Кількість абзаців - 101 Таблиця поправок


Про інноваційну діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "Про інноваційну діяльність"      Закон України "Про інноваційну діяльність"  
1. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні і спрямований на забезпечення захисту прав, інтересів та майна всіх суб'єктів інноваційної діяльності незалежно від їх форми власності й підпорядкування.   -1- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Преамбулу Закону викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює способи стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на реалізацію інноваційного шляху розвитку національної економіки України. Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, що мають статус інноваційних".  
Враховано частково   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом. Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних.  
2. Розділ I. Загальні положення      Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. інновації - новостворені (застосовані) або вдосконалені технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру та якість виробництва і соціальної сфери;   -2- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У статті 1 визначення "інновації" подати у наступній редакції: "інновації - новостворені (застосовані) або вдосконалені продукція (послуги), технології та організаційно-управлінські рішення, які істотно змінюють кількісні та якісні параметри діяльності суб'єктів різних рівнів економіки"  
Враховано частково   інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;  
    -3- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
У статті 1 у визначенні "інновації" замість "виробництва і соціальної сфери" записати "виробництва або соціальної сфери"  
Враховано частково    
6. інноваційна діяльність - одна з форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує створення та засосування інновацій;   -4- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У статті 1 визначення "інноваційна діяльність" подати у наступній редакції: "інноваційна діяльність - діяльність, яка забезпечує створення та застосування інновацій"  
Враховано частково   інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг;  
    -5- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У статті 1 визначення "інноваційна діяльність" подати у наступній редакції: "інноваційна діяльність - науково-технічна, організаційно-технічна, виробнича та інвестиційна діяльність, що зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг"  
Враховано частково    
7. інноваційний продукт - результат інноваційної діяльності у вигляді нової продукції або продукції, отриманої шляхом впровадження науково-технічних розробок та нових технологій у виробництво, який відповідає критеріям, встановленим цим законом;   -6- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 1 визначення "інноваційний продукт" подати у наступній редакції: "інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відкриває можливості до виробництва інноваційної продукції і який відповідає критеріям, встановленим цим Законом"  
Враховано   інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом; інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом;  
    -7- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 1 доповнити новим визначенням: "інноваційна продукція - нова конкурентоздатна продукція чи послуги, що є резутьтатом тиражування інноваційного продукту; інноваційною продукцією може бути інноваційний продукт, можливість тиражування якого не передбачається;"  
Враховано частково    
8. інноваційний проект - комплект документів, який включає опис комплексу взаємопов'язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок і нових технологій у виробництві або соціальній сфері;   -8- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
У статті 1 визначення "інноваційний прект" подати у наступній редакції: "інноваційний проект - комплект документів, який визначає процедуру і комплекс всіх необхідних заходів (в тому числі - інвестиційних) створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції"  
Враховано   інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і комплекс всіх необхідних заходів (в тому числі - інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції; пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що належить до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України;  
    -9- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Доповнити статтю 1 наступним визначенням: "пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що належить до пріоритетного напряму інноваційної діяльності"  
Враховано    
9. інноваційний центр (інноваційне підприємство) - підприємство, що виробляє та реалізує інноваційний продукт і занесене до Державного реєстру інноваційних центрів.   -10- Павловський М.А. (в.о. № 188)
У статті 1 замість визначення "інноваційний центр" записати: "інноваційнийна структура - юридична особа або об'єднання на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників) створена (створені) у відповідності до чинного законодавства, яка виробляє (виробляють) та реалізує (реалізують) інноваційний продукт і занесена (занесені) до Державного реєстру інноваційних структур: технопарк, інноваційний центр, інноваційне підприємство та інші форми інноваційної діяльності" і далі по тексту законопроекту застосовувати термін "інноваційна структура" замість "інноваційний центр".  
Враховано частково   інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг; інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).  
    -11- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 1 замість визначення "інноваційний центр" записати: "інноваційне підприємство (інноваційний центр, іноваційний технопарк тощо) - підприємство, що виробляє і реалізує інновацінй продукти і (або) інноваційну продукцію чи послуги, обсяг яких перевищує 80% загального обсягу продукції і (або) послуг".  
Враховано    
    -12- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 1 доповнити новим визначенням: "інноваційна інфраструктура - підприємства, організації, установи, фірми, асоціації будь-якої форми власності, які надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні тощо)".  
Враховано    
10. Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності      Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності  
11. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності складається із Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.   -13- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 2 до переліку законів, що входять до сфери інноваційної діяльності, додати Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів.  
Враховано   Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на Коституції України і складається із Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"", Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів", цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері. Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції. Основними принципами державної інноваційної політики є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу; забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності; сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.  
    -14- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
У статті 2 до переліку законів, що входять до сфери інноваційної діяльності, додати Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів".  
Враховано    
    -15- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Об'єднати статті 5 і 6, перенести їх до першого розділу і викласти як одну статтю у наступній редакції: "Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції. Основними принципами і завданнями державної інноваційної політики є: орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу; забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності; сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.  
Враховано    
12. Стаття 3. Об'єкти інноваційної діяльності      Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності  
13. Об'єктами інноваційної діяльності є: наукові знання, науково-технічні та технологічні ідеї та рішення, здобуті у процесі проведення фундаментальних та прикладних досліджень;   -16- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю 3 викласти в наступній редакції: "Об'єктами інноваційної діяльності є: - інноваційні програми і проекти; - науково-технічна інформація; - інвестиції в інноваційне підприємництво; - виробниче обладнання та процеси; - алгоритми і принципи організаційного управління в сфері виробництва і послуг; - сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; - товарна продукція; - механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції; - нові знання та інтелектуальні продукти; - інфрастурктура виробництва і підприємництва."  
Враховано частково   Об'єктами інноваційної діяльності є: - інноваційні програми і проекти; - нові знання та інтелектуальні продукти; - виробниче обладнання та процеси; - інфрастурктура виробництва і підприємництва; - організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; - сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; - товарна продукція; - механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.  
14. організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру виробництва і соціальної сфери;   -17- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Другий абзац статті 3 викласти у редакції: "організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру виробництва і (або) соціальної сфери"  
Враховано    
15. науково-технічна, економічна та організаційно-технологічна документація;       
16. результати використання у виробництві нових технологічних процесів або створення нової продукції.       
17. Стаття 4. Суб'єкти інноваційної діяльності      Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності  
18. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України та іноземних держав, які проводять інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в об'єкти інноваційної діяльності. Права та обов'язки суб'єктів інноваційної діяльності визначаються законодавством України.   -18- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 4 останнє речення вилучити і замість слів "в об'єкти інноваційної діяльності" записати "в реалізацію інноваційних проектів", текст статті подати у наступній редакції: "Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України та іноземних держав чи об'єднання цих осіб, які проводять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.."  
Враховано   Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.  
    -19- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
У першому реченні статті 4 після слова "діяльність" додати слова "в Україні"  
Враховано    
    -20- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити статтю 4 реченням: "Держава гарантує реєстрацію і захист права інтелектуальної власності суб'єктів інноваційної діяльності в установленому законом порядку"  
Відхилено    
19. Розділ II. Державна політика та державне регулювання у сфері інноваційної двяльності   -21- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Назву Розділу П подати у редакції: "Державне регулювання у сфері іноваційної діяльності", а статті 5 і 6 об'єднати в одну статтю під назвою "Мета і принципи державної інноваційної політики" і перенести до розділу першого  
Враховано   Розділ II. Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності  
20. Стаття 5. Мета державної інноваційної політики       
21. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення й використання науково-технічного потенціалу країни, які забезпечують впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції, що сприяє соціально-економічному розвитку країни.   -22- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити абзац 3 частини 2 статті 5 після слів "у сфері інноваційної діяльності" словами "для суб'єктів інноваційної діяльностї незалежно від форми власності і підпорядкування" і після слів "фінансова підтримка" додати "і пільгове оподаткування"  
Враховано    
    -23- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Передостанній рядок статті 5 вилучити.  
Враховано    
22. Основними завданнями державної інноваційної політики є:       
23. формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;       
24. створення умов для розвитку і збереження науково-технічного та інноваційного потенціалу;       
25. фінансова підтримка інноваційної діяльності;       
26. сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;       
27. інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; створення умов для розвитку інноваційної діяльності; підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.       
28. Стаття 6. Принципи державної інноваційної політики       
29. Принципами державної інноваційної політики є:       
30. орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;       
31. максимальне використання науково-технічного потенціалу України та досягнень світової науки і техніки;       
32. ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності;       
33. органічне поєднання досягнень науково-технічного прогресу з потребами економічного, соціального і духовного розвитку суспільства;       
34. сприяння збалансованому розвитку наукового, освітнього і виробничого потенціалів, а також ринку науково-технічної продукції;       
35. підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;       
36. демократизація та децентралізація управління, розвиток самоврядування у сфері науки і техніки;   -24- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
У третій від кінця статті 6 фразі вилучити слова "та децентралізація"  
Враховано частково    
37. охорона авторських прав і забезпечення прав власності на інноваційний продукт;       
38. здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності.       
39. Стаття 7. Державне регулювання інноваційної діяльності      Стаття 6. Державне регулювання інноваційної діяльності  
40. Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності, а також захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; удосконалення державного управління у сфері інноваційної діяльності; розвитку сучасної інфраструктури фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки інноваційної діяльності; визначення і підтримки пріоритетів інноваційної діяльності різних рівнів та напрямів.   -25- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 7 викласти в наступній редакції: "Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: діяльності різних рівнів та напрямів; створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності; захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; інвестування, пільгового кредитування виконання пріоритетних інноваційних проектів: стимулювання кредитування комерційними банками та іншими фінансово-кредитними установами виконання інноваційних проектів; встановлення спеціальних режимів оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності, що реалізують інноваційні проекти: удосконалення державного управління у сфері інноваційної діяльності; розвитку сучасної інфраструктури фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки інноваційної діяльності; використання бюджетів загальнодержавного та реґіонального рівнів для прямої та непрямої фінансової підтримки інноваційних програм, проектів державного значення, а також цільової підтримки функціонування інноваційної інфраструктури."  
Враховано   Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів; встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності 1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності; затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності як окрему загальнодержавну програму або у складі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, охорони довкілля; в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності; здійснює парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності; доручає Рахунковій палаті Верховної Ради України контролювати правомірність кредитування інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету, а також повернення до бюджету раніше наданих кредитів. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради відповідно до їх компетенції: затверджують регіональні інноваційні програми, що кредитуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів ; визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних інноваційних програм і доручають Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, делегують повноваження обласним і районним державним адміністраціям фінансування регіональних інноваційних програм через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) у межах виділених у цих бюджетах коштів; контролюють фінансування регіональних інноваційних програм за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів. Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські, селищні, міські ради відповідно до їх компетенції: затверджують місцеві інноваційні програми; у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм; створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, затверджуть їх Статути чи Положення про них, підпорядковують їх своїм виконавчим органам; доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або через комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи; затверджують порядок формування і використання коштів комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення); контролюють діяльність комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ.  
    -26- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У статті 7 у останньому абзаці замість тексту "визначення і підтримки пріоритетів..." записати "визначення пріоритетів інноваційної діяльності державного, регіонального та місцевого рівнів".  
Враховано    
    -27- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 7 доповнити окремою частиною наступного змісту: "інформування про аналіз впровадження інноваційних проектів та завершені проекти" статтей 19 і 20  
Враховано в редакції   
    -28- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Сформулювати окремо функції представницьких органів у сфері інноваційної діяльності і доповнити Закон окремою статтею наступного змісту: "Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної республіки Крим та місцевих рад у сфері інноваційної діяльності 1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності; затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності як окрему загальнодержавну програму або у складі Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, охорони довкілля; в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності; здійснює парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності в тому числі щодо виконання інноваційних проектів, яким надавалася фінансова підтримка із Державного бюджету і про повернення раніше наданих кредитів. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради відповідно до їх компетенції: затверджують регіональні інноваційні програми; визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів для кредитування регіональних інноваційних програм і доручають Раді Міністрів Автономної Республіки Крим та делегують повноваження обласним і районним державним адміністраціям фінансування регіональних інноваційних програм через державні інноваційні фінансово-кредитні установи чи їх регіональні відділення; затверджують звіти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади про результати виконання інноваційних проектів, які фінансувалися із місцевих бюджетів."  
Враховано    
    -29- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Серед повноважень обласних і районних рад у сфері інноваційної діяльності вилучити повноваження "створюють регіональні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки виконання регіональних і місцевих інноваційних програм і інноваційних проектів за кошти місцевих бюджетів" і надати право органам місцевого самоврядування створювати місцеві інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм.  
Враховано    
41. Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності      Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності  
42. Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності, а саме:      Кабінет Міністрів України: здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності;  
43. готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо обсягів фінансування Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів;   -30- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Другий абзац статті 8 викласти у редакції: "в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля або як окрему загальнодержавну програму готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;"  
Враховано   готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності як окрему загальнодержавну програму або в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;  
44. здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;   -31- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Третю фразу статті 8 викласти у наступній редакції: "затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності і здійснює заходи щодо їх реалізації"  
Враховано частково   здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;  
45. сприяє створенню сучасної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності;   -32- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 8 наступними абзацами:  
Враховано   сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності;  
    -33- "визначає Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і його повноваження у цій сфері;"  Немає висновку    
46. затверджує порядок формування та використання коштів Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів;   -34- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Серед повноважень Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності записати: "забезпечує проведення централізованої державної інноваційної політики з урахуванням інтересів регіонів, підприємств, організацій та громадян через державну інноваційну фінансово-кредитну укстанову, а саме Українську державну інноваційну компанію (УДІК); затверджує положення про державну інноваційну фіінансово-кредитну установу та положення про порядок формування та використання її інноваційних коштів; готує та подає Верховній Раді України як складову частину проекту Закону України "Про державний бюджет" пропозиції щодо обсягів фінансування інноваційної діяльності через фінансово-кредитні установи"  
Враховано частково   створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, затверджує їх Статути чи Положення про них, підпорядковує ці установи спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності; готує та подає Верховній Раді України як складову частину проекту Закону України "Про державний бюджет" пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання інноваційних проектів через спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи;  
47. затверджує порядок ведення Державного реєстру інноваційних центрів.   -35- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Шостий абзац статті 8 викласти у редакції: "затверджує подані Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності положення про Реєстраційний орган інноваційних проектів і порядок ведення Державного реєстру інноаційних проектів; встановлює розмір збору за проведення кваліфікації і державної реєстрації інноваційних проектів;"  
Враховано   затверджує Положення про порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів; інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, які кредитувалися за кошти Державного бюджету, і про повернення до бюджету наданих раніше кредитів.  
    -36- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту: "звітує перед Верховною Радою України про результати діяльності Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів, які фінансувалися з Державного бюджету"  
Враховано частково    
    -37- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту: "інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, які фінансувалися із бюджету"  
Враховано    
48. Стаття 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності   -38- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Назву статті 9 викласти у редакції: "Стаття 9. Повноваження Центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і інших центральних органів виконавчої влади"  
Враховано   Стаття 9. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і інших центральних органів виконавчої влади  
49. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі науки і технологій:      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності:  
50. здійснює заходи щодо проведення єдиної наукової, науково-технічної та інноваційної політики;      здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики;  
51. готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, реалізує заходи з їх державної підтримки та стимулювання;   -39- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Третю фразу статті 9 викласти у наступній редакції: "визначає пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджує їх в Кабінеті Міністрів України та реалізує заходи з їх державної підтримки та стимулювання"  
Враховано частково   готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних інноваційних програм і щодо необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування;  
52. координує роботу центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;      координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних органів виконавчої влади;  
53. організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи інноваційних проектів;   -40- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
П'ятий і сьомий абзаци статті 9 викласти у редакції: "визначає Реєстраційний орган для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру, подає до Кабінету Міністрів України для затвердження Положення про нього; контролює діяльність Реєстраційного органу;"  
Враховано   визначає свій окремий підрозділ для кваліфікування інноваційних проектів з метою їх державної реєстрації; здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде Державний реєстр інноваційних проектів; готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє Статути чи Положення про ці установи;  
    -41- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
П'ятий абзац статті 9 викласти у редакції: "визначає Реєстраційний орган з мережею уповноважених регіональних відділень для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру, подає до Кабінету Міністрів України для затвердження Положення про Реєстраційний орган і його регіональні відділення"  
Враховано    
54. розглядає та затверджує регіональні інноваційні програми;   -42- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Абзац шостий статті 9 Закону вилучити, тому що розгляд і затвердження регіональних інноваційнихї програм не може бути у компетенції Центрального органу виконавчої влади, а лише органу місцевого самоврядування.  
Враховано    
55. організовує ведення державної реєстрації інноваційних центрів.   -43- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 9 абзацами наступного змісту: "розробляє положення про державні інноваційні фінансово-кредитні установи і подає їх на затвердження до Кабінету Міністрів України; контролює роботу підзвітних йому державних інноваційних фінансово-кредитних установ; організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності."  
Враховано   затверджує порядок формування і використання коштів підпорядкованих йому спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ і контролює їх діяльність; доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам здійснення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет"; організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності.  
    -44- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Серед передбачених повноважень Центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності вилучити повноваження "розробляє положення про державні інноваційні фінансово-кредитні устнови і подає їх на затвердження до Кабінету Міністріві України;"  
Відхилено    
    -45- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
і дописати повноваження "виступає замовником створення інноваційного продукту за рахунок коштів Державного бюджету для реалізації державних і міжгалузевих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і пропонує державній інноваційній фінансово-кредитній установі визначити виконавця шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур та профінансувати його виконання у межах коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет""  
Враховано частково    
56. Інші центральні органи виконавчої влади:   -46- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
У першому абзаці частини другої статті 9 вилучити слово "інші"  
Враховано   Центральні органи виконавчої влади:  
57. здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють організаційно-економічні механізми її реалізації;      здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації;  
58. виступають замовником створення інноваційного продукту;   -47- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Доповнити абзац 3 частини 2 статті 9 після слів "виступає замовником інноваційного продукту" словами "та визначає виконавця шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур"  
Враховано частково    
59. беруть участь у підготовці інноваційних проектів з метою їх державної підтримки;   -48- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Серед передбачених повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності записати: "виступають замовником створення інноваційних продуктів за рахунок коштів Державного бюджету чи їх частковим залученням для реалізації галузевих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та пропонують державній інноваційній фінансово-кредитній установі визначити виконавців шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур і здійснити фінансову підтримку в обсязі коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет"  
Враховано частково   доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам здійснення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет".  
    -49- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Абзаци 3 - 5 частини другої сатті 9 викласти у наступній редакції: "доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам здійснення фінансової підтримки пріоритетних інноваційних проектів у відповідній галузі економіки шляхом бюджетного кредитування у межах коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет", проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів для бюджетного кредитування;"  
Враховано    
60. укладають відповідні договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із створення інновацій.   -50- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 9 доповнити частинами наступного змісту: "інформує у своїх виданнях про завершені інноваційні проекти"; "публікує реєстри інноваційних проектів, які здійснюються за рахунок державних коштів. У реєстрі зазначається реєстраційний номер інноваційного проекту, його основні характеристики, установа та особа, відповідальні за проект, кошти, виділені для фінансування проекту та прогнозовані терміни впровадження проекту у виробництво"; "аналізує впровадження інноваційних проектів, що здійснюються за рахунок державних коштів"; "інформує про інноваційні проекти, яким продовжені терміни впровадження із зазначенням причин"  
Враховано частково у редакціях інших статей   
61. Стаття 10. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади   -51- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
Розділити повноваження місцевих рад і місцевих органів виконавчої влади щодо впливу на проведення інноваційної діяльності і назву статті 10 викласти у редакції: "Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності", а також перший абзац статті 10 викласти у редакції: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції:"  
Враховано   Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації (у межах делегованих ім органами місцевого самоврядування повноважень) відповідно до їх компетенції:  
62. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо інноваційної діяльності відповідно до їх компетенції:       
63. розробляють проекти регіональних інноваційних програм та вживають заходів до їх реалізації;   -52- Ключковський Ю.Б. (реєстр. картка № 339)
В абзаці другому статті 10 після слова "регіональних" додати "і місцевих", а абзац третій вилучити.  
Враховано   розробляють проекти регіональних інноваційних програм і подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам; вживають заходи до виконання регіональних інноваційних програм;  
64. створюють місцеві інноваційні фонди відповідно до законодавства України;       
65. сприяють розвиткові суб'єктів інноваційної діяльності;   -53- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю 10 абзацом наступного змісту: "-створюють сучасну інфраструктуру у сфері інноваційної діяльності";  
Враховано частково   сприяють інноваційній діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної інфраструктури у цій сфері;  
    -54- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У статті 10 замість тексту "сприяють розвиткові суб'єктів інноваційної діяльності" записати "сприяють розвитку інноваційнорї діяльності". У цій же статті у тексті "залучають відповідні підприємства, установи і організації (за їх згодою) до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів" вилучити слово "відповідні"  
Враховано    
66. залучають відповідні підприємства, установи і організації (за їх згодою) до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів.   -55- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю 10 доповнити таким абзацом: "виступають замовниками створення інноваційних продуктів за рахунок коштів місцевих бюджетів чи їх частковим залученням для реалізації регіональних і місцевих приіоритетних напрямів інноваційної діяльності та пропонують державній інноваційній фінансово-кредитній установі визначати на конкурсній основі виконавців науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення новацій та профінансувати їх за рахунок коштів, передбачених місцевими бюджетами".  
Враховано частково   залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів; доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам (їх регіональним відділенням) проведення конкурсного відбору інноваційних проектів регіональних інноваційних програм і здійснення їх фінансової підтримки у межах коштів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим і обласних та районних бюджетах; подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із Державного бюджету. Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції: розробляють проекти місцевих інноваційних програм і подають їх для затвердження відповідним місцевим радам; вживають заходи до виконання місцевих інноваційних програм; залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку населених пунктів; доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам (їх регіональним відділенням) або комунальним інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного відбору інноваційних проектів місцевих інноваційних програм і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті; готують і подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо створення комунальних спеціалізованих інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм; подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за місцевими програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із Державного бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи.  
    -56- Рибак В.В. (в.о. № 45)
Доповнити статтю 10 абзацами наступного змісту: "виступають замовниками створення інноваційного продукту у випадку фінансування інноваційної діяльності повність або частково з місцевих бюджетів та місцевих інноваційних фондів"; "укладають відповідні договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкорських робіт зі створення новацій"; "подають пропозиції Державному інноваційному фонду стосовно включення інноваційних проектів за регіональними програмими до державних програм"  
Враховано частково    
67. Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності      Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності  
68. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства шляхом ведення Державного реєстру інноваційних центрів та державної наукової і науково-технічної експертизи інноваційних проектів.   -57- Чорноволенко О.В. (реєстр. картка № 322)
Статтю 11 викласти у наступній редакції: 1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства щодо інноваційної діяльності. 2. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, а щодо визначених статтями розділу V цього Закону особливостей оподаткування, митного та валютного регулювання суб'єктів інноваційної діяльності - Державною податковою адміністрацією, Митним комітетом і Міністерством фінансів України відповідно.  
Враховано частково   1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства щодо інноваційної діяльності.  
69. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі науки і технологій.   -58- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У статті 11 підсилити положення щодо державного контролю за бюджетним кредитуванням реалізації пріоритетних інноваційних проектів, зокрема підсилити контрольні фукнкції Верховної Ради України у цій сфері із залученням Рахункової палати  
Враховано   Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється: а) Верховною Радою України і підпорядкованою їй Рахунковою палатою згідно до положень останнього абзацу частини першої статті 7 цього Закону; б) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності; в) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування у межах їх повноважень; г) щодо визначених статтями розділу V цього Закону особливостей оподаткування - Державною податковою адміністрацією; д) щодо стимулювання комерційних банків, що кредитують виконання інноваційних проектів, - Національним банком України. Розділ Ш. Правовий режим інноваційних проектів, продуктів і продукції, інноваційних підприємств та державна реєстрація інноваційних проектів Стаття 12. Інноваційний проект 1. Інноваційним визнається проект, яким передбачається розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 14 і 15 цього Закону. 2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інноваційного проекту надається за умови його державної реєстрації. 3. Державна реєстрація інноваційного проекту здійснюється за ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності у відповідності з положеннями статті 13 цього Закону. Стаття 13. Державна реєстрація інноваційних проектів 1. Державна реєстрація інноваційних проектів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 2. Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за поданням суб'єктів інноваційної діяльності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. Цей орган веде Державний реєстр інноваційних проектів. 3. Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру інноваційних проектів є його кваліфікування. Для кваліфікування інноваційних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності визначає окремий підрозділ (далі - Установу). 4. Установа може мати регіональні відділення у Автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. 5. Установа для кваліфікування інноваційних проектів організує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектів. Експертиза при кваліфікуванні інноваційних проектів виконується за рахунок коштів суб'єктів інноваційної діяльності, які заявляють проекти на державну реєстрацію, і у відповідності до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу". 6. Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності до Державного реєстру інноваційних проектів. Інноваційні проекти з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених Верховною Радою України, визнаються Установою пріоритетними інноваційними проектами. 7. Інформація про занесення інноваційного проекту до Державного реєстру публікується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у його бюлетені. 8. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності видає суб'єкту інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту. Форма свідоцтва затверджується Кабінетом Міністрів України. 9. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту є чинним протягом трьох років від дати його видачі. Після завершення цього строку державна реєстрація інноваційного проекту і відповідний запис у Державному реєстрі інноваційних проектів анулюються. Інфоромація про це публікується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності у його бюлетені. 10. Державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи іншої державної фінансової підтримки. 11. Строк розгляду Установою проекту, поданого для державної реєстрації як інноваційного, не повинен перевищувати шість місяців від дати його прийняття. 12. Особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", визначаються спеціальним Положенням. 13. У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності чи будь-якої іншої фізичної або юридичної особи з рішенням щодо кваліфікації інноваційного проекту і (або) з його державною реєстрацією ці акти можуть бути оскаржені до суду (арбітражного суду). 14. Установа несе відповідальність за повноту і достовірність експертизи і за збереження конфіденційної інформації, пов'язаної з інноваційними проектами. 15. Неправомірні кваліфікація і державна реєстрація проекту як інноваційного тягнуть за собою відповідальність згідно з цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством. 16. Правопорушеннями при кваліфікуванні і державній реєстрації інноваційних проектів вважаються: а) прийняття рішення про кваліфікування інноваційного проекту і його державну реєстрацію без проведення експертизи; б) фальсифікація висновків експертизи; в) вчинення дій, що перешкоджають проведенню експертизи; г) умисне примушування або створення для експертів чи експертних комісій обставин, які зумовлюють необ'єктивне проведення експертизи; д) переслідування експертів за підготовлені ними висновки, несприятливі для тої чи іншої особи чи організації; е) залучення до експертизи посадових осіб та фахівців, безпосередньо заінтересованих результатами експертизи; є) розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з розглядуваними інноваційними проектами. Стаття 14. Інноваційний продукт 1. Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає наступним вимогам: а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкту інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для даного продукту; б) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники. 2. Рішення про кваліфікування продукту інноваційним приймає Установа чи її регіональне відділення за результатами експертизи. Стаття 15. Інноваційна продукція 1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає наступним вимогам: а) отримується внаслідок виконання інноваційного проекту; б) виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники. 2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи застосування інноваційного продукту. 3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування. 4. Рішення про кваліфікування продукції інноваційною приймає Установа чи її регіональне відділення за результатами експертизи. Стаття 16. Інноваційні підприємства 1. Інноваційним підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. 2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатору, технополісу, технопарку тощо. 3. Статус підприємства як інноваційного дає йому право на пільги, визначені частинами четвертою і п'ятою статті 21 цього Закону. Оподаткування інноваційного підприємства при реалізації ним інноваційних проектів здійснюється на тих самих умовах, що і всіх інших суб'єктів інноваційної діяльності, визначених частинами першою, другою і третьою статті 21 цього Закону  
    -59- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Розділ четвертий проекту Закону встановити як розділ третій і його назву подати в наступній редакції: " Розділ Ш. Правові та організаційні основи кваліфікування інноваційних продукту, продукції, проекту та підприємства  
Враховано    
    -60- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У розділі четвертому проекту Закону замість статті 14 подати такі статті у наступній редакції: "Стаття .Інноваційний проект 1.Інноваційним визнається проект, яким передбачається розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 13 і 14 цього Закону. 2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інноваційного проекту надається за умови його кваліфікування і державної реєстрації Реєстраційним органом. 3. Державні кваліфікування і реєстрація інноваційного проекту здійснюються за ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності, який звертається до Реєстраційного органу чи його регіонального відділення із заявою про проведення державної кваліфікації і реєстрації пропонованого ним для реалізації в Україні проекту як інноваційного. Стаття . Реєстраційний орган Реєстраційний орган визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. 2. Реєстраційний орган здійснює кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру і діє на основі Положення про нього, яке розробляється Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджується Кабінетом Міністрів України. За проведення кваліфікації інноваційних проектів сплачується збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3. Реєстраційний орган може мати регіональні відділення у Автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. 4. Реєстраційний орган організує проведення комплексної експертизи прийнятих до розгляду проектів і приймає рішення щодо визнання їх інноваційними і занесення до Державного реєстру. 5. Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться Реєстраційним органом до Державного реєстру інноваційних проектів. 6. Реєстраційний орган видає суб'єкту інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту. Форма свідоцтва визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджується Кабінетом Міністрів України. За видачу свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту сплачується державне мито, розмір якого встановлюється законодавством. 7. Строк кваліфікування інноваційного проекту не повинен перевищувати 6 місяців від дати прийняття його Реєстраційним органом. За умови внесення додаткового збору, розмір якого встановлює Кабінет Міністрів України, строк проведення державної кваліфікації інноваційного проекту може бути скорочений до 3 місяців. 8. Реєстраційний орган несе відповідальність за повноту і достовірність експертизи і за збереження комерційних таємниць, пов'язаних з інноваційними проектами. Неправомірна кваліфікація і державна реєстрація проекту як інноваційного тягне за собою відповідальність згідно з цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством. 9. Особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", визначаються спеціальним Положенням. 10. У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності чи будь-якої іншої фізичної або юридичної особи з рішенням Реєстраційного органу щодо кваліфікації і державної реєстрації інноваційного проекту це рішення може бути оскаржене до суду (арбітражного суду). Стаття . Інноваційний продукт 1. Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає наступним вимогам: а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкту інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має охоронні документи чи ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриття. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності чи відкриття є визначальними для даного продукту; б) розробка продукту суттєво підносить вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він має суттєво вищі техніко-економічні показники і конкурентоздатність. 2. Рішення про кваліфікацію продукту інноваційним приймає Реєстаційний орган чи його регіональне відділення за результатами відповідної експертизи. Стаття . Інноваційна продукція 1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка випускається в Україні вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією має суттєво вищі техніко-економічні показники , і є конкурентоздатною на внутрішньому і (або) зовнішньому ринках. 2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування інноваційного продукту. 3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування. 4. Продукція вважається інноваційною протягом періоду, який визначаєтьсяч згідно встановленого Кабінетом Міністрів України порядку, але не більше ніж три роки від початку її реалізації."  
Враховано частково    
    -61- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У статті, що визначає умови кваліфікування і реєстрації інноваційних проектів відзначити, що державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо його обов'язкового кредитування чи іншої фінансової підтримки, а також передбачити перелік можливих правопорушень при кваліфікуванні, які тягнуть за собою відповідальність.  
Враховано    
    -62- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
При визначенні порядку кваліфікування інноваційних проектів передбачити наступне: 1) передбачити можливість формування Реєстраційним органом регіональних відділень у АР Крим, областях і містах Києві та Севастополі; 2) надати можливість звернення за кваліфікацією до регіональних відділень Реєстраційного органу; 3) надати регіональним відділенням право визнавати проекти інноваційними. 4) надати регіональним відділенням право давати заключення про кваліфікацію продукту і (або) продукції як інноваційної.  
Враховано частково    
    -63- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У розділі четвертому проекту Закону статтю 15 подати у наступній редакції: "Стаття 15. Інноваційні підприємства 1. Підприємство будь-якої форми власності може отримати статус іннваційного, якщо більше ніж 80% обсягу його продукції (у грошовому вимірі) є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. 2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, технополісу, технопарку тощо. Статус підприємства як інноваційного дає йому право на пільги, визначені частиною четвертою статті 20 цього Закону."  
Враховано    
    -64- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті, яка визначає статус інноваційного підприємства, записати норму, яка надає право регірнальним відділенням Реєстраційного органу приймати рішення про надання підприємству статус інноваційного.  
Відхилено    
70. Розділ III. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності   -65- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити розділ Ш новою статтею наступного змісту: "Стаття 16. Види державної фінансової підтримки інноваційної діяльності Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання інноваційних проектів може бути надана державна фінансова підтримка у наступних видах: а) повне бюджетне кредитування пріоритетних інноваційних проектів; б) часткове бюджетне кредитування інноваційних проектів (до 50% необхідних коштів) за умови залучення до фінансуання проекту решти необхідних коштів самим суб'єктом інноваційної діяльності чи інвестиційних коштів інших фізичних і юридичних осіб; в) повна чи часткова компенсація відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів; г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів; д) державне страхування реалізації інноваційних проектів."  
Враховано   Розділ IV. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності Стаття 17. Види державної фінансової підтримки інноваційної діяльності Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних проектів може бути надана державна фінансова підтримка шляхом: а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; б) часткового (до 50% ) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності; в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів; г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів; д) майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України "Про страхування".  
    -66- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю, що визначає види державної фінансової підтримки , доповнити абзацом: "часткове державне інвестування за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів за рахунок власних чи запозичених коштів суб'єктів інноваційної діяльності чи інвестиційних коштів інших фізичних чи юридичних осіб"  
Враховано частково    
71. Стаття 12. Джерела фінансування інноваційної діяльності      Стаття 18. Джерела фінансування інноваційної діяльності  
72. Фінансування інноваційної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, власних чи запозичених коштів суб'єктів інноваційної діяльності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.   -67- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 12 викласти у наступній редакції "Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є: а) кошти державного бюджету; б) кошти місцевих бюджетів; в) кошти спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ (в тому числі й реґіональних); г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; є) інші джерела, не заборонені законодавством України. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності здійснюється за рахунок джерел, перерахованих у підпунктах а), б) і в) частини першої цієї статті."  
Враховано   Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є: а) кошти Державного бюджету України; б) кошти місцевих бюджетів; в) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; е) інші джерела, не заборонені законодавством України.  
    -68- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У статті, що визначає джерела фінансування, замість тексту "кошти спеціалізованих державних ..." записати текст "кошти Української державної інноваційної компанії"  
Відхилено    
73. Стаття13.Державний інноваційний фонд   -69- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Назву статті 13 подати у наступній редакції: " Українська державна інноваційна компанія", а перший пункт цієї статті викласти у редакції: "1. Кабінет Міністрів України здійснює державну фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів інноваційної господарювання різних форм власності через УДІК (далі - Компанія) за рахунок бюджетних коштів і залучення вітчизнятих та іноземних інвестицій" У цій статті передбачити положення про те, що кошти компанії, які формуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, витрачаються Компанією виключно для фінансування відповідних регіональних і місцевих інноваційних програм або можуть бути направлені на фінансування інших програм тільки за згодою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах їх компетенції. Також передбачити положення про те, що кредитування Компанією інноваційних проектів здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. 3  
Відхилено   Стаття 19. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи 1. Для здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за рахунок коштів Державного бюджету України, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності створює спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи. 2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа підпорядковується спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і діє на основі Положення (Статуту), що затверджується Кабінетом Міністрів України. 3. Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи формуються за рахунок коштів Державного бюджету України, визначених Законом України "Про Державний бюджет України", коштів від повернення раніше виданих суб'єктам інноваційної діяльності кредитів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України. 4. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів, а також коштів від повернення раніше виданих суб'єктам інноваційної діяльності кредитів за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів може надавати суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17 цього Закону. Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що формуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, витрачаються нею виключно для фінансування відповідних регіональних чи місцевих інноваційних програм і проектів. Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що формуються за рахунок залучених вітчизняних та іноземних інвестицій фізичних і юридичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України, можуть витрачатися нею як на всі перераховані у статті 17 цього Закону види інвестування інноваційної діяльності, так і на інші види інвестування, передбачені Положенням (Статутом). 5. Для отримання державної фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного реєстру, подають до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (її регіональних відділень) інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається нею. 6. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх державної фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності. 7. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, у залежності від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи один чи декілька передбачених статтею 17 цього Закону видів державної фінансової підтримки. 8. Фінансова підтримка Державною інноваційною фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. 9. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів. 10. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може надаватися Державною інноваційню фінансово-кредитною установою у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів. 11. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа надає у засобах масової інформації щорічний звіт про фінансування нею інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично інформує громадськість про: - результати конкурсного відбору інноваційних проектів для державної фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки; - результати контролю виконання фінансованих інноваційних проектів; - завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин; - повернення раніше наданих кредитів. Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з урахуванням цього Закону. Стаття 20. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи 1. Для здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних програм органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи і підпорядковувати їх виконавчим органам місцевого самоврядування. 2. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи діють на основі Положень (Статутів) про них, що розробляються і затверджуються органами місцевого самоврядування. 3. Кошти Комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи формуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, коштів від повернення раніше виданих суб'єктам інноваційної діяльності кредитів за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України. 4. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а також коштів від повернення раніше виданих суб'єктам інноваційної діяльності кредитів за рахунок коштів місцевого бюджту може надавати суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17 цього Закону. Кошти Комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи, що формуються за рахунок залучених вітчизняних та іноземних інвестицій фізичних і юридичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України, можуть витрачатися нею як на всі перераховані у статті 17 цього Закону види інвестування інноваційної діяльності, так і на інші види інвестування, передбачені Положенням (Статутом). 5. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного реєстру, подають до Комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається цією установою. 6. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа організовує конкурсний відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності. 7. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, у залежності від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від Комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи один чи декілька передбачених статтею 17 цього Закону видів фінансової підтримки. 8. Фінансова підтримка Комунальною установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. 9. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів. 10. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може надаватися Комунальною інноваційною фінансово-кредитною установою у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів. 11. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа надає у місцевих засобах масової інформації щорічний звіт щодо профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично інформує громадськість про: - результати конкурсного відбору інноваційних проектів для фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки; - результати контролю виконання фінансованих інноваційних проектів; - завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин; - повернення раніше наданих кредитів. Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з урахуванням цього Закону.  
    -70- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 13 викласти як дві статті у наступній редакції: "Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 1. Для здійснення державної фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за рахунок бюджетних коштів і залучення вітчизняних та іноземних інвестицій Кабінет Міністрів України створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи. 2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі - Установа) підпорядковується Центральному органові виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, діє на основі Положення про неї, яке розробляє Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджує Кабінет Міністрів України. 3. Кошти Установи формуються за рахунок коштів Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет", місцевих бюджетів, коштів від повернення раніше виданих Установою кредитів суб'єктам інноваційної діяльності, залучених вітчизнятих та іноземних інвестицій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, власної фінансово-господарської діяльності чи спільної діяльності із фінансованими нею суб'єктами інноваційної діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України. 4. Фінансова підтримка Установою за рахунок коштів Державного бюджету може бути надана суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації тільки тих інноваційних проектів, що отримали визначений згідно з положеннями статті 14 цього Закону статус пріоритетних інноваційних. Кошти Установи, що формуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, витрачаються Установою виключно для фінансування регіональних інноваційних програм і проектів. 6. Для отримання державної фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності подають до Установи чи до одного із її регіональних відділень (якщо положення про Установу передбачає можливість створення регіональних відділень) інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається Установою. 7. Установа організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності. 8. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, у залежності від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від Установи передбачені статтею 16 цього Закону види державної фінансової підтримки. Фінансування Установою інноваційних проектів на безповоротній основі здійснюється тільки за рахунок коштів Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет", та коштів місцевих бюджетів. 10. Фінансування Установою інноваційних проектів на поворотній основі шляхом надання кредитів чи лізингу здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. 11. Установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів. 12. Фінансова підтримка надається Установою у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів. 13. Установа надає у засобах масової інформації щорічний звіт щодо профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично інформує громадськість про: - результати конкурсного відбору інноваційних проектів для державної фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки; - результати контролю виконання фінансованих інноваційних проектів; - завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин; - повернення раніше наданих кредитів. Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з врахуванням положень положення Закону України "Про державну таємницю". Регіональні інноваційні фінансово-кредитні установи 1. Регіональні спеціалізовані інноваційні фінансово-кредитні установи (далі - Регіональні установи) можуть створюватися Верховною Радою Автономної Республіки Крим і обласними радами народних депутатів для здійснення фінансової підтримки реалізації регіональних і місцевих інноваційних програм. 2. Регіональні установи підпорядковуються радам, які їх утворили, і діють на основі Положень (Статутів), що розробляються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування і затверджуються відповідними радами. 3. Кошти регіональних установ формуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів від повернення раніше виданих кредитів суб'єктам інноваційної діяльності, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, власної фінансово-господарської діяльності чи спільної діяльності із фінансованими нею суб'єктами інноваційної діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України. 4. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного реєстру, подають до Регіональної установи інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається Регіональною установою. 5. Регіональна установа організовує конкурсний засадах відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності. 6. Фінансова підтримка Регіональною установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів чи лізингу здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. 7. Регіональна установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів. 8. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може надаватися Регіональною установою у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів. 9. Регіональна установа надає у регіональних засобах масової інформації щорічний звіт щодо профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично інформує громадськість про: - результати конкурсного відбору інноваційних проектів для фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки; - результати контролю виконання фінансованих інноваційних проектів; - завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин; - повернення раніше наданих кредитів."  
Враховано частково    
74. Державний інноваційний фонд створено з метою фінансового забезпечення проведення державної політики у сфері інноваційної діяльності, здійснення фінансової та матеріально-технічної підтримки заходів, спрямованих на впровадження пріоритетних науково-технічних розробок та новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення, освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.       
75. Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному органу виконавчої влади у галузі науки і технологій.       
76. Державний інноваційний фонд:       
77. організовує на конкурсних засадах відбір інноваційних проектів відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, в тому числі за регіональними інноваційними програмами;       
78. надає фінансову підтримку суб'єктам інноваційної діяльності та сприяє залученню інвестицій для виконання інноваційних проектів;       
79. сприяє розповсюдженню результатів інноваційної діяльності шляхом організації проведення виставок, конференцій, рекламної та видавничої діяльності.       
80. Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок зборів до цього фонду, встановлених законодавством України, а також позабюджетних коштів, одержаних в результаті виконання інноваційних проектів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших надходжень, що не суперечать законодавству України.       
81. Положення про Державний інноваційний фонд і порядок формування та використання його коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -71- Рибак В.В. (в.о. № 45)
Доповнити статтю 13 такими частинами: "Поряд з Державним інноваційним фондом є можливим створення місцевих (регіональних) інноваційних фондів. Положення про місцеві (регіональні) інновіційні фонди та порядок їх формування та використання їх коштів затверджується відповідними місцевими радами"  
Відхилено    
82. Розділ IV. Інноваційний продукт та інноваційні центри   -72- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Розділ IV перенести вище і розташувати після розділу П.  
Враховано    
83. Стаття 14. Критерії визначення інноваційного продукту       
84. Критеріями визначення продукції як інноваційного продукту є:       
85. відсутність аналогів, принципово нова продукція;       
86. ступінь поліпшення техніко-економічних показників продукції в порівнянні з існуючими аналогами;       
87. наявність сертифіката ідповідності;   -73- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Передостанню і останню фрази першої частини статті 14 вилучити  
Враховано    
88. наявність сертифіката, що засвідчує відповідність продукції нормам, не нижчим від діючих в Україні.       
89. Порядок визначення інноваційного продукту затверджується Кабінетом Міністрів України.       
90. Стаття 15. Інноваційні центри   -74- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Статтю 15 вилучити з проекту. Вилучити всі посилання на інноваційні центри та Державний реєстр інноваційних центрів.  
Враховано частково    
    -75- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Назву статті 15 викласти у редакції: "Технопарки, інноваційні центри, інноваційні підприємства та інші форми діяльності інноваційних структур".  
Враховано частково    
91. Статус інноваційного центру надається підприємству, що виробляє та реалізує інноваційний продукт, шляхом занесення цього підприємства до Державного реєстру інноваційних центрів.   -76- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Частину першу статті 15 викласти у наступній редакції: "Статус технопарку, інноваційного центру, інноваційного підприємства та інших форм діяльності інноваційних структур надається інноваційній структурі, яка створена відповідно до чинного законодавства і виробляє та реалізує інноваційний продукт, шляхом внесення цієї інноваційної структури до Державного реєстру інноваційних структур"  
Враховано частково    
92. Державну реєстрацію інноваційних центрів здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі науки і технологій шляхом запису і присвоєння їм реєстраційного номера у Державному реєстрі інноваційних центрів.       
93. Документом, що засвідчує надання підприємству статусу інноваційного центру, є свідоцтво встановленого зразка.       
94. Порядок державної реєстрації інноваційних центрів затверджується Кабінетом Міністрів України.   -77- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Ввести до тексту статті 15 абзац з визначенням переваг, що надає занесення підприємства до Державного реєстру інноваційних центрів.  
Відхилено   Розділ V. Особливості в оподаткуванні інноваційної діяльності та стимулювання комерційних банків, що кредитують суб'єктів інноваційної діяльності Стаття 21. Особливості в оподаткуванні інноваційної діяльності 1. Впродовж строку чинності свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту і за умови, що виконання проекту розпочато не пізніше вісімнадцяти місяців від дати його державної реєстрації, оподаткування об'єктів інноваційної діяльності здійснюється у порядку, за яким 50 відсотків податку на додану вартість по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50 відсотків податку на прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються ним виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної діяльності і розширення власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз. 2. Визначене частиною першою цієї статті пільгове оподаткування реалізується за умови, що суб'єкт інноваційної діяльності про початок релізації інноваційного проекту у місячний строк повідомляє відповідний орган Державної податкової адміністрації і по всіх господарських операціях, пов'язаних з виконанням інноваційного проекту, веде окремий бухгалтерський облік. Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість і податку на прибуток, що залишаються у розпорядженні платника податків згідно положень частини першої цієї статті і не використані протягом строку пільгового оподаткування і дванадцяти місяців після нього, підлягають зарахуванню до Державного бюджету. Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація основних фондів і встановлюється щорічна двадцятивідсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. 5. Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Стаття 22. Особливості митного регулювання інноваційної діяльності 1. Необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, яким передбачається випуск інноваційного продукту, щодо якого прийнята постанова Кабінету Міністрів України про його особливу важливість, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту, при ввезенні в Україну протягом строку чинності свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів мають бути визначені в інноваційному проекті перед його державною реєстрацією. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, ввезених в Україну без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, згідно з положеннями частини першої цієї статті, не для потреб виконання інноваційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість сплачується до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита і податку на додану вартість, що мали бути сплачені при ввезенні на митну територію таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на суму податків, виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання. 3. Суб'єкти господарювання, митне регулювання діяльності яких здійснюється згідно з положеннями частини першої цієї статті, щоквартально складають та подають до органів митної служби за своїм місцезнаходженням звіти про використання ввезених ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, компектуючі та інші товари. . Стаття 23. Стимулювання комерційних банків Національний банк України звільняє комерційні банки, що кредитують виконання пріоритетних інноваційних проектів, від обов'язкового резервування сум кредиту в Національному банку України.  
    -78- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити проект Закону новим розділом із такою назвою "Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності та стимулювання комерційних банків, що кредитують суб'єктів інноваційної діяльності"  
Враховано    
    -79- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У новому розділі щодо особливостей оподаткування передбачити статтю у наступній редакції: "Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності 1. Впродовж перших трьох років виконання інноваційного проекту і за умови, що виконання проекту розпочато не пізніше двох років від дати державної реєстрації інноваційного проекту, оподаткування операцій суб'єктів інноваційної діяльності здійснюється у порядку, за яким 50 відсотків податку на додану вартість з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50 відсотків податку на прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються виключно на інноваційну, науково-технічну діяльність і розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз. 2. Визначене частиною першою цієї статті спеціальне оподаткування реалізується за умови, що суб'єкт інноваційної діяльності про початок релізації інноваційного проекту повідомляє відповідний орган Державної податкової адміністрації і по всіх господарських операціях, пов'язаних з виконанням інноваційного проекту, веде окремий бухгалтерський облік. Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість і податку на прибуток, що залишаються у розпорядженні платника податків згідно положень частини першої цієї статті і не використані протягом визначених у ній строків, збільшених на один рік, підлягають зарахуванню до Державного бюджету. Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація основних фондів і встановлюється щорічна 20-відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. 5. Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування."  
Враховано частково    
    -80- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У новому розділі щодо особливостей оподаткування передбачити додатково статтю у наступній редакції: "Особливості митного регулювання інноваційної діяльності 1. Необхідні для виконання інноваційного проекту, яким передбачається випуск інноваційного продукту, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту, при ввезенні в Україну звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів визначаються при реєстрації інноваційного проекту. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання інноваційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість сплачується до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита і податку на додану вартість, що мали бути сплачені при ввезенні на митну територію таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на суму податків, виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання. 3. Суб'єкти господарювання, митне регулювання відносно яких здійснюється згідно з положеннями частини першої цієї статті, щоквартально складають та подають до органів державної податкової адміністрації за своїм місцезнаходженням звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, компектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання."  
Враховано частково    
    -81- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту: "Стимулювання комерційних банків Національний банк України звільняє комерційні банки, що кредитують виконання інноваційних проектів, від обов'язкового резервування сум кредиту в Національному банку України."  
Враховано    
95. Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної діяльності      Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної діяльності  
96. Стаття 16. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності      Стаття 24. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності  
97. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.      Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.  
98. Розділ VI. Прикінцеві положення      Розділ VI. Прикінцеві положення  
99. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
100. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.   -82- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити "Прикінцеві положення" частиною третью наступного змісту: "3. Внести наступні зміни до Законів України: 1) у абзаці другому статті 11 Закону України "Про інвестиційну діяльність" перед текстом "впровадженні відкриттів і винаходів" додати текст "реалізації інноваційних проектів,"; 2) пункт 4.2.14 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у наступній редакції: "Кошти, що надаються платнику податку - суб'єктові інноваційної діяльності спеціалізованими державними і комунальними інноваційними фінансово-кредитними установами згідо до Закону України "Про інноваційну діяльність" та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"; 3) пункт 7.14 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у наступній редакції: "7.14. Особливості оподаткування прибутку суб'єктів інноваційної діяльності при реалізації ними інноваційних проектів, занесених до Державного реєстру інноваційних проектів, встановлюються Законом України "Про інноваційну діяльність", а підпункти 7.14.1 і 7.14.2 цієї статті вилучити; 4) пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) доповнити абзацом такого змісту: "Встановити, що з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну діяльність" справляння податку на прибуток від платників податку - суб'єктів інноваційної діяльності і амортизація їх основних фондів здійснюються з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність""; 5) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №47, ст. 294, №51, ст.305; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83) доповнити абзацом такого змісту: "Встановити, що з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну діяльність" справляння податку на додану вартість від платників податку - суб'єктів інноваційної діяльності здійснюється з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність""; 6) частину першу статті 12 Закону України "Про податок на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238, 1997 р., №47, ст. 294) доповнити пунктом такого змісту: " з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну діяльність" інноваційні підприємства сплачують земельний податок з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"; 7) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" доповнити підпунктом такого змісту: "н) необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, яким передбачається випуск інноваційного продукту, щодо якого прийнята постанова Кабінету Міністрів України про його особливу важливість, сировина, устаткування, обладнання, компектуючі та інші товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам інноваційного проекту, при ввезенні в Україну протягом чинності свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту. Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, компектуючих та інших товарів мають бути визначені в інноваційному проекті перед його державною реєстрацією."  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом і розробити і внести до Верховної Ради України необхідні зміни і доповнення до інших Законів України. 3. Внести наступні зміни до Законів України: 1) у абзаці другому статті 11 Закону України "Про інвестиційну діяльність" перед текстом "впровадженні відкриттів і винаходів" додати текст "реалізації інноваційних проектів,"; 2) пункт 4.2.14 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у такій редакції: "Кошти, що надаються платнику податку - суб'єктові інноваційної діяльності спеціалізованими державними і комунальними інноваційними фінансово-кредитними установами згідо до Закону України "Про інноваційну діяльність" та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"; 3) пункт 7.14 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у такій редакції: "7.14. Оподаткування прибутку суб'єктів інноваційної діяльності при реалізації ними інноваційних проектів, занесених до Державного реєстру інноваційних проектів, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"; 4) пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) доповнити абзацом такого змісту: "Встановити, що сплата податку на прибуток платниками податку - суб'єктами інноваційної діяльності і амортизація їх основних фондів здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність""; 5) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №47, ст. 294, №51, ст.305; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83) доповнити абзацом такого змісту: "Встановити, що сплата податку на додану вартість платниками податку - суб'єктами інноваційної діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність""; 6) частину першу статті 12 Закону України "Про податок на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238, 1997 р., №47, ст. 294) доповнити пунктом такого змісту: "інноваційні підприємства сплачують земельний податок з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"; статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р. №11, ст. 46) доповнити підпунктом такого змісту: "н) необхідні для виконання пріоритетних інноваційних проектів, щодо яких прийняті постанови Кабінету Міністрів України про їх особливу важливість, сировина, устаткування, обладнання, компектуючі та інші товари (крім підакцизних), які ввозяться на митну територію України згідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" ". Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ