Кількість абзаців - 656 Таблиця поправок


Про адвокатуру та адвокатську діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність
 
   Про адвокатуру та адвокатську діяльність
 
2. Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.
 
   Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.
 
3. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, передбаченому цим Законом;
 
   1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, передбаченому цим Законом;
 
7. 2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту;
 
   2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту;
 
8. 3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом;
 
-1- Забарський В.В.
У пункті 1 статті 1 слова "гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання" замінити словами "гарантована державою можливість вирішення питань".
 
Відхилено   3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом;
 
9. 4) договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах та в порядку, визначених договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;
 
   4) договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, визначених договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;
 
10. 5) захист - вид адвокатської діяльності, який полягає у забезпеченні захисту прав, свобод та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), особи, яка притягається до адміністративної відповідальності при розгляді справи про адміністративні правопорушення;
 
-2- Кармазін Ю.А.
У пункті 5 статті 1 слова "вид адвокатської діяльності, який полягає у забезпеченні" замінити словом: "забезпечення".
 
Відхилено   5) захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, щодо якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 
11. 6) інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз'яснень із правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також сприяння їх відновленню у разі порушення;
 
-3- Забарський В.В.
У пункті 6 частини першої після слів "інші види правової допомоги" доповнити словами "у тому числі".
 
Відхилено   6) інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;
 
    -4- Кармазін Ю.А.
У пункті 6 статті 1 слова: "види адвокатської діяльності" замінити словом: "діяльність".
 
Відхилено    
12. 7) клієнт - фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність;
 
   7) клієнт - фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність;
 
13. 8) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість при виконанні адвокатом своїх професійних обов'язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності;
 
   8) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності;
 
14. 9) представництво - вид адвокатської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації процесуальних прав і обов'язків клієнта у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, прав і обов'язків потерпілого при розгляді справ про адміністративні правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.
 
-5- Шаров І.Ф.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"9) представництво - вид адвокатської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації процесуальних прав і обов'язків клієнта у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, прав і обов'язків потерпілого при розгляді справ про адміністративні правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні".
 
Відхилено   9) представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов'язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.
 
    -6- Пилипенко В.П.
У пункті 9 частини першої статті 1 слова "та адміністративному судочинстві" замінити словами "адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, у тому числі"
 
Враховано редакційно    
15. Стаття 2. Адвокатура України
 
   Стаття 2. Адвокатура України
 
16. 1. Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, який забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.
 
   1. Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.
 
17. 2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.
 
-7- Забарський В.В.
У частині другій статті 2 слова "які мають право здійснювати адвокатську діяльність" замінити словами "які внесені до Єдиного реєстру адвокатів України".
 
Відхилено   2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.
 
18. 3. Організація та діяльність адвокатури України здійснюється на принципах верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності.
 
-8- Шаров І.Ф.
Частину третю статті 2 виключити.
 
Враховано частково   3. Організація та діяльність адвокатури України здійснюється на принципах верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, незалежності та самоврядності.
 
19. 4. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, забезпечення високого фахового рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.
 
-9- Міщенко С.Г.
У частині четвертій статті 2 слово "фахового" замінити словом "професійного".
 
Враховано   4. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.
 
    -10- Пилипенко В.П.
Частину четверту статті 2 після слів "адвокатської діяльності" доповнити словами "захисту професійних прав адвокатів".
 
Враховано    
    -11- Забарський В.В.
У частині четвертій статті 2 після слів "вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів" доповнити словами "а також захисту професійних і соціальних прав адвокатів".
 
Враховано частково    
20. Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України
 
   Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України
 
21. 1. Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України.
 
   1. Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти.
 
22. Стаття 4. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності
 
   Стаття 4. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності
 
23. 1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 
   1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 
24. 2. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.
 
-12- Шаров І.Ф.
Частину другу статті 4 виключити.
 
Відхилено   2. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.
 
    -13- Кармазін Ю.А.
Пилипенко В.П.
У частині другій статті 4 слово "це" замінити словами "інше не".
 
Враховано    
25. 3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.
 
   3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
 
26. 4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
   4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
27. Стаття 5. Адвокатура і держава
 
   Стаття 5. Адвокатура і держава
 
28. 1. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
 
   1. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
 
29. 2. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
 
   2. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
 
30. Розділ ІІ. НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Розділ ІІ. НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
31. Стаття 6. Адвокат
 
   Стаття 6. Адвокат
 
32. 1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
-14- Шаров І.Ф.
У частині першій статті 6 слова "пройшла стажування" виключити.
 
Враховано частково   1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
    -15- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 6 слова "склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю" виключити.
 
Відхилено    
33. 2. Не може бути адвокатом особа, яка:
 
   2. Не може бути адвокатом особа, яка:
 
34. 1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
 
-16- Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини другої статті 6 слова: ", за який призначено покарання у виді позбавлення волі" виключити.
 
Відхилено   1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
 
35. 2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 
   2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 
36. 3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом трьох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
-17- Пилипенко В.П.
У пункті 3 частини другої статті 6 слово "трьох" замінити словом "двох".
 
Враховано   3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
37. 4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, -протягом трьох років з дня такого звільнення.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. Право на здійснення адвокатської діяльності може отримати особа, яка склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
Відхилено   4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
 
38. 3. Для цілей цієї статті:
 
   3. Для цілей цієї статті:
 
39. 1) повна вища юридична освіта - повна вища юридична освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
 
   1) повна вища юридична освіта - повна вища юридична освіта, здобута в Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
 
40. 2) стаж роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.
 
   2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.
 
41. Стаття 7. Вимоги щодо несумісності
 
   Стаття 7. Вимоги щодо несумісності
 
42. 1. Несумісною із діяльністю адвоката є:
 
   1. Несумісною з діяльністю адвоката є:
 
43. 1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 
-19- Забарський В.В.
У пункті 1 частини першої статті 7 після слів "Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" доповнити словами "крім тих, які здійснюють таку діяльність на громадських засадах, або перебувають на виборних посадах, пов’язаних із делегуванням з’їздом адвокатів України".
 
Враховано редакційно   1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 
44. 2) військова або альтернативна (невійськова) служба;
 
   2) військова або альтернативна (невійськова) служба;
 
45. 3) нотаріальна діяльність;
 
   3) нотаріальна діяльність;
 
46. 4) судово-експертна діяльність.
 
-20- Пилипенко В.П.
Частину першу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі)."
 
Враховано   4) судово-експертна діяльність.
Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі).
 
47. 2. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.
 
   2. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.
 
48. Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту
 
   Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту
 
49. 1. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додається до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.
 
-21- Кармазін Ю.А.
У першому реченні частини першої статті 8 після слова "вимогам" доповнити словами "частин першої та другої".
 
Враховано   1. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.
 
50. 2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим статтею 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, та за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, які зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.
 
   2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою статті 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися з запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, що зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну інформацію.
 
51. Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.
 
   Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.
 
52. У разі ненадання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею відомостей така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.
 
   У разі ненадання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею відомостей така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.
 
53. 3. Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження.
 
   3. Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження.
 
54. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про:
 
   За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про:
 
55. 1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту;
 
   1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту;
 
56. 2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.
 
   2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.
 
57. Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.
 
-22- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 8 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Рішення про відмову у допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути прийнято лише з підстав неповноти та/або недостовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом".
У абзаці п’ятому після слова "письмово" доповнити словами "з викладом причин такої відмови".
 
Враховано частково   Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку зазначаються причини такої відмови.
 
58. 4. Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.
 
   4. Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.
 
59. Стаття 9. Кваліфікаційний іспит
 
   Стаття 9. Кваліфікаційний іспит
 
60. 1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 
   1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 
61. 2. Кваліфікаційний іспит полягає у з'ясуванні теоретичних та практичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики, вміння застосовувати теоретичні знання у професійній діяльності особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 
-23- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 9 слово "з’ясуванні" замінити словом "виявленні".
 
Враховано   2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних та практичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики, вміння застосовувати теоретичні знання у професійній діяльності особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 
    -24- Забарський В.В.
У абзаці першому частини другої статті 9 слово "у з’ясуванні" замінити словами "у перевірці".
 
Враховано редакційно    
62. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
63. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.
 
-25- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому частини другої статті 9 друге речення виключити.
 
Відхилено   Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.
 
64. Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці.
 
   Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці.
 
65. 3. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
 
   3. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
 
66. Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років з дня складення іспиту.
 
   Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років з дня складення іспиту.
 
67. Зразок свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту затверджується Радою адвокатів України.
 
   Зразок свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту затверджується Радою адвокатів України.
 
68. 4. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніше ніж через рік.
 
   4. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніше ніж через один рік.
 
69. 5. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка має право скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати її провести повторний кваліфікаційний іспит, або до суду.
 
-26- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 9 після слів "повторний кваліфікаційний іспит" доповнити словами: "в найближчий час проведення таких іспитів".
 
Враховано   5. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит в найближчий час проведення таких іспитів.
 
    -27- Пилипенко В.П.
У частині п’ятій статті 9 слова "яка має право скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати її провести повторний кваліфікаційний іспит, або до суду" замінити словами "або до суду. За наслідками розгляду такої скарги Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури або суд можуть прийняти рішення про відмову в її задоволенні або скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати її провести повторний кваліфікаційний іспит".
 
Враховано    
70. Стаття 10. Стажування
 
-28- Шаров І.Ф.
Статтю 10 виключити.
 
Відхилено   Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування
 
    -29- Пилипенко В.П.
Назву статті доповнити словом "Стажист адвоката".
 
Враховано    
71. 1. Стажування полягає у перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.
 
   1. Стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.
 
72. 2. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
 
   2. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
 
73. Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.
 
-30- Забарський В.В.
Абзац другий частини другої статті 10 виключити.
 
Відхилено   Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.
 
74. Стажист адвоката зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю.
 
-31- Пилипенко В.П.
Абзац третій частини другої виключити.
 
Враховано      
75. 3. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не менше п'яти років. В одного адвоката може проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів регіону може призначити керівника стажування із числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні.
 
-32- Забарський В.В.
У частині третій статті 10 слова:
- "п'яти" замінити словом "десяти";
- "адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні" замінити словами "внесених до Єдиного реєстру адвокатів України радою відповідного регіону".
 
Відхилено   3. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не менше п'яти років. В одного адвоката можуть проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні.
 
76. 4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування затверджуються Радою адвокатів України.
 
   4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування затверджуються Радою адвокатів України.
 
77. 5. Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.
 
-33- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій статті 10 після слів "два роки" доповнити словами "або мають стаж юридичної або викладацької роботи у сфері права більше п’яти років".
 
Відхилено   5. Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення з заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.
 
78. 6. За результатами стажування керівник стажування складає звіт про оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону.
 
   6. За результатами стажування керівник стажування складає звіт про оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону.
 
79. 7. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання звіту.
 
-34- Забарський В.В.
Абзац перший частини сьомої статті 10 викласти в наступній редакції: "Результати стажування протягом тридцяти днів оцінюються радою адвокатів регіону на підставі отриманого звіту стажиста, оцінки керівника стажування та співбесіди".
 
Відхилено   7. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання звіту.
 
80. За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про:
 
   За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про:
 
81. 1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
 
82. 2) повторне стажування.
 
-35- Пилипенко В.П.
у пункті 2 частини сьомої слова "повторне стажування" замінити словами "продовження стажування на строк від одного до трьох місяців".
 
Враховано частково   2) продовження стажування на строк від одного до шести місяців.
 
83. Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.
 
   Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття.
 
84. 8. Рішення ради адвокатів регіону про повторне стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України, яка може скасувати рішення ради адвокатів регіону та зобов'язати її видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, або до суду.
 
-36- Пилипенко В.П.
частину восьму викласти у такій редакції:
"8. Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду. За наслідками розгляду такої скарги Рада адвокатів України або суд можуть прийняти рішення про відмову в її задоволенні або скасувати рішення ради адвокатів регіону та зобов'язати її видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю."
 
Враховано   8. Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов'язати раду адвокатів регіону видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
85. Стаття 11. Присяга адвоката України
 
   Стаття 11. Присяга адвоката України
 
86. 1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає присягу адвоката України такого змісту:
 
-37- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 11 після слів "складає присягу адвоката України" доповнити словами "перед радою адвокатів регіону".
 
Враховано   1. Особа, щодо якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону присягу адвоката України такого змісту:
 
87. "Я, (ім'я та прізвище), урочисто присягаю - у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, правил адвокатської етики, незалежності та конфіденційності, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути вірним присязі".
 
-38- Пилипенко В.П.
У частині першій статті 11 слова "правил адвокатської етики, незалежності та конфіденційності" замінити словами "незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики".
 
Враховано   "Я, (ім'я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути вірним присязі".
 
88. 2. Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і зберігається радою адвокатів регіону, а її копія надається адвокату.
 
   2. Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і зберігається радою адвокатів регіону, а її копія надається адвокату.
 
89. Стаття 12. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України
 
   Стаття 12. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України
 
90. 1. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видається свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.
 
-39- Пилипенко В.П.
У частині першій статті 12 слово "видається" замінити словом "видаються".
 
Враховано   1. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.
 
91. 2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.
 
   2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.
 
92. Зразки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України затверджуються Радою адвокатів України.
 
   Зразки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України затверджуються Радою адвокатів України.
 
93. Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально
 
   Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально
 
94. 1. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.
 
   1. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.
 
95. 2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордеру) із зазначенням свого прізвища, ім'я, по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
-40- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 13 виключити слова " (у тому числі ордеру)".
 
Відхилено   2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордер) із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові, номери і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
96. Стаття 14. Адвокатське бюро
 
   Стаття 14. Адвокатське бюро
 
97. 1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, що діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.
 
   1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.
 
98. 2. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   2. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
99. 3. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
 
   3. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
 
100. 4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 
   4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 
101. 5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро.
 
   5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро.
 
102. 6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
 
   6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
 
103. Стаття 15. Адвокатське об'єднання
 
   Стаття 15. Адвокатське об'єднання
 
104. 1. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), що діє на підставі статуту.
 
   1. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.
 
105. 2. Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   2. Державна реєстрація адвокатського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
106. 3. Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
 
   3. Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
 
107. 4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 
   4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.
 
108. 5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання.
 
   5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання.
 
109. 6. Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
 
   6. Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
 
110. Стаття 16. Помічник адвоката
 
   Стаття 16. Помічник адвоката
 
111. 1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) із додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю.
 
-41- Забарський В.В.
Частину першу статті 16 доповнити новим реченням: "Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України".
 
Враховано редакційно   1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю.
 
112. 2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, які знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) адвоката.
 
   2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) адвоката.
 
113. 3. Помічник адвоката зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю.
 
-42- Пилипенко В.П.
Частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
"3. Положення про помічника адвоката затверджуються Радою адвокатів України."
 
Враховано   3. Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України.
 
114. 4. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу у адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені у частині другій статті 6 цього Закону.
 
   4. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені в частині другій статті 6 цього Закону.
 
115. Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України
 
   Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України
 
116. 1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.
 
-43- Забарський В.В.
У частині першій статті 17 після слів "радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України" доповнити словами "згідно заяви адвоката за місцем його реєстрації або за адресою робочого місця".
 
Відхилено   1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.
 
117. 2. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться, зокрема, такі відомості:
 
   2. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:
 
118. 1) прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
 
   1) прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
 
119. 2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
 
   2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
 
120. 3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;
 
   3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;
 
121. 4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку;
 
   4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку;
 
122. 5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
   5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
123. 6) інші відомості, передбачені цим Законом.
 
   6) інші відомості, передбачені цим Законом.
 
124. Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності.
 
-44- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 17 доповнити реченням такого змісту:
"У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката."
 
Враховано   Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.
 
125. 3. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, коли ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   3. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
126. 4. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.
 
   4. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.
 
127. 5. Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.
 
   5. Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.
 
128. 6. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України затверджується Радою адвокатів України.
 
   6. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України затверджується Радою адвокатів України.
 
129. 7. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.
 
   7. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.
 
130. Стаття 18. Об'єднання адвокатів
 
   Стаття 18. Об'єднання адвокатів
 
131. 1. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські, міжнародні об'єднання.
 
   1. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об'єднання.
 
132. 2. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів.
 
   2. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів.
 
133. Розділ ІІІ. ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Розділ ІІІ. ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
134. Стаття 19. Види адвокатської діяльності
 
-45- Кармазін Ю.А.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Види діяльності адвокатів".
 
Відхилено   Стаття 19. Види адвокатської діяльності
 
135. 1. Видами адвокатської діяльності є, зокрема:
 
-46- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 19 викласти у такій редакції:
"Адвокати можуть здійснювати такі види діяльності:"
 
Відхилено   1. Видами адвокатської діяльності є:
 
136. 1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
 
   1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
 
137. 2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 
   2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 
138. 3) захист прав, свобод та інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), особи, яка притягається до адміністративної відповідальності при розгляді справи про адміністративні правопорушення;
 
-47- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини першої статті 19 після слів "свобод та" доповнити словом "законних".
 
Враховано   3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, щодо якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 
139. 4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 
   4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 
140. 5) представництво інтересів потерпілого при розгляді справи про адміністративні правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 
   5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 
141. 6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах при здійсненні цивільного, господарського та адміністративного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
 
-48- Кармазін Ю.А.
У пункті 6 частини першої статті 19 слова "та адміністративного" замінити словами: ", адміністративного та конституційного".
 
Враховано   6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
 
    -49- Пилипенко В.П.
У пункті 6 частини першої статті 19 слова "та адміністративного судочинства" замінити словами "адміністративного та конституційного судочинства".
 
Враховано    
    -50- Забарський В.В.
У пункті 6 частини першої статті 19 після слів "а також" доповнити словами "представництво в конституційному провадженні".
 
Враховано редакційно    
142. 7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
   7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
143. 8) надання правової допомоги при виконанні та відбуванні кримінальних покарань.
 
   8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.
 
144. Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.
 
-51- Кармазін Ю.А.
У абзаці десятому статті 19 виключити слово "адвокатської".
 
Відхилено   Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.
 
145. Стаття 20. Професійні права адвоката
 
   Стаття 20. Професійні права адвоката
 
146. 1. При здійсненні адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:
 
   1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:
 
147. 1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб, у тому числі щодо отримання за їх згодою копій документів;
 
-52- Пилипенко В.П.
У пункті 1 частини першої статті 20 слова "а також до фізичних осіб, у тому числі щодо отримання за їх згодою копій документів;" замінити словами "а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб), у тому числі щодо отримання копій документів".
 
Враховано   1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);
 
148. 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до компетенції яких належать вирішення відповідних питань як в Україні, так і за її межами;
 
   2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні і за її межами;
 
149. 3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах, і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами і матеріалами, за винятком тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
-53- Забарський В.В.
У пункті 3 частини першої статті 20 слова "що містять інформацію з обмеженим доступом" замінити словами "що містять таємну інформацію".
 
Відхилено   3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
150. 4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;
 
-54- Забарський В.В.
У пункті 4 частини першої статті 20 слова "у встановленому законом порядку" виключити.
 
Відхилено   4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;
 
151. 5) доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
 
   5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
 
152. 6) бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
 
   6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
 
153. 7) збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, знайомитися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
 
-55- Забарський В.В.
Пункт 7 частини першої статті 20 після слів "та опитувати осіб за їх згодою" доповнити словами "склавши про це відповідний протокол".
 
Відхилено   7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
 
154. 8) застосовувати технічні засоби, в тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання у порядку, передбаченому законом;
 
-56- Забарський В.В.
У пункті 8 частини першої статті 20 слова "у порядку, передбаченому законом" виключити.
 
Відхилено   8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;
 
155. 9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів;
 
   9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів;
 
156. 10) одержувати в установленому законом порядку письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
 
-57- Пилипенко В.П.
Забарський В.В.
У пункті 10 частини першої статті 20 слова "в установленому законом порядку" виключити.
 
Враховано   10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
 
157. 11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами України.
 
   11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.
 
158. Стаття 21. Професійні обов'язки адвоката
 
   Стаття 21. Професійні обов'язки адвоката
 
159. 1. При здійсненні адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний:
 
   1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний:
 
160. 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
 
   1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
 
161. 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;
 
   2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;
 
162. 3) невідкладно повідомити клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
 
   3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
 
163. 4) підвищувати свій професійний рівень;
 
   4) підвищувати свій професійний рівень;
 
164. 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;
 
   5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;
 
165. 6) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 
   6) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 
166. 2. Адвокату забороняється:
 
   2. Адвокату забороняється:
 
167. 1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та інтересам клієнта;
 
   1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;
 
168. 2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 
   2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 
169. 3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, коли адвокат впевнений у самообмові клієнта;
 
-58- Забарський В.В.
Пункт 3 частини другої статті 21 доповнити словами: "або цього вочевидь вимагають інтереси клієнта".
 
Відхилено   3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта;
 
170. 4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.
 
   4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.
 
171. 3. Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.
 
   3. Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.
 
172. Стаття 22. Адвокатська таємниця
 
   Стаття 22. Адвокатська таємниця
 
173. 1. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта, питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз'яснень адвоката, складені ним документи, інформація, яка зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом при здійсненні адвокатської діяльності.
 
-59- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 22 після слів "що стала відома адвокату" доповнити через кому словами "помічнику адвоката, стажисту адвоката".
 
Враховано редакційно   1. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз'яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
 
174. 2. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.
 
   2. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.
 
175. 3. Обов'язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язані забезпечити умови, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
 
-60- Пилипенко В.П.
Частину третю статті 22 після слів "на адвоката" доповнити словами "його помічника, стажиста та осіб, що перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням".
 
Враховано   3. Обов'язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, щодо якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання зобов'язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
 
176. 4. У разі пред'явлення клієнтом вимог до адвоката у зв'язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов'язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред'явлення таких вимог, зобов'язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.
 
   4. У разі пред'явлення клієнтом вимог до адвоката у зв'язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов'язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред'явлення таких вимог, зобов'язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.
 
177. 5. Особи, винні у доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або у її розголошенні, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
   5. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
178. Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності
 
   Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності
 
179. 1. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються і охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України, зокрема:
 
   1. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:
 
180. 1) забороняються будь-які втручання та перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;
 
   1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;
 
181. 2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста надання відомостей, що є адвокатською таємницею; з цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, коли особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила вищезазначених осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;
 
-61- Пилипенко В.П.
Пункт 2 частини першої статті 23 після слова "стажиста" доповнити словами "особи, що перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю".
 
Враховано   2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, щодо якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;
 
182. 3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, які можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя;
 
   3) проведення щодо адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
 
183. 4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, які пов'язані із здійсненням адвокатської діяльності;
 
   4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності;
 
184. 5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості;
 
   5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості;
 
185. 6) життя, здоров'я, честь і гідність адвоката та членів його сім'ї, їх майно перебуває під охороною держави, посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;
 
   6) життя, здоров'я, честь і гідність адвоката та членів його сім'ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;
 
186. 7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом;
 
   7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;
 
187. 8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва при проведенні оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов'язано або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;
 
   8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов'язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;
 
188. 9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом;
 
-62- Кармазін Ю.А.
Шаров І.Ф.
У пункті 9 статті 23 слово "приватне" виключити.
 
Відхилено   9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом;
 
189. 10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі;
 
   10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі;
 
190. 11) забороняється втручання у правову позицію адвоката;
 
   11) забороняється втручання у правову позицію адвоката;
 
191. 12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону;
 
   12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону;
 
192. 13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене лише Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя;
 
   13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
 
193. 14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв'язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом;
 
   14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, щодо якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом;
 
194. 15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов'язки адвоката;
 
   15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов'язки адвоката;
 
195. 16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;
 
   16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;
 
196. 17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.
 
   17) дисциплінарне провадження щодо адвоката здійснюється в особливому порядку.
 
197. Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною другою цієї статті.
 
   Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження щодо адвоката визначаються частиною другою цієї статті.
 
198. 2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазначає перелік речей, документів, які планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2 - 4 частини першої цієї статті.
 
   2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.
 
199. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
 
-63- Кармазін Ю.А.
Абзаци другий – четвертий частини другої статті 23 виключити.
 
Відхилено   Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
 
200. З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, які заносяться до протоколу.
 
   З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.
 
201. Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.
 
   Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.
 
202. 3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах із адвокатами зобов'язані дотримуватися вимог Конституції та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.
 
   3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами зобов'язані дотримуватися вимог Конституції України та законів, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.
 
203. Стаття 24. Адвокатський запит
 
   Стаття 24. Адвокатський запит
 
204. 1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, які необхідні адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 
-64- Забарський В.В.
У частині першій статті 24 після слів "письмове звернення адвоката" доповнити словами "до державного органу".
 
Відхилено   1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.
 
    -65- Пилипенко В.П.
Забарський В.В.
У частині першій статті 24 слова "центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги" замінити словами "органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано    
    -66- Пилипенко В.П.
Доповнити частину першу статті 24 реченням такого змісту:
"Вимагати від адвоката подання до адвокатського запиту інших документів забороняється."
 
Враховано    
    -67- Кармазін Ю.А.
У другому реченні абзацу першого частини першої статті 24 виключити слова: "ордера або".
 
Відхилено    
205. Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
 
   Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз'яснень положень законодавства.
 
206. Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих при здійсненні кримінального провадження, проводиться у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.
 
   Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.
 
207. 2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом, та копії документів, у яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
-68- Забарський В.В.
У частині другій статті 24 слова "крім інформації з обмеженим доступом, та копії документів, у яких міститься інформація з обмеженим доступом" замінити на слова "крім таємної інформації та копії документів, у яких міститься таємна інформація".
 
Відхилено   2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом, і копії документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
 
208. У разі якщо адвокатський запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обгрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.
 
-69- Міщенко С.Г.
Абзац другий частини другої статті 24 після слів "про що адвокату" доповнити словом "письмово".
 
Враховано   У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.
 
209. У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
   У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
210. 3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом, крім випадків відмови у наданні інформації з обмеженим доступом.
 
   3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
 
211. Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги
 
   Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги
 
212. 1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги встановлюються законом.
 
   1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги встановлюються законом.
 
213. 2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.
 
-70- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 25 слова "центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" замінити словами "органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано   2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.
 
    -71- Забарський В.В.
Частину другу статті 25 законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, а безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів".
 
Враховано редакційно    
214. Розділ ІV. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
 
   Розділ ІV. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
 
215. Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської діяльності
 
   Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської діяльності
 
216. 1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 
-72- Забарський В.В.
У частині першій статті 26 після слів "Адвокатська діяльність здійснюється" доповнити словом "адвокатом", а після слів "на підставі" - словами "укладеного із ним".
 
Відхилено   1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 
217. Документами, що посвідчують повноваження адвоката щодо надання правової допомоги, можуть бути:
 
   Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:
 
218. 1) договір про надання правової допомоги;
 
   1) договір про надання правової допомоги;
 
219. 2) довіреність;
 
   2) довіреність;
 
220. 3) ордер;
 
-73- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів абзацу, пункт 3 абзацу другого частини першої статті 26.
 
Відхилено   3) ордер;
 
221. 4) доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 
-74- Пилипенко В.П.
Забарський В.В.
Пункт 4 частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
"4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано   4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
 
222. 2. Ордер - письмовий документ, який у випадках, установлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.
 
-75- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин статті, частину другу статті 26.
 
Відхилено   2. Ордер - письмовий документ, що у випадках, установлених цим Законом та іншими законами, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.
 
223. 3. Повноваження адвоката як захисника або представника у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення підтверджуються у порядку, встановленому законом.
 
-76- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 26 після слова "адміністративному" доповнити словами "та конституційному".
 
Враховано редакційно   3. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.
 
224. 4. Адвокат зобов'язаний діяти у межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень на вчинення окремих процесуальних дій.
 
   4. Адвокат зобов'язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.
 
225. Стаття 27. Форма та зміст договору про надання правової допомоги
 
   Стаття 27. Форма та зміст договору про надання правової допомоги
 
226. 1. Договір про надання правової допомоги укладається у письмовій формі.
 
   1. Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
 
227. 2. Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:
 
   2. Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:
 
228. 1) надання усних і письмових консультацій, роз'яснень із правових питань з наступним записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);
 
   1) надання усних і письмових консультацій, роз'яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);
 
229. 2) коли клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з наступним укладенням договору у письмовій формі протягом трьох днів або якщо для цього існують об'єктивні перешкоди - в найближчий можливий термін.
 
   2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об'єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк.
 
230. 3. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
 
   3. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
 
231. 4. Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги.
 
   4. Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги.
 
232. 5. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.
 
   5. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.
 
233. Стаття 28. Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги
 
   Стаття 28. Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги
 
234. 1. Адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.
 
   1. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об'єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги в разі конфлікту інтересів.
 
235. Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, у разі, якщо:
 
   Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням у разі, якщо:
 
236. 1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов'язків адвоката;
 
   1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов'язків адвоката;
 
237. 2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;
 
   2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;
 
238. 3) адвокат брав участь у відповідному провадженні і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
 
   3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
 
239. 4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
 
   4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
 
240. 5) адвокат є членом сім'ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, стосовно яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
 
   5) адвокат є членом сім'ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
 
241. 6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім'ї або близьких родичів, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов'язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 
   6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім'ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об'єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов'язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 
242. 7) адвокат надає правову допомогу також іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася за укладенням договору про надання правової допомоги.
 
   7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.
 
243. 2. У випадку відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю щодо відомостей, які стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
 
   2. У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
 
244. Стаття 29. Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги
 
   Стаття 29. Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги
 
245. 1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.
 
   1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.
 
246. 2. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.
 
   2. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.
 
247. Стаття 30. Гонорар
 
   Стаття 30. Гонорар
 
248. 1. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
 
   1. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
 
249. 2. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.
 
   2. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.
 
250. 3. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.
 
-77- Забарський В.В.
Частину третю статті 30 доповнити новим реченням: "До гонорару не включаються фактичні витрати адвоката".
 
Відхилено   3. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.
 
251. Розділ V. ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА
 
   Розділ V
 
252. НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 
   ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 
253. Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю
 
   Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю
 
254. 1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі:
 
   1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі:
 
255. 1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності;
 
   1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності;
 
256. 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення злочину, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього Закону;
 
   2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення злочину, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього Закону;
 
257. 3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
   3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
258. 4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним.
 
-78- Пилипенко В.П.
Статтю 31 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у таких випадках:
1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку;
2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності;
3) систематичне або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики."
У зв’язку з цим частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою.
 
Враховано   4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним.
2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі:
1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку;
2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності;
3) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.
 
259. 2. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у такі строки:
 
   3. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється:
 
260. 1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, -з дня подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката;
 
   1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, -з дня подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката;
 
261. 2) з підстав, передбачених пунктами 2, 4 частини першої цієї статті, -з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;
 
   2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої цієї статті, - з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;
 
262. 3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, -з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення.
 
   3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення.
 
263. Копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбаченого пунктом 3 частини першої цієї статті, у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.
 
   Копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбаченого пунктом 3 частини першої цієї статті, у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.
 
264. 3. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється:
 
   4. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у разі:
 
265. 1) у випадку зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, -з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону заяви адвоката про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
   1) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону заяви адвоката про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
266. 2) у випадку зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, -з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону підтвердження про погашення або зняття в установленому законом порядку судимості;
 
   2) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону підтвердження про погашення або зняття в установленому законом порядку судимості;
 
267. 3) у випадку зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, -з дня закінчення строку, на який згідно з рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було зупинено право на заняття адвокатською діяльністю;
 
   3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з дня закінчення строку, на який згідно з рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було зупинено право на заняття адвокатською діяльністю;
 
268. 4) у випадку зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті, -з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідного рішення суду.
 
   4) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідного рішення суду.
 
269. У випадку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, таке право також поновлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.
 
   У разі зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, таке право також поновлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.
 
270. 4. Зупинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має наслідком зупинення її права на участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв'язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з'їздом адвокатів України.
 
-79- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 31 викласти у такій редакції:
"5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Такий адвокат також не може брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з'їздом адвокатів України."
 
Враховано   5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Такий адвокат також не може брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з'їздом адвокатів України.
 
271. 5. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
   5. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
272. Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю
 
   Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю
 
273. 1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі:
 
   1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі:
 
274. 1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
   1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
275. 2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
   2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
 
276. 3) смерті адвоката;
 
   3) смерті адвоката;
 
277. 4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
   4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
278. 5) надання недостовірних відомостей, на підставі яких особа стала адвокатом, повідомлення про які унеможливили б отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України;
 
   5) встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України;
 
279. 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі.
 
-80- Пилипенко В.П.
Статтю 32 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у таких випадках:
1) порушення присяги адвоката України;
2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним адвокатської діяльності значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили;
4) систематичне або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України."
У зв’язку з цим частини другу-шосту вважати частинами третьою-сьомою.
 
Враховано   6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі.
2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі:
1) порушення присяги адвоката України;
2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили;
4) систематичне або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 
280. 2. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється:
 
   3. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється:
 
281. 1) з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, -з дня подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката;
 
   1) з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката;
 
282. 2) з підстав, передбачених пунктами 2, 3, 6 частини першої цієї статті, -з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;
 
-81- Пилипенко В.П.
У пункті 2 частини третьої статті 32 цифру "3" виключити.
 
Враховано   2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 6 частини першої цієї статті, - з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;
 
283. 3) з підстав, передбачених пунктами 4, 5 частини першої цієї статті, -з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення.
 
   3) з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, - з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення.
 
284. У випадку припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4, 5 частини першої цієї статті, копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.
 
   У разі припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.
 
285. 3. Право на заняття адвокатською діяльністю, припинене з підстав, передбачених пунктами 4, 5 частини першої цієї статті, поновлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.
 
   4. Право на заняття адвокатською діяльністю, припинене з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, поновлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.
 
286. 4. Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має наслідком припинення її права на участь у роботі органів адвокатського самоврядування.
 
-82- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
"5. Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має наслідком припинення такої діяльності та її права на участь у роботі органів адвокатського самоврядування."
 
Враховано   5. Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має наслідком припинення такої діяльності та права особи на участь у роботі органів адвокатського самоврядування.
 
287. 5. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4, 5 частини першої цієї статті, може звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через три роки з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а з підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті, -з дня погашення або зняття в установленому законом порядку судимості, але не раніше ніж через три роки з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката.
 
-83- Пилипенко В.П.
У частині шостій статті 32 слова "три роки" замінити словами "два роки" у всіх випадках.
 
Враховано   6. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, може звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через два роки з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а з підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті, - з дня погашення або зняття в установленому законом порядку судимості, але не раніше ніж через два роки з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката.
 
288. 6. Відомості про припинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
   6. Відомості про припинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
289. Розділ VІ. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА
 
   Розділ VІ
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА
 
290. Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката
 
   Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката
 
291. 1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 
   1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 
292. 2. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду письмової скарги, в якій містяться відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 
   2. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 
293. 3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною у Єдиному реєстрі адвокатів України.
 
   3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 
294. Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
 
   Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
 
295. 1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
   1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
296. 2. Дисциплінарним проступком адвоката є:
 
   2. Дисциплінарним проступком адвоката є:
 
297. 1) порушення вимог несумісності;
 
   1) порушення вимог несумісності;
 
298. 2) порушення присяги адвоката України;
 
   2) порушення присяги адвоката України;
 
299. 3) порушення правил адвокатської етики;
 
   3) порушення правил адвокатської етики;
 
300. 4) розголошення адвокатської таємниці або дії, що призвели до її розголошення;
 
   4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 
301. 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;
 
   5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;
 
302. 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
 
   6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
 
303. 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.
 
   7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.
 
304. 3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.
 
   3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.
 
305. Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень
 
   Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень
 
306. 1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
 
   1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
 
307. 1) попередження;
 
   1) попередження;
 
308. 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
 
   2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
 
309. 3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 
   3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 
310. 2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом двох років з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 
-84- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 35 слова "двох років" замінити словами "року".
 
Враховано   2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 
311. Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката
 
   Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката
 
312. 1. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 
   1. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 
313. 2. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання відповідальності адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 
   2. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 
314. Дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 
   Дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 
315. Стаття 37. Стадії дисциплінарного провадження
 
   Стаття 37. Стадії дисциплінарного провадження
 
316. 1. Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:
 
   1. Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:
 
317. 1) перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
 
   1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
 
318. 2) порушення дисциплінарної справи;
 
   2) порушення дисциплінарної справи;
 
319. 3) розгляд дисциплінарної справи;
 
   3) розгляд дисциплінарної справи;
 
320. 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 
   4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 
321. Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 
   Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 
322. 1. Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 
   1. Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 
323. 2. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати здійснює перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 
   2. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 
324. Під час здійснення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.
 
   Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.
 
325. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію, копії документів.
 
   Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким надіслано запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію, копії документів.
 
326. Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
   Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
327. За наслідками перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 
   За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 
328. 3. Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки передаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   3. Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
329. Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи
 
   Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи
 
330. 1. За наслідками розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 
   1. За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 
331. 2. Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.
 
   2. Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.
 
332. 3. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову у порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 
   3. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 
333. Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи
 
   Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи
 
334. 1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.
 
   1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.
 
335. 2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, а також пояснення інших заінтересованих осіб.
 
   2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.
 
336. Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.
 
   Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.
 
337. У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат, справа стосовно якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення адвоката оголошуються на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   У разі неможливості з поважних причин брати участь у засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат, стосовно якого розглядається справа, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення адвоката оголошуються на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
338. Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення цих осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.
 
   Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.
 
339. 3. Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката є відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської таємниці.
 
   3. Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката є відкритим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської таємниці.
 
340. 4. Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем засідання.
 
   4. Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем засідання.
 
341. Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі
 
   Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі
 
342. 1. За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.
 
   1. За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.
 
343. Рішення у дисциплінарній справі повинно бути мотивованим. При обранні виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 
   Рішення у дисциплінарній справі має бути мотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 
344. 2. Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката.
 
   2. Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката.
 
345. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у голосуванні.
 
   Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у голосуванні.
 
346. 3. Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
 
   3. Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
 
347. Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі
 
   Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі
 
348. 1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.
 
   1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.
 
349. 2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.
 
   2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.
 
350. Розділ VІІ. АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
 
   Розділ VІІ
АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
 
351. Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування
 
   Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування
 
352. 1. Адвокатське самоврядування грунтується на принципах виборності, гласності, обов'язковості для виконання рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.
 
-85- Забарський В.В.
У частині першій статті 43 після слів "обов’язковості для виконання" доповнити словом "адвокатами".
 
Враховано   1. Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов'язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.
 
    -86- Пилипенко В.П.
Статтю 43 після слів "для виконання" доповнити словом "адвокатами".
 
Враховано    
353. 2. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.
 
   2. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.
 
354. Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування
 
   Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування
 
355. 1. Завданнями адвокатського самоврядування є:
 
   1. Завданнями адвокатського самоврядування є:
 
356. 1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності;
 
   1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності;
 
357. 2) підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів;
 
-87- Міщенко С.Г.
У пункті другому частини першої статті 44 слово "кваліфікаційного" замінити словом "професійного".
 
Враховано   2) підтримання високого професійного рівня адвокатів;
 
358. 3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 
   3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 
359. 4) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;
 
   4) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;
 
360. 5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність;
 
   5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність;
 
361. 6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України;
 
   6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України;
 
362. 7) участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.
 
   7) участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.
 
363. Стаття 45. Національна асоціація адвокатів України
 
   Стаття 45. Національна асоціація адвокатів України
 
364. 1. Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України та створюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.
 
-88- Забарський В.В.
У частині першій статті 45 після слів "яка об’єднує" доповнити словами "на засадах обов’язкового членства".
 
Відхилено   1. Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.
 
365. 2. Національна асоціація адвокатів України:
 
   2. Національна асоціація адвокатів України:
 
366. 1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади;
 
   1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади;
 
367. 2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності;
 
   2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності;
 
368. 3) забезпечує високий кваліфікаційний рівень адвокатів України;
 
-89- Міщенко С.Г.
У пункті третьому частини другої статті 45 слово "кваліфікаційний" замінити словом "професійний".
 
Враховано   3) забезпечує високий професійний рівень адвокатів України;
 
369. 4) забезпечує доступ та відкритість інформації про адвокатів України;
 
   4) забезпечує доступ та відкритість інформації щодо адвокатів України;
 
370. 5) виконує інші функції відповідно до цього Закону.
 
   5) виконує інші функції відповідно до цього Закону.
 
371. 3. Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені цим Законом.
 
-90- Забарський В.В.
Частину третю статті 45доповнити новим реченням: "У регіонах (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі) створюються регіональні відділення Національної асоціації адвокатів України".
 
Відхилено   3. Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені цим Законом.
 
372. 4. Національна асоціація адвокатів України утворюється з'їздом адвокатів України та не може бути реорганізована. Ліквідація Національної асоціації адвокатів України може бути здійснена лише на підставі закону.
 
   4. Національна асоціація адвокатів України утворюється з'їздом адвокатів України та не може бути реорганізована. Ліквідація Національної асоціації адвокатів України може бути здійснена лише на підставі закону.
 
373. 5. Статут Національної асоціації адвокатів України затверджується з'їздом адвокатів України та є її установчим документом.
 
-91- Забарський В.В.
Частину п’яту статті 45 доповнити новим реченням: "Положення про регіональне відділення приймається конференцією адвокатів регіону на підставі Типового положення та затверджується Радою адвокатів України."
 
Відхилено   5. Статут Національної асоціації адвокатів України затверджується з'їздом адвокатів України та є її установчим документом.
 
374. 6. З моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про права на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України.
 
   6. З моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України.
 
375. Стаття 46. Організаційні форми адвокатського самоврядування
 
   Стаття 46. Організаційні форми адвокатського самоврядування
 
376. 1. Організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України.
 
   1. Організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України.
 
377. 2. Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
-92- Забарський В.В.
Частину другу статті 46 після слів "Адвокатське самоврядування" доповнити словами "у регіональних відділеннях Національної асоціації адвокатів України".
 
Відхилено   2. Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
378. Стаття 47. Конференція адвокатів регіону
 
   Стаття 47. Конференція адвокатів регіону
 
379. 1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
-93- Забарський В.В.
У частині першій статті 47 слова "адреса робочого місця яких знаходиться" замінити словами "відомості про яких включено відповідною радою адвокатів регіону до Єдиного реєстру адвокатів України", а слова "та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України" виключити.
 
Відхилено   1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
380. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України.
 
   Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України.
 
381. 2. Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України.
 
-94- Забарський В.В.
У частині другій статті 47 слова "адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України" замінити словами "відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України відповідною радою адвокатів регіону".
 
Відхилено   2. Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України.
 
382. У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головує на засіданні конференції.
 
   У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головує на засіданні конференції.
 
383. 3. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня початку роботи конференції.
 
   3. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня початку роботи конференції.
 
384. 4. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції.
 
   4. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції.
 
385. 5. До повноважень конференції адвокатів регіону належить:
 
-95- Пилипенко В.П.
У частині п’ятій статті 47, частині третій статті 50, частині другій статті 52, частині другій статті 54, частині другій статті 55 слово "таємного" виключити.
 
Враховано   5. До повноважень конференції адвокатів регіону належить:
 
386. 1) обрання шляхом таємного голосування голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
 
   1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
 
387. 2) обрання делегатів на з'їзд адвокатів України;
 
   2) обрання делегатів на з'їзд адвокатів України;
 
388. 3) обрання шляхом таємного голосування представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України, представника адвокатів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та їх дострокове відкликання з посад;
 
   3) обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;
 
389. 4) визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання шляхом таємного голосування голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;
 
   4) визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;
 
390. 5) обрання шляхом таємного голосування голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону та їх дострокове відкликання з посад;
 
   5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
 
391. 6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
   6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
392. 7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України;
 
   7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України;
 
393. 8) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону.
 
   8) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону.
 
394. 6. Конференція адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.
 
   6. Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.
 
395. Стаття 48. Рада адвокатів регіону
 
   Стаття 48. Рада адвокатів регіону
 
396. 1. У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.
 
-96- Забарський В.В.
У частині першій статті 48 після слів "адвокатів регіону функції" доповнити словами "вищого органу".
 
Відхилено   1. У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.
 
397. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.
 
-97- Пилипенко В.П.
Абзац другий частини першої статті 48 виключити.
 
Враховано      
    -98- Забарський В.В.
У абзаці другому частини першої статті 48 після слів "цим Законом" доповнити словами "Статутом Національної асоціації адвокатів України, положенням про регіональне відділення".
 
Відхилено    
398. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.
 
-99- Забарський В.В.
У абзаці третьому частини першої статті 48 після слів "підзвітна конференції адвокатів регіону" доповнити словами "та Раді адвокатів України".
 
Відхилено   Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.
 
399. 2. Голова та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше десяти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки підряд. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.
 
-100- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 48 слово "десяти" замінити словом "п’яти"
 
Враховано   2. Голова та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки підряд. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.
 
400. 3. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови та секретаря ради.
 
   3. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови та секретаря ради.
 
401. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
   Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
402. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посади.
 
   Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду.
 
403. 4. Рада адвокатів регіону:
 
   4. Рада адвокатів регіону:
 
404. 1) представляє адвокатів регіону;
 
   1) представляє адвокатів регіону;
 
405. 2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;
 
   2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;
 
406. 3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
 
   3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
 
407. 4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 
   4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 
408. 5) приймає присягу адвоката України;
 
   5) приймає присягу адвоката України;
 
409. 6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 
   6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 
410. 7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 
   7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 
411. 8) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
 
   8) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
 
412. 9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;
 
   9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;
 
413. 10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 
   10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 
414. 11) виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
   11) виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
415. 5. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів від загальної кількості її членів.
 
-101- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю 48 частинами шостою-восьмою такого змісту:
"6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюється конференцією адвокатів регіону.
7. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону.
8. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України."
 
Враховано   5. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.
6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону.
7. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону.
8. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.
 
416. Стаття 49. Голова ради адвокатів регіону
 
   Стаття 49. Голова ради адвокатів регіону
 
417. 1. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами.
 
-102- Забарський В.В.
У частині першій статті 49 після слів "Голова ради адвокатів регіону представляє" доповнити словами: "регіональне відділення Національної асоціації адвокатів".
 
Відхилено   1. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
418. 2. Голова ради адвокатів регіону забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
   2. Голова ради адвокатів регіону забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
419. 3. Голова ради адвокатів регіону може одержувати винагороду за роботу у розмірі, встановленому конференцією адвокатів регіону.
 
   3. Голова ради адвокатів регіону може одержувати винагороду за роботу у розмірі, встановленому конференцією адвокатів регіону.
 
420. Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 
   Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 
421. 1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури створюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів.
 
-103- Забарський В.В.
У частині першій статті 50 слова "адреса робочого місця яких знаходиться" замінити словами "відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України радою адвокатів регіону", а слова "і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України" виключити.
 
Відхилено   1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.
 
422. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.
 
   Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.
 
423. 2. Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше десяти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається з числа членів комісії.
 
-104- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 50 слово "десяти" замінити словом "п’яти". Останнє речення виключити.
 
Враховано   2. Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.
 
424. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
425. Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути достроково відкликаний з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала його на посаду.
 
   Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути достроково відкликаний з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала його на посаду.
 
426. 3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати.
 
   3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати.
 
427. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин від кількісного складу кожної з її палат, затвердженого конференцією адвокатів регіону.
 
   Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин від кількісного складу кожної з її палат, затвердженого конференцією адвокатів регіону.
 
428. Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом таємного голосування більшістю голосів від загальної кількості членів палати обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів палати обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
429. Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати може бути достроково відкликаний з посади.
 
   Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати може бути достроково відкликаний з посади.
 
430. 4. Голова, заступник голови, секретар палати, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
   4. Голова, заступник голови, секретар палати, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
431. 5. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належить:
 
   5. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належить:
 
432. 1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
 
   1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
 
433. 2) прийняття рішень про видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
 
   2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
 
434. 3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
   3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 
435. 4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;
 
   4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;
 
436. 5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
   5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
 
437. У передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.
 
   У передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.
 
438. 6. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів палати.
 
   6. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 
439. 7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
   7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
440. 8. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 
   8. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 
441. 9. Голова, заступник голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону.
 
   9. Голова, заступник голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону.
 
442. 10. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 
   10. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 
443. 11. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.
 
   11. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.
 
444. Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів регіону
 
   Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів регіону
 
445. 1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону.
 
   1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону.
 
446. Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.
 
-105- Забарський В.В.
Абзац другий частини першої статті 51 доповнити словами "та Ревізійній комісії адвокатів України".
 
Відхилено   Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.
 
447. 2. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше десяти років та адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.
 
-106- Забарський В.В.
У частині другій статті 51 слова "адреса робочого місця яких знаходиться" замінити словами "відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України радою адвокатів регіону", а слова "і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України" виключити.
 
Відхилено   2. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.
 
448. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду.
 
   Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду.
 
449. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
   Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
450. 3. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які передає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може передавати результати перевірок Раді адвокатів України та з'їзду адвокатів України.
 
-107- Забарський В.В.
У частині третій статті 51 слова "може передавати" замінити словом "передає".
 
Відхилено   3. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з'їзду адвокатів України.
 
451. Стаття 52. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 
   Стаття 52. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
 
452. 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
 
   1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
 
453. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.
 
   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.
 
454. 2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких не менше дванадцяти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом таємного голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом таємного голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
-108- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 52 та частині другій статті 53 слово "дванадцяти" замінити словом "п’яти".
 
Враховано   2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
455. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.
 
   Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.
 
456. 3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.
 
   3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.
 
457. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади.
 
   Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.
 
458. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
   Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
459. 4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:
 
   4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:
 
460. 1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 
   1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 
461. 2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 
   2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 
462. 3) виконує інші функції відповідно до цього Закону.
 
   3) виконує інші функції відповідно до цього Закону.
 
463. 5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:
 
   5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:
 
464. 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;
 
   1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;
 
465. 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
   2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
466. 3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;
 
   3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;
 
467. 4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
 
   4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
 
468. 6. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
 
   6. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
 
469. 7. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.
 
   7. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.
 
470. 8. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами.
 
   8. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
471. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.
 
   Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.
 
472. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України або Радою адвокатів України.
 
   Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України або Радою адвокатів України.
 
473. 9. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 
   9. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 
474. 10. Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з'їздом адвокатів України.
 
   10. Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з'їздом адвокатів України.
 
475. Стаття 53. Вища ревізійна комісія адвокатури
 
   Стаття 53. Вища ревізійна комісія адвокатури
 
476. 1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.
 
-109- Забарський В.В.
Частину першу статті 53 після слів "її органів" доповнити словами "регіональних відділень".
 
Відхилено   1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.
 
477. Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.
 
   Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.
 
478. 2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з'їздом адвокатів України строком на п'ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше дванадцяти років. Кількість членів Вищої ревізійної комісії адвокатури визначається з'їздом адвокатів України.
 
   2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з'їздом адвокатів України строком на п'ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років. Кількість членів Вищої ревізійної комісії адвокатури визначається з'їздом адвокатів України.
 
479. Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду адвокатів України.
 
   Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду адвокатів України.
 
480. Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
   Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
481. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.
 
   Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.
 
482. 3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає висновки, які передає на розгляд та затвердження з'їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури може передавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.
 
   3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з'їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.
 
483. Стаття 54. З'їзд адвокатів України
 
   Стаття 54. З'їзд адвокатів України
 
484. 1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України.
 
   1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України.
 
485. 2. До складу з'їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом таємного голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.
 
   2. До складу з'їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.
 
486. 3. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з'їзду адвокатів України, порядок проведення з'їзду адвокатів України встановлюються Радою адвокатів України.
 
   3. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з'їзду адвокатів України, порядок проведення з'їзду адвокатів України встановлюються Радою адвокатів України.
 
487. 4. З'їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. З'їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.
 
   4. З'їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. З'їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.
 
488. У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з'їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання з'їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання з'їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з'їзду адвокатів України, визначати особу, що головує на засіданні з'їзду.
 
   У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з'їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання з'їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання з'їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з'їзду адвокатів України, визначати особу, яка головує на засіданні з'їзду.
 
489. 5. Про день, час і місце початку роботи з'їзду адвокатів України та питання, що вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів до дня початку роботи з'їзду.
 
   5. Про день, час і місце початку роботи з'їзду адвокатів України та питання, що вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів до дня початку роботи з'їзду.
 
490. 6. З'їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.
 
   6. З'їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.
 
491. 7. З'їзд адвокатів України:
 
   7. З'їзд адвокатів України:
 
492. 1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з посад;
 
   1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з посад;
 
493. 2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;
 
   2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;
 
494. 3) затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури;
 
-110- Пилипенко В.П.
Статтю 54 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) затверджує правила адвокатської етики";
У зв’язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4-8.
 
Враховано   3) затверджує правила адвокатської етики;
4) затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури;
 
495. 4) розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури;
 
   5) розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури;
 
496. 5) призначає трьох членів Вищої ради юстиції;
 
   6) призначає трьох членів Вищої ради юстиції;
 
497. 6) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;
 
   7) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;
 
498. 7) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   8) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
499. З'їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.
 
   З'їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.
 
500. 8. Рішення з'їзду адвокатів України приймаються відкритим голосуванням, крім випадків, установлених цим Законом. Рішення з'їзду адвокатів України приймаються більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з'їзді.
 
   8. Рішення з'їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з'їзді.
 
501. Стаття 55. Рада адвокатів України
 
   Стаття 55. Рада адвокатів України
 
502. 1. У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.
 
   1. У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.
 
503. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів України, яке затверджується з'їздом адвокатів України.
 
   Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів України, що затверджується з'їздом адвокатів України.
 
504. Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.
 
   Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.
 
505. 2. До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких не менше п'ятнадцяти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом таємного голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради.
 
-111- Кармазін Ю.А.
У першому реченні частини другої статті 55 слово "таємного" замінити на слово "відкритого".
 
Враховано редакційно   2. До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради.
 
    -112- Пилипенко В.П.
У частині другій статті 55 слово "п’ятнадцяти" замінити словом "п’яти".
 
Враховано    
506. Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.
 
   Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менш двох третин від її складу.
 
507. 3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд.
 
   3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд.
 
508. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади.
 
   Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.
 
509. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
   Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.
 
510. 4. Рада адвокатів України:
 
   4. Рада адвокатів України:
 
511. 1) складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатів України;
 
   1) складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатів України;
 
512. 2) визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України;
 
   2) визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України;
 
513. 3) забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України;
 
   3) забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України;
 
514. 4) здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;
 
   4) здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;
 
515. 5) затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 
   5) затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 
516. 6) затверджує правила адвокатської етики;
 
-113- Пилипенко В.П.
Міщенко С.Г.
Пункт 6 частини четвертої статті 55 виключити.
 
Враховано      
517. 7) установлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з'їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);
 
   6) встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з'їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);
 
518. 8) визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
   7) визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
519. 9) сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;
 
   8) сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;
 
520. 10) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 
   9) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 
521. 11) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з'їзду адвокатів України;
 
   10) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з'їзду адвокатів України;
 
522. 12) розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;
 
   11) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;
 
523. 13) визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
 
   12) визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
 
524. 14) забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
 
   13) забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
 
525. 15) виконує інші функції відповідно до цього Закону та рішень з'їзду адвокатів України.
 
   14) виконує інші функції відповідно до цього Закону та рішень з'їзду адвокатів України.
 
526. 5. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а у разі його відсутності - одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального складу членів ради.
 
   5. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а в разі його відсутності - одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального складу членів ради.
 
527. У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради.
 
   У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради.
 
528. 6. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 
   6. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 
529. Стаття 56. Голова Ради адвокатів України
 
   Стаття 56. Голова Ради адвокатів України
 
530. 1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів України.
 
   1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів України.
 
531. 2. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами.
 
   2. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
532. 3. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду адвокатів України, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.
 
   3. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України, розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду адвокатів України, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.
 
533. 4. Голова Ради адвокатів України може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.
 
-114- Забарський В.В.
Доповнити частину четверту статті 56 словами "або Радою адвокатів України".
 
Відхилено   4. Голова Ради адвокатів України може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.
 
534. Стаття 57. Обов'язковість рішень органів адвокатського самоврядування
 
   Стаття 57. Обов'язковість рішень органів адвокатського самоврядування
 
535. 1. Рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.
 
   1. Рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.
 
536. 2. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов'язковими до виконання адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
   2. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов'язковими до виконання адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
537. 3. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк набрання ними чинності не передбачено самими рішеннями.
 
   3. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями.
 
538. Стаття 58. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування
 
   Стаття 58. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування
 
539. 1. Утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок:
 
   1. Утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок:
 
540. 1) плати за складання кваліфікаційного іспиту;
 
   1) плати за складання кваліфікаційного іспиту;
 
541. 2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
 
   2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
 
542. 3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
   3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 
543. 4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань;
 
   4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань;
 
544. 5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
 
   5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
 
545. 6) інших не заборонених законом джерел.
 
   6) інших не заборонених законом джерел.
 
546. 2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається, виходячи з необхідності покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, та не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
 
   2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
 
547. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається, виходячи з необхідності покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період зупинення такого права.
 
-115- Забарський В.В.
Абзац другий частини другої статті 58 після слів "є однаковим для всіх адвокатів" доповнити словами "і становить не менше однієї мінімальної заробітної плати на рік".
 
Відхилено   Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період зупинення такого права.
 
548. Розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначається, виходячи з необхідності покриття витрат для забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
   Розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначається з урахуванням потреби покриття витрат для забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 
549. 3. Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та з'їздом адвокатів України.
 
-116- Забарський В.В.
У частині третій статті 58 після слів "конференціями адвокатів регіонів" доповнити словом "Радою".
 
Відхилено   3. Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та з'їздом адвокатів України.
 
550. 4. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.
 
   4. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.
 
551. Розділ VІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ
 
   Розділ VІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ
 
552. Стаття 59. Набуття адвокатом іноземної держави права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Особливості статусу адвоката іноземної держави
 
   Стаття 59. Набуття адвокатом іноземної держави права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Особливості статусу адвоката іноземної держави
 
553. 1. Адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську діяльність в Україні з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську діяльність в Україні з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
554. 2. Адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати адвокатську діяльність на території України, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем свого проживання чи перебування в Україні із заявою про його включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви додаються документи, що підтверджують право такого адвоката на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. Перелік таких документів затверджується Радою адвокатів України.
 
   2. Адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати адвокатську діяльність на території України, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем свого проживання чи перебування в Україні із заявою про його включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви додаються документи, що підтверджують право такого адвоката на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. Перелік таких документів затверджується Радою адвокатів України.
 
555. 3. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розглядає заяву та подані адвокатом документи протягом десяти днів з дня їх надходження та за відсутності підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про включення такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України, про що протягом трьох днів письмово повідомляє адвоката іноземної держави та відповідну раду адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону забезпечує внесення відомостей про такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
   3. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури розглядає заяву та подані адвокатом документи протягом десяти днів з дня їх надходження та за відсутності підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про включення такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України, про що протягом трьох днів письмово повідомляє адвоката іноземної держави та відповідну раду адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону забезпечує внесення відомостей про такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України.
 
556. 4. Підставами для відмови у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України є:
 
   4. Підставами для відмови у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України є:
 
557. 1) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про виключення такого адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України - протягом трьох років з дня прийняття такого рішення;
 
-117- Пилипенко В.П.
У пунктах 1-2 частини четвертої статті 59 слово "трьох" замінити словом "двох".
 
Враховано   1) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про виключення такого адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України - протягом двох років з дня прийняття такого рішення;
 
558. 2) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю як адвоката України - протягом трьох років з дня прийняття такого рішення;
 
   2) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю як адвоката України - протягом двох років з дня прийняття такого рішення;
 
559. 3) неподання документів, передбачених частиною другою цієї статті, або їх невідповідність установленим вимогам.
 
   3) неподання документів, передбачених частиною другою цієї статті, або їх невідповідність установленим вимогам.
 
560. 5. Рішення про відмову у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України протягом трьох днів з дня його прийняття надсилається адвокату та може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його отримання до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 
   5. Рішення про відмову у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України протягом трьох днів з дня його прийняття надсилається адвокату та може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його отримання до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 
561. 6. При здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської діяльності на території України на нього поширюються професійні права і обов'язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності та організаційні форми адвокатської діяльності, визначені цим Законом.
 
   6. При здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської діяльності на території України на нього поширюються професійні права і обов'язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності та організаційні форми адвокатської діяльності, визначені цим Законом.
 
562. Стаття 60. Відповідальність адвоката іноземної держави
 
   Стаття 60. Відповідальність адвоката іноземної держави
 
563. 1. У разі вчинення адвокатом іноземної держави, включеним до Єдиного реєстру адвокатів України, дисциплінарного проступку, він несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому цим Законом для адвокатів України з урахуванням особливостей, установлених частиною другою цієї статті.
 
   1. У разі вчинення адвокатом іноземної держави, включеним до Єдиного реєстру адвокатів України, дисциплінарного проступку, він несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому цим Законом для адвокатів України з урахуванням особливостей, установлених частиною другою цієї статті.
 
564. 2. До адвоката іноземної держави, включеного до Єдиного реєстру адвокатів України, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення виключно у вигляді попередження або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 
   2. До адвоката іноземної держави, включеного до Єдиного реєстру адвокатів України, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення виключно у вигляді попередження або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 
565. 3. Про накладення на адвоката іноземної держави дисциплінарного стягнення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повідомляє відповідний орган державної влади або орган адвокатського самоврядування іноземної держави, в якій адвокат отримав статус адвоката або набув право на заняття адвокатською діяльністю.
 
   3. Про накладення на адвоката іноземної держави дисциплінарного стягнення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повідомляє відповідний орган державної влади або орган адвокатського самоврядування іноземної держави, в якій адвокат отримав статус адвоката або набув право на заняття адвокатською діяльністю.
 
566. Стаття 61. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування
 
   Стаття 61. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування
 
567. 1. Адвокат іноземної держави може звертатись до органів адвокатського самоврядування за захистом своїх професійних прав та обов'язків, брати участь у навчально-методичних заходах, що проводяться кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, радами адвокатів регіонів, Радою адвокатів України та Національною асоціацією адвокатів України.
 
   1. Адвокат іноземної держави може звертатися до органів адвокатського самоврядування за захистом своїх професійних прав та обов'язків, брати участь у навчально-методичних заходах, що проводяться кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, радами адвокатів регіонів, Радою адвокатів України та Національною асоціацією адвокатів України.
 
568. РОЗДІЛ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-118- Кармазін Ю.А.
У всьому тексті розділу виключити слово "ордер" у всіх відмінках.
 
Відхилено   РОЗДІЛ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
569. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім:
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім:
 
570. положень частини першої статті 6 і статті 10 цього Закону щодо стажування, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;
 
   положень частини першої статті 6 і статті 10 цього Закону щодо стажування, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;
 
571. статті 23, яка вводиться в дію одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;
 
   статті 23, яка вводиться в дію одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;
 
572. положень статей 24 - 27, 48, 50 - 55 цього Закону щодо надання адвокатом безоплатної правової допомоги, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності відповідними положеннями Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
 
   положень статей 24 - 27, 48, 50 - 55 цього Закону щодо надання адвокатом безоплатної правової допомоги, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності відповідними положеннями Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
 
573. положень статей 14, 15, 17, 31 - 33, 35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57 - 60 цього Закону щодо Єдиного реєстру адвокатів України, які вводяться в дію з дня повідомлення Радою адвокатів України на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України про початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України.
 
-119- Пилипенко В.П.
Абзац п’ятий пункту 1 Розділу ІХ "Прикінцеві положення" після слів "початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України" доповнити словами "але не пізніше п’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом".
 
Враховано   положень статей 14, 15, 17, 31 - 33, 35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57 - 60 цього Закону щодо Єдиного реєстру адвокатів України, які вводяться в дію з дня повідомлення Радою адвокатів України на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України про початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України але не пізніше п’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -120- Кармазін Ю.А.
У абзаці п’ятому частині першої слова "вводяться в дію з дня повідомлення Радою адвокатів України на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України про початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України" замінити на слова "набувають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом".
 
Враховано редакційно    
574. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
575. 1) Закон України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 62; 2002 р., № 16, ст. 114, № 29, ст. 194; 2004 р., № 8, ст. 66; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 2, ст. 12; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 6, ст. 41, зі змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3460-VІ), крім статті 10, яка втрачає чинність одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;
 
   1) Закон України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 62; 2002 р., № 16, ст. 114, № 29, ст. 194; 2004 р., № 8, ст. 66; 2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 2, ст. 12; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 6, ст. 41, зі змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3460-VІ), крім статті 10, яка втрачає чинність одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України;
 
576. 2) Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 63).
 
   2) Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 63).
 
577. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
578. 3.1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51):
 
   3.1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
579. 1) частину першу статті 212-3 доповнити словами "або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
 
   1) частину першу статті 212-3 доповнити словами "або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
 
580. 2) у частині першій статті 255:
 
   2) у частині першій статті 255:
 
581. доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
582. 9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 212-3 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність");
 
   "9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 212-3 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність")";
 
583. пункт 11 після цифр "212-3"- доповнити словами " (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність")";
 
   пункт 11 після цифр "212-3" доповнити словами " (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність")";
 
584. 3) частину другу статті 269 після слів "заявляти клопотання" доповнити словами "при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи";
 
   3) частину другу статті 269 після слів "заявляти клопотання" доповнити словами "при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи";
 
585. 4) у статті 270:
 
   4) у статті 270:
 
586. назву статті доповнити словами "та представники";
 
   назву доповнити словами "та представники";
 
587. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
588. "Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи".
 
   "Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи".
 
589. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
590. частину третю після слів "законні представники" доповнити словами "та представники";
 
   частину третю після слів "законні представники" доповнити словами "та представники";
 
591. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
592. "Повноваження адвоката як представника потерпілого посвідчуються документами, зазначеними у частині другій статті 271 цього Кодексу";
 
   "Повноваження адвоката як представника потерпілого посвідчуються документами, зазначеними у частині другій статті 271 цього Кодексу";
 
593. 5) частину другу статті 271 викласти у такій редакції:
 
   5) частину другу статті 271 викласти в такій редакції:
 
594. "Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг із договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін".
 
-121- Грицак В.М.
Частину 2 статті 271 викласти в новій редакції наступного змісту:
"Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або керівником адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, з яким укладено договір про надання правової допомоги, або ордером, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається копія договору або витяг із договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Копія договору або витягу засвідчуються підписами сторін або нотаріально".
 
Відхилено   "Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін".
 
    -122- Пилипенко В.П.
Пункт 5 підпункту 3.1. пункту 3 після слів "або ордером" доповнити словами "або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано    
    -123- Забарський В.В.
Перше речення абзацу другого підпункту 5 підпункту 3.1 пункту 3 після слів "або ордером" доповнити словами "або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано    
595. 3.2. У частині шостій статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1997 р., № 25, ст. 171; 2010 р., № 41- 45, ст. 529):
 
-124- Грицак В.М.
У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1997 р., № 25, ст. 171; 2010 р., № 41– 45, ст. 529):
частину 6 статті 28 викласти в новій редакції наступного змісту:
"Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером або договором або довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або керівником адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, з яким укладено договір про надання правової допомоги. До ордеру обов'язково додається копія договору або витягу з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Копія договору або витягу засвідчується підписом сторін договору або нотаріально."
 
Відхилено   3.2. У частині шостій статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1997 р., № 25, ст. 171; 2010 р., № 41- 45, ст. 529):
 
596. у першому реченні слова "виданим відповідним адвокатським об'єднанням" виключити;
 
-125- Пилипенко В.П.
Забарський В.В.
Абзац другий підпункту 3.2. пункту 3 викласти у такій редакції:
"у першому реченні слова "виданим відповідним адвокатським об'єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";".
 
Враховано   у першому реченні слова "виданим відповідним адвокатським об'єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";
 
597. у другому реченні слова "ордеру адвоката" замінити словом "ордеру".
 
   у другому реченні слова "ордеру адвоката" замінити словом "ордеру".
 
598. 3.3. Третє речення частини третьої статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) після слова "ордера" доповнити словами "або договору про надання правової допомоги".
 
   3.3. Третє речення частини третьої статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) після слова "ордера" доповнити словами "або договору про надання правової допомоги".
 
599. 3.4. У частині четвертій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 - 42, ст. 492; 2010 р., № 41- 45, ст. 529):
 
-126- Грицак В.М.
У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 42, ст. 492; 2010 р., № 41– 45, ст. 529):
частину 4 статті 42 викласти в новій редакції наступного змісту:
"4. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером або договором або довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або керівником адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, з яким укладено договір про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається копія договору або витягу із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Копія договору або витягу засвідчується підписом сторін договору або нотаріально."
 
Відхилено   3.4. У частині четвертій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 - 42, ст. 492; 2010 р., № 41- 45, ст. 529):
 
600. у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським об'єднанням" виключити;
 
-127- Пилипенко В.П.
Забарський В.В.
Абзац другий підпункту 3.4. пункту 3 викласти у такій редакції:
"у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським об'єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";".
 
Враховано   у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським об'єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";
 
601. у другому реченні слова "ордера адвоката" замінити словом "ордера".
 
   у другому реченні слова "ордера адвоката" замінити словом "ордера".
 
602. 3.5. У частині п'ятій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446; 2010 р., № 41- 45, ст. 529):
 
-128- Грицак В.М.
У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 – 37, ст. 446; 2010 р., № 41– 45, ст. 529):
частину 5 статті 58 викласти в новій редакції наступного змісту:
"5. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером або договором про надання правової допомоги або довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або керівником адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, з яким укладено договір про надання правової допомоги.. До ордера обов'язково додається копія договору або витягу із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Копія договору або витягу засвідчується підписом сторін або нотаріально."
 
Відхилено   3.5. У частині п'ятій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446; 2010 р., № 41- 45, ст. 529):
 
603. у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським об'єднанням" виключити;
 
-129- Пилипенко В.П.
Забарський В.В.
Абзац другий підпункту 3.5. пункту 3 викласти у такій редакції:
"у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським об'єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";.
 
Враховано   у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським об'єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";
 
604. у другому реченні слова "ордера адвоката" замінити словом "ордера".
 
   у другому реченні слова "ордера адвоката" замінити словом "ордера".
 
605. 3.6. У статті 500 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ:
 
   3.6. У статті 500 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ:
 
606. 1) у частині другій слова "особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та" замінити словами "адвокати та";
 
   1) у частині другій слова "особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, та" замінити словами "адвокати та";
 
607. 2) у частині третій:
 
   2) у частині третій:
 
608. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
609. "1) адвоката - довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг із договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписом сторін договору";
 
-130- Грицак В.М.
У Митному кодексі України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ:
пункт 1 частини 3 статті 500 викласти в новій редакції наступного змісту:
"1) адвоката - довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або керівником адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, з яким укладено договір про надання правової допомоги, або ордером, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається копія договору або витягу із договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Копія договору або витягу засвідчується підписом сторін договору або нотаріально;"
 
Відхилено   "1) адвоката - довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписом сторін договору";
 
    -131- Пилипенко В.П.
Пункт 2 підпункту 3.6. пункту 3 після слів "або ордером" доповнити словами "або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";
 
Враховано    
    -132- Забарський В.В.
Перше речення абзацу третього підпункту 2 підпункту 3.6 пункту 3 після слів "або ордером" доповнити словами "або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано    
610. пункт 2 виключити.
 
-133- Пилипенко В.П.
Пункт 3 розділу ІХ Прикінцеві положення доповнити підпунктом 3.12 наступного змісту:
"3.12. Частину четверту статті 189 Кримінального процесуального кодексу України (Голос України від 19.05.2012 № 90-91) викласти в наступній редакції:
4. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду, або
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.".
 
Враховано   пункт 2 виключити.
3.7. Частину четверту статті 189 Кримінального процесуального кодексу України (Голос України від 19.05.2012 № 90-91) викласти в такій редакції:
"4. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу".
 
611. 3.7. У статті 11 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146):
 
   3.8. У статті 11 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146):
 
612. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
613. "Порядок скликання і проведення з'їзду адвокатів України визначаються Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
 
   "Порядок скликання і проведення з'їзду адвокатів України визначаються Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
 
614. частину четверту виключити.
 
   частину четверту виключити.
 
615. 3.8. Частину п'яту статті 9 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. № 24, ст. 207; 2011 р., № 19 - 20, ст. 142) доповнити абзацом такого змісту:
 
   3.9. Частину п'яту статті 9 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. № 24, ст. 207; 2011 р., № 19 - 20, ст. 142) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
616. "Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвідчується підписом сторін договору".
 
-134- Пилипенко В.П.
Абзац другий підпункту 3.8. пункту 3 пісдя слів "посвідчуватися ордером" доповнити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано   "Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвідчується підписом сторін договору".
 
    -135- Забарський В.В.
Перше речення абзацу другого підпункту 3.8 пункту 3 після слів "ордером" доповнити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано    
617. 3.9. У частині четвертій статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2009 р., № 26, ст. 322, № 38, ст. 534; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "адвокатських об'єднань" виключити.
 
   3.10. У частині четвертій статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2009 р., № 26, ст. 322, № 38, ст. 534; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "адвокатських об'єднань" виключити.
 
618. 3.10. У абзаці сьомому частини четвертої статті 5 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358, зі змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2012 року № 4523-VІ) слова "адвокатська допомога" виключити.
 
-136- Сушкевич В.М.
Пункт 3.10 частини третьої розділу ІХ законопроекту викласти в такій редакції:
"3.10. У абзаці сьомому частини четвертої статті 5 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358, зі змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2012 року № 4523-VІ) слова "адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо" замінити словами "захист прав та інтересів особи, інша правова допомога тощо".
 
Враховано   3.11. В абзаці сьомому частини четвертої статті 5 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358, зі змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2012 року № 4523-VІ) слова "адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо" замінити словами "захист прав та інтересів особи, інша правова допомога тощо".
 
619. 3.11. Абзац перший частини сьомої статті 12 Закону України від 8 липня 2011 року № 3671-VІ "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" доповнити словами "а на території адміністративно-територіальних одиниць, де почали діяльність центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, - через зазначені центри".
 
-137- Пилипенко В.П.
У підпункті 3.11. пункту 3 слова "центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, - через зазначені центри" замінити словами "органи (установи), уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги, - через зазначені органи (установи) відповідно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано   3.12. Абзац перший частини сьомої статті 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 16, ст.146) доповнити словами "а на території адміністративно-територіальних одиниць, де почали діяльність органи (установи), уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги, - через зазначені органи (установи) відповідно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги ".
3.13. У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577):
у статтях 25 та 26 слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру і адвокатську діяльність";
частину першу статті 27 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги".
 
    -138- Забарський В.В.
У підпункті 3.11 пункту 3:
слова "центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги" замінити словами "органи (установи), уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги";
слово "центри" замінити словами "органи (установи) відповідно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги".
 
Враховано частково    
    -139- Пилипенко В.П.
доповнити пункт 3 Розділу ІХ новим підпунктом 3.12. такого змісту:
"3.12. У Законі України "Про безоплатну правову допомогу":
у статтях 25 та 26 слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру і адвокатську діяльність";
частину першу статті 27 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги".
 
Враховано    
    -140- Забарський В.В.
"3.11 У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 51 (23.12.2011), ст. 577):
1) у статті 15:
пункт 2 частини першої викласти у такій редакції: "2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
пункт 3 частини першої виключити;
2) у частині першій статті 16 слова "Міністерством юстиції України при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "за рішенням Міністерства юстиції України центральною координуючою установою з надання безоплатної правової допомоги";
3) у частині першій статті 17:
слова "в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" виключити;
пункт 6 викласти у такій редакції: "6) укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
пункт 7 виключити;
пункт 10 викласти у такій редакції: "10) подає клопотання до центральної координуючої установи з надання безоплатної правової допомоги про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2 - 3 частини першої статті 24 цього Закону";
пункт 12 викласти у такій редакції: "12) подає центральній координуючій установі з надання безоплатної правової допомоги звіти про свою діяльність";
4) у статті 21:
у назві статті слова "на постійній основі за контрактом" замінити словами "на підставі довгострокового договору";
у частині першій слова "який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом" замінити словами "з яким укладено довгостроковий договір";
5) у статті 22:
назву статті після слів "на підставі" доповнити словом "короткострокового";
частину першу викласти у такій редакції: "1. У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, з яким укладено довгостроковий договір, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає короткостроковий договір з іншим адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
у частині другій слова "У договорі" замінити словами "У короткостроковому договорі";
частину третю після слів "з яким укладено" доповнити словом "короткостроковий";
частину четверту виключити;
6) у статті 24:
пункт 4 частини першої викласти у такій редакції: "4) виникнення інших обставин, встановлених законом";
частину четверту виключити;
частину п’яту викласти у такій редакції: "5. Якщо рішення про заміну адвоката прийнято відповідно до пунктів 2 - 3 частини першої цієї статті, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може внести пропозицію до центральної координуючої установи з надання безоплатної правової допомоги щодо виключення такого адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
7) у частині другій статті 25:
слова "на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору" виключити;
слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
8) у частині другій статті 26:
слова "на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору" виключити;
слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
9) у частині першій статті 27:
пункт 2 викласти у такій редакції: "2) встановлює порядок укладення та умови договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а також Типові форми довгострокових та короткострокових договорів";
пункт 3 виключити;
доповнити новими пунктами 4 та 5 у такій редакції:
"4) встановлює порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
5) утворює центральну координуючу установу з надання безоплатної правової допомоги та затверджує положення про неї";
10) у частині першій статті 28:
у пункті 2 слово "здійснює" замінити словом "забезпечує";
у пункті 3 слово "впровадження" замінити словом "формування";
пункт 4 викласти у такій редакції: "4) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги";
пункт 7 викласти у такій редакції: "7) встановлює порядок ведення Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу";
у пункті 9 слова "аналізує практику" замінити словами "забезпечує аналіз практики";
доповнити новим пунктом 11 у такій редакції: "11) затверджує порядок звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги";
11) у розділі ІV "Прикінцеві та перехідні положення":
пункт 2 викласти у такій редакції: "2. Міністерство юстиції починаючи з 2012 року забезпечує поетапне утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці";
пункт 3 доповнити словами "на всій території України";
абзац перший та другий пункту 6 доповнити словами "на всій території України";
у пункті 7:
підпункт 1 виключити;
у абзаці другому підпункту 3 слова "крім випадків, коли така особа захищає себе особисто чи запросила захисника" виключити;
у абзаці третьому підпункту 7 слова "крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника" виключити".
 
Відхилено    
620. РозділХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
621. 1. Рішення, інші акти Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, які не суперечать цьому Закону, чинні до прийняття відповідних актів органами адвокатського самоврядування, сформованими згідно із цим Законом.
 
   1. Рішення, інші акти Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що не суперечать цьому Закону, чинні до прийняття відповідних актів органами адвокатського самоврядування, сформованими згідно із цим Законом.
 
622. 2. Право на заняття адвокатською діяльністю зберігається за особами, які отримали таке право до набрання чинності цим Законом. Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають обміну або заміні.
 
   2. Право на заняття адвокатською діяльністю зберігається за особами, які отримали таке право до набрання чинності цим Законом. Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають обміну або заміні.
 
623. 3. Адвокати, які на день набрання чинності цим Законом, обіймають посади або здійснюють діяльність, яка є несумісною з діяльністю адвоката відповідно до частини першої статті 7 цього Закону, протягом дев'яноста днів з дня набрання чинності цим Законом письмово повідомляють кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем отримання свідоцтва про існування обставин несумісності.
 
   3. Адвокати, які на день набрання чинності цим Законом, обіймають посади або здійснюють діяльність, яка є несумісною з діяльністю адвоката відповідно до частини першої статті 7 цього Закону, протягом дев'яноста днів з дня набрання чинності цим Законом письмово повідомляють кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем отримання свідоцтва про існування обставин несумісності.
 
624. Отримання зазначених відомостей є підставою для внесення до Єдиного реєстру адвокатів України запису про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю у зв'язку з несумісністю.
 
-141- Забарський В.В.
Абзац другий пункту 3 доповнити словами "з посиланням на відповідне положення статті 7 цього Закону."
 
Відхилено   Отримання зазначених відомостей є підставою для внесення до Єдиного реєстру адвокатів України запису про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю у зв'язку з несумісністю.
 
625. Адвокат, який у порядку і строк, установлені абзацом першим цього пункту, повідомив про існування обставин несумісності, не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з порушенням вимог щодо несумісності.
 
   Адвокат, який у порядку і строк, установлені абзацом першим цього пункту, повідомив про існування обставин несумісності, не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з порушенням вимог щодо несумісності.
 
626. 4. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, поданих у встановленому порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюється у порядку, який діяв до набрання ним чинності.
 
   4. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, поданих у встановленому порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюється у порядку, що діяв до набрання ним чинності.
 
627. До затвердження Радою адвокатів України порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту та переліку документів, що додаються до заяви про допуск до складення такого іспиту, встановлення плати за його складення та визначення порядку її внесення зазначені заяви розглядаються за правилами, що діяли стосовно розгляду заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до набрання чинності цим Законом.
 
   До затвердження Радою адвокатів України порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту та переліку документів, що додаються до заяви про допуск до складення такого іспиту, встановлення плати за його складення та визначення порядку її внесення зазначені заяви розглядаються за правилами, що діяли стосовно розгляду заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до набрання чинності цим Законом.
 
628. До затвердження Радою адвокатів України нових зразків свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України такі документи видаються за формою, встановленою до набрання чинності цим Законом.
 
   До затвердження Радою адвокатів України нових зразків свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України такі документи видаються за формою, встановленою до набрання чинності цим Законом.
 
629. 5. Не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Севастополі проводяться установчі конференції адвокатів регіону.
 
-142- Забарський В.В.
Абзац перший пункту 5 доповнити новим реченням: "Квота делегування на установчі конференції адвокатів регіону, порядок обрання її делегатів, регламент конференцій встановлюється рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
 
Відхилено   5. Не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі проводяться установчі конференції адвокатів регіону.
 
630. Участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності цим Законом.
 
   Участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності цим Законом.
 
631. Обов'язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчих конференцій адвокатів регіону покладається на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Севастополі, що сформовані до набрання чинності цим Законом.
 
   Обов'язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчих конференцій адвокатів регіону покладається на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що сформовані до набрання чинності цим Законом.
 
632. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Севастополі повідомляють учасників установчої конференції адвокатів регіону поштою (електронною поштою), кур'єром або факсом та публікують оголошення про проведення установчої конференції адвокатів регіону у друкованому засобі масової інформації, в якому офіційно оприлюднюються рішення відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської міської ради, Севастопольської міської ради не пізніше двадцяти днів до дня проведення конференції. У повідомленні і в оголошенні в обов'язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчої конференції адвокатів регіону. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України забезпечує розміщення оголошення про проведення кожної установчої конференції адвокатів регіону на своєму офіційному веб-сайті.
 
   Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повідомляють учасників установчої конференції адвокатів регіону поштою (електронною поштою), кур'єром або факсом та публікують оголошення про проведення установчої конференції адвокатів регіону у друкованому засобі масової інформації, в якому офіційно оприлюднюються рішення відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше двадцяти днів до дня проведення конференції. У повідомленні і оголошенні в обов'язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчої конференції адвокатів регіону. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України забезпечує розміщення оголошення про проведення кожної установчої конференції адвокатів регіону на своєму офіційному веб-сайті.
 
633. Установчу конференцію адвокатів регіону відкриває найстарший за віком адвокат, який бере участь у конференції. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури надає такому адвокату відомості про кількість учасників конференції.
 
   Установчу конференцію адвокатів регіону відкриває найстарший за віком адвокат, який бере участь у конференції. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури надає такому адвокату відомості про кількість учасників конференції.
 
634. Установча конференція адвокатів регіону обирає зі свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування.
 
   Установча конференція адвокатів регіону обирає із свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування.
 
635. Установча конференція адвокатів регіону: визначає кількість та обирає голову та членів ради адвокатів регіону; обирає делегатів на установчий з'їзд адвокатів України за квотою один делегат від ста адвокатів, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням створеної до набрання чинності цим Законом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, але не менше п'яти делегатів від кожного регіону; обирає представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України; обирає представника адвокатів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; обирає голову та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає кількість та обирає голову і членів ревізійної комісії адвокатів регіону. Установча конференція адвокатів регіону може прийняти рішення з інших питань, віднесених цим Законом до повноважень конференції адвокатів регіону.
 
   Установча конференція адвокатів регіону: визначає кількість та обирає голову та членів ради адвокатів регіону; обирає делегатів на установчий з'їзд адвокатів України за квотою один делегат від ста адвокатів, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням створеної до набрання чинності цим Законом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, але не менше п'яти делегатів від кожного регіону; обирає представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України; обирає представника адвокатів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; обирає голову та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає кількість та обирає голову і членів ревізійної комісії адвокатів регіону. Установча конференція адвокатів регіону може прийняти рішення з інших питань, віднесених цим Законом до повноважень конференції адвокатів регіону.
 
636. Рішення установчої конференції адвокатів регіону приймаються більшістю голосів учасників конференції.
 
   Рішення установчої конференції адвокатів регіону приймаються більшістю голосів учасників конференції.
 
637. Про проведення установчої конференції адвокатів регіону складається протокол, який підписується головуючим та секретарем конференції. Витяг із протоколу установчої конференції адвокатів регіону стосовно обрання делегатів на установчий з'їзд адвокатів України підписується головуючим і секретарем конференції та не пізніше трьох днів з дня проведення конференції направляється до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.
 
   Про проведення установчої конференції адвокатів регіону складається протокол, який підписується головуючим та секретарем конференції. Витяг з протоколу установчої конференції адвокатів регіону стосовно обрання делегатів на установчий з'їзд адвокатів України підписується головуючим і секретарем конференції та не пізніше трьох днів з дня проведення конференції направляється до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.
 
638. Не пізніше ста днів з дня набрання чинності цим Законом проводиться установчий з'їзд адвокатів України, в якому беруть участь делегати, обрані установчими конференціями адвокатів регіону.
 
   Не пізніше ста днів з дня набрання чинності цим Законом проводиться установчий з'їзд адвокатів України, в якому беруть участь делегати, обрані установчими конференціями адвокатів регіону.
 
639. Обов'язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчого з'їзду адвокатів України покладається на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України.
 
   Обов'язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчого з'їзду адвокатів України покладається на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України.
 
640. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України повідомляє делегатів установчого з'їзду адвокатів України поштою (електронною поштою), кур'єром або факсом, забезпечує публікацію оголошення про проведення установчого з'їзду адвокатів України у газеті "Урядовий кур'єр" та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше двадцяти днів до дня проведення з'їзду. У повідомленні і в оголошенні в обов'язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчого з'їзду адвокатів України.
 
   Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України повідомляє делегатів установчого з'їзду адвокатів України поштою (електронною поштою), кур'єром або факсом, забезпечує публікацію оголошення про проведення установчого з'їзду адвокатів України у газеті "Урядовий кур'єр" та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше двадцяти днів до дня проведення з'їзду. У повідомленні і оголошенні в обов'язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчого з'їзду адвокатів України.
 
641. Установчий з'їзд адвокатів України відкриває найстарший за віком адвокат із числа делегатів з'їзду. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України надає такому адвокату відомості про кількість делегатів з'їзду, що беруть участь у його роботі. Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України беруть участь у роботі установчого з'їзду адвокатів України з правом голосування щодо питань порядку денного.
 
   Установчий з'їзд адвокатів України відкриває найстарший за віком адвокат з числа делегатів з'їзду. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України надає такому адвокату відомості про кількість делегатів з'їзду, що беруть участь у його роботі. Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України беруть участь у роботі установчого з'їзду адвокатів України з правом голосування щодо питань порядку денного.
 
642. Установчий з'їзд адвокатів України обирає зі свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок його ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування.
 
   Установчий з'їзд адвокатів України обирає із свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок його ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування.
 
643. Установчий з'їзд адвокатів України: обирає голову, заступників голови Ради адвокатів України; голову, заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає кількість та обирає голову та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури; затверджує статут Національної асоціації адвокатів України; затверджує положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; затверджує положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури. Установчий з'їзд адвокатів України може прийняти рішення з інших питань, віднесених цим Законом до повноважень з'їзду адвокатів України.
 
   Установчий з'їзд адвокатів України: обирає голову, заступників голови Ради адвокатів України; голову, заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає кількість та обирає голову та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури; затверджує статут Національної асоціації адвокатів України; затверджує положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; затверджує положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури. Установчий з'їзд адвокатів України може прийняти рішення з інших питань, віднесених цим Законом до повноважень з'їзду адвокатів України.
 
644. Рішення установчого з'їзду адвокатів України приймається більшістю голосів делегатів з'їзду.
 
   Рішення установчого з'їзду адвокатів України приймається більшістю голосів делегатів з'їзду.
 
645. Про проведення установчого з'їзду адвокатів України складається протокол, який підписується головуючим та секретарем з'їзду і передається голові Ради адвокатів України, обраному відповідно до вимог цього Закону.
 
   Про проведення установчого з'їзду адвокатів України складається протокол, який підписується головуючим та секретарем з'їзду і передається голові Ради адвокатів України, обраному відповідно до вимог цього Закону.
 
646. 6. Ради адвокатів регіонів, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, сформовані відповідно до цього Закону, проводять свої перші засідання не пізніше ніж через десять днів з моменту формування їх складу.
 
   6. Ради адвокатів регіонів, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, сформовані відповідно до цього Закону, проводять свої перші засідання не пізніше ніж через десять днів з дня формування їх складу.
 
647. 7. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, звітують про свою діяльність за останні три роки до моменту набрання ним чинності перед установчим з'їздом адвокатів України, установчими конференціями адвокатів регіону відповідно. Звіт повинен містити інформацію щодо основних показників роботи відповідної комісії, а також відомості про кількість коштів, отриманих та витрачених комісією, з визначенням джерел їх отримання та видатків комісії.
 
   7. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, звітують про свою діяльність за останні три роки до дня набрання цим Законом чинності перед установчим з'їздом адвокатів України, установчими конференціями адвокатів регіону відповідно. Звіт повинен містити інформацію щодо основних показників роботи відповідної комісії, а також відомості про кількість коштів, отриманих та витрачених комісією, з визначенням джерел їх отримання та видатків комісії.
 
648. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність до першого засідання складу відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, сформованих відповідно до цього Закону.
 
   Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність до першого засідання складу відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, сформованих відповідно до цього Закону.
 
649. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступниками Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих до набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
   Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступниками Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих до набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
650. 8. Реєстрація Національної асоціації адвокатів України здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
   8. Реєстрація Національної асоціації адвокатів України здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
651. 9. Адвокатські об'єднання, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року привести свою діяльність та установчі документи у відповідність із вимогами цього Закону.
 
   9. Адвокатські об'єднання, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року привести свою діяльність та установчі документи у відповідність з цим Законом.
 
652. 10. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   10. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
653. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
654. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
655. 11. Державній реєстраційній службі України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити передачу реєстраційних справ зареєстрованих адвокатських об'єднань державним реєстраторам за місцезнаходженням адвокатських об'єднань.

   11. Державній реєстраційній службі України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити передачу реєстраційних справ зареєстрованих адвокатських об'єднань державним реєстраторам за місцезнаходженням адвокатських об'єднань.