кабінетом" замінити текстом "за рішенням Кабінету".  
Враховано редакційно   Стаття 7. Акредитація виконавців та їх спеціальний статус Виконавці акредитуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Підставою для акредитації виконавців є державна реєстрація програм та проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до статті 6 цього Закону. Виконавець вважається акредитованим з дати внесення інформації про нього до Державного реєстру виконавців програм та проектів міжнародної технічної допомоги, який ведеться спеціально уповноваженим органом. Акредитація надає виконавцям в межах, визначених законом, спеціальний статус в частині здійснення програм та проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема для цілей оподаткування, митного оформлення міжнародної технічної допомоги та наймання працівників виконавців. Акредитація надає виконавцям право на відкриття в Україні банківських рахунків в національній та іноземній валютах для виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги. Діяльність виконавця по здійсненню програм та проектів міжнародної технічної допомоги не вважається підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.  
    -41- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Додати статтю з визначенням акредитації виконавців та їх спеціального статусу у такій редакції: Стаття 7. Акредитація виконавців та їх спеціальний статус Виконавці акредитуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Підставою для акредитації виконавців є державна реєстрація програм та проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до статті 6 цього Закону. Виконавець вважається акредитованим з дати внесення інформації про нього до Державного реєстру виконавців програм та проектів міжнародної технічної допомоги, який ведеться спеціально уповноваженим органом. Акредитація надає виконавцям в межах, визначених законом, спеціальний статус в частині здійснення програм та проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема для цілей оподаткування, митного оформлення міжнародної технічної допомоги та наймання працівників виконавців. Акредитація надає виконавцям право на відкриття в Україні банківських рахунків в національній та іноземній валютах для виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги. Діяльність виконавця по здійсненню програм та проектів міжнародної технічної допомоги не вважається підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю."  
Враховано    
34. Роздiл III. Використання мiжнародної технiчної допомоги   -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 7 вилучити.  
Враховано    
    -43- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Додати статтю у такій редакції: "Стаття ... Особливості оподаткування мiжнародної технiчної допомоги Мiжнародна технiчна допомога, здійснення її програм та проектів підлягають особливому режиму оподаткування відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України ."  
Враховано    
35. Стаття 7. Режим здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 8. Особливості оподаткування мiжнародної технiчної допомоги  
36. Для здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги встановлюється пiльговий режим, який полягає в наданнi пiльг та привiлеїв.   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 8 викласти у такій редакції: "Статтю 8. Особливості оподаткування міжнародної технічної допомоги, пільги, привілеї та імунітети Міжнародна технічна допомога, здійснення її програм, проектів підлягають особливому режиму оподаткування і щодо них застосовуються пільги, привілеї та імунітети, відповідно до законодавства України". (див. ст. 8)  
Враховано редакційно   Мiжнародна технiчна допомога, здійснення її програм та проектів підлягають особливому режиму оподаткування відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України .  
37. Стаття 8. Пiльги, привiлеї, iмунiтети, що надаються пiд час здiйснення програм та проектiв мiжнарiдної технiчної допомоги       
38. Пiд час здiйснення програм та проектів мiжнародної технiчної допомоги надаються пiльги щодо оподаткування вiдповiдно до законiв України про оподаткування чи мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких дана Верховною Радою України.       
39. Вiдповiдно до законiв України чи мiжнародну договорiв України, згода на обов'язковiсть яких дана Верховною Радою України, пiд час надання мiжнародної технiчної допомоги можуть назватися також iншi пiльги та привiлеї.   -45- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 8 викласти у такій редакції:: "Стаття ... Митне оформлення міжнародної технічної допомоги "Митне оформлення товарів (предметів), робіт, послуг, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України як міжнародна технічна допомога, здійснюється митними органами України за наявності документу, який засвідчує державну реєстрацію програми або проекту міжнародної технічної допомоги відповідно до законодавства. Товари (предмети), роботи, послуги, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України як міжнародна технічна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному митному оформленню з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Міжнародна технічна допомога", завіреного печаткою митника. Порядок першочергового безкоштовного спрощеного митному оформленню міжнародної технічної допомоги затверджується Державною митною службою України. Товари (предмети), роботи, послуги, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до закону як міжнародна технічна допомога, звільняються від сплати мита, митних зборів та будь-яких інших митних платежів, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Митне оформлення міжнародної технічної допомоги здійснюється у митному органі за місцезнаходженням її одержувача. Товари (предмети), роботи, послуги, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України у зв'язку з міжнародною технічною допомогою, оформляються митницею для вільного використання (обігу) відповідно до законодавства. Особисте майно іноземного персоналу виконавців програм, проектів міжнародної технічної допомоги, яке ввозиться в Україну для особистого використання таких осіб чи членів їх сімей пропускається на митну територію України на період дії програми та проекту міжнародної технічної допомоги відповідно до законодавства України."  
Враховано   Стаття 9. Митне оформлення міжнародної технічної допомоги Митне оформлення товарів (предметів), робіт, послуг, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України як міжнародна технічна допомога, здійснюється митними органами України за наявності документу, який засвідчує державну реєстрацію програми або проекту міжнародної технічної допомоги відповідно до законодавства. Товари (предмети), роботи, послуги, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України як міжнародна технічна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному митному оформленню з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Міжнародна технічна допомога", завіреного печаткою митника. Порядок першочергового безкоштовного спрощеного митному оформленню міжнародної технічної допомоги затверджується Державною митною службою України. Товари (предмети), роботи, послуги, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до закону як міжнародна технічна допомога, звільняються від сплати мита, митних зборів та будь-яких інших митних платежів, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Митне оформлення міжнародної технічної допомоги здійснюється у митному органі за місцезнаходженням її одержувача. Товари (предмети), роботи, послуги, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України у зв'язку з міжнародною технічною допомогою, оформляються митницею для вільного використання (обігу) відповідно до законодавства. Особисте майно іноземного персоналу виконавців програм, проектів міжнародної технічної допомоги, яке ввозиться в Україну для особистого використання таких осіб чи членів їх сімей пропускається на митну територію України на період дії програми та проекту міжнародної технічної допомоги відповідно до законодавства України. Стаття 10. Особливості регулювання трудових відносин під час виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги Право виконавців щодо прийняття на роботу працівників, які є громадянами України та постійно проживають в Україні, виникає з дня включення виконавця до Державного реєстру виконавців програм та проектів міжнародної технічної допомоги, який ведеться спеціально уповноваженим органом. Прийняття (наймання) працівників виконавцем (утому числі іноземним) на території України для потреб реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги здійснюється шляхом укладення з ними трудового контракту. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих виконавцем у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними програмами та проектами міжнародної технічної допомоги, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.  
    -46- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Додати статтю про особливості регулювання трудових правовідносин під час виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги у такій редакції: Стаття ... Особливості регулювання трудових відносин під час виконання програм та проектів міжнародної технічної допомоги Право виконавців щодо прийняття на роботу працівників, які є громадянами України та постійно проживають в Україні, виникає з дня включення виконавця до Державного реєстру виконавців програм та проектів міжнародної технічної допомоги, який ведеться спеціально уповноваженим органом. Прийняття (наймання) працівників виконавцем (у тому числі іноземним) на території України для потреб реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги здійснюється шляхом укладення з ними трудового контракту. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих виконавцем у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними програмами та проектами міжнародної технічної допомоги, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.  
Враховано    
40. Стаття 9. Порядок надання пiльг та привiлеїв   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Стаття 9. Порядок встановлення особливого режиму оподаткування, надання пільг, привілеїв та імунітетів Особливий режим оподаткування, пільги, привілеї та імунітети щодо здійснення програми, проекту міжнародної технічної допомоги надаються згідно довідки про включення відповідної програми, проекту до Державного реєстру програм і проектів міжнародної технічної допомоги. Дана довідка видається спеціально уповноваженим органом за зверненням донора, реципієнта або виконавця. Пільги, привілеї та імунітети міжнародному персоналу, виконавцям, у тому числі й громадяни України, надаються з дня їх акредитації спеціально уповноваженим органом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
41. Для отримання пiльг та привiлеїв пiд час здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги за зверненням реципiєнта або донора спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги, видає пiдтвердження в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.       
42. Пiдставою для надання пiдтверджень щодо пiльг та привiлеїв є державна реєстрацiя програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги.       
43. Пiльги щодо мiжнародного персоналу та органiзацiй, залучених для виконання програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги надаються пiсля акредитацiї спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику у сферi мiжнародної технiчної допомоги, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.       
44. Стаття 10. Режим використання мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 11. Режим використання мiжнародної технiчної допомоги  
45. Мiжнародна технiчна допомога використовується тiльки для цiлей, визначених у програмах та проектах мiжнародної технiчної допомоги, i не може бути об'єктом купiвлi-продажу, обмiну, застави (за винятком фiнансових ресурсiв) або оренди протягом строку реалiзацiї проекту.   -48- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції: "Мiжнародна технiчна допомога використовується тiльки для цiлей, визначених у програмах та проектах мiжнародної технiчної допомоги."  
Враховано   Мiжнародна технiчна допомога використовується тiльки для цiлей, визначених у програмах та проектах мiжнародної технiчної допомоги.  
46. У разi коли мiжнародна технiчна допомога передається у власнiсть (оперативне управлiння, повне господарське вiдання) реципiєнта, вiдповiдальнiсть за дотримання обов'язкових вимог, правил, норм та стандартiв, чинних в Українi, пiд час перевезення, зберiгання та використання майна, що ввозиться в Україну за проектами мiжнародної технiчної допомоги, покладається на реципiєнта.      У разi коли мiжнародна технiчна допомога передається у власнiсть (оперативне управлiння, повне господарське вiдання) реципiєнта, вiдповiдальнiсть за дотримання обов'язкових вимог, правил, норм та стандартiв, чинних в Українi, пiд час перевезення, зберiгання та використання майна, що ввозиться в Україну за проектами мiжнародної технiчної допомоги, покладається на реципiєнта.  
47. Стаття 11. Гарантiї вiд вилучення мiжнародної технiчної допомоги      Стаття 12. Гарантiї вiд вилучення мiжнародної технiчної допомоги  
48. Мiжнародна технiчна допомога, що безоплатно передається у користування протягом виконання проекту мiжнародної технiчної допомоги або у власнiсть реципiєнта, не може бути вилучена, за винятком випадкiв здiйснення рятiвних заходiв у разi стихiйного лиха, аварiй, епiзоотiй, епiдемiй на пiдставi рiшень органiв, уповноважених Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до закону.      Мiжнародна технiчна допомога, що безоплатно передається у користування протягом виконання проекту мiжнародної технiчної допомоги або у власнiсть реципiєнта, не може бути вилучена, за винятком випадкiв здiйснення рятiвних заходiв у разi стихiйного лиха, аварiй, епiзоотiй, епiдемiй на пiдставi рiшень органiв, уповноважених Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiдповiдно до закону.  
49. Стаття 12. Державний нагляд за здiйсненням проектiв мiжнародної технiчної допомоги   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12 частина 1: Вилучити текст "який реалізовує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги"  
Враховано   Стаття 13. Державний нагляд за здiйсненням проектiв мiжнародної технiчної допомоги  
50. Державний нагляд за здiйсненням програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги, в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12 частина 2: Вилучити текст "або міжнародних договорів України", а також текст - ",який реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги"  
Враховано частково   Державний нагляд за реалізацією програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги здiйснюється спецiально уповноваженим органом в порядку, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
51. У разi виявлення порушень законодавства України або мiжнародних договорiв України та/або невiдповiдностi ходу реалiзацiї проекту завданням, попередньо визначеним у проектi, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги, має право припинити здiйснення проекту в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 12 доповнити частиною у такій редакції: "За порушення норм цього Закону, законодавства про міжнародну технічну допомогу юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно з законом".  
Враховано   У разі виявлення порушень законодавства України або міжнародних договорів України та/або невідповідності визначеним у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги цілям, спеціально уповноважений орган повинен терміново у письмовій формі повідомити донора про виявлені порушення та вжити заходів щодо спільного вирішення питань усунення зазначених порушень. За порушення законодавства та інших нормативно-правових актів України про міжнародну технічну допомогу юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно з законом. Стаття 14. Гарантії у разі зміни законодавства У разі зміни законодавства України протягом дії програми чи проекту міжнародної технічної допомоги на вимогу відповідного донора застосовується законодавство, яке діяло на момент державної реєстрації програми або проекту міжнародної технічної допомоги.  
    -52- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Додати статтю про гарантії у разі зміни законодавства у такій редакції: Стаття 14. Гарантії у разі зміни законодавства У разі зміни законодавства України протягом дії програми чи проекту міжнародної технічної допомоги на вимогу відповідного донора застосовується законодавство, яке діяло на момент державної реєстрації програми або проекту міжнародної технічної допомоги.  
Враховано    
52. Роздiл IV. Прикiнцевi положення      Стаття 15. Прикiнцевi положення  
53. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 прикiнцевих положень викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону".  
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. 2. Дія цього Закону поширюється на міжнародні договори України, що були укладені і набули чинності в установленому порядку до набуття чинності Конституцією України. 3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
    -54- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
До прикiнцевих положень додати дві частини у такій редакції: 2. Дія цього Закону поширюється на міжнародні договори України, що були укладені і набули чинності в установленому порядку до набуття чинності Конституцією України. 3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
Враховано    
54. Рекомендувати Кабiнету Мiнiстрiв України подати Верховнiй Радi України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом, а також про внесення змiн i доповнень до законiв України про оподаткування щодо надання пiльг пiд час здiйснення програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги.   -55- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину 2 прикiнцевих положень викласти у такій редакції: 4 . Кабінету Міністрів України: у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
Враховано   4. Кабінету Міністрів України: у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.