Кількість абзаців - 130 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про товарну біржу"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83), виклавши його в такій редакції:   -1- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Залишити без змін назву Закону України "Про товарну біржу".  
Враховано   Внести зміни до Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83), виклавши його в такій редакції:  
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про товарні біржі та біржову торгівлю      "ЗАКОН УКРАЇНИ Про товарну біржу  
4. Цей Закон визначає порядок створення та діяльності товарних бірж, правові засади регулювання біржового товарного ринку, гарантії прав і законних інтересів учасників біржової торгівлі.   -2- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Викласти преамбулу у такій редакції: "Цей Закон є спеціальним законом, що визначає правові умови створення, діяльності та ліквідації товарних бірж в Україні".  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає порядок створення та діяльності товарних бірж, правові засади регулювання біржового товарного ринку, гарантії прав і законних інтересів учасників біржової торгівлі.  
    -3- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Преамбулу до Закону викласти в редакції чинного Закону України "Про товарну біржу".  
Враховано редакційно    
5. РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Законодавство про товарну біржу      Стаття 1. Законодавство про товарну біржу  
7. Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю товарних бірж, регулюються цим Законом, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.   -4- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Ст.1 викласти у редакції: "Товарна біржа створюється, діє та ліквідується у порядку, визначеному цим Законом, іншими законами України, а також нормативно-правовими актами, виданими на їх підставі, статутом товарної біржі та правилами біржової торгівлі, запровадженими на такій товарній біржі".  
Враховано частково   Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю товарних бірж, регулюються цим Законом, іншими законами України, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до законів, статутом товарної біржі та правилами біржової торгівлі, запровадженими на товарній біржі.  
8. Стаття 2. Поняття товарної біржі   -5- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Товарна біржа - договірне добровільне об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності, створене з метою організації, впровадження та регулювання біржової діяльності. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку".  
Враховано частково   Стаття 2. Поняття товарної біржі  
9. Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб і створена з метою організації та здійснення відкритих біржових торгів, які проводяться у попередньо визначеному місці та час за встановленими правилами.   -6- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Ст.2 викласти у редакції: "Стаття 2. Статус товарної біржі Товарна біржа є юридичною особою, що створюється як добровільне договірне об'єднання юридичних або фізичних осіб з метою: організації та проведення торгів біржовими товарами за принципом відкритої змагальності; надання послуг з розрахунково-клірінгової діяльності за біржовими операціями; надання послуг з покриття ризиків, пов'язаних з реалізацією біржових угод. Товарна біржа діє на засадах повного самоуправління. Товарна біржа не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників або членів, а засновники або члени товарної біржі не відповідають за її зобов'язаннями, за винятком випадків коли такі зобов'язання виникають внаслідок укладення між товарною біржою та її засновниками або членами окремих цивільно-правових договорів, що передбачають таку відповідальність. Товарна біржа утворюється як неприбуткова організація на засадах добровільного об'єднання активів юридичних та фізичних осіб. Товарна біржа не є господарським товариством, не може бути корпоратизованою та не має статутного фонду. Товарна біржа не має права розподіляти свої активи між своїми засновниками та членами. Товарні біржі поділяються на універсальні та спеціалізовані. Спеціалізованою розуміється товарна біржа, яка визначає статутом або правилами біржової торгівлі вичерпний перелік товарів, що можуть бути допущеними до біржових торгів, або проводить виключно біржові аукціони. Універсальною розуміється товарна біржа, яка не встановлює статутом або правилами біржової торгівлі обмежень щодо товарів, які можуть бути допущені до біржових торгів."  
Враховано частково редакційно  Товарна біржа є юридичною особою, що об'єднує юридичних і фізичних осіб і створена з метою організації та регулювання біржової торгівлі, яка здійснюється у формі відкритих торгів, що проводяться у попередньо визначеному місці та у певний час за встановленими нею правилами.  
10. Товарна біржа діє на засадах самоврядування та повної господарської самостійності.       
11. Товарна біржа не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени товарної біржі не відповідають за зобов'язаннями біржі.       
12. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.       
13. Стаття 3. Біржовий товар   -7- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Пропоную ст.3 викласти в такій редакції: "Біржовим товаром є невилучений з обороту товар (за винятком валютних цінностей і цінних паперів), який допускається в установленому товарною біржею порядку до біржових торгів" і перенести її в розділ ІІІ статтею 15.  
Враховано в ст.15   
14. Біржовим товаром є невилучений з обороту товар визначеного виду та якості, у тому числі товарний дериватив (форвардний контракт, ф'ючерсний контракт та опціон) і коносамент на товар, який допускається в установленому порядку товарною біржею до біржових торгів. Предметом укладення угод на товарній біржі не можуть бути об'єкти інтелектуальної власності, житлові будинки, квартири, дачі, садові будинки, гаражі, земельні ділянки, а також інше нерухоме майно.   -8- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Статтю 3 доповнити положенням: "При забороні торгівлі квартирами на біржах доцільно враховувати ріелтерську діяльність, зниження ставок державного мита при угодах купівлі-продажу житла".  
   
    -9- Подобєдов С.М. (в.о. № 197)
Ч.2 статті 3 виключити як необгрунтовану.  
Враховано    
    -10- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У ст.3 абзац 2 вилучити.  
Враховано    
    -11- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Біржовий товар Біржовим товаром, згідно з цим Законом, визнається будь-яке майно, за винятком валютних цінностей і цінних паперів, що може бути придбане у власність. Товарна біржа встановлює порядок допуску товару до біржових торгів".  
Враховано частково в ст.15   
    -12- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 3 викласти в редакції: "Стаття 3. Біржовий товар Біржовим товаром згідно з цим Законом є: предмети, товари, інші матеріальні цінності, що мають вартість, а також супутні ним нематеріальні активи, роботи (послуги), вартість яких включається до вартості таких предметів, товарів, інших матеріальних цінностей (далі - товари); права на володіння, користування або розпорядження об'єктами власності, визначеними у частині третій цієї статті, у тому числі товарні деривативи (форвардні, ф'ючерсні контракти та опціони), стандартизовані товаро-супроводжувальні документи (коносаменти), які мають вартість. Товарна біржа самостійно визначає перелік товарів, які можуть бути допущені до біржових торгів, або не можуть бути допущені до них, чи можуть бути допущені виключно до аукціонних біржових торгів. Біржовий товар згідно з цим Законом повинен мати: згруповані (однорідні) кількісні та/або якісні показники такого товару чи метричних одиниць, у яких він вимірюється, стандартні правила ціноутворення, транспортування, страхування (гарантування) чи інших елементів його поставки (надання у власність) покупцю, що дозволяє сформувати окремі товарні лоти (партії); уніфіковані правила випуску, торгівлі та погашення товарних деривативів та стандартизованих товаро-супроводжувальних документів. Це визначення не розповсюджується на одиничні товари, щодо яких проводиться біржовий аукціон, у тому числі на об"єкти нерухомого майна (нерухомості); Біржовим товаром згідно з цим Законом не можуть бути: валютні цінності (крім товарних деривативів, виражених в національній або іноземній валюті), а також цінні папери та фондові деривативи, біржовий обіг яких регулюється фондовим та валютним законодавством; товари, вільний обіг яких заборонено або обмежено згідно із законами України. Терміни, наведені у цій статті, мають таке значення: матеріальні цінності, нематеріальні активи, деривативи розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"; опис споживчих якостей одиничного товару щодо якого проводиться біржовий аукціон - є описом його кількісних, якісних та/або цінових характеристик, що встановлюється за методикою, визначеною відповідною товарною біржою; біржовими аукціонами є проведення біржового продажу одиничних майнових об'єктів, якісні чи кількісні показники яких не можуть бути стандартизовані. Біржові аукціони провадяться на окремих біржових сесіях та до участі в них можуть допускатися особи, що не є членами товарної біржі; товарами, що мають вільний обіг, є товари, операції з відчуження яких здійснюються без попереднього отримання ліцензії або іншого державного дозволу на таке відчуження. У разі коли договір щодо передання прав власності на товар або зміна його власника підлягає обов'язковій державній реєстрації або нотаріальному посвідченню згідно з нормами інших законів, вимоги щодо такої реєстрації чи посвідчення не є підставою для обмеження вільного обігу таких товарів".  
Враховано частково редакційно в ст.15   
15. Стаття 4. Сфера діяльності товарної біржі      Стаття 3. Сфера діяльності товарної біржі  
16. Сфера діяльності товарної біржі охоплює такі напрями:   -13- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
У ст.4 : абз.1 викласти в редакції: "організація та проведення біржових торгів"; абз.5 виключити; новий абзац 5 викласти в такій редакції: "Інформаційна діяльність товарної біржі щодо розповсюдження інформації про біржову торгівлю, результати біржових торгів та про ринкову кон'юнктуру біржових товарів у цілому"; абзац 6 викласти в редакції: "науково-методична діяльність товарної біржі щодо вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу біржових товарів"; статтю доповнити абзацами: "організація та проведення аукціонів. Товарна біржа вправі здійснювати й іншу діяльність, що не суперечить цьому Закону та чинному законодавству України. Залежно від сфери діяльності товарні біржі можуть бути спеціалізованими або універсальними". Абзац 6 вважати відповідно абзацом 10.  
Враховано   Товарна біржа може здійснювати таку діяльність: організовує та регулює біржову торгівлю; створює умови для проведення біржових торгів;  
17. організація та підготовка біржових торгів;      відображає та оприлюднює ціни на підставі співвідношення попиту та пропозицій на товари, що допускаються для продажу на біржі, здійснює їх котирування;  
18. створення умов для біржових торгів;      проводить експертизу та (або) оцінку біржових товарів, призначених для продажу на біржових торгах; поширює інформацію про результати біржових торгів та про ринкову кон'юнктуру біржових товарів; надає учасникам біржової торгівлі послуги по зберіганню товарів, призначених для продажу або придбаних на біржових торгах; визначає види, порядок укладання, реєстрації та обліку біржових угод та контрактів; надає учасникам біржової торгівлі організаційно-інформаційні, рекламні, консультаційні послуги, а також послуги з розрахункового та страхового обслуговування; організовує навчання з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з біржової діяльності;  
19. надання членам товарної біржі та біржовим клієнтам рекламних послуг, а також послуг у зберіганні товарів, призначених для продажу на біржових торгах;   -14- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Вилучити фразу "та біржовим клієнтам" абзацу 4 статті 4, пропонуємо надання всіх зазначених послуг тільки через членів біржі їх клієнтам.  
Враховано   організовує та проводить аукціони та публічні торги.  
20. організацію навчання з питань здійснення біржової торгівлі.   -15- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропоную статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Біржова діяльність До біржової діяльності, згідно з цим Законом, відноситься: діяльність товарної біржі щодо організації та регулювання біржової торгівлі; діяльність учасників біржової торгівлі щодо укладання біржових угод, виконання біржових контрактів та договорів біржового посередництва; діяльність товарної біржі або біржових розрахункових палат щодо розрахункового обслуговування учасників біржової торгівлі; діяльність товарної біржі щодо створення та впровадження програмного забезпечення, необхідного для здійснення біржової торгівлі; інформаційна діяльність щодо розповсюдження інформації про результати біржових торгів та про ринкову кон'юнктуру біржових товарів; науково-методична діяльність товарної біржі щодо вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу біржових товарів; навчальна діяльність товарної біржі або об'єднань товарних бірж щодо підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з біржової діяльності; експертно-оціночна діяльність стосовно біржових товарів; діяльність товарної біржі щодо надання послуг по зберіганню товарів, призначених до обігу на біржових торгах".  
Враховано частково   Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.  
21. Товарна біржа крім функцій організатора оптового ринку може виконувати функції інформаційно-методичного центру. Товарна біржа не може провадити торгівельно-посередницьку діяльність   -16- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Стаття 4. Функції товарної біржі Товарна біржа здійснює такі функції: а) організовує біржову діяльність, а саме: надає учасникам біржових торгів місця для їх проведення; установлює інформаційні системи (біржові табло, комп'ютеризовані робочі місця учасника біржових торгів, системи захисту біржової інформації), правила контролю за доступом учасників та третіх осіб до біржових торгів; розробляє та впроваджує клірингово-розрахункове та гарантійно-страхове обслуговування біржових торгів; розробляє правила біржової торгівлі, визначає стандартні умови для здійснення торгівлі біржовими товарами та проведення біржових аукціонів; надає та скасовує статус учасників біржових торгів; забезпечує біржове самоуправління; б) проводить біржові торги (біржові аукціони), а саме: оприлюднює інформацію про чергове проведення біржових торгів (біржові аукціони) та про товари, що виставляються на продаж; проводить біржові торги (біржові аукціони), реєструє укладені біржові угоди; надає послуги з розрахунково-клірингового та гарантійно-страхового обслуговування учасників біржового ринку; здійснює управління коштами, отриманими товарною біржою від учасників біржових торгів як заставні (гарантійні) внески; установлює правила торгівлі товарними деривативами, а також реєструє права власності на них; в) забезпечує правовий захист учасників біржового ринку, зокрема: засновує біржову арбітражну комісію для вирішення спорів між учасниками біржових торгів; забезпечує захист комерційної таємниці, яка стосується діяльності учасників біржових торгів; г) оприлюднює зведену інформацію про результати біржових торгів, котировки біржових товарів із дотриманням комерційної таємниці щодо окремого учасника біржових торгів; д) надає учасникам біржових торгів послуги із зберігання або схову товарів, призначених для продажу або придбаних на біржових торгах, засновує чи орендує біржові склади або сховища або проводить їх біржову сертифікацію; е) надає учасникам біржових торгів рекламні та консультаційні послуги, організовує їх навчання та підвищення кваліфікації. Товарна біржа бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку спеціалістів з питань товарного біржового ринку або в організації їх навчання на контрактних засадах; є) здійснює іншу господарську діяльність, безпосередньо пов'язану з виконанням функцій товарної біржі, визначених цією статтею (далі - основну діяльність), якщо вона не суперечить нормам цього Закону, іншому чинному законодавству та статуту такої товарної біржі; має право провадити благодійну діяльність; ж) є особою, уповноваженою стягувати та вносити до бюджету податки, збори (обов'язкові платежі), які сплачуються продавцями або покупцями біржового товару у зв'язку з його придбанням або продажем згідно із законами з питань оподаткування. Товарна біржа не може: бути учасником біржових торгів, що проводяться як безпосередньо на такій товарній біржі так і на інших товарних біржах, а також бути засновниками або членами інших товарних бірж; здійснювати діяльність, відмінну від основної діяльності, визначеної у підпункті 4.1.8 пункту 4.1 цієї статті, а також від діяльності з отримання пасивних доходів".  
Враховано частково редакційно   
    -17- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Абз.4 статті 5 вилучити як недостатньо конкретний  
Відхилено    
22. Стаття 5. Принципи діяльності товарної біржі   -18- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 5 виключити.  
Відхилено   Стаття 4. Принципи діяльності товарної біржі  
23. Діяльність товарної біржі грунтується на таких принципах: відкритість біржових торгів; рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних (ринкових) цін. Товарна біржа не має права:   -19- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Стаття 5. Принципи діяльності товарної біржі Товарна біржа здійснює свою діяльність, виходячи з таких принципів: а) проведення торгів за принципом відкритої змагальності, який передбачає: попереднє відкрите інформування учасників біржових торгів про час та місце їх проведення, а також про характеристики майна, виставленого на продаж; визнання переможця (покупця) на підставі кращої цінової пропозиції; недопущення проявів узгодження цін на біржовий товар поза процесом відкритої цінової змагальності на біржових торгах; обов'язкове оприлюднення результатів проведення біржових торгів у порядку, визначеному цим Законом; б) проведення торгів за принципом рівноправності учасників біржових торгів, незалежно від їх організаційно-правового статусу, форми власності та резидентського статусу; в) проведення торгів на умовах застосування вільних (ринкових) цін, а також вільного переміщення біржових товарів по всій території України та їх експортування. Товарна біржа не має права: запроваджувати регулятивні чи цінові переваги або обмеження щодо окремих учасників біржових торгів; учиняти будь-які дії, включаючи розповсюдження внутрішньої (інсайдерської) інформації про стан чи наміри окремих учасників біржових торгів, з метою впливу на формування рівня біржових цін; установлювати граничні розміри доходу (прибутку) чи винагороди учасників біржових торгів або адміністративно регулювати ціни на біржові товари будь-яким іншим чином. Органи державної влади або місцевого самоврядування не мають права здійснювати адміністративне регулювання цін біржових товарів або обмежувати інші права товарної біржі та учасників біржових торгів, що визначені цим Законом.  
Враховано частково редакційно  Товарна біржа здійснює свою діяльність на основі таких принципів: відкритість біржових торгів; рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних (ринкових) цін. Товарна біржа не має права:  
24. запроваджувати будь-які переваги чи обмеження для окремих учасників біржових торгів; вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування рівня біржових цін; визначати розміри винагороди учасників біржової торгівлі за виконання посередницьких функцій у процесі укладання біржових угод.      встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих учасників біржових торгів; вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування рівня біржових цін; визначати розміри винагороди учасників біржової торгівлі за виконання посередницьких функцій у процесі укладання біржових угод; бути учасником біржових торгів, засновником або членом інших товарних бірж.  
25. Стаття 6. Обмеження у використанні понять "товарна біржа" і "біржа" у назвах підприємств, установ та організацій      Стаття 5. Обмеження у використанні понять "товарна біржа" і "біржа" у назвах юридичних осіб  
26. Підприємства, установи та організації, діяльність яких не відповідає вимогам, визначеним цим Законом, а також їх філіали, інші відокремлені підрозділи не мають права на організацію біржової торгівлі та використання у своїй назві понять "товарна біржа" і "біржа" і не підлягають державній реєстрації під назвою, яка включає ці поняття.   -20- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
В статті 6 вставити після поняття "біржа" фразу "окрім фондових".  
Враховано   Юридичні особи, діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, за винятком бірж праці, валютних і фондових бірж, не мають права здійснювати біржову діяльність, використовувати у рекламі, діловій документації, інформаційних матеріалах, а також у своїй назві слова "товарна біржа" та "біржа" і не підлягають державній реєстрації під назвою, що включає ці слова в будь-яких сполученнях.  
    -21- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Статтю 6 викласти в слідуючій редакції: "Юридичні особи, що не відповідають вимогам цього Закону, за винятком бірж праці, валютних і фондових бірж, не мають права організовувати, впроваджувати і регулювати біржову діяльність, використовувати в рекламі, діловій документації, інформаційних матеріалах, а також у своїй назві слова "товарна біржа" та "біржа" і не підлягають державній реєстрації під назвою, що включає ці слова в будь-яких сполученнях".  
Враховано    
    -22- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 6 викласти у такій редакції: "Стаття 6. Обмеження у використанні понять "біржа" та "товарна біржа" Будь-яка особа, резидент чи нерезидент, незалежно від її правового чи організаційного статусу, може використовувати у своїй назві або назві своїх філій, відділень (відокремлених підрозділах як такої особи, так і її філій), рекламі, діловій документації слова "біржа" або "товарна біржа" виключно у разі коли правовий статус такої особи (її філій, відділень, відокремлених підрозділів) відповідає вимогам, установленим цим Законом для створення та функціонування товарної біржі. Особа, правовий статус якої не відповідає вимогам, установленим цим Законом для створення та функціонування товарних бірж, не підлягає державній реєстрації та реєстрації у податкових органах під назвою, що включає ці слова у будь-яких словосполученнях та відмінках. Особа, що не має статусу товарної біржі, але використовує у своїй назві або назві своїх філій, відділень (відокремлених підрозділах як такої особи, так і її філій), рекламі, діловій документації слова "біржа" або "товарна біржа", несе відповідальність, встановлену цим Законом. Обмеження, встановлені цією статтею, не розповсюджуються на біржі праці та фондові чи валютні біржі".  
Враховано частково    
    -23- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 6 викласти в такій редакції:  
Враховано    
    -24- Юридичні особи, що не відповідають вимогам цього Закону, за винятком бірж праці, валютних і фондових, не мають права організовувати, впроваджувати і регулювати біржову діяльність, використовувати у рекламі, діловій документації, інформаційних матеріалах, а також у своїй назві, слова "товарна біржа" та "біржа" і не підлягають державній реєстрації під назвою, що включає ці слова в будь-яких сполученнях.  Немає висновку    
27. Стаття 7. Спілки, асоціації та інші об'єднання товарних бірж      Стаття 6. Спілки, асоціації та інші об'єднання товарних бірж  
28. Товарні біржі можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм, у тому числі для проведення спільних біржових торгів.   -25- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Викласти статтю 7 в такій редакції: "Товарні біржі можуть створювати союзи, асоціації й інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм, зокрема для організації спільних торгів".  
Враховано частково   Товарні біржі можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм, у тому числі для проведення спільних біржових торгів.  
29. Спілки, асоціації та інші об'єднання товарних бірж утворюються в порядку, визначеному законодавством.      Спілки, асоціації та інші об'єднання товарних бірж утворюються в порядку, визначеному законом.  
30. Розділ II ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ   -26- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропоную назву розділу викласти в такій редакції: "ЗАСНУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ"  
Відхилено   РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ  
31. Стаття 8. Утворення товарної біржі   -27- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 8 викласти у редакції: "Стаття 8. Утворення товарної біржі, її засновники та члени Товарна біржа утворюється шляхом укладення її засновниками установчої угоди, яка визначає порядок та принципи її створення, склад засновників, їх права та обов'язки, а також види, розміри та терміни сплати ними вступних та періодичних внесків. Установча угода не підлягає державній реєстрації. Юридичні особи, які перебувають у державній або комунальній власності та утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, можуть бути засновниками або членами товарної біржі виключно з дозволу органу державної (місцевої) влади, уповноваженого здійснювати управління такими юридичними особами. Засновником товарної біржі не може бути інша товарна біржа та створені нею юридичні особи чи їх підрозділи. Кількість засновників товарної біржі не може бути меншою ніж двадцять осіб. Для товарних бірж, створених до набрання чинності цим Законом, кількість засновників та членів товарної біржі на момент їх перереєстрації згідно зі статтею 32 цього Закону, не може бути меншою ніж двадцять осіб. Кожний із засновників товарної біржі сплачує однаковий внесок до її установчого фонду та володіє одним голосом у керівному органі товарної біржі. Членами товарної біржі є юридичні або фізичні особи, які набувають статус учасників біржових торгів після державної реєстрації товарної біржі, але не є її засновниками. Члени товарної біржі мають такі самі права та несуть такі самі обов'язки як і засновники товарної біржі. Установчим фондом є первинні активи товарної біржі, сформовані її засновниками для фінансового забезпечення виконання функцій товарної біржі з організації та проведення біржових торгів. Установчий фонд товарної біржі має бути повністю сформованим до моменту державної реєстрації товарної біржі та не може бути меншим суми, еквівалентній 60 тисячам євро, перерахованої у гривні за курсом Національного банку України, що діяв на дату подання документів для державної реєстрації. У подальшому, розмір установчого фонду не підлягає перерахунку у зв'язку із зміною обмінного курсу гривні. Вступні внески членів товарної біржі зараховуються до активів товарної біржі та не включаються до складу її установчого фонду. Кожний з членів товарної біржі володіє одним голосом у керівному органі товарної біржі. Розмір вступних внесків членів товарної біржі може відрізнятися від розміру внеску засновників до установчого фонду товарної біржі.  
Враховано частково   Стаття 7. Створення товарної біржі  
32. Товарна біржа утворюється на засадах добровільного об'єднання майна та коштів юридичних і фізичних осіб, якщо це не заборонено законодавством.      Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання майна та коштів юридичних і фізичних осіб і підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні установи (організації), що фінансуються з державного бюджету, а також юридичні і фізичні особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.  
33. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та місцевого самоврядування, державні установи (організації), що фінансуються з державного бюджету, а також юридичні і фізичні особи, які відповідно до законодавства не можуть вести підприємницьку діяльність.      Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками договору, що визначає порядок та принципи її створення, склад засновників, їх права та обов'язки, а також види, розмір та термін сплати ними вступних внесків. Кількість засновників товарної біржі не може бути меншою ніж десять осіб. Частка кожного засновника або члена товарної біржі в статутному фонді не може перевищувати десяти відсотків. Статутний фонд товарної біржі не може бути меншим ніж сума, еквівалентна 60 тисячам євро, яка перераховується у гривні за курсом Національного банку України, що діяв на день фактичної сплати внесків до статутного фонду.  
34. Заснування товарної біржі провадиться у формі господарського товариства з дотриманням законодавства і з урахуванням особливостей цього Закону. Частка кожного засновника чи члена товарної біржі в статутному фонді не може перевищувати 10 відсотків.       
35. Кількість засновників товарної біржі не може бути меншою ніж двадцять осіб.   -28- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
У статті 8: абз.2 викласти в такій редакції: "Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та місцевого самоврядування, державні установи (організації), що фінансуються з державного бюджету";  
Враховано частково   Стаття 8. Майно товарної біржі Майно товарної біржі складається з основних фондів та оборотних засобів і належить їй на праві власності. Майно товарної біржі формується за рахунок: майна та коштів, переданих засновниками і членами товарної біржі; коштів, що вносяться як плата за користування послугами товарної біржі; коштів, що надходять від продажу та оренди біржових місць; сум штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення правил біржової торгівлі; інших надходжень, не заборонених законом.  
    -29- абз.4 виключити; абз.5 викласти в такій редакції: "Кількість засновників та членів товарної біржі не може бути меншою ніж двадцять осіб".  Немає висновку    
    -30- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
В ч.3 статті 8 замість слів "господарського товариства" записати "неприбуткової організації".  
Враховано редакційно    
    -31- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
В абз.5 статті 8 фразу "двадцять осіб" змінити на "десять осіб".  
Враховано    
    -32- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У статті 8 вилучити останній абзац.  
   
    -33- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 8 викласти в такій редакції: Стаття 8. Створення товарної біржі Товарна біржа засновується на засадах добровільного об'єднання заінтересованих юридичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, що визначає порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов'язки, а також види, розмір та термін сплати вступних внесків. Частка кожного засновника чи члена товарної біржі в статутному фонді не може перевищувати 10 відсотків. Кількість засновників товарної біржі не може бути меншою ніж десять осіб. Товарна біржа набуває права на здійснення біржової діяльності після формування статутного фонду за рахунок грошових внесків засновників товарної біржі у розмірі не менше 60 тис. ЕКЮ в еквіваленті у національній валюті за курсом НБУ на момент їх внесення та в разі наявності не менш ніж двадцяти повних членів біржі".  
Враховано частково    
36. Стаття 9. Статут товарної біржі   -34- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У абз.1 ст.9 після слів "склад засновників" доповнити словами "та розмір частки їх статутного фонду", а після слів "права і обов'язки товарної біржі" доповнити - "та її членів і учасників біржової торгівлі".  
Враховано   Стаття 9. Статут товарної біржі  
37. У статуті товарної біржі визначаються:   -35- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Передостанній абзац статті 9 викласти в такій редакції: "Статутний фонд товарної біржі не може бути меншим, ніж сума, еквівалентна 10 тисячам євро".  
  Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується загальними зборами членів товарної біржі. У статуті товарної біржі зазначаються: найменування та місцезнаходження товарної біржі;  
38. органи управління та контролю за діяльністю товарної біржі, порядок формування цих органів, їх функції та повноваження, порядок прийняття ними рішень;   -36- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз.6 ч.1статті 9 виключити.  
Враховано   предмет та мета діяльності; склад засновників та розмір їх частки у статутному фонді;  
39. склад засновників; розмір статутного фонду;   -37- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В абз.10 статті 9 змінити "екю" на "євро".  
Враховано   розмір статутного фонду; види фондів, що утворюються біржею; порядок використання коштів та майна біржі; органи управління та контролю товарної біржі, порядок їх створення та прийняття рішень, їх повноваження;  
    -38- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац 4 ст.9 викласти в такій редакції: "Статутний фонд біржі не може бути менше ніж сума, еквівалента 10 тисячам неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  
   
40. порядок набуття та припинення членства;   -39- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 9 викласти у такій редакції: "Стаття 9. Статут товарної біржі У статуті товарної біржі визначається: склад засновників; правила самоуправління товарною біржою, її керівні органи; розмір установчого фонду, види інших фондів, що утворюються товарною біржею; порядок набуття та позбавлення статусу членів товарної біржі; порядок використання коштів і майна товарної біржі; права та обов'язки товарної біржі та учасників біржових торгів; порядок прийняття правил біржової торгівлі та внесення змін до них; назву товарної біржі, предмет і мету її діяльності; умови і порядок реорганізації та ліквідації товарної біржі. У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі. Статут не може містити положення, які суперечать нормам цього Закону. Статут, що подається органу державної реєстрації, затверджується засновниками товарної біржі.  
Враховано   порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;  
41. майнова відповідальність членів біржі; права та обов'язки товарної біржі;      права та обов'язки членів біржі; порядок прийняття правил біржової торгівлі та внесення змін до них;  
42. порядок затвердження правил біржової торгівлі.      порядок припинення діяльності товарної біржі;  
43. У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються утворення та діяльності товарної біржі.      інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.  
44. Статутний фонд товарної біржі не може бути меншим ніж сума, еквівалентна 60 тисячам екю, яка перераховується у гривні за курсом Національного банку України, що діяв на день фактичної сплати внесків до статутного фонду.       
45. Статутний фонд товарної біржі формується за рахунок майнових і грошових внесків її засновників та членів. При цьому загальна частка, що сплачується шляхом передачі у власність товарної біржі коштів, не повинна бути меншою ніж 50 відсотків загального розміру статутного фонду.   -40- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 9 викласти в такій редакції: Стаття 9. Статут товарної біржі У статуті товарної біржі визначаються: найменування біржі, що повинне містити слово "біржа"; місце знаходження біржі; склад засновників; предмет і мету діяльності біржі; види фондів, що утворюються біржею, та їхні розміри; порядок використання коштів та майна біржі; інституційна структура біржі, компетенція та повноваження органів, термін їх призначення, а також організаційна структура виконавчої дирекції; набуття та припинення членства на товарній біржі; порядок прийняття Правил біржової торгівлі та змін до них; умови і порядок реорганізації, припинення діяльності та ліквідації біржі. У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі. Статут не передбачає таких положень, що суперечать визначенню товарної біржі, як неприбуткової. Статут затверджується засновниками біржі.  
Враховано    
46. Стаття 10. Державна реєстрація товарної біржі   -41- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Пропоную ст.8 і ст.10 об'єднати і зробити одну статтю - сьому.  
Враховано    
    -42- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 10 назвати "Державна реєстрація та контроль за діяльністю товарної біржі". Ввести частину другу: "Державний контроль за додержанням положень статуту товарної біржі і правил біржових торгів здійснює державний представник в порядку, встановленому чинним законодавством України".  
   
47. Державна реєстрація товарної біржі провадиться в порядку, встановленому законодавством.   -43- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Державна реєстрація товарної біржі провадиться в порядку, встановленому законодавством для підприємств і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації".  
Враховано в ст.7   
    -44- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 10 викласти у такій редакції: "Державна реєстрація товарної біржі провадиться виконавчим органом територіальної громади за місцем розташування такої товарної біржі протягом 15 календарних днів з моменту вручення органу державної реєстрації: заяви, складеної у довільній формі з поданням про реєстрацію товарної біржі, та підписаної особою, уповноваженою установчими зборами; однієї копії статуту товарної біржі, підписаного її засновниками та завіреної нотаріально. Вимоги органів державної реєстрації щодо надання будь-яких інших документів вважаються незаконними та виконанню не підлягають. Посадові особи органів державної реєстрації, які порушують норми цієї статті, притягаються до відповідальності за перешкоджання здійсненню законної підприємницької діяльності згідно з законодавством. За державну реєстрацію товарної біржі справляється плата у розмірі, встановленому законодавством для державної реєстрації господарського товариства. Товарні біржі, створені до набрання чинності цим Законом, проходять перереєстрацію відповідно до статті 32 цього Закону без внесення плати за таку перереєстрацію. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи після її державної реєстрації та має право виконувати свої функції, визначені цим Законом, після реєстрації у податковому органі в якості неприбуткової організації." (див.ст.7)  
   
48. Стаття 11. Сертифікація товарної біржі       
49. Товарна біржа підлягає сертифікації, яка здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -45- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У абз.1 ст.11 вилучити слова "яка здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України", та доповнити словами - "Положення про сертифікацію товарних бірж затверджується Постановою Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів України".  
Відхилено    
50. Товарна біржа може подати заяву на свою сертифікацію лише у тому разі, якщо сума її внесків у статутному фонді становить не менше ніж 50 відсотків оголошеного розміру.   -46- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз.2 ст.11 викласти в слідуючій редакції: "Товарна біржа може подати заяву на свою сертифікацію, якщо сума внесків у її статутному фонді становить не менше 50 відсотків оголошеного розміру".  
Враховано в ст.20   
    -47- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Вважаємо за доцільне статтю 11 вилучити з проекту Закону, оскільки це питання державного регулювання і контролю за біржовою діяльністю і пропонуються нами викласти в окремому розділі (Розділ YI. Державне регулювання біржової діяльності).  
Відхилено    
    -48- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 11 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Сертифікація товарних бірж Сертифікація товарних бірж поділяється на державну сертифікацію та самоврядну сертифікацію. Метою державної сертифікації товарної біржі є надання окремим товарним біржам статусу агентів з організації продажу або придбання товарів за рахунок або на користь держави у випадках, визначених законодавством. Державна сертифікація товарної біржі здійснюється Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Метою самоврядної сертифікації товарної біржі є визнання біржових угод, укладених на такій біржі, або товарних деривативів чи стандартних товаро-супроводжувальних документів, зареєстрованих такою товарною біржею, об'єктами торгівлі або забезпеченням  
Враховано частково редакційно в ст.20   
    -49- боргових зобов'язань на інших товарних біржах чи на позабіржовому товарному ринку. Самоврядна сертифікація товарної біржі здійснюється спілками або асоціаціями, створеними відповідно до статті 7 цього Закону, стосовно своїх членів.  Немає висновку    
    -50- Сертифікація провадиться виключно за добровільним рішенням товарної біржі."  Немає висновку    
51. Стаття 12. Права та обов'язки товарної біржі       
52. Товарна біржа має право: організовувати та проводити відкриті біржові торги, у тому числі електронні; встановлювати відповідно до законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;   -51- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Вилучити із статті 12: абзаци 3, 5-7 частини першої; абзац 3 частини другої.  
Враховано    
    -52- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 12 вилучити з проекту Закону, оскільки ці положення розглядаються в інших статтях та мають суттєві протиріччя як в межах статті, так і з положеннями, викладеними в інших статтях законопроекту.  
Враховано    
53. утворювати свої підрозділи та затверджувати положення про них; розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;   -53- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
У статті 12: абз.3 доповнити словами: "... у тому числі створювати секції по продажу спеціалізованих біржових товарів (цінних паперів, фінансових інструментів та їх похідних), які функціонують згідно чинного законодавства"; у абз.7 виключити слова "відповідно до свого статуту", "цього статуту та..." №49 н.д.Губського Б.В.  
   
54. припиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою) розмір; визначати розміри вступних і періодичних внесків для членів біржі та плати за послуги, що нею надаються;   -54- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
У статті 12: в абз.8 фразу "свого статуту" змінити на "тарифів" тому, що згідно біржового досвіду саме в тарифах біржі вказуються розміри плати за послуги біржі; абзаци 9,10, 14 вилучити як зовсім необов'язкові; до абз.15 додати "...та інших послуг членам біржі". №49 н.д.Губського Б.В.  
   
55. встановлювати і стягувати відповідно до свого статуту плату за реєстрацію угод на біржі, накладати санкції за порушення цього статуту та біржових правил; укладати міжбіржові угоди; мати своїх представників на інших біржах, у тому числі за межами України;   -55- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці першому статті 12: у п.3 необхідно зробити уточнення: "утворювати свої підрозділи з метою виконання функцій, зазначених у статуті, та затверджувати положення про них;" п.8 подати в редакції: "укладати міжбіржові угоди, в тому числі з біржами інших країн;" №49 н.д.Губського Б.В.  
   
56. видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні матеріали.   -56- останній пункт взагалі є зайвим і його треба виключити.  Немає висновку    
57. Товарна біржа забезпечує: створення необхідних умов для проведення біржової торгівлі; регулювання біржових операцій; надання організаційно-інформаційних та інших послуг; використання прибутку на провадження основної статутної діяльності після сплати і внесення відповідно до законодавства податків і платежів.   -57- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
У статті 12: абзац 3 доповнити словами: "у тому числі створювати секції з продажу товарних деривативів та стандартних товаро-супроводжувальних документів (коносаментів)"; абзац 6 викласти в такій редакції: "У разі існування достатніх доказів щодо узгоджування цін на біржовий товар між учасниками біржових торгів поза процесом відкритої цінової змагальності, що призвело до відхилення цін на такий біржовий товар більше ніж на визначений правилами біржових торгів розмір, призупиняти такі торги. Це правило не стосується продажу товарів на біржових аукціонах; у абзаці 8 слова "відповідно до свого статуту" та "цього статуту" відповідно замінити словами "згідно із своїми правилами біржової торгівлі" та "таких правил"; абзац 16 виключити. №49 н.д.Губського Б.В.  
   
58. Стаття 13. Організаційна структура товарної біржі   -58- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 13 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Органи управління та контролю товарної біржі Органи управління та контролю товарної біржі, порядок їх утворення та прийняття рішень, а також їх повноваження визначаються статутом. Вищим органом товарної біржі є загальні збори членів товарної біржі. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет. Виконавчим органом товарної біржі є виконавча дирекція. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товарної біржі здійснює контрольно-ревізійна комісія. Для виконання функцій, пов'язаних з організацією та регулюванням біржової торгівлі, товарна біржа може створювати додаткові підрозділи та служби, необхідні для її діяльності.  
Враховано   Стаття 10. Органи управління та контролю товарної біржі  
59. Організаційна структура товарної біржі визначається відповідно до її статуту. Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори членів біржі.      Органи управління та контролю товарної біржі, порядок їх створення та прийняття рішень, а також їх повноваження визначаються статутом. Вищим органом товарної біржі є загальні збори членів товарної біржі. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет.  
60. Для виконання функцій, пов'язаних з організацією та регулюванням біржової торгівлі, товарна біржа утворює товарні та інші секції (відділи), розрахункову службу (палату), біржовий арбітраж, котирувальну комісію, бюро товарних експертів, консультаційні та рекламні бюро, підрозділи для забезпечення зберігання біржових товарів, інші підрозділи та служби, необхідні для її діяльності.   -59- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В ст. 13 серед інших підрозділів назвати арбітражну комісію (біржовий арбітраж).  
Враховано в ст.22  Виконавчим органом товарної біржі є виконавча дирекція. Контроль за діяльністю біржового комітету та виконавчої дирекції товарної біржі здійснює контрольно-ревізійна комісія. Для виконання функцій, пов'язаних з організацією та регулюванням біржової торгівлі, товарна біржа може створювати додаткові підрозділи та служби, необхідні для її діяльності.  
    -60- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Абз.2 ст.13 доповнити словами "які обирають наглядову раду".  
Враховано редакційно    
61. .   -61- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропонуємо статтю 13 викласти під назвою "Інституційна структура товарної біржі", оскільки регламентується не тільки організаційна структура біржі. Інституційна структура товарної біржі формується з органів управління, контролю та виконання біржової діяльності. Органами, що забезпечують управління товарною біржею є Загальні збори членів біржі та Біржовий комітет. Контролюючим органом товарної біржі є Контрольно-ревізійна комісія. Виконавчими органами товарної біржі є Виконавча дирекція товарної біржі та Розрахункова палата товарної біржі. Згідно зі статутом та Правилами біржової торгівлі товарна біржа створює додаткові комітети та підрозділи"..  
Враховано редакційно    
    -62- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Стосовно статті 13 підтримати пропозицію н.д. Б. Губського.  
Враховано    
    -63- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Статтю 13 доповнити терміном "арбітражна комісія".  
Враховано в ст.22   
62. Стаття 14. Членство у товарній біржі      Стаття 11. Членство у товарній біржі  
63. Членами товарної біржі можуть бути юридичні і фізичні особи (резиденти та нерезиденти, яким це не заборонено законодавством), що беруть участь у формуванні статутного фонду товарної біржі та (або) сплачують членські чи інші внески і стали членами біржі у порядку, передбаченому її установчими документами.   -64- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
В абз.1 статті 14 фразу "членам біржі" замінити на фразу "власниками біржового місця", тому що це визначення "члена біржі".  
Відхилено   Членами товарної біржі можуть бути юридичні і фізичні особи (резиденти та нерезиденти, яким це не заборонено законом), що беруть участь у формуванні статутного фонду товарної біржі або сплачують членські чи інші внески.  
64. Порядок набуття та припинення членства у товарній біржі, види членства визначаються товарною біржею.   -65- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 14 викласти в такій редакції: Членами товарної біржі можуть бути засновники, а також юридичні та фізичні особи, які мають на меті здійснення біржової торгівлі, відповідають вимогам Положенням про членство у товарній біржі та сплатили вступний внесок. Товарна біржа встановлює категорії членства: повне або обмежене за терміном, умовами участі у біржових торгах, розміром вступного внеску. Товарна біржа має право відмовити заявникам у прийомі у члени з мотивів, пов'язаних з фінансовим станом, діловою репутацією і добропорядністю заявника.  
Відхилено   Порядок прийняття у члени товарної біржі та припинення членства, види членства визначаються статутом товарної біржі.  
    -66- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Стосовно статті 14 підтримати пропозицію н.д. Б.Губського, яку доповнити абзацем такого змісту: "Набуття особою обмеженого членства не дає права на участь такої особи в керівних органах товарної біржі."  
Відхилено    
    -67- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Аби не повторюватись в кожному пункті, варто статтю 15 почати такою сентенцією: "Права та обов'язки членів товарної біржі визначаються установчими документами (статутом, договорами тощо), складеними та затвердженими у відповідності до діючого законодавства".  
Враховано редакційно    
65. Стаття 15. Права та обов'язки членів товарної біржі   -68- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Доповнити статтю 15 новою частиною такого змісту: "Статутом товарної біржі можуть бути передбачені інші права та обов'язки членів товарної біржі, що не суперечать цьому Закону та іншим законам України".  
Враховано   Стаття 12. Права та обов'язки членів товарної біржі  
66. Члени товарної біржі мають право:   -69- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 15 викласти у такій редакції: "Стаття 15. Права та обов'язки членів товарної біржі Члени товарної біржі мають право: брати участь у біржових торгах (біржових аукціонах) та користуватися послугами товарної біржі щодо їх організації та проведення; брати участь у вирішенні питань щодо управління товарною біржею, бути обраним до керівних органів товарної біржі; одержувати інформацію про діяльність товарної біржі, ознайомлюватися з балансами, фінансовими звітами, рішеннями керівних органів товарної біржі, іншими внутрішніми документами та будь-якою іншою інформацією, що не зачіпає комерційної таємниці інших членів товарної біржі; придбавати біржове місце у порядку, встановленому керівними органами товарної біржі. Члени товарної біржі зобов'язані: дотримуватися норм цього Закону, статуту товарної біржі, правил біржових торгів, рішень керівних органів товарної біржі, інших внутрішніх документів, виданих на їх підставі, а також рішень біржового арбітражу; відмовлятися від пропозицій щодо узгодження цін на біржовий товар поза процесом відкритої цінової змагальності та повідомляти про кожний такий випадок керівні органи товарної біржі; належно виконувати зобов'язання, що виникають у зв'язку з укладенням біржових угод; не розголошувати комерційну таємницю, яка стала їм відома у зв'язку із здійсненням біржової діяльності. Суперечки, що виникають між членами товарної біржі або членом товарної біржі та такою товарною біржею, підлягають розгляду у біржовому арбітражі або суді (арбітражному суді). Члени товарної біржі, що не виконують зобов'язання, визначені цим Законом, можуть бути позбавлені їх статусу рішенням арбітражної комісії за поданням керівних органів товарної біржі або іншим учасником біржових торгів, яке може бути оскаржене у суді (арбітражному суді)."  
Враховано частково   Члени товарної біржі мають право: брати участь в управлінні товарною біржею; вносити пропозиції на розгляд органів управління та контролю товарної біржі щодо її діяльності;  
67. брати участь в управлінні товарною біржею відповідно до її установчих документів; вносити пропозиції на розгляд органів управління товарної біржі щодо її діяльності;      одержувати інформацію про діяльність товарної біржі, ознайомлюватися з балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління товарної біржі, іншими внутрішніми документами в порядку, встановленому товарною біржею; брати участь у біржовій торгівлі; передавати у порядку, встановленому товарною біржею, своє право на участь у біржовій торгівлі;  
68. брати участь у розподілі прибутку товарної біржі та одержувати його частину (дивіденди);      користуватися послугами, що надаються товарною біржею. Члени товарної біржі зобов'язані: виконувати вимоги статуту товарної біржі, правил біржової торгівлі та рішення органів її управління та контролю;  
69. одержувати інформацію про діяльність товарної біржі, ознайомлюватися з річним балансом, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління товарної біржі, іншими внутрішніми документами в порядку, встановленому товарною біржею; придбавати біржове місце в порядку, визначеному статутом товарної біржі; брати участь у біржовій торгівлі;      сприяти товарній біржі у виконанні нею своїх завдань; надавати товарній біржі необхідну інформацію для вирішення питань, пов'язаних з її діяльністю; своєчасно інформувати товарну біржу про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання їх зобов'язань по біржових угодах; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товарної біржі.  
70. передавати в порядку, встановленому товарною біржею, своє право на участь у біржовій торгівлі;   -70- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В статті 15 залишити положення про те, що зареєстровані на біржі угоди не підлягають нотаріальному посвідченню; абз.4 статті 15 вилучити.  
Враховано   Статутом товарної біржі можуть бути передбачені інші права та обов'язки членів товарної біржі, що не суперечать цьому Закону та іншим законам України.  
71. користуватися послугами, що надаються їм товарною біржею.   -71- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
У статті 15: абз.4 вилучити; в абз.6 слово "придбавати" змінити на фразу "здавати в оренду", так як члени біржі вже володіють біржовим місцем; абз.13 вилучити як недостатньо конкретний.  
Враховано частково    
72. Члени товарної біржі зобов'язані: виконувати вимоги статуту товарної біржі, правила біржової торгівлі та рішення органів її управління; сприяти товарній біржі у виконанні її завдань; надавати товарній біржі необхідну інформацію для вирішення питань, пов'язаних з її діяльністю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товарної біржі. Стаття 16. Майно товарної біржі   -72- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У абз.5 частини першої ст.15 виключити слова "в порядку, встановленому товарною біржею". Останній абзац ст.15 доповнити словами "якщо діяльність біржі не суперечить чинному законодавству".  
Враховано редакційно    
73. Майно товарної біржі складається з основних фондів та оборотних засобів і належить їй на праві власності. Майно товарної біржі формується за рахунок: майна та коштів, переданих засновниками і членами товарної біржі; коштів, що надходять від продажу та оренди біржових місць;   -73- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 15 викласти в такій редакції: Член товарної біржі відповідно до категорії його членства, має право: брати участь у біржових торгах; брати участь у вирішенні питань з діяльності товарної біржі; обрання до органів управління, контролю або Біржового Комерційного Арбітражу; користуватися інформаційним, програмним та іншим забезпеченням, що впроваджується товарною біржею. Член товарної біржі зобов'язаний: дотримуватися Статуту товарної біржі, Правил біржової торгівлі, рішень Загальних зборів членів товарної біржі, Біржового комітету та Біржового Комерційного Арбітражу; своєчасно інформувати Біржовий комітет про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання його зобов'язань перед третіми особами та товарною біржею; своєчасно сплачувати внески; подавати необхідну інформацію контролюючому органу товарної біржі та Біржовому Комерційному Арбітражі; не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність товарної біржі.  
Враховано частково    
74. коштів, що вносяться як плата за користування послугами товарної біржі;   -74- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 16 "Майно товарної біржі" перенести у розділ ІІ і зробити її статтею восьмою.  
Враховано    
75. сум штрафів, що стягуються з учасників біржової торгівлі за порушення її правил;   -75- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропонуємо статтю 16 викласти в редакції: "Майно товарної біржі формується за рахунок: вступних внесків засновників та внесків членів товарної біржі; штрафів за порушення статуту товарної біржі та Правил біржової торгівлі; грошових надходжень від біржової діяльності; інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству. Майно біржі належить їй на правах власності і перебуває на балансі товарної біржі."  
Враховано частково в ст.8   
76. інших надходжень, не заборонених законодавством.   -76- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 16 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Активи товарної біржі Активи товарної біржі складаються з: внесків засновників до установчого фонду товарної біржі; вступних та періодичних внесків членів товарної біржі; коштів та майна, яке надходить товарній біржі за здійснення нею основної діяльності, включаючи: штрафів та компенсацій, які стягуються з учасників біржових торгів за порушення ними норм статуту, установчої угоди, правил біржової торгівлі, інших внутрішніх документів або рішень біржового арбітражу; незатребуваних сум гарантійних внесків (перфоменс-бондів); компенсації вартості додаткових послуг товарної біржі, що надаються учасникам біржових торгів; вартості розповсюдження біржової інформації, яка має бути оприлюднена згідно з нормами цього Закону; відрахувань від юридичних осіб, створених товарною біржею, або її філій (відділень, відокремлених підрозділів); пасивних доходів. Товарна біржа не має права встановлювати додаткові плати чи збори за надання її членам послуг, базою нарахування яких є вартість укладених біржових угод. Товарна біржа має право встановлювати додаткові плати чи збори за користування біржовою розрахуноково-клірінговою системою чи гарантійно-страховими послугами. Порядок оплати послуг учасників біржового ринку їх клієнтами установлюється за домовленістю між такими учасниками та такими клієнтами та не підлягають регулюванню товарною біржею. Активи товарної біржі належать їй на правах власності та перебувають на її балансі. Установчий фонд товарної біржі відображається в її обліку за правилами, установленими законодавством для відображення статутного фонду господарського товариства". в ст.8  
Враховано частково    
77. Стаття 17. Гарантії прав товарної біржі       
78. Держава гарантує захист майнових прав товарної біржі. Вилучення майна товарної біржі, втручання в її діяльність з боку державних, громадських та інших органів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.   -77- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 17 вважаємо за доцільне вилучити статтю з проекту, оскільки ці положення врегульовані чинним законодавством стосовно підприємств.  
Враховано    
79. Збитки, завдані товарній біржі та учасникам біржової торгівлі внаслідок порушення майнових прав або незаконного втручання в її діяльність, відшкодовуються в повному обсязі у порядку, встановленому законодавством.   -78- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У ч.3 статті 17 пропоную слова "у повному обсязі" зняти як такі, що не відповідають реальності.  
Враховано    
    -79- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статті 18 та 19 перенести в розділ IV.  
Враховано    
80. Стаття 18. Оподаткування, облік та звітність   -80- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 18 викласти в редакції: "Оподаткування товарної біржі провадиться у порядку, встановленому чинним законодавством України для неприбуткових організацій".  
Враховано в ст.23   
81. Оподаткування товарної біржі, її членів та інших учасників біржових торгів проводиться відповідно до чинного законодавства.   -81- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 18 викласти у такій редакції: "Стаття 18. Оподаткування, облік та звітність Товарна біржа оподатковується у порядку, визначеному частиною "г" підпункту 7.11.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо неприбуткових організацій, а також іншими податками, зборами (обов'язковими платежами), зазначеними у Законі України "Про систему оподаткування", відповідно до правил оподаткування, встановлених законами України щодо таких податків, зборів (обов'язкових платежів). Учасники біржових торгів оподатковуються у порядку, встановленому чинним законодавством. Товарна біржа та учасники біржових торгів веде податковий та статистичний облік відповідно до законодавства."  
Враховано редакційно в ст.23   
82. Товарна біржа веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, статистичну звітність.       
83. Стаття 19. Зовнішньоекономічна діяльність товарної біржі   -82- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Вважаю за доцільне статтю 19 в такій редакції вилучити з проекту Закону.  
Відхилено    
84. Товарна біржа провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства.   -83- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Зовнішньоекономічна діяльність До біржових торгів допускаються товари, ввезені (імпортовані) на митну територію України та допущені до їх вільного використання (споживання) на митній території України згідно із митним законодавством. Товарна біржа має право організовувати окремі торги товарами, які знаходяться на митних (консигнаційних) складах. Товари, які придбаваються на товарній біржі особами, що безпосередньо їх експортують за межі митної території України, не підлягають квотуванню, ліцензуванню або тарифним обмеженням, за винятком товарів, експорт яких добровільно обмежується Україною згідно з нормами міжнародного права. У разі коли розрахунки за біржовими угодами проводяться із застосуванням розрахунково-клірінгових систем товарної біржі, відповідальність за дотримання норм валютного законодавства несуть учасники біржових торгів".  
Враховано редакційно в ст.24   
85. Стаття 20. Працівники товарної біржі   -84- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Вважаємо за доцільне назву статті 20 викласти в редакції "Організаційна структура виконавчої дирекції товарної біржі", оскільки працівники товарної біржі - це тільки персонал виконавчої дирекції. Виконавча дирекція є основним виконавчим органом товарної біржі, що проводить фінансову, господарську діяльність, реєстрацію та облік. Діяльність Виконавчої дирекції реґламентується статутом товарної біржі. Для виконання своєї діяльності Виконавча дирекція створює спеціальні підрозділи та допоміжні служби. З працівниками Виконавчої дирекції, які працюють за наймом, за згодою сторін можуть укладатися трудові договори."  
Відхилено   Стаття 13. Працівники товарної біржі Працівниками товарної біржі є фізичні особи, які працюють за наймом на основі трудового договору або за згодою сторін на підставі контракту.  
86. Працівниками товарної біржі є фізичні особи, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту). Працівникам товарної біржі забороняється: брати участь у біржових угодах; утворювати власні брокерські фірми; використовувати службову інформацію у власних цілях.   -85- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У статті 20: ч.1 викласти в редакції: "Працівниками товарної біржі є фізичні особи, які працюють за наймом на постійній основі на основі трудового договору (контракту). На працівників товарної біржі поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування та соціальне забезпечення"; ч.2 викласти в редакції: "Працівникам товарної біржі забороняється: брати участь у біржових угодах; бути учасником або засновником брокерської фірми на даній товарній біржі" - далі за текстом.  
Враховано   На працівників товарної біржі поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування та соціальне забезпечення Працівникам товарної біржі забороняється: брати участь у біржових угодах; бути учасником або засновником брокерської фірми на даній товарній біржі; використовувати службову інформацію у власних цілях.  
    -86- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч. 1 статті 20 виключити.  
   
    -87- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Абз.3 ст.20 замінити на: "виступати в якості біржового брокера на торгах;".  
   
    -88- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 20 наприкінці доповнити словами "приховувати будь-яку інформацію у випадках порушення чинного законодавства".  
Враховано редакційно    
    -89- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 20 викласти у такій редакції: "Стаття 20. Працівники товарної біржі та конфлікт інтересів Для проведення основної діяльності товарної біржі її засновники та члени обирають виконавчу дирекцією, діяльність якої регламентується статутом такої товарної біржі та положенням про виконавчу дирекцію, що затверджується керівним органом такої товарної біржі. Особи, які входять до складу виконавчої дирекції, а також особи, прийняті на роботу такою виконавчою дирекцією зобов'язані виконувати їх функції, передбачені нормативними документами товарної біржі та трудовим договором (контрактом), та дотримуватися правил, встановлених цим законом. Особи, які входять до складу виконавчої дирекції, а також особи, з якими виконавча дирекція уклала трудовий договір (контракт), не мають права: брати участь у біржових торгах (біржових аукціонах) у якості їх учасників; перебувати у складі засновників (власників корпоративних прав) учасників біржових торгів (біржових аукціонів); надавати інформаційні, консультаційні, методичні та рекламні послуги окремому учаснику біржових торгів (біржових аукціонів), що може призвести до отримання кон'юнктурних або біржових переваг такого учасника; здійснювати інші дії, які призводять або можуть призвести до порушення вільної конкуренції та/або вільного ціноутворення на біржові товари. Усунення осіб, визнаних винними у порушенні правил, визначених у цій статті, від виконання їх службових обов'язків, здійснюється за рішенням: щодо членів виконавчої дирекції - керівними органами товарної біржі; щодо осіб, з якими виконавчою дирекцією укладено трудовий договір (контракт), - такою виконавчою дирекцією, або у разі необхідності - керівними органами товарної біржі. Оскарження зазначених рішень відбувається у порядку, визначеному законодавством." редакційно  
Враховано частково    
    -90- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Пропоную статтю 21 перенести у розділ IV.  
Враховано    
87. Стаття 21. Припинення діяльності товарної біржі   -91- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропонуємо статтю 21 викласти в редакції: "Припинення господарської діяльності товарної біржі та її ліквідація відбувається за рішенням Загальних зборів членів товарної біржі. Ліквідація товарної біржі також відбувається за рішенням суду, арбітражного суду або інших випадках, передбачених чинним законодавством."  
Враховано редакційно в ст.25   
88. Діяльність товарної біржі припиняється в установленому законодавством порядку.   -92- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 21 викласти у такій редакції: "Стаття 21. Ліквідація товарної біржі Діяльність товарної біржі може бути припинено у разі: ліквідації товарної біржі за рішенням її керівних органів, уповноважених статутом приймати рішення про таку ліквідацію; ліквідації товарної біржі за рішенням суду (арбітражного суду) у зв'язку із закінченням процедури її банкрутства згідно із законодавством. Активи товарної біржі, що залишилися невикористаними на момент її ліквідації, для виконання функцій, визначених цим Законом, підлягають використанню у порядку, встановленому законодавством для неприбуткових організацій".  
Враховано редакційно в ст.25   
89. РОЗДІЛ III БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ УЧАСНИКИ   -93- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропонуємо назву розділу ІІІ "Біржова торгівля і її учасники" викласти у редакції "Розділ ІІІ. "Біржова торгівля", оскільки в попередньому розділі вже визначені її учасники. Оскільки стаття проекту Закону дає визначення видів біржових угод, визначає учасників біржових торгів, а не визначає поняття власне "біржова торгівля", пропонуємо статтю 22 викласти у такій редакції: Біржовою торгівлею визначається публічна система підготовки, укладання, реєстрації та оформлення угод, порядок арбітражу, розповсюдження інформації за єдиними для усіх учасників принципами згідно з Правилами біржової торгівлі".  
Враховано частково   РОЗДІЛ III. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЇЇ УЧАСНИКИ  
90. Стаття 22. Біржова торгівля Біржова торгівля здійснюється шляхом: укладення учасниками біржової торгівлі біржових угод безпосередньо від свого імені та за свій рахунок з метою придбання біржових товарів для власних потреб;      Стаття 14. Правила біржової торгівлі Біржова торгівля на товарній біржі здійснюється згідно з правилами, що розробляються товарною біржею відповідно до цього Закону та статуту і затверджуються загальними зборами членів товарної біржі. У правилах біржової торгівлі зазначаються: порядок проведення біржових торгів; перелік основних структурних підрозділів біржі;  
91. укладення учасниками біржової торгівлі біржових угод безпосередньо від свого імені та за свій рахунок з метою придбання біржових товарів для їх наступного перепродажу на товарній біржі (дилерська діяльність);   -94- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статті 22-23 викласти у редакції, що запропонована н.д. Б.Губським, та віднести на третє читання у зв'язку з важливістю їх більш чіткого формулювання.  
Враховано частково   найменування та умови створення товарних секцій; перелік біржових товарів, допущених до біржової торгівлі; види біржових угод та контрактів, порядок їх укладання, реєстрації та обліку; види і порядок розрахункового обслуговування біржової торгівлі; види і розміри внесків членів біржі;  
92. укладення учасниками біржової торгівлі біржових угод від імені біржового клієнта та за його рахунок, від імені біржового клієнта та за свій рахунок або від свого імені та за рахунок біржового клієнта (брокерська діяльність).   -95- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статті 22 та 23 об'єднати і викласти в такій редакції: "Стаття____ Правила біржової торгівлі Біржова торгівля на товарній біржі здійснюється згідно з правилами, що розробляються товарною біржею згідно з законом та статутом і затверджуються загальними зборами членів товарної біржі. У правилах біржової торгівлі визначаються: порядок проведення біржових торгів; перелік основних структурних підрозділів біржі; найменування та умови створення товарних секцій; перелік біржових товарів, допущених до біржової торгівлі; види біржових угод та контрактів, порядок їх укладання, реєстрації та обліку; види і порядок розрахункового обслуговування біржової торгівлі; види і розміри внесків членів біржі; порядок котирування цін на біржові товари; порядок проведення розрахунків між учасниками біржової торгівлі; заходи, спрямовані на забезпечення порядку на біржових торгах; розміри плати за користування послугами товарної біржі учасниками біржових торгів; перелік порушень, за які біржею накладаються штрафи на учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів і порядок їх стягнення; перелік порушень, за які біржею накладаються штрафи з учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів і порядок їх стягнення; порядок інформаційного обслуговування учасників біржової торгівлі, зокрема надання інформації про майбутні біржові торги, біржові угоди, що були укладені на попередніх біржових торгах, про ринкову кон'юнктуру біржових товарів; заходи щодо контролю над процесом ціноутворення в біржовій торгівлі з метою недопущення маніпулювання цінами; порядок реєстрації членів товарної біржі і біржових брокерів; типові форми біржових контрактів та договорів між біржовим посередником та клієнтом; порядок усунення біржових брокерів від участі у біржових торгах; порядок розгляду спорів на товарній біржі; інші положення, що стосуються порядку здійснення біржової торгівлі".  
Враховано   порядок котирування цін на біржові товари; порядок проведення розрахунків між учасниками біржової торгівлі; заходи, спрямовані на забезпечення порядку на біржових торгах; розміри плати за користування послугами товарної біржі учасниками біржових торгів;  
93. Стаття 23. Правила біржової торгівлі Біржова торгівля на товарній біржі здійснюється згідно з правилами, що затверджуються відповідно до статуту товарної біржі, у яких, зокрема, повинно бути визначено: порядок проведення біржових торгів; види біржових угод; найменування товарних секцій; порядок котирування цін на біржові товари;      перелік порушень, за які біржею накладаються штрафи на учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів і порядок їх стягнення; порядок інформаційного обслуговування учасників біржової торгівлі, зокрема надання інформації про майбутні біржові торги, біржові угоди, що були укладені на попередніх біржових торгах, про ринкову кон'юнктуру біржових товарів; заходи щодо контролю над процесом ціноутворення в біржовій торгівлі з метою недопущення маніпулювання цінами; порядок реєстрації членів товарної біржі і біржових брокерів; типові форми біржових контрактів та договорів між біржовим посередником та клієнтом; порядок усунення біржових брокерів від участі у біржових торгах; порядок розгляду спорів на товарній біржі; інші положення, що стосуються порядку здійснення біржової торгівлі.  
94. порядок інформування учасників біржової торгівлі про наступні біржові торги; порядок реєстрації та обліку договорів (контрактів), укладених на товарній біржі; порядок оформлення повноважень учасників біржових торгів, порядок їх реєстрації; порядок проведення розрахунків між учасниками біржової торгівлі;       
95. заходи, спрямовані на забезпечення порядку на біржових торгах; порядок усунення біржових брокерів від участі у біржових торгах;   -96- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 23 викласти в такій редакції: "Правила біржової торгівлі - система положень про регламентацію біржової торгівлі, яка розробляється товарною біржею згідно зі статутом та чинним законодавством. Правила біржової є обов'язковим документом, що реґламентує проведення біржової торгівлі, розрахунки за біржовими контрактами та розв'язання спорів з цих питань Правила біржової торгівлі затверджуються Біржовим комітетом товарної біржі.. Правила біржової торгівлі визнають: щодо організації біржових торгів - час, місце та періодичність проведення біржових торгів, а також форму, за якою вони проводяться; перелік секцій; перелік біржових товарів, допущених до біржової торгівлі; перелік біржових складів; щодо укладання біржових угод та контрактів - види біржових угод та контрактів; порядок укладання біржових угод, оформлення біржових контрактів; порядок реєстрації біржових угод та контрактів; біржової торгівлі - види і порядок розрахункового обслуговування біржової торгівлі; види і розміри внесків членів біржі, зокрема страхових внесків; систему адміністративних і фінансових гарантій; передання прав чи обов'язків за біржовим контрактом щодо розрахункового обслуговування учасників; щодо системи адміністративних і фінансових гарантій - порядок накладання та стягнення штрафів за порушення Правил біржової торгівлі, а також відшкодування збитків учасникам біржової торгівлі; щодо інформаційного забезпечення біржової торгівлі - порядок інформаційного обслуговування учасників біржової торгівлі, зокрема надання інформації про майбутні біржові торги, біржові угоди, що були укладені на попередніх біржових торгах, про ринкову кон'юнктуру біржових товарів; щодо цінової політики - порядок котирування цін біржових товарів; заходи для контролю над процесом ціноутворення в біржовій торгівлі з метою недопущення маніпулювання цінами; щодо біржового посередництва - порядок реєстрації членів товарної біржі і біржових брокерів; умови договору між біржовим посередником і клієнтом; щодо порядку розгляду спорів - порядок арбітражної процедури; а також заходи, що забезпечують дотримання учасниками біржової торгівлі рішень органів державної влади і управління з питань, які стосуються біржової діяльності, Статуту біржі, Правил біржової торгівлі, інших нормативних документів товарної біржі тощо. На товарній біржі забороняється: купівля-продаж біржового товару (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін; будь-які узгоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають на меті або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін; поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури".  
Враховано частково   Стаття 15. Біржовий товар Біржовим товаром є невилучений з обороту товар (за винятком валютних цінностей і цінних паперів), який допускається у встановленому товарною біржею порядку до біржових торгів.  
96. перелік порушень, у разі порушення яких товарною біржею стягуються штрафи з учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів та порядок їх стягнення; розміри плати за користування послугами товарної біржі учасниками біржових торгів.   -97- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз.5 ст.23 виключити.  
Відхилено   Стаття 16. Біржова угода та біржовий контракт Біржовою угодою визнається укладена учасниками біржової торгівлі у ході біржових торгів угода щодо купівлі-продажу, поставки чи обміну біржових товарів або передачі прав на них. Порядок реєстрації та обліку біржових угод та контрактів товарною біржею встановлюється у правилах біржової торгівлі. Біржові угоди не можуть укладатись від імені і за рахунок товарної біржі. Біржові угоди оформляються у письмовій формі шляхом підписання контракту. Біржові контракти, зареєстровані товарною біржею, не підлягають нотаріальному посвідченню. Зміст біржових контрактів не підлягає розголошенню (за винятком інформації, що стосується найменування товару, його кількості, ціни, місця і строку виконання угоди). Цю інформацію може бути надано лише на письмову вимогу судам, арбітражним судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державним податковим адміністраціям у випадках, передбачених законом. Стаття 17. Види біржових угод У ході біржових торгів учасниками біржової торгівлі можуть укладатися такі угоди: спотові - взаємна передача прав і обов'язків на реальний біржовий товар з терміновою його поставкою; форвардні - передача прав і обов'язків на реальний біржовий товар з відстроченим терміном його поставки; термінові - взаємна передача прав і обов'язків стосовно товарних деривативів. До товарних деривативів відносяться ф'ючерсні та опціонні контракти. Ф'ючерсний контракт - це стандартний документ на поставку біржового товару у визначений час в майбутньому, ціна якого визначається на момент укладання угоди. Зобов'язання, прийняті сторонами ф'ючерсного контракту, виконуються шляхом здійснення протилежної операції по придбанню або продажу такого ж ф'ючерсного контракту чи їх виконанням. Опціонний контракт - це стандартний документ, покупець якого придбав права купити або продати біржовий товар по визначеній на момент укладання угоди ціні в межах узгодженого періоду. Покупець за отримання такого права зобов'язується сплатити продавцю погоджену при укладанні угоди суму (премію). Покупець опціонного контракту має право відмовитися від своїх прав щодо нього в односторонньому порядку. Форма, зміст та правила торгівлі стандартним документом визначаються правилами біржової торгівлі.  
97. Стаття 24. Біржове місце       
98. Біржове місце - це юридично оформлене право юридичних і фізичних осіб на участь у біржовій торгівлі. Порядок набуття права власності на біржове місце або на користування ним визначається статутом біржі. Члени товарної біржі, які беруть участь у формуванні її статутного фонду, одночасно набувають право власності на біржове місце.   -98- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
В ст..24 у визначенні біржового місця вилучити фізичних осіб. Пропонуємо участь у торгах лише через постійно діючих юридичних осіб для надійності біржової торгівлі.  
Враховано    
    -99- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 24 виключити.  
Враховано    
    -100- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В ст.24 слова "які беруть участь у формуванні її статутного фонду" вилучити.  
Враховано    
99. Стаття 25. Учасники біржової торгівлі      Стаття 18. Учасники біржової торгівлі  
100. Учасниками біржових торгів є біржові посередники - власники або користувачі біржових місць, а також разові учасники, якщо це передбачено правилами біржової торгівлі.   -101- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
У статті 25: абз.1 викласти в наступній редакції: "Учасниками біржових торгів є біржові посередники - власники або орендарі біржових місць, якщо це передбачено правилами біржової торгівлі"; абз.2 вилучити.  
Враховано редакційно   Учасниками біржової торгівлі є члени товарної біржі. Члени товарної біржі, які є юридичними особами, визнаються брокерськими фірмами. Члени товарної біржі, які є фізичними особами, визнаються незалежними брокерами.  
101. Разовий учасник біржових торгів має право укладати біржові угоди від свого імені та за свій рахунок лише на реальні товари.   -102- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 25 викласти в такій редакції: "Члени товарної біржі, які є юридичними особами, визнаються, згідно з цим Законом, брокерськими фірмами. Члени товарної біржі, які є фізичними особами, визнаються, згідно з цим Законом, незалежними брокерами. Брокерські фірми та незалежні брокери, що діють в інтересах клієнта, визнаються біржовими посередниками. Брокерські фірми та незалежні брокери, які діють від свого імені, за свій рахунок і у своїх інтересах, визнаються ділерами. Біржовими брокерами є незалежні брокери, а також фізичні особи - представники або працівники брокерських фірм. Біржові угоди укладаються в ході біржових торгів через біржових брокерів".  
Враховано в ст.18  Брокерські фірми та незалежні брокери, що діють в інтересах клієнта, визнаються біржовими посередниками. Брокерські фірми та незалежні брокери, які діють від свого імені, за свій рахунок і у своїх інтересах, визнаються ділерами. Біржовими брокерами є незалежні брокери, а також фізичні особи - представники або працівники брокерських фірм. Біржові клієнти - це юридичні і фізичні особи, в інтересах яких біржові посередники укладають біржові угоди. Біржові угоди у ході біржових торгів укладаються через біржових брокерів.  
    -103- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статті 25-26 викласти у редакції, що запропонована н.д. Б.Губським та віднести на третє читання.  
Враховано    
    -104- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Пропоную статтю 25 викласти у наступній редакції: "Учасниками біржових торгів є біржові посередники - власники або користувачі біржових місць, а також разові учасники. Разовий учасник біржових торгів має право укладати біржові угоди від свого імені та за свій рахунок лише на реальні товари. Розмір плати за разову участь в торгах становить один відсоток від суми укладеної угоди".  
Враховано частково редакційно   
102. Стаття 26. Біржові посередники   -105- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 26 викласти в такій редакції: "Товарна біржа має право встановлювати кваліфікаційні вимоги щодо біржових посередників. Біржові клієнти - це юридичні і фізичні особи, в інтересах яких біржові посередники укладають біржові угоди. У відповідності з видом посередництва біржовий посередник може бути: повіреним - чинити юридичні дії від імені і за рахунок біржового клієнта; комісіонером - укладати угоди від свого імені, але за рахунок біржового клієнта; агентом - чинити юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок біржового клієнта, або від імені і за рахунок біржового клієнта, чинити юридичні й інші дії від імені біржового клієнта, але за свій рахунок, а також діяти в інтересах біржового клієнта без доручення. Відносини між біржовим посередником і його біржовим клієнтом оформляються угодою біржового посередництва. Угода біржового посередництва укладається у письмової формі. Істотною умовою угоди біржового посередництва є визнання й обов'язок виконання біржовим посередником і біржовим клієнтом Правил біржової торгівлі й умов розрахункового обслуговування, а також виконання рішень Біржового Комерційного Арбітражу про розгляд спорів. Правила біржової торгівлі можуть встановлювати інші істотні умови угоди біржового посередництва. Біржовий посередник зобов'язаний: ознайомити біржового клієнта з Правилами біржової торгівлі й умовами розрахункового обслуговування; укладати біржові угоди в інтересах біржового клієнта тільки після роз'яснення йому характеру ризиків, пов'язаних із цими біржовими угодами; при укладанні від свого імені і за свій рахунок біржових угод, що зачіпають інтереси біржового клієнта, вчасно інформувати його про це; не надавати перевагу собі у випадку, коли у біржового посередника є доручення від біржового клієнта; вчасно надавати біржовому клієнту повну інформацію про укладення біржових угод у його інтересах, про виконання біржових контрактів, а також про виконання доручень біржового клієнта; вести окремий облік біржових контрактів, укладених за рахунок біржового клієнта, та зберігати дані обліку не менш ніж три роки".  
Враховано в ст.19  Стаття 19. Біржові посередники  
103. Біржовими посередниками можуть бути:      Біржовий посередник може вчиняти юридичні дії від імені і за рахунок біржового клієнта, від свого імені і за свій рахунок, від імені біржового клієнта і за свій рахунок, від свого імені за рахунок біржового клієнта.  
104. юридичні особи, що утворені відповідно до законодавства України, одним з видів діяльності яких є біржове посередництво;      Відносини між біржовим посередником і його біржовим клієнтом оформляються відповідним договором, який укладається у письмовій формі.  
105. юридичні особи, філіали, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб, що утворені відповідно до законодавства для здійснення біржового посередництва (брокерські контори);      Біржовий посередник зобов'язаний виконувати умови договору, а також: ознайомити біржового клієнта з правилами біржової торгівлі та умовами розрахункового обслуговування; укладати біржові угоди в інтересах біржового клієнта тільки після роз'яснення йому характеру ризиків, пов'язаних із цими біржовими угодами; при укладанні від свого імені і за свій рахунок біржових угод, що зачіпають інтереси біржового клієнта, вчасно інформувати його про це;  
106. фізичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства України як суб'єкти підприємницької діяльності без утворення юридичної особи та здійснюють біржове посередництво (незалежні брокери).   -106- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Останній абзац статті 26 вилучити.  
Враховано   не надавати перевагу собі у випадку, коли у біржового посередника є доручення від біржового клієнта; своєчасно надавати біржовому клієнту повну інформацію про укладення біржових угод у його інтересах, про виконання біржових контрактів, а також про виконання доручень біржового клієнта. Товарна біржа має право встановлювати кваліфікаційні вимоги щодо біржових посередників.  
107. Стаття 27. Біржові брокери   -107- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Пропоную ввести в проект новий розділ V "Інші питання діяльності товарної біржі", включивши в нього ст.ст.11, 18, 19, 21.  
Враховано   РОЗДІЛ ІV. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ  
108. Біржовими брокерами є фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з власниками або користувачами біржових місць, а також незалежні брокери. Біржові брокери допускаються до участі у біржових торгах після їх акредитації товарною біржею. Біржовим брокерам забороняється: розголошувати конфіденційну інформацію про здійснені за їх участю біржові операції; виконувати доручення двох і більше біржових клієнтів, інтереси яких не збігаються. Брокери зобов'язані пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару і у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та виконувати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів. Стаття 28. Біржові клієнти. Відносини між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами   -108- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
У статті 27: абз.1 викласти в наступній редакції: "Біржовими брокерами є фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з власниками або орендарями біржових місць. Біржові брокери допускають до участі у біржових торгах після їх акредитації товарною біржою"; абз.2 викласти в наступній редакції: "Діяльність біржових брокерів регламентується правилами біржі"; абзаци 3-5 вилучити.  
Враховано частково редакційно  Стаття 20. Сертифікація товарної біржі Товарна біржа підлягає сертифікації, яка здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Товарна біржа може подати заяву на свою сертифікацію лише у тому разі, якщо сума внесків у її статутному фонді становить не менше ніж 50 відсотків оголошеного розміру. Стаття 21. Розрахункове обслуговування біржової торгівлі З метою розрахункового обслуговування біржової торгівлі створюється розрахункова палата, яка: здійснює реєстрацію, облік та виконання укладених біржових угод; здійснює розрахунки за біржовими контрактами; створює системи фінансових гарантій. Розрахункова палата може створюватися як окрема юридична особа або як підрозділ біржі. Товарна біржа має право відповідно до законодавства визначати спосіб і порядок забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з біржових угод, та відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання цих зобов'язань.  
    -109- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Після ч.1 ст.27 ввести додаткову ч.2: "Порядок акредитації брокерів визначається статутом товарної біржі".  
Враховано редакційно    
    -110- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
У абз.4 ст.27 слово "зобов'язані" замінити на слово "вправі".  
   
    -111- Шаров І.Ф.
Абз.2 ч.2 статті 27 вилучити.  
Враховано    
    -112- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У ч.2 ст.27 записати: "Біржовий брокер може виконувати доручення двох і більше різних клієнтів".  
Враховано редакційно    
109. Біржові клієнти - це юридичні і фізичні особи, за дорученням та в інтересах яких учасники біржової торгівлі укладають біржові угоди.   -113- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статті 27 та 28 вилучити.  
Враховано    
110. Відносини між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами регулюються договорами доручення, комісії тощо, які укладаються відповідно до законодавства.   -114- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Розрахункове обслуговування біржової торгівлі З метою розрахункового обслуговування біржової торгівлі створюється розрахункова палата, яка здійснює: реєстрацію та облік укладених біржових угод, виконання біржових контрактів; здійснює розрахунки за біржовими контрактами; створює системи фінансових гарантій. Розрахункова палата може створюватися як окрема юридична особа або як підрозділ біржі. Товарна біржа має право відповідно до законодавства визначати спосіб і порядок забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з біржових угод, та відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання цих зобов'язань.  
Враховано    
111. Товарна біржа в межах своїх повноважень може встановлювати правила, що регламентують відносини між учасниками біржової торгівлі та біржовими клієнтами.       
112. Учасники біржової торгівлі мають право вимагати від біржових клієнтів відповідного забезпечення виконання зобов'язань, що виникають у процесі укладення за їх дорученням біржових угод.       
113. Стаття 29. Розв'язання конфліктів та спорів на товарній біржі   -115- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 29 викласти в такій редакції: "Стаття 22. Розв'язання спорів на товарній біржі Спори між учасниками біржової торгівлі розглядаються в біржовій арбітражній комісії (біржовому арбітражі), що утворюється у якості третейського суду. Порядок діяльності арбітражної комісії (біржового арбітражу) визначається положенням, яке затверджується загальними зборами членів товарної біржі. Рішення арбітражної комісії (біржового арбітражу) може бути оскаржено до суду, арбітражного суду."  
Враховано   Стаття 22. Розв'язання спорів на товарній біржі Спори, пов'язані з укладанням та виконанням біржових угод можуть розглядатися в біржовій арбітражній комісії (біржовому арбітражі), що виконує функції третейського суду, який утворюється за ініціативою учасників спору. Порядок діяльності біржової арбітражної комісії (біржового арбітражу) визначається законодавством та положенням, яке затверджується загальними зборами членів товарної біржі.  
114. Конфлікти та спори між учасниками біржових торгів і клієнтами розглядаються в біржовій арбітражній комісії (біржовому арбітражі), яка є структурним підрозділом товарної біржі. Рішення арбітражної комісії (біржового арбітражу) може бути оскаржено до суду, арбітражного суду.   -116- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 29 викласти в такій редакції: "Стаття 29. Біржовий Комерційний Арбітраж Біржовий Комерційний Арбітраж - це постійно діючий третейський суд, що створюється товарною біржею. Біржовий Комерційний Арбітраж розглядає юридичні суперечки між товарною біржею, її членами, брокерами та біржовими клієнтами щодо укладання біржових угод та виконання біржових контрактів і договорів біржового посередництва, застосування положень Статуту, Правил біржової торгівлі та чинного законодавства. Члени Біржового Комерційного Арбітражу обираються Загальними зборами членів товарної біржі. Порядок діяльності Біржового Комерційного Арбітражу визначається Положенням про Біржовий Комерційний Арбітраж, що затверджується Загальними зборами членів товарної біржі. Обов'язковим змістом Положення є компетенція Біржового Комерційного Арбітражу, регламент, порядок обчислювання арбітражних зборів, ставок гонорарів арбітрів та інших витрат. Порядок розгляду справ визначається Біржовим Комерційним Арбітражем самостійно. Рішення та розпорядження Біржового Комерційного Арбітражу підлягають виконанню у відповідності до правових норм, що стосуються дотримання та виконання рішень арбітражного суду. Компетентний суд, при зверненні Біржового Комерційного Арбітражу надає допомогу з юридичних питань, та сприяє отриманню доказів, на прохання Біржового Комерційного Арбітражу, в межах своєї компетенції і повноважень. Після створення Біржового Комерційного Арбітражу товарна біржа вправі включати до Правил біржової торгівлі спеціальний розділ щодо арбітражного застереження, який передбачає розгляд спорів Біржовим Комерційним Арбітражем. Біржовий Комерційний Арбітраж має свою печатку із своїм найменуванням українською і англійською мовами та зображенням меча і терези правосуддя."  
Враховано частково редакційно  Стаття 23. Оподаткування, облік та звітність Оподаткування товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом для неприбуткових організацій. Товарна біржа веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність, веде статистичну звітність відповідно до законодавства. Стаття 24. Зовнішньоекономічна діяльність товарної біржі Товарна біржа здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до закону. Стаття 25. Припинення діяльності товарної біржі Припинення діяльності товарної біржі здійснюється за рішенням загальних зборів членів товарної біржі, а також за рішенням суду, арбітражного суду у випадках, передбачених законом.  
    -117- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 29 викласти у такій редакції: "Стаття 29. Статус біржової арбітражної комісії Для цілей цього Закону під біржовою арбітражною комісією (далі - біржовий арбітраж) розуміється постійно діючий незалежний орган товарної біржі, який створюється для вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації прав та обов'язків учасників біржових торгів. Біржовий арбітраж складається з одноособового арбітру або колегіі арбітрів відповідно до статуту товарної біржі або інших її нормативних документів. Набуття статусу засновника або члена товарної біржі свідчить про надання особою безумовної згоди щодо розгляду спорів, що можуть виникнути впродовж здійснення ним біржової діяльності, у біржовому арбітражі. Конфлікти та спори між учасниками біржових торгів або між товарною біржею та учасниками біржових торгів підлягають вирішенню біржовою арбітражною комісією. Порядок діяльності біржового арбітражу визначається положенням, яке затверджується загальними зборами товарної біржі. Біржовий арбітраж створюється у якості біржового третейського суду, що складається з фізичних осіб, які призначаються на посаду рішенням загальних зборів товарної біржі на строк, що є не меншим трьох років. Члени біржового арбітражу не можуть представляти інтереси окремих засновників або членів товарної біржі, а також бути такими засновниками або членами. . Член біржового арбітражу може бути зміщений з посади до закінчення строку його повноважень за рішенням керівного органу, який призначив його на таку посаду у випадках, визначених положенням про біржовий арбітраж". Ввести нові статті такого змісту: "Стаття ___. Розгляд спорів біржовим арбітражем Розгляд спорів біржовим арбітражем відбувається у такому порядку: а) сторона, що виступає позивачем у спорі, зобов'язана надіслати відповідачу письмове повідомлення з викладенням змісту претензії, пропозицій щодо доарбітражного врегулювання спору, а також суми, вираженої у коштах, що має бути погашена. Будь-яке письмове повідомлення вважається отриманим, якщо воно доставлено учаснику біржових торгів особисто (поштою з повідомленням про вручення) або за місцем юридичної адреси юридичної особи, від імені якої виступала особа, стосовно цивільно-правових дій якої відбувається спір; коли такі особи не можуть бути встановлені шляхом розумного наведення довідок, письмове повідомлення вважається отриманим, якщо воно надіслано за останнім відомим місцем проживання фізичної особи або місцем розташуваня юридичної особи листом з повідомленням про вручення, або будь-яким іншим чином, який передбачає реєстрацію спроби доставки цього повідомлення. У цьому випадку повідомлення вважається отриманим в день такої доставки. Біржовий арбітраж, до якого подано позов, повинний, якщо будь-яка із сторін попросить про це, припинити провадження у справі, якщо визнає, що біржова угода є недійсною чи втратила чинність згідно із законодавством. У цьому разі позивач може звернутися до суду (арбітражного суду). Звернення сторони до суду (арбітражного суду) до або під час розгляду справи біржовим арбітражем, з проханням про вжиття забезпечувальних заходів та винесення судом (арбітражним судом) ухвали про вжиття таких заходів, є несумісними із статусом такої сторони як учасника біржових торгів, що тягне за собою її автоматичне виключення з числа засновників (членів) товарної біржі. б) Сторона спору, що вирішується біржовим арбітражем, може відвести усіх або кожного з арбітрів, якщо існують обставини, що викликають обгрунтовані сумніви щодо неупередженості або незалежності біржового арбітражу в цілому або його окремих членів, або якщо будь-який з членів біржового арбітражу не має кваліфікації, достатньої для вирішення біржового спору. Право на відвід усього складу біржового арбітражу або його окремих членів може бути використане стороною спору один раз; в) біржовий арбітраж може на прохання будь-якої сторони розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними. Біржовий арбітраж може зажадати від будь-якої сторони надати належне забезпечення у зв'язку з такими заходами; г) до сторін спору повинно бути рівне ставлення, і кожній стороні повинні бути надані всі можливості для викладу своєї позиції.; д) процедура розгляду справи має бути визначеною положенням про біржовий арбітраж, виходячи з визначення допустимості, належності, істотності та значущості будь-якого доказу; е) біржовий арбітраж здійснюється за місцем розташування товарної біржі; є) арбітражний розгляд починається у робочий день, наступний за днем отримання ним заяви позивача; ж) протягом строку, погодженого сторонами або визначеного третейським судом, позивач повинен заявити про обставини, що підтверджують його позовні вимоги, про питання, що підлягають вирішенню, та про зміст своїх позовних вимог, а відповідач повинен заявити свої заперечення з цих причин. Сторони можуть подати разом із своїми заявами всі документи, які вони вважають такими, що мають відношення до справи, або можуть зробити посилання на документи або інші докази, які вони представлять надалі. У ході біржового арбітражного розгляду будь-яка сторона може змінити або доповнити свої позовні вимоги або заперечення щодо позову; з) біржовий арбітраж приймає рішення про те, чи проводити усне слухання справи для представлення доказів або усних дебатів, чи здійснювати розгляд тільки на підставі документів та інших матеріалів, одначе слухання мають бути проведені на підставі запиту будь-якої із сторін; и) повідомлення про час та місце засідання біржового арбітражу має бути надіслано сторонам спору не пізніше 10 календарних днів до дня такого засідання; Усі документи чи інші докази, представлені однією із сторін спору біржовому арбітражу, повинні бути передані іншій стороні. Сторонам повинні бути передані також будь-які висновки експертів або інші документи доказового характеру, на яких біржовий арбітраж може базуватися при прийнятті рішення; і) рішення біржового арбітражу підлягає негайному виконанню у строки, визначені таким біржовим арбітражем або нормативними документами товарної біржі. Сторона, що повністю виконує рішення біржового арбітражу у зазначені строки, не може бути позбавлена статусу учасника біржових торгів, незалежно від міри її відповідальності; ї) при розгляді спору біржовим арбітражем колегіальним складом арбітрів, будь-яке рішення повинно бути винесено більшістю арбітрів; й) якщо в ході розгляду спору біржовим арбітражем сторони врегулюють такий спір, біржовий арбітраж припиняє розгляд справи, і, на прохання сторін та за відсутності заперечень з його боку, фіксує це врегулювання у вигляді арбітражного рішення на узгоджених умовах. Таке рішення біржового арбітражу має ту ж силу і підлягає виконанню так само, як і будь-яке інше його рішення щодо суті спору; к) рішення біржового арбітражу повинно бути винесено у письмовій формі та підписано одноособовим арбітром чи арбітрами. При колегіальному арбітражному розгляді достатньо наявності підписів більшості від загальної кількості членів біржового арбітражу. У арбітражному рішенні повинні бути зазначені мотиви, на яких воно грунтується, висновок про задоволення або відхилення позовних вимог, сума арбітражного збору і витрат по справі, їх розподіл між сторонами, дата та місце проведення біржового арбітражу. Після винесення арбітражного рішення кожній стороні повинна бути передана його копія; л) розгляд біржового арбітражу припиняється остаточним його рішенням, коли: - позивач відмовляється від своєї вимоги, якщо тільки відповідач не висуне заперечень проти припинення розгляду і біржовий арбітраж не визнає законний інтерес відповідача в остаточному врегулюванні спору; - сторони домовляються про припинення розгляду справи; - одна із сторін спору втрачає за будь-якими причинами статус учасника біржових торгів. Сторона, яка програла спір, має покрити видатки товарної біржі, пов'язані з провадженням біржового арбітражу. Стаття ___. Виконання рішень біржового арбітражу та їх оскарження Рішення біржового арбітражу визнаються обов'язковими і мають бути негайно виконані. Рішення біржової арбітражної комісії є внутрішнім нормативним актом товарної біржі та має бути оприлюднено серед членів товарної біржі. Рішення біржового арбітражу може бути оскаржено в суді (арбітражному суді). Таке оскарження не призупиняє рішення біржового арбітражу."  
Враховано частково редакційно (врегулюється положенням)   
115. Стаття 30. Види біржових угод   -118- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Ст.30 викласти в такій редакції: "Стаття 30. Біржові угоди Біржовою угодою визнається господарська операція, що відповідає сукупності таких умов: перехід права власності на біржовий товар; укладення угоди під час проведення біржових торгів; реєстрація угоди на товарній біржі відповідно до Правил біржової торгівлі. Види біржових угод визначаються Правилами біржової торгівлі. Зміст біржових угод не підлягає розголошенню (за винятком інформації, що стосується найменування товару, його кількості, ціни, місця і строку виконання угоди). Цю інформацію може бути надано лише на письмову вимогу судам, арбітражним судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державним податковим адміністраціям у випадках, передбачених законодавством. Біржові угоди не підлягають нотаріальному посвідченню".  
Враховано частково в ст.16-17   
116. Біржовою угодою визнається господарська операція, що відповідає сукупності таких умов:       
117. перехід права власності на біржовий товар;       
118. укладення угоди під час проведення біржових торгів;       
119. реєстрація угоди на товарній біржі відповідно до правил біржової торгівлі.       
120. Біржові угоди не можуть укладатись від імені і за рахунок товарної біржі.       
121. Цим Законом передбачаються такі види біржових угод, які пов'язані із: взаємною передачею прав та зобов'язань щодо реальних товарів;       
122. взаємною передачею прав та зобов'язань щодо стандартних документів, якими засвідчуються зобов'язання придбати (продати) товар у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на час укладення контракту (форвардні контракти); взаємною передачею прав та зобов'язань щодо стандартних документів, якими засвідчуються зобов'язання придбати (продати) товар у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту (ф'ючерсні контракти);   -119- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Пропоную статтю 30 викласти як дві статті: "Стаття 30. Біржова угода, біржовий контракт Біржовою угодою згідно з цим Законом визнається угода, укладена між членами товарної біржі у ході біржових торгів, що являє собою купівлю-продаж, поставку чи обмін біржового товару. Письмовим оформленням біржової угоди є біржовий контракт. Товарна біржа організує згідно з Правилами біржової торгівлі облік і реєстрацію біржових угод та контрактів. Біржові контракти, зареєстровані товарною біржею, не підлягають нотаріальному посвідченню. Обов'язковим змістом біржової угоди є назва, обсяг, ціна, місце знаходження, вид та термін поставки біржового товару, умови розрахунку, відомості про членів біржі, що уклали угоду. Обов'язковий зміст біржової угоди є змістом біржового контракту. Додатковим змістом біржового контракту, в разі біржового посередництва, є відомості про клієнтів членів біржі, в інтересах яких укладена біржова угода, а також вид та умови посередництва. Результатами біржових торгів є інформація щодо назви, обсягу, ціни, місця знаходження, виду та терміну поставки біржового товару, умов розрахунку. Інша інформація з біржового контракту є конфіденційною і надається тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.  
Враховано в ст.16   
123. передачею прав щодо стандартних документів, якими засвідчуються права придбання (продажу) товару на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту (опціони);       
124. інші види угод, передбачених правилами біржової торгівлі. Зміст біржових угод не підлягає розголошенню (за винятком інформації, що стосується найменування товару, його кількості, ціни, місця і строку виконання угоди). Цю інформацію може бути надано лише на письмову вимогу судам, арбітражним судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державним податковим адміністраціям у випадках, передбачених законодавством.   -120- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Стаття ___. Види біржових угод Згідно з цим Законом, учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть укладатися угоди: з реальним товаром: спотові - взаємна передача прав і обов'язків на реальний біржовий товар з терміновою його поставкою; форвардні - взаємна передача прав і обов'язків на реальний біржовий товар з відстроченим терміном його поставки; термінові - взаємна передача прав і обов'язків стосовно товарних деривативів".  
Враховано в ст.17   
    -121- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 30 викласти у редакції, що запропонована н.д. Б.Губським та віднести на третє читання.  
Враховано    
    -122- Шаров І.Ф.
Франчук І.А. (в.о. № 7)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Подобєдов С.М. (в.о. № 197)
Статтю 30 доповнити новою частиною такого змісту: "Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню".  
Враховано в ст.16   
125. Стаття 31. Розрахункове обслуговування біржових угод   -123- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 31 викласти у такій редакції: "Стаття 31. Розрахунково-клірингове та гарантійно-страхове обслуговування біржових угод Товарна біржа має право організовувати розрахунково-кліріногове та гарантійно-страхове обслуговування біржових угод. Розрахунково-кліриногове обслуговування біржових угод здійснюється шляхом утворення спеціалізованої небанківської фінансової установи - розрахунково-кліриногової палати (біржового дому). Засновником розрахунково-клірингової палати є товарна біржа або спілка товарних бірж. Розрахунково-клірингова палата створюється як окрема юридична особа, що не є банком та не підпадає під регулювання її економічних нормативів Національним банком України. Розрахунково-клірингова палата має право відкривати рахунки в банках України або за її межами з дотриманням вимог валютного законодавства у розрізі окремих учасників біржового ринку для проведення взаємних розрахунків між учасниками біржових торгів та заліків їх взаємних зобов'язань. Розрахунково-клірингова палата виконує функції реєстратора товарних деривативів, а також стандартних товаро-супроводжувальних документів (коносаментів). Функції розрахунково-клірингової палати товарної біржі визначаються положенням про неї (нормами її статуту). Режим рахунків, які відкриваються розрахунково-кліриноговою палатою товарної біржі, визначаються Національним банком України. Гарантійно-страхове обслуговування біржових угод здійснюється шляхом утворення спеціалізованої небанківської фінансової установи гарантійно-страхової палати (страхового дому). Засновником гарантійно-страхової палати є товарна біржа або спілка товарних бірж. Гарантійно-страхова палата створюється як окрема юридична особа, що не є банком та не підпадає під регулювання її економічних нормативів Національним банком України та державним органом, що здійснює регулювання страхової діяльності на території України згідно із законодавством. Гаранійно-страхова палата має право надавати фінансові або майнові гарантії виконання біржових угод або здійснювати страхування ризиків їх невиконання або неналежного виконання. Функції гарантійно-страхової палати товарної біржі визначаються положенням про неї. Розрахунково-клірингова палата та гарантійно-страхова палата товарної біржі не мають права надавати свої послуги особам, що не є учасниками біржових торгів, або стосовно угод (договорів), які не мають статусу біржових. Чистий прибуток розрахунково-клірингової та гарантійно-страхової палат підлягає перерахуванню товарній біржі у повному обсязі. Для цілей цієї статті чистим прибутком вважається різниця між сумою отриманого валового доходу та сумою понесених валових витрат й нарахованих амортизаційних відрахувань за однаковий звітний період. Розрахунково-клірингова палата та гарантійно-страхова палата реєструються у порядку, передбаченому для реєстрації товарної біржі, що їх заснувала, та мають такий самий статус неприбуткових організацій. У разі необхідності товарні біржі мають право утворювати розрахунково-клірингові та гарантійно-страхові палати у якості своїх невідокремлених підрозділів."  
Враховано частково редакційно в ст.21   
126. Товарна біржа з метою забезпечення виконання укладених на ній біржових угод може організувати розрахункове обслуговування учасників біржових торгів шляхом утворення розрахункової служби (палати) або укладення договору з комерційним банком про організацію розрахункового (клірингового) обслуговування.       
127. Товарна біржа має право відповідно до законодавства визначати спосіб і порядок забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з біржових угод, та відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання цих зобов'язань .   -124- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 31 викласти в такій редакції: "Стаття 31. Розрахункова палата товарної біржі Розрахункова палата є виконавчим органом товарної біржі, що створюється для розрахункового обслуговування учасників біржової торгівлі. Функції розрахункової палати: облікова - реєстрація та облік укладених біржових угод, виконання біржових контрактів; розрахункова - здійснення розрахунків за біржовими контрактами; гарантійна - створення системи фінансових гарантій. Розрахункова палата здійснює свої функції згідно Правил біржової торгівлі. З метою окремого обліку коштів для розрахунків за біржовими контрактами та гарантування збереження коштів Розрахункова палата відкриває окремі рахунки для проведення банківських операцій з розрахунків за біржовими контрактами".  
Враховано частково в ст.21   
128. Стаття 32. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі   -125- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ввести нову статтю 32 "Прикінцеві положення": "У зв'язку з забороною укладання угод по купівлі-продажу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна на товарних біржах, всі раніше укладені угоди по купівлі-продажу перерахованих видів нерухомості є законними, лишаються в силі і не підлягають переоформленню і додатковому оподаткуванню. Товарні біржі, які бажають і надалі спеціалізуватись виключно на операціях з купівлі-продажу нерухомості, мають право перереєструватись як ріелторське господарче товариство відповідно до чинного законодавства України без повторної оплати зборів за реєстрацію".  
  Стаття 26. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі  
129. Товарна біржа має право застосовувати до учасників біржової торгівлі санкції за порушення правил біржової торгівлі та інших внутрішніх документів товарної біржі. Штрафи, санкції та порядок їх застосування визначаються відповідно до законодавства.   -126- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Ввести в проект розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк: привести свої рішення у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 3. Товарним біржам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести установчі документи у відповідність із цим Законом".  
Враховано   Товарна біржа має право застосовувати до учасників біржової торгівлі санкції за порушення правил біржової торгівлі та інших документів товарної біржі, що регулюють організацію біржової торгівлі. Штрафи, санкції та порядок їх застосування визначаються відповідно до закону. РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Доручити Кабінету Міністрів України у місячний строк після введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону Україну "Про товарну біржу": подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. 3. Товарним біржам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести статути у відповідність із цим Законом."  
    -127- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Ввести статті 32 та 33 такого змісту: "Стаття 32. Відповідальність Товарні біржі, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані пройти перереєстрацію протягом 180 днів з дати набрання чинності цим Законом та привести розмір свого установчого фонду та кількість їх засновників (учасників) у такі ж самі строки. Товарні біржі, які не відповідають вимогам цього Закону, зобов'язані прийняти рішення про їх перетворення в юридичні особи, що мають інші організаційно-правові форми протягом строків, зазначених у частині першій цієї статті. Особи, які використовують у своїх назвах, назві своїх філій, відділень (відокремлених підрозділах як таких осіб, так і їх філій), рекламі, діловій документації слова "біржа" або "товарна біржа" у будь-яких словосполученнях або відмінках, та не відповідають вимогам цього Закону, установлених щодо товарних бірж, зобов'язані протягом строків, зазначених у частині першій цієї статті, набути статусу товарної біржі або зупинити використання зазначених слів чи словосполучень. Відповідальність за порушення норм цієї статті встановлюється у такому розмірі: за відмову у проходженні товарною біржею перереєстрації у строки, визначені у частині першій цієї статті, без провадження нею біржової або іншої господарської діяльності , - штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на таку товарну біржу; за неправомірне використання особою назви "біржа" чи "товарна біржа" у її назві, назвах її філій, відділень (відокремлених підрозділах як такої особи, так і її філій), рекламі, діловій документації при провадженні біржової або іншої господарської діяльності, - штраф у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на таку особу та штраф у розмірі від 200 до 2000 на керівника такої особи, а при його відсутності, - на посадову особу, що підписувала від імені такої особи будь-які правоустановчі документи, що містили таку назву. Посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності, визнані винними в умисному використанні назви товарної біржі для залучення коштів громадян або підприємств, або для здійснення інших видів підприємницької діяльності без реєстрації такого суб'єкта підприємницької діяльності як товарної біржі, притягаються до адміністративної чи кримінальної відповідальності, передбаченої законодавством. Стаття 33. Набрання чинності Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.  
Враховано частково редакційно у Прикінцевих положеннях   
    -128- Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Враховуючи, що ряд положень щодо діяльності товарної біржі не будуть врегульовані представленим проектом Закону з цією метою пропонуємо доповнити його статтями, а саме: Стаття ___. Загальні збори членів біржі Найвищим керівним органом товарної біржі є Загальні збори членів товарної біржі. До виняткової компетенції Загальних зборів членів товарної біржі відноситься: внесення змін до Статуту; затвердження звітів Біржового комітету, Контрольно-ревізійної комісії та Виконавчої дирекції товарної біржі; обрання та відкликання членiв Бiржового Комітету, Контрольно-ревізійної комiсії, Бiржового Комерційного Арбітраж, прийняття положення про Біржовий Комерційний Арбітраж; припинення господарської діяльності та ліквідація товарної біржі. Загальні збори членів товарної біржі скликаються з періодичністю та у спосіб, які визначені Статутом. Позачергові Загальні збори членів товарної біржі скликаються на вимогу третини членів товарної біржі або на вимогу Біржового комітету чи Контрольно-ревізійної комісії з зазначенням підстави і мети такого скликання. Загальні збори членів товарної біржі скликаються Біржовим комітетом. Для внесення змін до Статуту, а також для перегляду рішень Біржового комітету необхідне схвалення трьох четвертих присутніх на Загальних зборах членів товарної біржі. Обрання та відкликання, здійснювані Загальними зборами членів товарної біржі, мають проводитись таємним голосуванням. Рішення з інших питань, винесені на Загальні збори членів товарної біржі, приймаються відкритим голосуванням. Крім випадків, коли інше передбачене цим Законом або Статутом, рішення Загальних зборів членів товарної біржі схвалюються простою більшістю голосів. У разі призупинення права членства, такий член товарної біржі не може здійснювати своє право голосу, і його голоси не беруться до уваги при підрахунку голосів для визначення наявності кворуму. Стаття ___. Біржовий комітет У період між Загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює Біржовий комітет. Біржовий комітет є керівним органом товарної біржі, який несе відповідальність за управлення товарною біржею, підготовку Правил біржової торгівлі, визначення порядку роботи товарної біржі і здійснення прав роботодавця стосовно Голови Виконавчої дирекції товарної біржі. До складу Біржового комітету обираються особи з числа посадових осіб і службовців членів товарної біржі. Голова Біржового комітету обирається членами Біржового комітету з їхнього числа простою більшістю. Біржовий комітет: вносить пропозиції щодо кількості членів товарної біржі; приймає нових членів товарної біржі; виключає членів товарної біржі з товарної біржі, призупиняє права членів товарної біржі; вносить пропозиції стосовно посадових осіб товарної біржі і про їх відкликання; затверджує Правила біржової торгівлі та зміни до них, вносить пропозиції про створення біржових секцій, затвердження порядку здійснення ними діяльності та їх ліквідацію. Компетенція та повноваження Бiржового Комітету встановлюється статутом товарної біржі. Біржовий Комітет може делегувати частину повноважень Виконавчої дирекції товарної біржі. Стаття ___. Контрольно-ревізійна комісія Контрольно-ревізійна комісія є загальним контролюючим органом товарної біржі, який здійснює нагляд за фінансовою діяльністю товарної біржі і діяльністю органів товарної біржі. Контрольно-ревізійна комісія щонайменше один раз на рік звітує перед Біржовим комітетом, а також перед Загальними зборами членів щодо своєї діяльності. Контрольно-ревізійна комісія очолюється Головою Контрольно-ревізійної комісії. Члени Контрольно-ревізійної комісії обираються Загальними зборами членів товарної біржі з числа посадових осіб і службовців - членів товарної біржі. Члени Біржового комітету і службовці Виконавчої дирекції товарної біржі не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії. Стаття ___. Біржові секції Для ефективнішого контролю за біржовими торгами товарна біржа створює секції. Утворення на біржі секцій здійснюється за принципами обігу однорідного біржового товару, організації біржової торгівлі тощо. Умови створення біржових секції визначаються Правилами біржової торгівлі. Для кожної секції створюються окремі правила допуску членів товарної біржі до біржових торгів у секціях, організації біржових торгів, порядок розрахунків тощо. Стаття ___. Положення про членство у товарній біржі Положення про членство у товарній біржі є документом, що реґламентує умови набуття засновником або заявником статусу члена товарної біржі, та є складовою частиною Правил біржової торгівлі. До обов'язкового змісту Положення про членство у товарній біржі входить: порядок набуття та припинення членства; категорії членства; права та обов'язки членів товарної біржі перед третіми особами, а також членів товарної біржі перед товарної біржею та товарної біржі перед її членами; вимоги товарної біржі до фінансового стану, ділової репутації та добропорядності заявника; види та розмір внесків членів біржі; майнова відповідальність членів біржі; порядок і умови застосування санкцій; умови та порядок передачі, оренди та продажу членських прав; кількість брокерів для кожної категорії члена товарної біржі, порядок реєстрації членів товарної біржі та їх брокерів. Стаття ___. Біржові торги Біржові торги - організаційно оформлена публічна система укладання біржових угод на товарні біржі за єдиними принципами, згідно правил біржової торгівлі та при встановленій періодичності в заздалегідь визначеному місці і часі. Особливим видом проведення біржових торгів є електронна система біржових торгів. Об'єднання товарних бірж можуть проводити спільні торги за власними для об'єднання Правилами. Стаття ___. Торгівля товарними деривативами Товарний дериватив, що обертається в біржовій торгівлі - стандартний документ, що засвідчує право та зобов'язання придбати або продати біржовий товар на визначених стандартних умовах у майбутньому. До товарних деривативів відносяться ф'ючерсні, опціонні й інші стандартні контракти. Стандартним документом згідно з цим Законом визнається контракт уніфікованими основними показниками: вид товару, його кількість, умови, терміни поставки та оплати, санкції за порушення умов контракту, порядок арбітражу тощо. Форма, зміст та правила торгівлі стандартним документом визначаються Правилами біржової торгівлі. Ф'ючерсний контракт - це стандартний документ на поставку біржового товару в майбутньому, ціна якого визначається на момент укладання угоди. Зобов'язання, які прийнятті сторонами ф'ючерсного контракту, виконуються шляхом здійснення протилежної операції по придбанню або продажу такого ж ф'ючерсного контракту чи їх виконанням. Опціонний контракт - це стандартний документ, покупець якого придбав прав, а не зобов'язання придбати або продати біржовий товар по заздалегідь визначеній ціні на момент укладання угоди в межах узгодженого періоду. Покупець за отримання такого права зобов'язується сплатити продавцю узгоджену при заключені угоди суму, яка називається премією. Покупець опціонного контракту має право відмовитися від своїх прав щодо нього в односторонньому порядку. Стаття ___. Гарантії біржової торгівлі Для забезпечення вчинення біржових угод та виконання контрактів товарна біржа використовує систему гарантій, передбачену Правилами біржової торгівлі. Товарна біржа зобов'язана забезпечити адміністративні і фінансові гарантії. Учасники біржової торгівлі беруть участь у забезпеченні фінансових гарантій. Адміністративні гарантії забезпечуються товарною біржею шляхом нагляду і контролю за дотриманням правил біржової торгівлі, застосуванням дисциплінарних і фінансових санкцій за їхнє порушення. Фінансові гарантії забезпечуються організатором біржової торгівлі, її учасниками і біржовою розрахунковою палатою шляхом встановлення обов'язкового порядку розрахунків за біржовими контрактами, страхування фінансових ризиків, що виникають у процесі біржової торгівлі, а також шляхом встановлення спеціальних страхових внесків. Ризик невиконання постачання біржового товару за біржовими контрактами може забезпечуватися за рахунок страхових внесків, а також укладанням договорів з біржовим складом та встановленням обов'язкового продажу чи поставки з біржового складу. Біржовими складами визначаються власні склади товарної біржі, а також підприємства, які здійснюють зберігання біржового товару та з якими товарною біржею укладений відповідний письмовий договір. Перелік біржових складів вказується в Правилах біржової торгівлі. Стаття ___. Державне регулювання біржової діяльності Участь держави в сприянні формуванню і розвитку біржової діяльності грунтується на законодавчо-нормативному його регулюванні, забезпеченні умов вільної конкуренції для всіх учасників біржової торгівлі, захисту їх економічних прав, свобод, правопорядку. Стаття ___. Гарантія самоврядування товарної біржі Втручання органів державної влади і місцевого самоврядування в діяльність товарної біржі з організації і регулювання біржової торгівлі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, не допускається. Рішення органів державної влади і місцевого самоврядування, що мають наслідком невиконання, часткове невиконання біржових контрактів, нанесення збитку сторонам біржових контрактів, визнаються незаконними. Збитки, завдані діями цих органів, включаючи упущену вигоду, відшкодовуються в повному обсязі із відповідних бюджетів. Стаття ___. Державна комісія з питань біржової діяльності товарних бірж Для здійснення державного регулювання і контролю за діяльністю товарних бірж та розрахункових палат, а також за дотриманням виконання цього Закону учасниками біржової торгівлі та їх клієнтами створюється Державна комісія з питань біржової діяльності товарних бірж. Положення про Державну комісію з питань біржової діяльності товарних бірж та її склад затверджується Указом Президента України. До складу Державної комісії обов'язково входять державні посадові особи та фахівці товарних бірж. Пропонуємо статті 1, 2, 7 та 18 проекту об'єднати в одну статтю і викласти її в такій редакції: Стаття 1. Правове становище товарної біржі Товарна біржа - договірне добровільне об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності, створене з метою організації, впровадження та регулювання біржової діяльності . Товарна біржа не займається посередницькою діяльністю… Створення та діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до цього Закону та чинного законодавства України, статуту товарної біржі, Правил біржової торгівлі та біржового арбітражу. Оподаткування товарної біржі провадиться у порядку, встановленому чинним законодавством України для неприбуткових організації.  
Враховано частково редакційно по тексту закону