Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
 
   "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. Внести зміни до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 253; 2006 р., № 22, ст. 199), виклавши його в такій редакції:
 
   І.Внести зміни до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 253; 2006 р., № 22, ст. 199), виклавши його в такій редакції:
 
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
 
   Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
 
8. Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.
 
9. Стаття 1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
 
   Стаття 1. Законодавство України у сфері прогнозування та визначення пріоритетів
Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України, закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".
 
10. Стаття 2. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - науково, економічно і соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), що формуються та реалізуються в інтересах створення конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок та забезпечення національної безпеки і конкурентоспроможності економіки.
 
-1- Самойлик К.С.
Статтю 2 викласти у редакції
"Стаття 2 Визначення термінів.
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення.
пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок - напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, що визначаються на середньостроковий період (до 5 років) в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх реалізації.
 
Враховано   Стаття 2. Визначення термінів
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення.
пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок - напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, що визначаються на середньостроковий період (до 5 років) в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх реалізації.
Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року
Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року:
1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
2) інформаційні та комунікаційні технології;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
6) нові речовини і матеріали;
 
    -2- Самойлик К.С.
Статтю 5 зробити статтею 3, а статті 3-4 відповідно 4 і 5
 
Враховано    
11. Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки формуються Міністерством освіти і науки України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі довгострокового прогнозу науково-технічного розвитку і визначаються Верховною Радою України за пропозиціями Кабінету Міністрів України, що подаються до 1 березня передостаннього року дії попередніх пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
 
-3- Самойлик К.С.
Викласти цю статтю у редакції:
"Стаття 4. Формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні
Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінет Міністрів України з залученням Національної академії наук України, галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади розробляє і здійснює державну цільову програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України у відповідності до Закону України "Про державні цільові програми".
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, підготовлені згідно державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, обговорюються в науковій громадськості і за рішенням Кабінету Міністрів України подаються до Верховної Ради України для корегування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених статтею 3 цього Закону, або їх заміни.
До кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінетом Міністрів подаються наступні матеріали:
обґрунтування необхідності прийняття пріоритетного напряму, очікувані результати та їх вплив на економіку України;
оцінка науково-технічного потенціалу та наукових шкіл, які будуть задіяні в реалізації пріоритетного напряму, оцінка існуючих об’єктів інтелектуальної власності та наукових результатів, що будуть покладені в основу реалізації пріоритетного напряму;
пропозиції до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, визначення фахівців та базових наукових установ, що мають здійснювати науково-технічний супровід пріоритетного напряму;
концепція реалізації пріоритетного напряму та оцінка фінансових, матеріально-технічних ресурсів, що мають бути залучені для його реалізації.
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки затверджуються Верховною Радою України шляхом внесення змін до статті 3 цього Закону.
 
Враховано   Стаття 4. Формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні
Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінет Міністрів України з залученням Національної академії наук України, галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади розробляє і здійснює державну цільову програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України у відповідності до Закону України "Про державні цільові програми".
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, підготовлені згідно державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, обговорюються в науковій громадськості і за рішенням Кабінету Міністрів України подаються до Верховної Ради України для корегування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених статтею 3 цього Закону, або їх заміни.
До кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінетом Міністрів подаються наступні матеріали:
обґрунтування необхідності прийняття пріоритетного напряму, очікувані результати та їх вплив на економіку України;
оцінка науково-технічного потенціалу та наукових шкіл, які будуть задіяні в реалізації пріоритетного напряму, оцінка існуючих об’єктів інтелектуальної власності та наукових результатів, що будуть покладені в основу реалізації пріоритетного напряму;
пропозиції до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, визначення фахівців та базових наукових установ, що мають здійснювати науково-технічний супровід пріоритетного напряму;
концепція реалізації пріоритетного напряму та оцінка фінансових, матеріально-технічних ресурсів, що мають бути залучені для його реалізації.
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки затверджуються Верховною Радою України шляхом внесення змін до статті 3 цього Закону.
 
12. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом формування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, що є підставою розроблення та виконання відповідних державних цільових програм, а також формування державного замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.
 
-4- Зубець М.В.
Викласти статтю у редакції:
"Стаття 5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок державних цільових програм, державного замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок формується центральним органом виконавчої влади в сфері науки за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі результатів державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України і затверджується Кабінетом Міністрів України протягом шести місяців з часу вступу у дію статті 3 цього Закону або її нової редакції.
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок за результатами їх реалізації може корегується протягом терміну дії пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
Корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок здійснює Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в сфері науки.
Обсяги коштів що спрямовуються на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки щорічно визначаються Законом України про Державний бюджеті України.
На реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з Державного бюджету України спрямовується не менше 30 відсотків коштів загального обсягу видатків на науку.
З метою забезпечення координації робіт з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за поданням центрального органу виконавчої влади в сфері науки Кабінетом Міністрів України утворюються консультативний орган – координаційна рада, до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій.
Положення про координаційну раду з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   Стаття 5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок державних цільових програм, державного замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.
 
13. Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок формується кожні п’ять років Міністерством освіти і науки України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі середньострокового прогнозу науково-технічного розвитку і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок формується центральним органом виконавчої влади в сфері науки за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі результатів державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України і затверджується Кабінетом Міністрів України протягом шести місяців з часу вступу у дію статті 3 цього Закону або її нової редакції.
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок за результатами їх реалізації може корегується протягом терміну дії пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
Корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок здійснює Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в сфері науки.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, щорічно визначаються Законом України про Державний бюджеті України.
На реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з Державного бюджету України спрямовується не менше 30 відсотків коштів загального обсягу видатків на науку.
 
14. Стаття 4. З метою забезпечення координації робіт з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки при Міністерстві освіти і науки України утворюється консультативний орган - координаційна рада, до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України і галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій.
 
   З метою забезпечення координації робіт з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за поданням центрального органу виконавчої влади в сфері науки Кабінетом Міністрів України утворюються консультативний орган – координаційна рада, до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій.
Положення про координаційну раду з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
15. Положення про координаційну раду та її персональний склад затверджує Міністерство освіти і науки України.
 
      
16. Стаття 5. Пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2017 року є:
 
-5- Полохало В.І.
Викласти статтю у редакції
Стаття 5. Пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року є:
 
Враховано      
17. 1) фундаментальні наукові дослідження світового рівня;
 
-6- Полохало В.І.
Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року:
1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 
Враховано      
18. 2) прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки, результати впровадження яких найбільше сприятимуть забезпеченню розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції та послуг в інтересах національної безпеки та конкурентоспроможної економіки;
 
-7- Полохало В.І.
2) інформаційні та комунікаційні технології;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
6) нові речовини і матеріали;
 
Враховано      
19. 3) інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.
 
-8- Полохало В.І.
Доповнити новою статтею 6
"Стаття 6. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики, корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, завдань державних цільових програм, державного замовлення Кабінет Міністрів України організує системний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки.
Узагальнення інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів та отримані результати щорічно до 1 липня поточного року подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України".."
 
Враховано   Стаття 6. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики, корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, завдань державних цільових програм, державного замовлення Кабінет Міністрів України організує системний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки.
Узагальнення інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів та отримані результати щорічно до 1 липня поточного року подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України".
 
20. Стаття 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.".

-9- Зубець М.В.
Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.".
Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом;
протягом року переглянути існуючі загальнодержавні і державні цільові програми та переформувати їх відповідно до визначених пріоритетних напрямів, визначених цим Законом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
протягом року забезпечити перегляд чинних державних цільових програми та привести їх у відповідність до пріоритетних напрямів, визначених цим Законом.