Кількість абзаців - 329 Таблиця поправок


Про Фонд державного майна України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (15.11.2000)       
2. Вноситься народним депутатом       
3. України О.КОСТУСЄВИМ       
4. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
5. Про Фонд державного майна України      Про Фонд державного майна України  
6. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.   -1- Салій І.М.
Із преамбули пропонується вилучити слова "відповідно до Конституції України" - Конституція України не визначає основ діяльності Фонду.  
Відхилено   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.  
7. ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ГЛАВА І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
8. Стаття 1. Статус Фонду державного майна України      Стаття 1. Статус Фонду державного майна України  
9. 1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що здійснює визначені Конституцією України та законами повноваження власника державного майна, функції з управління об'єктами права державної власності, у тому числі у процесі приватизації, реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна, а також виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю.   -2- Салій І.М.
У статті 1: з п.1 статті 1 після слів "здійснює визначені" вилучити слова "Конституцією України"; після слів "державного майна" вилучити слово "функції" та замінити його на "зокрема, повноваження по…"; п.2 статті 1 пропонується в такій редакції: "Фонд підпорядкований кабінету Міністрів України, підзвітний та підконтрольний Верховній Раді України".  
Враховано частково   1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна, здійснює визначені законами повноваження власника державного майна, функції з управління об'єктами права державної власності, у тому числі у процесі приватизації, а також виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю.  
10. 2. Фонд державного майна України підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України. Фонд державного майна України з питань управління об'єктами права державної власності підпорядкований Кабінету Міністрів України.   -3- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.2 ст.1 викласти в іншій редакції: "Фонд державного майна України підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України. Фонд державного майна України з питань управління об'єктами державної власності підпорядкований Кабінету Міністрів України".  
Враховано   2. Фонд підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України. Фонд з питань управління об'єктами права державної власності підпорядкований Кабінету Міністрів України.  
    -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 1, частина 2. Текст "Президенту України," замінити словом "та".  
   
    -5- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Ч.2 статті 1 викласти в редакції: "Фонд підпорядкований Президенту України, підконтрольний Кабінету Міністрів України і підзвітний Верховній Раді України".  
Відхилено    
11. 3. Фонд є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Головного управління Державного казначейства України, валютний поточний рахунок в установах банку в Україні, має печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.   -6- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.3 ст.1 після слів "казначейство" доповнити словами "валютний рахунок в установах банку України" і далі за текстом.  
Враховано   3. Фонд є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Головного управління Державного казначейства України, валютний рахунок в Національному банку України, має печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.  
12. Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.      Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.  
13. Стаття 2. Завдання Фонду      Стаття 2. Завдання Фонду  
14. Завданнями Фонду є:      Завданнями Фонду є:  
15. 1) реалізація державної політики щодо об'єктів права державної власності, у тому числі у сфері приватизації, оренди та відчуження в процесі приватизації державного майна;   -7- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У п.1 статті 2 слова "в процесі приватизації" вилучити.  
Враховано   1) реалізація державної політики щодо об'єктів права державної власності, у тому числі у сфері приватизації, оренди та відчуження державного майна;  
16. 2) методичне забезпечення процесу приватизації, управління та оренди державного майна, придбання об'єктів права приватної власності у державну власність, визначення майнових прав держави;   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1. Пункт 2) після тексту "права приватної" доповнити текстом ", комунальної"  
Враховано редакційно   2) методичне забезпечення процесу приватизації, управління та оренди державного майна, придбання майна у державну власність, визначення майнових прав держави;  
17. 3) здійснення оцінки державного майна;   -9- Салій І.М.
П.3 статті 2 пропонується вилучити.  
  3) державне регулювання оціночної діяльності;  
    -10- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
П.3) частини 1 статті 2 викласти в такій редакції: "3) державне регулювання оціночної діяльності;".  
Враховано    
18. 4) організація у межах своїх повноважень контролю за ефективним використанням державного майна;   -11- Борзих О.І. (в.о. № 103)
У п.4 ст.2 після слів "…контролю за…" додати слово "зберіганням та…" і далі за текстом.  
Відхилено   4) організація у межах своїх повноважень контролю за ефективним використанням державного майна;  
    -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1, пункт 4). Виключити текст "у межах своїх повноважень"  
Відхилено    
19. 5) організація та проведення приватизації державного майна;      5) організація та проведення приватизації державного майна;  
20. 6) здійснення повноважень власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про його приватизацію;      6) здійснення повноважень власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про його приватизацію;  
21. 7) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;      7) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності;  
22. 8) здійснення у випадках, передбачених законами, заходів щодо вилучення об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність, а також придбання об'єктів у власність держави;   -13- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
П.8 статті 2 вилучити.  
Враховано    
    -14- Салій І.М.
П.8 статті 2 пропонується викласти у новій редакції: " - звернення у випадках, передбачених законами України, до суду (арбітражного суду) з позовами щодо примусового відчуження об'єктів права приватної власності та передачу їх у державну власність, а також придбання об'єктів у державну власність".  
   
23. 9) здійснення та реалізація повноважень власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, підприємств та організацій зі змішаною формою власності, в порядку, встановленому законодавством;      8) здійснення та реалізація повноважень власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - державні корпоративні права), в порядку, встановленому законодавством;  
24. 10) сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1, пункт 10). Після тексту "умов для конкуренції" слово "виробників" замінити текстом "суб'єктів господарської діяльності".  
Враховано редакційно   9) сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції суб'єктів господарювання, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
25. 11) запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;   -16- Салій І.М.
П.11 статті 2 пропонується вилучити.  
Враховано    
26. 12) здійснення заходів щодо реалізації міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;   -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 1 статті 2: пункт 12) наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"; пункт 13). Після тексту "з питань надання" доповнити текстом "чи отримання"; пункт 14) виключити.  
Враховано частково   10) здійснення заходів щодо реалізації міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;  
27. 13) співробітництво з міжнародними організаціями з питань надання технічної, фінансової допомоги та забезпечення структурних змін в економіці України;      11) співробітництво з міжнародними організаціями з питань надання технічної, фінансової допомоги та забезпечення структурних змін в економіці України;  
28. 14) захист прав акціонерів - фізичних осіб, які придбали акції підприємств у процесі приватизації;   -18- Сергієнко О.І.
П.14 ст.2 вилучити.  
Враховано    
    -19- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.14 та п.15 ч.1 ст.2 вилучити.  
Враховано частково    
    -20- Салій І.М.
П.14 статті 2 пропонується вилучити.  
Враховано    
29. 15) ведення єдиного реєстру об'єктів права державної власності;   -21- Шаров І.Ф.
Пп.14 і 15 частини 1 ст.2 вилучити.  
Враховано частково   12) ведення реєстрів об'єктів права державної власності в межах, визначених цим Законом;  
    -22- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
П.15 статті 2 викласти в редакції: " ведення реєстрів об'єктів права державної власності в межах, визначених цим Законом;".  
Враховано    
30. 16) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;      13) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;  
31. 17) захист майнових інтересів держави, у тому числі щодо акцій (часток, паїв), що належать державі, в тому числі за кордоном.   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1, пункт 17. Текст "в тому числі" замінити словом "зокрема".  
Враховано   14) захист майнових інтересів держави, зокрема щодо державних корпоративних прав, в тому числі за кордоном.  
32. Стаття 3. Сфера дії Закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
33. Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у зв'язку з виконанням Фондом, його регіональними відділеннями та представництвами, органами приватизації Автономної Республіки Крим своїх функцій.   -24- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.3 доповнити словами "і органами приватизації Автономної Республіки Крим своїх функцій".  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у зв'язку з виконанням Фондом, його реґіональними відділеннями та представництвами, Фондом майна в Автономній Республіці Крим своїх функцій.  
    -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3. Текст "органами приватизації" замінити текстом "фонд майна в".  
Враховано    
    -26- Салій І.М.
Статтю 3 пропонується вилучити.  
Відхилено    
34. Стаття 4. Законодавче забезпечення діяльності Фонду      Стаття 4. Законодавче забезпечення діяльності Фонду  
35. 1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, державними програмами приватизації, передбаченими ними нормативно-правовими актами, а також ратифікованими міжнародними договорами.   -27- Борзих О.І. (в.о. № 103)
П.1 ст.4 після слів "Конституцією України" додати слова "Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Верховною Радою України" і далі за текстом.  
Враховано   1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Верховною Радою України, цим Законом, іншими законами України, державними програмами приватизації, передбаченими ними нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4, частина 1. Текст "ратифікованими міжнародними договорами" замінити текстом "міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано    
36. 2. Здійснюючи визначені законом повноваження Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, виданих на виконання відповідних законів, здійснює контроль за їх реалізацією.      2. Здійснюючи визначені законом повноваження Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, виданих на виконання відповідних законів, здійснює контроль за їх реалізацією.  
37. 3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.   -29- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 4, частина 3. Виключити текст "та у встановленому порядку", а також текст "Президенту України та".  
Відхилено   3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.  
38. Стаття 5. Функції Фонду      Стаття 5. Функції Фонду  
39. 1. Фонд відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, здійснює такі функції:      1. Фонд відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, здійснює такі функції:  
40. 1) у сфері державного управління та державної економічної політики:      1) у сфері державного управління та державної економічної політики:  
41. здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду, реґіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;   -30- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У пункті 1) частини 1 статті 5: доповнити абзац 2 після слів "системи органів Фонду" словами "а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування в частині приватизації та оренди", а також словами "Фонду майна в Автономній Республіці Крим"; абзац 3 вилучити; абзац 4 доповнити словами "Фонду майна в Автономній Республіці Крим".  
Враховано   здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду, Фонду майна в Автономній Республіці Крим, реґіональних відділень Фонду, представництв, організацій, що входять до системи органів Фонду, а також надає методичні рекомендації органам місцевого самоврядування в частині приватизації та оренди;  
42. забезпечує вдосконалення нормативно-правової бази діяльності реґіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;       
43. здійснює контроль за діяльністю реґіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;      здійснює контроль за діяльністю Фонду майна в Автономній Республіці Крим, реґіональних відділень Фонду, представництв, організацій, що входять до системи органів Фонду;  
44. бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 1), підпункт 4. Текст "пріоритетних напрямків структурної перебудови економіки" замінити текстом "пріоритетів державної економічної політики".  
Враховано   бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій виходячи з пріоритетів державної економічної політики;  
45. сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів із зазначеного питання;      сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань функціонування фондового ринку;  
46. бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції виробників, у формуванні та реалізації конкурентної політики;   -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У пункті 1) частини 1 статті 5: підпункт 6. Після тексту "для конкуренції слово "виробників" замінити текстом "суб'єктів господарської діяльності"; підпункт 7. Текст "у встановленому порядку" замінити текстом "до Кабінету Міністрів України"; підпункт 8 виключити.  
Враховано редакційно   бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції суб'єктів господарювання, у формуванні та реалізації конкурентної політики;  
47. подає у встановленому порядку пропозиції у процесі розробки проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;      подає до Кабінету Міністрів України пропозиції у процесі розробки проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;  
48. подає пропозиції щодо комплексу заходів по проведенню економічної реформи для включення їх до Програми діяльності Кабінету Міністрів України;       
49. розробляє та бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до його компетенції;      розробляє та бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до його компетенції;  
50. проводить відповідно до законодавства разом з відповідними контролюючими органами перевірки щодо використання державного майна за призначенням органами виконавчої влади, орендарями та іншими юридичними особами;   -33- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Абз.10 п.1.1 ст.5 викласти в наступній редакції: "проводить відповідно до законодавства разом з відповідними контролюючими органами перевірки щодо ефективності використання державного майна та його зберіганням, об'єктивності оцінки вартості майна, що підлягає приватизації, виконання умов договорів оренди та приватизації".  
Враховано по суті  проводить відповідно до законодавства разом з відповідними контролюючими органами перевірки щодо використання державного майна за призначенням органами виконавчої влади, орендарями та іншими юридичними особами;  
51. проводить роботу щодо залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що входять до його компетенції;      проводить роботу щодо залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що входять до його компетенції;  
52. бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації державного майна та післяприватизаційної підтримки підприємств;      бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації державного майна та післяприватизаційної підтримки підприємств;  
53. представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;      представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;  
54. бере участь у розробці міждержавних договорів з питань власності держави та міждержавних майнових відносин;      бере участь у розробці міждержавних договорів з питань власності держави та міждержавних майнових відносин;  
55. здійснює зв'язки з відповідними органами приватизації інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;   -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 1). Підпункт 15 після тексту "з відповідними органами" доповнити текстом "управління державним майном та".  
Враховано   здійснює зв'язки з відповідними органами приватизації та управління державним майном інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва; здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
    -35- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити пп.1) частини 1 статті 5 такими абзацами: "здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності". "приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації"  
Враховано    
56. 2) у сфері приватизації державного майна:      2) у сфері приватизації державного майна:  
57. реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна;      реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна;  
58. розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після їх затвердження Верховною Радою України організовує та контролює виконання програм;   -36- Салій І.М.
У пп.2) пункту 1 статті 5 після абз.3 додати новий абзац: "здійснює оцінку державного майна".  
  розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після їх затвердження Верховною Радою України організовує та контролює їх виконання;  
59. розробляє методики оцінки вартості державного майна, що підлягає приватизації;   -37- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 4 підпункту 2 частини 1 статті 5 викласти у наступній редакції: "здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу оцінки майна під час приватизації".  
Враховано   здійснює нормативне та методологічне забезпечення процесу оцінки майна під час приватизації;  
60. продає майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств;      продає майно, що є у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єкти незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також державні корпоративні права;  
61. бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки до приватизації;      бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки до приватизації;  
62. здійснює в процесі приватизації реорганізацію та реструктуризацію державних підприємств;   -38- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пп.6 пункту 2 ст.5 після слова "реорганізацію" доповнити словом "та реструктуризацію" і далі за текстом.  
Враховано   здійснює в процесі приватизації реорганізацію та реструктуризацію державних підприємств;  
63. ініціює реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації);   -39- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 8 підпункту 2) частини 1 статті 5 після слова "ініціює" доповнити словами "та в межах своєї компетенції приймає рішення про".  
Враховано   ініціює та в межах своєї компетенції приймає рішення про реструктуризацію, в тому числі реорганізацію, відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації);  
64. здійснює повноваження власника щодо державного майна, а також щодо інформації, яка становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та у порядку, встановлених законодавством;   -40- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 2): підпункт 7 виключити; підпункт 8. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   здійснює повноваження власника щодо державного майна, а також щодо інформації, яка становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та у порядку, встановлених законодавством; змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності; з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами правлінь таких відкритих акціонерних товариств;  
65. розглядає заяви та приймає рішення про приватизацію державного майна;      приймає рішення про приватизацію державного майна, в тому числі про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, а також щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;  
66. створює комісії з приватизації;   -41- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У підпункті 2) частини 1 статті 5: абзац 11 доповнити словами "конкурсні комісії з продажу державного майна"; абзац 12 доповнити словами "забезпечує проведення оцінки майна відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна"; після абзацу 12 новим абзацом такого змісту: "укладає договори щодо проведення оцінки майна у випадках, визначених законодавством, затверджує акти оцінки та висновки про вартість майна, що оцінюється".  
Враховано   створює комісії з приватизації, конкурсні комісії з продажу державного майна;  
67. організовує роботу щодо інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються, та контролює виконання цих робіт;      організовує роботу щодо інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються, та контролює виконання цих робіт, забезпечує проведення оцінки майна відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна; укладає договори щодо проведення оцінки майна у випадках, визначених законодавством, затверджує акти оцінки та висновки про вартість майна, що оцінюється;  
68. організовує роботу по врахуванню вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна;      організовує роботу по врахуванню вимог екологічної безпеки у процесі приватизації державного майна;  
69. затверджує плани приватизації державного майна;      затверджує плани приватизації державного майна;  
70. приймає у встановленому порядку рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;   -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 12), підпункти 14 та 15 . Виключити текст "у встановленому порядку".  
Враховано    
    -43- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 15 пункту 2) статті 5 вважати абзацом дванадцятим.  
Враховано    
71. укладає у встановленому порядку договори купівлі-продажу державного майна у процесі його приватизації;      укладає договори купівлі-продажу державного майна у процесі його приватизації;  
72. здійснює видачу юридичним та фізичним особам свідоцтв на право власності на майно, що придбане ними в процесі приватизації;      здійснює видачу юридичним та фізичним особам свідоцтв на право власності на майно, що придбане ними в процесі приватизації;  
73. з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами правлінь таких відкритих акціонерних товариств;   -44- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 18 пункту 2) статті 5 вважати абзацом десятим.  
Враховано редакційно    
74. погоджує з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів, які відповідно до законів приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;      погоджує з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів, які відповідно до законів приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;  
75. погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію монопольних утворень, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж акцій (часток, паїв), передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію господарюючих суб'єктів, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку;      погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на ринку товару, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж державних корпоративних прав, передачу їх до статутних фондів господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів господарювання, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку товару;  
76. вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів щодо запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;      вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів щодо запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;  
77. змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;   -45- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 22 пункту 2) статті 5 вважати абзацом дев'ятим.  
Враховано    
78. формує переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;      формує переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за відповідними групами та забезпечує їх опублікування;  
79. бере участь в опрацюванні переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;      бере участь у підготовці переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;  
80. бере участь у передприватизаційній підготовці підприємств;      бере участь у передприватизаційній підготовці підприємств;  
81. підтверджує право власності на майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;   -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 2): підпункт 25 після тексту "право власності на" доповнити словом "державне".  
Враховано   підтверджує право власності на державне майно, яке передається до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;  
82. здійснює управління коштами позабюджетного Державного фонду приватизації, одержаними від продажу об'єктів приватизації та інших надходжень, відповідно до встановлених Державною програмою приватизації напрямів та нормативів розподілу, контролює та вживає заходів щодо своєчасності надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;   -47- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У абз.26 пп.2 частини 1 статті 5 вилучити слово "позабюджетний".  
Враховано   здійснює управління коштами Державного фонду приватизації, одержаними від продажу об'єктів приватизації та інших надходжень, відповідно до встановлених Державною програмою приватизації напрямів та нормативів розподілу, контролює та вживає заходів щодо своєчасності надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;  
83. залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів в процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 2): підпункт 26. Текст "позабюджетного Державного фонду приватизації, одержаними від продажу об'єктів приватизації та інших надходжень" замінити текстом "Державного бюджету України головним розпорядником чи розпорядником яких він є"; підпункт 27. Слово "конкурентних" замі- нити словом "конкурсних" .  
Відхилено   залучає на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів в процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;  
84. здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань приватизації та використання державної власності, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, контролює в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства про охорону державної таємниці та вживає відповідних заходів у разі їх порушення;      здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань приватизації та використання об'єктів права державної власності, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, контролює в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства про охорону державної таємниці та вживає відповідних заходів у разі їх порушення;  
85. визначає і публікує відповідно до встановленого порядку в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 2), підпункт 29. Виключити текст "відповідно до встановленого порядку".  
Враховано   звертається до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу державного майна у разі невиконання покупцем зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу майна, або визнання його недійсним; визначає і публікує в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;  
86. організовує наукові, соціологічні дослідження з питань приватизації;      організовує наукові, соціологічні дослідження з питань приватизації;  
87. забезпечує інформування населення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації;   -50- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У п.2) ч.1 статті 5: абзац 31 доповнити словами "Рахункової палати", абзац 32 доповнити словами "Фонду майна в Автономній Республіці Крим".  
Враховано   забезпечує інформування населення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, Рахункової палати, органів місцевого самоврядування про хід приватизації;  
88. забезпечує контроль за діяльністю регіональних відділень і представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;      забезпечує контроль за діяльністю Фонду майна в Автономній Республіці Крим, реґіональних відділень і представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
89. укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів по продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;      укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів по продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).  
90. 3) у сфері вилучення та придбання об'єктів права приватної власності :   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 3). Перший та другий абзаци після тексту "права приватної доповнити текстом "комунальної".  
   
    -52- Салій І.М.
Пп.3) пункту 1 статті 5 пропонується вилучити.  
Враховано    
91. організовує та проводить вилучення об'єктів права приватної власності у випадках, передбачених законами України;   -53- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Першим абзацом п.1.3 ст.5 записати: "контролює виконання зобов'язань, взятих на себе покупцем під час приватизації державного майна". Інша редакція  
Враховано в п.2   
    -54- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ч.1 пп.3 статті 5 після слів "у випадках" необхідно доповнити словами "та у порядку".  
Враховано    
92. здійснює придбання об'єктів у власність держави у порядку, встановленому законом;       
93. звертається до суду, арбітражного суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу державного майна або визнання його недійсним у разі невиконання покупцем зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу майна;   -55- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
ПАбз.4 п.3 статті 5 вважати абзацом 29 п.2 статті 5.  
Враховано    
94. проводить інвентаризацію та оцінку вартості недержавного майна, що вилучається та передається у державну власність;   -56- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пп.4 пункту 3 ст.5 викласти в такій редакції: "у разі необхідності, у відповідності з Конституцією України, об'єкти права приватної власності, з погодження їх власників, передаються в державну власність, в зв'язку з цим створюється спеціальна комісія".  
   
95. створює у разі необхідності комісії по вилученню об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність;   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 3), підпункт 5. Текст "у разі необхідності" замінити текстом "у випадках, передбачених законом".  
   
96. приймає рішення щодо подальшого використання майна, вилученого та переданого у державну власність;       
97. виступає засновником державних підприємств, які створюються на базі майна, вилученого та переданого у державну власність, та у разі реорганізації державних підприємств, припинення дії договору оренди державного майна;       
98. вживає відповідно до закону заходів щодо повернення у державну власність незаконно відчуженого державного майна;       
99. 4) у сфері оренди та концесії державного майна:      3) у сфері оренди та концесії державного майна:  
100. здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна;      здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди державного майна;  
101. виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна;   -58- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.3 п.4 ст.5 вилучити.  
Відхилено   виступає відповідно до закону орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації), що є у державній власності, а також дає дозвіл державним підприємствам на передачу в оренду структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна; проводить інвентаризацію та оцінку вартості цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом;  
    -59- Борзих О.І. (в.о. № 103)
У абз.2 п.1.4. ст.5 після слів "…їх структурних підрозділів" після коми доповнити: "що являються цілісним майновим комплексом".  
Враховано по суті   
    -60- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити підпункт 4) частини 1 статті 5 наступним абзацом: "проводить інвентаризацію та оцінку вартості цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом".  
Враховано    
102. реєструє у встановленому порядку договори концесій державного та комунального майна;   -61- Сергієнко О.І.
Пп.4 пункту 4 ст.5 вилучити.  
Відхилено   веде реєстр договорів концесій державного та комунального майна;  
    -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 4), підпункт 3. Виключити текст "у встановленому порядку".  
Враховано    
103. здійснює контроль за виконанням договорів оренди державного майна з метою захисту майнових інтересів держави;   -63- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після абз.4 п.1.4. ст.5 додати наступний абзац: "контролює своєчасне повернення державного майна, зданого в оренду, після закінчення строку договору оренди та зберігання цього майна".  
Враховано по суті  здійснює контроль за виконанням договорів оренди державного майна з метою захисту майнових інтересів держави;  
104. передає власникам приватизованих об'єктів за їх бажанням у довгострокову оренду будівлі (споруди, приміщення) у порядку, встановленому законодавством;      передає власникам приватизованих об'єктів за їх бажанням у довгострокову оренду будівлі (споруди, приміщення) у порядку, встановленому законодавством;  
105. 5) у сфері управління майном, що є у державній власності:      4) у сфері управління об'єктами права державної власності:  
106. створює і веде єдиний реєстр об'єктів права державної власності (цілісних майнових комплексів державних підприємств, окремих об'єктів нерухомого майна, акцій (часток, паїв), що належать державі, державних земельних ділянок тощо);   -64- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абз.2 п. 5) ч.1 статті 5 викласти в редакції: "створює і веде реєстри державних корпоративних прав та майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації)".  
Враховано   створює і веде реєстри державних корпоративних прав та майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації);  
107. здійснює повноваження власника щодо акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, у тому числі здійснює управління цими акціями (частками, паями) в межах, визначених законами;      здійснює повноваження власника щодо державних корпоративних прав, у тому числі здійснює управління ними у межах, визначених законодавством;  
108. здійснює оцінку державних корпоративних прав;      здійснює оцінку державних корпоративних прав;  
109. передає функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, органам виконавчої влади або уповноваженим особам;   -65- Салій І.М.
Абз.4 пп.5) пункту 1 статті 5 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "органам місцевого самоврядування".  
Відхилено   передає функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади або уповноваженим особам;  
110. створює комісії по проведенню конкурсів по відбору уповноважених осіб, яким передаються функції щодо управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;      створює комісії по проведенню конкурсів з визначення уповноважених осіб, яким передаються функції щодо управління державними корпоративними правами та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;  
111. укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій щодо управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, та контролює ефективність роботи уповноважених осіб;      укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій щодо управління державними корпоративними правами та контролює ефективність роботи уповноважених осіб;  
112. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку винагороди уповноваженим особам;   -66- Сергієнко О.І.
Пп.8 пункту 5 ст.5 вилучити.  
Відхилено   подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку винагороди уповноваженим особам;  
    -67- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.8 п.5 ст.5 вилучити.  
Відхилено    
113. виступає з боку держави співзасновником підприємств зі змішаною формою власності, до статутного фонду яких передається державне майно;      виступає з боку держави співзасновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається державне майно;  
114. бере участь у визначенні напрямків розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління акціями (частками, паями);   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 5): підпункт 9 після тексту "державна частка" доповнити текстом ", пай"; підпункт 10. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади".  
Враховано частково   бере участь у визначенні напрямів розподілу прибутку господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління державними корпоративними правами;  
115. перевіряє результати здійснення функцій з управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших державних органів, а також фахівців та експертів на договірних засадах;      перевіряє результати здійснення функцій з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших органів державної влади, а також фахівців та експертів на договірних засадах;  
116. здійснює роботу щодо створення холдингових компаній у межах, визначених законодавством;      бере участь у створенні холдингових компаній у межах, визначених законодавством;  
117. призначає відповідно до законодавства представників у спостережні ради господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка;      призначає відповідно до законодавства представників у спостережні ради господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка;  
118. надає дозволи на відчуження державного майна у випадках, передбачених законодавством;   -69- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 5), підпункт 13. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   надає дозволи на відчуження державного майна у випадках, встановлених законом;  
119. бере участь у вирішенні питання погашення заборгованості державних підприємств, що знаходяться в процесі приватизації;      бере участь у вирішенні питання погашення заборгованості державних підприємств, що знаходяться в процесі приватизації; встановлює наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання;  
120. виступає у порядку, визначеному законодавством, правонаступником державних підприємств, установ, організацій стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю;      виступає у порядку, встановленому законодавством, правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю;  
121. бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до законодавства;   -70- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 5): підпункт 16. Після тексту "права державної" слово "і" замінити словом "до", а слово "законодавства" замінити словом "закону"; підпункт 17. Слово "розташованого" замінити словом "розташованому".  
Враховано частково   бере участь у передачі об'єктів права державної і комунальної власності відповідно до закону;  
122. веде роботу щодо визначення та обліку державної частки у майні громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України;   -71- Сергієнко О.І.
Пп.18 та 19 пункту 5 ст.5 вилучити.  
Відхилено   веде роботу щодо визначення та обліку державної частки у майні профспілок та інших громадських організацій; в тому числі громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованих на території України;  
    -72- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 18 пункту 5) статті 5 викласти в такій редакції: "веде роботу щодо визначення та обліку державної частки у майні профспілок та інших громадських організацій; в тому числі громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованих на території України;".  
Враховано    
    -73- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абз. 18 п.5 статті 5 вилучити, оскільки він суперечить статтям 13, 41 Конституції України щодо державного захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання та рівності їх перед законом; статтям 2, 48, 49 Закону України "Про власність" відносно судового захисту права власності та презумпції добросовісного (правомірного) володіння майном.  
Відхилено    
    -74- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз.19 п.5 ст.5 вилучити.  
Відхилено    
123. дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;   -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 5): підпункт 18. Виключити текст ", а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації,"; підпункт 19. Виключити текст "заставленого майна та".  
Відхилено   з моменту прийняття рішення про приватизацію дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації;  
124. здійснює відповідно до законодавства реалізацію заставленого майна та державного майна, на яке звернуто стягнення;      здійснює у випадках, встановлених законом, реалізацію державного заставленого майна та державного майна, на яке звернуто стягнення;  
125. здійснює визначені законом повноваження при провадженні справ про банкрутство державних підприємств;      здійснює визначені законом повноваження при провадженні справ про банкрутство державних підприємств;  
126. готує пропозиції щодо визначення державної частки у майні профспілок та інших громадських організацій;   -76- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 22 пункту 5) статті 5 вилучити; абзац 23 вважати абзацом 16.  
Враховано    
127. встановлює наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у майні суб'єктів господарювання зі змішаною формою власності;   -77- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Абз. 22 п.5 статті 5 вилучити, оскільки він суперечить статтям 13, 41 Конституції України щодо державного захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання та рівності їх перед законом; статтям 2, 48, 49 Закону України "Про власність" відносно судового захисту права власності та презумпції добросовісного (правомірного) володіння майном.  
Відхилено    
128. перевіряє наявність та стан об'єктів права державної власності, включаючи й ті, що перебувають у користуванні або на балансі недержавних суб'єктів господарювання;      перевіряє наявність та стан об'єктів права державної власності, включаючи й ті, що перебувають у користуванні або на балансі суб'єктів господарювання.  
129. здійснює у порядку, встановленому законодавством, повноваження власника безхазяйного майна та майна, яке за правом спадкоємства перейшло до держави, приймає рішення щодо розпорядження ним майном.   -78- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 25 п.5) статті 5 вилучити.  
Враховано    
130. Фонд здійснює інші функції, передбачені законами України.      Фонд здійснює інші функції, передбачені законами України.  
131. 2. Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, установ, організацій.   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 2. Після тексту "випадків, передбачених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   2. Фонд, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення Фонду та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій, за винятком випадків, передбачених законом і установчими документами цих підприємств, установ, організацій.  
132. Стаття 6. Права Фонду      Стаття 6. Права Фонду  
133. Фонд у межах покладених на нього завдань має такі права:      Фонд у межах покладених на нього завдань має такі права:  
134. 1) приймати нормативно-правові акти відповідно до частини другої статті 4 цього Закону;      1) приймати нормативно-правові акти відповідно до частини другої статті 4 цього Закону;  
135. 2) скасовувати акти регіональних відділень, представництв Фонду та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;   -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1: пункт 2). Слово "акти" замінити словом "рішення"; пункт 3). Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади у процесі".  
Відхилено   2) скасовувати акти реґіональних відділень, представництв Фонду та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
136. 3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в сфері приватизації державного майна;      3) координувати здійснення державними органами приватизації заходів, спрямованих на реалізацію державної політики в сфері приватизації державного майна;  
137. 4) приймати рішення по заявах і скаргах з питань, що пов'язані з діяльністю регіональних відділень, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;      4) приймати рішення по заявах і скаргах з питань, що пов'язані з діяльністю реґіональних відділень, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;  
138. 5) здійснювати у межах повноважень, визначених законодавством, функції управління державним майном, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;   -81- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У п.5) статті 6 вилучити слова "щодо якого прийнято рішення про приватизацію".  
Враховано   5) здійснювати у межах повноважень, визначених законом, функції з управління державним майном;  
139. 6) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1: пункт 5). Слово "законодавством" замінити словом "законом"; пункт 6). Слово "Уряд" замінити текстом "Кабінет Міністрів".  
Враховано   6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Фонду;  
140. 7) одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представницьких органів інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;      7) одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представницьких органів інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання своїх повноважень;  
141. 8) залучати для розробок з актуальних проблем, які виконуються Фондом при реалізації покладених на нього функцій, проведення консультацій і експертиз науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених ї висококваліфікованих фахівців-практиків;   -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1, пункт 9). Після тексту "актуальних проблем," текст "які виконуються" замінити текстом "що вирішуються", а після тексту "окремих вчених і" слово "висококваліфікованих" замінити словом "кваліфікованих".  
Враховано частково   8) залучати для розробок з актуальних проблем, що вирішуються Фондом при реалізації покладених на нього функцій, проведення консультацій і експертиз науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також окремих вчених ї кваліфікованих фахівців-практиків;  
142. 9) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що віднесені до його компетенції;      9) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що віднесені до його компетенції;  
143. 10) виступати замовником та координатором щодо виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що віднесені до його компетенції;      10) виступати замовником та координатором щодо виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що віднесені до його компетенції;  
144. 11) вступати для реалізації своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;      11) вступати для реалізації своїх функцій у договірні відносини з фізичними та юридичними особами;  
145. 12) видавати відповідно до компетенції газети, журнали, бюлетені;   -84- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1: пункт 12). Текст "газети, журнали, бюлетені" замінити текстом "офіційні видання"; пункт 13). Виключити текст "у встановленому порядку"; пункт 14) виключити.  
Враховано   12) видавати відповідно до компетенції офіційні видання;  
146. 13) скликати у встановленому порядку наради з питань, що віднесені до його компетенції;      13) скликати наради з питань, що віднесені до його компетенції;  
147. 14) призначати відповідно до законодавства перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації) із залученням працівників податкових органів та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі наявності достовірної інформації про порушення законодавства про приватизацію;   -85- Борзих О.І. (в.о. № 103)
У п.14 ст.6 останні слова "у разі наявності достовірної інформації про порушення законодавства про приватизацію" вилучити, а замість них добавити слова "з метою забезпечення захисту інтересів держави та суспільства".  
Враховано   14) призначати відповідно до законодавства перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації) із залученням працівників податкових органів та органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою забезпечення захисту інтересів держави та суспільства;  
    -86- Салій І.М.
П.14) статті 6 пропонується вилучити.  
Відхилено    
148. 15) ініціювати та здійснювати перевірку наявності та стану об'єктів права державної власності, включаючи й ті, що перебувають у користуванні або на балансі недержавних суб'єктів господарювання.   -87- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити статтю 6 пунктом наступного змісту: "контролювати діяльність осіб, що здійснюють оціночну діяльність, у межах визначених цим законом та іншими законами з питань приватизації".  
Враховано   15) ініціювати та здійснювати відповідно до законодавства перевірку наявності та стану об'єктів права державної власності; 16) контролювати діяльність осіб, що здійснюють оціночну діяльність, у межах визначених цим законом та іншими законами з питань приватизації.  
    -88- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Після ст.6 додатково включити статтю 7 наступного змісту: "Стаття 7. Обов'язки та відповідальність Фонду В межах своїх повноважень та у відповідності з наданими правами Фонд та його реґіональні відділення зобов'язані захищати і відстоювати інтереси держави в Україні та за її межами і вони відповідальні за належне виконання функцій, викладених у статтях 1 та 5-7 цього Закону і дотримання всього діючого законодавства України у сфері повноважень Фонду. Керівництво та спеціалісти Фонду і його реґіональних відділень несуть персональну відповідальність за належне виконання своїх зобов'язань у межах своїх повноважень". Наступну нумерацію статей збільшити на одну одиницю.  
Враховано по суті в тексті Закону   
149. ГЛАВА ІІ. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФОНДУ      ГЛАВА ІІ. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФОНДУ  
150. Стаття 7. Система органів Фонду      Стаття 7. Система органів Фонду  
151. 1. В областях України, містах Києві та Севастополі створюються реґіональні відділення Фонду (далі - реґіональні відділення).   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1, абзац 1. Виключити слово "України".  
Враховано   1. В областях, містах Києві та Севастополі створюються реґіональні відділення Фонду (далі - реґіональні відділення).  
152. В Автономній Республіці Крим створюється Фонд майна в Автономній Республіці Крим.      В Автономній Республіці Крим створюється Фонд майна в Автономній Республіці Крим.  
153. У районах та містах можуть створюються представництва Фонду (далі - представництва).      У районах та містах можуть створюються представництва Фонду (далі - представництва).  
154. Фонд, реґіональні відділення, органи приватизації в Автономній Республіці Крим та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 1, абзац 4. Текст "органи приватизації" замінити текстом "Фонд державного майна", а текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади з питань"  
Враховано   Фонд, реґіональні відділення, Фонд майна в Автономній Республіці Крим та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.  
155. 2. З метою забезпечення виконання завдань чи окремих своїх функцій Фонд може створювати агентства, центри, госпрозрахункові та інші організації в межах обсягів фінансування, встановлених Державною програмою приватизації.      2. З метою забезпечення виконання завдань чи окремих своїх функцій Фонд може створювати агентства, центри, госпрозрахункові та інші організації в межах обсягів фінансування, встановлених Державною програмою приватизації.  
156. 3. Центральний апарат Фонду, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення, представництва, організації, передбачені цією статтею, що створюються Фондом для виконання покладених на нього функцій, складають систему органів Фонду (далі - органи системи Фонду).   -91- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 7: частину 3 викласти в наступній редакції: "Центральний апарат Фонду, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення, представництва, організації, що створюються для виконання покладених на Фонд функцій, складають систему органів Фонду (далі - органи системи Фонду)"; у частині 4 слова "організації, передбачені цією статтею" та " мають розрахункові та інші рахунки в установах банку" вилучити.  
Враховано   3. Центральний апарат Фонду, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення, представництва, організації, що створюються для виконання покладених на Фонд функцій, складають систему органів Фонду (далі - органи системи Фонду).  
157. 4. Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення, представництва, організації, передбачені цією статтею, є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.      4. Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення, представництва є юридичними особами, мають печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.  
158. Органи, що входять до системи Фонду, діють на підставі відповідних положень (статутів), що затверджуються Головою Фонду.   -92- Салій І.М.
У абз.2 пункту 4 статті 7 пропонується замінити слова "відповідних положень (статутів), що затверджуються Головою Фонду" на слова "Типового положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено   Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення та представництва, організації, що створені Фондом, діють на підставі відповідних положень (статутів), що затверджуються Головою Фонду.  
    -93- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
В абз.2 ч.4 статті 8 слова "органи, що входять до системи Фонду" замінити словами "Фонд майна в Автономній Республіці Крим, реґіональні відділення та представництва, організації, що створені Фондом".  
Враховано    
159. Стаття 8. Функції та повноваження Фонду майна в Автономній Республіці Крим та реґіональних відділень      Стаття 8. Функції та повноваження Фонду майна в Автономній Республіці Крим та реґіональних відділень  
160. 1. Фонд майна в Автономній Республіці Крим та регіональні відділення відповідно до покладених на них завдань:      1. Фонд майна в Автономній Республіці Крим та реґіональні відділення відповідно до покладених на них завдань:  
161. 1) реалізують функції, що делеговані Фондом у відповідному регіоні України;      1) реалізують функції, що делеговані Фондом у відповідному реґіоні України;  
162. 2) розробляють пропозиції щодо реалізації майна, яке перебуває у державній власності, вносять їх на розгляд Фонду для формування програми приватизації та забезпечують виконання затверджених програм;   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1: пункт 2) наприкінці доповнити словом "приватизації"; пункт 3). Слово "законодавства" замінити словом "закону"; пункт 4) і пункт 9). Текст позабюджетного Державного фонду приватизації" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано частково   2) розробляють пропозиції щодо реалізації майна, що є у державній власності, вносять їх на розгляд Фонду для формування програми приватизації та забезпечують виконання затверджених програм приватизації;  
163. 3) відповідно до законодавства та в порядку, визначеному Фондом, виступають засновниками з боку держави господарських товариств, до статутного фонду яких передається державне майно;      3) відповідно до закону та в порядку, визначеному Фондом, виступають засновниками з боку держави господарських товариств, до статутного фонду яких передається державне майно;  
164. 4) забезпечують надходження коштів, одержаних від приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду приватизації і ведуть облік надходження коштів;      4) забезпечують надходження коштів, одержаних від приватизації державного майна, до Державного фонду приватизації і ведуть облік надходження коштів;  
165. 5) контролюють стан сплати вартості конкретних об'єктів приватизації, а також своєчасність та повноту надходжень орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів до відповідних бюджетів;      5) контролюють стан сплати вартості об'єктів приватизації, а також своєчасність та повноту надходжень орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів до відповідних бюджетів;  
166. 6) забезпечують інформування населення, Фонду, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;      6) забезпечують інформування населення, Фонду, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;  
167. 7) створюють представництва в межах виділених асигнувань;      7) створюють представництва в межах виділених асигнувань;  
168. 8) здійснюють керівництво діяльністю представництв;      8) здійснюють керівництво діяльністю представництв;  
169. 9) складають щоквартально звіти про хід приватизації державного майна, надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації і подають їх Фонду;   -95- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити пункт 9) статті 8 словами: "щомісячно та".  
Враховано   9) складають щомісячно та щоквартально звіти про хід приватизації державного майна, надходження коштів до Державного фонду приватизації і подають їх Фонду;  
170. 10) розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян і вживають відповідних заходів;      10) розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян і вживають відповідних заходів;  
171. 11) проводять приватизацію майна, яке перебуває у державній власності, згідно з державною та республіканською (Автономної Республіки Крим) програмами приватизації;      11) проводять приватизацію майна, яке перебуває у державній власності, згідно з державною та республіканською (Автономної Республіки Крим) програмами приватизації;  
172. 12) здійснюють повноваження власника щодо майна, яке приватизується відповідно до прийнятих ними рішень;      12) здійснюють повноваження власника щодо майна, яке приватизується відповідно до прийнятих ними рішень;  
173. 13) змінюють в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;      13) змінюють в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;  
174. 14) здійснюють повноваження представника Фонду в керівних органах господарських товариств, власником акцій (часток, паїв) яких є держава;      14) здійснюють повноваження представника Фонду в органах управління господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка;  
175. 15) здійснюють повноваження власника щодо акції (часток, паїв) господарських товариств, які перебувають у державній власності;      15) здійснюють повноваження власника щодо державних корпоративних прав;  
176. 16) розглядають заяви про приватизацію майна, що перебуває у державній власності, і приймають відповідні рішення;      16) розглядають заяви про приватизацію майна, що є у державній власності, і приймають відповідні рішення; 17) приймають у встановленому законом порядку рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;  
177. 17) виступають орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю;      18) виступають орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є у державній власності;  
178. 18) здійснюють контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди;      19) здійснюють контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди;  
179. 19) приймають у встановленому порядку рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, у тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;   -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1. Пункт 19) після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно    
180. 20) вживають заходів для залучення інвесторів у процесі приватизації;   -97- Салій І.М.
П.20) статті 8 пропонується викласти у наступній редакції: "вживають заходів для залучення інвесторів у процесі застосування конкурсних способів приватизації".  
Відхилено   20) вживають заходів для залучення інвесторів у процесі приватизації;  
181. 21) укладають договори з юридичними та фізичними особами щодо виконання робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів державної власності до приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів;      21) укладають договори з юридичними та фізичними особами щодо виконання робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів права державної власності до приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів;  
182. 22) організовують навчання і підвищення кваліфікації своїх працівників;      22) організовують навчання і підвищення кваліфікації своїх працівників;  
183. 23) здійснюють інші функції відповідно до законодавства.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1, пункт 23). Слово "законодавства" замінити словом "закону". Стаття 8, частина 2: абзац 1. Текст "Органи приватизації" замінити текстом "Фонд майна"; абзац 2. Після тексту "державним майном, що" слово "належить" замінити текстом "розташоване в".  
Враховано частково   23) здійснюють інші функції відповідно до законодавства.  
184. 2. Органи приватизації в Автономній Республіці Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, є підзвітними та підконтрольними Верховній Раді Автономної Республіки Крим.      2. Фонд майна в Автономній Республіці Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, є підзвітним та підконтрольним Верховній Раді Автономної Республіки Крим.  
185. Фонд майна в Автономній Республіці Крим у межах делегованих повноважень здійснює управління державним майном, що належить Автономній Республіці Крим.   -99- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 2 частини 2 статті 8 вилучити.  
Враховано    
186. Стаття 9. Позабюджетний Державний фонд приватизації та управління ним   -100- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У назві статті 9 та по всьому тексту виключити слово "позабюджетний".  
Враховано   Стаття 9. Державний фонд приватизації та управління ним  
187. 1. Для накопичення та управління коштами, які надходять від продажу об'єктів приватизації, що є у державній власності, у Фонді утворюється позабюджетний Державний фонд приватизації (далі - Фонд приватизації).   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 9 виключити.  
Відхилено   1. Для накопичення та управління коштами, які надходять від продажу об'єктів приватизації, що є у державній власності, у Фонді утворюється Державний фонд приватизації (далі - Фонд приватизації).  
188. 2. Управління коштами Фонду приватизації здійснює Фонд.      2. Управління коштами Фонду приватизації здійснює Фонд.  
189. 3. До джерел формування коштів фонду приватизації належать:      3. До джерел формування коштів Фонду приватизації належать:  
190. кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, що є у державній власності (підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів підприємств; обладнання, будівель, споруд, ліцензій, патентів та інших матеріальних і нематеріальних активів ліквідованих підприємств і їх підрозділів; акцій (часток, паїв) господарських товариств);      кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, що є у державній власності (підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів підприємств; обладнання, будівель, споруд, ліцензій, патентів та інших матеріальних і нематеріальних активів ліквідованих підприємств і їх підрозділів; акцій (часток, паїв) господарських товариств);  
191. добровільні внески українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, громадських організацій;   -102- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 9: абзац 3 частини 3 вилучити; абзац 4 частини 3 викласти в такій редакції: "інші надходження, безпосередньо пов'язані з виконанням покладених на Фонд завдань, що не суперечать законодавству"; частину 4 викласти у наступній редакції: "Фонд здійснює облік надходжень коштів від продажу об'єктів приватизації та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з виконанням покладених на Фонд завдань, та контролює своєчасність надходження коштів від продажу об'єктів приватизації".  
Враховано    
192. інші надходження, що не суперечать законодавству.      інші надходження, безпосередньо пов'язані з виконанням покладених на Фонд завдань, що не суперечать законодавству.  
193. 4. Фонд на підставі одержаних від установ банків платіжних доручень здійснює облік надходження коштів щодо кожного об'єкта, джерел надходжень по регіонах і в цілому по країні, контролює стан оплати вартості конкретних об'єктів приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних цінних паперів.      4. Фонд здійснює облік надходжень коштів від продажу об'єктів приватизації та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з виконанням покладених на Фонд завдань, та контролює своєчасність надходження коштів від продажу об'єктів приватизації.  
194. 5. Кошти Фонду приватизації спрямовуються:      5. Кошти Фонду приватизації спрямовуються:  
195. до Державного бюджету України;      до Державного бюджету України;  
196. на виконання Державної програми приватизації.      на виконання Державної програми приватизації.  
197. Нормативи розподілу коштів Фонду приватизації та напрями їх використання встановлюються Державною програмою приватизації.      Нормативи розподілу коштів Фонду приватизації та напрями їх використання встановлюються Державною програмою приватизації.  
198. 6. За рахунок коштів Фонду приватизації Фонд здійснює кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств через банківську систему України в порядку, який затверджується Фондом та Національним банком України.      6. За рахунок частини коштів Фонду приватизації, яка спрямовується на виконання Державної програми приватизації, Фонд здійснює кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств через банківську систему України в порядку, який затверджується Фондом та Національним банком України.  
199. За рахунок коштів Фонду приватизації Фонд може здійснює в порядку, що встановлюється Фондом, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інвестування приватизованих підприємств шляхом придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка, у разі збільшення їх статутного фонду, пропорційно державній частці.      За рахунок частини коштів Фонду приватизації, яка спрямовується на виконання Державної програми приватизації, Фонд здійснює в порядку, що встановлюється Фондом, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інвестування приватизованих підприємств шляхом придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка, у разі збільшення їх статутного фонду, пропорційно державній частці.  
200. 7. Фонд щоквартально складає звіт про надходження і витрати коштів, одержаних під приватизації, та подає його Кабінету Міністрів України.   -103- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Ч.7 статті 9 в кінці доповнити словами "Рахунковій палаті".  
Враховано   7. Фонд щоквартально складає звіт про надходження і витрати коштів, одержаних під приватизації, та подає його Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті.  
201. Фонд щорічно складає баланс надходжень і витрат коштів Фонду приватизації, який є складовою частиною (розділом) звіту про хід виконання Державної програми приватизації.      Фонд щорічно складає баланс надходжень і витрат коштів Фонду приватизації, який є складовою частиною (розділом) звіту про хід виконання Державної програми приватизації.  
202. 8. Не використані у звітному році кошти Фонду приватизації, передбачені на виконання Державної програми приватизації, вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені Державною програмою приватизації.   -104- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Ст.10 (у проекті - ст.9) після п.8 доповнити наступним пунктом: "Контроль за використанням коштів Фонду приватизації здійснює Рахункова палата Верховної Ради України".  
Враховано   8. Не використані у звітному році кошти Фонду приватизації, передбачені на виконання Державної програми приватизації, вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені Державною програмою приватизації. 9. Контроль за використанням коштів Фонду приватизації здійснює Рахункова палата.  
203. Стаття 10. Голова Фонду      Стаття 10. Голова Фонду  
204. 1. Фонд очолює Голова, який за згодою Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.      1. Фонд очолює Голова, який за згодою Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.  
205. 2. У разі звільнення з посади Голови Фонду Президент України в установленому порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 2, абзац 1. Текст "в установленому порядку" замінити текстом "протягом 14 календарних днів".  
Враховано по суті  2. У разі звільнення з посади Голови Фонду Президент України в установленому законом порядку вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Голови Фонду.  
206. До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду.      До призначення Голови Фонду його обов'язки тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду, а у разі його відсутності - заступник Голови Фонду.  
207. Верховна Рада України протягом 14 календарних днів з дня подання у Верховну Раду України, крім міжсесійного періоду, розглядає питання щодо надання згоди на призначення кандидата на посаду Голови Фонду.      Верховна Рада України протягом 14 календарних днів з дня подання у Верховну Раду України, крім міжсесійного періоду, розглядає питання щодо надання згоди на призначення кандидата на посаду Голови Фонду.  
208. 3. Голова Фонду призначається на посаду строком на 5 років з правом призначення на другий строк.      3. Голова Фонду призначається на посаду строком на 5 років з правом призначення на другий строк.  
209. Голова Фонду звільняється лише у таких випадках:   -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 3. Абзаци 2,3,4,5,6 - виключити.  
Відхилено   Голова Фонду звільняється лише у таких випадках:  
210. закінчення строку повноважень;   -107- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Частину 3 статті 10 доповнити словами "неналежного виконання своїх обов'язків".  
Враховано   неналежного виконання посадових обов'язків; закінчення строку повноважень;  
211. неможливості виконання службових обов'язків за станом здоров'я;      неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я;  
212. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;      набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
213. особистої заяви про відставку.      особистої заяви про відставку.  
214. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Голові Фонду за результатами розгляду щорічного звіту Фонду є підставою для звільнення Голови Фонду з займаної посади.   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 3, абзац 7. Текст "є підставою для" замінити текстом "має наслідком".  
Відхилено    
    -109- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Абзац 7 ч.3 статті 10 вилучити.  
Враховано    
215. 4. Голова Фонду:      4. Голова Фонду:  
216. 1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;      1) здійснює керівництво Фондом та спрямовує його діяльність;  
217. 2) подає на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Фонду;   -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 4, пункт 2). Текст "Президента" замінити текстом "Кабінету Міністрів".  
Відхилено   2) подає на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Фонду;  
218. 3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;      3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду; 4) затверджує структуру Фонду;  
219. 4) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;      5) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
220. 5) затверджує нормативно-правові акти, що приймаються Фондом, у межах своїх повноважень, які реєструються у Міністерстві юстиції України;      6) затверджує нормативно-правові акти, що приймаються Фондом, у межах своїх повноважень, які реєструються у Міністерстві юстиції України;  
221. 6) затверджує кошторис витрат коштів Фонду приватизації на виконання Державної програми приватизації;      7) затверджує кошторис витрат коштів Фонду приватизації на виконання Державної програми приватизації;  
222. 7) підписує накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти Фонду;      8) підписує накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти Фонду;  
223. 8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату та начальників регіональних відділень;   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 4: пункт 8).Текст "центрального апарату та начальників" замінити текстом "апарату Фонду та керівників його"; пункт 9). Слово "начальників" замінити словом "керівників".  
Враховано частково   9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Фонду та керівників реґіональних відділень;  
224. 9) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням начальників регіональних відділень їх заступників;      10) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням начальників реґіональних відділень їх заступників;  
225. 10) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим Голову Фонду майна в Автономній Республіці Крим;      11) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим Голову Фонду майна в Автономній Республіці Крим;  
226. 11) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Фонду майна в Автономній Республіці Крим його заступників;      12) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Фонду майна в Автономній Республіці Крим його заступників;  
227. 12) затверджує штатний розпис Фонду, положення про структурні підрозділи і є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;      13) затверджує штатний розпис Фонду, положення про структурні підрозділи і є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;  
228. 13) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, підписує від імені Фонду відповідні договори та угоди;   -112- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 4, пункт 13. Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано   14) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, підписує від імені Фонду відповідні договори;  
229. 14) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;      15) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
230. 15) делегує окремі повноваження, видає довіреності на здійснення функцій у межах повноважень Фонду;      16) делегує окремі повноваження, видає довіреності на здійснення функцій у межах повноважень Фонду;  
231. 16) затверджує структуру Фонду;   -113- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
П.16) ч.4 статті 10 вважати пунктом 4).  
Враховано    
232. 17) здійснює інші повноваження, передбачені Законами України.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10. Після пункту 17 частини 4 наступний абзац, що починається словами "До призначення" пронумерувати як частину п'яту: "5.До…".  
Враховано   17) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.  
233. До призначення Президентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду відповідно до Конституції України виконуючий обов'язки Голови Фонду здійснює такі повноваження:      5. До призначення Президентом України за згодою Верховної Ради України Голови Фонду виконуючий обов'язки Голови Фонду здійснює такі повноваження:  
234. 1) здійснює керівництво апаратом Фонду та господарською діяльністю Фонду;      1) здійснює керівництво центральним апаратом Фонду та господарською діяльністю Фонду;  
235. 2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;      2) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Фонду;  
236. 3) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;      3) визначає повноваження структурних підрозділів Фонду;  
237. 4) розпоряджається бюджетними асигнуваннями на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;      4) розпоряджається бюджетними асигнуваннями на утримання Фонду згідно з їх розписом і поквартальним розподілом відповідно до видатків, затверджених у Державному бюджеті України;  
238. 5) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, підписує від імені Фонду відповідні договори та угоди;   -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 5, пункт5). Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано   5) діє без довіреності та представляє Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, підписує від імені Фонду відповідні договори;  
239. 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;      6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;  
240. 7) приймає рішення і підписує накази та розпорядження Фонду в межах повноважень, визначених йому цим Законом.   -116- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10: частина 5, пункт 7. Слово "його" замінити текстом "Голові Фонду"; частина 6. Текст "підпорядкованих Фонду структур" замінити текстом "інших органів системи Фонду".  
Враховано   7) приймає рішення і підписує накази та розпорядження Фонду в межах повноважень, визначених Голові Фонду цим Законом.  
241. 6. Голова Фонду несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь службової відповідальності заступників Голови, керівників структурних підрозділів, регіональних відділень і представництв та підпорядкованих Фонду структур.   -117- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Частину 6 статті 10 викласти в редакції: "6. Голова Фонду несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій".  
Враховано   6. Голова Фонду несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій.  
242. Стаття 11. Заступники Голови Фонду      Стаття 11. Заступники Голови Фонду  
243. 1. Голова Фонду має 7 заступників, у тому числі одного першого, які призначаються та звільняються Президентом України за поданням Голови Фонду.   -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 1: абзац 1. Цифру "7"(сім) замінити цифрою "3"(три).  
Відхилено   1. Голова Фонду має 7 заступників, у тому числі одного першого, які призначаються та звільняються Президентом України за поданням Голови Фонду.  
244. Кандидатури на призначення на посаду заступника Голови Фонду та на звільнення з посади заступника Голови Фонду Голова Фонду попередньо погоджує з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
абзац 2 виключити.  
Враховано    
245. 2. Заступники Голови Фонду:      2. Заступники Голови Фонду:  
246. 1) здійснюють керівництво структурними підрозділами, підпорядкованими їм, та спрямовують їх діяльність;      1) здійснюють керівництво структурними підрозділами, підпорядкованими їм, та спрямовують їх діяльність;  
247. 2) дають згоду на призначення на посаду та на звільнення з посади керівних працівників структурних підрозділів;      2) дають згоду на призначення на посаду та на звільнення з посади керівних працівників структурних підрозділів;  
248. 3) діють без довіреності та представляють Фонд у відносинах з усіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;   -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 2, пункт 3). Текст "діють без довіреності та" замінити текстом "за дорученням Голови Фонду", а текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано   3) діють за дорученням Голови Фонду та представляють Фонд у відносинах з усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;  
249. 4) можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу за дорученням Голови Фонду;      4) можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу за дорученням Голови Фонду;  
250. 5) у межах своїх повноважень приймають рішення з питань, які відносяться до компетенції Фонду;      5) у межах своїх повноважень приймають рішення з питань, які відносяться до компетенції Фонду;  
251. 6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.      6) здійснюють інші повноваження, делеговані їм Головою Фонду.  
252. Заступники Голови Фонду виконують за уповноваженням Голови Фонду окремі його функції і заміщають Голову Фонду в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.      Заступники Голови Фонду виконують за дорученням Голови Фонду окремі його функції і заміщають Голову Фонду в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.  
253. 3. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює Голова Фонду.      3. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює Голова Фонду.  
254. Стаття 12. Колегія Фонду      Стаття 12. Колегія Фонду  
255. 1. Для погодженого вирішення питань, що віднесені до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється Колегія у складі 15 осіб.   -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1: перший абзац після тексту "у складі" доповнити словом "до"; абзац 2. Виключити слово "центрального".  
Відхилено   1. Для погодженого вирішення питань, що віднесені до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється Колегія у складі 15 осіб.  
256. Колегія затверджує структуру та штатний розпис центрального апарату Фонду.   -122- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У статті 12: абз.2 частини 1вилучити; у абз.2 частини 2 слова "з правом дорадчого голосу" вилучти.  
Враховано    
257. 2. До складу Колегії входять Голова Фонду (керівник), заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу Колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Фонду майна в Автономній Республіці Крим, начальники реґіональних відділень, представництв Фонду.      2. До складу Колегії входять Голова Фонду (керівник), заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу Колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Фонду майна в Автономній Республіці Крим, начальники реґіональних відділень, представництв Фонду.  
258. До складу Колегії входять по одному представнику під Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації з правом дорадчого голосу за їх згодою.   -123- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Абз.2 п.2 статті 12 викласти в редакції: "До складу Колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належить питання приватизації, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України, а також представники фракцій Верховної Ради України за рішенням голів фракцій та згодою депутата, але не більше одного депутата від кожної фракції з правом дорадчого голосу".  
Відхилено   До складу Колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації за їх згодою.  
259. 3. Склад Колегії Фонду затверджує Президент України за поданням Голови Фонду.      3. Склад Колегії Фонду затверджує Президент України за поданням Голови Фонду.  
260. 4. Рішення Колегії затверджуються наказами Фонду.   -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12. Частину 4 викласти у редакції: "Рішення Колегії Фонду має дорадчий характер".  
Відхилено   4. Рішення Колегії затверджуються наказами Фонду.  
261. Стаття 13. Науково-консультативна рада Фонду      Стаття 13. Науково-консультативна рада Фонду  
262. 1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що віднесені до компетенції Фонду, організації та діяльності Фонду при ньому утворюється Науково-консультативна рада.   -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13: частина 1. Після тексту "Фонду при ньому" слово "утворюється" замінити текстом "може утворюватись"; частина 2, речення 1. Виключити текст "провідних" і текст "висококваліфікованих".  
Враховано частково   1. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Фонд завдань, аналізу стану приватизаційних процесів, розробки пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що віднесені до компетенції Фонду, організації та діяльності Фонду при ньому утворюється Науково-консультативна рада.  
263. 2. До складу Науково-консультативної ради входять експерти а числа провідних вчених, висококваліфікованих фахівців-практиків. Склад Науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.      2. До складу Науково-консультативної ради входять експерти з числа вчених, кваліфікованих фахівців-практиків. Склад Науково-консультативної ради та положення про неї затверджуються Головою Фонду.  
264. Стаття 14. Обов'язковість виконання вимог органів системи Фонду      Стаття 14. Обов'язковість виконання вимог Фонду, Фонду майна в Автономній Республіці Крим, реґіональних відділень, представництв  
265. 1. Вимоги працівників органів системи Фонду, в межах їх повноважень, є обов'язковими для всіх державних органів, підприємств, установ і організацій, якщо вони мають частку державної власності у своєму статутному фонді або використовують об'єкти права державної власності чи управляють ними, якщо інше не передбачено законом.   -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади".  
Враховано   1. Вимоги працівників Фонду, Фонду майна в Автономній Республіці Крим, реґіональних відділень, представництв в межах їх повноважень є обов'язковими для всіх органів державної влади, підприємств, установ і організацій, у статутних фондах яких є державна частка або які використовують об'єкти права державної власності чи управляють ними, якщо інше не встановлено законом.  
266. 2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій на вимогу працівників органів системи Фонду зобов'язані створювати нормальні умови для роботи зазначених працівників, які здійснюють функції, передбачені цим Законом, іншими законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо надання необхідної документації.      2. Керівники та інші посадові особи органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій на вимогу працівників Фонду, Фонду майна в Автономній Республіці Крим, реґіональних відділень, представництв зобов'язані створювати нормальні умови для роботи зазначених працівників, які здійснюють функції, передбачені цим Законом, іншими законами з питань приватизації, забезпечувати їх технічне обслуговування і виконання вимог щодо надання необхідної документації.  
267. Стаття 15. Обов'язок дотримання законодавства про державну та комерційну таємниці, відповідальність за його порушення      Стаття 15. Обов'язок дотримання законодавства про державну та комерційну таємниці, відповідальність за його порушення  
268. 1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці органами системи Фонду.      1. Фонд у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію органами системи Фонду державної політики щодо державної таємниці.  
269. 2. Працівники органів системи Фонду та особи, які залучаються ним до роботи в процесі здійснення своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну та комерційну таємниці, розголошення державної та комерційної таємниць, які охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність згідно із законодавством України.   -127- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 2. Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано   2. Працівники органів системи Фонду та особи, які залучаються до роботи в процесі здійснення своїх функцій і повноважень, за порушення законодавства про державну та комерційну таємниці, розголошення державної та комерційної таємниць, які охороняються законом, а також за недостовірність інформації, що подається до органів виконавчої влади або оприлюднюється, несуть відповідальність відповідно до закону.  
270. ГЛАВА ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ      ГЛАВА ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ  
271. Стаття 16. Нормативно-правові акти Фонду      Стаття 16. Нормативно-правові акти Фонду  
272. 1. Фонд на основі та на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України відповідно до частини другої статті 4 цього Закону приймає нормативно-правові акти з питань, що віднесені до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, фізичних осіб.   -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 1: абзац 1. Виключити текст ", які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, фізичних осіб"; абзац 2 після тексту "підлягають реєстрації" доповнити текстом "Міністерством юстиції України". Частину 2 після тексту "рішень Фонду" доповнити текстом "до органів державної влади та до суду".  
Відхилено   1. Фонд на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України відповідно до частини другої статті 4 цього Закону приймає нормативно-правові акти з питань, що віднесені до його компетенції, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, фізичних осіб.  
273. Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.      Нормативно-правові акти Фонду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.  
274. 2. Оскарження актів та рішень Фонду проводиться у порядку, встановленому законодавством.      2. Оскарження актів та рішень Фонду проводиться у порядку, встановленому законодавством.  
275. Стаття 17. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами      Стаття 17. Забезпечення Фонду інформаційними матеріалами  
276. 1. На запити Фонду в процесі здійснення ним своїх функцій органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та їх посадові особи зобов'язані надавати відповідно до законодавства інформацію, що є необхідною для здійснення Фондом своїх повноважень.   -129- Стоян О.М. (в.о. № 18)
П.1 статті 17 проекту викласти в такій редакції: "На запити Фонду в процесі здійснення ним своїх функцій органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, державні підприємства, а також господарські товариства, у майні яких є частка державної власності, та їх посадові особи зобов'язані надавати відповідно до законодавства інформацію, що є необхідною для здійснення Фондом своїх повноважень".  
Відхилено   1. На запити Фонду в процесі здійснення ним своїх функцій органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та їх посадові особи зобов'язані безоплатно надавати відповідно до законодавства інформацію, що є необхідною для здійснення Фондом своїх повноважень.  
    -130- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
У частині 1 статті 17 слова "зобов'язанні надавати" замінити на слова "зобов'язані безоплатно надавати"  
Враховано    
277. 2. У разі відмови або ухилення від своєчасного надання необхідної інформації або документації на вимогу Фонду, а також за надання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів і підприємств підлягають притягненню до відповідальності у порядку, встановленому законодавством України.   -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17: частина 1. Після тексту "надавати відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону". частину 2 після тексту "у цій статті органів" текст "і підприємств" замінити текстом "підприємств,, установ, і організацій", а наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано частково   2. У разі відмови або ухилення від своєчасного надання необхідної інформації або документації на вимогу Фонду, а також за надання недостовірної інформації посадові особи зазначених у цій статті органів, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність відповідно до закону.  
278. Стаття 18. Відповідальність працівників органів системи Фонду      Стаття 18. Відповідальність працівників органів системи Фонду  
279. Працівники органів системи Фонду за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законами.      Працівники органів системи Фонду за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність відповідно до закону.  
280. ГЛАВА ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   -132- Сергієнко О.І.
У главу ІV додати статтю "Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з Фондом".  
  ГЛАВА ІV. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
281. Стаття 19. Взаємовідносини Верховної Ради України з Фондом   -133- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Назву глави IV викласти в редакції: "Глава ІV. Взаємодія органів системи Фонду з органами державної влади "; у ст.19 частину 1 вилучити.  
Враховано   Стаття 19. Взаємодія Верховної Ради України з Фондом  
282. 1. Верховна Рада України через Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність Фонду щодо дотримання ним законності при виконанні повноважень, передбачених цим Законом, та завдань, поставлених перед Фондом, згідно із законодавством України.   -134- Шаров І.Ф.
У ч.1 ст.19 слова "через Кабінет Міністрів України" вилучити.  
Враховано редакційно    
    -135- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У ч.1 ст.19 слова "через Кабінет Міністрів України" вилучити.  
Враховано редакційно    
283. 2. Комітет Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії.      1. Комітет Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Фонду за підсумками проведеної роботи не рідше одного разу протягом сесії.  
284. 2. Комітети Верховної Ради України у разі необхідності заслуховують доповіді, інформації (повідомлення) Фонду з питань, що відносяться до компетенції комітетів.      2. Комітети Верховної Ради України у разі необхідності заслуховують доповіді, інформації (повідомлення) Фонду з питань, що відносяться до компетенції комітетів.  
285. 3. На підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Фонду комітети Верховної Ради України чи Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації можуть розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства України, а також готувати висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених порушень у сферах діяльності Фонду, які подаються на розгляд Верховної Ради України.   -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 3. Виключити текст "виявлення порушень у сферах".  
Враховано   3. На підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Фонду комітети Верховної Ради України чи Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації можуть розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства України, а також готувати висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених порушень у сферах діяльності Фонду, які подаються на розгляд Верховної Ради України.  
286. Стаття 20. Аналіз діяльності Фонду      Стаття 20. Аналіз діяльності Фонду  
287. 1. Фонд подає Верховній Раді України щоквартально аналітичну довідку про хід приватизації.      1. Фонд подає Верховній Раді України, Рахунковій палаті щоквартально аналітичну довідку про хід приватизації.  
288. 2. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду про виконання Державної програми приватизації.   -137- Борзих О.І. (в.о. № 103)
П.2 ст.21 (у проекті - ст.20) викласти в наступній редакції: "2. Верховна Рада України щорічно заслуховує та затверджує наступні звіти Фонду: а) про хід виконання Державної програми приватизації; б) про результати перевірок дотримання умов договорів оренди та приватизації державного майна".  
Враховано частково   2. Верховна Рада України щорічно заслуховує і затверджує звіт Фонду про виконання Державної програми приватизації.  
289. 3. Попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Фонду, які подаються ним Верховній Раді України, здійснюється Рахунковою палатою.      3. Попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звіту Фонду, що подається ним Верховній Раді України, здійснюється Рахунковою палатою.  
290. Звіти Фонду подаються до Рахункової палати не пізніше ніж за десять днів до розгляду у комітетах Верховної Ради України та Спеціальною контрольна комісією Верховної Ради України з питань приватизації Комісії і не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до розгляду Верховною Радою України.   -138- Сергієнко О.І.
В абз.2 пункту 3 ст.20 слова "десять днів" замінити на "двадцять днів".  
Враховано редакційно   Звіт Фонду про виконання Державної програми приватизації подається до Рахункової палати не пізніше ніж за тридцять днів до розгляду у комітетах Верховної Ради України та Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації і не пізніше ніж за сорок п'ять днів до розгляду Верховною Радою України.  
    -139- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
В абз.2 частини 3 ст.20 слова "десять днів" замінити на "тридцять днів", а "п'ятнадцять" - на "сорок п'ять".  
Враховано    
291. Стаття 21. Взаємовідносини Фонду з центральними органами виконавчої влади      Стаття 21. Взаємодія Фонду з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади  
292. 1. Фонд взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами державної власності.   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 21: частина 1. Слово "взаємодіє" замінити текстом "підпорядкований Кабінету Міністрів України та взаємодіє з іншими", а після тексту "з питань" додати текст ", приватизації"; частина 2. Текст "Фонду для надання висновків, які розглядаються відповідними органами" замінити текстом "до Фонду для одержання його висновків".  
Відхилено   1. Фонд взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з питань управління та розпорядження об'єктами права державної власності.  
293. 2. Проекти законів, актів Президента України та інших нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Фонду і виконання його функцій, надсилаються цими органами Фонду для надання висновків, які розглядаються відповідними органами.   -141- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Частину 2 статті 21 вважати частиною 3, а частину 3 вважати частиною 2.  
Враховано    
294. 3. Фонд, реґіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:   -142- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.3 статті 21 після слова "Фонд," доповнити текстом "Фонд майна в Автономній республіці Крим"; частина 3, пункт 1). Слово "комісії "замінити словом "комісій".  
Враховано   2. Фонд, Фонд майна в Автономній республіці Крим, реґіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку України:  
295. 1) залучають до складу комісії з приватизації представників органів виконавчої влади;      1) залучають до складу комісій з приватизації представників органів виконавчої влади;  
296. 2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;      2) погоджують галузеві програми ринкових перетворень;  
297. 3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу.   -143- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити частину 2 статті 21 абзацами такого змісту: "у випадках, передбачених законодавством, погоджують з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів; співпрацюють з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади при підготовці проекту Державного бюджету України на відповідний рік; здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених законом та делегованих Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   3) інформують Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади про співвідношення майнового потенціалу; 4) у випадках, передбачених законодавством, погоджують з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів; 5) співпрацюють з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади при підготовці проекту Державного бюджету України на відповідний рік; 6) здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених законом та делегованих Кабінетом Міністрів України. 3. Проекти законів, актів Президента України та інших нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції Фонду і виконання його функцій, надсилаються цими органами Фонду для надання висновків, які розглядаються відповідними органами.  
    -144- Салій І.М.
До п.3 статті 21 пропонується додати пп.4 у наступній редакції: "У сфері приватизації контроль за діяльністю Фонду здійснюється Спеціальною контрольною Комісією Верховної Ради України з питань приватизації".  
Враховано по суті   
298. Стаття 22. Взаємовідносини органів системи Фонду з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування   -145- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Статтю 22 вилучити.  
Враховано    
299. 1. Фонд, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення та представництва взаємодіють з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.       
300. 2. Фонд, Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення та представництва з метою сприяння економічному і соціальному розвитку регіонів:       
301. 1) залучають до складу комісії з приватизації представників органів місцевого самоврядування;       
302. 2) інформують місцеві державні адміністрації та місцеві ради про співвідношення майнового потенціалу;       
303. 3) дають методичні рекомендації щодо проведення оцінки майна об'єктів комунальної власності;       
304. 4) забезпечують методологічний підхід до проведення відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.   -146- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Пп.4 пункту 2 статті 22 викласти в такій редакції: "4) забезпечують єдність методологічного підходу щодо відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності".  
   
305. 3. Фонд майна в Автономній Республіці Крим, регіональні відділення та представництва Фонду виконують повноваження, делеговані їм органами місцевого самоврядування, щодо відчуження, управління, передачі в оренду комунального майна та звітують радам про виконання цих повноважень.       
306. ГЛАВА V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ      ГЛАВА V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ ФОНДУ  
307. Стаття 23. Гарантії здійснення повноважень Фонду      Стаття 22. Гарантії здійснення повноважень Фонду  
308. 1. Втручання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність органів системи Фонду забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством.   -147- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23: частина 1. Після слова "Втручання" доповнити текстом "інших центральних та місцевих", а наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"; частина 2. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   1. Втручання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян чи їх органів та представників у діяльність органів системи Фонду забороняється, за винятком випадків, встановлених законодавством.  
309. 2. Вплив у будь-якій формі на працівників системи органів Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.      2. Вплив у будь-якій формі на працівників системи органів Фонду з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.  
310. Стаття 24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів системи Фонду      Стаття 23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів системи Фонду  
311. 1. Фінансування органів системи Фонду здійснюється з державного бюджету та Фонду приватизації. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання органів системи Фонду, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження бюджету. Обсяг асигнувань з Фонду приватизації встановлюється Державною програмою приватизації.   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24: частина 1, речення 1. Текст "державного бюджету та Фонду приватизації" замінити текстом "Державного бюджету України". Речення 2. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України". Речення 3 виключити; частину 2 виключити.  
Відхилено   1. Фінансування органів системи Фонду здійснюється з Державного бюджету України та Фонду приватизації. Обсяг асигнувань з Державного бюджету України на утримання органів системи Фонду, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження бюджету. Обсяг асигнувань з Фонду приватизації встановлюється Державною програмою приватизації.  
312. 2. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, а також інших витрат, пов'язаних з діяльністю органів системи Фонду, здійснюється з Фонду приватизації в межах, визначених Державною програмою приватизації.      2. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, а також інших витрат, пов'язаних з діяльністю органів системи Фонду, здійснюється з Фонду приватизації в межах, визначених Державною програмою приватизації.  
313. 3. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Фонду затверджуються Головою Фонду в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.   -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24, частина 3: абзац 1 після слова "Структура" доповнити текстом "Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Фонду"; абзац 2. Текст "у встановленому порядку" замінити текстом "Головою Фонду".  
Відхилено   3. Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Фонду затверджуються Головою Фонду в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.  
314. Кошторис витрат на утримання органів системи Фонду затверджується у встановленому порядку.   -150- Костусєв О.О. (реєстр. картка № 357)
Доповнити частину 3 статті 24 абзацом наступного змісту: "матеріальне заохочення та соціально-побутове забезпечення працівників органів системи Фонду здійснюється за рахунок коштів Фонду приватизації в межах визначених Державною програмою приватизації та у порядку, що затверджується Фондом".  
Враховано   Кошторис витрат на утримання органів системи Фонду затверджується у встановленому порядку. Матеріальне заохочення та соціально-побутове забезпечення працівників органів системи Фонду здійснюється за рахунок коштів Фонду приватизації в межах визначених Державною програмою приватизації та у порядку, що затверджується Фондом.  
315. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна в Автономній Республіці Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями протягом місяця після їх створення.   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 4 (яка помилково також позначена як частина 3). Текст ", органи місцевого самоврядування забезпечують" замінити словом "забезпечує".  
Відхилено   4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна в Автономній Республіці Крим, відповідні реґіональні відділення та представництва службовими приміщеннями протягом місяця після їх створення.  
316. Стаття 25. Прикінцеві положення      Стаття 24. Прикінцеві положення  
317. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
318. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -152- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25. Частину 2 виключити.  
Відхилено   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
    -153- Салій І.М.
У п.2 статті 25 після слів "законодавства України" пропонується додати слова "окрім актів з питань приватизації".  
Відхилено    
319. 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України".      3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України".  
320. 4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
321. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25, частина 4: пункт 1. Текст "законодавчих актів" замінити словом "законів". пункт 2. Слово рішення замінити текстом "нормативно-правові акти".  
Враховано   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
322. привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;      привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;  
323. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;  
324. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.   -155- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25. Частину 4 наприкінці доповнити таким новим пунктом: "забезпечити таким новим пунктом: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано   відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
325. 5. Фонду державного майна України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      5. Фонду у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
326. забезпечити перегляд і скасування прийнятих ним нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;      забезпечити перегляд і скасування прийнятих ним нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
327. відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.      відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
328. 6. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.      6. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.