Кількість абзаців - 81 Таблиця поправок


Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Вноситься народним депутатом України       
2. Матвєєвим В. Й.       
3. З а к о н У к р а ї н и      З а к о н У к р а ї н и  
4. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм.      Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм  
5. Цей Закон спрямовано на розвиток законодавства України про авторське право і суміжні права, виконання міжнародних зобов'язань щодо захисту інтересів власників цих прав, захист прав осіб, які займаються розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів та фонограм.   -1- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Преамбулу Закону викласти у такій редакції: "Цей Закон спрямовано на розвиток законодавства України про авторське право і суміжні права, виконання міжнародних зобов'язань України щодо захисту інтересів власників цих прав, захист прав та інтересів осіб, які займаються розповсюдженням, і споживачів примірників аудіовізуальних творів та фонограм (далі - примірники творів та (чи) фонограм або примірники)".  
Враховано редакційно   Цей Закон спрямовано на розвиток законодавства України про авторське право та суміжні права, виконання міжнародних зобов'язань України щодо захисту інтересів осіб, що мають ці права, захист прав та інтересів осіб, які займаються розповсюдженням, і споживачів примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
    -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула. Після слів "міжнародних зобов'язань" додати текст "України".  
Враховано    
    -3- Комітет з питань культури і духовності
Преамбула - доповнити кінець речення: "… захист прав та інтересів осіб, які займаються відтворенням, випуском в обіг та розповсюдженням, а також споживачів примірників аудіовізуальних творів і фонограм (далі - примірники творів та (чи)фонограм або примірники)". Далі по тексту - "примірники аудіовізуальних творів та (чи, або, і,) фонограм" замінити на "примірники творів чи фонограм або примірники".  
Враховано редакційно    
6. Стаття 1. Сфера дії Закону   -4- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
В статті 1 Закону: "Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають в процесі розповсюдження, в тому числі шляхом імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, на території України примірників аудіовізуальних творів та фонограм, а також пов'язані з цим відносини, які зазначені в цьому Законі".  
Враховано редакційно   Стаття 1. Сфера дії цього Закону  
7. Дія цього Закону поширюється на відносини що виникають в процесі розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів та фонограм.   -5- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Преамбулу статті після слів "на території України" доповнити словами "не заборонених законодавством" і далі за текстом.  
Відхилено   Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі розповсюдження, у тому числі шляхом імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, на території України примірників аудіовізуальних творів та фонограм.  
    -6- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 1 - "… в процесі відтворення, випуску в обіг та розповсюдження аудіовізуальної продукції в Україні".  
Відхилено    
    -7- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
Стаття 1 "Сфера дії Закону": "Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають в процесі розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів і фонограм. Дія цього Закону спрямована на захист українських виробників інтелектуальної власності та споживачів аудіовізуальних творів і фонограм. Дія Закону не поширюється на некомерційне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм при їх імпорті або розповсюдженні без наміру отримання прибутку при тиражі не більше 200 (двохсот) примірників".  
Враховано частково    
8. Стаття 2. Поняття, що використовуються у цьому Законі.      Стаття 2. Поняття, що використовуються у цьому Законі  
9. У цьому Законі використовуються такі поняття:      У цьому Законі використовуються такі поняття:  
10. аудіовізуальний твір - твір, який складається з пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання - чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, - такі як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках, платівках, дисках тощо;   -8- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч.1 - доповнити "…твір, який складається з набору…".  
Враховано   аудіовізуальний твір - твір, який складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання - чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, - такі як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках, платівках, дисках тощо;  
    -9- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
В статті 2 Закону: 1) У визначенні поняття "аудіовізуальний твір" перед словом "пов'язаних" додати слово "набору". 2) У визначенні поняття "відтворення" слова "аудіовізуального твору або фонограми" замінити на слова "аудіовізуального твору чи фонограми", а слова "або іншій формі" замінити на слова "чи іншій формі ".  
Враховано    
11. відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору або фонограми в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозапису, а також запис твору або фонограми для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку читає машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору;   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2, що починається словом "відтворення" вилучити текст ", яку читає машина".  
Відхилено   відтворення - виготовлення одного або більше примірників аудіовізуального твору чи фонограми в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у звуко- чи відеозапису, а також запис твору чи фонограми для тимчасового або постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній чи іншій формі, яку "читає" машина;  
    -11- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч.2 - "Примірник - це результат будь-якого відтворення твору чи фонограми".  
Відхилено    
12. відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення примірників або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, яке є її власністю або знаходиться у володінні чи користуванні цієї особи;   -12- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
3). Визначення поняття "відтворювач" в кінці речення доповнити словами "(окрім випадків здійснення такого відтворення на замовлення інших осіб)".  
Враховано   відтворювач - юридична чи фізична особа, яка замовила відтворення або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, що є її власністю або знаходиться у її володінні чи користуванні;  
    -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 3 після тексту "відтворювач -" доповнити текстом "суб'єкт підприємницької діяльності".  
Відхилено    
    -14- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
"Стаття 2. Поняття, що використовуються в цьому Законі. Відтворювач - юридична особа, яка замовила відтворення примірників або самостійно здійснила таке відтворення на обладнанні, яке є її власністю або знаходиться у володінні чи користуванні цієї особи, за умови наявності договору між автором та відтворювачем".  
Відхилено    
    -15- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч. 3 - термін "відтворювач" викласти у такій редакції: "відтворювач - юридична чи фізична особа, яка здійснила відтворення на обладнанні, яке є її власністю або знаходиться у володінні чи користуванні цієї особи".  
Відхилено    
13. випуск в обіг - будь-які дії імпортера чи відтворювача, спрямовані на розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів чи фонограм шляхом першого продажу або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником аудіовізуального твору або фонограми, що здійснюється вперше;   -16- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
4). Визначення поняття "випуск в обіг" викласти у такій редакції: "випуск в обіг примірників твору чи фонограми - будь-які дії імпортера чи відтворювача, які спричиняють, незалежно від способу, передачу права власності в цілому або передачу права володіння або права користування або права розпорядження на примірники творів чи фонограм, що здійснюються на території України вперше після імпорту або відтворення цих примірників".  
Враховано   випуск в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм - будь-які дії імпортера чи відтворювача, які тягнуть, незалежно від способу, передачу права власності, або передачу права володіння, або права користування, або права розпорядження щодо примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які здійснюються на території України вперше після імпорту або відтворення цих примірників;  
    -17- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч. 4 - викласти в наступній редакції: "випуск в обіг примірника (опублікування, випуск твору в світ) - дії імпортера, експортера чи відтворювача примірників творів чи фонограм, спрямовані на розповсюдження такого примірника за згодою автора або іншої особи, яка має авторське право і суміжні права, шляхом продажу, здачі в найом, публічного прокату або іншої передачі права власності чи права володіння примірника твору чи фонограми, що здійснюється вперше. Під випуском в обіг розуміється також надання доступу до примірника через електронні системи інформації".  
Враховано частково    
14. імпортер примірників - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснив ввезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм на митну територію України;   -18- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
5). Визначення поняття "імпортер примірників" викласти у такий редакції: імпортер примірників - український суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснив купівлю (в тому числі з оплатою в негрошовій формі) у іноземного суб'єкта господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів чи фонограм з ввезенням або без ввезення на митну територію України цих примірників.  
Враховано   імпортер примірників -- український суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснив купівлю (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) в іноземного суб'єкта господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів чи фонограм з ввезенням або без ввезення їх на митну територію України;  
    -19- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч.5 - "…їх ввезення..". Ст. 2 - доповнити новою частиною після частини 5 і викласти її у наступній редакції : "експортер примірників - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснив їх вивезення з митної території України".  
Відхилено    
15. контрольна марка - єдиний спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і суміжних прав при імпорті або відтворенні примірників аудіовізуальних творів чи фонограм і дає право на випуск в обіг та подальше розповсюдження цих примірників на території України;   -20- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
6). Визначення поняття "контрольна марка" викласти у такій редакції: "контрольна марка - спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і суміжних прав і дає право на розповсюдження, в тому числі шляхом імпорту, оптової, роздрібної торгівлі примірників творів чи фонограм на території України".  
Враховано   контрольна марка - спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторських і суміжних прав і дає право на розповсюдження, у тому числі шляхом імпорту, оптової та роздрібної торгівлі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм на території України;  
    -21- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 2, ч.7 ("контрольна марка"), після слів "на території України" внести додаткове речення: "Контрольна марка є документом суворої звітності".  
Відхилено    
    -22- Комітет з питань культури і духовності
Ст.2, ч. 6 - вилучити слово "єдиний"; - доповнити "… при імпорті, експорті…"; - вилучити "… на території України".  
Враховано    
16. прикріплення контрольних марок - позначення контрольними марками примірників аудіовізуальних творів чи фонограм шляхом наклеювання на їх упаковку;   -23- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
7). Наведене поняття викласти у такій редакції: "маркування контрольними марками - позначення шляхом оклеювання контрольними марками примірників аудіовізуальних творів чи фонограм в порядку, передбаченому законодавством України".  
Враховано   маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примірників аудіовізуальних творів чи фонограм у порядку, передбаченому законодавством;  
    -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 7 викласти у редакції "прикріплення контрольних марок- наклеювання контрольних марок на упаковку примірників аудіовізуальних творів чи фонограм".  
Враховано частково    
    -25- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч. 7 - вилучити кінець речення "… шляхом наклеювання на їх упаковку".  
Враховано частково    
17. примірник аудіовізуального твору чи фонограми - відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору чи фонограми, яка містить у собі всі або значну частину зображення чи звуків, що є складовими частинами цього аудіовізуального твору або фонограми;   -26- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч. 8 - вилучити кінець речення "…яка містить у собі… ".  
Відхилено   примірник аудіовізуального твору чи фонограми - відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору чи фонограми, яка містить у собі всі або значну частину зображення чи звуків, що є складовими частинами цього аудіовізуального твору чи фонограми;  
18. розповсюдження примірників - будь-які дії розповсюджувачів після випуску в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, спрямовані на подальший продаж або іншу передачу права власності чи права володіння на ці примірники;   -27- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
8). Визначення поняття "розповсюдження примірників" викласти у такій редакції: "розповсюдження примірників - випуск в обіг примірників творів чи фонограм і наступні за цим будь-які дії розповсюджувачів цих примірників, які спричиняють, незалежно від способу, передачу права власності в цілому або передачу права володіння або права користування або права розпорядження на ці примірники ".  
Враховано   розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм - випуск в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм і наступні за цим будь-які дії розповсюджувачів цих примірників, які тягнуть, незалежно від способу, передачу права власності, або передачу права володіння, або права користування, або права розпорядження на ці примірники;  
    -28- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
"Стаття 2. Поняття, що використовуються в цьому Законі. Розповсюдження примірників - будь-які дії розповсюджувачів - суб'єктів підприємницької діяльності після випуску в обіг примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, спрямовані на подальший продаж або іншу передачу права власності чи права володіння на ці примірники з метою отримання прибутку".  
Відхилено    
19. розповсюджувач примірників - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив придбання випущених в обіг примірників аудіовізуальних творів або фонограм з метою їх подальшого продажу через мережу оптової, роздрібної чи дрібнороздрібної торгівлі або з метою іншої передачі права власності чи права володіння цими примірниками;   -29- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
9). Визначення поняття "розповсюджувач примірників" викласти у такій редакції: "розповсюджувач примірників - суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав у власність або отримав у володіння (розпорядження) випущені в обіг примірники творів чи фонограм з метою їх передачі у власність або у володіння чи користування чи розпорядження третім особам шляхом продажу через мережу оптової, роздрібної чи дрібнороздрібної торгівлі або іншими способами".  
Враховано   розповсюджувач примірників аудіовізуальних творів чи фонограм - суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав у власність або отримав у володіння (розпорядження) випущені в обіг примірники аудіовізуальних творів чи фонограм з метою їх передачі у власність або у володіння, користування, розпорядження третім особам шляхом продажу через мережу оптової, роздрібної чи дрібнороздрібної торгівлі або іншими способами;  
    -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 10 текст "роздрібної чи дрібнороздрібної" замінити текстом "дрібнооптової чи роздрібної".  
Відхилено    
    -31- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 2, ч.9, ч.10 - після відповідних визначень на початку кожної з частин, доповнити "… примірників-…"; Ст. 2, ч.9 - вилучити слово "подальший"; Ст.2, ч.10 - вилучити слово "будь-які"; - вилучити слово "подальшого" та "… продажу через мережу оптової, роздрібної чи дрібнороздрібної торгівлі…"; - доповнити ", здачу в найом, публічний прокат…" - доповнити "Примірники творів чи фонограм, які знаходяться у власності чи у володінні фізичних або юридичних осіб в товарних обсягах, розглядаються як такі, що призначені для розповсюдження"; Ст. 2, ч.11 - доповнити ", здачі в найом, публічного прокату …" 2  
Враховано    
20. фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів є примірниками фонограми.   -32- У останньому абзаці статті із визначення "фонограма" виключити друге речення.  Відхилено   фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії записів є примірниками фонограми. Стаття 3. Контрольна марка На упаковку примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які імпортовані в Україну або відтворюються та розповсюджуються в Україні, наклеюється у випадках, передбачених цим Законом, контрольна марка (маркування примірників), що є самоклейним голограмним знаком, зовнішня сторона якого має спеціальний захист. Це засвідчує законність та правомірність використання аудіовізуальних творів чи фонограм відповідно до набутих авторських чи суміжних прав. Технологія виготовлення контрольних марок повинна забезпечувати їх одноразове використання. Маркування примірників аудіо-візуальних творів чи фонограм не здійснюється, якщо це прямо не передбачено цим Законом.  
    -33- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Після статті 2 Закону доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 3. Контрольна марка. Примірники творів чи фонограм, які імпортовані в Україну або відтворюються та розповсюджуються на території України, позначаються, у випадках передбачених цим Законом, контрольною маркою (маркування примірників), що засвідчує законність та правомірність набуття права на використання цих аудіовізуальних творів чи фонограм. Примірники творів чи фонограм, маркування яких прямо не передбачено в цьому Законі, не підлягають позначенню контрольною маркою." Змінити нумерацію наступних статей після цієї статті Закону відповідним чином.  
Враховано    
21. Стаття 3. Порядок випуску в обіг та розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм.   -34- Стецьків Т.С. (реєстр. картка № 396)
Статтю 3 назвати: "Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм".  
Враховано   Стаття 4. Розповсюдження маркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм  
22. Перед випуском в обіг примірника аудіовізуального твору чи фонограми особа, яка здійснює такий випуск, зобов'язана прикріпити контрольну марку до упаковки цього примірника.   -35- Стецьків Т.С. (реєстр. картка № 396)
Статтю викласти в такій редакції: "Примірники твору чи фонограми позначаються контрольними марками перед їх випуском в обіг. Маркування контрольною маркою зобов'язаний забезпечувати імпортер чи відтворювач, який здійснює випуск примірника в обіг. Імпортовані примірники творів чи фонограм маркуються після ввезення на територію України імпортером перед випуском їх в обіг. Місце оклеювання контрольною маркою примірників творів чи фонограм визначається у відповідності до порядку, передбаченого чинним законодавством України. Розповсюдження на території України немаркованих контрольними марками примірників творів чи фонограм, які підлягають маркуванню у відповідності з цим Законом, забороняється."  
Враховано   Примірники аудіовізуального твору чи фонограми маркуються контрольними марками перед їх випуском в обіг. Маркування контрольною маркою забезпечує імпортер чи відтворювач, який здійснює випуск примірників в обіг. Імпортовані примірники аудіовізуальних творів чи фонограм маркуються після їх ввезення на територію України імпортером перед випуском в обіг. Місце для маркування на упаковках примірників аудіовізуальних творів чи фонограм визначається відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Розповсюдження на території України немаркованих контрольними марками примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які підлягають маркуванню відповідно до цього Закону, забороняється.  
    -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 1 текст "зобов'язаний" замінити текстом "зобов'язана".  
Враховано редакційно    
    -37- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 3, ч.1, замість терміна "особа, яка здійснює такий випуск", дати фразу "відтворювач, імпортер примірників, розповсюджувач примірників зобов'язаний…" і далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -38- Комітет з питань культури і духовності
Ст.3, ч.1- кінець речення викласти у наступній редакції: "…зобов'язана прикріпити до нього контрольну марку..".  
Відхилено    
23. Забороняється розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, випуск в обіг яких було здійснено без прикріплення контрольних марок.   -39- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 3, ч. 2 - кінець речення викласти у наступній редакції: "Розповсюдження примірників творів чи фонограм без прикріплення контрольних марок забороняється.".  
Враховано редакційно    
    -40- Комітет з питань культури і духовності
1. Статтю 3 доповнити частиною такого змісту: "Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів (фільмів) з контрольними марками здійснюється тільки в межах терміну дії прав на відповідне розповсюдження, що визначений Державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів".  
Відхилено    
24. Стаття 4. Форма контрольних марок.   -41- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтю 4 назвати: "Види контрольних марок та порядок їх виготовлення".  
Відхилено   Стаття 5. Серії контрольних марок та порядок їх виготовлення  
25. Контрольна марка - це самоклейний голограмний знак, зовнішня сторона якого має спеціальний захист. Ця марка має власну серію та номер.   -42- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
З частини першої статті слова "це самоклейний голограмний знак, зовнішня сторона якого має спеціальний захист, марка має власну серію та номер" перенести до статті 2 у визначення "контрольна марка".  
Відхилено   Контрольна марка має власну серію та номер.  
    -43- Комітет з питань культури і духовності
Ст.4, .1 - вилучити слово "самоклейний".  
Відхилено    
26. Розрізняються такі серії:   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 1 текст "Розрізняються" замінити текстом "Встановлюються".  
Враховано   Встановлюються такі серії контрольних марок:  
27. "А" - для аудіокасет,   -45- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Частину першу статті викласти в такій редакції: "Розрізняються такі серії контрольних марок": "А" - для аудіокасет; "В" - для відеокасет; "К" - для компакт-дисків.  
Враховано частково   "А" - для аудіокасет,  
28. "В" - для відеокасет,   -46- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 4 ч. 2 викласти в редакції: "А" - для магнітофонних касет всіх типів (аудіокасет); "В" - для відеокасет; "К" - для компакт-дисків всіх типів, магнітних дискет, грамофонних платівок та інших носіїв записів.  
Відхилено   "В" - для відеокасет,  
29. "К" - для компакт-дисків.      "К" - для компакт-дисків.  
30. Контрольні марки виготовляються на замовлення Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності. Технологія виготовлення контрольних марок повинна забезпечувати їх одноразове використання.      Контрольні марки виготовляються на замовлення Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності у порядку, встановленому законодавством.  
31. Стаття 5. Право на одержання контрольних марок.      Стаття 6. Право на одержання контрольних марок  
32. Право на одержання контрольних марок мають особи - імпортери і відтворювачі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, котрі внесені до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, який веде Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності. Цей реєстр має містити такі відомості: реквізити суб'єктів підприємницької діяльності, номери заяв на одержання контрольних марок, кількість виданих марок із зазначенням їх серій та номерів і дату їх одержання.   -47- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Контрольні марки видаються Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності або уповноваженими ним органами у порядку, зазначеному у статті 6 цього Закону. Право на одержання контрольних марок мають імпортери і відтворювачі примірників творів чи фонограм, які вносяться до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, що веде Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності, як зазначено у статті 6 цього Закону у відповідності до чинного законодавства України. Будь-яка посередницька діяльність з отримання та розповсюдження контрольних марок забороняється".  
Враховано   Контрольні марки видаються Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності або уповноваженими ним органами. Право на одержання контрольних марок мають імпортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які внесені до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр), який веде Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності. Будь-яка посередницька діяльність з отримання та розповсюдження контрольних марок забороняється  
    -48- Алексєєв В.Г. (в.о. № 172)
"Стаття 5. Право на одержання контрольних марок. Право на одержання контрольних марок мають особи - імпортери і відтворювачі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які відповідно до чинного законодавства мають свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та статутними документами яких передбачена діяльність по відтворенню та розповсюдженню аудіовізуальних творів та фонограм.  
Відхилено    
    -49- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П.1 ст.5 після слів "підприємницької діяльності" доповнити словами "окремо їх філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи".  
Відхилено    
    -50- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 5 ч. 2 доповнити після слів "… в наслідок їх походження", фразою "… або у випадках, передбачених положеннями ст.14 цього Закону".  
Відхилено    
    -51- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 5 викласти в наступній редакції: "Право на одержання контрольних марок імпортери, експортери і відтворювачі примірників творів чи фонограм, які вносяться до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок , який має містити такі відомості: реквізити юридичних чи фізичних осіб, номери заяв на одержання контрольних марок, кількість виданих марок із зазначенням їх серій та номерів, дату їх одержання тощо. Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок затверджується Кабінетом Міністрів України. Будь-яка посередницька діяльність з отримання та розповсюдження контрольних марок забороняється".  
Відхилено    
33. Розповсюджувачі примірників аудіовізуальних творів чи фонограм мають право на одержання контрольних марок в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, лише у випадку заміни контрольних марок, які стали непридатними в наслідок їх пошкодження.       
34. Будь-яка посередницька діяльність з отримання та розповсюдження контрольних марок забороняється.       
35. Стаття 6. Порядок одержання контрольних марок.      Стаття 7. Порядок одержання контрольних марок  
36. Суб'єкти підприємницької діяльності одержують контрольні марки за місцем своєї юридичної адреси у представників Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Для одержання контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності має подати:   -52- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 6 Закону викласти у такій редакції : "Стаття 6. Порядок одержання контрольних марок. Для одержання контрольних марок особи, зазначені в частині 1 статті 5 цього Закону (далі - заявник), повинні подати до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності: а/ заяву встановленого зразка; б/. копію статуту (для юридичних осіб); в/. копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; г/. копію довідки про включення ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); д). копію державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (для аудіовізуальних творів - фільмів); е/ ліцензійні угоди чи договори (контракти) або інші документи, в яких підтверджується набуття заявником права використання авторських та суміжних прав на аудіовізуальні твори чи фонограми та зазначаються дозволені способи використання цих прав. Заява, зазначена в підпункті а) та копії документів, зазначених в підпунктах б) - д) частини першої цієї статті, посвідчуються підписом відповідальної посадової особи та печаткою заявника. Документи, зазначені в підпункті е) частини першої цієї статті, подаються в оригіналах, які супроводжуються копіями, посвідченими підписом відповідальної посадової особи та печаткою заявника. Оригінали повертаються заявнику Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності разом з письмовим рішенням про видачу або відмову у видачі контрольних марок. Відповідальність за достовірність зазначених документів та відповідність даних в них несе заявник. У заяві на одержання контрольних марок мають бути зазначені: дата звернення, кількість примірників, яку заявник має право випустити в обіг, найменування цих примірників з переліком творів, які містяться на них (мовою, яка використовується для оригіналу відповідного примірника) та кількість контрольних марок, яку заявник хоче одержати для прикріплення до цих примірників. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви зобов'язаний видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову у виданні такого рішення. Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок і щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, заноситься Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, до якого вносяться такі відомості: реквізити особи, номери заяв на одержання контрольних марок, кількість виданих марок із зазначенням їх серій та номерів і дату їх одержання. Такому заявнику присвоюється реєстраційний номер. У рішенні про видачу контрольних марок має бути зазначено дату занесення заявника до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та його реєстраційний номер. Невнесення заявника до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок не позбавляє заявника права на їх одержання у встановлені терміни та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок визначається Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності. Вимагати від заявника документи та відомості інших від зазначених в частинах першій та третій цієї статті забороняється. Єдиною підставою для відмови у виданні рішення про видачу контрольних марок є порушення заявником вимог частин 1- 3 цієї статті. Відмова у виданні рішення про видачу контрольних марок може бути оскаржена в порядку, встановленому чинним законодавством України. У разі видання рішення про видачу контрольних марок заявник подає до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності копію платіжного документу з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України і в цей же день їх одержує. Під час наступних звернень з приводу одержання контрольних марок документи, передбачені пунктами "б", "в" і "г" частини 1 цієї статті, не подаються.  
Враховано   Для одержання контрольних марок особи, зазначені в частині другій статті 6 цього Закону (далі - заявники), повинні подати до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності:  
37. - заяву встановленого зразка;      заяву встановленого зразка;  
38. - копію статуту (для юридичних осіб);      копію статуту (для юридичних осіб);  
39. - копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;      копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;  
40. - копію довідки статуправління про присвоєння кодів;      копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);  
41. - копії ліцензійних угод або договорів (контрактів), де зазначені дозволені способи використання авторських та суміжних прав.      копію державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів (для аудіовізуальних творів - фільмів); авторські договори, ліцензійні угоди чи договори (контракти) або інші правоустановчі документи, якими підтверджується наявність у заявника авторських чи суміжних прав на аудіовізуальні твори чи фонограми та в яких зазначаються дозволені способи використання аудіовізуальних творів чи фонограм. Ці документи подаються в оригіналах разом з їх копіями. Заява, зазначена в абзаці другому частини першої цієї статті, та копії документів, передбачені в абзацах третьому - сьомому частини першої цієї статті, посвідчуються: юридичними особами - підписом посадової особи та печаткою, фізичними особами - особистим підписом з одночасним пред'явленням паспорта. Після здійснення відповідної процедури оригінали документів повертаються заявникам разом з письмовим рішенням про видачу або відмову у видачі контрольних марок. Відповідальність за достовірність зазначених документів несе заявник.  
42. У заяві про одержання контрольних марок мають бути зазначені : дата звернення, кількість примірників, найменування примірників з переліком творів, які містяться на них, мовою оригіналу та кількість контрольних марок, яку хоче одержати суб'єкт підприємницької діяльності.      У заяві на одержання контрольних марок мають бути зазначені: дата звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, яку заявник має право випустити в обіг, найменування цих примірників з переліком аудіовізуальних творів та фонограм, які містяться в них (мовою, яка використовується для оригіналу відповідного примірника), та кількість контрольних марок, яку заявник хоче одержати для маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм.  
43. Суб'єкт підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів з часу подання заяви має одержати від представника Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності письмове рішення про одержання контрольних марок або      Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви зобов'язаний видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі.  
44. відмову у їх одержанні. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності вперше звернувся за одержанням контрольних марок, тоді у рішенні про їх одержання має також бути азначено дату занесення його до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та його реєстраційний номер. Підставою для відмови в одержанні контрольних марок є порушення суб'єктом підприємницької діяльності вимог частини другої та третьої цієї статті. У разі отримання рішення про одержання контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності надає представнику Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності копію платіжного документу з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України і в цей же день їх одержує. Під час наступних звернень суб'єкта підприємницької діяльності з приводу одержання контрольних марок подання копій статуту, свідоцтва про реєстрацію та довідки      Дані про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок і щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, заносяться Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності до Реєстру. До Реєстру вносяться такі відомості: реквізити заявника, номер заяви на одержання контрольних марок, кількість виданих марок із зазначенням їх серій та номерів і дата їх одержання. Такому заявнику присвоюється реєстраційний номер. У рішенні про видачу контрольних марок має бути зазначено дату внесення заявника до Реєстру та його реєстраційний номер. Невнесення заявника до Реєстру не позбавляє заявника права на їх одержання у встановлені терміни згідно прийнятого рішення та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. Забороняється вимагати від заявника документи та відомості, не передбачені цією статтею.  
45. Статуправління не потрібно Рішення про відмову в одержанні контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності може оскаржити в порядку, встановленому чинним законодавством України.Рішення про відмову в одержанні контрольних марок суб'єкт підприємницької діяльності може оскаржити в порядку, встановленому чинним законодавством України.      Єдиною підставою для відмови в одержанні рішення про видачу контрольних марок є порушення заявником вимог частин першої - третьої цієї статті. Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути оскаржене в порядку, встановленому законом. На підставі рішення про видачу контрольних марок заявник подає до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності копію платіжного документа з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України і в цей же день їх одержує.  
46. Під час наступних звернень суб'єкта підприємницької діяльності з приводу одержання контрольних марок подання копій статуту, свідоцтва про реєстрацію та довідки Статуправління не потрібно.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частина 4. Третє речення перед словом "підставою" доповнити словом "єдиною".  
Враховано   Під час наступних звернень цього ж заявника з питань одержання контрольних марок документи, передбачені в абзацах третьому, четвертому і п'ятому частини першої цієї статті, не вимагаються.  
    -54- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У частині першій статі слова "своєї юридичної адреси" замінити словами "свого знаходження або проживання".  
   
    -55- Шаров І.Ф.
В ст.6 слова "за місцем своєї юридичної адреси" замінити на слова "за місцем свого знаходження або проживання".  
   
    -56- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 6, - викласти в новій редакції: "Для одержання контрольних марок особи, зазначені в частині 1 статті 5 цього Закону (далі - заявник), повинні подати до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності: а) заяву встановленого зразка; б) копію статуту (для юридичних осіб); в) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; г) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); д) довідку державної податкової інспекції за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності про взяття його на податковий облік; е) копію державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (для аудіовізуальних творів); є) копії (або оригінали) ліцензійних угод або договорів (контрактів), які підтверджують правомірність аудіовізуальних творів та фонограми. Копії зазначених в частині першій цієї статті документів завіряються заявником, а їх відповідність оригіналам підтверджується підписом посадової особи Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, яка здійснює прийом цих документів. У заяві на одержання контрольних марок мають бути зазначені: дата звернення, кількість примірників, найменування примірників з переліком творів, які містяться на них (мовою оригіналу) та кількість контрольних марок, яку заявник бажає одержати для прикріплення до цих примірників. Ця кількість не може бути більшою, ніж передбачено в документах, зазначених у пунктах "е" та "є" частини першої цієї статті. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності протягом трьох робочих днів з дати прийняття документів, зазначених в пунктах "а"-"є" частини першої цієї статті зобов'язаний видати заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову у виданні такого рішення. Якщо заявник вперше звернувся за одержанням контрольних марок, тоді у рішенні про їх видачу має також бути зазначено дату занесення заявника до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та його реєстраційний номер. Підставою для відмови в одержанні контрольних марок є порушення заявником вимог частин першої-третьої цієї статті. У разі отримання рішення про видачу контрольних марок заявник подає до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності копію платіжного документу з відміткою банківської установи про перерахування вартості контрольних марок до Державного бюджету України і протягом трьох робочих днів їх одержує. Під час наступних звернень з приводу одержання контрольних марок подання документів, передбачених пунктами "б", "в" і "г" і "д" не потрібно. Рішення про відмову в одержанні контрольних марок заявник може оскаржити в порядку, встановленому чинним законодавством України."  
Враховано частково    
    -57- Комітет з питань бюджету
В статті 6 термін "за місцем своєї юридичної адреси" пропонуємо замінити на "за місцем свого знаходження або проживання", як цей термін застосовується у ст. 17 та 30 ЦК.  
   
47. Стаття 7. Вартість контрольної марки.   -58- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 7 викласти у такій редакції: "За одержання контрольних марок заявник сплачує їх вартість, яка складає один відсоток неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одну марку. Забороняється встановлення та стягнення з заявників будь-яких інших платежів за одержання та використання контрольних марок. Кошти, отримані від продажу контрольних марок, зараховуються до Державного бюджету України."  
Враховано   Стаття 8. Плата за одержання контрольних марок  
48. Вартість контрольної марки складає один відсоток неоподаткованого мінімуму доходів громадян.   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 1 текст "неодаткованого" замінити текстом "неоподатковуваного".  
Враховано   Заявник сплачує за одну контрольну марку суму, яка дорівнює одному відсотку неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Забороняється встановлення та стягнення з заявників будь-яких інших платежів за одержання та використання контрольних марок. Кошти, отримані від продажу контрольних марок, зараховуються до Державного бюджету України.  
    -60- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити абзац перший статті 7 словами - "але вартість контрольної марки (голограми) не повинна перевищувати 10 відсотків від вартості одиниці аудіовідеопродукції та фонограми".  
Відхилено    
49. Будь-які інші платежі, пов'язані з випуском в обіг чи розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів та фонограм, не передбачені законами України, забороняються.   -61- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В ст. 7 вартість контрольної марки слід дифференціровати в залежності від її серії: "А"- 1% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, "В"- 3% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, "К"- 7% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.  
Відхилено    
50. Стаття 8. Прикріплення контрольних марок.   -62- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 8 назвати: "Маркування контрольними марками".  
Враховано   Стаття 9. Маркування контрольними марками  
51. До кожної упаковки примірника аудіовізуального твору чи фонограми прикріплюється лише одна контрольна марка. Якщо упаковка, яка є невід'ємною частиною товару, вміщує кілька різних за змістом примірників, до неї прикріплюється лише одна контрольна марка.   -63- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 8 викласти у такій редакції: "Кожна упаковка примірника твору чи фонограми маркується однією контрольною маркою. Якщо упаковка, яка є невід'ємною частиною товару, вміщує кілька різних за змістом примірників, вона маркується однією контрольною маркою".  
Враховано   Кожна упаковка примірника аудіовізуального твору чи фонограми маркується однією контрольною маркою. Якщо упаковка, яка є невід'ємною частиною товару, вміщує кілька різних за змістом примірників, вона маркується однією контрольною маркою. Примірники, на яких здійснено запис коротких уривків аудіовізуального твору чи фонограми або коротких уривків кількох аудіовізуальних творів чи фонограм, контрольними марками не маркуються, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудіовізуальних творів чи фонограм. У разі відтворення примірників звуко- або відеозапису подій, що мають особистий характер (сімейних свят тощо), якщо таке відтворення здійснено з метою їх розповсюдження серед учасників цих подій, такі примірники аудіовізуальних творів чи фонограм контрольними марками не маркуються. Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, марковані контрольними марками, не дають права на публічний показ або публічне оприлюднення записаних на них аудіовізуальних творів чи фонограм.  
    -64- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 8 - викласти у наступній редакції: "До кожного примірника твору чи фонограми прикріплюється одна контрольна марка".  
Відхилено    
52. Стаття 9. Заміна контрольних марок.   -65- Шишкін В.І. (в.о. № 133)
Статтю 9 Закону вилучити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей.  
Враховано    
53. У разі виявлення пошкодження прикріплених або ще не використаних контрольних марок особа, яка є їх власником, має скласти про це акт. В акті необхідно відобразити причини, характер, пошкодження, кількість пошкоджених контрольних марок і зазначити реквізити договору на отримання примірників аудіовізуальних творів та фонограм, на яких було пошкоджено контрольні марки. Копія цього акту разом з пошкодженими контрольними марками надається представнику Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності за місцем юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності з метою їх заміни на інші контрольні марки для повторного їх прикріплення до примірників аудіовізуальних творів та фонограм.   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У другому реченні текст "відобразити причини, характер" замінити текстом "вказати характер"; В останньому реченні вилучити текст "для повторного їх прикріплення до примірників аудіовізуальних творів та фонограм".  
  Стаття 10. Дії, при виконанні яких примірники аудіовізуальних творів чи фонограм не підлягають маркуванню контрольними марками Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм не підлягають маркуванню, якщо їх виготовлено суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні,що є його власністю або перебуває у його володінні чи користуванні (далі - виконавець), на замовлення іншої особи, резидента або нерезидента України (далі - замовник), і передача виготовлених ним примірників аудіовізуальних творів чи фонограм замовнику відбувається за таких умов: виконавець виробляє примірники аудіовізуальних творів чи фонограм на замовлення іншого суб'єкта підприємницької діяльності; замовлення виконується на підставі договору підряду (замовлення) з первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, що належать замовнику, або повністю оплачені замовником; матриці (стампери, R-DAT, Betacam SP, U-MATIC SP касети тощо), інші первинні матеріали, в тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються при виготовленні примірників аудіовізуального твору чи фонограми, є власністю замовника, незалежно від того, передані такі матриці, або інші первинні матеріали замовником чи виготовлені виконавцем у межах і на виконання замовлення; примірники аудіовізуального твору чи фонограми, виготовлені на замовлення, передаються виконавцем замовнику у повному обсязі і не використовуються виконавцем замовлення для продажу як продукція його власного виробництва; авторські та суміжні права на фонограми та аудіовізуальні твори є власністю замовника, і ці права не переходять до виконавців замовлення; право власності на примірники аудіовізуальних творів чи фонограм належить замовнику, який відповідає за використання авторських і суміжних прав стосовно цих аудіовізуальних творів чи фонограм перед третіми особами. Виконавець замовлення на виготовлення примірників аудіовізуального твору чи фонограми для замовника - нерезидента України здійснює вивезення таких примірників без їх маркування контрольними марками. Не підлягають маркуванню примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, які вивозяться за межі митної території України без їх розповсюдження в Україні, якщо таке вивезення здійснюється: відтворювачами, яким ці примірники належать на праві власності; імпортерами, які ввезли ці примірники на територію України; замовниками-нерезидентами України у разі виконання замовлення українськими виконавцями з дотриманням умов частини першої цієї статті. Вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм за межі митної території України без маркування цих примірників контрольними марками може здійснюватися іншими суб'єктами підприємницької діяльності лише за таких умов: придбання цих примірників у українських відтворювачів чи імпортерів здійснено до випуску їх в обіг без права їх розповсюдження на території України; безпосереднього їх вивезення з території України без передачі прав володіння та користування цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-експедиторським організаціям для перевезення); наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо) для вивезення з України; наявності облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. На підставі перелічених умов відтворювачі чи імпортери мають право передавати суб'єктам підприємницької діяльності примірники аудіовізуальних творів чи фонограм для вивезення за межі митної території України без маркування цих примірників контрольними марками з обов'язковим повідомленням про таку передачу митних органів за місцем обліку суб'єкта підприємницької діяльності, який придбав ці примірники для вивезення. Не підлягають маркуванню примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, ввезення яких на митну територію України здійснено до випуску їх в обіг, а також ті, що перевозяться транзитом через територію України. Стаття 11. Зберігання та перевезення територією України примірників немаркованих аудіовізуальних творів чи фонограм Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм здійснюється виключно відтворювачами або імпортерами цих примірників. Перевезення територією України немаркованих аудіовізуальних примірників творів чи фонограм дозволяється лише в разі, якщо ці примірники перевозяться з метою зберігання до складських приміщень, що належать суб'єктам, зазначеним у частині першій цієї статті. Перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм з іншою метою забороняються.  
    -67- Шаров І.Ф.
В ст. 9 записати :"Акт про пошкодження марок повинен складати їх власник, а також будь-який інший розповсюджувач".  
   
    -68- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті слова " особа, яка є їх власником, має скласти" замінити словом "складається".  
   
    -69- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 9 - вилучити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей.  
Враховано    
    -70- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В ст.7 після слів "з метою їх" доповнити словами "безкоштовної заміни" і далі за текстом.  
   
    -71- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Після статті 9 доповнити Закон двома статтями такого змісту: "Стаття 10. Операції, при здійсненні яких примірники аудіовізуальних творів та фонограм не підлягають маркуванню контрольними марками. Примірники аудіовізуальних творів та фонограм, крім випадків передбачених в цьому Законі, не підлягають маркуванню контрольними марками також у випадках здійснення таких операцій: 1. Виготовлення примірників твору чи фонограми суб'єктом підприємницької діяльності, що самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, яке є його власністю або знаходиться у його володінні та користуванні (далі - виконавець) на замовлення іншої особи, резидента або нерезидента України, (далі - замовник) та передача (на території України чи поза нею) виконавцем виготовлених ним примірників твору чи фонограми замовнику здійснюється без маркування цих примірників контрольними марками за наявності всіх наступних умов: 1) Виконавець виробляє примірники твору чи фонограми на замовлення іншого суб'єкта підприємницької діяльності(резидента або нерезидента України); 2) Замовлення виконується на підставі договору підряду (замовлення) і при цьому таке замовлення виконується із первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, які належать замовнику або повністю оплачені замовником. 3) матриці (стампери, R-DAT, Betacam SP, U-MATIC SP касети тощо), інші первинні матеріали, в тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються при виготовленні примірників твору чи фонограми є власністю замовника, незалежно від того передані такі матриці чи інші первинні матеріали замовником чи носії, що містять первинні матеріали, виготовлені виконавцем в межах і на виконання замовлення, і право власності на них не переходить до виконавця замовлення; 4) примірники твору чи фонограми, що виготовленні на замовлення, передаються виконавцем замовнику у повному обсязі і не використовуються виконавцем замовлення для продажу, як продукція його власного виробництва; 5) авторські та суміжні права на фонограми та аудіовізуальні твори, записані на матрицях, є власністю замовника і власність на ці права не переходить до виконавця замовлення; 6) право власності на примірники твору чи фонограми і пов'язані з ними права належать замовнику. Замовник несе всю відповідальність за використання такої аудіо-відео продукції та пов'язаних з нею авторських і суміжних прав перед третіми особами; 7) виконавець замовлення не несе відповідальності за використання твору чи фонограми та пов'язаних з ними авторських і суміжних прав перед третіми особами. Виконавець замовлення на виготовлення примірників твору чи фонограми для замовника нерезидента України здійснює вивезення таких примірників без їх маркування контрольними марками. В разі, якщо виконавець здійснює розповсюдження (випуск в обіг) примірників твору чи фонограми, таке розповсюдження, в тому числі і оптова чи роздрібна торгівля, може здійснюватися тільки за умови виконання вимог статті 3 цього Закону. 2. Вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм за межі митної території України без розповсюдження на території України: відтворювачами, яким ці примірники належать на праві власності, імпортерами, які ввезли ці примірники на територію України, замовниками-нерезидентами України, які діяли у відповідності до пункту 1 цієї статті, українськими виконавцями замовлень замовників-нерезидентівУкраїни, які діяли у відповідності до пункту 1 цієї статті. Вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм за межі митної території України без маркування цих примірників контрольними марками може здійснюватися іншими від зазначених в цьому пункті суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності всіх наступних умов: придбання цих примірників у українських відтворювачів чи імпортерів до випуску в їх обіг без права їх розповсюдження на території України, безпосереднього їх вивезення з України без будь-яких передач (крім передач транспортно-експедиторським організаціям для перевезення), за наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо) для вивезення з України, наявності свідоцтва про облік в митних органах України та надання відповідному відтворювачу чи імпортеру гарантій дотримання зазначених умов. За наявності цих умов відтворювачі чи імпортери мають право передати зазначеним суб'єктам підприємницької діяльності примірники аудіовізуальних творів чи фонограм для вивезення за межі митної території України без маркування цих примірників контрольними марками з обов'язковим повідомленням про таку передачу митних органів за місцем обліку суб'єкта, що придбав ці примірники для вивезення. 3. Ввезення імпортерами на митну територію України примірників аудіовізуальних творів чи фонограм до випуску їх в обіг. 4. Міжнародні транзитні перевезення по Україні примірників аудіовізуальних творів чи фонограм."  
Враховано редакційно    
    -72- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
"Стаття 11. Зберігання та внутрішні перевезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм Зберігання немаркованих примірників творів чи фонограм здійснюється виключно відтворювачами або імпортерами примірників творів чи фонограм. Внутрішні перевезення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм дозволяються тільки в разі, якщо такі примірники перевозяться з метою зберігання, до складських приміщень суб'єктів, зазначених у частині першій цієї статті. Внутрішні перевезення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм з іншою метою забороняються. Здійснення контролю за внутрішніми перевезеннями немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм здійснюється у відповідності до порядку, передбаченому чинним законодавством України." Змінити нумерацію наступних статтей після цієї статті Закону відповідним чином.  
Враховано    
54. Стаття 10. Спеціальні застереження       
55. До примірників, на яких здійснено запис незначної частини аудіовізуального твору чи фонограми або незначних частин кількох аудіовізуальних творів чи фонограм контрольні марки не прикріплюються, якщо такий запис зроблено з метою реклами аудіовізуальних творів чи фонограм.   -73- Заклунна-Мироненко В.Г. (реєстр. картка № 230)
В статті 10 Закону: частини 1 і 2 викласти в такій редакції: "Примірники, на яких здійснено запис коротких уривків аудіовізуального твору чи фонограми або коротких уривків кількох аудіовізуальних творів чи фонограм, контрольними марками не маркуються, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудіовізуальних творів чи фонограм. У випадках відтворення примірників звуко- або відеозапису подій, що мають особистий характер (сімейних свят і т.ін.), якщо таке відтворення здійснено з метою їх розповсюдження серед учасників цих подій або серед звичайного кола сім'ї чи близьких знайомих сім'ї, такі примірники контрольними марками не маркуються."; в частині 3 статті 10: слова "…фонограм з прикріпленими…" замінити на слова "… фонограм, марковані…".  
Враховано в ст.9   
    -74- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У частині першій конкретизувати вираз "незначна частина".  
Враховано в ст.9   
    -75- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У першій частині після тексту "на яких" додати текст "з метою реклами", а текст "якщо такий запис зроблено з метою реклами аудіовізуальних творів чи фонограм".  
Враховано частково в ст.9   
    -76- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 10, ч.1 - вилучити  
Відхилено    
56. Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм з прикріпленими контрольними марками не дають право на публічний показ або публічне сповіщення записаних на них аудіовізуальних творів чи фонограм.       
57. Стаття 11. Контроль за додержанням вимог цього Закону.   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 11 вилучити  
Враховано    
58. Контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють державні органи відповідно до їх компетенції.   -78- Комітет з питань культури і духовності
Ст.11- доповнити "…державні органи України,…".  
Відхилено    
59. Стаття 12. Відповідальність за порушення цього Закону.      Стаття 12. Відповідальність за порушення цього Закону  
60. Порушення вимог цього Закону тягнуть за собою відповідальність, передбачену в законодавстві.   -79- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Пропоную статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Відповідальність за порушення цього Закону Особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збутті незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм, притягаються до кримінальної відповідальності, встановленої законодавством. Особи, винні у порушенні встановлених цим Законом порядку та умов маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм, притягаються до адміністратиіної відповідальності згідно законодавства."  
Враховано    
61. У випадку виявлення фактів розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм без контрольних марок на винних у цьому суб'єктів підприємницької діяльності органами податкової адміністрації накладаються штрафи у розмірі від десяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.   -80- Стецьків Т.С. (реєстр. картка № 396)
Статтю 12 Закону викласти у такій редакції: "За розповсюдження примірників творів чи фонограм, які не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника у відповідності до статті 4 цього Закону, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, на винних осіб органами Державної податкової адміністрації України накладається штраф у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року здійснення порушення, передбаченого частиною 1 цієї статті, тягне за собою накладання на винних осіб штрафу у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію таких примірників творів чи фонограм. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності в порядку, передбаченному чинним законодавством України, несе перед іншими особами відповідальність за збитки, завдані цим особам невиконанням або неналежним виконанням положень цього Закону.". в ст.14  
Враховано частково   Особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті незаконно виготовлених чи підроблених контрольних марок, притягаються до кримінальної відповідальності.  
62. Повторне протягом року виявлене порушення, передбачене частиною другою цієї статті, за яке суб'єкта підприємницької діяльності вже було піддано адміністративному стягненю, тягне за собою накладення на нього штрафу у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з одночасною конфіскацією таких примірників аудіовізуальних творів та фонограм   -81- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Текст "в законодавстві" у статті 12 замінити текстом "чинним законодавством України". Частини 2 і 3 вилучити.  
Відхилено   Особи, винні у порушенні порядку маркування контрольними марками прмірників аудіовізуальних творів чи фонограм, притягаються до адміністративної відповідальності.  
    -82- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті передбачити відповідальність за розповсюдження аудіовізуальних творів та фонограм виготовлених підпільно "піратські твори". За це повинно бути покарання у вигляді більшого, ніж передбачено у частині третій статті, штрафу з обов'язковою конфіскацією такої продукції.  
Відхилено    
    -83- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Стаття 12: частина 3 слова "…штрафу у розмірі від п'ятдесяти до двохсот…" замінити на "…штрафу у розмірі від ста до двохсот…" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -84- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 12, ч.1 - замінити "в законодавстві" на "законами України". Ч.2 - викласти у такій редакції - "У випадку виявлення фактів розповсюдження примірників творів чи фонограм без контрольних марок або до таких примірників прикріплені контрольні марки, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника та/або номер, що не відповідає заяві на одержання контрольних марок (ст. 4, ст. 5 цього Закону), на осіб-порушників органами податкової адміністрації накладається штраф у розмірі від десяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян". Ч. 3 - замінити слово "виявлене" на "здійснення"; "передбачене" на "передбаченого"; - вилучити "… за яке суб'єкта підприємницької діяльності вже було піддано адміністративному стягненню"; замінити - "на нього" на "особу-порушника"; "п'ятдесяти" на "п'ятидесяти". "з одночасною конфіскацією" на "та конфіскацію".  
Відхилено    
    -85- Комітет з питань бюджету
Стаття 12 передбачає накладання штрафу і конфіскацію примірників аудіовізуальних творів та фонограм в разі повторного виявлення фактів їх розповсюдження без контрольних марок. Комітет пропонує застосування таких заходів у випадку першого виявлення, якщо знайдено більше ніж 1000 немаркованих аудіокасет. У разі, коли знайдена продукція є немаркованою, але не є "піратською", застосовувати не конфіскацію, а заборону її реалізації до маркування відповідними контрольними марками.  
Відхилено    
63. Стаття 13. Порядок фіксації залишків примірників аудіовізуаль-них творів чи фонограм.   -86- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 13 вилучити. Змінити нумерацію наступних статей після цієї статті Закону відповідним чином.  
Враховано    
64. Зазначені в цьому Законі особи (імпортери, відтворювачі, а також розповсюджувачі) здійснюють інвентаризацію залишків примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, що знаходяться у їх власності або володінні, станом на день набрання Законом чинності. Результати такої інвентаризації оформлюються відповідним актом, складеним з дотриманням вимог законодавства України.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вилучити текст ", складеним з дотриманням вимог законодавства України".  
   
    -88- Комітет з питань культури і духовності
"Зазначені в цьому Законі особи (імпортери, експортери, відтворювачі, а також розповсюджувачі примірників творів чи фонограм) здійснюють інвентаризацію залишків примірників творів чи фонограм, що знаходяться у їх власності або володінні, станом на дату набрання Законом чинності. Результати такої інвентаризації оформлюються відповідним Актом інвентаризації залишків примірників творів чи фонограм, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України". 2.Пункт д) статті 13 в новій редакції доповнити реченням: "Субєкт підприємницької діяльності, який займається розповсюдженням аудіовізуальних творів (фільмів) шляхом продажу чи публічного прокату, надає довідку Міністерства культури і мистецтв України про внесення цих творів до Державного реєстру фільмів".  
   
65. Стаття 14. Порядок одержання контрольних марок на залишки примірників аудіовізуальних творів та фонограм.   -89- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 14 вилучити. Змінити нумерацію наступних статей після цієї статті Закону відповідним чином.  
Враховано    
66. Складений згідно з ст.13 цього Закону акт інвентаризації у двох примірниках подається представнику Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, за місцем юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності.   -90- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Частину третю статті 14 викласти в такій редакції: "Згідно поданої заяви, акту інвентаризації та доданих документів приймається рішення про видачу контрольних марок у кількості, необхідній для реалізації залишків, зазначених у акті інвентаризації".  
   
67. Одночасно з актом подаються такі документи:   -91- Комітет з питань культури і духовності
Ст.14, ч. 1 викласти у такій редакції: "Складений згідно з ст.12 цього Закону Акт інвентаризації залишків примірників творів та фонограм у двох примірниках подається до Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності. Одночасно з Актом інвентаризації залишків примірників творів чи фонограм подаються такі документи: а) заява встановленого зразка; б) копія статуту (для юридичних осіб); в) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; г) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); д) копії державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (для аудіовізуальних творів); е) довідка державної податкової інспекції за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності про взяття його на податковий облік; є) копії (або оригінали) ліцензійних угод або договорів (контрактів), які підтверджують правомірність аудіовізуальних творів та фонограми. Цей перелік є вичерпним і достатнім для прийняття рішення про видачу контрольних марок у кількості, зазначеній в акті інвентаризації. Згадані в цій статті документи повинні бути подані протягом двох місяців після набрання Законом чинності. Розповсюдження примірників творів чи фонограм без прикріплених контрольних марок після цього терміну забороняється. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності вносить відповідну інформацію до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок. В подальшому одержання контрольних марок здійснюється відповідно до положень цього Закону.".  
   
68. 1.- заява встановленого зразка; 2.- копія статуту (для юридичних осіб);       
69. 3.- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;       
70. 4. - копія довідки статуправління про присвоєння кодів;       
71. 5. - довідка державної податкової інспекції за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності про взяття його на податковий облік;       
72. Цей перелік є вичерпним і достатнім для прийняття рішення про одержання контрольних марок у кількості, зазначеній в акті інвентаризації.       
73. Згадані в цій статті документи повинні бути подані протягом двох місяців після набрання Законом чинності. Продаж аудіовізуальних творів чи фонограм без прикріплених контрольних марок після надання таких документів забороняється.       
74. В подальшому одержання контрольних марок здійснюється відповідно до положень цього Закону.   -92- Заклунна-Мироненко В.Г. (реєстр. картка № 230)
Після статті 14 доповнити Закон статтею "Перехідні положення" такого змісту: "1. Імпорт та оптова торгівля на території України примірниками творів чи фонограм протягом періоду у дев'яносто днів з дати набуття чинності цим Законом здійснюються виключно за умови наявності у імпортера або розповсюджувача атестату на право імпорту чи оптову торгівлю аудіовізуальними творами чи фонограмами, отриманого у відповідності до законодавства України, що діє у цей період часу. Роздрібна торгівля аудіовізуальними творами чи фонограмами протягом дев'яноста днів з дати набуття чинності цим Законом здійснюється без отримання атестату на роздрібну торгівлю за умови наявності у суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює таку торгівлю, завіреної копії атестату на імпорт чи оптову торгівлю суб'єкта підприємницької діяльності, який продав йому або передав йому на реалізацію примірники творів чи фонограм за договорами комісії, доручення, консигнації або агентськими та іншими угодами, які передбачають реалізацію без переходу права власності та/або відстрочку платежу. 2. Здійснення імпорту примірників творів чи фонограм на територію України протягом дев'яноста днів з дня закінчення періоду, зазначеного в пункті 1 цієї статті, відбувається за умови наявності відповідного атестату або без нього за умови маркування контрольною маркою примірників творів чи фонограм при випуску їх в обіг у відповідності до цього Закону. Здійснення у період, зазначений у частині 1 цього пункту, оптової торгівлі аудіовізуальними творами чи фонограмами на території України відбувається за умови наявності відповідного атестату або маркування контрольною маркою примірників творів чи фонограм. Роздрібна торгівля аудіовізуальними творами чи фонограмами здійснюється у цей період за умови дотримання правил частини другої пункту 1 цієї статті або наявності на примірниках творів чи фонограм маркування контрольною маркою. 3. Після закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набуття чинності цим Законом імпорт примірників творів чи фонограм на територію України здійснюється без отримання атестату на право імпорту примірників творів і фонограм та виключно за умови маркування контрольною маркою примірників творів чи фонограм при випуску їх в обіг у відповідності до цього Закону. З дня закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набуття чинності цим Законом оптова та роздрібна торгівля примірниками творів чи фонограм в Україні здійснюється без отримання атестатів на право оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальними творами та фонограмами та виключно за умови наявності на примірниках творів чи фонограм маркування контрольною маркою. 4. З дня набуття чинності цим Законом вивезення примірників творів чи фонограм за межі митної території України без розповсюдження на території України здійснюється у відповідності до цього Закону без отримання атестатів на право імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальними творами та фонограмами."  
Враховано   Стаття 13. Перехідні положення Імпорт та оптова торгівля на території України примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм протягом дев'яноста днів з дня набрання чинності цим Законом здійснюються лише за наявності в імпортера або розповсюджувача атестата на право імпорту чи оптової торгівлі аудіовізуальними творами чи фонограмами, отриманого відповідно до законодавства України, що діє у цей час; роздрібна торгівля аудіовізуальними творами чи фонограмами протягом дев'яноста днів з дня набрання чинності цим Законом здійснюється без отримання атестата на роздрібну торгівлю за умови наявності у суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює таку торгівлю, завіреної копії атестата на імпорт чи оптову торгівлю суб'єкта підприємницької діяльності, який продав або передав йому на реалізацію примірники аудіовізуальних творів чи фонограм за договорами доручення, комісії, консигнації та іншими, які передбачають реалізацію цих творів. Здійснення імпорту примірників аудіовізуальних творів чи фонограм на територію України протягом дев'яноста днів з дня закінчення періоду, зазначеного в частині першій цієї статті, дозволяється за наявності відповідного атестата або без нього за умови маркування контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм при випуску їх в обіг відповідно до цього Закону; здійснення оптової торгівлі аудіовізуальними творами чи фонограмами на території України у період, зазначений у абзаці першому цієї частини, можливе за умови наявності відповідного атестата або маркування контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; роздрібна торгівля аудіовізуальними творами чи фонограмами дозволяється у цей період за умови дотримання вимог абзацу другого частини першої цієї статті або наявності на примірниках аудіовізуальних творів чи фонограм маркування контрольною маркою. Після закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом імпорт примірників аудіовізуальних творів чи фонограм на територію України здійснюється без отримання атестата на право імпорту зазначених примірників та виключно за умови маркування контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм при випуску їх в обіг відповідно до цього Закону; з дня закінчення періоду у сто вісімдесят днів з дня набрання чинності цим Законом оптова та роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм в Україні здійснюється без отримання атестатів на право оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальними творами та фонограмами та виключно за умови наявності на примірниках цих творів чи фонограм маркування контрольною маркою. З дня набрання чинності цим Законом вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм за межі митної території України без розповсюдження на території України здійснюється відповідно до цього Закону без отримання атестатів.  
75. Стаття 15. Прикінцеві положення.      Стаття 14. Прикінцеві положення  
76. Цей Закон набирає чинності з часу його опублікування.   -93- Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Статтю 14 доповнити наступним змістом: "У зв'язку з прийняттям цього Закону внести наступні наступні зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення: I. У Кримінальному кодексі України: 1. Доповнити Кодекс статтею 153-2 такого змісту: "Стаття 153-2. Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна". 2. Абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору (стаття 153-1)" доповнити словами і цифрами "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "153-1" доповнити цифрами "153-2". III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 1. Доповнити Кодекс статтями 164-9 такого змісту: "Стаття 164-9. Порушення порядку марковання контрольними марками примірників аудіовізуальних творів чи фонограм Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів творів чи фонограм, які не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів творів чи фонограм. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів творів чи фонограм "; 2. В статті 221 цифри "164-8" замінити цифрами "164-9,". 3. Абзац 2 пункту 2 статті 313 після цифр "164," доповнити цифрами "164-9,". IY. Дія цих змін до вищенаведених законодавчих актів України набуває чинності: для частини I та II - з дня набуття чинності цим Законом; для частини III - через 180 днів з дня набуття чинності цим Законом."  
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
77. Кабінету Міністрів України: Забезпечити своєчасне фінансування виготовлення необхідного обсягу контрольних марок за розрахунками Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності;      У зв'язку з прийняттям Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення: I. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст.14):  
78. Протягом двох місяців після прийняття цього Закону: подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Законів України, що випливають з цього Закону; розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;      1. Доповнити Кодекс статтею 153-2 такого змісту: "Стаття 153-2. Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм - карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна".  
79. з набранням чинності цього Закону: - вважати такими, що втратили чинність Указ Президента України від 20 травня 1998 року №491/98 "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та фонограм", видані на підставі цього Указу, та інші підзаконні нормативно- правові акти, якими передбачено регулювання правовідносин або встановлено різні форми платежів, пов'язаних з розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів та фонограм.      2. Абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору (стаття 153-1)" доповнити словами і цифрами "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст.15) після цифр "153-1" доповнити цифрами "153-2".  
80. Державному комітету України з питань науки та інтелектуальної власності до 1.12.1999 року розробити форму зразків контрольних марок та єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та погодити їх з Мінфіном і Державною податковою адміністрацією.   -94- Заклунна-Мироненко В.Г. (реєстр. картка № 230)
Статтю 15 Закону викласти у такій редакції: "Стаття 15. Прикінцеві положення. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування. Кабінету Міністрів України: У двотижневий термін подати розрахунки щодо обсягів фінансування на виготовлення першої партії контрольних марок за рахунок коштів державного бюджету України з подальшим поверненням цих витрат після надходження коштів від продажу контрольних марок суб'єктам підприємницької діяльності. У місячний термін розробити і затвердити положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників творів та фонограм, положення про порядок конфіскації, зберігання та знищення немаркованих примірників творів та фонограм, положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок, положення про порядок зберігання та внутрішні перевезення немаркованих примірників творів та фонограм. В трьохмісячний термін відповідно до компетенції забезпечити прийняття інших нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. Привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти. Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано   III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 1. Доповнити Кодекс статтею 164-9 такого змісту: "Стаття 164-9. Порушення порядку маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів чи фонограм Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм"; 2. У статті 221 цифри "164-6 - 164-8", замінити на цифри "164-6 - 164-9". 3. Абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "162" доповнити цифрами "164-9". IY. Зміни до вищенаведених законів України набирають чинності: частини I та II - з дня їх опублікування; частина III - через 180 днів з дня їх опублікування. Кабінету Міністрів України: у двотижневий термін з дня набрання чинності цим Законом подати розрахунки щодо обсягів фінансування на виготовлення першої партії контрольних марок за рахунок коштів Державного бюджету України з подальшим їх поверненням після надходження коштів від продажу контрольних марок суб'єктам підприємницької діяльності; забезпечити своєчасне фінансування виготовлення за розрахунками Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності необхідної кількості контрольних марок, а також фінансування організаційного забезпечення процесу видачі контрольних марок; у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити: Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; Положення про порядок конфіскації, зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок; Положення про порядок зберігання та внутрішні перевезення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм; у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині 1 текст "опублікування" замінити текстом "офіційного опублікування".  
Відхилено    
    -96- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
а) абзац другий частини 2 статті викласти в такій редакції: "забезпечити своєчасну розробку форми зразків контрольних марок та єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, а також фінансування необхідного їх обсягу";  
Враховано редакційно    
    -97- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
б) у зв'язку з цим частину третю статті виключити  
Відхилено    
    -98- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
в) останній абзац частини другої статті викласти в такій редакції: "відповідно до розділу XV "Перехідні положення" Конституції України з дня набрання чинності цим Законом вважати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 20 травня 1998 року №491/98 "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та фонограм""  
Відхилено    
    -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У частині 2 текст "необхідного обсягу" замінити текстом "необхідної кількості". У частині 3 текст "прийняття цього Закону" замінити текстом "набуття чинності цим Законом". У частині 3 вилучити пункт "- подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Законів України, що випливають з цього Закону".  
Враховано редакційно    
    -100- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 15, ч. 1- викласти у наступній редакції: " Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дати його опублікування. Кабінету Міністрів України: забезпечити своєчасне фінансування виготовлення за розрахунками Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності необхідної кількості контрольних марок, а також фінансування організаційного забезпечення процесу видачі контрольних марок; протягом двох місяців: -подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Законів України, що випливають з цього Закону; -розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; -забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; Відповідно до частини 2 пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України з дня набрання чинності цим Законом припиняється дія Указу Президента України від 20 травня 1998 року №491/98 "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та фонограм" і виданих на підставі цього Указу нормативно-правових актів, якими передбачено регулювання правовідносин або встановлено різні форми платежів, пов'язаних з розповсюдженням примірників творів чи фонограм.. Державному комітету України з питань науки та інтелектуальної власності у 30-денний термін від дати опублікування цього Закону розробити форму зразків контрольних марок та Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, форми Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок та Акту інвентаризації залишків примірників творів та фонограм та погодити їх з Міністерством фінансів та Державною податковою адміністрацією.".  
Враховано частково