Кількість абзаців - 298 Таблиця поправок


ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ ''ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ""      ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Внести до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №7, ст. 32) такі зміни і доповнення, виклавши його у такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №7, ст. 32), виклавши його у такій редакції:  
3. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ"      Закон України "ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ"  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення      Стаття 1. Визначення  
6. У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:      У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:  
7. Відомство - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань інтелектуальної власності;   -1- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Термін "Відомство" замінити на "Установи" і подати у такій редакції: "Установа - спеціально уповноважена законом державна організація з питань охорони промислової власності;"  
Враховано   Установа - спеціально уповноважена законом державна організація з питань охорони промислової власності; Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;  
    -2- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ввести визначення терміну: "Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;"  
Враховано    
8. винахід (корисна модель) - результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології;   -3- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Визначення "винахід" викласти у наступній редакції: "винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає критеріям: новизни, винахідницького рівня і промислової придатності; " і ввести нове визначення "корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою; "  
Враховано частково   винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності); корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою; секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що вміщує інформацію, яка віднесена до державної таємниці; службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником: у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця; службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі); доручення роботодавця - видане працівнику у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки підприємства або галузі діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі); роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);  
    -4- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Додати до статті наступне визначення: "секретний винахід - винахід, який вміщує інформацію, що віднесена до державної таємниці;"  
Враховано частково    
    -5- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Ввести наступні визначення у такій редакції: "службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником: у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця; службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах, контрактах, посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі); доручення роботодавця - видане у письмовому вигляді завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки підприємства або галузі діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);  
Враховано    
9. винахідник - людина, творчою працею якої створено винахід (корисну модель);   -6- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Викласти визначення у редакції: "винахідник - людина, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю);"  
Враховано   винахідник - фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю);  
10. патент - патент України на винахід (корисну модель);   -7- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Визначення викласти у редакції: "патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель); патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;"  
Враховано частково   патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель); патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід; деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід; деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель; патент (деклараційний патент) на секретний винахід - різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці; деклараційний патент на секретну корисну модель - різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці; кваліфікаційна експертиза (експертиза за суттю) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності) експертиза на локальну новизну - складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу; локальна новизна - новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів; формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюють приналежність зазначеного у заявці об'єкту до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам; ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;  
    -8- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ввести наступні визначення : "деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами лише формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід; деклараційний патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель;"  
Враховано    
    -9- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Додати до статті 1 наступне визначення: "патент на секретний винахід (корисну модель) - різновид патенту, що видається на винахід (корисну модель), віднесений до державної таємниці;"  
Враховано    
    -10- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ввести наступне визначення у такій редакції: "кваліфікаційна експертиза (експертиза за суттю) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності)".  
Враховано    
    -11- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ввести наступні визначення у такій редакції: "експертиза на локальну новизну - експертиза, яка є складовою частиною кваліфікаційної експертизи і встановлює тільки локальну новизну винаходу; локальна новизна - у даному Законі розуміється як новизна, що встановлюється тільки за виданими в Україні патентами і поданими до Установи заявками на видачу патентів; формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, в ході якої встановлюють приналежність зазначеного у заявці об'єкту до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам; ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах; "  
Враховано    
11. особа - громадянин або юридична особа;   -12- Комітет з питань науки і освіти
У тексті Закону після слова "патент" скрізь, де це є необхідно, додати вираз "(деклараційний патент)"  
Враховано   особа - фізична або юридична особа;  
12. заявка - сукупність документів, необхідних для видачі патенту;   -13- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Визначення викласти у редакції: "заявка - сукупність документів, необхідних для прийняття Установою рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель);"  
Враховано   заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель;  
13. заявник - особа, яка подала заявку, або її правонаступник;      заявник - особа, яка подала заявку, або її правонаступник;  
14. пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки; дата пріоритету - дата подання заявки до Відомства чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;      пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки; дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет;  
15. роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);   -14- Комітет з питань науки і освіти
Визначення перенести вище.  
Враховано    
16. міжнародна заявка - заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію;      міжнародна заявка - заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію (PCT);  
17. Реєстр - Державний реєстр патентів України на винаходи або Державний реєстр патентів України на корисні моделі.   -15- Комітет з питань науки і освіти
Визначення терміну "Реєстр" подати у наступній редакції: "Реєстр - Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи або Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі".  
Враховано   Реєстр - Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі. Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України і складається із цього Закону, Законів України "Про власність", "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів.  
    -16- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити Закон новою статтею такого змісту: "Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України і складається із цього Закону, Законів України "Про власність", "Про державну таємницю та інших нормативно-правових актів" і відповідно змінити нумерацію наступних статей.  
Враховано частково    
18. Стаття 2. Відомство   -17- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Назву статті 2 викласти у наступній редакції: Стаття 2. Повноваження Установи у сфері захисту прав на винаходи (корисні моделі)  
Враховано   Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі)  
19. 1. Відомство забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони винаходів (корисних моделей), приймає до розгляду заявки, проводить їх експертизу та державну реєстрацію патентів на винаходи (корисні моделі), публікує офіційні відомості, видає патенти, а також виконує інші функції згідно з Положенням про нього.   -18- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 2 викласти у такій редакції: "1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема - винаходів і корисних моделей. При цьому Установа: приймає до розгляду заявки, проводить їх експертизу, здійснює державну реєстрацію та видачу патентів; публікує офіційні відомості щодо правової охорони винаходів і корисних моделей; представляє інтереси України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; розробляє нормативно-правові акти у межах її повноважень та подає їх відповідному державному органу на затвердження в установленому порядку; є правонаступником Державного патентного відомства України щодо правовідносин, що випливають з цього Закону та міжнародних договорів України; здійснює керівництво підпорядкованими їй підприємствами та організаціями; виконує інші функції відповідно до Статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України визначає категорії посад Установи, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу". 2. На договірних засадах Установа може надавати у визначеному ним порядку будь-якій особі патентно-інформаційні та інші послуги зі сфери захисту прав на винаходи (корисні моделі). 3. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів, одержаних ним від зборів за подання заявок, проведення експертиз, державну реєстрацію та видачу патентів, підтримання їх чинності тощо, а також коштів, одержаних за надані послуги та з інших джерел, що не заборонені законодавством України".  
Враховано частково   1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об'єктів промислової власності, зокрема - винаходів і корисних моделей. При цьому Установа: приймає до розгляду заявки, проводить їх експертизу, здійснює державну реєстрацію та видачу патентів; публікує офіційні відомості щодо правової охорони винаходів і корисних моделей; представляє інтереси України з питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства; розробляє нормативно-правові акти у межах її повноважень та подає їх відповідному державному органу на затвердження в установленому порядку; є правонаступником Державного патентного відомства України щодо правовідносин, що випливають з цього Закону та міжнародних договорів України; здійснює керівництво підпорядкованими їй підприємствами та організаціями; виконує інші функції відповідно до Статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України визначає категорії посад Установи, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу".  
20. 2. На договірних засадах Відомство може надавати будь-якій особі інформацію про рівень техніки та інші послуги стосовно інформації і документації у визначеному ним порядку.      2. На договірних засадах Установа може надавати у визначеному ним порядку будь-якій особі патентно-інформаційні та інші послуги у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі).  
21. 3. Фінансування діяльності Відомства провадиться за рахунок коштів державного бюджету.      3. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів, одержаних ним від зборів за подання заявок, проведення експертиз, державну реєстрацію та видачу патентів, підтримання їх чинності тощо, а також коштів, одержаних за надані послуги та з інших джерел, що не заборонені законодавством України.  
22. Стаття 3. Міжнародні договори      Стаття 4. Міжнародні договори  
23. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
24. Стаття 4. Права іноземних та інших осіб   -19- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Назву статті викласти у редакції: "Стаття 4. Права іноземних осіб та осіб без громадянства" І у першому пункті замість слова "рівні" записати "однакові".  
Враховано   Стаття 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства  
25. 1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.      1. Іноземні особи та особи без громадянства мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.  
26. 2. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Відомством реалізують свої права через представників, зареєстрованих згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.   -20- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Пункт викласти у редакції: "2. Іноземні особи та особи без громадянства, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства."  
Враховано   2. Іноземні особи та особи без громадянства, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих відповідно до чинного законодавства.  
27. Розділ II      Розділ II  
28. ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)      ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)  
29. Стаття 5. Умови надання правової охорони      Стаття 6. Умови надання правової охорони  
30. 1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.      1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.  
31. 2. Об'єктом винаходу може бути:      2. Об'єктом винаходу може бути:  
32. продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини);   -21- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
У пункті 2 статті 5 після слова "тварини" додати слово "тощо", а слова "тварина" і "рослина" подати у множині.  
Враховано   продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);  
33. спосіб.   -22- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Пункт 2 після другого абзацу доповнити третім абзацом наступного змісту: "застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням"  
Враховано   спосіб; застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.  
34. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.      Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.  
35. 3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:      3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:  
36. відкриття, наукові теорії та математичні методи;      відкриття, наукові теорії та математичні методи;  
37. методи організації та управління господарством;      методи організації та управління господарством;  
38. плани, умовні позначення, розклади, правила;      плани, умовні позначення, розклади, правила;  
39. методи виконання розумових операцій;      методи виконання розумових операцій;  
40. програми для обчислювальних машин;   -23- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У пункті 3 статті 5 текст "програми для обчислювальних машин" замінити на "комп'ютерні програми"  
Враховано   комп'ютерні програми;  
41. результати художнього конструювання;      результати художнього конструювання;  
42. топографії інтегральних мікросхем;      топографії інтегральних мікросхем;  
43. Сорти рослин і породи тварин тощо.      сорти рослин і породи тварин тощо.  
44. 4. Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці винаходи (корисні моделі) визначаються спеціальним законодавством.   -24- Комітет з питань науки і освіти
Пункт 4 даної статті вилучити у зв'язку із введенням до цього Закону відповідних норм щодо секретних винаходів.  
Враховано    
45. 5. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом.   -25- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частини 1 - 5 пункту 5 статті 5 викласти у редакції: "5. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчується патентом (деклараційним патентом). Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії патенту (деклараційного патенту) на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника патенту (деклараційного патенту) на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки й датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту (деклараційного патенту) у цьому випадку визначається Установою. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи".  
Враховано   4. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом). Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.  
46. Строк дії патенту на винахід, який видається з проведенням експертизи заявки по суті, становить 20 років від дати подання заявки до Відомства.      Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.  
47. Строк дії патенту на винахід, який видається без проведення експертизи заявки по суті, становить 6 років від дати подання заявки до Відомства.      Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи.  
48. Строк дії патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб або засіб захисту тварин, використання якого потребує відповідного дозволу, може бути продовжено за клопотанням власника патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки й датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту визначається Відомством.      Строк дії патенту (деклараційного патенту) на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки й датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається Установою.  
49. Строк дії патенту на корисну модель становить п`ять років від дати подання заявки до Відомства і продовжується Відомством за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на три роки.   -26- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити пункт 5 статті 5 такою додатковою частиною: "Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі)."  
Враховано   Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи. Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).  
50. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 27 цього Закону.      Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 32 цього Закону.  
51. 6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.      5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.  
52. 7. Дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.      6. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.  
53. Стаття 6. Умови патентоспроможності винаходу   -27- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
У назві статті 6 і скрізь далі замість слова "патентоспроможність" писати "патентоздатність"  
Враховано   Стаття 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі  
    -28- Шаров І.Ф.
У назві статті 6 замість слова "патентоспроможність" писати "патентоздатність"  
Враховано    
    -29- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статті 6 і 7 об'єднати в одну і викласти у редакції: "Стаття 6. Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі) 1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. 3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. 4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. 5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель (в т. ч. також міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у пункті 4 цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. 6. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту. 7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у пункті 5 цієї статті до уваги не береться. 8. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності." та далі скрізь у тексті замість слова "патентоспроможність" писати "патентоздатність"  
Враховано    
54. 1. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.      1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.  
55. 2. Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо.      3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.  
56. 3. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.      4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.  
57. 4. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку і що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету передує відповідній даті, зазначеній у пункті 3 цієї статті.      5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель (в т. ч. також міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у пункті 4 цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.  
58. 5. На визнання винаходу патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.      6. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.  
59. 6. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у пункті 4 цієї статті, до уваги не береться.      7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у пункті 5 цієї статті, до уваги не береться.  
60. 7. Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.      8. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.  
61. Стаття 7. Умови патентоспроможності корисної моделі       
62. 1. Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.       
63. 2. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Конструкції, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни можуть враховуватися лише окремо.       
64. 3. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.       
65. 4. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку і що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету передує відповідній даті, зазначеній у пункті 3 цієї статті.       
66. 5. На визнання корисної моделі патентоспроможною не впливає розкриття інформації про неї винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.       
67. 6. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.       
68. Розділ III      Розділ III  
69. ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ      ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ  
70. Стаття 8. Право винахідника      Стаття 8. Право винахідника  
71. 1. Право на одержання патенту має винахідник або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом.      1. Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом.  
72. 2. Винахідники, які створили винахід (корисну модель) спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.   -30- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Пункт 2 сформулювати у такій редакції: "2. Винахідники, які створили винахід (корисну модель) спільно, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними."  
Враховано   2. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.  
73. 3. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Відомство за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також винахідників, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Відомством.   -31- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Пункт 3 сформулювати у такій редакції: "3. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, не зазначених у заявці як винахідники, але ними насправді є, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою".  
Враховано частково   3. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою. 4. Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.  
    -32- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити статтю 8 новим пунктом у такій редакції: "Не визнаються авторами секретного винаходу фізичні особи, які не внесли особистий творчий внесок у створення цього винаходу, які надали автору (авторам) тільки технічну, організаційну, матеріальну допомогу або тільки допомогли оформленню прав на секретний винахід та його використання."  
Враховано частково    
74. 4. Винахіднику належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.   -33- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У пункті 4 статті 8 замість слова "невідчужуваним" записати "невід'ємним" і доповнити пункт частиною такого змісту: "Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі)".  
Враховано   5. Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).  
75. Стаття 9. Право роботодавця      Стаття 9. Право роботодавця  
76. 1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід (корисну модель) створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з винахідником і згідно з його умовами видати винагороду винахіднику або його спадкоємцю відповідну до економічної цінності винаходу (корисної моделі) та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від винаходу (корисної моделі).   -34- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Статтю викласти у такій редакції: "1. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. 2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. 3. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту (деклараційного патенту) чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же термін роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. 4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у пункті 3 цієї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. 5. Термін збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його спадкоємця. 6. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку."  
Враховано   1. Право на одержання патенту (деклараційного патенту) на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. 2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. 3. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту (деклараційного патенту) чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же термін роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. 4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у пункті 3 цієї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. 5. Термін збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту (деклараційного патенту) на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.  
77. Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.      6. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.  
78. 2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) досить ясно і повно.       
79. Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Відомства, то право на одержання патенту переходить до винахідника або його спадкоємця.       
80. Стаття 10. Право правонаступника      Стаття 10. Право правонаступника  
81. Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.      Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.  
82. Винахідник може передати належне йому право на одержання патенту Фонду винаходів України, який здійснює від імені держави та в її інтересах права власника патенту, надані цим Законом. Фонд винаходів України діє на підставі положення, яке затверджується Відомством.   -35- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Частину другу статті 10 вилучити.  
Враховано    
83. Стаття 11. Право першого заявника      Стаття 11. Право першого заявника  
84. Право на одержання патенту на винахід (корисну модель), створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.   -36- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Статтю викласти у редакції: "Якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту на цей винахід чи корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту ."  
Враховано   Якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.  
85. Розділ IV      Розділ IV  
86. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ      ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ  
87. Стаття 12. Заявка      Стаття 12. Заявка  
88. 1. Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Відомства заявку.      1. Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.  
89. 2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.   -37- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити статтю 12 пунктом у такій редакції: "Віднесення до державної таємниці інформації, яка міститься у заявці, здійснюється згідно із Законом України "Про державну таємницю" та прийнятими на його основі нормативними актами".  
Враховано частково   2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. 3. Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці здійснюється згідно із Законом України "Про державну таємницю" та прийнятими на його основі нормативними актами. Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Законом України "Про державну таємницю" може бути віднесений до державної таємниці, то заявка подається до Установи через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) або місцем проживання (для фізичних осіб). До заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону України "Про державну таємницю".  
    -38- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 12 після пункту 2 додати пункт у такій редакції: "Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Законом України "Про державну таємницю" може бути віднесений до державної таємниці, то заявка подається до Установи через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) або місцем проживання (для фізичних осіб). До заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону України "Про державну таємницю".  
Враховано частково    
    -39- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити статтю 12 пунктом у такій редакції: "Заявники, які мають Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений Державним експертом і погоджений згідно Закону України "Про державну таємницю", подають заявки за допомогою структурних підрозділів по захисту державної таємниці. Заявники, які не мають такого переліку, але вважають, що інформація заявки така, що становить державну таємницю, повинні звернутись до організації, у якої такий перелік є, або до Держпатенту України До заявки додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону України "Про державну таємницю"  
Враховано частково    
    -40- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити статтю 12 пунктом у такій редакції: "Заявки на винаходи, які мають відношення до принципово нових засобів озброєння та військової техніки, засобів забезпечення безпеки, подаються у відповідний орган виконавчої влади з переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
90. 3. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).   -41- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У цьому пункті і далі скрізь у тексті замість слова "єдність" записати "єдиність".  
Враховано   4. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).  
91. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).      Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).  
92. 4. Заявка складається українською мовою і повинна містити:      5. Заявка складається українською мовою і повинна містити:  
93. заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель) ;   -42- Комітет з питань науки і освіти
Частину викласти у редакції: "заяву про видачу патенту на винахід з проведенням кваліфікаційної експертизи чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель);"  
Враховано   заяву про видачу патенту на винахід з проведенням кваліфікаційної експертизи чи деклараційного патенту на винахід(корисну модель);  
94. опис винаходу (корисної моделі);      опис винаходу (корисної моделі);  
95. формулу винаходу (корисної моделі);      формулу винаходу (корисної моделі);  
96. креслення (якщо на них є посилання в описі);      креслення (якщо на них є посилання в описі);  
97. реферат.      реферат.  
98. 5. У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також винахідника (винахідників).      6. У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також винахідника (винахідників).  
99. Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якій публікації Відомства, зокрема у відомостях про заявку чи патент.   -43- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Частину другу пункту 5 записати у наступній редакції: "Винахідник має право вимагати, щоб він як винахідник даного винаходу не згадувався в будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент ".  
Враховано   Винахідник має право вимагати, щоб він як винахідник даного винаходу (корисної моделі) не згадувався в будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.  
100. 6. Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.      7. Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі  
101. 7. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.      8. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.  
102. 8. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.      9. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.  
103. 9. Інші вимоги до документів заявки визначаються Відомством.      10. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою відповідно до цього Закону.  
104. 10. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Відомства разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.      11. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.  
105. Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір.      Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір.  
106. Стаття 13. Дата подання заявки      Стаття 13. Дата подання заявки  
107. Датою подання заявки є дата одержання Відомством матеріалів, що містять принаймні: клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;      Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;  
108. частину, яка зовнішньо нагадує опис винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад опису українською мовою повинен надійти до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки.   -44- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Частину викласти у редакції: "матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), і частину документа, яку можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі), викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) виконано іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки."  
Враховано   матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), і частину документа, яку можна прийняти за формулу винаходу (корисної моделі), викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) виконано іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.  
109. 2. Якщо Відомство вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають вимогам пункту 1 цієї статті, то воно повідомляє про це заявника.      2. Якщо Установа вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають вимогам пункту 1 цієї статті, то воно повідомляє про це заявника.  
110. Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Відомства. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Відомством виправлених матеріалів. У противному разі заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.      Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Установою виправлених матеріалів. У протилежному випадку заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.  
111. 3. Якщо в заявці, що містить матеріали, зазначені в пункті 1 цієї статті, є посилання на креслення, але таке креслення не надійшло до Відомства на дату одержання ним заявки, Відомство повідомляє про це заявника і пропонує на його вибір надіслати креслення чи виключити посилання на нього у заявці.      Якщо в заявці, що містить матеріали, зазначені в пункті 1 цієї статті, є посилання на креслення, але таке креслення не надійшло до Установи на дату одержання ним заявки, Установа повідомляє про це заявника і пропонує на його вибір надіслати креслення чи виключити посилання на нього у заявці.  
112. Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Відомства креслення надійде до Відомства, то датою подання заявки буде дата одержання його Відомством. Якщо у цей же строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.      Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи креслення надійде до Установи, то датою подання заявки буде дата одержання його Установою. Якщо у цей же строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.  
113. 4. Рішення про встановлення дати подання заявки Відомство надсилає заявнику після надходження згідно з пунктом 10 статті 12 цього Закону документа про сплату збору за подання заявки. Якщо ж було порушення вимог пункту 10 статті 12 цього Закону, то зазначене рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною.      Рішення про встановлення дати подання заявки Установа надсилає заявнику після надходження згідно з пунктом 11 статті 12 цього Закону документа про сплату збору за подання заявки. У разі порушення вимог пункту 11 статті 12 цього Закону, зазначене рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною.  
114. Стаття 13-1. Міжнародна заявка      Стаття 14. Міжнародна заявка  
115. Міжнародна заявка приймається до розгляду за національною процедурою за умови надходження до Відомства перекладу міжнародної заявки українською мовою та документа про сплату збору не пізніше 21, а у разі проведення міжнародної попередньої експертизи - не пізніше 31 місяця від дати пріоритету. Зазначені у цьому пункті строки можуть бути продовжені, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір.   -45- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 даної статті викласти у редакції: "1. Міжнародна заявка приймається до розгляду за умови надходження її до Установи не пізніше 21, а у разі проведення міжнародної попередньої експертизи. - не пізніше 31 місяця від дати пріоритету. Переклад міжнародної заявки на українську мову і документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти разом із заявкою або протягом 2 місяців після указаних строків. Строк надходження перекладу міжнародної заявки і документа про сплату збору може бути продовжений до 6 місяців від дати надходження міжнародної заявки. За продовження строку сплачується збір."  
Враховано   1. Міжнародна заявка приймається до розгляду за національною процедурою за умови надходження її до Установи не пізніше 21, а у разі проведення міжнародної попередньої експертизи. - не пізніше 31 місяця від дати пріоритету. Переклад міжнародної заявки українською мовою і документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти разом із заявкою або протягом 2 місяців після зазначених строків. Строк надходження перекладу міжнародної заявки і документа про сплату збору може бути продовжений до 6 місяців від дати надходження міжнародної заявки. За продовження строку сплачується збір.  
116. 2. Відомство надсилає заявнику повідомлення про прийняття міжнародної заявки до розгляду за умови виконання вимог пункту 1 цієї статті.      2. Установа надсилає заявнику повідомлення про прийняття міжнародної заявки до розгляду за умови виконання вимог пункту 1 цієї статті.  
117. 3. Якщо принаймні одну із зазначених у пункті 1 цієї статті умов не виконано в установлений строк, заявка не приймається до розгляду, про що заявнику надсилається повідомлення.      3. Якщо принаймні одну із зазначених у пункті 1 цієї статті умов не виконано в установлений строк, заявка не приймається до розгляду, про що заявнику надсилається повідомлення.  
118. 4. Відомство публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про міжнародну заявку, прийняту до розгляду.   -46- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю доповнити пунктом у такій редакції: "6. Міжнародна заявка розглядається в Установі згідно із цим Законом ."  
Враховано   4. Установи публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про міжнародну заявку, прийняту до розгляду. 5. Міжнародна заявка розглядається в Установі згідно із цим Законом.  
119. Стаття 14. Пріоритет      Стаття 15. Пріоритет  
120. 1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Відомства чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.      1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.  
121. 2. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Відомства подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, з перекладом на українську мову. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.   -47- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Пункт 2 статті 14 викласти у такій редакції: "Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. Строки, зазначені в пунктах 1 і 2, пропущені заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, можуть бути продовжені на два місяці з дати закінчення зазначеного строку за умови сплати відповідного збору. Порядок продовження таких спорів встановлюється Установою. При необхідності Установа може зажадати переклад попередньої заявки українською мовою. Переклад повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати одержання заявником запиту Установи. Якщо переклад не надійде у зазначений строк, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником запиту Установи. За продовження строку сплачується збір".  
Враховано   2. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. Строки, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, пропущені заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, можуть бути продовжені на два місяці з дати закінчення зазначеного строку за умови сплати відповідного збору. Порядок продовження таких спорів встановлюється Установою. При необхідності Установа може зажадати переклад попередньої заявки українською мовою. Переклад повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати одержання заявником запиту Установи. Якщо переклад не надійде у зазначений строк, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником запиту Установи. За продовження строку сплачується збір.  
122. 3. Щодо заявки в цілому чи окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.      3. Щодо заявки в цілому чи окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.  
123. 4. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.      4. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.  
124. 5. Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), що викладена у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки були точно вказані ці ознаки.      5. Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у формулі винаходу (корисної моделі), що викладена у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої заявки були точно вказані ці ознаки.  
125. 6. Якщо за попередньою заявкою діловодство у Відомстві не завершено, то з надходженням заяви про пріоритет згідно з пунктом 2 цієї статті попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет.      6. Якщо за попередньою заявкою діловодство в Установі не завершено, то з надходженням заяви про пріоритет згідно з пунктом 2 цієї статті попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено пріоритет.  
126. 7. Пріоритет заявки, що може бути виділена з попередньої на пропозицію Відомства або за ініціативою заявника до прийняття рішення про можливість видачі патенту або рішення про відмову у видачі патенту (виділена заявка), заявляється за датою подання до Відомства попередньої заявки за умови, що суть винаходу виділеної заявки розкрито в попередній заявці. Якщо попередня заявка має більш ранній пріоритет, пріоритет виділеної заявки заявляється з урахуванням такого пріоритету.   -48- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 7 цієї статті викласти у такій редакції: "7. Пріоритет заявки, що виділена з попередньої на пропозицію Установи або за ініціативою заявника до прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відмову у видачі патенту (виділена заявка), встановлюється за датою подання до Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено пріоритет, за датою цього пріоритету за умови, що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання".  
Враховано   7. Пріоритет заявки, що виділена з попередньої на пропозицію Установи або за ініціативою заявника до прийняття рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі (виділена заявка), встановлюється за датою подання до Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою заявлено пріоритет, за датою цього пріоритету за умови, що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі змісту попередньої заявки на дату її подання.  
127. Стаття 15. Експертиза заявки      Стаття 16. Експертиза заявки  
128. 1. Експертиза заявки проводиться Відомством відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.      1. Експертиза заявки проводиться Установою відповідно до цього Закону і встановлених нею правил.  
129. 2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Відомства особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Порядок участі заявника або його представника у розгляді зазначених питань визначається Відомством.      2. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення Установи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Порядок участі заявника або його представника у розгляді зазначених питань визначається Установою.  
130. 3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Відомства після дати одержання заявником рішення про можливість видачі патенту або рішення про відмову у видачі патенту.      3. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Установи після одержання заявником рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі .  
131. При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід строком дії 20 років зазначені виправлення та уточнення враховуються, якщо вони надійшли до Відомства за шість місяців до дати публікації.   -49- Комітет з питань науки і освіти
У цій частині пункту текст "строком дії 20 років" вилучити.  
Враховано   При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення та уточнення враховуються, якщо вони надійшли до Установи за шість місяців до дати публікації.  
132. 4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).      4. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі).  
133. Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі).      Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі).  
134. Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.   -50- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю новими пунктами у такій редакції: "1. До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд. У ході попереднього розгляду заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть бути віднесені, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю України, до державної таємниці. У разі наявності у заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то визначається Державний експерт з питань таємниць (далі - Державний експерт), до компетенції якого належить розгляд таких питань. Цьому експерту надсилаються матеріали заявки для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до Установи не пізніше одного місяця від дати одержання ним матеріалів заявки. Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і весь наступній розгляд заявки в Установі здійснюється у режимі секретності. Про рішення Державного експерта Установа повідомляє у місячний строк заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт винахід (корисну модель) до державної таємниці відніс, то заявник, у разі незгоди, може подати до Установи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду." "2. Після завершення попереднього розгляду заявки встановлюється дати її подання, у відповідності до статті 13 цього Закону".  
Враховано частково   Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не враховуються під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка. 5. До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд. У ході попереднього розгляду заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть бути віднесені, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю України, до державної таємниці. У разі наявності у заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то визначається Державний експерт з питань таємниць (далі - Державний експерт), до компетенції якого належить розгляд таких питань. Цьому експерту Установою надсилаються матеріали заявки для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до Установи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки. Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації. Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і весь наступній розгляд заявки в Установі здійснюється у режимі секретності. Про рішення Державного експерта Установа повідомляє у місячний строк заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт винахід (корисну модель) до державної таємниці відніс, то заявник, у разі незгоди, може подати до Установи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду. 6. Розгляд заявки в Установі розпочинається з дати її подання, у відповідності до статті 13 цього Закону.  
    -51- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити статтю пунктом у такій редакції: "Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлюється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації та інших обставин і не може перевищувати: - для інформації "особливої важливості" - 30 років; - для інформації "цілком таємно" - 10 років; - для інформації "таємно" - 5 років".  
Враховано частково    
135. 5.. Після встановлення дати подання заявки та сплати збору за подання заявки Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками, під час якої:      7. Після подання заявки та за наявності документу про сплату збору за її подання Установа проводить формальну експертизу заявки, під час якої:  
136. визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону;   -52- Комітет з питань науки і освіти
Доповнити частину текстом: "і чи не має його серед об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 6 цього Закону".  
Враховано   а) визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 6 цього Закону, і чи не має його серед об'єктів, зазначених у пункті 3 статті 6 цього Закону;  
137. заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 12 цього Закону.   -53- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Пункт 5 статті 15 доповнити наступною частиною у такій редакції: "Перше повідомлення Установи заявникові щодо формальної експертизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, повинно бути надіслане Установою не пізніше шести місяців від дати встановлення дати подання заявки".  
Враховано   б) заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 12 цього Закону. Перше повідомлення Установи заявникові щодо формальної експертизи, яким може бути повідомлення про завершення формальної експертизи чи вимога про внесення змін до матеріалів заявки, повинно бути надіслане Установою не пізніше шести місяців від дати встановлення дати подання заявки.  
138. 6. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 12 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов, то Відомство повідомляє про це заявника. При порушенні вимоги єдності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити який винахід (корисну модель) слід розглядати і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками.   -54- Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Пункт 6 цієї статті викласти у такій редакції: "Якщо заявка не відповідає вимогам пунктів 2 і 3 статті 6 цього Закону , то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 12 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов, то Установа повідомляє про це заявника. При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити, який винахід (корисну модель) слід розглядати, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками. "Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо за цей строк вимогу єдиності не буде виконано, то Установа при проведенні формальної експертизи бере до уваги винахід (корисну модель), зазначений у формулі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть клопотання про його продовження, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту".  
Враховано   8. Якщо заявка не відповідає вимогам пунктів 2 і 3 статті 6 цього Закону, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту (деклараційного патенту). Якщо заявка не відповідає вимогам статті 12 цього Закону або документ про сплату збору за подання заявки не надійшов, то Установа повідомляє про це заявника. При порушенні вимоги єдиності винаходу (корисної моделі) заявнику пропонується повідомити, який винахід (корисну модель) слід розглядати, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі) можуть бути оформлені окремими заявками.  
139. Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Відомства. Якщо за цей строк вимогу єдності не буде виконано, Відомство проводить експертизу винаходу (корисної моделі), зазначеного у формулі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, Відомство надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту.      Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо за цей строк вимогу єдиності не буде виконано, то Установа при проведенні формальної експертизи бере до уваги винахід (корисну модель), зазначений у формулі першим. Якщо за цей же строк не будуть усунуті інші невідповідності і заявник не подасть клопотання про його продовження, то Установа надсилає заявнику рішення про відмову у видачі патенту.  
140. 7. Якщо заявка відповідає вимогам статті 12 цього Закону, Відомство за наявності документа про сплату збору за подання заявки:   -55- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Замість пункту 7 даної статті ввести наступні три пункти у такій редакції: "8. Якщо заявка на одержання патенту на винахід відповідає вимогам статті 11 цього Закону, то Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявнику повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки . 9. Якщо заявка на одержання деклараційного патенту на винахід відповідає вимогам статті 11 цього Закону, то Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, приступає до проведення експертизи заявки на локальну новизну. При позитивних результатах експертизи на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі патенту . 10. Якщо заявка на корисну модель відповідає вимогам статті 11 цього Закону, то Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявнику рішення про видачу патенту на корисну модель."  
Враховано    
141. за заявкою на видачу патенту на винахід строком дії 20 років надсилає заявнику повідомлення про можливість проведення експертизи заявки по суті;      9. Якщо заявка на видачу патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, то Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявнику повідомлення про завершення формальної експертизи і про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки.  
142. за заявкою на видачу патенту на винахід строком дії 6 років надсилає заявнику рішення про можливість видачі патенту;      10. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на винахід відповідає вимогам статті 12 цього Закону, то Установа, за наявності документа про сплату відповідного збору за подання заявки, розпочинає проведення експертизи заявки на локальну новизну. При позитивному результаті експертизи на локальну новизну Установа надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається рішення про відмову у видачі деклараційного патенту.  
143. за заявкою на видачу патенту на корисну модель надсилає заявнику рішення про можливість видачі патенту.      11. Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель відповідає вимогам статті 12 цього Закону, то Установа, за наявності документа про сплату збору за подання заявки, надсилає заявнику рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель.  
144. 8. По закінченню 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід строком дії 20 років, а якщо заявлено пріоритет - від дати її пріоритету Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.   -56- Комітет з питань науки і освіти
У пункті 8 вилучити слова "строком дії 20 років".  
Враховано   12. По закінченню 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.  
145. За клопотанням заявника Відомство публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку.      За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку.  
146. На вимогу винахідника він не згадується у відомостях про заявку, що публікуються.      На вимогу винахідника він не згадується у відомостях про заявку, що публікуються.  
147. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Відомством.      Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою.  
148. У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних помилок заявник має право звернутися до Відомства з клопотанням про їх виправлення.   -57- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити пункт частинами у такій редакції: "Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються. Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення до державної таємниці, не публікуються".  
Враховано   У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних помилок заявник має право звернутися до Установи з клопотанням про їх виправлення. Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) не публікуються. Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.  
149. 9. За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення експертизи заявки на винахід по суті Відомство проводить зазначену експертизу, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності.   -58- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 9 даної статті записати у такій редакції: "За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід Установа проводить зазначену експертизу, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності у відповідності до статті 6 цього Закону. Заявник може подати зазначене клопотання протягом трьох років від дати подання заявки. Якщо це клопотання не надійде до Установи у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною. Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Результати кваліфікаційної експертизи Установа надсилає цій особі".  
Враховано   13. За клопотанням будь-якої особи та за наявності документа про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на видачу патенту на винахід Установа проводить зазначену експертизу, під час якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності у відповідності до статті 7 цього Закону.  
150. Заявник може подати зазначене клопотання протягом трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Якщо зазначені у цьому пункті документи не надійшли до Відомства у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною.      Заявник може подати зазначене клопотання протягом трьох років від дати подання заявки. Якщо це клопотання не надійде до Установи у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною. Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. Кваліфікаційна експертиза проводиться за умови сплати відповідного збору. Експертний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи Установа надсилає цій особі.  
151. 10. Під час експертизи заявки на винахід по суті Відомство має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, а також запропонувати змінити формулу винаходу.   -59- Комітет з питань науки і освіти
У даному пункті замість слів "експертизи по суті" записати "кваліфікаційної експертизи".  
Враховано   14. Під час кваліфікаційної експертизи заявки на винахід Установа має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, а також запропонувати змінити формулу винаходу.  
152. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту Відомства затребувати у нього копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці.      Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним запиту Установи зажадати у нього копії патентних матеріалів, що протиставлені заявці.  
153. Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним запиту або копій патентних матеріалів, що протиставлені заявці.      Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним запиту або копій патентних матеріалів, що протиставлені заявці.  
154. Якщо заявник у встановлений строк не подасть матеріали на запит Відомства або мотивоване клопотання щодо продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.      Якщо заявник у встановлений строк не подасть матеріали на запит Установи або мотивоване клопотання щодо продовження цього строку, заявка вважається відкликаною.  
155. 11. На додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, поширюється порядок, визначений пунктом 4 цієї статті.   -60- Комітет з питань науки і освіти
Частину першу пункту 11 статті 15 перенести в кінець пункту 10, а пункт 11 викласти у такій редакції: "Якщо порушення вимоги єдиності винаходу було встановлено на стадії кваліфікаційної експертизи заявки, то експертиза проводиться у порядку, встановленому пунктом 8 цієї статті щодо вимоги єдиності винаходу".  
Враховано   На додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, поширюється порядок, визначений пунктом 4 цієї статті.  
156. Якщо порушення вимоги єдності винаходу було встановлено на стадії експертизи заявки по суті, експертиза проводиться у порядку, встановленому пунктом 6 цієї статті.      15. Якщо порушення вимоги єдиності винаходу було встановлено на стадії кваліфікаційної експертизи заявки, то експертиза проводиться у порядку, встановленому пунктом 8 цієї статті щодо вимоги єдиності винаходу.  
157. 12. Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що винахід, суть якого виражено у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоспроможності, Відомство надсилає заявнику рішення про можливість видачі патенту. У противному разі заявнику надсилається попереднє рішення про відмову у його видачі.      16. Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи заявки буде визначено, що винахід, суть якого виражено у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоздатності, Установа надсилає заявнику рішення про видачу патенту на винахід. У протилежному випадку заявнику надсилається попереднє рішення про відмову у його видачі.  
158. Протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки, подати додаткові матеріали, які не виходять за межі розкритої в заявці суті винаходу.      Протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту заявник може внести зміни до матеріалів заявки, подати додаткові матеріали, які не виходять за межі розкритої в заявці суті винаходу.  
159. З урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього рішення про відмову у видачі патенту, Відомство готує остаточний висновок про відповідність заявленого об'єкта вимогам статті 6 цього Закону і приймає рішення про можливість видачі або про відмову у видачі патенту.      З урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням заявником попереднього рішення про відмову у видачі патенту, Установа готує остаточний висновок про відповідність заявленого об'єкта вимогам патентоздатності і приймає рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.  
160. Якщо протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про неможливість видачі патенту заявник не вніс зміни і не подав додаткові матеріали, Відомство приймає рішення про відмову у видачі патенту. Рішення про можливість видачі або про відмову у видачі патенту надсилається заявнику.      Якщо протягом двох місяців від дати одержання попереднього рішення про відмову у видачі патенту на винахід заявник не вніс зміни і не подав додаткові матеріали, Установа приймає рішення про відмову у видачі патенту на винахід. Рішення про видачу або про відмову у видачі патенту на винахід надсилається заявнику.  
161. 13. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Відомства. Копії патентних матеріалів, затребуваних заявником, Відомство надсилає протягом місяця.   -61- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Включити до статті 15 додатковий пункт, який викласти у такій редакції: "Перше повідомлення Установа заявникові щодо кваліфікаційної експертизи, яким може бути рішення про видачу патенту, попереднє рішення про відмову у видачі патенту чи вимога про необхідність надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе, повинно бути надіслане Установою не пізніше 18 місяців від дати початку проведення кваліфікаційної експертизи. Датою початку проведення кваліфікаційної експертизи вважається дата отримання Установою клопотання про її проведення, а якщо це клопотання було отримане Установою до завершення формальної експертизи, то дата її завершення".  
Враховано   17. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазначеними в запиті або рішенні Установи. Копії патентних матеріалів, що їх зажадав заявник, Установа надсилає протягом місяця. 18. Перше повідомлення Установи заявникові щодо кваліфікаційної експертизи, яким може бути рішення про видачу патенту, попереднє рішення про відмову у видачі патенту чи вимога про необхідність надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе, повинно бути надіслане Установою не пізніше 18 місяців від дати початку проведення кваліфікаційної експертизи. Датою початку проведення кваліфікаційної експертизи вважається дата отримання Установою клопотання про її проведення, а якщо це клопотання було отримане Установою до завершення формальної експертизи, то дата завершення формальної експертизи.  
162. 14. Строки, передбачені цією статтею для заявників, можуть бути продовжені Відомством, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір.   -62- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 14 статті 15 викласти у такій редакції: "Строки, передбачені для заявників пунктами 8, 13, 14 (абзац 3), 16 цієї статті можуть бути продовжені Установою, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір. Порядок подання клопотання встановлюється Установою" і доповнити статтю окремим пунктом у наступній редакції: "Якщо заявник пропустив в ході розгляду в Установі його заявки той чи інший строк для вчинення відповідної дії, передбачений пунктами 8, 13, 14 чи 16 цієї статті, і це призвело до втрати ним права на одержання патенту, то він може подати до Установи протягом 12 місяців від дати завершення пропущеного строку клопотання про поновлення пропущеного строку. Якщо заявником буде доведено, що строк було пропущено через непередбачені і незалежні від нього обставини, то пропущений строк може бути поновлено. За поновлення пропущених строків сплачується збір. Права, втрачені через недотримання строку, передбаченого абзацом 2 пункту 13 цієї статті, не поновлюються".  
Враховано частково   19. Строки, передбачені для заявників пунктами 8, 13, 14 і 16 цієї статті, можуть бути продовжені Установою, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір. Порядок подання клопотання встановлюється Установою. 20. Якщо заявник пропустив в ході розгляду в Установі його заявки той чи інший строк для вчинення відповідної дії, передбачений пунктами 8, 13, 14 чи 16 цієї статті, і це призвело до втрати ним права на одержання патенту, то він може подати до Установи протягом 12 місяців від дати завершення пропущеного строку клопотання про поновлення пропущеного строку. Якщо заявником буде доведено, що строк було пропущено через непередбачені і незалежні від нього обставини, то пропущений строк може бути поновлено. За поновлення пропущених строків сплачується збір.  
163. Стаття 16. Відкликання заявки      Стаття 17. Відкликання заявки  
164. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про можливість видачі патенту.      Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу.  
165. Стаття 17. Заміна заявок   -63- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Назву статті подати у редакції: "Стаття 17. Перетворення заявок".  
Враховано   Стаття 18. Перетворення заявок  
166. Заявник має право замінити:   -64- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Замість слова "замінити" записати "перетворити".  
Враховано   Заявник має право перетворити:  
167. заявку на видачу патенту на винахід строком дії 20 років на заявку на видачу патенту на винахід строком дії 6 років і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про можливість видачі патенту або рішення про відмову у видачі патенту;   -65- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Абзац перший частини першої статті 17 сформулювати у такій редакції: "заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі;"  
Враховано   заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі;  
168. заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про можливість видачі патенту або рішення про відмову у видачі патенту.   -66- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Абзац другий частини першої статті 17 сформулювати у такій редакції: "заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку на видачу патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі."  
Враховано   заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі.  
169. У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено пріоритет - дата її пріоритету.      У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено пріоритет - дата її пріоритету.  
170. Стаття 17-1. Конфіденційність заявки      Стаття 19. Конфіденційність заявки  
171. З дати надходження заявки до Відомства до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком випадків, коли такий доступ здійснюється за особистим дозволом заявника або за рішенням компетентного органу.   -67- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити статтю текстом: "Особи, винні у порушенні конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законодавством України."  
Враховано   З дати надходження заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком випадків, коли такий доступ здійснюється за дозволом заявника або за рішенням компетентного органу. Особи, винні у порушенні вимоги щодо конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законом України.  
172. Стаття 17-2. Зміна заявника      Стаття 20. Заміна заявника  
173. Зміна заявника може бути здійснена внаслідок передачі права на одержання патенту на підставі договору або застосування закону чи виконання рішення суду, внаслідок реорганізації чи ліквідації юридичної особи тощо. Заявник або особа, яка набула такі права, подає до Відомства клопотання, до якого додається документ чи засвідчена копія документа, що є підставою для такої зміни. Якщо відбувається зміна не всіх заявників, клопотання повинно бути підписано всіма заявниками, які подали заявку.   -68- Комітет з питань науки і освіти
Статтю 17-2 , змінивши її номер, викласти у такій редакції: "Заміна заявника здійснюється внаслідок передачі права на одержання патенту (деклараційного патенту) на підставі договору або застосування закону чи виконання рішення суду, внаслідок реорганізації чи ліквідації юридичної особи тощо. Заявник або особа, яка набула такі права, подає до Установи заяву, до якої додається документ чи засвідчена копія документа, що є підставою для такої заміни. Якщо відбувається зміна не всіх заявників, заява повинна бути підписано всіма заявниками, які подали заявку. Заміна заявника може бути здійснена тільки до прийняття Установою рішення про видачу патенту (деклараційного патенту)".  
Враховано   Заміна заявника здійснюється внаслідок передачі права на одержання патенту (деклараційного патенту) на підставі договору або застосування закону чи виконання рішення суду, внаслідок реорганізації чи ліквідації юридичної особи тощо. Заявник або особа, яка набула такі права, подає до Установи заяву, до якої додається документ чи засвідчена копія документа, що є підставою для такої заміни. Якщо відбувається зміна не всіх заявників, заява повинна бути підписано всіма заявниками, які подали заявку. Заміна заявника може бути здійснена тільки до прийняття Установою рішення про видачу патенту (деклараційного патенту).  
174. Стаття 18. Тимчасова правова охорона      Стаття 21. Тимчасова правова охорона  
175. 1. Опубліковані згідно з пунктом 8 статті 15 цього Закону відомості про заявку на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані.      1. Опубліковані згідно з пунктом 12 статті 16 цього Закону відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані.  
176. 2. Дія тимчасової правової охорони полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані.   -69- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 18 доповнити реченням: "Вищезгадана компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту".  
Враховано   2. Дія тимчасової правової охорони полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Вищезгадана компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту.  
177. 3. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.      3. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.  
178. 4. Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її публікації Відомством на умовах, викладених у пункті 2 цієї статті.      4. Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її публікації Установою на умовах, викладених у пункті 2 цієї статті.  
179. Стаття 19. Реєстрація патенту      Стаття 22. Реєстрація патенту  
180. 1. На підставі рішення про можливість видачі патенту на винахід (корисну модель) та за наявності документа про сплату збору за видачу патенту Відомство приймає рішення про видачу патенту і здійснює державну реєстрацію патенту на винахід (корисну модель), для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Відомством.   -70- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У пункті 1 статті 19 заміст виразу "про можливість видачі" записати "видачу".  
Враховано   1. На підставі рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель та за наявності документа про сплату збору за його видачу Установа здійснює державну реєстрацію патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою.  
181. Документ про сплату збору повинен надійти до Відомства протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про можливість видачі патенту.      Документ про сплату збору повинен надійти до Установи протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) .  
182. Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір.      Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку сплачується збір.  
183. Якщо в зазначений строк документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Відомства, реєстрація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.   -71- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 статті 19 доповнити частиною у такій редакції: "Збір за видачу патенту на секретний винахід не сплачується."  
Враховано   Якщо в зазначений строк документ про сплату збору за видачу патенту (деклараційного патенту) не надійшов до Установи, реєстрація не проводиться, а заявка вважається відкликаною. Збір за видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід не сплачується.  
184. 2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Відомством.      2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Установою.  
185. Стаття 20. Публікації про видачу патенту      Стаття 23. Публікації про видачу патенту  
186. 1. На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту.   -72- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 20 подати у наступній редакції: "1. Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту (деклараційного патенту). 2. Не пізніше трьох місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Установа публікує у своєму офіційному бюлетені опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі). 3. Після публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою. 4. Відомості про видачу патенту на секретний винахід (корисну модель) не публікуються."  
Враховано   1. Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).  
187. 2. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство публікує опис до патенту на винахід (корисну модель), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).      2. Не пізніше трьох місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).  
188. 3. Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Відомством.      3. Після публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою.  
189. Перенесену статтю 22 подати у такій редакції:   -73- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Перенесену статтю 22 з відповідною зміною її номера подати у такій редакції: "Оскарження рішення стосовно заявки 1. Заявник має право оскаржити будь-яке рішення чи неприйняття рішення Установою стосовно заявки до суду. 2. Заявник може оскаржити до Апеляційної палати будь-яке рішення Установи стосовно заявки протягом шести місяців від дати одержання ним рішення Установи чи копій патентних матеріалів, надісланих на його вимогу Установою. 3. Вимоги щодо умов подання до Апеляційної палати заперечення заявника проти рішення Установи встановлюються Установою. 4. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення сплачується збір. 5. Заперечення заявника проти рішення Установи має бути розглянуте Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження. 6. Рішення Апеляційної палати щодо заперечення заявника може бути оскаржене до суду".  
Враховано   4. Відомості про видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель не публікуються. Стаття 24. Оскарження рішення стосовно заявки 1. Заявник має право оскаржити будь-яке рішення чи неприйняття рішення Установою стосовно заявки до суду. 2. Заявник може подати до Апеляційної палати заперечення на будь-яке рішення Установи стосовно заявки протягом шести місяців від дати одержання ним рішення Установи чи копій патентних матеріалів, надісланих на його вимогу Установою. 3. Вимоги щодо умов подання до Апеляційної палати заперечення заявника проти рішення Установи встановлюються Установою. 4. За подання заявником до Апеляційної палати заперечення сплачується збір. 5. Заперечення заявника проти рішення Установи має бути розглянуте Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження. 6. Рішення Апеляційної палати щодо заперечення заявника може бути оскаржене до суду.  
190. Стаття 21. Видача патенту      Стаття 25. Видача патенту  
191. 1. Видача патенту здійснюється Відомством у місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.   -74- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 статті 21 подати у такій редакції: "1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності".  
Враховано   1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.  
192. Патент на винахід строком дії 6 років та патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність умовам патентоспроможності.      Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.  
193. 2. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Відомством.   -75- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Другий пункт статті 21 подати у такій редакції: "Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою".  
Враховано   2. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою.  
194. 3. До виданого патенту на вимогу його власника Відомство вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.      3. До виданого патенту на вимогу його власника Установа вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.  
195. Стаття 21-1. Зміна патенту   -76- Комітет з питань науки і освіти
Назву статті записати у такій редакції: "Стаття 24. Перетворення деклараційного патенту".  
Враховано   Стаття 26. Перетворення деклараційного патенту  
196. Власник патенту строком дії 6 років або його правонаступник може подати клопотання про проведення експертизи заявки по суті з метою отримання патенту строком дії 20 років. Таке клопотання подається з дотриманням вимог пункту 9 статті 15 цього Закону.   -77- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину 1 статті 21-1 подати у такій редакції: "Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою заміни деклараційного патенту на патент може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент. Таке клопотання повинно надійти до Установи не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. При сплаті відповідного збору Установа проводить кваліфікаційну експертизу".  
Враховано   Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою заміни деклараційного патенту на винахід на патент на винахід може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент. Таке клопотання повинно надійти до Установи не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. При сплаті відповідного збору Установа проводить кваліфікаційну експертизу.  
197. Якщо за заявкою прийнято рішення про видачу патенту строком дії 20 років, дія патенту, виданого без проведення експертизи заявки по суті, припиняється від дати публікації відомостей про видачу патенту строком дії 20 років. Відомство публікує відомості про припинення дії патенту в офіційному бюлетені.   -78- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину другу статті сформулювати у такій редакції: "При прийнятті за результатами кваліфікаційної експертизи рішення про видачу патенту дія деклараційного патенту припиняється від дати публікації відомостей про видачу патенту. Установа публікує відомості про припинення дії деклараційного патенту в офіційному бюлетені. Строк дії патенту, виданого замість деклараційного патенту, становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент." і доповнити статтю додатковою частиною такого змісту: "Якщо кваліфікаційна експертиза, що проводиться за клопотанням про перетворення деклараційного патенту на патент, не завершиться до кінця строку дії деклараційного патенту і будь-яка особа після цієї дати почне використовувати винахід чи здійснить значні і серйозні приготування до його використання, у випадку видачі патенту за заявкою, за якою раніше було видано деклараційний патент, може і далі використовувати винахід в об'ємі здійснених приготувань без виплати компенсації власникові патенту."  
Враховано   При прийнятті за результатами кваліфікаційної експертизи рішення про видачу патенту на винахід дія деклараційного патенту на винахід припиняється від дати публікації відомостей про видачу патенту на винахід. Установа публікує відомості про припинення дії деклараційного патенту в офіційному бюлетені. Строк дії патенту на винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід, становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент на винахід. Якщо кваліфікаційна експертиза, що проводиться за клопотанням про перетворення деклараційного патенту на винахід на патент на винахід, не завершиться до кінця строку дії деклараційного патенту і будь-яка особа після цієї дати почне використовувати винахід чи здійснить значні і серйозні приготування до його використання, у випадку видачі патенту на винахід за заявкою, за якою раніше було видано деклараційний патент, може і далі використовувати винахід в об'ємі здійснених приготувань без виплати компенсації власникові патенту на винахід.  
198. Якщо в результаті проведення експертизи заявки по суті прийнято рішення про відмову у видачі патенту, патент строком дії 6 років вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що Відомство публікує відомості в офіційному бюлетені.   -79- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину третю статті 21-1 сформулювати у такій редакції: "Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки прийнято рішення про відмову у видачі патенту, деклараційний патент вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що Установа публікує відомості в офіційному бюлетені".  
Враховано   Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що Установа публікує відомості в офіційному бюлетені. Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної моделі) 1. Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право внести відповідному Державному експертові пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого ступеня секретності. Державний експерт у цьому випадку повинен розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дати одержання пропозиції. 2. Зміна ступеня секретності винаходу (корисної моделі) чи його розсекречування здійснюється за рішенням відповідного Державного експерта на пропозицію власника патенту у зв'язку із закінченням строку дії рішення про віднесення інформації про винахід (корисну модель) до державної таємниці або на підставі рішення суду. 3. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на строк, що залишився до закінчення дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель. У цьому випадку Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про видачу і видає патент (деклараційний патент) згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних зборів.  
    -80- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Частину третю статті 21-1 вилучити, тому що вона суперечить ч.1 ст. 58 Конституції України, відповідно до якої "закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".  
Відхилено    
    -81- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Доповнити Закон новою статтею у такій редакції: "Розсекречування секретного винаходу 1. За п'ять років після видачі патенту раз на рік повинна проводитись перевірка необхідності зберігати встановлену ступінь секретності секретного винаходу. 2. Громадяни та юридичні особи мають право внести посадовим особам, які надали гриф секретності винаходу, обов'язкову для розгляду мотивовану пропозицію про його розсекречування. Зазначені посадові особи повинні протягом одного місяця дати громадянину чи юридичній особі письмову відповідь з цього приводу. 3. Зниження ступеня секретності винаходу та скасування рішення про віднесення інформації про нього до державної таємниці здійснюється на підставі висновку Державного експерта або без такого висновку у зв'язку з закінченням строків дії рішення про віднесення цієї інформації до державної таємниці або на підставі рішення суду у випадках, передбачених Законом України "Про державну таємницю. 4. Власник патенту протягом 6 місяців з дня розсекречування його винаходу може отримати за своїм зверненням патент на розсекречений винахід на строк, який залишився від строку дії секретного винаходу. У випадку відмови власника патенту від цього звернення дане право переходить до автора (авторів) секретного винаходу".  
Враховано частково    
199. Стаття 22. Оскарження рішення стосовно заявки       
200. Заявник може оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки до Апеляційної ради Відомства (далі - Апеляційна рада) протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства чи копій затребуваних патентних матеріалів. Зазначений строк може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. Вимоги щодо подання заперечення та порядок продовження строку встановлюються Відомством   -82- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Статтю 22 перенести вище і розташувати її до статті "Видача патенту".  
Враховано    
201. Заперечення проти рішення Відомства стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною радою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.       
202. Заявник може оскаржити рішення Апеляційної ради у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.       
203. Розділ V      Розділ V  
204. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ      ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ  
205. Стаття 23. Права, що випливають з патенту      Стаття 28. Права, що випливають з патенту  
206. 1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.   -83- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
У пункті 1 статті 23 текст "за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту" вилучити і доповнити пункт частиною такого змісту: "Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру".  
Враховано   Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту), діють від дати публікації відомостей про його видачу. Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру.  
207. 2. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.   -84- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 23 доповнити частиною такого змісту: "Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту (деклараційного патенту) має здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням із Державним експертом".  
Враховано   2. Патент (деклараційний патент) надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (деклараційних патентів). Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту (деклараційного патенту) має здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням із Державним експертом.  
208. Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди решти власників патенту.      Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент (деклараційний патент) на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту (деклараційного патенту) може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди решти власників патенту (деклараційного патенту).  
209. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:      Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:  
210. виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється патентом;   -85- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 23 і скрізь у тексті замість слів "господарський оборот" записати "господарський обіг".  
Враховано   виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється патентом;  
211. застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;      застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;  
212. пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.      пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.  
213. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.      Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.  
214. Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.   -86- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ввести до статті додатковий пункт у такій редакції: "Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України "Про державну таємницю" і відповідними рішеннями Державного експерта. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід (корисну модель) має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, одноразової грошової компенсації, яка враховує: доходи, не одержані заявником у зв'язку з обмеженням його права власності на секретний винахід (корисну модель), покриття витрат на сплату зборів, а також на виплату заохочувальної винагороди винахіднику, якщо він не є заявником. Заохочувальна винагорода виплачується винахіднику заявником у місячний термін від дати одержання останнім зазначеної грошової компенсації. Спори щодо розмірів і порядку виплати одноразової грошової компенсації і заохочувальної винагороди винахіднику вирішуються у судовому порядку".  
Враховано   Спосіб, що охороняється патентом (деклараційним патентом), визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. 3. Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України "Про державну таємницю" і відповідними рішеннями Державного експерта. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, одноразової грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів. Спори щодо розмірів і порядку виплати одноразової грошової компенсації вирішуються у судовому порядку. 4. Власник патенту (деклараційного патенту) може використовувати попереджувальне маркування на продукті, виготовленому із застосуванням запатентованого винаходу, чи на упаковці цього продукту із зазначенням номера патенту.  
    -87- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Ввести до статті додатковий пункт у такій редакції: "3. Власник патенту (деклараційного патенту) може використовувати попереджувальне маркування на продукті, виготовленому із застосуванням запатентованого винаходу чи на упаковці цього продукту із зазначенням номера патенту".  
Враховано    
215. 3. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.      5. Патент (деклараційний патент) надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника .  
216. 4. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.   -88- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 4 статті 23 доповнити виразом: ", а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом.  
Враховано   6. Власник патенту (деклараційного патенту) може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом.  
217. 5. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.   -89- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 5 даної статті викласти у такій редакції: "Власник патенту (деклараційного патенту) має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. За ліцензійним договором власник патенту чи деклараційного патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію. За виключною ліцензією ліцензіар надає дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і на обумовленій строк, залишаючи за собою право використовувати винахід (корисну модель) в частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам.  
Враховано   7. Власник патенту (деклараційного патенту) має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. За ліцензійним договором власник патенту чи деклараційного патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію. За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і на обумовленій строк, залишаючи за собою право використовувати винахід (корисну модель) в частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав. За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам.  
218. 6. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони складені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації у Відомстві.   -90- Ткаленко І.І. (в.о. № 90)
Доповнити пункт 6 статті 23 новою частиною такого змісту: "Строк реєстрації ліцензійного договору в Установі не повинен перевищувати двох місяців".  
Враховано   8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації в Установі. Строк реєстрації ліцензійного договору в Установі не повинен перевищувати двох місяців  
219. 7. Власник патенту має право подати до Відомства для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.   -91- Комітет з питань науки і освіти
У пункті 7 після слова "патенту" вставити текст: "крім патенту на секретний винахід (корисну модель)" і перед словом "надати" вставити слово "готовність".  
Враховано   9. Власник патенту на винахід, деклараційного патенту, крім патенту, деклараційного патенту на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.  
220. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час укладання та виконання цього договору, розв'язуються у судовому порядку.      Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, розв'язуються у судовому порядку.  
221. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Відомства письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.      Якщо жодна особа не заявила власнику патенту (деклараційного патенту) про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.  
222. 8. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права винахідника, що регулюються іншим законодавством України.      10. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права винахідника, що регулюються іншим законодавством України. Стаття 29. Обов'язки, що випливають з патенту Власник патенту (деклараційного патенту) повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту (деклараційного патенту).  
223. Стаття 24. Примусове відчуження прав   -92- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Назву статті подати у редакції: "Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)".  
Враховано   Стаття 30. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель) 1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. 2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником другого патенту. При цьому власник першого патенту має право на ліцензію за прийнятними умовами на використання винаходу (корисної моделі), що охороняється другим патентом.  
    -93- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Перенесені зі статті 26 другу і третю частини першого пункту і пункт другий сформулювати у статті 24 у вигляді пунктів 1 і 2 у такій редакції: "1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. 2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником другого патенту. При цьому власник першого патенту (деклараційного патенту) має право на ліцензію за прийнятними умовами на використання винаходу (корисної моделі), що охороняється другим патентом".  
Враховано    
224. Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації.   -94- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Частину записати у такій редакції: "Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та надзвичайного стану, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації".  
Враховано   3. Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та надзвичайного стану, Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації. 4. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти із власником патенту (деклараційного патенту) згоди щодо надання ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту (деклараційного патенту), на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.  
    -95- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Доповнити статтю пунктом у такій редакції: "Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти із власником патенту (деклараційного патенту) згоди щодо надання ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту (деклараційного патенту), на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації". і останній абзац статті 24 записати у редакції: "Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку".  
Враховано    
225. Спори щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру розв'язуються у судовому порядку.      5. Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку.  
226. Стаття 25. Дії, які не визнаються порушенням прав      Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав  
227. 1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Відомства заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений винахід (корисну модель) чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).   -96- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Пункт 1 статті 25 подати у такій редакції: "Будь-яка третя особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі) чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом застосування тотожного заявленому винаходу вирішення, яким він був на дату подання заявки. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі) чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання".  
Враховано   1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.  
228. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений винахід (корисну модель) чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.      Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі) чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.  
229. 2. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого винаходу (корисної моделі):      2. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом на винахід (корисну модель); використання запатентованого винаходу (корисної моделі):  
230. в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;      в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;  
231. без комерційної мети;      без комерційної мети;  
232. з науковою метою або в порядку експерименту;      з науковою метою або в порядку експерименту;  
233. за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);      за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);  
234. при разовому виготовленні ліків в аптеках за рецептом лікаря.      при разовому виготовленні ліків в аптеках за рецептом лікаря.  
235. 3. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в господарський оборот продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), після введення цього продукту в господарський оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.   -97- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 3 статті сформулювати у наступній редакції: "3. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його законним шляхом. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення прав власника, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією)".  
Враховано   3. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його законним шляхом. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення прав власника, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним дозволом (ліцензією). 4. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте, після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до норм чинного законодавства або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати розв'язуються у судовому порядку.  
    -98- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Ввести до статті додатковий пункт у такій редакції: "4. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте, після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до норм чинного законодавства або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати розв'язуються у судовому порядку".  
Враховано    
236. Стаття 26. Обов'язки, що випливають з патенту   -99- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Частину другу і третю першого пункту і пункт другий статті 26 перенести до статті 24, а саму статтю розташувати після статті 23.  
Враховано    
237. 1. Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.       
238. Якщо винахід (корисна модель) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі).       
239. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд (арбітражний суд) виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.       
240. 2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (корисна модель) удосконалює винахід (корисну модель) власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником патенту, який такий дозвіл затребував.       
241. Спори щодо ліцензій розв'язуються у судовому порядку.       
242. Розділ VI      Розділ VI  
243. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ      ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ  
244. Стаття 27. Припинення дії патенту      Стаття 32. Припинення дії патенту  
245. 1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Відомства. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Відомства.      1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.  
246. Не допускається повна або часткова відмова від патенту без згоди особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим у Відомстві, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.      Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.  
247. 2. Дія патенту на винахід (корисну модель) припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.   -100- Костинюк Б.І. (реєстр. картка № 338)
Пункт 2 статті 27 викласти у такій редакції: "2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх чотирьох місяців. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється. Якщо збір не сплачено протягом цих дванадцяти місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту".  
Враховано   2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.  
248. Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Відомства одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Відомства до кінця поточного року за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.      Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту). Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту (деклараційного патенту) за умови сплати збору протягом його останніх чотирьох місяців. Дія патенту (деклараційного патенту) припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.  
249. Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.      Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) може бути сплачений протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту (деклараційного патенту) відновлюється. Якщо збір не сплачено протягом цих дванадцяти місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту (деклараційного патенту).  
250. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.   -101- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 1 статті 23 доповнити частиною у такій редакції: "Збір за підтримку чинності патенту на секретний винахід не сплачується".  
Враховано   Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.  
251. Стаття 28. Визнання патенту недійсним      Стаття 33. Визнання патенту недійсним  
252. 1. Патент може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:   -102- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Статтю 28 викласти у такій редакції: "1. Патент може бути визнано недійсним Апеляційною палатою чи судом повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені цим Законом; наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог пункту 2 статті 37 цього Закону. 2. Будь-яка особа може оскаржити видачу патенту до суду, а протягом шести місяців від дати публікації відомостей про його видачу - до Апеляційної палати. З. Оскарження видачі патенту має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження, а при розгляді нею оскарження видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) - чотирьох місяців від дати надходження експертного висновку про відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Власник патенту повинен бути ознайомлений із запереченням. Апеляційна палата розглядає заперечення в межах мотивів, викладених у ньому. Особа, яка подала заперечення, а також власник патенту можуть брати участь у його розгляді. Рішення Апеляційної палати може бути оскаржено в судовому порядку. Якщо заперечення проти видачі патенту не надійшло до Апеляційної палати у встановлений строк, то патент може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку. 4. Строк оскарження видачі патенту до Апеляційної палати може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За його продовження сплачується збір. Порядок оскарження видачі патенту до Апеляційної палати та порядок продовження строку оскарження встановлюються Установою. 5. При оскарженні видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) у суді суд може призначити експертизу щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. 6. Експертний висновок щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності Установа надає будь-якій особі, яка подала клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і сплатила за її проведення встановлений збір. 7. При визнанні патенту чи його частини недійсним Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту".  
Враховано частково   1. Патент може бути визнано недійсним Апеляційною палатою чи судом повністю або частково у разі:  
253. невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;      а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені цим Законом;  
254. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;      б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;  
255. Порушення вимог пункту 2 статті 32 цього Закону.      в) порушення вимог пункту 2 статті 37 цього Закону.  
256. 2. Будь-яка особа протягом шести місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту може подати до Апеляційної ради заперечення проти видачі патенту. Воно має бути розглянуто Апеляційною радою протягом шести місяців від дати його надходження. Власник патенту повинен бути ознайомлений із запереченням. Апеляційна рада розглядає заперечення в межах мотивів, викладених у ньому. Особа, яка подала заперечення, а також власник патенту можуть брати участь у його розгляді. Рішення Апеляційної ради може бути оскаржено у судовому порядку.      2. Будь-яка особа може оскаржити видачу патенту до суду, а протягом 1шести місяців від дати публікації відомостей про його видачу подати до Апеляційної палати заперечення проти видачі патенту. З. Заперечення проти видачі патенту має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження, а при розгляді нею заперечення проти видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) - чотирьох місяців від дати надходження експертного висновку про відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. Власник патенту повинен бути ознайомлений із запереченням. Апеляційна палата розглядає заперечення в межах мотивів, викладених у ньому. Особа, яка подала заперечення, а також власник патенту можуть брати участь у його розгляді. Рішення Апеляційної палати може бути оскаржено в судовому порядку. Якщо заперечення проти видачі патенту не надійшло до Апеляційної палати у встановлений строк, то патент може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку.  
257. Строк подання заперечення проти видачі патенту може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За продовження строку подання сплачується збір.      4. Строк оскарження видачі патенту до Апеляційної палати може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців. За його продовження сплачується збір.  
258. Вимоги щодо подання заперечення та порядок продовження строку встановлюються Відомством.      Порядок оскарження видачі патенту до Апеляційної палати та порядок продовження строку оскарження встановлюються Установою.  
259. Якщо заперечення проти видачі патенту не надійшло до Апеляційної ради у встановлений строк, то патент може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку.      5. При оскарженні видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) у суді суд може призначити експертизу щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. 6. Експертний висновок щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності Установа надає будь-якій особі, яка подала клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і сплатила за її проведення встановлений збір.  
260. Розгляд справ про визнання недійсним патенту на винахід строком дії 6 років та патенту на корисну модель у разі невідповідності запатентованого винаходу або корисної моделі умовам патентоспроможності здійснюється після надходження до Апеляційної ради чи суду результатів експертизи по суті, проведеної Відомством на замовлення особи, яка заперечує проти видачі патенту.      7. При визнанні патенту чи його частини недійсним Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.  
261. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.      Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.  
262. Розділ VII      Розділ VII  
263. ЗАХИСТ ПРАВ      ЗАХИСТ ПРАВ  
264. Стаття 29. Порушення прав власника патенту      Стаття 34. Порушення прав власника патенту  
265. 1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 23 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.      1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
266. 2. Власник патенту може вимагати:      2. Власник патенту може вимагати:  
267. припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права і відновлення становища, що існувало до порушення права;      припинення дій, що порушують або створюють загрозу порушення його права і відновлення становища, що існувало до порушення права;  
268. відшкодування збитків, включаючи неодержані доходи;      стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи;  
269. стягнення прибутку, одержаного порушником прав власника патенту, замість відшкодування збитків;   -103- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У частині 1 статті 29 текст "замість відшкодування збитків" вилучити"  
Враховано   стягнення прибутку, одержаного порушником прав власника патенту; відшкодування моральної шкоди;  
    -104- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити пункт 2 статті 29 новою частиною такого змісту: "Порушник прав власника патенту зобов'язаний відшкодувати особам, які мають права власника патенту, моральну шкоду в розмірі, що визначається судом".  
Враховано    
270. вжиття інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.      вжиття інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.  
271. Власник патенту, права якого порушуються, може звернутися до суду з позовом про припинення порушення, відшкодування заподіяних йому збитків або виплати компенсації замість відшкодування збитків, чи стягнення прибутку у розмірі, який визначається судом.   -105- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Частину другу пункту 2 статті 29 викласти у такій редакції: "Власник патенту, права якого порушуються, може звернутися до суду з позовом про припинення порушення, відшкодування заподіяних йому збитків, виплати компенсації, стягнення прибутку у розмірі, який визначається судом".  
Враховано    
272. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка має право на використання винаходу (корисної моделі) за ліцензійним договором, якщо інше не передбачено цим договором.      Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка має право на використання винаходу (корисної моделі) за ліцензійним договором, якщо інше не передбачено цим договором.  
273. Стаття 30. Спори, що розв'язуються у судовому порядку      Стаття 35. Спори, що розв'язуються у судовому порядку  
274. 1. Спори, пов'язані із застосуванням цього Закону, розв'язуються судом, арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України.      1. Спори, пов'язані із застосуванням цього Закону, розв'язуються судом, арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України.  
275. 2. Суди відповідно до їх компетенції розглядають спори про:      2. Суди відповідно до їх компетенції розглядають спори про:  
276. авторство на винахід (корисну модель);   -106- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Пункт 2 статті 30 доповнити абзацами: "визнання патенту недійсним; надання примусової ліцензії;"  
Враховано   визнання патенту недійсним; авторство на винахід (корисну модель);  
277. встановлення власника патенту;      встановлення власника патенту;  
278. порушення майнових прав власника патенту;      порушення майнових прав власника патенту;  
279. укладання та виконання ліцензійних договорів;      укладання та виконання ліцензійних договорів; надання примусової ліцензії;  
280. право попереднього користування;      право попереднього користування;  
281. винагороду винахіднику;      винагороду винахіднику;  
282. компенсації.      компенсації.  
283. Суди розглядають також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються цим Законом.      Суди розглядають також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються цим Законом.  
284. Розділ VIII      Розділ VIII  
285. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
286. Стаття 31. Збори      Стаття 36. Збори  
287. За подання заявки та видачу патенту, підтримання його чинності, продовження строку дії патенту тощо сплачуються збори. Перелік зборів, розміри, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від зборів та за надані послуги, використовуються Відомством для розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності. Відомство щорічно публікує звіт про витрачання зазначених коштів.   -107- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У статті 31 слова "інтелектуальної власності" замінити на "промислової власності" і викласти статтю у такій редакції: "За подання заявок, проведення їх експертиз, державну реєстрацію та видачу патентів, підтримання їх чинності, продовження строку дії тощо сплачуються збори. Розмір зборів, передбачених цим Законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від зборів та за надані послуги, використовуються Установою для фінансового забезпечення його діяльності і розвитку системи охорони промислової власності. Установа щорічно публікує у своєму офіційному бюлетені звіт про витрачання зазначених коштів".  
Враховано   За подання заявок, проведення їх експертиз, державну реєстрацію та видачу патентів, підтримання їх чинності, продовження строку дії тощо сплачуються збори. Розмір зборів, передбачених цим Законом, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від зборів та за надані послуги, використовуються Установою для фінансового забезпечення його діяльності і розвитку системи охорони промислової власності. Установа щорічно публікує у своєму офіційному бюлетені звіт про витрачання зазначених коштів.  
288. Стаття 32. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах      Стаття 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах  
289. 1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах.      1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах.  
290. 2. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) в орган іноземної держави заявник зобов'язаний подати заявку до Відомства і повідомити його про наміри здійснити таке патентування.   -108- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
У пункті 2 статті 32 після слів "в орган іноземної держави" зависати " в тому числі міжнародної заявки".  
Враховано   2. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) в орган іноземної держави, в тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити його про наміри здійснити таке патентування.  
291. У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Відомства заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано в орган іноземної держави.      У разі відсутності заборони протягом трьох місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано в орган іноземної держави.  
292. Відомство може в необхідних випадках дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного строку.      Установа може в необхідних випадках дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного строку.  
293. 3. Якщо патентування винаходу провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Відомства.      3. Якщо патентування винаходу провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Установи.  
294. 4. Витрати, пов'язані з патентуванням винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, несе заявник або за його згодою інша особа.   -109- Кафарський В.І. (реєстр. картка № 401)
Пункт вилучити.  
Враховано    
295. Стаття 33. Державне стимулювання створення та використання винаходів (корисних моделей)      Стаття 38. Державне стимулювання створення та використання винаходів (корисних моделей)  
296. Держава стимулює створення і використання винаходів (корисних моделей), встановлює винахідникам і особам, які використовують їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно до чинного законодавства України.   -110- Комітет з питань науки і освіти
Статтю 33 доповнити частиною такого змісту: "Винахідникам високоефективних використовуваних винаходів (корисних моделей) може присвоюватись почесне звання "Заслужений винахідник України"".  
Враховано   Держава стимулює створення і використання винаходів (корисних моделей), встановлює винахідникам і особам, які використовують їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно до чинного законодавства України. Винахідникам високоефективних використовуваних винаходів (корисних моделей) може присвоюватись почесне звання "Заслужений винахідник України". Розділ ІХ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Заявки на видачу патентів України на винаходи строком дії 5 років без проведення експертизи по суті (далі - патенти строком дії 5 років), подані відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N 3769, діловодство за якими не було завершено до 31 жовтня 1998 року, розглядаються Установою як заявки на видачу деклараційних патентів на винаходи. За заявками на видачу патентів строком дії 5 років, за якими до 31 жовтня 1998 року було прийнято рішення про видачу патенту, але не здійснено державну реєстрацію і публікацію відомостей про видачу патентів, Установа видає деклараційні патенти на винаходи і публікує відомості про їх видачу за умови сплати відповідного збору. Власники патентів на винаходи строком дії 5 років можуть подавати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і перетворення патенту в порядку, встановленому для деклараційних патентів статтею 26 цього Закону.  
    -111- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Додати до Закону такий розділ у наступній редакції: "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" Заявки на видачу патентів України на винаходи строком дії 5 років без проведення експертизи по суті, подані відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N 3769 (далі - патенти строком дії 5 років), діловодство за якими не було завершено до 31 жовтня 1998 року, розглядаються як заявки на видачу деклараційних патентів на винаходи. За заявками на видачу патентів строком дії 5 років, за якими до 31 жовтня 1998 року було прийнято рішення про видачу патенту, але не здійснено державну реєстрацію і публікацію відомостей про видачу патентів, видати деклараційні патенти на винаходи і опублікувати відомості про їх видачу, за умови сплати відповідних зборів. Власники патентів на винаходи строком дії 5 років можуть подавати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і заміну патенту так само як власники деклараційних патентів на винаходи, одержаних згідно з цим Законом, у відповідності до статті 24 цього Закону".  
Враховано    
297. II. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.   -112- Глухівський Л.Й. (реєстр. картка № 341)
Дану частину сформулювати як окремий розділ у такій редакції: "Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Встановити що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом. 4. Встановити що після набрання чинності цим Законом втрачають чинність: Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю" від 19 січня 1995 р. N 4/95; десятий і одинадцятий абзаци пункту 3 і пункт 4 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 р. N 3769-ХІІ".  
Враховано   Р О З Д І Л Х ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом. 4. Встановити що після набрання чинності цим Законом втрачають чинність: Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю" від 19 січня 1995 р. N 4/95; десятий і одинадцятий абзаци пункту 3 і пункт 4 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 р. N 3769-ХІІ".