Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції України) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення « (щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції України)
 
   Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення « щодо приведення окремих положень цього Закону у відповідність до Конституції України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України 2006 р., №18, ст..155) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., №18, ст. 159) такі зміни:
 
4.
 
-1- Прутнік Е.А.
Абзац дев’ятий статті 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
державні телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які створені у встановленому порядку органами державної влади та є бюджетними установами;»
 
Враховано   1. Абзац десятий статті 1 викласти в такій редакції:
«державні телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які створені у встановленому порядку органами державної влади та є бюджетними установами «.
2. У частині другій статті 13 слова «державними підприємствами « замінити словами «бюджетними установами «.
 
    -2- Прутнік Е.А.
Частину другу статті 13 Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Державні телерадіоорганізації
2. Державні телерадіоорганізації можуть створюватися органами державної влади відповідно до їх функцій та повноважень. Державні телерадіоорганізації є бюджетними установами. «
 
Враховано    
5. Статтю 14 викласти у наступній редакції:
 
   3. Статтю 14 викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 14. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України
 
   «Стаття 14. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України
 
7. 1. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними телерадіоорганізаціями.
 
-3- Прутнік Е.А.
Частину першу статті 14 проекту Закону України після слів «державними телерадіоорганізаціями» доповнити словами «, які створені органами державної влади та є бюджетними установами. «
 
Враховано   1. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними телерадіоорганізаціями, які створені органами державної влади та є бюджетними установами.
 
8. 2. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
 
-4- Томенко М.В.
Статтю 14 доповнити частиною другою наступного змісту:
«2. У Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України діють громадські ради, до кожної з яких входять по 17 осіб.
Персональний склад громадських рад НТКУ і НРКУ затверджується Верховною Радою України: 9 осіб – за поданням депутатських фракцій у Верховній Раді України, 4 особи – за поданням Президента України та 4 особи - за поданням загальнодержавних об’єднань громадян, що діють у сфері виробництва і розповсюдження телерадіопрограм.
Громадські ради НТКУ і НРКУ затверджують основні засади редакційної та програмної політики і контролюють їх виконання. Порядок діяльності громадських рад НТКУ та НРКУ визначається статутами цих телерадіоорганізацій. «
У зв'язку з цим частини 2-5 вважати відповідно частинами 3-6.
 
Відхилено   2. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
3. Загальний контроль за діяльністю Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України здійснюють наглядові ради – колегіальні органи, які:
розробляють пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку компаній;
аналізують їх діяльність;
готують і подають на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України;
заслуховують інформацію керівництва компаній з питань виконання ними статутних завдань;
контролюють у межах своїх повноважень здійснення Національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією України функцій з управління майном;
здійснюють інші повноваження відповідно до чинного законодавства та статутів Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України.
4. До складу кожної наглядової ради включаються по одному представнику від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, та по чотири представники від всеукраїнських об'єднань громадян у галузі діяльності засобів масової інформації.
5. Перелік всеукраїнських об’єднань громадян у галузі діяльності засобів масової інформації, які мають право делегувати своїх представників до складу наглядових рад Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, визначає Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання телерадіомовлення.
6. Зазначений перелік є обов’язковим додатком до постанови Верховної Ради України про призначення на посаду керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України.
7. Кандидатури чотирьох представників до складу кожної наглядової ради, загальний персональний склад та голови наглядових рад Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України затверджуються Кабінетом Міністрів України у двомісячний строк з дня призначення на посаду керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України.
 
    -5- Геращенко І.В.
У абзаці четвертому пункту 1 проекту слова «не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України» замінити на «Президента України строком на 3 роки «.
 
Відхилено    
    -6- Баграєв М.Г.
Кондратюк О.К.
З метою забезпечення належного рівня суспільного контролю над НТКУ та НРКУ, відкритості у діяльності їх наглядових органів, пропонуємо:
Доповнити статтю 14 проект Закону новими частинами 3-7 такого змісту:
«3. Загальний контроль за діяльністю Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України здійснюють наглядові ради – колегіальні органи, які розробляють пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку відповідних компаній, аналізують їх діяльність, готують і подають на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, заслуховують інформацію керівництва відповідних компаній з питань виконання ними статутних завдань, контролюють в межах своєї компетенції здійснення Національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією України функцій з управління майном, здійснюють інші повноваження відповідно до чинного законодавства та статутів Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України.
4. До складу кожної наглядової ради включаються по одному представнику від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції та по чотири представники від всеукраїнських об'єднань громадян у галузі діяльності засобів масової інформації.
5. Перелік всеукраїнських об’єднань громадян у галузі діяльності засобів масової інформації, які мають право делегувати своїх представників до складу наглядових рад Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України визначає Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення.
6. Зазначений перелік є обов’язковим додатком до постанови Верховної Ради України про призначення на посаду керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України.
7. Чотири представники до кожної наглядової ради, загальний персональний склад та голови наглядових рад Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України затверджуються Кабінетом Міністрів України впродовж другого місяця строку, який починається з дня призначення на посаду керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України. «
У зв'язку з цим частини 3-5 вважати відповідно частинами 8-10.
 
Враховано    
    -7- Геращенко І.В.
Після абзацу четвертого пункту 1 проекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«3. У Національній телекомпанії України та/або Національної радіокомпанії України створюються наглядові ради у складі 10 осіб у наступній пропорції: 2 особи від коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, 2 особи від парламентських фракцій, які не входять до складу коаліції, 2 особи від Президента України, 2 особи від Кабінету Міністрів України, а також 2 особи від громадських організацій (їх кандидатури #102090
4. Наглядова рада затверджує фінансовій план розвитку Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, контролює дотримання вимог редакційного статуту та редакційної політики, виконання плану фінансового та стратегічного розвитку, дотримання трудових угод з колективом та керівниками Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України. «
У зв'язку з цим частини 3-5 вважати відповідно частинами 5-7.
 
Відхилено    
9. 3. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України мають свої статути, які затверджуються Постановою Кабінету Міністрів України.
 
   8. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України діють на підставі статутів, що затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.
 
10. 4. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки та є суб’єктами господарської та інформаційної діяльності.
 
   9. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки і є суб’єктами господарської та інформаційної діяльності.
 
11. 5. Організаційно-правовий статус Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України може бути змінений лише на статус Суспільного телебачення і радіомовлення.»
 
-8- Прутнік Е.А.
Після статті 14 законопроекту доповнити статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Підстави та порядок припинення повноважень керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України
1. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду строком на чотири роки.
2. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України не можуть бути призначеними на посаду більш ніж на два строки підряд.
3. Повноваження керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який їх призначено.
4. Повноваження керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України можуть бути достроково припинені з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.
5. Підставами дострокового припинення повноважень керівника Національної телекомпанії України та керівника Національної радіокомпанії України є:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) створення суспільного телебачення і радіомовлення України;
4) у разі порушення законодавства України та/або посадових обов'язків;
5) на підставі затвердженого Верховною Радою України звіту тимчасової слідчої комісії;
6) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
8) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
9) неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
10) його смерть.»
 
Враховано   10. Організаційно-правовий статус Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України може бути змінений лише на статус Суспільного телебачення і радіомовлення».
4. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Підстави та порядок припинення повноважень керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України
1. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду строком на чотири роки.
2. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України не можуть призначатися на посаду більше ніж на два строки підряд.
3. Повноваження керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який їх призначено.
4. Повноваження керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України можуть бути достроково припинені з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.
5. Підставами для дострокового припинення повноважень керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України є:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) створення Суспільного телебачення і радіомовлення України;
4) порушення законодавства України та/або посадових обов'язків;
5) затверджений Верховною Радою України звіт тимчасової слідчої комісії;
6) припинення його громадянства або виїзд на постійне проживання за межі України;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
8) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
9) неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
10) його смерть».
 
12. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-9- Прутнік Е.А.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України 1995 р., № 19, ст.134 із наступними змінами):
а) пункт п’ятий статті 18 викласти в такій редакції:
«5. Підготовка і попередній розгляд питання про призначення Верховною Радою України на посаду та звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.»
У зв'язку з цим частини другу вважати відповідно частиною третьою.
 
Враховано   2. Частину п’яту статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146) викласти в такій редакції:
«5. Підготовка і попередній розгляд питання про призначення Верховною Радою України на посаду та звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівників Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України «.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.