Кількість абзаців - 100 Таблиця поправок


Про альтернативні джерела енергії (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативні джерела енергії   -1- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Змінити назву закону з "альтернативних джерел" на "нетрадиційні джерела". Далі по тексту змінити термін "альтернативні" на "нетрадиційні" оскільки у діючому законодавстві, науковій літературі цей термін зафіксовано і введено для того щоб "нетрадиційні джерела енергії" класифікаційно розподілити на альтернативні джерела енергії, та на альтернативні види рідкого та газового палива (частково це зроблено у Законі України №1391-XIV) , з метою удосконалення цілісної правової системи, яка б включала всі види нетрадиційних джерел  
Відхилено   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативні джерела енергії  
1. Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії і спрямований на створення необхідних умов для розширення їх використання в паливно-енергетичному комплексі України.   -2- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі"  
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі  
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:   -3- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1 і далі за текстом слово "терміни" замінити на слово "поняття" як це передбачено Цивільним кодексом України  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:  
5. альтернативні джерела енергії - джерела енергії, до яких відносять сонячне випромінювання, вітер, біомасу, малі річки, геотермальні води, теплові викиди промисловості, хвилі морського прибою тощо, які існують постійно або виникають періодично у навколишньому природному середовищі;   -4- Шаров І.Ф.
Визначення альтернативних джерел енергії узгодити з термінами, що застосовуються в Законах України "Про енергозбереження" та "Про альтернативні види рідкого та твердого палива".  
Враховано   альтернативні джерела енергії - джерела до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, енергію морів, річок, біомаси, теплоти Землі, вторинних енергетичних ресурсів, тощо, які існують постійно або виникають періодично у навколишньому природному середовищі;  
    -5- Гаврилов І.О. (реєстр. картка № 386)
альтернативні джерела енергії - джерела енергії, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, енергію морів, річок, біомаси, теплоти Землі, вторинних енергетичних ресурсів, низьких енергетичних взаємодій синтезу водню, фізичних полів, тощо, які існують постійно або виникають періодично у навколишньому середовищі  
Враховано частково    
6. альтернативна енергетика - підгалузь енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;   -6- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Ввилучити зі статті 1 терміни "альтернативна енергетика", "сфера альтернативних джерел енергії" оскільки наступна пропозиція суперечить існуючій (до абз.4 статті1) в частині "альтернативна енергетика" та пропозиції автора до ст.2  
Відхилено   альтернативна енергетика - підгалузь енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;  
7. енергія з альтернативних джерел - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної енергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;   -7- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Кулик О.В. (в.о. № 145)
Борзих О.І. (в.о. № 103)
В абз.3, ч.1, статті 1 слова "і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу" вилучити Оскільки в цьому абзаці дається роз'яснення щодо комерційної вигоди використання такої енергії  
Відхилено   енергія, вироблена з альтернативних джерел - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;  
    -8- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Абзац 3 статті 1 викласти у такій редакції: "енергія з альтернативних джерел -електрична, теплова чи механічна енергія, що виробляється на об'єктах альтернативної енергетики"  
Враховано частково    
    -9- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
В абз.3 статті 1 термін "енергія з альтернативних джерел замінити словами "енергія, вироблена з альтернативних джерел " і далі за текстом  
Враховано    
    -10- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В останньому абзаці статті 1 слова "і є товарною продукцією" замінити словами "і може виступати товарною продукцією"  
Враховано    
8. об'єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 70 відсотків;   -11- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У абзаці 4 ч.1 статті 1 цифру "70 відсотків" замінити на цифру "50 відсотків"  
Враховано   об'єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків щодо загальної кількості всіх, задіяних на об'єкті джерел енергії;  
    -12- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Конкретизувати по відношенню до чого встановлюється частка 70 %  
Враховано    
9. сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел.   -13- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абзац 5 статті 1 вилучити Термін введено в Закон з метою роз'яснення сфери застосування альтернативних джерел енергії  
Відхилено   сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, торгівлі, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел. Стаття 2 . Законодавство України про альтернативні джерела енергії Законодавство України про альтернативні джерела енергії базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів , які регулюють відносини у цій сфері  
    -14- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В останньому абзаці статті 1 у переліку напрямів застосування альтернативної енергії не визначено торгівлю, тому пропонується після слів "для виробництва.." додати слово "торгівлі" і далі за текстом.  
Враховано    
    -15- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Доповнити законопроект статтею 2 такого змісту: "Стаття 2 . Законодавство України про альтернативні джерела енергії Законодавство України про альтернативні джерела енергії базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів , які регулюють відносини у цій сфері ", відповідно змінивши нумерацію статей  
Враховано    
10. Стаття 2. Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії      Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії  
11. Основними засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії є:      Основними засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії є:  
12. економне витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом нарощування обсягів виробництва та раціонального споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.1, ч.1, статті 2 викласти у такій редакції: "енергія, вироблена з альтернативних джерел з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від імпорту традиційних джерел енергії".  
Враховано   нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і раціонального споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
    -17- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абзац 1 ч.1 статті 2 викласти у такій редакції: "Нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту"  
Враховано    
    -18- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абз.1 статті 2 після слів"…їх імпорту шляхом…" записати "реструктуризації виробництва і споживання енергії шляхом збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних джерел"  
Враховано    
13. додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, а також транспортування, зберігання та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;      додержання екологічної безпеки за рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, а також при транспортуванні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
14. додержання безпеки для здоров'я людини на об'єктах альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;      додержання безпеки для здоров'я людини на об'єктах альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
15. науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах;   -19- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 2, пункті 4, після слова "пропаганда" додати слова "та впровадження науково-технічних досягнень""  
Враховано   науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах;  
16. створення бази статистичних даних про ресурси альтернативних джерел енергії;   -20- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 2 пункти 5 та 6 перенести до статті 5 "Організаційне забезпечення"  
Враховано    
17. проведення державної сертифікації енергогенеруючих об'єктів альтернативної енергетики;       
18. додержання державних норм, правил і стандартів щодо усіх суб'єктів відносин, пов'язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням, передачею і споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел;   -21- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункт 7 статті 2 викласти у такій редакції: "додержання чинного законодавства всіма суб'єктами відносин, пов'язаними з виробництвом…" і далі за текстом.  
Враховано   додержання чинного законодавства всіма суб'єктами відносин, пов'язаними з виробництвом, збереженням, транспортуванням, передачею і споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел; додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
    -22- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Останній абзац статті 5 перенести до статті 2  
Враховано    
19. підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії.   -23- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Останній абзац статті 2 викласти у такій редакції: "підтримка підприємництва у сфері нетрадиційних джерел отримання енергії, в тому числі шляхом розробки спеціальних програм, фінансованих з державного і місцевого бюджетів"  
Враховано частково   залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі шляхом розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих програм розвитку альтернативної енергетики.  
    -24- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Останній абзац статті 2 викласти у такій редакції: "залучення вітчизняних та іноземних інвестицій та підтримка підприємництва у сфері використання альтернативних джерел енергії".  
Враховано    
20. Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ      Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
21. Стаття 3. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії      Стаття 4. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії  
22. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який координує діяльність у цій сфері.   -25- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Частину 1 статті 3 пропоную викласти у такій редакції: "Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України"  
Враховано частково   Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики в галузі альтернативних джерел енергії та здійснює законодавче регулювання відносин у ній. Кабінет Міністрів України та інші уповноважені на це органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в галузі альтернативних джерел енергії та здійснюють управління нею  
    -26- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Ч.1 статті 3 викласти у такій редакції: "Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики в галузі альтернативних джерел енергії та здійснює законодавче регулювання відносин у ній. Кабінет Міністрів України та інші уповноважені на це органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в галузі альтернативних джерел енергії та здійснюють управління нею"  
Враховано    
23. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії передбачає:      Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії передбачає:  
24. розроблення державних, галузевих та регіональних програм у сфері альтернативних джерел енергії, а також їх наукове та науково-технічне супроводження, розробку та виконання завдань відповідних державних цільових наукових та науково-технічних програм;   -27- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абз. 1 частини 2 статті 3 після слів "..а також їх наукове та науково-технічне.." додати "та фінансово-економічне супроводження" і далі за текстом  
Враховано   розроблення загальнодержавних, галузевих та місцевих програм у сфері альтернативних джерел енергії, а також їх наукове, науково-технічне та фінансово-економічне супроводження, розробку та виконання завдань відповідних державних цільових наукових та науково-технічних програм;  
25. розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і стандартів, методичних документів щодо використання альтернативних джерел енергії;      розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх компетенції нормативно-правових актів, державних норм, правил і стандартів, методичних документів щодо використання альтернативних джерел енергії;  
26. координацію та узгодження галузевих і регіональних програм у сфері альтернативних джерел енергії з державними програмами;      координацію та узгодження галузевих та місцевих програм у сфері альтернативних джерел енергії із загальнодержавними програмами;  
27. здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел енергії та за виконанням державних програм у цій сфері.      здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері альтернативних джерел енергії та за виконанням державних програм у цій сфері.  
28. Стаття 4. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії      Стаття 5. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії  
29. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який координує діяльність у цій сфері.   -28- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Самойлик К.С. (реєстр. картка № 257)
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції: "державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням Міжгалузева координаційна рада з питань будівництва вітрових електростанцій у сфері вітроенергетики та орган (органи) центральної виконавчої влади у відповідній сфері в порядку та на умовах, визначених цим Законом".  
Враховано частково   Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері в порядку та на умовах, визначених цим Законом.  
30. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється шляхом:      Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється шляхом:  
31. надання дозволів на провадження діяльності у сфері альтернативних джерел енергії;      надання дозволів на провадження діяльності у сфері альтернативних джерел енергії;  
32. встановлення норм, правил і стандартів виробництва, передачі, транспортування, постачання, зберігання і споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;   -29- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
В абз. .2, част.1 статті 4 слово "встановлення" замінити словами "розроблення, затвердження та запровадження" і далі за текстом  
Враховано   розроблення, затвердження та запровадження норм, правил і стандартів виробництва, передачі, транспортування, постачання, зберігання і споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;  
33. нагляду за безпечним виконанням робіт на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, безпечною експлуатацією енергогенеруючого обладнання та за режимами передачі і споживання енергії;   -30- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У пункті 3 4 після слова "нагляду" додати слово "контролю"  
Враховано   нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, безпечною експлуатацією енергогенеруючого обладнання та за режимами передачі і споживання енергії;  
34. нагляду за додержанням вимог технічної експлуатації на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів, підключених до об'єднаної енергетичної системи України;   -31- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У пункті 4 статті 4 після слова "нагляду" додати слово "контролю"  
Немає висновку   нагляду та контролю за додержанням вимог технічної експлуатації на об'єктах альтернативної енергетики незалежно від форми власності, технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів, підключених до об'єднаної енергетичної системи України;  
35. встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на об'єктах альтернативної енергетики, а також на теплову енергію, видобуту з альтернативних джерел;   -32- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю 4 доповнити абзацом такого змісту: " всебічне заохочення і підтримка науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямована на розвиток виробництва альтернативних джерел енергії"  
Враховано   встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на об'єктах альтернативної енергетики, а також на теплову енергію, видобуту з альтернативних джерел; всебічне заохочення і підтримка науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямована на розвиток виробництва альтернативних джерел енергії.  
36. Суб'єктам підприємницької діяльності у сфері альтернативних джерел енергії забороняється провадити монопольну діяльність у будь-якій формі.   -33- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину 3 статті 4 викласти у такій редакції: "монопольна діяльність у сфері альтернативних джерел енергії регулюється у відповідності з законодавством України".  
Враховано   Монопольна діяльність у сфері альтернативних джерел енергії регулюється у відповідності з законодавством України  
    -34- Шаров І.Ф.
Останній абзац статті 4 вилучити.  
Відхилено    
    -35- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Останній абзац статті 4 вилучити.  
Відхилено    
37. Стаття 5. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії      Стаття 6. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії  
38. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії передбачає надання органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку:      Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії передбачає надання органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку:  
39. дозволів заявникам на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;      дозволів заявникам на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;  
40. дозволів заявникам на видобування геотермальної енергії;   -36- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
У абз.2 ч.1 статті 5 слова "на видобування " замінити словами "на виробництво"  
Враховано   дозволів заявникам на виробництво геотермальної енергії;  
41. дозволів заявникам на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;      дозволів заявникам на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;  
42. дозволів заявникам на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках;      дозволів заявникам на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках;  
43. дозволів заявникам на створення локальних мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел.      дозволів заявникам на створення локальних мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел.  
44. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії також включає:      Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії також включає:  
45. визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії;      визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії;  
46. надання підприємствами електричних мереж (енергопостачальних компаній) в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до мереж об'єднаної енергетичної системи України;      надання підприємствами електричних мереж (енергопостачальних компаній) в установленому законодавством порядку дозволів, за погодженими технічними умовами, на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до мереж об'єднаної енергетичної системи України; створення бази статистичних даних про ресурси альтернативних джерел енергії; підтвердження відповідності енергогенеруючих об'єктів альтернативної енергетики.  
47. додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з альтернативних джерел.   -37- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Останній абзац статті 5 перенести до статті 2  
Враховано    
48. Стаття 6. Стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії      Стаття 7. Стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії  
49. Метою стандартизації у сфері альтернативних джерел енергії є розроблення нормативних документів для забезпечення на об'єктах альтернативної енергетики:      Метою стандартизації у сфері альтернативних джерел енергії є розроблення нормативних документів для забезпечення на об'єктах альтернативної енергетики:  
50. належної якості обладнання та його конкурентоспроможності;   -38- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 2 статті 6 викласти у такій редакції:: "обладнання належної якості" Абзац 1 і 2 поміняти місцями  
Враховано   додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення охорони довкілля, захисту життя і здоров'я людей  
51. додержання екологічних вимог;   -39- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
2-й абзац статті 6 викласти у такій редакції: "додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення збереження довкілля, захисту життя і здоров'я людей" Абзац 1 і 2 поміняти місцями  
Враховано   застосування обладнання належної якості;  
52. додержання вимог санітарного законодавства;   -40- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункт 3 статті 6 викласти у такій редакції: "додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил"  
Враховано   додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил;  
53. додержання вимог та виконання правил безпеки праці і здоров'я людини в межах, установлених законодавством України.      додержання вимог та виконання правил безпеки праці і здоров'я людини в межах, установлених законодавством України.  
54. Розроблення стандартів та інших нормативних документів у сфері альтернативних джерел енергії здійснює уповноважений орган виконавчої влади.       
55. Стаття 7. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії      Стаття 8. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії  
56. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється за рахунок коштів, передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, якщо вони встановлені шляхом впровадження спеціальної цінової надбавки до тарифу, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не заборонених законодавством України.   -41- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Фінансування заходів у сфері нетрадиційних джерел енергії здійснюється як за рахунок коштів, спеціально передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, що встановлені шляхом впровадження спеціальної цінової надбавки до тарифу і розмір якої визначається Верховною Радою України, так і за рахунок коштів підприємств…" і далі за текстом.  
Враховано   Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється як за рахунок коштів, передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, що встановлені шляхом впровадження спеціальної цінової надбавки до тарифу, так і за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не заборонених законодавством України. Порядок формування фонду цільового фінансування зазначених потреб і здійснення контролю за цільовим використанням цих коштів встановлює Кабінет Міністрів України  
    -42- Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Доповнити статтю 7 частиною 2 такого змісту: "Порядок формування фонду цільового фінансування зазначених потреб і здійснення контролю за цільовим використанням цих коштів встановлює Кабінет Міністрів України"  
Враховано    
    -43- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Статтю 7 доповнити частиною такого змісту: "Порядок фінансування альтернативних джерел енергії і контроль за цільовим використанням призначених для цього коштів встановлює і здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади".  
Враховано    
57. Стаття 8. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел      Стаття 9. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел  
58. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, здійснюється відповідно до законодавства України, шляхом:      Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, здійснюється відповідно до законодавства України, шляхом:  
59. застосування економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством України про енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища, з метою розширення використання альтернативних джерел енергії.   -44- Кононов В.М. (реєстр. картка № 371)
Абзац 2 статті 8 доповнити словами такого змісту: "створення сприятливих економічних умов для виробництва об'єктів альтернативної енергетики"  
Враховано   застосування економічних важелів і стимулів, передбачених законодавством України про енергозбереження та охорону довкілля, з метою розширення використання альтернативних джерел енергії; створення сприятливих економічних умов для виробництва об'єктів альтернативної енергетики; зменшення оподаткування прибутку підприємств, організацій на суму коштів, які спрямовуються на інвестування у виробництво об'єктів альтернативної енергетики; встановлення нульових ставок відрахувань на геолого-розвідувальні роботи, що виконувались за рахунок Державного бюджету, підприємствам і організаціям. Що видобувають геотермальну енергію з виведених з експлуатації нафтогазових свердловин усіх категорій, терміном на 10 років з часу отримання дозволу на їх використання ; створення режиму пільгового кредитування суб'єктів підприємництва, які працюють у сфері виробництва (видобутку) енергії з альтернативних джерел, зокрема, шляхом компенсації за Державного бюджету 50% облікової ставки Нацбанку України. Держава здійснює стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел виключно за умови, що виробництво такої енергії є більш екологічним, ніж виробництво енергії виробленої із традиційних джерел, визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері альтернативних джерел енергії.  
    -45- Чаговець В.М. (в.о. № 180)
Статтю 8 доповнити абзацами такого змісту: "зменшення оподаткування прибутку підприємств, організацій на суму коштів, які спрямовуються на інвестування в спорудження об'єктів альтернативної енергетики; встановлення нульових ставок відрахувань на геолого-розвідувальні роботи, що виконувались за рахунок Державного бюджету, підприємствам і організаціям. Що видобувають геотермальну енергію з виведених з експлуатації нафтогазових свердловин усіх категорій, терміном на 10 років з часу отримання дозволу на їх використання ; створення режиму пільгового кредитування суб'єктів підприємництва, які працюють у сфері виробництва (видобутку) енергії з альтернативних джерел, зокрема, шляхом компенсації за Державного бюджету 50% облікової ставки Нацбанку України.  
Враховано    
    -46- Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту: "Держава здійснює стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел виключно за умови, що виробництво такої енергії є більш екологічним, ніж виробництво енергії виробленої із традиційних джерел, визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері альтернативних джерел енергії"  
Враховано    
60. Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ      Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
61. Стаття 9. Особливості використання альтернативних джерел енергії   -47- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 9 вилучити  
Відхилено   Стаття 10. Особливості використання альтернативних джерел енергії  
62. Використання альтернативних джерел енергії має особливості, зумовлені природними умовами, а саме:      Використання альтернативних джерел енергії має особливості, зумовлені природними умовами, а саме:  
63. залежністю від атмосферних та інших умов навколишнього природного середовища;      залежністю від атмосферних та інших умов навколишнього природного середовища;  
64. наявністю водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання;      наявністю водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання;  
65. наявністю біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв;      наявністю біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв;  
66. наявністю геотермальних джерел та свердловин, придатних для використання геотермальної енергії;   -48- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Абзац 5 статті 9 після слів "придатних для" доповнити словами "виробництва та" і далі за текстом.  
Враховано   наявністю геотермальних джерел та свердловин, придатних для виробництва та використання геотермальної енергії;  
67. наявністю теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування промислових підприємств;      наявністю теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування промислових підприємств;  
68. періодичністю природних циклів, у наслідок чого виникає незбалансованість виробництва енергії;      періодичністю природних циклів, у наслідок чого виникає незбалансованість виробництва енергії;  
69. необхідністю узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема електричної енергії, в об'єднану енергетичну систему України.      необхідністю узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема електричної енергії, в об'єднану енергетичну систему України.  
70. Стаття 10. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії      Стаття 11. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії  
71. Експлуатація альтернативних джерел енергії на об'єктах альтернативної енергетики провадиться за умов:      Експлуатація альтернативних джерел енергії на об'єктах альтернативної енергетики провадиться за умов:  
72. безпечного проведення робіт, здійснення державного нагляду за режимами споживання енергії;      безпечного проведення робіт, здійснення державного нагляду за режимами споживання енергії;  
73. енергетичної безпеки, що гарантує технічне та економічне задоволення періодичних, поточних і перспективних потреб споживачів енергії;      енергетичної безпеки, що гарантує технічне та економічне задоволення періодичних, поточних і перспективних потреб споживачів енергії;  
74. виконання технологічних вимог щодо виробництва, акумулювання, передачі, постачання та споживання енергії;      виконання технологічних вимог щодо виробництва, акумулювання, передачі, постачання та споживання енергії;  
75. додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з експлуатацією, виведенням з експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;   -49- Шпак О.Г. (в.о. № 14)
Абзац 4 статті 10 після слів "відносин, пов'язаних з" доповнити словами "будівництвом (створенням) '" і далі за текстом  
Враховано   додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з будівництвом (створенням), експлуатацією, виведенням з експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;  
76. додержання правил експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, що регламентуються нормативно-правовими актами, обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.      додержання правил експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, що регламентуються нормативно-правовими актами, обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.  
77. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
78. Стаття 11. Протиаварійний захист та екологічна безпека при використанні альтернативних джерел енергії      Стаття 12. Протиаварійний захист та екологічна безпека при використанні альтернативних джерел енергії  
79. Протиаварійний захист та забезпечення екологічної безпеки при використанні альтернативних джерел енергії здійснюються шляхом:      Протиаварійний захист та забезпечення екологічної безпеки при використанні альтернативних джерел енергії здійснюються шляхом:  
80. запобігання аварійним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об'єктах альтернативної енергетики за рахунок додержання вимог та правил, встановлених відповідно до державних стандартів;      запобігання аварійним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об'єктах альтернативної енергетики за рахунок додержання вимог та правил, встановлених відповідно до національних стандартів;  
81. створення умов для розвитку, підвищення технічного рівня, безпечної експлуатації та охорони об'єктів альтернативної енергетики згідно із законодавством України;      створення умов для розвитку, підвищення технічного рівня, безпечної експлуатації та охорони об'єктів альтернативної енергетики згідно із законодавством України;  
82. підтримки необхідного балансу потужності та якості енергії, виробленої з альтернативних джерел, для забезпечення надійного і безаварійного функціонування з об'єднаною енергетичною системою України;      підтримки необхідного балансу потужності та якості енергії, виробленої з альтернативних джерел, для забезпечення надійного і безаварійного функціонування з об'єднаною енергетичною системою України;  
83. здійснення нагляду за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з енергетичними мережами України;      здійснення нагляду за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з енергетичними мережами України;  
84. здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики від несанкціонованого втручання.      здійснення нагляду за експлуатацією систем протиаварійної автоматики та захисту об'єктів альтернативної енергетики від несанкціонованого втручання.  
85. Стаття 12. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії.      Стаття 13. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії.  
86. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії здійснює Державна інспекція з енергозбереження та інші органи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади та інші органи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
87. Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії      Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії  
88. Порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.      Порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії тягне за собою відповідальність згідно із законами України.  
89. Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ      Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  
90. Стаття 14. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері використання альтернативних джерел енергії      Стаття 15. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері використання альтернативних джерел енергії  
91. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.      Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.  
92. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору, який є частиною національного законодавства України.   -50- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 14, абз 2 слова "правила" (двічі) замінити словами "норми"  
Враховано   Якщо міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору.  
93. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
94. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
95. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -51- Кононов В.М. (реєстр. картка № 371)
Прикінцеві положення доповнити абзацами такого змісту: Внести зміни до наступних Законів України: 1)частину першу статті 12 Закону України "Про плату землю" доповнити пунктом такого змісту: "у період з 1 квітня 2002 року до 1 січня 2011 року підприємства, які займаються виробництвом об'єктів альтернативної енергетики"; 2) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити пунктом 11.33 такого змісту: "11.33. У період з 1 квітня 2002 року до 1 січня 2011 року для підприємств, які займаються виробництвом об'єктів альтернативної енергетики, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі - товарів), що використовуються для виготовлення продукції цими підприємствами, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників продукції цих підприємств, визначеними умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковий період, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України. У період з 1 квітня 2002 року до 1 січня 2011 року операції з продажу товарів (робіт, послуг), що використовуються підприємствами-виробниками об'єктів альтернативної енергетики оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою". У зв'язку з цим пункт 2 Прикінцевих положень вважати пунктом 3.  
Враховано   2.Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: 3. Внести зміни до таких законів України: 1) частину першу статті 12 Закону України "Про плату землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №38, ст.560; 1996 р., №45, ст. 238; 1997 р., №47, ст.294;1999 р., №15, ст.83, №18, ст.140, №32, ст.264, №38, ст.352, №39, ст.356) доповнити пунктом 22 такого змісту: 22) "у період з 1 квітня 2002 року до 1 січня 2011 року підприємства, які займаються виробництвом об'єктів альтернативної енергетики"; 2)Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156, №37, ст.239, №38, ст.250, №47, ст.294, №51, ст.305, ст.307; 1998 р., №10, ст.37, №17, ст.83, №18, ст.95, №20, ст.100, №33, ст.224; 1999 р., №4, ст.33, №7, ст.53,54, №15, ст.83, ст.88, №18, ст.140, ст.142, №26, ст.214, ст.216, №31, ст.250, №32, ст.264, №35, ст.302, №38, ст.338, ст.341, ст. 341, ст.341, ст.343, ст352, №39, ст.356, ст.357, №51, ст.446; 2000 р., №2, ст., №3, ст. 20, " 10, ст.78, №20, ст.149, №22, ст.172, №25, ст.197, №26, ст.209, №32, ст.258, ст.260, №35, ст.283, ст. 36, ст.300, №38, ст.318, №40ст. 339, №48, ст.406; 2001 р., №4, ст.15, №7, ст.36, №11, ст.46, ст.50) доповнити пунктом 11.34 такого змісту: "11.34. У період з 1 квітня 2002 року до 1 січня 2011 року для підприємств, які займаються виробництвом об'єктів альтернативної енергетики, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі - товарів), що використовуються для виготовлення продукції цими підприємствами, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників продукції цих підприємств, визначеними умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковий період, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України. У період з 1 квітня 2002 року до 1 січня 2011 року операції з продажу товарів (робіт, послуг), що використовуються підприємствами-виробниками об'єктів альтернативної енергетики оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою. Розробити фінансовий механізм стимулювання розвитку альтернативної енергетики і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого забезпечення такого механізму.  
    -52- Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину 2 розділу V "Прикінцеві положення" доповнити абзацом такого змісту: "розробити фінансовий механізм стимулювання розвитку альтернативної енергетики і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого забезпечення такого механізму"  
Враховано    
96. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про альтернативні джерела енергії";      Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про альтернативні джерела енергії";  
97. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
98. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      Відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
99. забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      Забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.