Кількість абзаців - 171 Таблиця поправок


ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
1. Цей Закон регулює правовi, органiзацiйнi, матерiальнi та соцiальнi умови реалiзацiї громадянами України права на службу в органах мiсцевого самоврядування, визначає загальнi засади дiяльностi посадових осiб мiсцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правовi гарантiї перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування.      Цей Закон регулює правовi, органiзацiйнi, матерiальнi та соцiальнi умови реалiзацiї громадянами України права на службу в органах мiсцевого самоврядування, визначає загальнi засади дiяльностi посадових осіб мiсцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правовi гарантiї перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування.  
2. Роздiл I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Поділ закону на Розділи з римською нумерацією (I, II, …), замінити поділом на глави з арабською нумерацією (1, 2,…).  
Відхилено   Роздiл I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Служба в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 1. Служба в органах мiсцевого самоврядування  
4. Служба в органах мiсцевого самоврядування - це професiйна, на постiйнiй основi дiяльнiсть громадян України, що займають посади в органах мiсцевого самоврядування, яка спрямована на реалiзацiю функцiй i повноважень мiсцевого самоврядування.   -2- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Частину першу статті 1 наприкінці доповнити словами "та функцій, делегованих державою".  
Відхилено   Служба в органах мiсцевого самоврядування - це професiйна, на постiйнiй основi дiяльнiсть громадян України, які займають посади в органах мiсцевого самоврядування, що спрямована на реалiзацiю територіальною громадою свого права на мiсцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.  
    -3- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу статті 1 наприкінці доповнити словами "та окремих повноважень органів виконавчої влади".  
Враховано    
    -4- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У частині першій ст.1 слова "реалiзацiю функцiй i повноважень мiсцевого самоврядування" замінити словами "реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування".  
Враховано    
    -5- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У частині першій ст.1 слова "громадян України" замінити на слово "осіб", а частину другу виключити.  
Відхилено    
5. Служба в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", цього Закону, iнших актiв законодавства України, а в мiстах Києвi та Севастополi - також з урахуванням особливостей здiйснення мiсцевого самоврядування i виконавчої влади, передбаченими законами про мiста Київ та Севастополь.   -6- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Частину другу ст.1 викласти у такій редакції: "Правовою основою служби в органах місцевого самоврядування є Конституція і закони України, а також статути територіальних громад, прийняті в межах законів України".  
Відхилено    
    -7- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину другу ст.1 після слів "інших актів законодавства України, а в" доповнити словами "Автономній Республіці Крим", а після слова "передбаченими" доповнити словами "Конституцією Автономної Республіки Крим,".  
Відхилено    
6. Стаття 2. Посадовi особи мiсцевого самоврядування      Стаття 2. Посадова особа мiсцевого самоврядування  
7. Посадовими особами мiсцевого самоврядування є особи, якi працюють в органах мiсцевого самоврядування, мають вiдповiднi посадовi повноваження щодо здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i отримують заробiтну плату за рахунок мiсцевого бюджету.   -8- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину першу статті 2 після слів "працюють в органах місцевого самоврядування" доповнити словами "на постійній основі".  
Відхилено   Посадовою особою мiсцевого самоврядування є особа, яка працює в органах мiсцевого самоврядування, має вiдповiднi посадовi повноваження щодо здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i отримує заробiтну плату за рахунок мiсцевого бюджету.  
    -9- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Частину першу статті 2 доповнити словами "та/або за рахунок інших джерел, визначених чинним законодавством".  
Відхилено    
8. Дiя цього Закону не поширюється на технiчних працiвникiв та обслуговуючий персонал органiв мiсцевого самоврядування.      Дiя цього Закону не поширюється на технiчних працiвникiв та обслуговуючий персонал органiв мiсцевого самоврядування.  
9. Стаття 3. Посади в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 3. Посади в органах мiсцевого самоврядування  
10. Посада в органах мiсцевого самоврядування - це передбачена законодавством України та визначена структурою i штатним розписом первинна структурна одиниця органiв мiсцевого самоврядування, на яку законодавством покладено коло службових обов'язкiв.   -10- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину першу статті 3 після слова "покладено" доповнити словом "певне".  
Відхилено    
    -11- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Першу частину ст.3 перед словом "покладено" доповнити словами "та штатним положенням".  
Відхилено    
    -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій ст.3 слова "законодавством України" замінити на слово "законом".  
Відхилено    
    -13- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину першу ст.3 виключити.  
Враховано    
11. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на:      Посадами в органах місцевого самоврядування є:  
12. виборнi посади, на якi особи обираються територiальною громадою;      виборнi посади, на якi особи обираються територiальною громадою;  
13. виборнi посади, на якi особи обираються або затверджуються вiдповiдною радою;      виборнi посади, на якi особи обираються або затверджуються вiдповiдною радою;  
14. посади, призначення на якi здiйснюється сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 3 частини 2 ст.3 текст "призначення на які здійснюється" замінити текстом "на які особи призначаються".  
Враховано   посади, на які особи призначаються сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України;  
15. Стаття 4. Основнi принципи служби в органах мiсцевого самоврядування   -15- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статті 4 та 5 виключити.  
Відхилено   Стаття 4. Основнi принципи служби в органах мiсцевого самоврядування  
16. Служба в органах мiсцевого самоврядування базується на таких основних принципах:      Служба в органах мiсцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах:  
17. служiння народовi України;   -16- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У ст.4 виключити слова "служіння народові України", як такі, що не підтверджуються нормами закону.  
Враховано   служiння територіальній громаді;  
    -17- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У пункті 1 ст.4 слова "народові України" замінити словами "територіальній громаді".  
Враховано    
18. поєднання мiсцевих i державних iнтересiв;      поєднання мiсцевих i державних iнтересiв;  
19. демократизму i законностi;      верховенства права, демократизму i законностi;  
20. гуманiзму i соцiальної справедливостi;      гуманiзму i соцiальної справедливостi;  
21. гласностi;      гласностi;  
22. прiоритету прав та свобод людини i громадянина;      прiоритету прав та свобод людини i громадянина;  
23. рiвного доступу громадян до служби в органах мiсцевого самоврядування з урахуванням їх дiлових якостей та професiйної пiдготовки;   -18- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У пункті сьомому частини першої статті 4 слова "рівного доступу громадян до служби" замінити словами "рівних можливостей доступу громадян до служби".  
Враховано   рівних можливостей доступу громадян до служби в органах мiсцевого самоврядування з урахуванням їх дiлових якостей та професiйної пiдготовки; професiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi справi;  
    -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 7 част.1 ст.4 вилучити текст "з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки.  
Відхилено    
    -20- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Пункт дев'ятий частини першої статті 4 викласти у такій редакції: "пiдконтрольностi, пiдзвiтностi, персональної вiдповiдальностi за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язкiв"  
Враховано    
24. професiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi справi;       
25. пiдконтрольностi, пiдзвiтностi, персональної вiдповiдальностi за належне виконання службових обов'язкiв i дисциплiни;   -21- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У пункті дев'ятому частини першої статті 4 слово "належне" замінити словом "неналежне".  
Враховано   пiдконтрольностi, пiдзвiтностi, персональної вiдповiдальностi за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язкiв;  
26. дотримання прав i законних iнтересiв мiсцевого самоврядування;      дотримання прав мiсцевого самоврядування;  
27. правової i соцiальної захищеностi посадових осiб мiсцевого самоврядування.   -22- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Статтю 4 доповнити новим пунктом такого змісту: "захисту інтересів відповідної територіальної громади".  
Враховано   правової i соцiальної захищеностi посадових осіб мiсцевого самоврядування; захисту інтересів відповідної територіальної громади; фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету; самостійності кадрової політики в територіальній громаді.  
    -23- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У ст.4 до основних принципів служби в органах мiсцевого самоврядування додати такі: "верховенство права; служіння територіальній громаді; рівного права громадян щодо доступу до служби в органах місцевого самоврядування; фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету; єдиної державної політики. самостійності кадрової політики в територіальній громаді."  
Враховано частково    
28. Стаття 5. Право на службу в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 5. Право на службу в органах мiсцевого самоврядування  
29. Право на службу в органах мiсцевого самоврядування мають громадяни України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, термiну проживання на вiдповiднiй територiї, якi мають вiдповiдну освiту i професiйну пiдготовку та обранi на посади або пройшли у встановленому порядку конкурсний вiдбiр чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.   -24- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Статтю 5 після тексту "професійну підготовку," доповнити словами "володіють державною мовою".  
Враховано   Право на службу в органах мiсцевого самоврядування мають громадяни України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, термiну проживання на вiдповiднiй територiї. На посаду можуть бути призначені особи, якi мають вiдповiдну освiту i професiйну пiдготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.  
    -25- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Статтю 5 після слів "професійну підготовку" доповнити словами: "вільно володіють чи розуміють державну мову".  
Відхилено    
    -26- Кабінет Міністрів України
Статтю 5 після слів "професійну підготовку" доповнити словами: "володіють державною мовою в межах, достатніх для виконання службових обов'язків".  
Враховано    
    -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст ст.5 "мають відповідну освіту і професійну підготовку та обрані на посади або пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством" замінити текстом "обрані на посаду чи призначені на неї за конкурсом або іншою процедурою, відповідно до законодавства".  
Враховано частково    
30. Стаття 6. Державна полiтика щодо служби в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 6. Державна полiтика щодо служби в органах мiсцевого самоврядування  
31. Державна полiтика щодо служби в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється за такими напрямами:   -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 ст.6 викласти у редакції: "Засади державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування визначаються Верховною Радою України. Ця політика здійснюється за такими напрямками:"  
Відхилено   Державна полiтика щодо служби в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється за такими напрямами:  
32. законодавче врегулювання служби в органах мiсцевого самоврядування та забезпечення її ефективностi;   -29- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Частину першу статті 6 доповнити пунктом такого змісту: "захист прав місцевого самоврядування."  
Враховано   законодавче врегулювання служби в органах мiсцевого самоврядування та забезпечення її ефективностi; захист прав місцевого самоврядування;  
33. органiзацiя пiдготовки та перепiдготовки кадрiв для служби в органах мiсцевого самоврядування;      органiзацiя пiдготовки та перепiдготовки кадрiв для служби в органах мiсцевого самоврядування;  
34. правовий та соцiальний захист посадових осiб мiсцевого самоврядування;      правовий та соцiальний захист посадових осіб мiсцевого самоврядування;  
35. методичне та iнформацiйне забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування.      методичне та iнформацiйне забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування.  
36. Координацiйне та методичне забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування покладається на органи управлiння державною службою.   -30- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції: "Консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування покладається на органи управління державною службою".  
Враховано частково   Консультативне та методичне забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні. Методичну допомогу по організації і проходженню служби в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" можуть надавати відповідні Комітети Верховної Ради України.  
    -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 статті 6 текст "покладається на орган" замінити текстом "здійснюється органом".  
Враховано    
    -32- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Частину другу статті 6 доповнити словами: "з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні."  
Враховано    
    -33- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину другу статті 6 після слова "покладається" викласти в редакції "на Верховну Раду України".  
Відхилено    
    -34- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування покладається на органи управління державною службою. Методичну допомогу по організації і проходженню служби в органах місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", також надає Верховна Рада України."  
Враховано частково    
    -35- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині другій ст.6 слова "Координаційне та" виключити.  
Враховано    
37. Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 ст.6 зробити частиною 2 статті 23.  
Відхилено   Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється відповідними органами державної влади в порядку, встановленому законом.  
    -37- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині 3 ст.6 слова "вiдповiдно до законодавства України" замінити словами "відповідними органами державної влади в порядку, встановленому законом".  
Враховано    
38. Роздiл II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ      Роздiл II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
39. Стаття 7. Правове регулювання статусу посадових осiб мiсцевого самоврядування      Стаття 7. Правове регулювання статусу посадових осіб мiсцевого самоврядування  
40. Правовий статус посадових осiб мiсцевого самоврядування визначається Конституцiєю України, Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", цим Законом та iншими актами законодавства України.   -38- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину першу статті 7 після слів "Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнити словами "Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".  
Враховано   Правовий статус посадових осіб мiсцевого самоврядування визначається Конституцiєю України, Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", цим та iншими законами України.  
    -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст част.1 ст.7 "Законом та іншими актами законодавства" замінити текстом "цим та іншими законами".  
Враховано    
41. Посадовi особи мiсцевого самоврядування дiють лише на пiдставi, в межах повноважень i у спосiб, передбачений Конституцiєю України i законами України, та керуються у своїй дiяльностi Конституцiєю України i законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, а в Автономнiй Республiцi Крим також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенцiї.   -40- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину 2 ст.7 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та актами органів місцевого самоврядування".  
Враховано   Посадові особи мiсцевого самоврядування дiють лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, передбачені Конституцiєю i законами України, та керуються у своїй дiяльностi Конституцiєю України i законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономнiй Республiцi Крим також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республiки Крим i Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенцiї. На посадових осіб мiсцевого самоврядування поширюється дiя законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
    -41- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У частині другій статті 7 замість слова "передбачений" записати "передбачені", після слова "Конституції" вилучити слово "України", доповнити текст словами "рішеннями відповідних місцевих рад".  
Враховано частково    
    -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 7 доповнити третьою частиною - пунктом 3 Перехідних положень.  
Враховано    
42. Стаття 8. Основнi обов'язки посадових осiб мiсцевого самоврядування      Стаття 8. Основнi обов'язки посадових осіб мiсцевого самоврядування  
43. Основними обов'язками посадових осiб мiсцевого самоврядування є:      Основними обов'язками посадових осіб мiсцевого самоврядування є:  
44. дотримання Конституцiї України та iнших актiв законодавства України;   -43- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт перший частини першої статті 8 викласти у редакції: "дотримання Конституції і законів України".  
Враховано   додержання Конституцiї і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;  
    -44- Кабінет Міністрів України
Пункт перший частини першої статті 8 доповнити словами "інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування". У зв'язку з цим пункт четвертий ч.1 ст.8 виключити.  
Враховано    
45. забезпечення ефективної дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх повноважень;   -45- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті другому частини першої статті 8 слова "відповідно до їх повноважень" записати після слова "забезпечення".  
Враховано   забезпечення вiдповiдно до їх повноважень ефективної дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування ;  
46. дотримання прав та свобод людини i громадянина;      додержання прав та свобод людини i громадянина;  
47. безпосереднє i своєчасне виконання рiшень органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, розпоряджень i вказiвок своїх керiвникiв;   -46- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
З пункту четвертого частини першої статті 8 виключити слова "безпосереднє і своєчасне".  
Відхилено    
    -47- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Із пункту 4 частини першої статті 8 виключити слова: "державної влади".  
Враховано    
    -48- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт четвертий частини першої статті 8 викласти у редакції: "висока службова, виконавська, трудова дисципліна".  
Відхилено    
    -49- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У пункті 4 частини першої статті 8 слова "органiв державної влади," виключити.  
Враховано    
    -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 4 част.1 ст.8 наприкінці доповнити текстом ", прийнятих у межах їх компетенції".  
Відхилено    
48. збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала їм вiдома пiд час виконання службових обов'язкiв, а також iншої iнформацiї, яка згiдно iз законодавством України не пiдлягає розголошенню;   -51- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Пункт п'ятий частини першої статті 8 замість слів "під час" записати "у зв'язку з"  
Враховано   збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала їм вiдома у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, а також iншої iнформацiї, яка згiдно iз законом не пiдлягає розголошенню;  
49. постiйне вдосконалення органiзацiї своєї роботи, пiдвищення професiйної квалiфiкацiї;   -52- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті шостому частини першої статті 8 замість слова "роботи" записати слово "праці".  
Відхилено   постiйне вдосконалення органiзацiї своєї роботи, пiдвищення професiйної квалiфiкацiї;  
50. сумлiнне виконання своїх службових обов'язкiв, iнiцiативнiсть i творчiсть у роботi;   -53- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт сьомий частину першої статті 8 викласти у редакції: "підвищення відповідальності за службу в органах місцевого самоврядування, сумлінне відношення до виконання службових обов`язків і доручень, ініціативність і творчість у роботі".  
Враховано частково   сумлiнне відношення до виконання службових обов'язкiв, iнiцiативнiсть i творчiсть у роботi;  
51. шанобливе ставлення до громадян, керiвникiв i спiвробiтникiв, дотримання високої культури спiлкування;   -54- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт восьмий частини першої статті 8 викласти у редакції: "шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування".  
Враховано   шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;  
52. недопущення дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити iнтересам держави та мiсцевому самоврядуванню.   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 9 част.1 ст.8 текст "і вчинків" замінити текстом "чи бездіяльності".  
Враховано   недопущення дiй чи бездіяльності, якi можуть зашкодити iнтересам мiсцевого самоврядування та держави.  
    -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 8 наприкінці доповнити частиною такого змісту: "Службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству він зобов'язаний невідкладно письмово доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення. У разі наполягання на його виконанні - письмово повідомити про це посадову особу вищу за посадою ніж та особа, яка дала доручення, а у разі якщо доручення дане міським, сільським, селищним головою або головою обласної, районної чи районної у місті ради його заступника. В останньому випадку заступник голови ради зобов'язаний винести дане питання на розгляд найближчої сесії ради".  
Відхилено    
53. Стаття 9. Основнi права посадових осiб мiсцевого самоврядування      Стаття 9. Основнi права посадових осіб мiсцевого самоврядування  
54. Посадовi особи мiсцевого самоврядування мають право:      Посадова особа мiсцевого самоврядування має право:  
55. на повагу особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян;      на повагу особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян;  
56. на оплату працi залежно вiд посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, якостi, досвiду та стажу роботи;   -57- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У другому пункті частини першої статті 9 вилучити слова "рангу, який їм присвоюється" і слова "та стажу".  
Відхилено   на оплату працi залежно вiд посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якостi, досвiду та стажу роботи;  
57. на просування по службi вiдповiдно до їх квалiфiкацiї, здiбностей та результатiв роботи;   -58- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт третій частини першої статті 9 викласти в такій редакції: "на просування по службі відповідно до їх професійної освіти, результатів роботи та наслідків атестації".  
Враховано   на просування по службi вiдповiдно до професійної освіти, результатів роботи та наслідків атестації;  
58. на здоровi, безпечнi та необхiднi для високопродуктивної роботи умови працi;   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Із пункту 4 частини 1 ст.9 виключити слово "здорові".  
Враховано   на безпечнi та необхiднi для високопродуктивної роботи умови працi;  
59. на соцiальний i правовий захист;      на соцiальний i правовий захист;  
60. отримувати в установленому порядку вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань громадян, окремих осiб матерiали та iнформацiю, необхiднi для виконання своїх службових обов'язкiв;   -60- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті шостому частини першої статті 9 замість слів "органів державної влади" записати "місцевих органів виконавчої влади", замість слова "окремих" - слова "їх посадових". Закінчення цієї частини після слова "інформацію" викласти в редакції: "пов`язаної з дотриманням законів щодо місцевого самоврядування, виконанням рішень органів місцевого самоврядування відповідно до їх службових обов`язків і доручень".  
Відхилено   отримувати в порядку, встановленому законодавством, вiд відповідних органiв державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осiб матерiали та iнформацiю, необхiднi для виконання своїх службових обов'язкiв;  
    -61- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
У пункті шостому частини першої статті 9 після слів "підприємств, установ, організацій" додати слова "різних форм власності" або "незалежно від їх підпорядкування та форм власності".  
Враховано    
    -62- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У пункті 6 част.1 ст.9 після слів "порядку від" доповнити словом "відповідних".  
Враховано    
    -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 6 част.1 ст.9: текст "в установленому порядку" замінити текстом "в порядку, встановленому законодавством"; після тексту "державної влади" додати текст "органів влади Автономної Республіки Крим"; текст "об'єднань громадян" замінити текстом "громадських організацій, профспілок, політичних партій, благодійних і релігійних організацій, творчих спілок".  
Враховано частково    
61. безперешкодно ознайомлюватися з матерiалами своєї особової справи та iншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах мiсцевого самоврядування, у разi потреби давати особистi пояснення;   -64- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У пункті сьомому частини першої статті 9 слова " у разі потреби давати особисті пояснення" замінити на слова " отримувати особисті пояснення".  
Враховано   в порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з iншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах мiсцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особистi пояснення;  
    -65- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
У пункті сьомому частини першої статті 9 слова "у разі потреби давати особисті пояснення" виключити.  
Враховано частково    
    -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті сьомому частини першої статті 9 виключити текст "у разі потреби".  
Враховано    
    -67- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті сьомому частини першої статті 9 замість слова "ознайомлюватись" записати слова "отримувати інформацію щодо матеріалів", а після слова "та" записати слово "ознайомлюватись з", після слова "потреби" записати слова "одержувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та".  
Враховано    
62. вимагати проведення службового розслiдування з метою спростування безпiдставних, на їх думку, звинувачень або пiдозри;   -68- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Пункт восьмий частини першої статті 9 після слова "звинувачень" доповнити словом "перекручень".  
Відхилено   вимагати проведення службового розслiдування з метою спростування безпiдставних, на її думку, звинувачень або пiдозри щодо неї;  
    -69- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Наприкінці пункту 8 част.1 ст.9 вилучити текст "або підозри".  
Відхилено    
63. захищати свої законнi права та iнтереси в органах державної влади та в судовому порядку.   -70- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Пункт дев'ятий частини першої статті 9 після слова "інтереси в" доповнити словами "органах місцевого самоврядування і".  
Враховано   захищати свої законнi права та iнтереси в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.  
    -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 9 част.1 ст.9 після слів "державної влади" доповнити текстом "органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 статті 9 доповнити пунктом такого змісту: "бути членами громадських організацій, професійних спілок, благодійних організацій і фондів, релігійних організацій, творчих спілок".  
Відхилено    
64. Роздiл III. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР'ЄРА      Роздiл III. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР'ЄРА  
65. Стаття 10. Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування      Стаття 10. Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування  
66. Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється:      Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється:  
67. на посаду сiльського, селищного, мiського голови шляхом обрання територiальною громадою вiдповiдно села, селища, мiста;   -73- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Абзац перший частини першої статті 10 після слів "міського голови" доповнити словами "в порядку, встановленому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
Враховано   на посаду сiльського, селищного, мiського голови в порядку, встановленому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";  
    -74- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Абзац перший частини першої статті 10 доповнити текстом такого змісту: "з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання".  
Враховано    
68. на посаду голови та заступникiв голови районної, районної у мiстi, обласної ради, заступника мiського голови - секретаря Київської мiської ради, секретаря сiльської, селищної, мiської ради, голови постiйної комiсiї з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської мiської ради шляхом обрання вiдповiдною радою;      на посаду голови та заступникiв голови районної, районної у мiстi, обласної ради, заступника мiського голови - секретаря Київської мiської ради, секретаря сiльської, селищної, мiської ради, голови постiйної комiсiї з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської мiських рад шляхом обрання вiдповiдною радою;  
69. на посади заступникiв сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради шляхом затвердження вiдповiдною радою;   -75- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
У пункті третьому частини першої статті 10 слова ''голови районної у місті ради" перенести після слів "виконавчих органів ради".  
Враховано   на посади заступникiв сiльського, селищного, мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, голови районної у мiстi ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради шляхом затвердження вiдповiдною радою;  
    -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті третьому частини першої статті 10 виключити текст "з питань діяльності виконавчих органів ради".  
Відхилено    
70. на посади керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування шляхом призначення вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.   -77- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Пункт четвертий частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "на посади керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районних, районних у містах, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України".  
Враховано   на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування шляхом призначення вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.  
    -78- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У пункті четвертому частини першої статті 10 після слів ''голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради" додати слова ''керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради''.  
Враховано частково    
    -79- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У пункті четвертому частини першої статті 10 після слова "керівників" доповнити "секретаріатів".  
Відхилено    
71. Проведення конкурсного вiдбору, випробування та стажування у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.   -80- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: "Порядок проведення конкурсу, випробування та стажування у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному відповідною радою."  
Враховано частково   Порядок проведення конкурсу, випробування та стажування у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.  
72. У разi потреби, за згодою сторiн, посадова особа мiсцевого самоврядування може бути переведена на рiвнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного вiдбору.   -81- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину третю статті 10 після слова "консультанта" доповнити текстом "(патронатна служба)".  
Враховано частково   У разi необхідності, за згодою сторiн, посадова особа мiсцевого самоврядування може бути переведена на рiвнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного вiдбору.  
    -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині третій статті 10 виключити текст "У разі потреби".  
Відхилено    
73. Голови районних, обласних i Севастопольської мiської рад, Київський мiський голова та мiськi голови (мiст обласного значення) мають право самостiйно (без конкурсу) добирати та приймати осiб на посади своїх помiчникiв, радникiв, консультантiв згiдно iз штатним розписом i за категорiєю, що вiдповiдає посадi (патронатна служба).   -83- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину четверту ст.10 доповнити реченням такого змісту: "Порядок перебування на службі в органах місцевого самоврядування таких осіб визначається відповідними органами."  
Відхилено   Голови районних, районних у містах, обласних i Севастопольської мiської рад, Київський мiський голова та мiськi голови (мiст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостiйно (без конкурсу) добирати та приймати своїх помічників, радників (патронатну службу). На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи шляхом укладання строкового трудового договору (контракту).  
    -84- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Частину четверту статті 10 після слів "Голови районних" доповнити словами "районних у містах" і далі по тексту.  
Враховано    
    -85- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Частину четверту статті 10 після слів "та приймати осiб на посади" викласти в такій редакції "передбачені структурою або штатним розписом відповідних рад шляхом призначення за категорією, що відповідає посаді."  
Враховано    
    -86- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину 4 ст.10 після тексту "міст обласного" доповнити текстом "і республіканського в Автономній Республіці Крим".  
Враховано    
    -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 10 доповнити новою частиною такого змісту: "На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи шляхом укладання строкового трудового договору (контракту)".  
Враховано    
    -88- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Доповнити статтю 10 частиною п'ятою : "Особам, що приймаються на державну службу в органи місцевого самоврядування на конкурсній основі встановлюється випробувальний піврічний термін для вивчення їх моральних та ділових якостей."  
Відхилено    
74. Стаття 11. Присяга посадових осiб мiсцевого самоврядування   -89- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 11 виключити.  
Відхилено   Стаття 11. Присяга посадових осіб мiсцевого самоврядування  
75. Громадяни України, якi вперше приймаються (обираються) на службу в органи мiсцевого самоврядування, складають Присягу такого змiсту: "Повнiстю усвiдомлюючи свою високу вiдповiдальнiсть, урочисто присягаю, що буду вiрно служити громадi та народовi України, суворо дотримуватися Конституцiї України та законiв України, сприяти втiленню їх у життя, охороняти права, свободи i законнi iнтереси громадян, сумлiнно виконувати свої обов'язки".   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В част.1 ст.11 у тексті Присяги вилучити слово "Повністю", а слово "суворо" замінити словом "неухильно".  
Враховано   Громадяни України, якi вперше приймаються (обираються) на службу в органи мiсцевого самоврядування, складають Присягу такого змiсту: "Усвiдомлюючи свою високу вiдповiдальнiсть, урочисто присягаю, що буду вiрно служити громадi та народовi України, неухильно дотримуватися Конституцiї України та законiв України, сприяти втiленню їх у життя, охороняти права, свободи i законнi iнтереси громадян, сумлiнно виконувати свої посадові обов'язки.  
    -91- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У частині першій статті 11 слова "свої обов'язки" замінити на слова "свої посадові обов'язки".  
Враховано    
76. Посадова особа мiсцевого самоврядування пiдписує текст Присяги, який зберiгається за мiсцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовiй книжцi.   -92- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Статтю 11 доповнити словами: "Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад складають Присягу на сесії відповідної ради".  
Враховано   Посадова особа мiсцевого самоврядування пiдписує текст Присяги, який зберiгається за мiсцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовiй книжцi. Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад складають Присягу на сесії відповідної ради.  
77. Стаття 12. Обмеження, пов'язанi з прийняттям на службу в органи мiсцевого самоврядування та проходженням служби      Стаття 12. Обмеження, пов'язанi з прийняттям на службу в органи мiсцевого самоврядування та проходженням служби  
78. На службу в органи мiсцевого самоврядування не можуть бути прийнятi особи:      На службу в органи мiсцевого самоврядування не можуть бути прийнятi особи:  
79. 1) визнанi судом недiєздатними;      1) визнанi судом недiєздатними;  
80. 2) якi мають судимiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята у встановленому законом порядку;      2) якi мають судимiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята у встановленому законом порядку;  
81. 3) якi вiдповiдно до законодавства позбавленi права займати посади у державних органах та їх апаратi або в органах мiсцевого самоврядування протягом установленого термiну;   -93- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
З пункту 3 частини першої статті 12 вилучити слова "та їх апараті".  
Відхилено   3) якi вiдповiдно до закону позбавленi права займати посади в органах державної влади та їх апаратi або в органах мiсцевого самоврядування протягом установленого термiну;  
    -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 3 част.1 ст.12: текст "відповідно до законодавства" замінити текстом "за вироком суду, який набрав законної сили"; текст "у державних органах" замінити текстом "в органах державної влади".  
Враховано частково    
82. 4) якi у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування будуть безпосередньо пiдпорядкованi або пiдлеглi особам, що є близькими родичами чи свояками;   -95- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
У пункті 4 частини першої статті 12 слово "свояками" виключити".  
Відхилено   4) якi у разi прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування будуть безпосередньо пiдпорядкованi або пiдлеглi особам, що є близькими родичами чи свояками;  
    -96- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Першу частину ст.12 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) іноземці і особи без громадянства на посади, які у відповідності до Конституції України можуть займати тільки громадяни України."  
Відхилено    
83. Посадовi особи мiсцевого самоврядування не мають права вчиняти дiї, передбаченi статтями 1 i 5 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю".   -97- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині другій статті 12 виключити текст "статтями 1 і 5", а слово "Закону" замінити на слово "Законом".  
Враховано частково    
    -98- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу статті 12 виключити.  
Враховано    
84. Посадовi особи мiсцевого самоврядування не можуть брати участi у страйках та вчиняти iншi дiї та вчинки, що перешкоджають нормальному функцiонуванню органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.   -99- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції: "Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами місцевого самоврядування та державної влади повноважень, передбачених законом".  
Враховано   Посадові особи мiсцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та iнших дiй, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами мiсцевого самоврядування передбачених законом повноважень.  
    -100- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Потребує уточнення частина друга ст.12, де йдеться про заборону діяльності, передбаченої статтями 1, 5 Закону "Про боротьбу з корупцією".  
Відхилено    
    -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 3 ст.12 вилучити слова "та вчинки", а слово "та" замінити текстом ", органів влади Автономної Республіки Крим чи".  
Враховано    
85. Iншi обмеження, пов'язанi iз проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування, встановлюються виключно законодавчими актами України.   -102- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 4 ст.12 текст "законодавчими актами" замінити текстом "законами".  
Враховано   Iншi обмеження, пов'язанi iз проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.  
86. Стаття 13. Декларування доходiв посадових осiб мiсцевого самоврядування      Стаття 13. Декларування доходiв посадових осіб мiсцевого самоврядування  
87. Декларування доходiв посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснюється у порядку i на пiдставах, передбачених Законом України "Про боротьбу з корупцiєю" та iншими актами законодавства України.   -103- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Текст статті 13 викласти у такій редакції: "Особа, яка претендує на заняття посади в органах місцевого самоврядування третьої-сьомої категорії, надає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, відносно себе та своєї родини. Особа, яка претендує на заняття посади в органах місцевого самоврядування першої-другої категорії, повинна надати також відомості про належне їй та її родині нерухоме та цінне рухоме майно, внески до банку та цінні папери. Згадані відомості надаються посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно. Порядок надання, зберігання та використання таких відомостей встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково   Особа, яка претендує на заняття посади в органах місцевого самоврядування третьої-сьомої категорії, надає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, відносно себе та членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує на заняття посади в органах місцевого самоврядування першої-другої категорії, повинна надати також відомості про належне їй та її родині нерухоме та цінне рухоме майно, внески до банку та цінні папери. Зазначені відомості надаються посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно.  
88. Стаття 14. Класифiкацiя посад в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 14. Класифiкацiя посад в органах мiсцевого самоврядування  
89. В органах мiсцевого самоврядування встановлюються такi категорiї посад:   -104- Кабінет Міністрів України
Cтаттю 14 викласти у такій редакції: "Стаття 14. Класифiкацiя посад в органах мiсцевого самоврядування В органах мiсцевого самоврядування встановлюються такi категорiї посад: перша категорiя - посади Київського та Севастопольського міського голови, голів обласних рад; друга категорiя - посади мiських (мiст - обласних центрів та м. Сімферополя)), голiв; заступників голів обласних та Севастопольської мiської рад, заступника мiського голови - секретаря Київської мiської ради; третя категорiя - посади перших заступників та заступників міських голів (міст обласних центрів та м. Сімферополя) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міст обласних центрів та м. Сімферополя, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст-обласних центрів), голів районних, районних у містах рад; керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад; керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад; четверта категорiя - посади голiв постiйних комiсiй з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської мiських рад (у разi коли вони працюють в раді на постiйнiй основi), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення)рад, заступникiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючих справами (секретарiв) виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад; п'ята категорiя - посади мiських (мiст районного значення) голiв, селищних i сiльських голiв, заступникiв голiв районних рад, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, заступників голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників ( консультантів), спецiалiстiв, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської мiської та секретарiату Київської мiської рад, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших виконавчих органiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад та їх заступників керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських рад міст обласного значення; шоста категорiя - посади заступникiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, секретарiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчого апарату районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi рад та їх заступників, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв мiських (мiст районного значення), районних у мiстах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спецiалiстiв управлiнь, вiддiлiв iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв і апарату міст обласних центрів та м.Сімферополя, мiських (мiст обласного значення) рад; сьома категорiя - посади радників, консультантів, районних у містах рад, спецiалiстiв виконавчих органiв, районних у мiстах, мiських (мiст районного значення) рад, спеціалістів сiльських, селищних рад. Вiднесення iнших посад посадових осіб органiв мiсцевого самоврядування, не перелiчених у цiй статтi, до вiдповiдної категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням керiвникiв вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування."  
Враховано частково   В органах мiсцевого самоврядування встановлюються такi категорiї посад: перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних та Севастопольської, Сімферопольської міських рад; друга категорiя - посади мiських (мiст - обласних центрів), голiв; заступників голів обласних та Севастопольської мiської рад, заступника мiського голови - секретаря Київської мiської ради; третя категорiя - посади перших заступників та заступників міських голів (міст обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міст обласних центрів та м. Сімферополя, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст-обласних центрів), голів районних, районних у містах рад; керуючих справами виконавчих органів обласних та Севастопольської міської рад; керуючих справами виконавчих органів обласних та Севастопольської міської рад; четверта категорiя - посади голiв постiйних комiсiй з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської мiських рад (у разi коли вони працюють в раді на постiйнiй основi), керівників управлінь і відділів виконавчого органу обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення)рад, заступникiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючих справами (секретарiв) виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад; п'ята категорiя - посади мiських (мiст районного значення) голiв, селищних i сiльських голiв, заступникiв голiв районних рад, керуючих справами виконавчих органів районних рад, заступників голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спецiалiстiв, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого органу обласних, Севастопольської мiської та секретарiату Київської мiської рад, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших виконавчих органiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад та їх заступників керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських рад міст обласного значення; шоста категорiя - посади заступникiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, секретарiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчого органу районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi рад та їх заступників, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв мiських (мiст районного значення), районних у мiстах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спецiалiстiв управлiнь, вiддiлiв iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв і апарату міст обласних центрів та м.Сімферополя, мiських (мiст обласного значення) рад; сьома категорiя - посади радників, консультантів, районних у містах рад, спецiалiстiв виконавчих органiв, районних у мiстах, мiських (мiст районного значення) рад, спеціалістів сiльських, селищних рад.  
90. перша категорiя - посади голiв обласних та Севастопольської мiської рад, Київського мiського голови;   -105- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті першому частини першої ст.14 після слова "посади" записати слова "Київського міського голови",  
Враховано    
    -106- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Пункт перший частини першої ст.14 викласти у такій редакції: "перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних та Севастопольської, Сімферопольської міських рад"  
Враховано    
    -107- Кабінет Міністрів України
Перший пункт частини першої ст.14 викласти у редакції: "перша категорiя - посади Київського мiського голови, голів обласних та Севастопольської міської рад;"  
Відхилено    
    -108- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Перший і другий абзаци частини першої ст.14 викласти у редакції: "перша категорiя - посади Київського мiського голови, мiських голів (мiст - обласних центрiв, мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення); друга категорiя - посади мiських голів (мiст районного значення), посади голiв обласних та Севастопольської мiської рад, заступника Київського мiського голови - секретаря Київської мiської ради;"  
Враховано частково    
91. друга категорiя - посади мiських (мiст - обласних центрiв) голiв; заступникiв голiв обласних та Севастопольської мiської рад, заступника Київського мiського голови - секретаря Київської мiської ради;   -109- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті другому частини першої ст.14 після слова "посади" записати слова "заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради", після слів "обласних центрів" доповнити словами "та міст з районним поділом" (варіант - міст з кількістю населення понад 500 тис. чол.).  
Відхилено    
    -110- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Пункт 2 част.1 ст.14 після слів "посади міських" доповнити "міста Сімферополя і").  
Враховано частково    
92. третя категорiя - посади мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення, крiм мiст - обласних центрiв) голiв, голiв районних, районних у мiстах рад;   -111- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У пункті третьому частини першої ст.14 зробити такі правки: після слова "крім" додати слова "міста Сімферополя і"; після слів "районних у містах радах" додати слова "секретарів міських (міста Сімферополя і міст - обласних центрів) рад; заступників міських (міста Сімферополя і міст - обласних центрів) голів з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міста Сімферополя і міст - обласних центрів) рад."  
Відхилено    
93. четверта категорiя - посади голiв постiйних комiсiй з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської мiських рад (у разi коли вони працюють на постiйнiй основi), керiвникiв управлiнь i вiддiлiв виконавчого апарату обласних, Севастопольської мiської та секретарiату Київської мiської рад, секретарiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад, заступникiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючих справами (секретарiв) виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад;   -112- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В абзаці 4 частини першої статті 14 слова "у разі коли вони працюють на постійній основі" замінити на слова "у разі коли вони працюють в раді на постійній основі".  
Враховано    
    -113- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У пункті четвертому частини першої ст.14 після слів "на постійній основі" доповнити словами "керуючих справами (керівників секретаріатів) виконавчого апарату обласних, керівників секретаріатів Київської, Севастопольської міських рад".  
Відхилено    
    -114- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Абзац 4 частини першої статті 14 після тексту "(міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад" доповнити словами "керівників управлінь, відділів, інших виконавчих органів і апарату ради і її органів міських (міста Сімферополя і міст - обласних центрів) рад, заступників голів районних, районних у містах рад; заступників голів районних у містах рад з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, міських (міст районного значення), селищних і сільських голів."  
Відхилено    
94. п'ята категорiя - посади мiських (мiст районного значення) голiв, селищних i сiльських голiв, заступникiв голiв районних, районних у мiстах рад, спецiалiстiв управлiнь i вiддiлiв виконавчого апарату обласних, Севастопольської мiської та секретарiату Київської мiської рад, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших виконавчих органiв мiських (мiст обласного i республiканського в Автономнiй Республiцi Крим значення) рад;   -115- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
У абзаці 5 частини першої статті 14 після слів "заступників голів" доповнити словами "керуючих справами (секретарів)".  
Враховано    
    -116- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині першій ст.14 п'яту категорію доповнити посадами "керуючі справами районних рад".  
Враховано    
    -117- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
В абзаці 5 частини першої статті 14: виключити "міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних, районних у містах рад"; доповнити "консультантів і спеціалістів управлінь і відділів, інших виконавчих органів і апарату ради та її органів міських (міста Сімферополя і міст - обласних центрів) рад; керівників секретаріатів, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних рад; керівників управлінь, відділів, інших виконавчих органів і апарату ради та її органів міських і районних у містах рад, секретарів міських (міст районного значення), селищних і сільських рад, заступників міських (міст районного значення), селищних і сільських голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), селищних і сільських рад".  
Відхилено    
95. шоста категорiя - посади заступникiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних голiв з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, секретарiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керуючих справами (секретарiв) виконавчих комiтетiв мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад, керiвникiв структурних пiдроздiлiв виконавчого апарату районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi рад, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв мiських (мiст районного значення), районних у мiстах рад, спецiалiстiв управлiнь, вiддiлiв iнших структурних пiдроздiлiв виконавчих органiв мiських (мiст обласного значення) рад;   -118- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
В абзаці 6 частини першої статті 14: Виключити текст "заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних рад, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних у містах рад, спеціалістів управлінь, відділів інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад"; доповнити текстом "консультантів і спеціалістів управлінь відділів, інших виконавчих органів і апарату ради та її органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) і районних у містах рад; консультантів і спеціалістів структурних підрозділів виконавчого апарату районних рад."  
Враховано частково    
    -119- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
У частині першій ст.14 шосту категорію доповнити посадами керівників відділів секретаріатів районних рад.  
Враховано    
96. сьома категорiя - посади спецiалiстiв виконавчих органiв, районних у мiстах, мiських (мiст районного значення), сiльських, селищних рад.   -120- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У частині першій ст.14 у сьомій категорії виключити текст "районних у містах".  
Відхилено    
97. Вiднесення iнших посад працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування, не перелiчених у цiй статтi, до вiдповiдної категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням керiвникiв вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування.   -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У част.2 ст.14 після слів "інших посад" слово "працівників" замінити словом "службовців", а текст "керівників відповідних органів місцевого самоврядування" замінити текстом "відповідних сільських, селищних, міських голів, голів обласної, районних, районних у містах Рад, голови Севастопольської міської Ради".  
Враховано частково   Вiднесення iнших посад органiв мiсцевого самоврядування, не перелiчених у цiй статтi, до вiдповiдної категорiї посад в органах мiсцевого самоврядування здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням керiвникiв вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування.  
98. Стаття 15. Ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування      Стаття 15. Ранги посадових осіб мiсцевого самоврядування  
99. Пiд час прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування присвоюються ранги у межах вiдповiдної категорiї посад.      Пiд час прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування присвоюються ранги у межах вiдповiдної категорiї посад.  
100. Установлюються такi ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування:      Установлюються такi ранги посадових осіб мiсцевого самоврядування:  
101. особам, якi займають посади, вiднесенi до першої категорiї, може бути присвоєно 3, 2 i 1 ранг;      особам, якi займають посади, вiднесенi до першої категорiї, може бути присвоєно 3, 2 i 1 ранг;  
102. особам, якi займають посади, вiднесенi до другої категорiї, може бути присвоєно 5, 4 i 3 ранг;      особам, якi займають посади, вiднесенi до другої категорiї, може бути присвоєно 5, 4 i 3 ранг;  
103. особам, якi займають посади, вiднесенi до третьої категорiї, може бути присвоєно 7, 6 i 5 ранг;      особам, якi займають посади, вiднесенi до третьої категорiї, може бути присвоєно 7, 6 i 5 ранг;  
104. особам, якi займають посади, вiднесенi до четвертої категорiї, може бути присвоєно 9, 8 i 7 ранг;      особам, якi займають посади, вiднесенi до четвертої категорiї, може бути присвоєно 9, 8 i 7 ранг;  
105. особам, якi займають посади, вiднесенi до п'ятої категорiї, може бути присвоєно 11, 10 i 9 ранг;      особам, якi займають посади, вiднесенi до п'ятої категорiї, може бути присвоєно 11, 10 i 9 ранг;  
106. особам, якi займають посади, вiднесенi до шостої категорiї, може бути присвоєно 13, 12 i 11 ранг;      особам, якi займають посади, вiднесенi до шостої категорiї, може бути присвоєно 13, 12 i 11 ранг;  
107. особам, якi займають посади, вiднесенi до сьомої категорiї, може бути присвоєно 15, 14 i 13 ранг.      особам, якi займають посади, вiднесенi до сьомої категорiї, може бути присвоєно 15, 14 i 13 ранг.  
108. Ранги, якi вiдповiдають посадам першої категорiї, присвоюються Президентом України.   -122- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину третю статті 15 викласти в редакції: "Ранги особам, які займають виборні посади, присвоюються в обов'язковому порядку на підставі виборів. Інші ранги присвоюються у такому порядку:" Відповідно частину третю зробити частиною четвертою і т.і.  
Відхилено   Особи, які займають посади, віднесені до першої та другої категорій, набувають вищого рангу відповідної категорії з часу вступу на посаду, ранги сiльським, селищним, мiським (крiм мiст обласного значення, що є обласними центрами) головам, головам районних, районних у мiстах рад присвоюються за рiшенням вiдповiдної ради.  
    -123- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції: "Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України за поданням відповідної ради."  
Відхилено    
    -124- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину третю статті 15 викласти у такій редакції: " Ранги, якi вiдповiдають посадам першої та другої категорiї, присвоюються відповідними радами". Відповідно частину 4 ст.15 виключити.  
Відхилено    
    -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 ст.15 викласти в такій редакції: "Особи, які займають посади, віднесені до першої категорії, набувають вищого рангу відповідної категорії з часу вступу на посаду".  
Враховано    
    -126- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У статті 15 замінити третю та четверту частини однією частиною третьою у такій новій редакції: "Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорії, присвоюються Верховною Радою України за поданням відповідних органів місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -127- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У статті 15 замінити третю та четверту частини однією частиною третьою у такій новій редакції: "Ранги, якi вiдповiдають посадам першої та другої категорiй, присвоюються Президентом України за поданням відповідних рад".  
Відхилено    
    -128- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частини 3 і 4 ст.15 виключити.  
Відхилено    
109. Ранги, якi вiдповiдають посадам другої категорiї, присвоюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -129- Кабінет Міністрів України
У частині четвертій статті 15 слова "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за поданням відповідної ради".  
Відхилено    
110. Ранги сiльським, селищним, мiським (крiм мiст - обласних центрiв) головам, головам районних, районних у мiстах рад присвоюються за рiшенням вiдповiдної ради.   -130- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину п'яту статті 15 викласти у такій редакції: "Ранги міським (міст обласного значення, крім міст Києва і Севастополя, міст-обласних центрів та міст з районним поділом (варіант - міст з кількістю населення понад 500 тис. чол.), головам районних рад присвоюються головою обласної ради, сільським, селищним, міським (міст районного значення) головам - головою районної ради, головам районних у місті рад - міським головою".  
Відхилено    
    -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 5 ст.15 викласти у редакції: "Ранги сільським, селищним, міським головам, а також головам обласних, районних, районних у містах рад, а також заступникам голів обласних, Київської і Севастопольської міських рад присвоюються за рішенням відповідної ради".  
Відхилено    
    -132- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У частині 5 ст.15: виключити слова (крім міст - обласних центрів); після слів "міським головам, головам" доповнити "обласних,".  
Відхилено    
    -133- Кабінет Міністрів України
У частині 5 ст.15 після слів "міським головам, головам" доповнити "обласних,".  
Враховано    
111. Ранги, якi вiдповiдають посадам третьої - сьомої категорiї, присвоюються керiвником органу мiсцевого самоврядування, в якому працює посадова особа.   -134- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 6 статті 15 викласти в такій редакції: "Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради під керівництвом якого працює посадова особа".  
Відхилено   Ранги, якi вiдповiдають посадам третьої - сьомої категорiї, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.  
    -135- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину 6 статті 15 викласти в редакції: "Ранги іншим службовцям органів місцевого самоврядування присвоюються сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради, у якій працює посадова особа".  
Враховано частково    
    -136- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину шосту статті 15 після слова "присвоюються" викласти в редакції: "головою ради, у системі якої працює посадова особа, сільським, селищним, міським головою".  
Відхилено    
    -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кабінет Міністрів України
У частині 6 ст.15 текст "керівником органу місцевого самоврядування, в якому працює посадова особа" замінити текстом "відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради".  
Враховано    
112. Ранги присвоюються вiдповiдно до займаної посади, рiвня професiйної квалiфiкацiї та результатiв роботи.   -138- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину сьому статті 15 викласти в такій редакції: "Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, з урахуванням професійної кваліфікації, часу і якості роботи. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування посадовій особі присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад".  
Відхилено   Ранги присвоюються вiдповiдно до займаної посади, рiвня професiйної квалiфiкацiї, результатiв роботи.  
113. Для присвоєння чергового рангу посадова особа мiсцевого самоврядування повинна успiшно вiдпрацювати на займанiй посадi не менш як два роки.   -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 8 ст.15 після слів "на займаній" додати текст "або не нижчій".  
Відхилено   Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.  
    -140- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У частині восьмій статті 15 виключити слова "не менш як".  
Відхилено    
    -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кабінет Міністрів України
Статтю 15 після частини 8 доповнити новою частиною такого змісту: "Якщо посадова особа обрана чи призначена на посаду вищої категорії, то черговий ранг їй може бути присвоєний достроково".  
Відхилено    
    -142- Кабінет Міністрів України
Частину 8 ст.15 викласти в такій редакції: "Черговий ранг просвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки."  
Враховано    
114. За виконання особливо вiдповiдальних завдань посадовiй особi мiсцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах вiдповiдної категорiї посад.   -143- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Початок частини дев'ятої статті 15 до слів "посадовій особі" викласти в редакції: "З урахуванням рівня професійної кваліфікації, якості і результатів роботи, виконання особливо відповідальних завдань".  
Відхилено   За виконання особливо вiдповiдальних завдань посадовій особі мiсцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах вiдповiдної категорiї посад.  
115. За сумлiнну працю при виходi на пенсiю посадовiй особi мiсцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами вiдповiдної категорiї посад.   -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 10 ст.15 текст "поза межами відповідної категорії посад" замінити словом "достроково".  
Відхилено   За сумлiнну працю при виходi на пенсiю посадовій особі мiсцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами вiдповiдної категорiї посад.  
116. Посадова особа мiсцевого самоврядування може бути позбавлена рангу лише за вироком суду.   -145- Кабінет Міністрів України
У частині 11 ст.15 після слова "позбавлена" додати слова "присвоєного згідно Закону".  
Враховано   Посадова особа мiсцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до Закону рангу лише за вироком суду.  
117. Якщо посадова особа мiсцевого самоврядування перейшла на посаду нижчої категорiї або залишила службу в органi мiсцевого самоврядування, на яку потiм повернулася, за нею зберiгається присвоєний ранг.   -146- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кабінет Міністрів України
У частині 12 ст.15 слово "перейшла" замінити текстом "обрана чи призначена", а текст ", на яку потім повернулася" - вилучити.  
Враховано   Якщо посадова особа мiсцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорiї або залишила службу в органi мiсцевого самоврядування, за нею зберiгається присвоєний ранг.  
118. У трудовiй книжцi посадової особи мiсцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, змiну i позбавлення вiдповiдного рангу.   -147- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 13 ст.15 текст "і позбавлення відповідного" замінити текстом "чи позбавлення її".  
Враховано   У трудовiй книжцi посадової особи мiсцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, змiну чи позбавлення її вiдповiдного рангу.  
    -148- Кабінет Міністрів України
У частині 13 ст.15 текст "і позбавлення" замінити текстом "чи позбавлення її".  
Враховано    
119. Стаття 16. Кадровий резерв служби в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 16. Кадровий резерв служби в органах мiсцевого самоврядування  
120. Кожен орган мiсцевого самоврядування створює кадровий резерв для зайняття посад i просування по службi, який затверджується сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради.   -149- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину першу статті 16 після слова "посад" доповнити словами "(крім посад сільського, селищного, міського голів, посад, на які обираються особи з числа депутатів)".  
Відхилено   За рішенням органу мiсцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад i просування по службi, який затверджується сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної ради.  
    -150- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.16 текст "кожен орган місцевого самоврядування створює" замінити текстом "за рішенням органу місцевого самоврядування може бути створений".  
Враховано частково    
121. До кадрового резерву зараховуються особи, якi виявили бажання зайняти посаду в органах мiсцевого самоврядування i мають належну квалiфiкацiю та освiту або здобувають її.      До кадрового резерву зараховуються особи, якi виявили бажання зайняти посаду в органах мiсцевого самоврядування i мають належну квалiфiкацiю та освiту або здобувають її.  
122. Кадровий резерв формується з:      Кадровий резерв формується з:  
123. посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi пiдвищили квалiфiкацiю або пройшли стажування i рекомендованi на бiльш високi посади;   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 1 част.3 ст.16 після слів "і рекомендовані" доповнити текстом "атестаційною комісією".  
Враховано   посадових осіб мiсцевого самоврядування, якi пiдвищили квалiфiкацiю або пройшли стажування i рекомендованi атестаційною комісією на бiльш високi посади;  
124. державних службовцiв, якi бажають перейти на службу в органи мiсцевого самоврядування ;      державних службовцiв, якi бажають перейти на службу в органи мiсцевого самоврядування ;  
125. спецiалiстiв виробничої, соцiально-культурної, наукової та iнших сфер, а також випускникiв навчальних закладiв вiдповiдного профiлю.   -152- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Статтю 16 після частини третьої доповнити частиною четвертою такого змісту: "Переважним правом на пересування по службі користуються службовці органів місцевого самоврядування, які досягли найкращих результатів у роботі, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву." У зв'язку з цим частину четверту статті вважати частиною п'ятою.  
Відхилено   спецiалiстiв виробничої, соцiально-культурної, наукової та iнших сфер, а також випускникiв навчальних закладiв вiдповiдного профiлю.  
126. Iншi питання щодо порядку формування та ведення кадрового резерву служби в органах мiсцевого самоврядування вирiшуються вiдповiдно до положення про формування кадрового резерву для державної служби.   -153- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину четверту статті 16 викласти в такій редакції: "Порядок формування та ведення кадрового резерву службовців визначається відповідною радою. Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і приймається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається відповідною радою. Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і приймається Кабінетом Міністрів України.  
    -154- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У частині четвертій статті 16 замість слова "відповідно до" записати слова "з урахуванням".  
Відхилено    
    -155- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16 наприкінці доповнити новою частиною такого змісту: "За рішенням органу місцевого самоврядування, який утворив кадровий резерв, цей резерв може бути розформований".  
Відхилено    
127. Стаття 17. Атестацiя посадових осiб мiсцевого самоврядування   -156- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Атестацiя посадових осiб мiсцевого самоврядування З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей, а також квалiфiкацiї службовцiв місцевого самоврядування, крiм осiб, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, службовці місцевого самоврядування один раз на 4 роки пiдлягають атестацiї. Атестацiя не проводиться щодо сiльських, селищних, мiських голiв, голiв районних у мiстах, районних i обласних рад, секретарiв сiльських, селищних, мiських рад, працiвникiв патронатної служби, осiб, якi перебувають на посадi менше одного року, молодих спецiалiстiв, вагiтних жiнок чи жiнок, якi працюють менше одного року пiсля виходу на роботу з вiдпустки по вагiтностi i пологах чи догляду за дитиною, осiб, прийнятих на посаду на визначений строк. Атестацiйна комiсiя створюється за рiшенням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi, районної, обласної ради. Головою атестацiйної комiсiї призначається секретар сiльської, селищної, мiської ради, заступник голови районної у мiстi, районної, обласної ради. Атестацiйна комiсiя працює гласно. Службовець має право попередньо знайомитись з матерiалами атестацiї щодо нього, брати участь у засiданнi комiсiї, на якому розглядається питання щодо його атестування, оскаржувати, у разi незгоди, рiшення атестацiйної комiсiї сiльському, селищному, мiському головi, головi районної у мiстi, районної, обласної ради протягом 10 днiв з дня винесення її рiшення або до суду. За результатами атестацiї атестацiйна комiсiя робить один з наступних висновкiв: про вiдповiднiсть займанiй посадi; про вiдповiднiсть займанiй посадi за певних умов (здобуття освiти, проходження стажування, набуття вiдповiдних навичок, пiдвищення квалiфiкацiї тощо); про невiдповiднiсть займанiй посадi. Вiдповiдно висновку атестацiйна комiсiя пропонує сiльському, селищному, мiському головi, головi районної у мiстi, районної, обласної ради: 1) визнати службовця атестованим; 2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою службовця); 3) зарахувати службовця до кадрового резерву або призначити його на бiльш високу посаду; 4) перевести службовця на iншу посаду, яка вiдповiдає його квалiфiкацiї, або звiльнити його з посади, яку вiн займає. Результати атестацiї мають рекомендацiйний характер i затверджуються сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi, районної, обласної ради. Спори, якi виникають у зв'язку з проведенням атестацiї, вирiшуються вiдповiдно до законодавства про порядок вирішення iндивiдуальних трудових спорiв. Iншi питання атестацiї службовцiв регулюються положенням про проведення атестацiї, яке затверджується сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi, районної, обласної ради."  
Враховано   Стаття 17. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей, а також квалiфiкацiї посадових осіб місцевого самоврядування, крiм осiб, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки пiдлягають атестацiї. Атестацiя не проводиться щодо сiльських, селищних, мiських голiв, голiв районних у мiстах, районних i обласних рад, секретарiв сiльських, селищних, мiських рад, працiвникiв патронатної служби, осiб, якi перебувають на посадi менше одного року, молодих спецiалiстiв, вагiтних жiнок чи жiнок, якi працюють менше одного року пiсля виходу на роботу з вiдпустки по вагiтностi i пологах чи догляду за дитиною, осiб, прийнятих на посаду на визначений строк. Атестацiйна комiсiя створюється за рiшенням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi, районної, обласної ради. Головою атестацiйної комiсiї призначається секретар сiльської, селищної, мiської ради, заступник голови районної у мiстi, районної, обласної ради. Атестацiйна комiсiя працює гласно. Посадова особа має право попередньо знайомитись з матерiалами атестацiї щодо неї, брати участь у засiданнi комiсiї, на якому розглядається питання щодо її атестування, оскаржувати, у разi незгоди, рiшення атестацiйної комiсiї сiльському, селищному, мiському головi, головi районної у мiстi, районної, обласної ради протягом 10 днiв з дня винесення її рiшення або до суду. За результатами атестацiї атестацiйна комiсiя робить один з наступних висновкiв: про вiдповiднiсть займанiй посадi; про вiдповiднiсть займанiй посадi за певних умов (здобуття освiти, проходження стажування, набуття вiдповiдних навичок, пiдвищення квалiфiкацiї тощо); про невiдповiднiсть займанiй посадi. Результати атестацiї мають рекомендацiйний характер. Вiдповiдно з висновком атестацiйна комiсiя пропонує сiльському, селищному, мiському головi, головi районної у мiстi, районної, обласної ради: 1) визнати посадову особу атестованою; 2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи); 3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на бiльш високу посаду; 4) перевести посадову особу на iншу посаду, яка вiдповiдає її квалiфiкацiї, або звiльнити її з посади, яку вона займає. Спори, якi виникають у зв'язку з проведенням атестацiї, вирiшуються вiдповiдно до законодавства про порядок вирішення iндивiдуальних трудових спорiв. Iншi питання атестацiї посадових осіб регулюються положенням про проведення атестацiї, яке затверджується сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi, районної, обласної ради.  
    -157- Кабінет Міністрів України
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей посадових осіб місцевого самоврядування, визначення рівня професійної підготовки і відповідності займаній посаді проводиться їх атестацiя один рах на три роки. Не підлягають атестації посадові особи місцевого самоврядування, прийняття на службу яких здійснюється шляхом обрання територіальною громадою села, селища, міста або відповідною радою, працівники патронатної служби, а також особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року."  
Відхилено    
128. З метою оцiнки дiлових та професiйних якостей посадових осiб мiсцевого самоврядування, визначення рiвня професiйної пiдготовки i вiдповiдностi займанiй посадi проводиться їх атестацiя.   -158- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У частині першій статті 17 вилучити слова "та професійних".  
Відхилено    
129. Не пiдлягають атестацiї посадовi особи мiсцевого самоврядування, прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування яких здiйснюється шляхом обрання територiальною громадою села, селища, мiста або вiдповiдною радою, працiвники патронатної служби, а також особи, якi перебувають на займанiй посадi менше одного року.   -159- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину другу ст.17 наприкінці доповнити текстом такого змісту: "і молоді фахівці, які пройшли підготовку за фахом, професійно спрямованим для служби в органах місцевого самоврядування. Особи, які прийняті на посаду на визначений строк, вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням."  
Відхилено    
130. Порядок i умови проведення атестацiї посадових осiб мiсцевого самоврядування, формування атестацiйної комiсiї здiйснюється у порядку, встановленому для проведення атестацiї державних службовцiв.       
131. Змiна сiльського, селищного, мiського голови, голови районної, районної у мiстi, обласної ради не може бути пiдставою для проведення позачергової атестацiї працiвникiв вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування.       
132. Стаття 18. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 18. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування  
133. Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування становить 60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок. Цi обмеження не поширюються на посадових осiб мiсцевого самоврядування, якi обранi на виборнi посади вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".   -160- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину першу ст.18 наприкінці доповнити словами "та працівників патронатної служби".  
Відхилено   Граничний вiк перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування становить 60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок. Цi обмеження не поширюються на посадових осіб мiсцевого самоврядування, якi обираються на відповідні посади.  
    -161- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині першій ст.18 слова "для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок" виключити.  
Відхилено    
    -162- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
У частині першій ст.18 слова "вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" виключити.  
Враховано    
134. У разi потреби сiльський, селищний, мiський голова, голова районної, районної у мiстi, обласної ради за погодженням з керiвником органу управлiння державною службою може продовжити термiн перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування, але не бiльш як на п'ять рокiв.   -163- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: "Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, за згодою відповідного органу державного управління."  
Враховано частково   Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.  
    -164- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
У частині другій статті 18 слова "з керівником органу управління державною службою" замінити на слова "з відповідною радою".  
Відхилено    
    -165- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частини другу і третю статті 18 вилучити.  
Відхилено    
    -166- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У частині другій статті 18 слова "за погодженням з керiвником органу управлiння державною службою" виключити.  
Враховано    
    -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 ст.18 вилучити текст "У разі потреби".  
Враховано    
135. У виняткових випадках пiсля закiнчення цього термiну посадовi особи мiсцевого самоврядування за рiшенням вiдповiдного голови можуть бути залишенi на посадах радникiв чи консультантiв, якщо такi посади передбаченi штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У част.3 ст.18 виключити текст "У виняткових випадках", а слово "розписом" замінити словом "розкладу".  
Враховано   Пiсля закiнчення цього термiну посадові особи мiсцевого самоврядування за рiшенням вiдповiдного голови можуть бути залишенi на посадах радникiв чи консультантiв (патронатна служба), якщо такi посади передбаченi штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.  
    -169- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Част.3 ст.18 після слова "консультантів" додати "(патронатна служба)".  
Враховано    
136. Стаття 19. Iншi питання проходження служби в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 19. Iншi питання проходження служби в органах мiсцевого самоврядування  
137. Органiзацiя навчання i пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб мiсцевого самоврядування, просування їх по службi, визначення тривалостi робочого часу, порядку здiйснення ними службових вiдряджень та вiдшкодування витрат на цi вiдрядження, а також особливостi їх дисциплiнарної вiдповiдальностi, вирiшення iнших питань, пов'язаних iз службою в органах мiсцевого самоврядування, забезпечується у порядку, передбаченому законодавством України про державну службу та про мiсцеве самоврядування.   -170- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
У тексті ст.19 виключити слова "про державну службу та про мiсцеве самоврядування".  
Враховано   Органiзацiя навчання i пiдвищення квалiфiкацiї посадових осіб мiсцевого самоврядування, просування їх по службi, визначення тривалостi робочого часу, порядку здiйснення ними службових вiдряджень та вiдшкодування витрат на цi вiдрядження, а також особливостi їх дисциплiнарної вiдповiдальностi, вирiшення iнших питань, пов'язаних iз службою в органах мiсцевого самоврядування, забезпечується у порядку, передбаченому законом.  
138. Роздiл IV. ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ      Роздiл IV. ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
139. Стаття 20. Пiдстави припинення служби в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 20. Пiдстави припинення служби в органах мiсцевого самоврядування  
140. Крiм загальних пiдстав, передбачених Кодексом законiв про працю України, служба в органах мiсцевого самоврядування припиняється за наявностi пiдстав, визначених Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", а також у разi:   -171- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
У першій частині статті 20 замість слів "за наявності підстав" записати "на підставі і в порядку", після слів "в Україні" доповнити словами "цього Закону і інших законів України". У зв`язку із зазначеним, перелік підстав для припинення служби в органах місцевого самоврядування доцільно виключити.  
Враховано частково   Крiм загальних пiдстав, передбачених Кодексом законiв про працю України, служба в органах мiсцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", цього та інших законів України, а також у разi: відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги (стаття 13 цього Закону );  
    -172- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
Першу частину статті 20 після слів "визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" доповнити словами "а також у разі відмові посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги (стаття 13 цього Закону )."  
Враховано    
141. порушення умов реалiзацiї права на службу в органах мiсцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону);      порушення умов реалiзацiї права на службу в органах мiсцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону);  
142. вiдмови посадової особи мiсцевого самоврядування вiд складання або порушення Присяги (стаття 11 цього Закону);   -173- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Кабінет Міністрів України
Другий пункт частини першої ст.20 виключити.  
Враховано    
    -174- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 2 част.1 ст.20 текст "або порушенням Присяги" замінити текстом "Присяги або порушенням цією особою Присяги".  
Враховано частково    
143. неподання або подання посадовою особою мiсцевого самоврядування неправдивих вiдомостей щодо її доходiв (стаття 13 цього Закону).   -175- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 4 частини 1 статті 20 викласти у редакції: "неподання службовцем місцевого самоврядування відомостей щодо його доходів, або подання неправдивих відомостей щодо цього (стаття 13 цього Закону);"  
Відхилено   неподання відомостей або подання посадовою особою мiсцевого самоврядування неправдивих вiдомостей щодо її доходiв у встановлений термін (стаття 13 цього Закону);  
144. виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службi, чи недотримання вимог, пов'язаних iз проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);   -176- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 4 част.1 ст.20 текст "в органах місцевого самоврядування" перенести після слів "перебуванню на службі".  
Відхилено   виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службi, чи недотримання вимог, пов'язаних iз проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);  
145. досягнення посадовою особою мiсцевого самоврядування граничного вiку перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).      досягнення посадовою особою мiсцевого самоврядування граничного вiку перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).  
146. Рiшення про припинення служби в органах мiсцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою мiсцевого самоврядування безпосередньо до суду.   -177- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину другу статті 20 після слова "рішення" доповнити словами "органу чи відповідної посадової особи місцевого самоврядування", а після слів "особою місцевого самоврядування" викласти у редакції: "до органів державної служби, прокуратури і в судовому порядку".  
Відхилено   Рiшення про припинення служби в органах мiсцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою мiсцевого самоврядування у порядку, визначеному законом. Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів, крім працівників патронатної служби".  
    -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У част.2 ст.20 вилучити слово "безпосередньо".  
Враховано    
    -179- Іщенко О.М. (в.о. № 96)
У част.2 ст.20 слова "безпосередньо до суду" замінити на текст "У порядку, визначеному законом".  
Враховано    
    -180- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Статтю 20 доповнити абзацом такого змісту: "Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих апаратів рад, їх секретаріатів, крім працівників патронатної служби".  
Враховано    
147. Роздiл V. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ      Роздiл V. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
148. Стаття 21. Оплата працi, пенсiйне та соцiально-побутове забезпечення посадових осiб мiсцевого самоврядування   -181- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Статтю 21 викласти у такій редакції: "Стаття 21. Винагорода за працю службовцiв Посадові особи отримують заробiтну плату, розмiр якої має забезпечувати достатнiй життєвий рiвень. Заробiтна плата складається з окладу, премiй, доплати за ранг, надбавки за вислугу рокiв та iншi надбавки, передбачені Законом. Посадовi оклади посадових осіб виконавчого апарату районних, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних у мiстах Києвi та Севастополi, сільських, селищних, міських рад, установлюються вiдповiдною радою у вiдповiдностi до посадових окладiв, визначених для відповідних категорiй працiвникiв органів виконавчої влади обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй. Групи за оплатою працi працiвникiв апарату обласних i мiських рад, виконавчих органiв мiських рад, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Посадові особи місцевого самоврядування отримують пенсiю за рахунок держави. Правом на одержання пенсiї користуються особи, якi досягли встановлено цим Законом граничного термiну перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування, вiку та при наявностi загального трудового стажу для чоловiкiв - не менше 25 рокiв, для жiнок - не менше 20 рокiв, у тому числi стажу служби в органах мiсцевого самоврядування чи державної служби - не менше 10 рокiв. Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше при наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менш 25 років, для жінок - не менше 20 років призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того де вони працювали перед призначенням пенсії. При виходi на пенсiю посадовим особам місцевого самоврядування, якi відпрацювали на посадах в органах мiсцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорії державних службовців не менше 10 рокiв, виплачується грошова допомога у розмiрi 10 мiсячних посадових окладiв."  
Враховано частково   Стаття 21. Винагорода за працю посадових осіб Посадові особи отримують заробiтну плату, розмiр якої має забезпечувати достатнiй життєвий рiвень. Заробiтна плата складається з окладу, премiй, доплати за ранг, надбавки за вислугу рокiв та iнших надбавок, передбачених цим Законом. Посадовi оклади посадових осіб виконавчого органу районних, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних у мiстах Києвi та Севастополi, сільських, селищних, міських рад установлюються вiдповiдною радою у вiдповiдностi до посадових окладiв, визначених для відповідних категорiй працiвникiв органів виконавчої влади обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.  
149. Умови оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -182- Коновалюк В.І. (в.о. № 62)
Частину першу ст.21 викласти у такій редакції: "Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", але не можуть бути гіршими, ніж умови оплати праці державних службовців відповідних категорій та посад."  
Враховано частково   Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Вони не можуть бути гіршими, ніж умови оплати праці державних службовців відповідних категорій та посад.  
    -183- Кабінет Міністрів України
Частину першу ст.21 викласти в такій редакції: "Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України, але не можуть бути гіршими, ніж умови оплати праці державних службовців відповідних категорій та посад."  
Враховано частково    
    -184- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Замінити частину першу ст.21 новими частинами першою-другою у такій редакції: "Мінімальні розміри заробітної плати різних категорій посадових осiб мiсцевого самоврядування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах, встановлених законом. Умови оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування визначаються відповідними радами в межах, встановлених законом".  
Відхилено    
    -185- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 ст.21 текст "Кабінетом Міністрів України" замінити текстом "відповідною радою згідно чинного законодавства України".  
Відхилено    
    -186- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину 1 ст.21 доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування".  
Відхилено    
150. Джерелом формування фонду оплати працi посадових осiб мiсцевого самоврядування є мiсцевий бюджет.   -187- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Частину 2 ст.21 доповнити текстом такого змісту: "Держава компенсує місцевому самоврядуванню витрати по фінансуванню оплати праці посадових осіб, які виконують делеговані Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України повноваження органів виконавчої влади."  
Відхилено   Джерелом формування фонду оплати працi посадових осіб мiсцевого самоврядування є мiсцевий бюджет.  
151. Посадовим особам мiсцевого самоврядування надається щорiчна i додаткова вiдпустки, вони заохочуються за сумлiнну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язкiв. Порядок i умови надання вiдпусток та заохочення визначаються вiдповiдно до законодавства України про державну службу.   -188- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
У частині третій і четвертій ст.21 слова "законодавством України про державну службу" замінити словами "законами України".  
Враховано   Посадовим особам мiсцевого самоврядування надається щорiчна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.  
    -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 ст.21 замінити такими двома частинами: "Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів".  
Враховано    
152. Соцiально-побутове та пенсiйне забезпечення посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснюються у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.   -190- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Статтю 21 доповнити частиною такого змісту: "Право виходу на пенсію службовця по інвалідності і у разі втрати годувальника за умови, що інвалідність або смерть годувальника наступили в період перебування на службі в органах мiсцевого самоврядування, з урахуванням наявності не менш як 10 років державної служби або служби в органах місцевого самоврядування".  
Враховано   Пенсiйне забезпечення посадових осіб мiсцевого самоврядування здiйснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу за рахунок внесків до Пенсійного фонду України, що сплачуються відповідно до закону. Групи за оплатою працi працiвникiв апарату обласних i мiських рад, виконавчих органiв мiських рад, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Правом на одержання пенсiї користуються особи, якi досягли встановленого цим Законом граничного термiну перебування на службi в органах мiсцевого самоврядування, вiку та при наявностi загального трудового стажу для чоловiкiв - не менше 25 рокiв, для жiнок - не менше 20 рокiв, у тому числi стажу служби в органах мiсцевого самоврядування чи державної служби - не менше 10 рокiв. Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше при наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менш 25 років, для жінок - не менше 20 років призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. При виходi на пенсiю посадовим особам місцевого самоврядування, якi відпрацювали на посадах в органах мiсцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорії державних службовців не менше 10 рокiв, виплачується грошова допомога у розмiрi 10 мiсячних посадових окладiв. Право виходу на пенсію службовця по інвалідності і у разі втрати годувальника за умови, що інвалідність або смерть годувальника наступили в період перебування на службі в органах мiсцевого самоврядування, з урахуванням наявності не менш як 10 років державної служби або служби в органах місцевого самоврядування.  
153. Стаття 22. Обчислення стажу служби в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 22. Обчислення стажу служби в органах мiсцевого самоврядування  
154. До стажу служби в органах мiсцевого самоврядування зараховується перiод роботи на посадах, на якi поширюється дiя цього Закону, а також на посадах i в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.      До стажу служби в органах мiсцевого самоврядування зараховується перiод роботи на посадах, на якi поширюється дiя цього Закону, а також на посадах i в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.  
155. Роздiл VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   -191- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Назву розділу VІ доповнити словами "та посадових осіб мiсцевого самоврядування".  
Відхилено   Роздiл VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
156. Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування      Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування  
157. Особи, виннi у порушеннi законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.   -192- Бондаренко В.Д. (в.о. № 212)
Доповнити розділ VІ новою статттею 24 у такій редакції: "Стаття 24. Відповідальність посадових осіб мiсцевого самоврядування 1. Посадові особи мiсцевого самоврядування несуть відповідальність згідно з законами України. 2. Матеріальна шкода територіальній громаді, завдана незаконними рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів мiсцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб мiсцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету. 3. Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи мiсцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних громад, прийнятими в межах законів України."  
Враховано частково   Особи, виннi у порушеннi законодавства про службу в органах мiсцевого самоврядування, притягуються до цивiльної, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальності згiдно iз законом. Стаття 24. Відповідальність посадової особи мiсцевого самоврядування Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів мiсцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб мiсцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету, в порядку, встановленому законом. Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи мiсцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній громаді, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних громад, прийнятими в межах законів України.  
158. Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ      Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
159. 1. Положення цього Закону є основою для розроблення та прийняття iнших законодавчих актiв про службу в органах мiсцевого самоврядування.   -193- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 1 Прикінцевих та перехідних положень викласти в редакції пункту першого частини 4, зробивши відповідні зміни у частині 4.  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
    -194- Дайнеко Л.І. (реєстр. картка № 273)
Частину 1 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.  
Враховано    
160. 2. У разi застосування до посадових осiб мiсцевого самоврядування норм законодавства про державну службу їх посади прирiвнюються за категорiями та рангами до вiдповiдних категорiй посад та рангiв державних службовцiв.   -195- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
Частину 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції: "2. Дія Закону України "Про державну службу" поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цьому Закону і іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування. За категоріями посад і рангами посадові особи прирівнюються до відповідних категорій посад та рангів державних службовців".  
Враховано частково   2. Дія Закону України "Про державну службу" поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цьому Закону і іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування. За посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких на момент набрання чинності цим Законом було віднесено до відповідних категорій та яким присвоєно ранг згідно з пунктом 5 Прикінцевих положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зберігається така сама категорія та присвоюється такий самий ранг з додержанням вимог цього Закону. 3. З набранням чинності цим Законом посадовим особам органів місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону України "Про державну службу". 4. У разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад, їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону.  
    -196- Кабінет Міністрів України
Доповнити Прикінцеві та перехідні положення новою частиною такого змісту: "З набранням чинності цим Законом посадовим особам органів місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону України "Про державну службу".  
Враховано    
    -197- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Доповнити Прикінцеві та перехідні положення новою частиною такого змісту: "У разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад, їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону."  
Враховано    
    -198- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 Прикінцевих та перехідних положення текст "та рангами до відповідних категорій посад та рангів державних службовців" замінити текстом "до відповідних категорій посад, державних службовців, а ранги - до відповідних рангів державних службовців".  
Враховано частково    
    -199- Безсмертний Р.П. (реєстр. картка № 397)
Частину 3 Прикінцевих та перехідних положень виключити.  
Враховано    
161. 3. На посадових осiб мiсцевого самоврядування поширюється дiя законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.       
162. 4. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      5. З дня набрання чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:  
163. З дня набрання чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:       
164. пункт 5 роздiлу V "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N24, ст.170);   -200- Косаківський Л.Г. (в.о. № 223)
В частині 4 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" вилучити положення щодо: втрати чинності пункту 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про державну службу".  
Відхилено   пункт 5 роздiлу V "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N24, ст.170);  
165. пункт 2 Постанови Верховної Ради України вiд 16 грудня 1993 року "Про введення в дiю Закону України "Про державну службу" в частинi щодо поширення дiї цього Закону на працiвникiв органiв мiсцевого та реґiонального самоврядування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N52, ст.491);      пункт 2 Постанови Верховної Ради України вiд 16 грудня 1993 року "Про введення в дiю Закону України "Про державну службу" в частинi щодо поширення дiї цього Закону на працiвникiв органiв мiсцевого та реґiонального самоврядування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N52, ст.491);  
166. Закон України "Про внесення змiни до статтi 23 Закону України "Про державну службу".      Закон України "Про внесення змiни до статтi 23 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N24, ст.208).  
167. 5. Кабiнету Мiнiстрiв України:   -201- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 5 Прикінцевих та перехідних положень після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити текстом "протягом двох місяців з дня набуття чинності цим Законом".  
Враховано   6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох місяців з дня набуття чинності цим Законом:  
168. привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;      привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;  
169. вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;      вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;  
170. забезпечити перегляд мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.   -202- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 3 част.5 Прикінцевих та перехідних положень слово "перегляд" замінити словом "приведення", а текст "що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".  
Враховано   забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у відповідність до цього Закону.