Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки   -1- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву законопроекту доповнити словами " на період до 2006 року"  
Враховано у статті 7  Проект Закон України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -2- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Дати таку редакцію преамбули та 4 статтей Закону: "Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в України. Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", інші закони України. Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період. Порядок розроблення прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України. Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію. Формування переліку державних наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки їх обгрунтування подаються до Верховної Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.  
Враховано   Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", інші закони України. Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються на п'ять років на підставі прогнозу розвитку науки і техніки і є складовою прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період. Порядок розробки прогнозу розвитку науки і техніки та формування пріоритетних напрямів науки і техніки визначається законодавством України. Стаття 3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється через систему державних наукових та науково-технічних програм, а також державне замовлення на науково-технічну продукцію. Формування переліку державних наукових та науково-технічних програм забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Стаття 4. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та їх обгрунтування подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України кожні п'ять років до першого березня останнього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Стаття 5 Кабінет Міністрів України на підставі затверджених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки організує розробку державних наукових та науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавством України. Державні наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України Стаття 6. Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі України про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України. Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.  
    -3- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Доповнити Закон статтями такого змісту: Стаття. Кабінет Міністрів України на підставі затвердженого Верховною Радою України переліку державних наукових та науково-технічних програм розробляє і здійснює їх у порядку, визначеному законодавством України. Державні наукові та науково-технічні програми затверджуються Кабінетом Міністрів України. Стаття. Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки затверджується у законі України про Державний бюджет України на відповідний рік у розмірі не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України. Обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначаються у законі про Державний бюджет України окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напряму розвитку науки і техніки.  
Враховано    
2. Стаття 1. Затвердити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки:      Стаття 7. Визначити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2006 року :  
3. 1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;   -4- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Зробити пункт 1 пунктом 7.  
Відхилено   1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;  
4. 2) розвиток людського потенціалу та проблеми формування громадянського суспільства;   -5- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пункт 1 викласти у редакції "Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства"  
Враховано   2) проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;  
5. 3) охорона довкілля та раціональне природокористування;   -6- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Пункт викласти у редакції "Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток"  
Враховано   3) збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;  
6. 4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;   -7- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пункт 2 викласти у редакції "нові технології та засоби профілактики, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань" "розвиток новітніх біотехнологій" дати окремим пунктом.  
Відхилено   4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;  
7. 5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;      5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;  
8. 6) новітні технології в енергетиці; енергоефективні та ресурсозберігаючі технології в промисловості та агропромисловому комплексі;   -8- Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Пункт 6 розділити на два у редакції: "-новітні технології в енергетиці, енергоефективні та ресурсозберігаючі технології промисловості; -новітні технології виробництва, переробки і збереження сільськогосподарської продукції"  
Враховано частково   6) новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;  
    -9- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Пункт 6 дати в редакції "новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі"  
Враховано    
9. 7) нові речовини і матеріали.      7) нові речовини і матеріали.  
10. Стаття 2. Кабінету Міністрів України забезпечити формування і реалізацію державних наукових та науково-технічних програм на підставі затверджених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.   -10- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Викласти статтю 2 у редакції "Стаття 2. Кабінету Міністрів України на підставі затверджених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки: -у місячний термін розробити техніко-економічне обгрунтування та фінансове забезпечення кожного пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки по роках; -забезпечити формування і реалізацію державних наукових та науково-технічних програм.  
Враховано   Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2 Кабінету Міністрів України: в тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; враховувати положення цього Закону в проектах Закону України про Державний бюджет України починаючи з 2002 року; забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні наукові та науково-технічні програми  
    -11- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Доповнити статтю 2 частиною другою у редакції "У проектах Державного бюджету на 2002 і на наступні роки обсяги фінансування наукових і науково-технічних програм визначати окремо по кожному затвердженому цим Законом пріоритетному напрямі розвитку науки і техніки".  
Враховано    
    -12- Матвієнко А.С. (в.о. № 17)
При розробці державного бюджету на 2002 рік передбачити фінансування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки окремим рядком.  
Враховано    
    -13- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Дати прикінцеві положення у редакції: Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2 Кабінету Міністрів України: в тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; у двомісячний термін з дня набрання цим Законом чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; враховувати положення цього Закону в проектах Закону України про Державний бюджет України починаючи з 2002 року;  
Враховано    
    -14- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
у прикінцевих положеннях дати пункти у редакції; "забезпечити подання до 1 вересня 2001 року до Верховної Ради України проекту Закону України про державні наукові та науково-технічні програми".  
Враховано    
11. Стаття 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N45, ст. 620).      . 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 45, ст. 620).