Кількість абзаців - 50 Таблиця поправок


Про приватизацію державного майна (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про приватизацiю державного майна"   -1- Черепков В.Ф.
Із назви Закону слово "і доповнень" виключити  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про приватизацію державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52) такі зміни і доповнення:   -2- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Відхилити проект Закону в частині припинення використання приватизаційних майнових сертифікатів.  
Відхилено   I. Внести до Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52; № 51, ст.453) такі зміни: 1. У статті 2 : абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: "продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей за кошти";  
    -3- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ст.2 Закону доповнити частиною 2 наступного змісту: "2. Приватизація державного майна здійснюється виключно за грошові кошти. У зв'язку з цим частину 2 статті 2 вважати частиною третьою".  
Враховано редакційно    
    -4- Черепков В.Ф.
Абзац сьомий частини другої статті 2 викласти в такій редакції: "продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей за кошти".  
Враховано    
3. 1. Абзац десятий частини другої статтi 2 виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - п'ятнадцятим.   -5- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 10 статті 2 не виключати, а доповнити словами: "за винятком приватизаційних майнових сертифікатів".  
Відхилено   абзац десятий частини другої виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.  
    -6- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Абзац 10 частини 2 статті 2 не виключати, а доповнити словами: "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено    
4. 2. Абзац четвертий частини третьої статтi 4 виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим.   -7- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Абзац 4 частини 3 статті 4 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено   2. Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.  
5. 3. Частину восьму статтi 7 виключити. У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною восьмою.   -8- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину 8 статті 7 не виключати, а після слів " за приватизаційні папери" додати слова "крім приватизаційних майнових сертифікатів".  
Відхилено   3. Частину восьму статті 7 виключити. У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною восьмою.  
    -9- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Частину 8 статті 7 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено    
6. 4. В абзацi четвертому частини третьої статтi 8 слова "(крiм випадкiв використання ними приватизацiйних паперiв)" виключити.   -10- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 4 частини 3 статті 8 слова "( крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" замінити словами " крім випадків використання ними приватизаційних майнових сертифікатів".  
Відхилено   4. В абзаці четвертому частини третьої статті 8 слова "(крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" виключити.  
    -11- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В абзаці 4 частини 3 статті 8 слова "( крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" не виключати, а доповнити словами "(до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери)".  
Відхилено    
7. 5. У статтi 9:      5. У статті 9:  
8. У частинi першiй слова "Для обслуговування обiгу приватизацiйних паперiв, створення" замiнити словами "З метою розвитку";      у частині першій слова "Для обслуговування обігу приватизаційних паперів, створення" замінити словами "З метою розвитку";  
9. Частину другу викласти в такiй редакцiї: Порядок створення i дiяльностi фiнансових посередникiв визначається законом".      частину другу викласти в такій редакції: "2. Порядок створення i діяльності фінансових посередників визначається законом".  
10. 6. В абзацi першому частини другої статтi 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизацiйних паперiв" виключити.   -12- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 1 частини 2 статті 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів" замінити на слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних майнових сертифікатів".  
Відхилено   6. В абзаці першому частини другої статті 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів" виключити.  
    -13- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В абзаці 1 частини 2 статті 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів" не виключати, а доповнити словами "(до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери").  
Відхилено    
11. 7. У статтi 15:      7. У статті 15:  
12. Абзац другий частини першої виключити. У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами другим - шостим;   -14- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 2 частини 1 статті 15 слова " за приватизаційні папери" замінити на слова "за приватизаційні майнові сертифікати".  
Відхилено   абзац другий частини першої виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами другим - шостим;  
    -15- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Абзац 2 частини 1 статті 15 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено    
13. В абзацi третьому частини першої слова "у тому числi з виключним застосуванням приватизацiйних паперiв" виключити.   -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 3 частини 1 статті 15 слова " приватизаційних паперів" замінити на слова " приватизаційних майнових сертифікатів".  
Відхилено   в абзаці третьому частини першої слова "у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів" виключити.  
    -17- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В абзаці 3 частини 1 статті 15 слова " у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери"  
Відхилено    
    -18- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 15 доповнити абзацом 7 такого змісту: "продаж акцій відкритих акціонерних товариств, що створені в процесі приватизації інвестиційно - привабливих підприємств, здійснюється виключно на організаційно - оформлених фондових ринках (фондових біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах (ТІС) або відкритих конкурсах. Випуск цих акцій здійснюється виключно у бездокументарній формі в Національній депозитарній системи України". Абзац 7 статті 15 вважати відповідно абзацом 8.  
Враховано в тексті Закону   
14. 8. Статтю 16 викласти в такiй редакцiї: "Стаття 16. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом, на фондових бiржах      8. Статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Продаж об'єктів приватизацiї на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах  
15. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонах, за конкурсом та на фондових бiржах здiйснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Мiнiстерством економiки України".   -19- Черепков В.Ф.
Слова "Міністерством економіки України" виключити.  
Враховано   Продаж об'єктів приватизацiї на аукціонах, за конкурсом та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".  
    -20- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 16 викласти в такiй редакцiї: "Стаття 16. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом, на фондових бiржах Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонах, за конкурсом та на фондових бiржах здiйснюється у випадках та порядку, встановленими законами України з питань приватизації, а також Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, погодженими із Мiнiстерством економiки України, що видаються на виконання положень зазначених законів".  
Враховано редакційно    
    -21- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції: 1. Приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств (далі - товариства). Засновниками таких товариств є органи приватизації а також орендарі, якщо до статутного фонду товариства вноситься напрацьоване ними за період оренди майно. У разі демонополізації у процесі приватизації орендного підприємства, засновниками акціонерних товариств, створених на базі його структурних підрозділів, виступають державні органи приватизації а також господарське товариство, створене працівниками цих структурних підрозділів, що були орендарями.  
Відхилено    
16. 9. У статтi 17: У частинi шостiй слова "пiльгове придбання акцiй" замiнити словами "придбання акцiй за кошти";   -22- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У ч.6 статті 17 після слів "пільгове придбання акцій" доповнити словами "за кошти".  
Враховано редакційно   9. У статті 17: у частині шостій слова "пільгове придбання акцій" замінити словами "придбання акцій за кошти";  
17. Частину сьому викласти в такiй редакцiї: "7. Якщо вартiсть майна, що вноситься орендарем (органiзацiєю орендарiв або господарським товариством, створеним членами трудового колективу пiдприємства, що приватизується) до статутного фонду товариства, становить менше 25 вiдсоткiв його статутного фонду i з урахуванням вартостi акцiй, придбаних ними, не перевищує цього розмiру, члени органiзацiї орендарiв (члени трудового колективу пiдприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцiй, що належать державi, за їх номiнальною вартiстю у межах 25 вiдсоткiв статутного фонду товариства, але не бiльше 500 гривень на кожного члена органiзацiї орендарiв (члена трудового колективу пiдприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем)";   -23- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В запропонованій редакції частини 7 статті 17 цифри і слова "500 гривень" замінити на цифри і слова " 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано   частину сьому викласти в такій редакції: "7. Якщо вартість майна, що вноситься орендарем (організацією орендарів або господарським товариством, створеним членами трудового колективу підприємства, що приватизується) до статутного фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного фонду i з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів (члени трудового колективу підприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що належать державі, за їх номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного фонду товариства, але не більше 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена організації орендарів (члена трудового колективу підприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем)";  
18. В абзацi другому частини дев'ятої слова "обов'язкова квота використання майнових приватизацiйних сертифiкатiв" виключити.   -24- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В абзаці 2 частини 9 статті 17 слова "обов'язкова квота використання майнових приватизаційних сертифікатів" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено   в абзаці другому частини дев'ятої слова "обов'язкова квота використання майнових приватизаційних сертифікатів" виключити.  
19. 10. У статтi 18:      10. У статтi 18:  
20. В абзацi першому частини другої слова "а також порядок внесення платежiв" виключити;      в абзаці першому частини другої слова "а також порядок внесення платежів" виключити;  
21. доповнити статтю частиною сьомою та восьмою такого змісту:   -25- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці 1 частини 7 статті 18 виключити слова "помилково оцінене або".  
Враховано   доповнити статтю частинами сьомою та восьмою такого змісту:  
22. "7. За рiшенням державного органу приватизацiї до початку продажу акцiй вiдкритого акцiонерного товариства, яке створено в процесi приватизацiї чи корпоратизацiї, а в iнших випадках - за рiшенням вищого органу вiдкритого акцiонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте пiдприємством у перiод мiж датою оцiнки розмiру статутного фонду та датою державної реєстрацiї вiдкритого акцiонерного товариства, помилково оцiнене або безпiдставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацiю.   -26- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину 7 Статті 18 прийняту в першому читанні викласти в такій редакції: "7. За рішенням державного органу приватизації до початку продажу акцiй відкритого акціонерного товариства, яке створено у процесі приватизації чи корпоратизації, а в інших випадках - за рішенням вищого органу відкритого акціонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутного фонду та датою державної реєстрації відкритого акціонерного товариства, безпідставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацію. Порядок оцінки вартості майна, що додатково вноситься до статутного фонду товариства, визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Додаткова емісія акцiй на вартість майна, додатково внесеного до статутного фонду товариства, здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, для відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації Продаж акцій додаткової емісії здійснюється державними органами приватизації на конкурентних засадах".  
Враховано   "7. За рішенням державного органу приватизації до початку продажу акцiй відкритого акціонерного товариства, яке створено у процесі приватизації чи корпоратизації, а в інших випадках - за рішенням вищого органу відкритого акціонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутного фонду та датою державної реєстрації відкритого акціонерного товариства, безпідставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацію.  
23. Для збереження розмiрiв часток, якi належать акцiонерам в статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства, за рiшенням вищого органу вiдкритого акцiонерного товариства, акцiонери можуть додатково вносити до статутного фонду майно, що належить до засобiв виробництва, перелiк якого попередньо погоджується виконавчим органом товариства. При цьому таке майно не може перебувати в заставi або пiд арештом. Додаткова емiсiя акцiй здiйснюється на вартiсть державного майна та майна iнших акцiонерiв, додаткового внесеного до статутного фонду товариства з пiдстав, передбачених абзацом першим цiєї частини. Акцiї додаткової емiсiї розподiляються мiж акцiонерами пропорцiйно вартостi їх додаткових внескiв до статутного фонду товариства. Порядок оцiнки майна, за рахунок якого здiйснюється додаткова емiсiя, визначається за методикою, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок додаткового випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених в процесi приватизацiї чи корпоратизацiї, встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперів та фондового ринку.   -27- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В останньому реченні частини 7 статті 18 слова "Порядок додаткового випуску акцій" замінити на слова "Порядок додаткової емісії акцій".  
Враховано редакційно   Порядок оцінки вартості майна, що додатково вноситься до статутного фонду товариства, визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Додаткова емісія акцiй на вартість майна, додатково внесеного до статутного фонду товариства, здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, для відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації Продаж акцій додаткової емісії здійснюється державними органами приватизації на конкурентних засадах".  
24. Збереження розмiру часток акцiонерiв у статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства може забезпечуватися також шляхом придбання ними за кошти акцiй додаткової емiсiї в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.       
25. У разi вiдмови вiдкритого акцiонерного товариства вiд здiйснення додаткової емiсiї акцiй на вартiсть державного майна, зазначеного в абзацi першому цiєї частини, товариство має право на придбання такого майна за кошти.       
26. 8. Продаж пакетiв акцiй, закрiплених у державнiй власностi здiйснюється за погодженням з Верховного Радою України.".   -28- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту: "Продаж пакетів акцій, закріплених у державній власності, здійснюється і затверджується за погодженням з Верховною Радою України".  
Враховано частково редакційно  8. Пакети акцій, які закріплені у встановленому законом порядку державній власності, підлягають продажу за погодженням з Верховною Радою України".  
    -29- Шаров І.Ф.
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту: "Верховна Рада України затверджує перелік пакетів, що закріплені у державній власності і не підлягають відчуженню протягом строку такого закріплення".  
Враховано частково редакційно   
    -30- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 18 Закону доповнити частиною 9 такого змісту: "Верховна Рада України затверджує перелік пакетів підприємств, що підпадають під визначення підприємств групи Г згідно законодавства, щодо яких приймається рішення про закріплення у державній власності та заборону відчуження".  
Враховано частково редакційно   
27. 11. У статтi 21:      11. У статті 21:  
28. В абзацi першому частини першої слова "приватизацiйних паперiв, випущених в обiг вiдповiдно до законодавства, а також" виключити;   -31- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 1 частини 1 статті 21 не виключати, а слова "приватизаційних паперів" замінити на слова "приватизаційних майнових сертифікатів".  
Відхилено   в абзаці першому частини першої слова "приватизаційних паперiв, випущених в обіг вiдповiдно до законодавства, а також" виключити;  
    -32- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В абзаці 1 частини 1 статті 21 слова "приватизаційних паперів випущених в обіг відповідно до законодавство" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено    
29. У частинi третiй слова "у межах коштiв, що перебувають на цих рахунках" виключити.      у частині третій слова "у межах коштів, що перебувають на цих рахунках" виключити.  
30. 12. Статтю 22 виключити.   -33- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Статтю 22 не виключати, а доповнити частиною 3 наступного змісту: "3. Приватизація за приватизаційні майнові сертифікати проводиться до 01.05. 1999 р."  
Відхилено   12. Статтю 22 виключити.  
31. 13. Частину другу статтi 23 виключити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.      13. Частину другу статтi 23 виключити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.  
32. 14. У статтi 24:      14. У статтi 24:  
33. Частину першу виключити;      частину першу виключити;  
34. Частину другу викласти в такiй редакцiї: "2. За рiшенням державного органу приватизацiї об'єкти соцiально-побутового призначення можуть передаватися мiсцевим радам вiдповiдно до законодавства. У разi неможливостi утримання за рахунок коштiв мiсцевого бюджету об'єктiв соцiально-побутового призначення, створених за рахунок коштiв фонду соцiального розвитку (аналогiчних фондiв) пiдприємства, що приватизується, а також за наявностi згоди вiдкритого акцiонерного товариства, створеного у процесi приватизацiї, такi об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, у безстрокове безоплатне користування товариству за умови їх цiльового використання та належного утримання".   -34- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції : "2. За рішенням державного органу приватизації об'єкти соціально-побутового призначення в разі відмови трудових колективів підприємств, що приватизуються, від приватизації цих об'єктів можуть передаватися місцевим радам відповідно до законодавства. У разі неможливості утримання за рахунок коштів місцевого бюджету об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) підприємства, що приватизується, а також за наявності згоди відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації на базі вказаного підприємства, такі об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України у безстрокове безоплатне користування товариству за умови їх цільового використання та належного утримання і без права продажу. Подальша приватизація таких об'єктів може здійснюватися у відповідності з законодавством".  
Враховано   частину другу викласти в такій редакції : "2. За рішенням державного органу приватизації об'єкти соціально-побутового призначення в разі відмови трудових колективів підприємств, що приватизуються, від приватизації цих об'єктів можуть передаватися місцевим радам відповідно до законодавства. У разі неможливості утримання за рахунок коштів місцевого бюджету об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) підприємства, що приватизується, а також за наявності згоди відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації на базі вказаного підприємства, такі об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України у безстрокове безоплатне користування товариству за умови їх цільового використання та належного утримання і без права продажу. Подальша приватизація таких об'єктів може здійснюватися у відповідності з законом".  
    -35- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції: "Об'єкти соціально - побутового призначення можуть передаватися у власність територіальних громад відповідно до законодавства."  
Враховано в тексті Закону   
35. 15. У статтi 25:      15. У статтi 25:  
36. Частину першу викласти в такiй редакцiї: "1. Працiвникам пiдприємства, майно якого приватизується, надається право на першочергове придбання акцiй за їх номiнальною вартiстю за кошти на суму до 750 гривень включно";   -36- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 25 слова та цифри "до 750 грн." замінити слова та цифри "до 50 не оподаткованих мінімумів доходів громадян".  
Враховано редакційно   частину першу викласти в такій редакції: "1. Працівникам підприємства, майно якого приватизується, надається право на першочергове придбання акцій загальною номінальною вартістю 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
    -37- Черепков В.Ф.
Частину першу викласти в такій редакції: "1. Працівникам підприємства, майно якого приватизується, надається першочергове право на придбання акцій загальною номінальною вартістю 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано    
    -38- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину першу статті 25 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі відчуження об'єктів комунальної власності органи місцевого самоврядування можуть встановлювати інші пільги працівникам підприємств, майно якого підлягає продажу".  
Враховано в тексті Закону   
37. У частинi другiй слова "передбаченi цiєю статтею" замiнити словами "передбаченi частиною першою цiєї статтi".   -39- Черепков В.Ф.
Частини четверту та п'яту статті 25 викласти в такій редакції: "4. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємств, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому числі корпоратизованих підприємств), мають право на додаткове придбання акцій товариства на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства. 5. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції";  
Враховано   у частині другій слова "передбачені цією статтею" замінити словами "передбачені частиною першою цієї статтi"; частини четверту та п'яту викласти в такій редакції: "4. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємств, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому числі корпоратизованих підприємств), мають право на додаткове придбання акцій товариства на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства"; 5. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції. 6. Держаною програмою приватизації можуть встановлюватися інші умови пільгового продажу об'єктів приватизації".  
    -40- Черепков В.Ф.
Доповнити статтю 25 частиною 6 такого змісту:  
Враховано    
    -41- "6. Держаною програмою приватизації можуть встановлюватися інші умови пільгового продажу об'єктів приватизації".  Немає висновку    
38. 16. У статті 27:      16. У статті 27:  
39. у частині другій: абзац п'ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту: "У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників цінних паперів, зобов`язаний подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації";   -42- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 15 частини 2 статті 27 доповнити першим реченням такого змісту: "Відчуження майна (акцій) обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями можливо виключно за згодою органу приватизації, який контролює їх виконання".  
Враховано   у частині другій: абзац п'ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту: "Відчуження майна (акцій) обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями можливо виключно за згодою органу приватизації, який контролює їх виконання. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників цінних паперів, зобов`язаний подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації. Договори про подальше відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями, підлягають нотаріальному посвідченню";  
    -43- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац 15 частини 2 статті 27 доповнити останнім реченням такого змісту: "Договори про подальше відчуження майна (акцій) обтяжених передбаченими у цій частини зобов'язаннями підлягають нотаріальному посвідченню".  
Враховано    
    -44- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Абз.15 частини 2 статті 27 викласти в такій редакції: "Зазначені в цій частині зобов'язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження, якщо законодавством та договором купівлі-продажу не передбачено обмеження на відчуження до повного виконання прийнятих згідно договором зобов'язань. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід права власності, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації повинен вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі невиконання санкції згідно законодавства. Емітент та реєстратор, які ведуть реєстр власників цінних паперів підприємства, щодо акцій якого укладається угода про відчуження, зобов'язані подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації".  
Враховано редакційно    
40. Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту: "3. Інвестиції та кошти, які не є інвестиціями, вносяться покупцем у розвиток підприємства згідно з умовами договору купівлі-продажу, поверненню не підлягають і стають власністю господарського товариства з моменту підписання акта їх приймання-передачі. Форма акта затверджується Фондом державного майна України". У зв'язку із цим частини третю, четверту, п'яту шосту та сьому вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою та восьмою;   -45- Шаров І.Ф.
В частині 3 статті 27 розтлумачити термін "кошти, які не є інвестиціями". які кошти і за яких обставин не вважаються інвестиціями.  
   
    -46- Черепков В.Ф.
Прийняту в першому читанні частину 3 статті 27 виключити.  
Враховано    
    -47- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У ч.3 статті 27 виключити слова "які не є інвестиціями".  
   
41. Абзац другий частини шостої статтi 27 виключити. У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом другим.   -48- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Абзац 2 частини 6 статті 27 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено   абзац другий частини шостої виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;  
42. Доповнити статтю частинами дев'ятою та десятою такого змісту: "9. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі - продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов`язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу"   -49- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В частині 9 статті 27 після слів "умов договору купівлі - продажу" додати слова " без письмової згоди органу приватизації"  
Відхилено   доповнити статтю частинами восьмою та дев'ятою такого змісту: "8. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі - продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов`язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу. При подальшому відчуженні об'єкту приватизації до нового покупця переходять невиконані продавцем зобов'язання, які містяться в договорі купівлі - продажу.  
    -50- Шаров І.Ф.
В частині 9 статті 27 записати: "При подальшому відчуженні об'єкту приватизації до нового покупця переходять невиконані продавцем зобов'язання, які містяться в договорі приватизації".  
Враховано    
    -51- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Ч.9 статті 27 викласти в такій редакції: "9. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками, так і в цілому, до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, передбачених таким договором. Дія цього пункту не поширюється на договори купівлі-продажу об'єктів приватизації, якими передбачено обмеження щодо відчуження об'єкта приватизації до повного виконання умов договорів".  
Враховано частково    
43. 10. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі - продажу через невиконання покупцем договірних зобов'язань об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність".      9. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі - продажу через невиконання покупцем договірних зобов'язань об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність".  
44. 17. У статті 29:      17. У статті 29:  
45. В абзацi четвертому частини третьої слова "безпiдставну вiдмову у видачi приватизацiйних паперiв громадянам України" виключити.   -52- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В абзаці 4 частини 3 статті 29 слова "безпідставну відмову у видачі приватизаційних паперів громадянами України" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".  
Відхилено   в абзаці четвертому частини третьої слова "безпідставну відмову у видачі приватизаційних паперів громадянам України" виключити;  
46. У частині п'ятій: Абзац п'ятий викласти у такій редакції: "у разі невиконання інших умов договору покупець сплачує штраф у розмірі 0,1 відсотка вартості придбаного об'єкта приватизації за кожний день прострочення виконання зобов'язання";   -53- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Абзац п'ятий частини п'ятої виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно п'ятим - сьомим.  
Враховано   абзац п'ятий частини п'ятої виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно п'ятим - сьомим.  
47. В абзаці сьомому після слів "в установленому порядку" доповнити словами "та перераховуються до Державного бюджету України".      в абзаці шостому після слів "в установленому порядку" доповнити словами "та перераховуються до Державного бюджету України".  
48. II. Прикінцеві положення      II. Прикінцеві положення  
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -54- Черепков В.Ф.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту: "Кабінету Міністрів України: розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону