Кількість абзаців - 96 Таблиця поправок


Про альтернативні види рідкого та газового палива (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про альтернативні види рідкого та газового палива      Проект Закон України Про альтернативні види рідкого та газового палива  
1. Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні основи виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів рідкого та газового палива на основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і спрямований на створення необхідних умов для розширення виробництва (видобутку) і споживання цих видів палива в Україні.      Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні основи виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів рідкого та газового палива на основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і спрямований на створення необхідних умов для розширення виробництва (видобутку) і споживання цих видів палива в Україні.  
2. Розділ I. Загальні положення      Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:  
5. альтернативні види рідкого та газового палива (далі - альтернативні види палива) - рідке та газове паливо, яке є альтернативою (заміною) відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини;   -1- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Наведені у статті терміни розмістити в алфавітному порядку для зручності у користуванні"  
Враховано   альтернативні види рідкого та газового палива (далі - альтернативні види палива) - рідке та газове паливо, яке є альтернативою (заміною) відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини;  
6. сфера альтернативних видів палива - сфера діяльності, пов'язана з виробництвом (видобутком), транспортуванням, зберіганням та споживанням альтернативних видів палива;      відходи - шлаки та відходи промисловості, сільського господарства, комунально-побутових та інших підприємств, які можуть бути джерелом або сировиною для видобутку чи виробництва альтернативних видів палива;  
7. нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини - сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, в тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива.      нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини - сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, в тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива.  
8. Термін "нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини" визначається, крім цього Закону, також у Законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про енергозбереження" і відповідних державних стандартах України та стандартах підприємств;   -2- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Абзац виключити, оскільки немає необхідності пояснювати в яких ще законах зустрічаються аналогічні терміни"  
Враховано    
9. відходи - шлаки та відходи промисловості, сільського господарства, комунально-побутових та інших підприємств, які можуть бути джерелом або сировиною для видобутку чи виробництва альтернативних видів палива;      споживачі альтернативних видів палива - фізичні та юридичні особи, які використовують технічні засоби, у тому числі двигуни внутрішнього згоряння, котельні агрегати, печі, інші енергетичні агрегати, установки і машини, які працюють повністю або частково на альтернативних видах палива.  
10. споживачі альтернативних видів палива - фізичні та юридичні особи, які використовують технічні засоби, у тому числі двигуни внутрішнього згоряння, котельні агрегати, печі, інші енергетичні агрегати, установки і машини, які працюють повністю або частково на альтернативних видах палива.      сфера альтернативних видів палива - сфера діяльності, пов'язана з виробництвом (видобутком), транспортуванням, зберіганням та споживанням альтернативних видів палива;  
11. Стаття 2. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива      Стаття 2. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива  
12. Основними принципами державної політики у сфері альтернативних видів палива є:      Основними принципами державної політики у сфері альтернативних видів палива є:  
13. сприяння раціональному використанню нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива з метою економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту;   -3- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Абзац другий статті після слова "сприяння" доповнити словами "розробці" і далі за текстом"  
Враховано   сприяння розробці та раціональному використанню нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива з метою економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту;  
14. зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок використання як сировини для виробництва альтернативних видів палива відходів різного роду діяльності, додержання екологічної безпеки виробництва (видобутку), транспортування, зберігання та споживання альтернативних видів палива;      зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок використання як сировини для виробництва альтернативних видів палива відходів різного роду діяльності, додержання екологічної безпеки виробництва (видобутку), транспортування, зберігання та споживання альтернативних видів палива;  
15. підтримка розвитку науково-технічної бази виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері;      підтримка розвитку науково-технічної бази виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері;  
16. підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива на основі державного захисту інтересів підприємця;      підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива на основі державного захисту інтересів підприємця;  
17. пропаганда серед населення економічних, екологічних та соціальних переваг виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива;   -4- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Абзац шостий статті після слова "соціальних" доповнити словами "та інших переваг" і далі за текстом, а відповідно сполучник "та" замінити комою"  
Враховано   пропаганда серед населення економічних, екологічних, соціальних та інших переваг виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива;  
18. розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей світової науки і техніки у сфері альтернативних видів палива.   -5- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 2 доповнити абзацами такого змісту: "Запобігання штучному створенню монополій на ринку альтернативних видів палива, а у разі визнання у встановленому законодавством порядку природних монополій здійснення контролю за їх діяльністю, заборона на припинення ними своєї діяльністі або зменшення її обсягу з метою створення дефіциту, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством".  
Враховано   розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей світової науки і техніки у сфері альтернативних видів палива; запобігання штучному створенню монополій на ринку альтернативних видів палива, а у разі визнання у встановленому законодавством порядку природних монополій здійснення контролю за їх діяльністю, заборона на припинення ними своєї діяльності або зменшення її обсягу з метою створення дефіциту, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством.  
19. Розділ II. Ознаки альтернативних видів палива, його споживачів, порядок їх визначення і реєстрації   -6- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
У назві розділу ІІ вилучити слова "і реєстрації", оскільки порядок реєстрації у тексті статтей не розкрито"  
Враховано   Розділ II. Ознаки альтернативних видів палива, його споживачів, порядок їх визначення.  
20. Стаття 3. Ознаки альтернативних видів палива      Стаття 3. Ознаки альтернативних видів палива  
21. Паливо визнається альтернативним, якщо воно:      Паливо визнається альтернативним, якщо воно:  
22. повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини або є сумішшю альтернативного і традиційного видів палива у пропорціях, встановлених відповідними державними стандартами;   -7- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"В абзаці другому статті 3 слова "у пропорціях, встановлених (визначених) відповідними державними стандартами" замінити словами:" встановлених відповідно до державних стандартів"  
Враховано   повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини або є сумішшю альтернативного і традиційного видів палива у пропорціях, встановлених відповідно до державних стандартів;  
23. виготовлене (видобуте) з нафтових, газових, нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти тощо і за своїми ознаками відрізняється від вимог до традиційного виду палива. Якщо таке паливо за своїми ознаками відповідає вимогам до традиційного виду палива, дія цього Закону поширюється тільки на його виробництво (видобуток) і не поширюється на споживачів палива;      виготовлене (видобуте) з нафтових, газових, нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти тощо і за своїми ознаками відрізняється від вимог до традиційного виду палива. Якщо таке паливо за своїми ознаками відповідає вимогам до традиційного виду палива, дія цього Закону поширюється тільки на його виробництво (видобуток) і не поширюється на споживачів палива;  
24. екологічні показники і наслідки застосування палива для довкілля і здоров'я людини відповідають вимогам, встановленим законодавством України для традиційних видів палива.   -8- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В абзаці 4 статті 3 визначення "екологічні показники" замінити словами "нормативи екологічної безпеки", а після слова "застосування" додати слова "альтернативних видів палива"  
Враховано   нормативи екологічної безпеки і наслідки застосування альтернативних видів палива для довкілля і здоров'я людини відповідають вимогам, встановленим законодавством України для традиційних видів палива.  
25. Стаття 4. Альтернативні види рідкого палива      Стаття 4. Альтернативні види рідкого палива  
26. До альтернативних видів рідкого палива належать:      До альтернативних видів рідкого палива належать:  
27. горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців);      горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців);  
28. спирти та їх суміші, олії, інше рідке біологічне паливо, одержане з біологічної сировини (в тому числі з поновлюваних відходів сільського та лісового господарства, інших біологічних відходів);      спирти та їх суміші, олії, інше рідке біологічне паливо, одержане з біологічної сировини (в тому числі з поновлюваних відходів сільського та лісового господарства, інших біологічних відходів);  
29. горючі рідини, одержані з промислових відходів, у тому числі газових викидів, стічних вод, виливів та інших відходів промислового виробництва;      горючі рідини, одержані з промислових відходів, у тому числі газових викидів, стічних вод, виливів та інших відходів промислового виробництва;  
30. паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти та природних бітумів, якщо це паливо не належить до традиційного виду.      паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти та природних бітумів, якщо це паливо не належить до традиційного виду.  
31. Стаття 5. Альтернативні види газового палива      Стаття 5. Альтернативні види газового палива  
32. До альтернативних видів газового палива належать:      До альтернативних видів газового палива належать:  
33. газ (метан), одержаний у процесі дегазації вугільних родовищ, а також газ, одержаний у процесі підземної газифікації та підземного спалювання вугільних пластів;   -9- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 1 статті 5 викласти у такій редакції: "Газ (метан) вугільних родовищ, а також газ, одержаний у процесі підземної газифікації та підземного спалювання вугільних пластів"  
Враховано   газ (метан) вугільних родовищ, а також газ, одержаний у процесі підземної газифікації та підземного спалювання вугільних пластів;  
34. газ, одержаний під час переробки твердого палива (буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти;   -10- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Абзац 3 статті 5 викласти у такій редакції: "газ, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти"  
Враховано   газ, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти;  
35. газ, що міститься у водоносних пластах нафтогазових басейнів з аномально високим пластовим тиском, в інших підземних газонасичених водах, а також у газонасичених водоймищах і болотах;      газ, що міститься у водоносних пластах нафтогазових басейнів з аномально високим пластовим тиском, в інших підземних газонасичених водах, а також у газонасичених водоймищах і болотах;  
36. газ, одержаний з природних газових гідратів, та підгідратний газ;      газ, одержаний з природних газових гідратів, та підгідратний газ;  
37. біогаз, генераторний газ, інше газове паливо, одержане з біологічної сировини, у тому числі з біологічних відходів;      біогаз, генераторний газ, інше газове паливо, одержане з біологічної сировини, у тому числі з біологічних відходів;  
38. газ, одержаний з промислових відходів (газових викидів, стічних вод, промислової каналізації, вентиляційних викидів, відходів вугільних збагачувальних фабрик тощо);      газ, одержаний з промислових відходів (газових викидів, стічних вод, промислової каналізації, вентиляційних викидів, відходів вугільних збагачувальних фабрик тощо);  
39. стиснений та зріджений природний газ, зріджений нафтовий газ, супутній нафтовий газ, якщо вони одержані з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ і не належать до традиційних видів палива.   -11- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Абзац 8 статті 5 викласти у такій редакції:"стиснений та зріджений природний газ, зріджений нафтовий газ, супутний нафтовий газ, вільний газ метан, якщо вони одержані з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ і не належать до традиційних видів палива"  
Враховано   стиснений та зріджений природний газ, зріджений нафтовий газ, супутний нафтовий газ, вільний газ метан, якщо вони одержані з газових, газоконденсатних та нафтових родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ і не належать до традиційних видів палива.  
40. Стаття 6. Порядок визнання палива альтернативним      Стаття 6. Порядок визнання палива альтернативним  
41. Належність палива до альтернативного підтверджується документом про ідентифікацію палива, що видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.      Належність палива до альтернативного підтверджується документом про ідентифікацію палива, що видається уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
42. Відмова органу виконавчої влади у видачі документа про ідентифікацію палива або порушення ним порядку видачі можуть бути оскаржені в суді чи арбітражному суді. У разі необгрунтованої відмови або порушення строку розгляду скарги орган виконавчої влади, який допустив порушення, зобов'язаний відшкодувати заявникові понесені ним збитки у розмірі, що визначається за згодою сторін або судом.   -12- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В абзаці 2 статті 6 слова "в суді чи арбітражному суді" замінити словами "в судовому порядку", а речення "У разі необгрунтованої відмови".... і далі за текстом - вилучити (не узгоджується із ст.ст.440, 442 Цивільного кодексу України)  
Враховано   Відмова органу виконавчої влади у видачі документа про ідентифікацію палива або порушення ним порядку видачі можуть бути оскаржені в судовому порядку.  
43. Підприємство-виробник, яке реалізує альтернативний вид палива, видає покупцеві документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів.   -13- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"У частині третій статті 6 після слів:"альтернативний вид палива" доповнити словами "у разі необхідності" і далі за текстом"  
Враховано   Підприємство-виробник, яке реалізує альтернативний вид палива, у разі необхідності, видає покупцеві документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів.  
44. Стаття 7. Технічні засоби, які працюють на альтернативних видах палива      Стаття 7. Технічні засоби, які працюють на альтернативних видах палива  
45. До технічних засобів, які працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, технічно здатні споживати хоча б один вид альтернативного палива повністю або в суміші з традиційним видом палива у пропорціях, визначених відповідними державними стандартами, без порушення при цьому вимог екологічної безпеки та безпеки для здоров'я і праці людини.   -14- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"У статті 7 слова "у пропорціях, визначених відповідними державними стандартами" замінити словами "відповідно до державних стандартів"  
Враховано   До технічних засобів, які працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, технічно здатні споживати хоча б один вид альтернативного палива повністю або в суміші з традиційним видом палива відповідно до державних стандартів.  
46. Стаття 8. Порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива      Стаття 8. Порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива  
47. Здатність технічного засобу працювати на альтернативних видах палива підтверджується документом підприємства-виробника цього засобу, а також відповідним органом державного нагляду, який здійснив реєстрацію цього споживача в установленому порядку.   -15- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 1 статті 8 викласти у такій редакції: "Здатність технічного засобу працювати на альтернативних видах палива підтверджується документом підприємства-виробника цього засобу".  
Враховано   Здатність технічного засобу працювати на альтернативних видах палива підтверджується документом підприємства-виробника цього засобу.  
48. Власник має право переобладнувати технічні засоби для роботи на альтернативному виді палива. Факт переобладнання технічного засобу повинен підтверджуватися документом підприємства (підприємця), який виконував це переобладнання, та відповідним органом державного нагляду.   -16- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Частину другу статті після слів "на альтернативному виді палива" доповнити словами "у разі, якщо при цьому не погіршуються їх відповідні характеристики в порівнянні з роботою на традиційних видах палива" і далі за текстом"  
Враховано   Власник має право переобладнувати технічні засоби для роботи на альтернативному виді палива, у разі, якщо при цьому не погіршуються їх відповідні характеристики в порівнянні з роботою на традиційних видах палива. Факт переобладнання технічного засобу повинен підтверджуватися документом підприємства (підприємця), який виконував це переобладнання та відповідним органом державного нагляду.  
49. Розділ ІІІ. Економічний механізм стимулювання у сфері альтернативних видів палива      Розділ ІІІ. Економічний механізм стимулювання у сфері альтернативних видів палива  
50. Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива      Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива  
51. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива включають:      Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива включають:  
52. визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних видів палива;      визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних видів палива;  
53. створення системи державних стандартів у сфері альтернативних видів палива, які містять нормативно-технічні показники споживчої якості, питомих витрат палива в різних галузях народного господарства, екологічні показники та показники щодо безпеки праці і здоров'я людини;   -17- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В абзаці 3 статті 9 слова "екологічні показники" замінити словами" "нормативи екологічної безпеки"  
Враховано   створення системи державних стандартів у сфері альтернативних видів палива, які містять нормативно-технічні показники споживчої якості, питомих витрат палива в різних галузях народного господарства, нормативи екологічної безпеки та показники щодо безпеки праці і здоров'я людини;  
54. застосування у сфері альтернативних видів палива економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством України про енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища для підприємств, установ, організацій і громадян, діяльність яких пов'язана з розробками і впровадженням маловідхідних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій у процесі використання нетрадиційних та поновлюваних джерел і видів енергії, у тому числі викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище в процесі виробництва альтернативних видів палива;   -18- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"У абзаці четвертому статті виключити слова "про енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища", оскільки без цих слів стане більш широкою сфера застосування економічних важелів і стимулів"  
Враховано   застосування у сфері альтернативних видів палива економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством України для підприємств, установ, організацій і громадян, діяльність яких пов'язана з розробками і впровадженням маловідхідних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій у процесі використання нетрадиційних та поновлюваних джерел і видів енергії, у тому числі викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище в процесі виробництва альтернативних видів палива;  
55. надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг для стимулювання розробок і впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів у процесі виробництва (видобутку) альтернативних видів палива;   -19- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці 5 статті 9 після слів "та інших пільг" додати слова "встановлених відповідними законами України"  
Враховано   надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг, встановлених відповідними законами України для стимулювання розробок і впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів у процесі виробництва (видобутку) альтернативних видів палива;  
56. стимулювання підприємств - виготовлювачів машин, механізмів, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів та пристроїв до них, що працюють на альтернативних видах палива, а також підприємств, установ, організацій і громадян, які переобладнують технічні засоби, що працюють на традиційних видах палива, для споживання альтернативних видів палива.   -20- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 9 доповнити абзацами такого змісту: "Стимулювання інвестиційної діяльності і запровадження новітніх технологій у сфері альтернативних видів палива шляхом створення пільгового режиму підприємницької діяльності іноземним юридичним та фізичним особам; надання спеціальних державних гарантій іноземним інвесторам щодо інвестицій, спрямованих на розвиток сфери альтернативних видів палива".  
Враховано   стимулювання підприємств - виготовлювачів машин, механізмів, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів та пристроїв до них, що працюють на альтернативних видах палива, а також підприємств, установ, організацій і громадян, які переобладнують технічні засоби, що працюють на традиційних видах палива, для споживання альтернативних видів палива; стимулювання інвестиційної діяльності і запровадження новітніх технологій у сфері альтернативних видів палива шляхом створення пільгового режиму підприємницької діяльності іноземним юридичним та фізичним особам; надання спеціальних державних гарантій іноземним інвесторам щодо інвестицій, спрямованих на розвиток сфери альтернативних видів палива; створення спеціального інформаційного фонду з метою накопичення, систематизації та поширення інформації про наявність в Україні нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.  
    -21- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 9 доповнити абзацом такого змісту: "Створення спеціального інформа-ційного фонду з метою накопичення, систематизації та поширення інформації про наявність в Україні нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини"  
Враховано    
    -22- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Додатковий аналіз ст.ст. 9 і 11 законопроекту показав, що деякі положення ст.11 є надзвичайно важливі і не зазначені у статті 9. У зв"язку з цим пропонуємо статтю 9 доповнити абзацом такого змісту: "надання субсидій цільового призначення для альтернативних видів палива, включаючи пошукові, науково-дослідні, експертні та інші розробки, спрямовані на розвиток науково-технічної бази у цій сфері" у статті 11  
Враховано    
57. Стаття 10. Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива      Стаття 10. Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива  
58. Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, позабюджетних фондів енергозбереження, державного, місцевих бюджетів та інших джерел.   -23- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Статтю 10 після слів "підприємств, установ і організацій" доповнити словами "незалежно від форм власності", а слова "позабюджетних фондів енергозбереження" із статті виключити". Після слова "інших" додати слова "не заборонених законом" і далі за текстом  
Враховано   Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, коштів державного, та місцевого бюджету, інших, не заборонених законом джерел.  
59. Стаття 11. Засоби стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива      Стаття 11. Засоби стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива  
60. Стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива здійснюється шляхом:   -24- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 11 вилучити Використання засобів стимулювання вироб-ництва (видобутку) та споживання альтерна-тивних видів палива дасть можливість не тільки економно витрачати традиційні енергоносії, а й зменшити загальну вартість спожитих енергетичних ресурсів, а, отже, й навантаження на бюджет держави, як це і передбачено Програмою державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, иалої гідро-та теплоенергетики за рахунок використання альтернативних видів палива  
Відхилено   Стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива здійснюється шляхом:  
61. пільгового кредитування інвестицій у будівництво нових або реконструкцію діючих підприємств з виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, у тому числі інвестицій у розробку технологій з використання нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини, включаючи витрати на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, експериментальних робіт;   -25- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
В абзаці першому статті 11 після слів "пільгового кредитування" додати слово "вітчизняних" .  
Враховано   пільгового кредитування вітчизняних інвестицій у будівництво нових або реконструкцію діючих підприємств з виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, у тому числі інвестицій у розробку технологій з використання нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини, включаючи витрати на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, експериментальних робіт;  
62. пільгового кредитування придбання підприємствами, установами, організаціями, громадянами машин, механізмів, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів та пристроїв до них, які працюють на альтернативних видах палива, або переобладнання технічних засобів, які працюють на традиційних видах палива, на споживання альтернативних;      пільгового кредитування придбання підприємствами, установами, організаціями, громадянами машин, механізмів, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів та пристроїв до них, які працюють на альтернативних видах палива, або переобладнання технічних засобів, які працюють на традиційних видах палива, на споживання альтернативних;  
63. надання податкових пільг у сфері альтернативних видів палива;      надання податкових пільг у сфері альтернативних видів палива;  
64. встановлення підвищених норм амортизації спеціального обладнання підприємств - виробників альтернативних видів палива та підприємств -споживачів цього палива;      встановлення підвищених норм амортизації спеціального обладнання підприємств - виробників альтернативних видів палива та підприємств -споживачів цього палива;  
65. надання субсидій цільового призначення для виконання державних програм та наукових досліджень у сфері альтернативних видів палива, включаючи пошукові, науково-дослідні, проектні, конструкторські, експериментальні, експертні та інші розробки, спрямовані на розвиток науково-технічної бази у цій сфері.   -26- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 11 доповнити абзацами такого змісту: "Безкоштовного надання інформації підприємствам-споживачам та підприємствам-виробникам альтернативних видів палива про розташування та кількість наявних в Україні нетрадиційних джерел енергетичної сировини".  
Враховано   надання субсидій цільового призначення для виконання державних програм та наукових досліджень у сфері альтернативних видів палива, включаючи пошукові, науково-дослідні, проектні, конструкторські, експериментальні, експертні та інші розробки, спрямовані на розвиток науково-технічної бази у цій сфері; безкоштовного надання інформації підприємствам-споживачам та підприємствам-виробникам альтернативних видів палива про розташування та кількість наявних в Україні нетрадиційних джерел енергетичної сировини; запровадження державного замовлення на закупівлю альтернативних видів палива для державних потреб; зменшення обсягів прибутку банків та небанківських установ, що підлягають оподаткуванню, на суму коштів, які спрямовуються на інвестування спорудження об'єктів та устаткування, які призначені для виробництва (видобутку) та використання альтернативних видів палива; позаконкурсного надання в оренду юридичним та фізичним особам земельних ділянок з оплатою до 50 відсотків плати, встановленої Законом України "Про плату за землю", призначених для здійснення відповідної діяльності для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива або організації випуску технічних засобів чи створення об'єктів, якими передбачається використання альтернативних видів палива. Умови надання орендних пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України на термін до 10 років; першочергового надання в оренду юридичним та фізичним особам органами виконавчої влади, технологічного обладнання, свердловин, промислових та інших приміщень, споруд, іншого державного та комунального майна з оплатою до 50 відсотків плати, встановленої Законом України "Про оренду державного та комунального майна", призначених для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, або організації випуску технічних засобів чи створення об'єктів, якими передбачається використання альтернативних видів палива. Умови надання орендних пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України терміном до 10 років; встановлення нульових ставок рентних платежів на альтернативні види рідкого та газового палива терміном на 10 років з часу отримання ліцензії на їх виробництво (видобуток).  
    -27- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
"Статтю доповнити абзацом такого змісту: "запровадження державного замовлення на закупівлю альтернативних видів палива для державних потреб"  
Враховано    
    -28- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Статтю 11 доповнити абзацами такого змісту: "Зменшення обсягів прибутку банків та небанківських установ, що підлягають оподаткуванню на суму коштів, які спрямовуються на інвестування спорудження об'єктів та устаткування, які призначені для виробництва (видобутку) та використання альтернативних видів палива; позаконкурсного надання в оренду юридичним та фізичним особам земельних ділянок з оплатою до 50 відсотків плати, встановленої Законом України "Про плату за землю", призначених для здійснення відповідної діяльності для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива або організації випуску технічних засобів чи створення об'єктів, якими передбачається використання альтернативних видів палива. Умови надання орендних пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України на термін до 10 років; першочергового надання в оренду юридичним та фізичним особам органами виконавчої влади, технологічного обладнання, свердловин, промислових та інших приміщень, споруд, іншого державного та комунального майна з оплатою до 50 відсотків плати, встановленої Законом України "Про оренду державного та комунального майна", призначених для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, або організації випуску технічних засобів чи створення об'єктів, якими передбачається використання альтернативних видів палива. Умови надання орендних пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України терміном до 10 років; встановлення нульових ставок рентних платежів на альтернативні види рідкого та газового палива терміном на 10 років з часу отримання ліцензії на їх виробництво (видобуток).  
Враховано    
66. Стаття 12. Стандартизація      Стаття 12. Стандартизація  
67. Метою стандартизації у сфері альтернативних видів палива є встановлення комплексу норм, правил, вимог, показників щодо технології виробництва (видобутку) та споживання цих видів палива, їх якості, екологічної безпеки, безпеки для здоров'я і праці людей.      Метою стандартизації у сфері альтернативних видів палива є встановлення комплексу норм, правил, вимог, показників щодо технології виробництва (видобутку) та споживання цих видів палива, їх якості, екологічної безпеки, безпеки для здоров'я і праці людей.  
68. Стандарти, якими встановлюються вимоги щодо якості альтернативних видів палива, повинні забезпечувати ефективне та економічне використання енергетичного потенціалу палива.      Стандарти, якими встановлюються вимоги щодо якості альтернативних видів палива, повинні забезпечувати ефективне та економічне використання енергетичного потенціалу палива.  
69. Показники споживчої якості кожного альтернативного виду палива встановлюються у відповідних стандартах.      Показники споживчої якості кожного альтернативного виду палива встановлюються у відповідних стандартах.  
70. Ці показники мають бути основою для всіх розрахунків щодо альтернативних видів палива (обсяги виробництва та реалізації, технікоекономічні, комерційні та інші показники).      Ці показники мають бути основою для всіх розрахунків щодо альтернативних видів палива (обсяги виробництва та реалізації, технікоекономічні, комерційні та інші показники).  
71. Екологічні показники альтернативних видів палива та показники щодо безпеки для здоров'я і праці людей повинні перебувати в межах, встановлених законодавством для традиційних видів палива.   -29- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В абзаці 5 статті 12 слова "екологічні показники" замінити словами" "нормативи екологічної безпеки"  
Враховано   Нормативи екологічної безпеки альтернативних видів палива та показники щодо безпеки для здоров'я і праці людей повинні перебувати в межах, встановлених законодавством для традиційних видів палива.  
72. Стаття 13. Норми і нормативи      Стаття 13. Норми і нормативи  
73. Нормами і нормативами у сфері альтернативних видів палива встановлюються витратні енергетичні показники процесів виробництва (видобутку) зазначених видів палива із нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини, показники витрат палива для різних технічних засобів, інші техніко-економічні, а також екологічні, санітарні показники.   -30- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В статті 13 слова "екологічні" замінити словами" "нормативи екологічної безпеки"  
Враховано   Нормами і нормативами у сфері альтернативних видів палива встановлюються витратні енергетичні показники процесів виробництва (видобутку) зазначених видів палива із нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини, показники витрат палива для різних технічних засобів, інші техніко-економічні, а також нормативи екологічної безпеки, санітарні показники.  
74. Розділ ІV. Правопорушення у сфері альтернативних видів палива   -31- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
Назву розділу IV змінити, виклавши її у такій редакції: "Порушення законодавства у сфері альтернативних видів палива"  
Враховано   Розділ ІV. Порушення законодавства у сфері альтернативних видів палива  
75. Стаття 14. Порушення законодавства у сфері альтернативних видів палива   -32- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
Назву статті 14 змінити, виклавши її у такій редакції: "Правопорушення у сфері альтернативних видів палива"  
Враховано   Стаття 14. Правопорушення у сфері альтернативних видів палива  
76. Правопорушеннями у сфері альтернативних видів палива є:      Правопорушеннями у сфері альтернативних видів палива є:  
77. збут підприємствами-виробниками, юридичними та фізичними особами альтернативних видів палива, що не відповідають стандартам, технічним умовам;      збут підприємствами-виробниками, юридичними та фізичними особами альтернативних видів палива, що не відповідають стандартам, технічним умовам;  
78. виробництво, збут і споживання традиційних видів палива як альтернативних;      виробництво, збут і споживання традиційних видів палива як альтернативних;  
79. надання пільг виробникам та споживачам альтернативних видів палива, якщо їх діяльність не відповідає вимогам законодавства про альтернативні види палива;   -33- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В абзаці 4 статті 14 слова "якщо їх" вилучити, а після слова "діяльність" додати слово "яких" В абзаці 5 слова "експертних висновків" вилучити. Слово "діючого" замінити словом "чинного". Слова "для нормальної роботи представників цих органів" замінити словами "їх діяльності"  
Враховано   надання пільг виробникам та споживачам альтернативних видів палива, діяльність яких не відповідає вимогам законодавства про альтернативні види палива;  
80. невиконання розпоряджень, експертних висновків, приписів органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням діючого законодавства про альтернативні види палива, а також створення перешкод для нормальної роботи представників цих органів;      невиконання розпоряджень, приписів органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за дотриманням чинного законодавства про альтернативні види палива, а також створення перешкод для їх діяльності;  
81. відмова від надання відповідним органам необхідної інформації щодо виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива.   -34- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
" В абзаці шостому частини першої статті слово "відмова" замінити словами "необгрунтована відмова", оскільки тільки необгрунтована відмова може вважатися порушенням законодавства"  
Враховано   необгрунтована відмова від надання відповідним органам необхідної інформації щодо виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива.  
82. Законодавством України можуть бути встановлені й інші правопорушення у сфері альтернативних видів палива.   -35- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
В останньому абзаці статті 14 слово "законодавством" замінити словом "законами" і далі за текстом  
Враховано   Законами України можуть бути встановлені й інші правопорушення у сфері альтернативних видів палива.  
83. Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про альтернативні види палива      Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про альтернативні види палива  
84. Порушення законодавства про альтернативні види палива тягне за собою встановлену законами України дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.      Порушення законодавства про альтернативні види палива тягне за собою встановлену законами України дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.  
85. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про альтернативні види палива, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.      Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про альтернативні види палива, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.  
86. Розділ V. Міжнародні відносини у сфері виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива   -36- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
Назву розділу V викласти у такій редакції: "Міжнародне співробітництво у сфері виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива"  
Враховано   Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива  
87. Стаття 16. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері альтернативних видів палива   -37- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
Назву статті 16 викласти у такій редакції: "Міжнародне співробітництво"  
Враховано   Стаття 16. Міжнародне співробітництво.  
88. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.      Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.  
89. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого дано Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.  
90. Розділ VІ. Прикінцеві положення      Розділ VІ. Прикінцеві положення  
91. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
92. 2. Кабінету Міністрів України:      2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня прийняття цього Закону:  
93. подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з набранням чинності цим Законом;   -38- Кощинець В.В. (в.о. № 88)
Абзац 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня прийняття цього Закону: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про альтернативні види рідкого та газового палива"; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
Враховано   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про альтернативні види рідкого та газового палива"; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
94. прийняти відповідні рішення, необхідні для реалізації цього Закону;      відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
95. привести свої рішення у відповідність із цим Законом.      забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.