Кількість абзаців - 174 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про карантин рослин'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про карантин рослин"   -1- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У назві та у тексті законопроекту вилучити слова: "та доповнення".  
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. Внести до Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., №34, ст. 352; 1997 р., №35, ст. 220; 1999 р., №34, ст. 274) зміни та доповнення, виклавши його в такій редакції:      Внести до Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., №34, ст. 352; 1997 р., №35, ст. 220; 1999 р., №34, ст. 274) зміни, виклавши його у такій редакції:  
4. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
5. Про карантин рослин      Про карантин рослин  
6. Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, діяльність державних органів, підприємств, установ, організацій, господарств всіх форм власності, посадових осіб та громадян, спрямовану на запобігання завезенню, вивезенню та поширенню відсутніх на території України небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів.   -2- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: " Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню відсутніх на території України карантинних організмів." По тексту законопроекту слова: "підприємства, установи, організації, господарства всіх форм власності" замінити словами у відповідних відмінках : "юридичні особи", слова: "громадяни" замінити словами: "фізичні особи".  
Враховано   Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів державної влади, їх посадових осіб, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню відсутніх на території України карантинних організмів.  
    -3- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Преамбулу законопроекту необхідно привести у відповідність із частиною десятою статті 1 проекту Закону та викласти її у такій редакції: "Цей Закон визначає загальні правові. організаційні та фінансово - економічні основи карантину рослин, діяльність державних органів, підприємств, установ, організацій господарств всіх форм власності, посадових осіб та громадян, спрямовану на запобігання завезенню та поширенню небезпечних шкідників, хвороб рослин та організмів". Оскільки у частині десятій статті першої проекту Закону наведено значення терміну "карантинний організм", де записано, що це "шкідник, збудник хвороби рослин чи бур'ян, який відсутній або обмежено поширений на території України".  
Відхилено , у зв'язку з тим, що визначення терміну "карантинний організм" не охоплює всі питання, які регулюються Законом   
7. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -4- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити статтею про повноваження і права спеціально уповноваженого органу щодо організації діяльності Державної служби з карантину рослин.  
Враховано   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
8. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
9. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:  
10. карантин рослин - правовий режим, що передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів тощо, від карантинних організмів;   -5- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У абзаці другому частини першої статті 1 визначення терміну "карантин рослин" викласти у такій редакції: "карантин рослин - система заходів органів державної влади, спрямованих на захист рослинного світу України від занесення карантинних організмів;"  
Враховано   карантин рослин - система заходів органів державної влади, спрямованих на захист рослинного світу України від занесення карантинних організмів;  
11. особливий карантинний режим - особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та господарств всіх форм власності, спрямований на локалізацію та ліквідацію вогнищ карантинних організмів і який допускає тимчасове встановлення передбачених цим Законом обмежень у здійсненні прав громадян, а також прав юридичних осіб, покладає на них додаткові обов'язки;   -6- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
У абзаці третьому статті 1 термін і визначення "особливий карантинний режим" викласти у такій редакції: "карантинний режим - система спеціальних заходів органів державної влади, що здійснюються у карантинній зоні і спрямовані на локалізацію та ліквідацію карантинних організмів;". По тексту законопроекту слова: "особливий карантинний режим" замінити у відповідних відмінках словами: "карантинний режим".  
Враховано   карантинний режим - система спеціальних заходів органів державної влади, що здійснюються у карантинній зоні і спрямовані на локалізацію та ліквідацію карантинних організмів; державний контроль з карантину рослин - контроль, що здійснюється посадовими особами Державної служби з карантину рослин України за додержанням фітосанітарних правил юридичними та фізичними особами; фітосанітарний сертифікат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який засвідчує фітосанітарний стан рослин і рослинних продуктів, які експортуються; карантинний сертифікат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який засвідчує карантинний стан рослин і рослинних продуктів , що вивозяться з карантинної зони, визначає маршрут, умови перевезення і використання їх і тари та упаковки цих матеріалів; карантинний дозвіл - документ, який дозволяє ввезення в Україну, а також транзит вантажу (рослин і рослинних продуктів) на умовах, визначених Державною службою з карантину рослин України ;  
    -7- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту: "державний контроль з карантину рослин - контроль, що здійснюється посадовими особами Державної служби з карантину рослин України за додержанням фітосанітарних правил юридичними та фізичними особами; фітосанітарний сертифікат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який засвідчує фітосанітарний стан рослин і рослинних продуктів , які експортуються; карантинний сертифікат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який посвідчує фітосанітарний стан підкарантинних матеріалів, що вивозяться з карантинної зони, визначає маршрут, умови перевезення, і використання їх і тари та упаковки цих матеріалів; "карантинний дозвіл - документ, який дозволяє ввезення в Ураїну, а також транзит вантажу (рослин і рослинних продуктів) на умовах, визначених Державною службою з карантину рослин України ;"  
Враховано    
12. обстеження - офіційний процес збору та реєстрації даних догляду, моніторингу та інших процедур щодо присутності або відсутності шкідливого організму в даній зоні (ареалі);   -8- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У абзаці четвертому частини першої статті 1 визначення терміну "обстеження" викласти у такій редакції: " обстеження підкарантинних матеріалів - збір та реєстрація даних огляду, моніторингу та інших процедур щодо присутності або відсутності карантинного організму в даній зоні (ареалі);", у тексті законопроекту слова: "шкідливого організму" замінити словами: "карантинного організму". Та доповнити такими термінами і визначеннями: "контрольне карантинне обстеження - вибіркове обстеження, яке проводиться з метою встановлення якості раніше проведених карантинних обстежень; карантинний огляд - огляд рослин (посівів і насаджень) і рослинної продукції, сховищ і грунту з метою визначення їх карантинного стану; первинний карантинний огляд - огляд імпортних і транзитних підкарантинних матеріалів та транспортних засобів, який здійснюється в пунктах пропуску на Державному кордоні а також вітчизняних підкарантинних матеріалів в місцях їх відвантаження; вторинний карантинний огляд - огляд всередині країни імпортних підкарантинних матеріалів в пунктах призначення, а також вітчизняних підкарантинних матеріалів, які поступають із карантинних зон; карантинна лабораторія - лабораторія, де проводиться експертиза зразків імпортного і вітчизняного підкарантинного матеріалу, наукові дослідження карантинних організмів, вивчення карантинного стану відповідної території і надання методичної допомоги у проведенні карантинних заходів; Визначення термінів: "локалізація" та "ліквідація" викласти у такій редакції: "ліквідація карантинних організмів - знищення карантинного організму у вогнищі зараження; локалізація карантинних організмів - здійснення комплексу карантинних заходів, що попереджують подальше поширення карантинного організму з вогнища зараження;"  
Враховано   обстеження підкарантиннх матеріалів - збір та реєстрація даних огляду, моніторингу та інших процедур щодо присутності або відсутності карантинного організму в даній зоні (ареалі); контрольне карантинне обстеження - вибіркове обстеження, яке проводиться з метою встановлення якості раніше проведених карантинних обстежень; карантинний огляд - огляд рослин (посівів і насаджень) і рослинної продукції, сховищ і грунту з метою визначення їх карантинного стану; первинний карантинний огляд - огляд імпортних і транзитних підкарантинних матеріалів та транспортних засобів, який здійснюється в пунктах пропуску на Державному кордоні а також вітчизняних підкарантинних матеріалів в місцях їх відвантаження; вторинний карантинний огляд - огляд всередині країни імпортних підкарантинних матеріалів в пунктах призначення, а також вітчизняних підкарантинних матеріалів, які поступають із карантинних зон; карантинна лабораторія - лабораторія, де проводиться експертиза зразків імпортного і вітчизняного підкарантинного матеріалу, наукові дослідження карантинних організмів, вивчення карантинного стану відповідної території і надання методичної допомоги у проведенні карантинних заходів;  
13. ліквідація - здійснення фітосанітарних заходів з метою знищення популяції шкідливого організму в даній зоні (ареалі);      ліквідація карантинних організмів - знищення карантинного організму у вогнищі зараження;  
14. локалізація - здійснення фітосанітарних заходів у вогнищі та у вільній зоні навколо нього з метою попередження розповсюдження шкідливого організму;      локалізація карантинних організмів - здійснення комплексу карантинних заходів, що попереджують подальше поширення карантинного організму з вогнища зараження;  
15. фітосанітарна експертиза - карантинний огляд та (або) аналіз (лабораторна експертиза) дослідження середньої проби підкарантинного та підконтрольного матеріалу для встановлення наявності карантинних та інших шкідливих організмів;   -9- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 7 частини 1 статті 1 доповнити текстом у такій редакції: "з дотриманням правил техніки безпеки".  
Відхилено у зв'язку з тим, що у визначені терміну не зазначаються застережні вимоги  фітосанітарна експертиза - карантинний огляд та (або) аналіз (лабораторна експертиза) дослідження середньої проби підкарантинного матеріалу для встановлення наявності карантинних та інших шкідливих організмів;  
16. фумігація - обробка хімічними речовинами, які знаходяться в газоподібному стані і досягають усіх або більшості частин підкарантинного матеріалу чи об'єкту;   -10- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У абзаці восьмому частини першої статті 1 визначення терміну "фумігація" викласти у такій редакції: "фумігація (знезараження) - обробка хімічними речовинами, які знаходяться у газоподібному і рідкому стані, підкарантинного матеріалу і транспортних засобів з метою знищення карантинних організмів;"  
Враховано   фумігація (знезараження) - обробка хімічними речовинами, які знаходяться у газоподібному і рідкому стані, підкарантинного матеріалу і транспортних засобів з метою знищення карантинних організмів;  
    -11- Шаров І.Ф.
У ст. 1 (абзац "фумігація") слово "об'єкту" замінити на слово "організму".  
Відхилено    
17. фітосанітарна процедура - офіційний метод проведення догляду, обстеження, аналізу, обробки в зв'язку з карантином рослин;   -12- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Абзац дев'ятий статті 1 викласти у такій редакції: "фітосанітарний контроль - огляд, обстеження, аналіз, обробка підкарантинних матеріалів з метою попередження занесення або самостійного проникнення з-за кордону та з карантинної зони карантинних організмів, своєчасне їх виявлення, локалізацію і ліквідацію;". Та доповнити такими термінами і визначеннями: "фітосанітарний стан - сукупність карантинних організмів, рівень їх чисельності, інтенсивності розвитку та потенційної загрози; карантинний стан - стан тариторії, посівів, насаджень, вантажів і транспортних засобів на предмет зараження їх карантинними організмами; карантинні (фітосанарні) заходи - заходи, спрямовані на попередження проникнення карантинного організму, знищення факторів, які сприяють подальшому його поширенню та знищення вогнища карантинного організму; ареал карантинного організму - територія, на якій знаходиться карантинний організм;  
Враховано   фітосанітарний контроль - огляд, обстеження, аналіз, обробка підкарантинних матеріалів з метою попередження занесення або самостійного проникнення з-за кордону та з карантинної зони карантинних організмів, своєчасне їх виявлення, локалізацію і ліквідацію; фітосанітарний стан - сукупність карантинних організмів, рівень їх чисельності, інтенсивності розвитку та потенційної загрози; карантинний стан - стан тариторії, посівів, насаджень, вантажів і транспортних засобів на предмет зараження їх карантинними організмами; карантинні (фітосанарні) заходи - заходи, спрямовані на попередження проникнення карантинного організму, знищення факторів, які сприяють подальшому його поширенню та знищення вогнища карантинного організму; ареал карантинного організму - територія, на якій знаходиться карантинний організм;  
18. карантинний організм - шкідник, збудник хвороби рослин чи бур'ян, який відсутній або обмежено поширений на території України, але який може завдати значної шкоди рослинам або рослинній продукції;   -13- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Визначення терміну "карантинний організм" викласти у такій редакції: "карантинний організм - вид шкідника, збудника хвороби рослини, який відсутній або обмежено поширений на території України, та може завдати значної шкоди рослинам та рослинним продуктам;".  
Враховано   карантинний організм - вид шкідника, збудника хвороби рослини, який відсутній або обмежено поширений на території України, та може завдати значної шкоди рослинам та рослинним продуктам; рослини - живі рослини і частини рослин, у тому числі насіння; рослинні продукти - неперероблений (у тому числі зерно), а також перероблені продукти, які за своєю природою або способом своєї переробки можуть складати ризик розповсюдження карантинних організмів;  
    -14- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту: "рослини - живі рослини і частини рослин, у тому числі насіння; рослинні продукти - неперероблений (у тому числі зерно), а також перероблені продукти, які за своєю природою або способом своєї переробки можуть складати ризик розповсюдження карантинних організмів;"  
Враховано    
19. Перелік карантинних організмів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.   -15- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Частину другу, третю, четверту статті 1 вилучити. У статті 1 термін та визначення "підкарантинні матеріали та об'єкти" викласти у такій редакції: "підкарантинні матеріали та об'єкти - матеріали та об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні організми, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;".  
Враховано    
20. Підкарантинні матеріали та об'єкти - будь-які матеріали та об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні організми.      підкарантинні матеріали та об'єкти- матеріали та об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні організми, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;  
21. Перелік підкарантинних матеріалів та об'єктів визначається Статутом Державної служби з карантину рослин України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.       
22. Карантинна зона - територія, на якій встановлено особливий карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного об'єкту.   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У абзаці 13 частини 1 статті 1 слова "карантинного об'єкту" замінити словами "карантинного організму".  
Враховано   карантинна зона - територія, на якій запроваджено відповідно до закону карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного організму.  
    -17- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Абзац 13 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: "карантинна зона - територія, на якій запроваджено відповідно до закону карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного організму."  
Враховано    
23. Стаття 2. Основні завдання карантину рослин   -18- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 2 вилучити.  
Враховано    
24. Основними завданнями карантину рослин є:       
25. охорона території країни від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних організмів;       
26. своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів при вивезенні та ввезенні, а також запобігання їх проникненню в регіони країни, де вони відсутні;       
27. здійснення державного контролю за дотриманням особливого карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, перевезенні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні підкарантинних матеріалів та об'єктів.       
28. Стаття 3. Законодавство з карантину рослин   -19- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 3 та статтю викласти у такій редакції: "Стаття 2. Законодавство про карантин рослин Законодавство про карантин рослин базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до них." У тексті законопоекту слова: "законодавство з карантину рослин" замінити у відповідних відмінках словами: "законодавство про карантин рослин".  
Враховано   Стаття 2. Законодавство про карантин рослин  
29. Законодавство з карантину рослин базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших актів законодавства, що прийняті відповідно до Закону.      Законодавство про карантин рослин базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до них.  
30. Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ КАРАНТИНУ РОСЛИН   -20- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У назві розділу II слова: "регулювання у галузі" замінити словами: "управління у сфері" та у тексті законопроекту слова: "у галузі" замінити у відповідних відмінках словами: "у сфері".  
Враховано   Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН  
31. Стаття 4. Органи, що здійснюють державне регулювання у галузі карантину рослин   -21- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 4 та статтю викласти у такій редакції: "Стаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється, Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, органами Державної служби з карантину рослин України."  
Враховано   Стаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин  
32. Державне регулювання у галузі карантину рослин здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, органами Державної служби з карантину рослин, іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.   -22- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Законопроект доповнити статтею 4 та 5 такого змісту: "Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин належить: забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину рослин; розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних програм; спрямування та координація діяльності органів Державної служби з карантину рослин України; здійснення фінансування і матеріально-технічного забезпечення органів Державної служби з карантину рослин України ; укладення міжнародних договорів; затвердження переліку підкарантинних матеріалів та об'єктів; здійснення інших повноважень з управління у сфері карантину рослин. Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженного центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері карантину рослин Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики в межах повноважень та відповідно до закону : видає нормативно-правові акти у сфері карантину рослин; забезпечує здійснення державної політики у сфері карантину рослин; затверджує перелік карантинних організмів; здійснює інші повноваження з управління у сфері карантину рослин."  
Враховано   Державне управління у сфері карантину рослин здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, органами Державної служби з карантину рослин України. Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин належить: забезпечення здійснення державної політики у сфері карантину рослин; розроблення і здійснення відповідних загальнодержавних програм; спрямування та координація діяльності органів Державної служби з карантину рослин України; здійснення фінансування і матеріально-технічного забезпечення органів Державної служби з карантину рослин України; укладення міжнародних договорів; затвердження переліку підкарантинних матеріалів та об'єктів; здійснення інших повноважень з управління у сфері карантину рослин. Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженного центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері карантину рослин Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики в межах повноважень та відповідно до закону : видає нормативно-правові акти у сфері карантину рослин; забезпечує здійснення державної політики у сфері карантину рослин; затверджує перелік карантинних організмів; здійснює інші повноваження з управління у сфері карантину рослин.  
33. Стаття 5. Cистема органів Державної служби з карантину рослин України   -23- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Стаття 6. Завдання та система органів Державної служби з карантину рослин України".  
Враховано   Стаття 6. Завдання та система органів Державної служби з карантину рослин України Завданнями Державної служби з карантину рослин України є: охорона території України від занесення карантинних організмів; виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню карантинних організмів з карантинної зони в регіони України, де вони відсутні; здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні підкарантинних матеріалів.  
    -24- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 6 доповнити частиною першою: "Завданнями Державної служби з карантину рослин України є: охорона території України від занесення карантинних організмів; виявлення, локалізація і ліквідація карантинних організмів; запобігання проникненню карантинних організмів з карантинної зони в регіони України, де вони відсутні; здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні підкарантинних матеріалів." У тексті законопроекту слово: "перевезення" замінити словом "транспортування"; частину першу статті 5 вважати частиною другою статті 6 і викласти у такій редакції: "Державна служба з карантину рослин України включає: Головну державну інспекцію з карантину рослин України, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію і Центральний фумігаційний загін, які знаходиться у віданні Головної державної інспекції з карантину рослин України; Державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, пункти карантину рослин при морських і річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України, зональні та обласні карантинні лабораторії, обласні фумігаційні загони." У тексті законопроекту слова: "Прикордонна державна інспекція з карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонні обласні або обласні і міські державні інспекції з карантину рослин" у відповідних відмінках замінити словами: "Державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя", а слова: "пункти з карантину рослин" замінити на: "пункти карантину рослин."; частину третю та четверту статті 5 вилучити.  
Враховано    
34. Cистема органів Державної служби з карантину рослин України включає:      Державна служба з карантину рослин України включає:  
35. Головну державну інспекцію з карантину рослин України, як урядовий орган державного управління, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому;      Головну державну інспекцію з карантину рослин України, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому;  
36. Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію і Центральний фумігаційний загін, що підпорядковані і діють у складі Головної державної інспекції з карантину рослин України;      Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію і Центральний фумігаційний загін, які знаходиться у віданні Головної державної інспекції з карантину рослин України;  
37. Прикордонну державну інспекцію з карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонні обласні або обласні і міські державні інспекції з карантину рослин, підпорядковані Головній державній інспекції з карантину рослин України;      Державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, пункти карантину рослин при морських і річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України, зональні та обласні карантинні лабораторії, обласні фумігаційні загони.  
38. пункти з карантину рослин при морських і річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних дорогах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України, зональні та обласні карантинні лабораторії, обласні фумігаційні загони, підпорядковані прикордонній державній інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонним обласним або обласним і міським державним інспекціям з карантину рослин.       
39. У разі необхідності пункти карантину рослин можуть створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із заготівлею, вивезенням, ввезенням, перевезенням, реалізацією і використанням підкарантинних матеріалів.      У разі необхідності пункти карантину рослин можуть створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із заготівлею, вивезенням, ввезенням, транспортуванням, реалізацією і використанням підкарантинних матеріалів.  
40. Граничну чисельність працівників та структуру Державної служби з карантину рослин затверджує керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в межах граничної чисельності працівників центрального органу виконавчої влади, затвердженої Кабінетом Міністрів України.       
41. Штатний розпис, кошторис доходів та видатків Державної служби з карантину рослин України затверджує керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та Міністерством фінансів України.       
42. Стаття 6. Компетенція Головної державної інспекції з карантину рослин України   -25- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Стаття 7. Повноваження Головної державної інспекції з карантину рослин України". У тексті законопроекту слова: "компетенція" та "відання" замінити у відповідних відмінках словом "повноваження" .  
Враховано   Стаття 7. Повноваження Головної державної інспекції з карантину рослин України  
43. До відання Головної державної інспекції з карантину рослин України належить:      До повноважень Головної державної інспекції з карантину рослин України належить:  
44. 1) керівництво роботою Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії та Центральним фумігаційним загоном, прикордонної державної інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонних обласних, обласних, міських державних інспекцій з карантину рослин;   -26- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Пункт 1 статті 6 вилучити. Пункти 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 частини першої статті 6 викласти у такій редакції: "1) визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення і використання рослин і рослинних продуктів у тому числі за погодженням з карантинними службами інших держав, відповідно до міжнародних договорів України; 2) вивчення видового складу, біології та екології карантинних організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання ввезенню; 3) розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин; 4) ведення обліку і надання інформації щодо поширення карантинних організмів; 5) проведення фітосанітарної експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів; 6) видача відповідно до закону карантинних дозволів; 7) внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження карантинного режиму; 8) внесення пропозицій щодо проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, Української академії аграрних наук; 9) здійснення відповідно до закону, контролю за додержанням законодавства про карантин рослин, у тому числі при ввезенні з-за кордону рослин і рослинних продуктів ; 11) державний контроль за проведенням карантинних заходів; У тексті законопроекту слова: "які перетинають державний кордон України, вивозяться із зон особливого карантинного режиму " замінити у відповідних відмінках словами: "які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони" , слова: "підприємствами, установами, організаціями, господарствами всіх форм власності та громадянами" замінити у відповідних відмінках словами: "юридичними та фізичними особами", слова: "місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування" замінити у відповідних відмінках словами: "місцеві державні адміністрації", а пункт 14 частини першої цієї статті вилучити; статтю доповнити пунктом 13 такого змісту: "13) надання платних послуг за проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення карантинного дозволу) підкарантинних матеріалів та об'єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
45. 2) визначення порядку завезення і використання насіння, рослин і продукції рослинного походження з-за кордону, їх перевезення на території України і за її межами за погодженням з карантинними службами тих країн, з якими Україна має договори, на підставі конвенції або угоди між державами про співробітництво;      1) визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення і використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за погодженням з карантинними службами інших держав, відповідно до міжнародних договорів України;  
46. 3) вивчення видового складу, біології та екології карантинних й інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів, відсутніх на території країни, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання завезенню, де вони можуть призвести до збитків;      2) вивчення видового складу, біології та екології карантинних організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання ввезенню;  
47. 4) видання відповідних інструкцій, положень, правил, наказів та інших нормативних документів з карантину рослин;      3) розробка проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин;  
48. 5) ведення обліку і видання інформації щодо поширення карантинних організмів;      4) ведення обліку і надання інформації щодо поширення карантинних організмів;  
49. 6) проведення експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів;      5) проведення фітосанітарної експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів;  
50. 7) видача карантинних документів на імпорт підкарантинних матеріалів насіння, рослин та продукції рослинного походження;      6) видача відповідно до закону карантинних дозволів;  
51. 8) внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження особливого карантинного режиму;      7) внесення подання до Кабінету Міністрів України про запровадження карантинного режиму;  
52. 9) координація разом з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, Українською академією аграрних наук науково-дослідних робіт з карантину рослин;      8) внесення пропозицій щодо проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, Української академії аграрних наук;  
53. 10) здійснення контролю за додержанням законодавства з карантину рослин, в тому числі при укладанні договорів (контрактів) на завезення з-за кордону продукції рослинного походження;      9) здійснення відповідно до закону контролю за додержанням законодавства про карантин рослин, у тому числі при ввезенні з-за кордону рослин і рослинних продуктів;  
54. 11) пропаганда знань з карантину рослин;      10) пропаганда знань з карантину рослин;  
55. 12) державний контроль за проведенням карантинних заходів підприємствами, установами, організаціями, господарствами всіх форм власності та громадянами;      11) державний контроль за проведенням карантинних заходів;  
56. 13) проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які перетинають державний кордон України, вивозяться із зон особливого карантинного режиму;      12) проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.  
57. 14) при здійсненні карантинних заходів, залучати на конкурсній основі до співпраці інші суб'єкти господарювання, в тому числі іноземні фірми.      13) надання платних послуг за проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення карантинного дозволу) підкарантинних матеріалів та об'єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
58. Державна служба з карантину рослин України здійснює свою діяльність спільно із Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою України, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.   -27- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Державна служба з карантину рослин України для виконання своїх повноважєень взаємодіє із Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою України, місцевими державними адміністраціями.", а частину третю та четверту статті 6 вилучити.  
Враховано   Державна служба з карантину рослин України для виконання своїх повноважень взаємодіє із Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою України, місцевими державними адміністраціями .  
59. Підприємства, установи, організації, господарства всіх форм власності, посадові особи та громадяни зобов'язані сприяти державним інспекторам з карантину рослин у виконанні покладених на них завдань.       
60. Правила фітосанітарного контролю, що видані Головною державною інспекцією з карантину рослин України в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, господарствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами.       
61. Стаття 7. Компетенція прикордонної державної інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонних обласних або обласних і міських інспекцій з карантину рослин.      Стаття 8. Повноваження державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя  
62. До відання прикордонної державної інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, прикордонних обласних або обласних і міських інспекцій з карантину рослин належить:      До повноважень державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя належить:  
63. 1) видача сертифікатів на насіння, рослини і продукцію рослинного походження, що експортуються, а також вивозяться із зон особливого карантинного режиму;   -28- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У тексті законопроекту слова: "насіння, рослини і продукцію рослинного походження" замінити у відповідних відмінках словами: "рослини і рослинні продукти". У статті 7: пункт 1 викласти у такій редакції: 1) видача фітосанітарних та карантинних сертифікатів на рослини і рослинні продукти, що експортуються, а також вивозяться із карантинних зон; у пункті 2 слова: "проведення карантинної перевірки" замінити словами: "проведення карантинного огляду"; у пункті 3 після слів: "підкарантинних матеріалів та об'єктів" слова: "транспортних засобів" вилучити; пункт 4 викласти у такій редакції: 4) державний контроль за проведенням карантинних заходів; пункт 5 викласти у такій редакції: 5) організація систематичних і проведення контрольних обстежень сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин і рослинних продуктів, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території; у пункті 7 слова: "насіння, рослин і продукції рослинного походження, що експортується або імпортується" замінити словами: "рослин і рослинних продуктів"; у пункті 9 слова: "угод і конвенцій" замінити словами: "договорів України"; пункт 11 викласти у такій редакції: 11) внесення відповідних подань про запровадження (скасування) карантинного режиму."; у тексті законопроекту слово "введення (зняття)" замінити у відповідних відмінках словом: "запровадження (скасування)"; пункт 12 вилучити." статтю доповнити пунтом такого змісту: "12) надання платних послуг за проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування підкарантинних матеріалів та об'єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   1) видача фітосанітарних та карантинних сертифікатів на рослини і рослинні продукти, що експортуються, а також вивозяться із карантинних зон;  
64. 2) проведення карантинної перевірки і лабораторної експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів, які перетинають державний кордон України, вивозяться із зон особливого карантинного режиму (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);      2) проведення карантинного огляду і лабораторної експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);  
65. 3) організація оздоровлення і знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, вивозяться із зон особливого карантинного режиму;      3) організація оздоровлення і знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;  
66. 4) державний контроль за проведенням карантинних заходів підприємствами, установами, організаціями, господарствами всіх форм власності та громадянами.      4) державний контроль за проведенням карантинних заходів;  
67. 5) організація систематичних і проведення контрольних обстежень сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки насіння, рослин і продукції рослинного походження, пунктів ввезення підкарантинних матеріалів та об'єктів, прилеглої до них території;      5) організація систематичних і проведення контрольних обстежень сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин і рослинних продуктів, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території;  
68. 6) контроль за діяльністю інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, що проводять карантинну перевірку насіння, рослин та садивного матеріалу, завезених з-за кордону;      6) контроль за діяльністю інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, що проводять карантинну перевірку насіння, рослин та садивного матеріалу, завезених з-за кордону;  
69. 7) здійснення державного контролю за виробництвом, заготівлею, транспортуванням, зберіганням, переробкою, використанням і реалізацією насіння, рослин і продукції рослинного походження, що експортується або імпортується;      7) здійснення державного контролю за виробництвом, заготівлею, транспортуванням, зберіганням, переробкою, використанням і реалізацією рослин і рослинних продуктів;  
70. 8) вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню;      8) вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню;  
71. 9) контроль за проведенням карантинних заходів відповідно до міжнародних угод і конвенцій;      9) контроль за проведенням карантинних заходів відповідно до міжнародних договорів України;  
72. 10) пропаганда знань з карантину рослин;      10) пропаганда знань з карантину рослин;  
73. 11) внесення до відповідних органів подання про введення (зняття) особливого карантинного режиму;      11) внесення відповідних подань про запровадження (скасування) карантинного режиму.  
74. 12) залучення до участі в своїй роботі громадських уповноважених з карантину рослин із числа працівників заготівельних, транспортних, переробних та інших підприємств, установ, організацій, господарств всіх форм власності.   -29- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Законопроект доповнити розділом: "Розділ III. КАРАНТИННИЙ РЕЖИМ" ; назву статті 8 викласти у такій редакції: "Стаття 9. Порядок запровадження карантинного режиму"; У статті 8: частину першу викласти у такій редакції: "У разі виявлення карантинних організмів карантинний режим запроваджується та скасовується: в межах декількох областей Кабінетом Міністрів України за поданням Головного державного інспектора з карантину рослин України; в межах області, декількох районів, району, населеного пункту чи території окремого господарства Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації за поданням Головних державних інспекторів з карантину рослин, державних інспекторів з карантину рослин. Карантинний режим запроваджується протягом доби після виявлення карантинного організму." частину другу вилучити; частину третю викласти у такій редакції: "Орган, який прийняв рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, негайно повідомляє про це юридичних та фізичних осіб, що розташовані або проживають в карантинній зоні."" у абзаці другому частини четвертої слова: "стали причиною" замінити словом "спричинили", по тексту законопроекту слово: "введення" замінити у відповідних відмінках словом: "запровадження"; у абзаці третьому частини четвертої слово: "території" замінити словами: " карантинної зони"; абзац п'ятий частини четвертої викласти у такій редакції: "карантинні заходи, що здійснюються в карантинній зоні та органи, що їх здійснюють."  
Враховано   12) надання платних послуг за проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифіката) підкарантинних матеріалів та об'єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Розділ III. КАРАНТИННИЙ РЕЖИМ  
75. Стаття 8. Порядок введення особливого карантинного режиму      Стаття 9. Порядок запровадження карантинного режиму  
76. У разі виявлення карантинних організмів Головний державний інспектор з карантину рослин України, державні інспектори з карантину рослин впродовж 24 годин вносять подання про введення особливого карантинного режиму до відповідного органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади або Кабінету Міністрів України.      У разі виявлення карантинних організмів карантинний режим запроваджується та скасовується: в межах декількох областей Кабінетом Міністрів України за поданням Головного державного інспектора з карантину рослин України; в межах області, декількох районів, району, населеного пункту чи території окремого господарства Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації за поданням Головних державних інспекторів з карантину рослин, державних інспекторів з карантину рослин. Карантинний режим запроваджується протягом доби після виявлення карантинного організму.  
77. Територія особливого карантинного режиму встановлюється в межах населеного пункту, району, декількох районів, області відповідним органом місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади, а в межах декількох областей - Кабінетом Міністрів України.       
78. Орган, який прийняв рішення про введення або зняття особливого карантинного режиму, негайно повідомляє про це підприємства, установи, організації, господарства всіх форм власності та громадян, що розташовані або проживають на відповідній території.      Орган, який прийняв рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, негайно повідомляє про це юридичних та фізичних осіб, що розташовані або проживають в карантинній зоні.  
79. В рішенні про введення особливого карантинного режиму обов'язково зазначаються:      В рішенні про запровадження карантинного режиму обов'язково зазначаються:  
80. - обставини, що стали причиною введення особливого карантинного режиму;      обставини, що спричинили запровадження карантинного режиму;  
81. - межі території, на якій вводиться особливий карантинний режим;      межі карантинної зони, на якій запроваджується карантинний режим;  
82. - час, з якого вводиться особливий карантинний режим;      час, з якого запроваджується карантинний режим;  
83. - перелік карантинних обмежень, заходи щодо локалізації та ліквідації карантинних організмів.      карантинні заходи, що здійснюються в карантинній зоні та органи, що їх здійснюють.  
84. Стаття 9. Заходи, що запроваджуються на території з особливим карантинним режимом   -30- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Спеціальні карантинні заходи, що здійснюються в карантинній зоні" У статті 9: абзац перший викласти у такій редакції: "На підставі та в порядку, встановленому законом у карантинній зоні здійснюються такі спеціальні карантинні заходи:"; абзац другий викласти у такій редакції: "огляд та обстеження підкарантиннх матеріалів та об'єктів;"; абзац третій викласти у такій редакції: "здійсненння контролю за проведенням локалізації та ліквідації карантинних організмів юридичними та фізичними особами;"; абзац четвертий викласти у такій редакції: "заборона вивезення з карантинної зони заражених карантинними організмами підкарантинних матеріалів;"; абзац щостий викласти у такій редакції: "технічна переробка заражених карантинними організмами підкарантинних матеріалів."; статтю доповнити частинами другою, третьою, четвертою такого змісту: "Рослини і рослинні продукти заражені карантинними організмами, які неможливо знезаразити або направити на технічну переробку, підлягають знищенню в порядку встановленому законом. Використання та вивезення підкарантинних матеріалів з карантинної зони у випадках виявлення, локалізації та ліквідації карантинних організмів у вогнищі зараження допускається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до цього Закону. Місцеві державні адміністрації разом з власниками або уповноваженими органами морських і річкових портів (пристаней), залізничних станцій, аеропортів (аеродромів), підприємств поштового зв'язку, автовокзалів (автостанцій), посадовими особами митниць та пунктів пропуску на державному кордоні, на автошляхах сприяють державним інспекторам з карантину рослин у здійсненні карантинних заходів."  
Враховано   Стаття 10. Спеціальні карантинні заходи, що здійснюються в карантинній зоні  
85. На території з особливим карантинним режимом можуть запроваджуватись такі заходи:      На підставі та в порядку, встановленому законом у карантинній зоні здійснюються такі спеціальні карантинні заходи:  
86. - обмеження виїзду транспортних засобів і їх огляд;      огляд та обстеження підкарантинних матеріалів та об'єктів;  
87. - використання ресурсів підприємств, установ, організацій та господарств всіх форм власності для локалізації та ліквідації карантинних організмів, з наступним відшкодуванням збитків за рахунок державного бюджету;      здійсненння контролю за проведенням локалізації та ліквідації карантинних організмів юридичними та фізичними особами;  
88. - заборона вивезення відповідних підкарантинних матеріалів;      заборона вивезення з карантинної зони заражених карантинними організмами підкарантинних матеріалів;  
89. - знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів;      знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів;  
90. - технічна переробка або знищення підкарантинних матеріалів.      технічна переробка заражених карантинними організмами підкарантинних матеріалів. Рослини і рослинні продукти, заражені карантинними організмами, які неможливо знезаразити або направити на технічну переробку, підлягають знищенню в порядку встановленому законом. Використання та вивезення підкарантинних матеріалів з карантинної зони у випадках виявлення, локалізації та ліквідації карантинних організмів у вогнищі зараження допускається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до цього Закону. Місцеві державні адміністрації разом з власниками або органами морських і річкових портів (пристаней), залізничних станцій, аеропортів (аеродромів), підприємств поштового зв'язку, автовокзалів (автостанцій), посадовими особами митниць та пунктів пропуску на державному кордоні, на автошляхах сприяють державним інспекторам з карантину рослин у здійсненні карантинних заходів.  
91. Відшкодування збитків, що заподіяні внаслідок неправомірних дій органів та посадових осіб, які забезпечують виконання карантинних заходів, здійснюється відповідно до законодавства.      Відшкодування збитків, що заподіяні внаслідок неправомірних дій органів та посадових осіб, які забезпечують виконання карантинних заходів, здійснюється відповідно до закону.  
92. Стаття 10. Повноваження обласних, районних, міських рад та їх виконавчих комітетів, місцевих органів виконавчої влади у галузі карантину рослин   -31- Шаров І.Ф.
Назву статті 10 викласти у такій редакції: "Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у галузі карантину рослин".  
Враховано редакційно у тексті законопроекту   
    -32- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Назву статті 10 викласти у іншій редакції: "Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у галузі карантину рослин". Текст статті розпочати словами у новій редакції: "Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації організовують…".  
Враховано редакційно у тексті законопроекту   
93. Обласні, районні, міські ради та їх виконавчі комітети, місцеві органи виконавчої влади організовують і здійснюють контроль за проведенням карантинних заходів і разом з власниками або уповноваженими органами морських і річкових портів (пристаней), залізничних станцій, аеропортів (аеродромів), підприємств поштового зв'язку, автовокзалів (автостанцій), посадовими особами митниць та пунктів пропуску на державному кордоні, на автошляхах створюють належні умови державним інспекторам з карантину рослин для виконання ними службових обов'язків.   -33- Біловол О.М.
Статтю починати словами: "Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації організовують" і далі за текстом.  
Враховано редакційно у тексті законопроекту   
    -34- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 10 вилучити.  
Враховано    
94. За поданням головних державних інспекторів з карантину рослин або державних інспекторів з карантину рослин ці органи можуть запроваджувати особливий карантинний режим, а за поданням головних державних інспекторів скасовувати його.   -35- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Законопроект доповнити розділом IV такого змісту: "Розділ IV. ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ"  
Враховано   Розділ IV. ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ  
95. Стаття 11. Фітосанітарний контроль      Стаття 11. Фітосанітарний контроль  
96. Фітосанітарному контролю підлягають усі підкарантинні матеріали та об'єкти, що перетинають державний кордон України та межі особливих карантинних зон.   -36- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
У статті 11: частину першу викласти у такій редакції: "Фітосанітарному контролю підлягають всі підкарантинні матеріали та об'єкти, у тому числі ті, що переміщуються через державний кордон України та карантинні зони."; у тексті статті 11 слова "імпорт (транзит)" вилучити; у частині четвертій слова: "встановлених міжнародних конвенцій" замінити словами: "міжнародних договорів України"; у частині п'ятій та сьомій замість слова "зразок" записати слово "форма". у частині шостій після слова: "за межі" вилучити слово: " особливої"; частину сьому викласти у такій редакції: "Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту і порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до цього Закону."; статтю доповнити частиною восьмою такого змісту: "Фітосанітарний контроль на державному кордоні та транспорті (в тому числі розташованих на об'єктах автомобільного, залізничного, водного і повітряного транспорту, митницях, на підприємствах поштового зв'язку тощо) здійснюють державні інспектори з карантину рослин з оформленням відповідних документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску через державний кордон."  
Враховано   Фітосанітарному контролю підлягають всі підкарантинні матеріали та об'єкти, у тому числі ті, що переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.  
97. Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів провадиться за наявності:      Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів провадиться за наявності:  
98. - фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера;      фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера;  
99. - карантинного дозволу на імпорт (транзит), що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України.      карантинного дозволу, що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України.  
100. Митне оформлення вантажів проводиться лише після проведення фітосанітарного контролю.      Митне оформлення вантажів проводиться лише після проведення фітосанітарного контролю.  
101. Зразок фітосанітарного сертифіката та порядок його оформлення визначається Головною державною інспекцією з карантину рослин України відповідно до встановлених міжнародних конвенцій.      Зразок фітосанітарного сертифіката та порядок його оформлення визначається Головною державною інспекцією з карантину рослин України відповідно до міжнародних договорів України.  
102. Зразок карантинного дозволу на імпорт (транзит) та порядок його оформлення визначаються Головною державною інспекцією з карантину рослин України.      Форма карантинного дозволу та порядок його оформлення визначаються Головною державною інспекцією з карантину рослин України.  
103. Вивезення підкарантинних матеріалів за межі особливої карантинної зони провадиться за наявності карантинного сертифіката.      Вивезення підкарантинних матеріалів за межі карантинної зони провадиться за наявності карантинного сертифіката.  
104. Зразок карантинного сертифіката та порядок його оформлення визначаються Головною державною інспекцією з карантину рослин України.      Форма карантинного сертифіката та порядок його оформлення визначаються Головною державною інспекцією з карантину рослин України.  
105. Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, вивезення на експорт і порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів встановлюються Головною державною інспекцією з карантину рослин України.   -37- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Доповнити законопроект статтею такого змісту: "Стаття 12. Фітосанітарна експертиза Фітосанітарна експертиза проводиться Центральною науково-дослідною карантинною лабораторією та іншими карантинними лабораторіями з метою виявлення у підкарантинних матеріалах та об'єктах карантинних організмів. На вимогу юридичних та фізичних осіб можуть проводитись повторні, додаткові та інші види фітосанітарних експертиз у карантинних лабораторіях, або в інших експертних установах відповідно до закону."  
Враховано   Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту і порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до цього Закону. Фітосанітарний контроль на державному кордоні та транспорті (в тому числі розташованих на об'єктах автомобільного, залізничного, водного і повітряного транспорту, митницях, на підприємствах поштового зв'язку тощо) здійснюють державні інспектори з карантину рослин з оформленням відповідних документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску через державний кордон. Стаття 12. Фітосанітарна експертиза Фітосанітарна експертиза проводиться Центральною науково-дослідною карантинною лабораторією та іншими карантинними лабораторіями з метою виявлення у підкарантинних матеріалах карантинних організмів. На вимогу юридичних та фізичних осіб можуть проводитись повторні, додаткові та інші види фітосанітарних експертиз у карантинних лабораторіях, або в інших експертних установах відповідно до закону.  
106. Стаття 12. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин   -38- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 12 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин" У цій статті : частину другу викласти у такій редакції: "Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України є Головним державним інспектором з карантину рослин України. Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України призначається і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.", частину третю викласти в такій редакції: "Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики." частину четверту викласти у такій редакції: "Керівники державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади керівником Головної державної інспекції з карантину рослин України. Керівники державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя є Головними державними інспекторами з карантину рослин."; у тексті законопроекту слова: " області та" замінити словами: "областей, "; частину п'яту та шосту викласти у такій редакції: "Державними інспекторами з карантину рослин є спеціалісти Державної служби з карантину рослин. Завідуючі зональними та обласними карантинними лабораторіями, прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах, шосейних шляхах, начальники обласних фумігаційних загонів призначаються і звільняються з посади Головним державним інспектором ."; статтю доповнити відповідно частинами сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою, одинадцятою, дванадцятою такого змісту: "Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин забезпечуються форменим одягом за рахунок Державного бюджету України. Зразки форменого одягу та знаки розрізнення, строки його носіння та порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам, які здійснюють державний контроль з карантину рослин для проїзду в усіх видах міського і приміського громадського транспорту закуповуються бюджетними установами проїзні квитки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Посади державних інспекторів з карантину рослин відповідно до закону можуть займати громадяни України, які мають спеціальну освіту у сфері карантину рослин. Перепідготовка спеціалістів у сфері карантину рослин здійснюється один раз на п'ять років."  
Враховано   Стаття 13. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин  
107. Організація та здійснення державного контролю з карантину рослин покладається на головних державних інспекторів з карантину рослин, їх заступників і державних інспекторів з карантину рослин.      Організація та здійснення державного контролю з карантину рослин покладається на головних державних інспекторів з карантину рослин, їх заступників і державних інспекторів з карантину рослин.  
108. Головним державним інспектором з карантину рослин України є керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України, який призначається і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики. Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України за посадою є членом колегії спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.      Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України є Головним державним інспектором з карантину рослин України. Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України призначається і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.  
109. Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, погодженим з керівником Головної державної інспекції з карантину рослин України.      Керівник Головної державної інспекції з карантину рослин України має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.  
110. Головним державним інспектором з карантину рослин Автономної Республіки Крим, області та міст Києва і Севастополя є керівник відповідного органу з карантину рослин, який призначається і звільняється з посади Головним державним інспектором з карантину рослин України.      Керівники державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади керівником Головної державної інспекції з карантину рослин України. Керівники державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя є Головними державними інспекторами з карантину рослин.  
111. Головні, провідні спеціалісти та спеціалісти всіх категорій прикордонної державної інспекції Автономної Республіки Крим, прикордонних обласних або обласних, міських державних інспекції з карантину рослин, начальники обласних фумігаційних загонів, завідуючі зональними та обласними карантинними лабораторіями, прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах, шосейних шляхах за посадою є одночасно державними інспекторами з карантину рослин відповідної території або пункту.      Державними інспекторами з карантину рослин є спеціалісти Державної служби з карантину рослин.  
112. Головні спеціалісти прикордонної державної інспекції Автономної Республіки Крим, прикордонних обласних або обласних, міських державних інспекцій з карантину рослин, завідуючі зональними та обласними карантинними лабораторіями, прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах, шосейних шляхах, начальники обласних фумігаційних загонів призначаються і звільняються з посади Головним державним інспектором з карантину рослин України.      Завідуючі зональними та обласними карантинними лабораторіями, прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах, шосейних шляхах, начальники обласних фумігаційних загонів призначаються і звільняються з посади Головним державним інспектором з карантину рослин України. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин забезпечуються форменим одягом за рахунок Державного бюджету України. Зразки форменого одягу та знаки розрізнення, строки його носіння та порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам, які здійснюють державний контроль з карантину рослин для проїзду в усіх видах міського і приміського громадського транспорту закуповуються бюджетними установами проїзні квитки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Посади державних інспекторів з карантину рослин відповідно до закону можуть займати громадяни України, які мають спеціальну освіту у сфері карантину рослин. Перепідготовка спеціалістів у сфері карантину рослин здійснюється один раз на п'ять років.  
113. Стаття 13. Обов'язки і права Головного державного інспектора з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим, області та міст Києва і Севастополя   -39- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 13 викласти у такій редакції: "Стаття 14. Права і обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль з карантину рослин"; номерацію пунктів вилучити; у статті 13: частину першу пункту 1 викласти у такій редакції: "Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя очолюють відповідну службу з карантину рослин, здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфері карантину рослин. "; частину другу пункту 1 викласти у такій редакції: "Під час здійснення державного контролю з карантину рослин Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя, державні інспектори з карантину рослин в межах повноважень мають право:"; абзац другий частини другої пункту першого викласти у такій редакції: "проводити фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів та об'єктів, що експортуються, імпортуються та перевозяться транзитом ;"; абзац третій частини другої пункту першого розділити на два і викласти у такій редакції: "перевіряти і обстежувати рослини і рослинні продукти, сільськогосподарські і лісові угіддя, в тому числі контрольювати діяльність інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, що проводять карантинну перевірку насіння, рослин та садивного матеріалу, завезених з-за кордону на відповідній території; вимагати інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;". абзац четвертий частини другої пункту першого викласти у такій редакції: "проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону;". частину другу пункту першого доповнити абзацом п'ятим, шостим та сьомим такого змісту: "видавати обов'язкові для виконання розпорядження щодо здійснення карантинних заходів (знезараження підкарантинних матеріалів, спрямовування на технічну переробку заражених карантинними організмами рослин і рослинних продуктів або їх знищення у разі неможливості проведення карантинних заходів відповідно до закону); надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків внаслідок ліквідації карантинних організмів;"; накладати в порядку, встановленому законом, адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин рослин. абзац шостий частини другої пункту першого вилучити; абзац сьомий частини другої пункту першого та частину третю пункту першого вилучити.; пункт 2 вилучити; статтю доповнити частиною третьою такого змісту: "Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя та державні інспектори з карантину рослин зобов'язані : з моменту виявлення карантинних організмів протягом 24 годин внести відповідні подання про запровадження особливого карантинного режиму; діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом і додержуватись вимог нормативно - правових актів у сфері карантину рослин.".  
Враховано   Стаття 14. Права і обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль з карантину рослин  
114. 1. Головний державний інспектор з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим і області та міста Києва і Севастополя керує службою з карантину рослин, здійснює державний контроль і несе відповідальність за проведення карантинних заходів відповідно на території України, Автономної Республіки Крим, області та міст Києва і Севастополя.      Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя очолюють відповідну службу з карантину рослин, здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфері карантину рослин.  
115. Під час здійснення карантинного контролю Головний державний інспектор з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим, області та міст Києва і Севастополя, державні інспектори мають право:      Під час здійснення державного контролю з карантину рослин Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя, державні інспектори з карантину рослин в межах повноважень мають право:  
116. - затримувати на період проведення фітосанітарної експертизи підкарантинні матеріали та об'єкти, що вивезені без карантинних сертифікатів з території, де встановлено особливий карантинний режим, або ввезені з-за кордону без карантинного дозволу на імпорт (транзит) та фітосанітарного сертифіката країни-експортера;      проводити фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів та об'єктів, що експортуються, імпортуються та перевозяться транзитом ;  
117. - безперешкодно відвідувати відповідні об'єкти в зоні обслуговування, вимагати інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;      перевіряти і обстежувати рослини і рослинні продукти, сільськогосподарські і лісові угіддя, в тому числі контрольювати діяльність інтродукційно-карантинних розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, що проводять карантинну перевірку насіння, рослин та садивного матеріалу, завезених з-за кордону на відповідній території; вимагати інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;  
118. - відбирати зразки насіння, рослини, продукцію рослинного походження та інших матеріалів для проведення лабораторної експертизи згідно із законодавством;      проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону; видавати обов'язкові для виконання розпорядження щодо здійснення карантинних заходів (знезараження підкарантинних матеріалів, спрямовування на технічну переробку заражених карантинними організмами рослин і рослинних продуктів або їх знищення у разі неможливості проведення карантинних заходів відповідно до закону); надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків внаслідок ліквідації карантинних організмів;  
119. - накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства з карантину рослин;      накладати в порядку, встановленому законом, адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин рослин.  
120. - проїзду в усіх видах міського і приміського громадського транспорту по проїзних квитках, що закупляються їм бюджетними установами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
121. - носіння форменого одягу встановленого зразка.       
122. Зразки форменого одягу, строки його носіння та порядок забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України.       
123. 2. Головний державний інспектор з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим, області, міста та державний інспектор з карантину рослин у разі виявлення карантинних організмів на території України зобов'язані впродовж 24 годин внести подання про встановлення особливого карантинного режиму та мають право:      Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міст Києва і Севастополя та державні інспектори з карантину рослин зобов'язані : з моменту виявлення карантинних організмів протягом 24 годин внести відповідні подання про запровадження особливого карантинного режиму; діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом і додержуватись вимог нормативно - правових актів у сфері карантину рослин.  
124. - давати обов'язкові для виконання розпорядження щодо здійснення карантинних заходів;       
125. - затримувати транспортні засоби, які можуть сприяти поширенню карантинних організмів;       
126. - знезаражувати підкарантинні матеріали та об'єкти;       
127. - вилучати, знищувати або спрямовувати на технічну переробку підкарантинні матеріали;       
128. - видавати відповідні висновки органам страхування.       
129. Стаття 14. Гарантії діяльності осіб, які здійснюють державний контроль з карантину рослин   -40- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 14 викласти у такій редакції: "Стаття 15. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль з карантину рослин" У статті 14: частину першу викласти у такій редакції: "Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міста Києва і Севастополя, державні інспектори з карантину рослин у своїй діяльності незалежні і керуються Конституцією України, цим Законом, іншими актами законодавства."; частину другу викласти в такій редакції: "Рішення державного інспектора щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування, (в тому числі експорт, імпорт, транзит), зберігання, реалізації чи використання підкарантинного матеріалу, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання."; частину третю вилучити; статтю доповнити частиною третьою такого змісту: "Образа посадової особи, що здійснює державний контроль з карантину рослин, а також опір, погрози, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків, тягнуть за собою відповідальність відповідно до закону."  
Враховано   Стаття 15. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль з карантину рослин  
130. Головний державний інспектор з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим, області, міст, державні інспектори з карантину рослин у своїй діяльності є незалежними і керуються цим Законом, Статутом Державної служби з карантину рослин України та іншими актами законодавства з питань карантину рослин.      Головний державний інспектор з карантину рослин України, Головний державний інспектор з карантину рослин Автономної Республіки Крим, головні державні інспектори з карантину рослин областей, міста Києва і Севастополя, державні інспектори з карантину рослин у своїй діяльності незалежні і керуються Конституцією України, цим Законом, іншими актами законодавства.  
131. Рішення державного інспектора, прийняте в межах його повноважень, щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, зберігання, реалізації чи використання підкарантинного матеріалу є обов'язковими для виконання.      Рішення державного інспектора щодо заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування, (в тому числі експорт, імпорт, транзит), зберігання, реалізації чи використання підкарантинного матеріалу, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання.  
132. Частково повноваження державних інспекторів з карантину рослин за погодженням з Головним державним інспектором з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим, області і міст можуть надаватися громадським уповноваженим з карантину рослин із числа працівників заготівельних, транспортних, переробних та інших підприємств, установ організацій та господарств вісх форм власності, а також громадянам згідно з Положенням про громадських уповноважених.      Образа посадової особи, що здійснює державний контроль з карантину рослин, а також опір, погрози, насильство та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на неї обов'язків, тягнуть за собою відповідальність відповідно до закону.  
133. Стаття 15. Обов'язки підприємств, установ, організацій, господарств всіх форм власності, посадових осіб та громадян щодо забезпечення карантину рослин   -41- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 15 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Права і обов'язки осіб щодо карантину рослин" У статті 15: статтю доповнити частиною першою, другою та третьою такого змісту: "Особи, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами і рослинними продуктами, мають право одержувати від органів Державної служби з карантину рослин України інформацію про фітосанітарний стан на відповідній території. Особам, яким завдано шкоду внаслідок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації карантинних організмів, збитки відшкодовуються відповідно до закону. Особи, майно яких використовувалося з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних організмів мають право на відшкодування завданих їм збитків відповідно до закону та у порядку і розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України."; частину першу статті 15 рахувати частиною четвертою статті 16 і викласти у такій редакції: "Особи, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами, зобов'язані:"; абзац третій викласти у такій редакції: "виконувати розпорядження органів Державної служби з карантину рослин України щодо проведення відповідних карантинних заходів;"; абзац п'ятий розділити на два і викласти у такій редакції: "сприяти систематичному огляду посівів, територій складів, де зберігаються підкарантинні матеріали; пред'являти для огляду і експертизи наявні підкарантинні матеріали для виявлення карантинних організмів;" ; абзац шостий викласти у такій редакції: "сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів."; абзац сьомий вилучити; частину другу вилучити; статтю доповнити частиною шостою та сьомою такого змісту: "Особи зобов'язані сприяти державним інспекторам з карантину рослин у виконанні їх повноважень. Правила фітосанітарного контролю, видані спеціально уповноваженим центральним органом з питань аграрної політики в межах повноважень, є обов'язковими для виконання всіма державними органами та особами."  
Враховано   Стаття 16. Права і обов'язки осіб щодо карантину рослин Особи, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами і рослинними продуктами, мають право одержувати від органів Державної служби з карантину рослин України інформацію про фітосанітарний стан на відповідній території. Особам, яким завдано шкоду внаслідок запровадження карантинного режиму або у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації карантинних організмів, збитки відшкодовуються відповідно до закону. Особи, майно яких використовувалося з метою запобігання поширенню і ліквідації карантинних організмів мають право на відшкодування завданих їм збитків відповідно до закону та у порядку і розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України.  
134. Підприємства, установи, організації, господарства всіх форм власності, посадові особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею підкарантинними матеріалами, зобов'язані:      Особи, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами, зобов'язані:  
135. - виконувати фітосанітарні правила;      виконувати фітосанітарні правила;  
136. - у межах своєї компетенції сприяти державній службі з карантину рослин, виконувати розпорядження державної служби з карантину рослин щодо проведення відповідних карантинних заходів;      виконувати розпорядження органів Державної служби з карантину рослин щодо проведення відповідних карантинних заходів;  
137. - подавати на вимогу спеціалістів Державної служби з карантину рослин відомості про наявність підкарантинних матеріалів та об'єктів;      подавати на вимогу спеціалістів Державної служби з карантину рослин України відомості про наявність підкарантинних матеріалів та об'єктів;  
138. - забезпечувати для виявлення карантинних організмів систематичний огляд посівів, територій складів, де зберігаються підкарантинні матеріали, а також пред'являти для огляду і експертизи наявні підкарантинні матеріали;      сприяти систематичному огляду посівів, територій складів, де зберігаються підкарантинні матеріали; пред'являти для огляду і експертизи наявні підкарантинні матеріали для виявлення карантинних організмів;  
139. - у разі виявлення карантинних організмів негайно повідомляти Державну службу з карантину рослин, сприяти проведенню карантинних заходів у особливих карантинних зонах та прилеглих до них зонах;      сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів.  
140. - при закупівлі за кордоном великих партій насіння, рослин і продукції рослинного походження направляти за свій рахунок державних інспекторів з карантину рослин для фітосанітарного контролю у місцях відвантаження підкарантинних матеріалів в Україну.       
141. Відповідні державні органи, підприємства, установи, організації, господарства всіх форм власності посадові особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею підкарантинними матеріалами, зобов'язані надавати на умовах оренди в користування органам і установам державної служби з карантину рослин (в тому числі розташованих на об'єктах автомобільного, залізничного, водного і повітряного транспорту, прикордонних пунктах з карантину рослин, митницях та пунктах пропуску на державному кордоні, пунктах з карантину рослин на ринках, на підприємствах поштового зв'язку тощо) службові приміщення.      Особи зобов'язані сприяти державним інспекторам з карантину рослин у виконанні їх повноважень. Правила фітосанітарного контролю, видані спеціально уповноваженим центральним органом з питань аграрної політики в межах повноважень, є обов'язковими для виконання всіма державними органами та особами.  
142. Розділ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ КАРАНТИНУ РОСЛИН   -42- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Розділ III. Викласти у такій редакції: "Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КАРАНТИН РОСЛИН"  
Враховано   Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КАРАНТИН РОСЛИН  
143. Стаття 16. Відповідальність за порушення карантинних вимог   -43- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статті 16 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин". У статті 16: частину першу викласти у такій редакції: "Особи, винні в порушенні законодавства про карантин рослин притягаються до відповідальності відповідно до закону."; частину другу вилучити;  
Враховано   Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин  
144. Громадяни, та посадові особи, винні в порушенні законодавства з карантину рослин, притягаються до відповідальності відповідно до законодавства України.      Особи, винні в порушенні законодавства про карантин рослин притягаються до відповідальності відповідно до закону.  
145. На підприємців, що винні у порушенні карантинних вимог щодо вивезення з карантинних зон або ввезення з-за кордону підкарантинних матеріалів, за поданням головних державних інспекторів з карантину рослин накладається штраф у судовому порядку.       
146. Розділ ІV. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ У ГАЛУЗІ КАРАНТИНУ РОСЛИН   -44- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву розділу IV викласти у такій редакції: "Розділ VI. НАУКОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН"  
Враховано   Розділ VI. НАУКОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН  
147. Стаття 17. Професійні вимоги до спеціалістів в галузі карантину рослин   -45- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 17 вилучити.  
Враховано    
148. Професійною діяльністю в галузі карантину рослин можуть займатися громадяни України, які мають відповідно вищу або середню спеціальну освіту.       
149. Спеціалісти в галузі карантину рослин працюють на умовах трудового договору (контракту).       
150. Перепідготовка спеціалістів у галузі карантину рослин з наступною їх атестацією здійснюється за рахунок коштів державного бюджету один раз на п'ять років.       
151. Порядок атестації спеціалістів у галузі карантину рослин визначається Головним державним інспектором з карантину рослин України.       
152. Спеціалісти у галузі карантину рослин, які порушили службові обов'язки, несуть відповідальність згідно з законодавством України.       
153. Стаття 18. Наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України      Стаття 18. Наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України  
154. Наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та Українською академією аграрних наук через мережу профільних науково-дослідних інститутів та станцій.   -46- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 18 викласти у такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до закону, організовує наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України у тому числу через наукові установи, підприємства та організації Української академії аграрних наук."  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до закону, організовує наукове забезпечення Державної служби з карантину рослин України у тому числу через наукові установи, підприємства та організації Української академії аграрних наук.  
155. Стаття 19. Фітосанітарна експертиза   -47- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 19 вилучити.  
Враховано    
156. З метою виявлення у підкарантинних матеріалах та об'єктах карантинних організмів карантинні лабораторії проводять фітосанітарну експертизу.       
157. На вимогу заінтересованої особи може бути проведена повторна фітосанітарна експертиза, яка здійснюється за рахунок тієї особи.       
158. Стаття 20. Фінансування карантинних заходів   -48- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Статтю 20 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Фінансування карантинних заходів Фінансування карантинних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України."  
Враховано   Стаття 19. Фінансування карантинних заходів  
159. Заходи щодо запобігання поширенню, локалізації та ліквідації карантинних організмів, а також контрольні обстеження сільськогосподарських угідь фінансуються із коштів державного бюджету.      Фінансування карантинних заходів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
160. Стаття 21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Державної служби з карантину рослин   -49- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Назву статтю 21 викласти у такій редакції: "Стаття 20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Державної служби з карантину рослин України" У статті 21: частину другу вилучити; частину третю вилучити;  
Враховано   Стаття 20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Державної служби з карантину рослин України  
161. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Державної служби з карантину рослин здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду Державного бюджету.      Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів Державної служби з карантину рослин України здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.  
162. Фінансування наукового забезпечення карантину рослин здійснюється за рахунок коштів Української академії аграрних наук та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.       
163. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення фумігаційних загонів Державної служби з карантину рослин України здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.       
164. Заходи щодо запобігання поширенню, локалізації та ліквідації карантинних об'єктів, а також контрольні обстеження сільськогосподарських угідь фінансуються із коштів державного бюджету.   -50- Шаров І.Ф.
Усунути дублювання останньою частиною ст. 21 положення ст. 20.  
Враховано , частину четверту вилучено  Джерелами фінансування Державної служби з карантину рослин України за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України можуть бути надходження від надання платних послуг по проведенню огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування підкарантинних матеріалів, шо оплачуються особами, якщо інше не встановлене законом.  
    -51- Пасєка М.С. (в.о. № 15)
У зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України, де визначено, що платні послуги бюджетних організацій визначаються тільки законом, необхідно статтю 21 доповнити частиною четвертою: "Джерелами фінансування Державної служби з карантину рослин України з спеціального фонду Державного бюджету України є: надходження за рахунок платних послуг за проведення огляду, обстеження, аналізу та інспектування підкарантинних матеріалів від підприємств, установ, організацій, господарств всіх форм власності та фізичних осіб; інші джерела, що не заборонені законодавством."  
Враховано редакційно    
165. Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ КАРАНТИНУ РОСЛИН   -52- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Розділ V викласти у такій редакції: "Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН"  
Враховано   Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН  
166. Стаття 22. Міжнародні договори      Стаття 21. Міжнародні договори  
167. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.  
168. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -53- Шепа В.В. (реєстр. картка № 325)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Розділ VI рахувати Розділом VIII пункт 1 розділу VI викласти у такій редакції: " 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року".  
Враховано   Розділ VІII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
169. ІІ.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.  
170. 1.Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:      2.Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
171. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
172. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;  
173. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативо-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативо-правових актів, що суперечать цьому Закону.