Кількість абзаців - 2466 Таблиця поправок


Проект Закону про судоустрій і статус суддів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про судоустрій і статус суддів
 
-1- Кармазін Ю.А.
Необхідно передбачити у законі загальні норми:
1) всі окремі частини тексту повинні бути пронумеровані;
2) всі судді і особи, які забезпечують їхню діяльність повинні бути громадянами України, які є громадянами України протягом 10 років, і не мають подвійного громадянства;
3) всі суди повинні мати офіційні веб-сайти;
4)в проекті замінити термін "Вища кваліфікаційна комісія" в усіх відмінках на "Кваліфікаційна комісія" в усіх відмінках.
 
Враховано частково   Про судоустрій і статус суддів
 
3. Цей Закон визначає правові засади судоустрою і статус суддів в Україні - організацію здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, статус судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також установлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів.
 
-2- Прокопчук Ю.В.
Преамбулу доповнити словами "та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів".
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.
 
4.

 
-3- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Преамбулу проекту Закону викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає правові засади функціонування судової влади в Україні: організацію судової влади та здійснення правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, систему органів, відповідальних за належний рівень суддівського корпусу, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також статус професійного судді, народного засідателя, присяжного і регулює відносини, пов’язані із забезпеченням незалежності судді, встановлює порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та звільнення його з посади, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та суддів, регулює інші питання судоустрою та статусу суддів".
 
Враховано частково      
    -4- Кармазін Ю.А.
Викласти преамбулу закону в такій редакції: "Цей Закон встановлює правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус суддів в Україні, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою.".
 
Враховано частково    
5. Розділ І. Засади організації судової влади
 
   Розділ І. Засади організації судової влади
 
6. Стаття 1. Правосуддя в Україні
 
-5- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У назві статті 1 слово "правосуддя" замінити словами "судова влада".
 
Враховано   Стаття 1. Судова влада
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 1, виклавши її в такій редакції: "Стаття 1. Судова влада".
 
Враховано    
    -7- Шпенов Д.Ю.
У статті 1 назву викласти в редакції:
"Стаття 1. Судова влада"
 
Враховано    
7. 1. Судова влада в Україні відповідно до конституційного принципу поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно з законом.
 
-8- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
"1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу державної влади здійснюється судами, які здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Конституцією України і відповідно до законів України."
 
Враховано частково   1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засадах поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом.
 
    -9- Бабурін О.В.
У частині першій статті 1 слова: "незалежними та безсторонніми" виключити.
 
Відхилено    
8. 2. Судову владу реалізовують судді шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
 
-10- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 2 статті 1 слово "судді" замінити словами "професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні".
 
Враховано   2. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.
 
    -11- Прокопчук Ю.В.
У ч. 2 статті 1
слово "реалізовують" змінити на "здійснюють"
 
Відхилено    
    -12- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 після слова "судді" доповнити словами "та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні"
 
Враховано    
9. 3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю 1 в такій редакції:
"Стаття 1. Судова влада"
1. Судова влада - складова державної влади України, яка в установленому законом порядку здійснює правосуддя для захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права.
2. Органами судової влади в Україні є Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції, а також органи, які забезпечують функціонування судів і діяльність суддів.
3. Правосуддя в Україні здійснюється судами загальної юрисдикції і Конституційним Судом України.
4. Професійні судді та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя народні засідателі і присяжні є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади.
5. Правосуддя здійснюється у формі конституційного, цивільного, господарського, адміністративного, кримінального судочинства та судочинства у справах про адміністративні правопорушення.
6. Єдність судової влади - основа організації та діяльності судів.
7. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.".
 
Враховано редакційно   3. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
 
10. Стаття 2. Завдання суду
 
-14- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 2, виклавши її в такій редакції: "Стаття 2. Завдання судової влади".
 
Відхилено   Стаття 2. Завдання суду
 
11. 1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і основоположних свобод, гарантованих Конституцією і законами України.
 
-15- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 1 статті 2 слова "і законами України" замінити словами "законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", слово "основоположних" виключити.
 
Враховано   1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -16- Шпенов Д.Ю.
У статті 2 виключити слово "основоположних", оскільки Конституція України не передбачає такого визначення для свобод.
 
Враховано    
    -17- Мойсик В.Р.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Завдання суду
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права та справедливості, забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави".
 
Відхилено    
    -18- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю 2 в такій редакції:
"Стаття 2. Завдання судової влади
1.Завданням судової влади є здійснення правосуддя з метою захисту гарантованих Конституцією, законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права.".
 
Враховано частково    
12. Стаття 3. Система судів України
 
-19- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 3, виклавши її в такій редакції: "Стаття 3. Судова система України".
 
Враховано   Стаття 3. Судова система України
 
    -20- Шпенов Д.Ю.
У статті 3 назву статті викласти в редакції:
"Стаття 3. Суди"
 
Відхилено    
    -21- Шпенов Д.Ю.
У статті 3 назву статті викласти в редакції:
"Стаття 3. Судова система України"
 
Враховано    
13. 1. Систему судів України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.
 
-22- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції: " 1. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.".
 
Враховано частково   1. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції.
 
    -23- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 викласти в редакції: "Судами в Україні є суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції"
 
Відхилено    
    -24- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 викласти в редакції: "Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції"
 
Враховано    
14. 2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.
 
   2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.
 
15. 3. Система судів забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
-25- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 3 викласти в такій редакції: "3. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України." .
 
Враховано   3. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
16. 4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
   4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
17. 5. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
   5. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
18. Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів
 
   Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів
 
19. 1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами.
 
-26- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У статті 4 після слів "іншими законами" доповнити словом "України".
 
Враховано   1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
 
    -27- Прокопчук Ю.В.
Ст. 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів.
Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України" та іншими законами".
 
Відхилено    
    -28- Кармазін Ю.А.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство про судову владу
1. Система й організація судової влади, статус суддів визначаються Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України", цим Законом та іншими законами України." .
 
Відхилено    
    -29- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 4-1 (тут і далі застосовується позначка прим, аби у випадку підтримки проекту було легше імплементувати текст у вже прийнятий проект) такого змісту, змінивши подальшу нумерацію статей:
"Стаття 4-1.Верховенство права
1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.
3. Звернення до суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
4. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.".
 
Відхилено    
20. Стаття 5. Здійснення правосуддя виключно судами
 
-30- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 5, виклавши її в такій редакції: "Стаття 5. Здійснення правосуддя"
 
Враховано   Стаття 5. Здійснення правосуддя
 
21. 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
 
   1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
 
22. 2. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом.
 
   2. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом.
 
23. 3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Здійснення правосуддя
1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами шляхом розгляду цивільних справ, господарських справ, адміністративних справ, кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, справ конституційної юрисдикції. Під час здійснення правосуддя суди виконують повноваження органів судової влади.
2. Справи у судах розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або колегією у складі судді та народних засідателів, а у справах, визначених цим Законом, правосуддя здійснюється судом присяжних.
3. Суд присяжних реалізує владу народу на здійснення правосуддя через своїх представників, об’єднаних у колегію присяжних. Професійний суддя організовує розгляд справи та винесення вердикту присяжними. Не допускається звуження компетенції суду присяжних і обмеження прав присяжних. Підвідомчість та підсудність суду присяжних може бути розширена законом.
4. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили виконання функцій суду, несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком".
 
Відхилено   3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.
 
    -32- Шпенов Д.Ю.
Останнє речення частини 3 статті 5 виключити.
 
Враховано    
24. Стаття 6. Самостійність судів
 
-33- Бабурін О.В.
Назву статті 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Самостійність судів і незалежність суддів"
 
Відхилено   Стаття 6. Самостійність судів
 
25. 1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права.
 
-34- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: "1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права. Гарантії самостійності судів закріплюються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.".
 
Враховано редакційно   1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права.
 
    -35- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 6 виключити слово "незаконного".
 
Відхилено    
    -36- Бабурін О.В.
Частину першу статі 6 викласти у такій редакції:
"1. Суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, судді є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права, тобто гарантуючи можливості для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України, норми якої є нормами прямої дії".
 
Відхилено    
26. 2. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.
 
-37- Мойсик В.Р.
У частині другій статті 6 слово "незаконного" виключити, що відповідатиме частині другій статті 126 Конституції України, згідно якої забороняється вплив на суддів у будь-який спосіб.
 
Відхилено   2. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.
 
    -38- Прокопчук Ю.В.
У ч. 2 статті 6 слово "є" змінити на "можуть бути"
 
Відхилено    
27. 3. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
-39- Бондик В.А.
У частині третій статті 6 слова: "авторитету суддів" замінити на слова "авторитету правосуддя";
 
Відхилено   3. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
    -40- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 6 викласти в такій редакції: "3. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів, народних засідателів і присяжних у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суду, честі та гідності судді чи впливу на безсторонність суду забороняються і тягне за собою відповідальність, установлену законом.".
 
Відхилено    
28. 4. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до цього Закону діє суддівське самоврядування.
 
-41- Бондик В.А.
Частину четверту статті 6 виключити;
 
Відхилено   4. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до цього Закону діє суддівське самоврядування.
 
    -42- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 6 новими частинами 5-7 такого змісту:
"5. У Державному бюджеті України окремими рядками визначаються розміри видатків на утримання Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також апеляційних і місцевих судів.
6. Розмір видатків у Державному бюджеті України на утримання судів не може бути зменшений у поточному році.
7. Суди є юридичними особами, мають печатки з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.".
 
Враховано редакційно    
29. Стаття 7. Право на судовий захист
 
   Стаття 7. Право на судовий захист
 
30. 1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.
 
-43- Мойсик В.Р.
У статті 7 частину першу перед словом "інтересів" доповнити словом "законних"
 
Враховано   1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.
 
    -44- Бабурін О.В.
Частину першу статті 7 після слів "свобод та" доповнити словом "законних".
 
Враховано    
31. 2. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України.
 
-45- Стретович В.М.
Ч. 2 ст. 7 викласти в такій редакції:
"2. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють місцеві та апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди і Верховний Суд України".
 
Відхилено   2. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України.
 
    -46- Прокопчук Ю.В.
Частину другу ст. 7 після слів "в Україні діють суди першої, апеляційної" доповнити словами "та суд"; слова "і Верховний Суд України" виключити.
 
Відхилено    
    -47- Мойсик В.Р.
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди і Верховний Суд України".
 
Відхилено    
    -48- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Ч. 2 ст. 7 викласти в такій редакції:
"2. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють місцеві та апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди і Верховний Суд України".
Таким чином привести зміст статті у відповідність до ст. 125 Конституції України.
 
Відхилено    
32. 3. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня.
 
-49- Прокопчук Ю.В.
У ч. 3 статті 7 слова "будь-якого рівня" змінити на "першої, апеляційної, касаційної інстанції та Верховному Суді України"
 
Відхилено   3. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції.
 
    -50- Шпенов Д.Ю.
В частині третій статті 7 слова "будь-якого рівня" замінити на слова "будь-якої інстанції".
 
Враховано    
33. 4. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України.
 
   4. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України.
 
34. Стаття 8. Право на повноважний суд
 
   Стаття 8. Право на повноважний суд
 
35. 1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.
 
   1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.
 
36. 2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.
 
-51- Бондик В.А.
З частини другої статті 8 слова "На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб" перенести до частини третьої статті 15 проекту;
 
Відхилено   2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.
 
37. Стаття 9. Рівність перед законом і судом
 
   Стаття 9. Рівність перед законом і судом
 
38. 1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
 
   1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
 
39. Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд
 
   Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд
 
40. 1. Кожен має право користуватися правовою допомогою.
 
   1. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
 
41. 2. Для надання правової допомоги в Україні діє адвокатура. У випадках, установлених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом. У випадках, визначених законом, правова допомога надається безоплатно.
 
-52- Мойсик В.Р.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд
Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура".
 
Враховано   2. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом.
3. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура.
 
    -53- Швець В.Д.
Викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд
1. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
2. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом.
3. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура".
 
Враховано    
    -54- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції:
"2. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах діє адвокатура, а у випадках, передбачених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги, права та обов'язки адвокатів і інших осіб, які беруть участь у справі, визначаються законом. У випадках, визначених законом, правова допомога надається безоплатно." .
 
Враховано редакційно    
42. Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
 
   Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
 
43. 1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
 
-55- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції: "1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про дату, час і місце розгляду справи та про прийняте у ній судове рішення. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.".
 
Враховано редакційно   1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
 
44. 2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.
 
-56- Бондик В.А.
У частині другій статті 11 Проекту слова: "звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури" виключити;
 
Враховано   2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.
 
    -57- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції:
"2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо- відеотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.".
 
Відхилено    
45. 3. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.
 
   3. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.
 
46. 4. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
-58- Джоджик Я.І.
Доповнити п.4
"Всі судові рішення не пізніше трьох місячного строку після вступу в силу розміщуються на веб-сайті Верхового Суду України для загального огляду. Розміщення здійснюється з урахуванням обмежень, прямо встановлених законом. Такі обмеження можуть стосуватись комерційної таємниці чи особистої інформації учасників процесу".
 
Відхилено   4. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
    -59- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 11-1 такого змісту (змінивши подальшому нумерацію статей):
"Стаття 11-1. Змагальність і диспозитивність судового процесу
1.Розгляд справ у всіх судах відбувається на засадах змагальності сторін та диспозитивності.
2.Змагальність полягає у наданні можливості особам, які беруть участь у справі, подавати докази й адресовані суду заяви, брати участь у дослідженні доказів, а також у дебатах учасників судового процесу та у здійсненні інших процесуальних дій.
3.Диспозитивність полягає у наданні можливості особам, які беруть участь у справі, користуватися рівними правами та свободою у наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом.
4.Суд зобов'язаний створювати умови для осіб, які беруть участь у справі, в реалізації ними своїх прав та обов'язків у судовому засіданні з метою з'ясування об'єктивних обставин, а також доведення чи спростування вини.".
 
Відхилено    
47. Стаття 12. Мова судочинства
 
-60- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 12, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах".
 
Враховано   Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах
 
48. 1. Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
 
-61- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 12 викласти в такій редакції:
"1. Судочинство і діловодство в судах України провадиться державною мовою.".
 
Враховано   1. Судочинство і діловодство в судах України провадиться державною мовою.
 
49. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою.
 
-62- Логвиненко О.С.
Частину 2 статті 12 виключити
 
Відхилено   2. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою.
 
    -63- Кирильчук Є.І.
Частину 2 статті 12 виключити
 
Відхилено    
    -64- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 12 викласти в такій редакції:
"2. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою.".
 
Враховано    
50. Суди реалізовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.
 
-65- Прокопчук Ю.В.
Абзац третій ст. 12 після слова "Суди" слова "реалізовують державну мову в процесі судочинства та" виключити.
 
Відхилено   3. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.
 
    -66- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В частині третій слово "реалізовують" замінити словом "використовують";
 
Враховано    
    -67- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
"3. Особам, які беруть участь у справі і не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, забезпечується право користуватися послугами перекладача.".
 
Відхилено    
51. У судах, розташованих у місцях компактного проживання громадян іншої національності, можуть використовуватися, поряд з державною, їхні національні мови.
 
-68- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину четверту доповнити словами "в порядку, встановленому процесуальним законом";
 
Враховано   4. У судах, поряд з державною, можуть використовуватися регіональні мови або мови меншин відповідно до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" в порядку, встановленому процесуальним законом.
5. Використання в судочинстві регіональних мов або мов меншин гарантується державою та забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
    -69- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У статті 12 частину 4 виключити, оскільки їх положення не відповідають ст. 10 Конституції України.
 
Відхилено    
    -70- Бабурін О.В.
Абзац 4 частини першої статті 12 виключити.
 
Відхилено    
52. Особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою судочинства, забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи, виступати в суді рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють, чи користуватися послугами перекладача.
 
-71- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частини п’яту вилучити.
 
Враховано      
53. Учасникам процесу, які не володіють мовою судочинства і порушують клопотання про забезпечення ведення процесу іншою мовою, суд забезпечує ведення процесу такою мовою чи дозволяє користуватися послугами перекладача.
 
-72- Шпенов Д.Ю.
В останньому реченні частини 1 статті 12 замінити слова "порушують клопотання" на "заявляють клопотання".
 
Відхилено      
    -73- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У статті 12 частину 6 виключити, оскільки їх положення не відповідають ст. 10 Конституції України.
 
Враховано    
    -74- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частини шосту вилучити.
 
Враховано    
    -75- Стецьків Т.С.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
„Стаття 12. Мова судочинства
1. Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
2. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом.
3. Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також користуватись при цьому послугами перекладача. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою".
 
Відхилено    
    -76- Мойсик В.Р.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Мова судочинства
Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою.
Судові документи складаються державною мовою".
 
Відхилено    
    -77- Швець В.Д.
Викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Мова судочинства
1. Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
2. Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися в судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою.
3. Судові документи складаються державною мовою".
 
Відхилено    
    -78- Джоджик Я.І.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Судочинство в Україні провадиться державною мовою. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом. Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою та послугами перекладача у судовому процесі. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою".
 
Відхилено    
54. Стаття 13. Обов'язковість судових рішень
 
   Стаття 13. Обов'язковість судових рішень
 
55. 1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України.
 
   1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України.
 
56. 2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом.
 
-79- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції:
"2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень, що набрали законної сили, для судів, органів прокуратури, слідства, дізнання, визначається процесуальним законом.".
 
Враховано редакційно   2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається процесуальним законом.
 
57. 3. Судові рішення інших держав є обов’язковими до виконання на території України за умов, визначених законом, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   3. Судові рішення інших держав є обов’язковими до виконання на території України за умов, визначених законом, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
58. 4. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   4. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
59. Стаття 14. Право на оскарження судового рішення
 
   Стаття 14. Право на оскарження судового рішення
 
60. 1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а також перегляд справи Верховним Судом України.
 
-80- Прокопчук Ю.В.
У ст. 14 після слів "мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення," доповнити словами "крім випадків, встановлених законом", слова "а також перегляд справи Верховним Судом України" виключити.
 
Відхилено   1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а також на перегляд справи Верховним Судом України.
 
    -81- Бондик В.А.
У частині першій статті 14 Проекту після слів "а також перегляд справи Верховним Судом України" додати слова "у встановленому Законом порядку"
 
Відхилено    
    -82- Прокопчук Ю.В.
З ч.1 статті 14 слова "у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом" виключити
 
Відхилено    
    -83- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 14 викласти в такій редакції:
"1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, крім випадків, встановлених законом.".
 
Враховано редакційно    
    -84- Стретович В.М.
Ст. 14 викласти в такій редакції:
"1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. Законом можуть бути визначені також інші форми оскарження та перегляду судових рішень".
 
Відхилено    
    -85- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Ст. 14 викласти в такій редакції:
"1. Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. Законом можуть бути визначені також інші форми оскарження та перегляду судових рішень".
 
Відхилено    
61. Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ
 
   Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ
 
62. 1. Справи у судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, -колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.
 
-86- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"1. Справи у судах розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або колегією у складі судді та народних засідателів, а у справах, визначених цим Законом, правосуддя здійснюється судом присяжних.
 
Відхилено   1. Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, - колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.
 
    -87- Мойсик В.Р.
Частини першу та другу статті 15 замінити трьома частинами такого змісту:
"1. Справи у місцевих судах розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках, визначених процесуальним законом, - також судом присяжних.
2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
Розгляд справ в спеціалізованих судах, в апеляційному та касаційному порядку, а також в інших випадках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних суддів відповідно до закону. Перегляд справ Верховним Судом України здійснюється у складі, встановленому процесуальним законом".
У зв’язку з цим частини третю-шосту вважати частинами четвертою-сьомою.
 
Відхилено    
    -88- Швець В.Д.
Частини першу та другу статті 15 замінити трьома частинами такого змісту:
"1. Справи у місцевих судах розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках, визначених процесуальним законом, -також судом присяжних.
2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
3.Розгляд справ в спеціалізованих судах, в апеляційному та касаційному порядку, а також в інших випадках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних суддів відповідно до закону. Перегляд справ Верховним Судом України здійснюється у складі, встановленому процесуальним законом".
У зв'язку з цим частини третю-шосту вважати частинами четвертою-сьомою.
 
Відхилено    
63. 2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
 
   2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
 
64. 3. У судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу, завданням якої є, зокрема, визначення персонального складу суду для розгляду конкретної справи.
 
-89- Шпенов Д.Ю.
У статті 15 частину 3 викласти в редакції:
"Персональний склад суду для розгляду конкретної справи визначається за допомогою автоматизованої системи документообігу суду, порядок функціонування якої визначається процесуальним законом"
або виключити.
 
Враховано частково   3. У судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу.
 
    -90- Толстенко В.Л.
Частину 3 ст. 15 викласти у такій редакції:
"3. Формування складу суду для розгляду конкретної справи у судах загальної юрисдикції здійснюється з використанням автоматизованої системи документообігу у порядку, визначеному процесуальним законом".
 
Відхилено    
    -91- Кармазін Ю.А.
Частини 3-6 статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -92- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 15 новими частинами 3-6 такого змісту:
"3. В апеляційному порядку розгляд справ здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох суддів.
4. У касаційному порядку розгляд справ здійснюється судом колегіально у складі не менше п'яти суддів.
5. При колегіальному розгляді справи судді, народні засідателі і присяжні мають рівні права щодо вирішення віднесених процесуальним законом до їх компетенції питань, пов'язаних з розглядом справи.
6. Усі судові рішення приймаються більшістю голосів суддів, народних засідателів або присяжних складу суду.". Змінити подальшу нумерацію частин статті на 7 - 10.".
 
Відхилено    
65. 4. Персональний склад суду для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою документообігу за принципом вірогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг.
 
-93- Шпенов Д.Ю.
Частини 4-6 статті 15 виключити.
Слова "Персональний склад суду" замінити словами "Суддю-доповідача".
 
Враховано частково   Суддя-доповідач для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою документообігу за принципом вірогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг.
 
    -94- Толстенко В.Л.
Частини 4, 5 ст. 15 виключити
 
Відхилено    
66. 5. При визначенні персонального складу суду для розгляду конкретної справи автоматизованою системою документообігу забезпечується врахування ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону.
 
   4. При визначенні персонального складу суду для розгляду конкретної справи автоматизованою системою документообігу забезпечується врахування ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону.
 
67. 6. Положення про автоматизовану систему документообігу затверджується Радою суддів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України.
 
-95- Кирильчук Є.І.
Частину 6 статті 15 виключити.
 
Відхилено   6. Положення про автоматизовану систему документообігу затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України з урахуванням специфіки спеціалізації судів.
 
    -96- Ківалов С.В.
Частину шосту статті 15 доповнити словами "з урахуванням специфіки спеціалізації судів".
 
Враховано    
    -97- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект статтею 15-1 такого змісту, змінивши подальшу нумерацію статей: "Стаття 15-1. Автоматизована система документообігу в судах
1. В судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу як складова частина Єдиної судової інформаційної системи України.
2. Завданням автоматизованої системи документообігу є, зокрема, визначення персонального складу суду для розгляду конкретної справи за принципом вірогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг. При розподілі справ автоматизованою системою документообігу забезпечується врахування ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог закону.
3. Положення про Єдину судову інформаційну систему України, про автоматизовану систему документообігу затверджується Державною судовою адміністрацією України за поданням Ради суддів України.".
 
Відхилено    
68. Стаття 16. Символи судової влади
 
   Стаття 16. Символи судової влади
 
69. 1. Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України.
 
   1. Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України.
 
70. 2. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знака затверджуються Радою суддів України.
 
-98- Вернидубов І.В.
Статтю 16 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. На будівлях судів держави, в службових кабінетах суддів, в приміщеннях засідань і в залах судових засідань встановлюється Державний прапор України, а також розміщується зображення Державного герба України".
 
Відхилено   2. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знака затверджуються Радою суддів України.
 
    -99- Кармазін Ю.А.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Символи судової влади
1. Символами судової влади є:
1) Державний Прапор України і Державний Герб України;
2) мантія та посадовий знак судді.
2. Суддя здійснює правосуддя в мантії з посадовим знаком судді. Опис мантії і посадового знака судді та порядок користування ними визначаються Положенням про них, яке затверджується З'їздом суддів України.
3. На службових приміщеннях судів встановлюється Державний Прапор України. У залах судових засідань судів розміщується зображення Державного Герба України.".
 
Відхилено    
    -100- Вернидубов І.В.
Доповнити законопроект новою статтею 16-1 такого змісту:
"Стаття 16-1 Друковані видання судів
Суди держави мають право випускати друковані видання в порядку, встановленому законодавством.".
 
Відхилено    
    -101- Вернидубов І.В.
Доповнити законопроект новою статтею 16-2 такого змісту:
"Стаття 16-2 Печатки суді"
Всі суди держави мають печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
 
Відхилено    
71. Розділ ІІ. Суди загальної юрисдикції
 
   Розділ ІІ. Суди загальної юрисдикції
 
72. Глава 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції
 
   Глава 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції
 
73. Стаття 17. Види судів загальної юрисдикції
 
-102- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 17 на "Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції".
 
Враховано   Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції
 
74. 1. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
-103- Стретович В.М.
У ч. 1 ст. 17 слова "та інстанційності" вилучити;
 
Відхилено   1. Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
    -104- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У ч. 1 ст. 17 слова "та інстанційності" вилучити.
 
Відхилено    
75. 2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
 
   2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
 
76. 1) місцеві суди;
 
   1) місцеві суди;
 
77. 2) апеляційні суди;
 
-105- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 17 викласти в такій редакції:
"2) апеляційні суди та вищі спеціалізовані суди;".
 
Відхилено   2) апеляційні суди;
 
78. 3) вищі спеціалізовані суди;
 
   3) вищі спеціалізовані суди;
 
79. 4) Верховний Суд України.
 
-106- Прокопчук Ю.В.
Частину другу ст. 17 викласти в такій редакції:
"2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
1) місцеві суди;
2) апеляційні суди та вищі спеціалізовані суди;
3) Верховний Суд України"
 
Відхилено   4) Верховний Суд України.
 
    -107- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
місцеві загальні та спеціалізовані суди;
апеляційні загальні та спеціалізовані суди;
вищі спеціалізовані суди;
Верховний Суд України."
 
Відхилено    
    -108- Швець В.Д.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"2. Систему судів загальної юрисдикції складають:
1) місцеві загальні та спеціалізовані суди;
2) апеляційні загальні та спеціалізовані суди;
3) вищі спеціалізовані суди;
4) Верховний Суд України.".
 
Відхилено    
80. 3. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.
 
-109- Прокопчук Ю.В.
В частині третій ст. 17 речення "Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди" виключити.
 
Відхилено   3. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.
 
81. 4. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:
 
   4. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:
 
82. єдиними засадами організації та діяльності судів;
 
   єдиними засадами організації та діяльності судів;
 
83. єдиним статусом суддів;
 
   єдиним статусом суддів;
 
84. обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;
 
   обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;
 
85. забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами касаційної інстанції норм матеріального права;
 
-110- Лабунська А.В.
Частину 4 статті 17 після слів "забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами касаційної інстанції норм матеріального" доповнити словами "та процесуального"; після слів "судами", доповнити словом " (судом)".
 
Враховано частково   забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами (судом) касаційної інстанції норм матеріального права;
 
    -111- Стецьків Т.С.
В абзаці 5 частини четвертої статті 17 після слова „матеріального" доповнити словами „і процесуального".
 
Відхилено    
    -112- Стретович В.М.
У абз. 5 ч. 4 ст. 17 слова "касаційної інстанції" замінити словами "загальної юрисдикції", слова "норм матеріального права" замінити словом "законодавства".
 
Відхилено    
    -113- Мойсик В.Р.
у частині четвертій статті 17 слова "забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами касаційної інстанції норм матеріального права" замінити словами "забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування норм матеріального та процесуального права судами загальної юрисдикції".
 
Відхилено    
    -114- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У абз. 5 ч. 4 ст. 17 слова "касаційної інстанції" замінити словами "загальної юрисдикції", слова "норм матеріального права" замінити словом "законодавства".
 
Відхилено    
    -115- Швець В.Д.
У частині четвертій статті 17:
слова "забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами касаційної інстанції норм матеріального права" замінити словами "забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування норм матеріального та процесуального права судами загальної юрисдикції".
 
Відхилено    
    -116- Бабурін О.В.
У абзаці 5 ч. 4 ст. 17 слова "касаційної інстанції" виключити.
 
Відхилено    
86. обов'язковістю виконання на території України судових рішень;
 
   обов'язковістю виконання на території України судових рішень;
 
87. єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;
 
   єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;
 
88. фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;
 
   фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;
 
89. вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.
 
-117- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 17 викласти в такій редакції:
"4. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:
1) єдиними засадами організації та діяльності судів;
2) єдиним статусом суддів;
3) обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;
4) забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законодавства судами загальної юрисдикції;
5) обов'язковістю виконання на території України судових рішень;
6) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;
7) фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;
8) вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.".
 
Враховано редакційно   вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.
 
    -118- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Територіальність та спеціалізація
1. Система судів будується за принципами територіальності та спеціалізації і повинна забезпечити доступність правосуддя для кожної особи.
2. Суди утворюються з урахуванням адміністративно-територіального устрою України.
3. Спеціалізація передбачає створення спеціалізованих судів як окремих підсистем судових органів, для розгляду визначених процесуальним законом категорій справ або з цією метою – запровадження спеціалізації суддів з розгляду окремих категорій справ у судах.
4. Спеціалізація запроваджується за предметною, предметно-суб'єктною та іншими ознаками правовідносин.".
 
Відхилено    
90. Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
 
-119- Бабурін О.В.
Назву статті 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції та спеціалізація суддів".
 
Відхилено   Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
 
91. 1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.
 
-120- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В частині першій статті 18 слова "справ про адміністративні правопорушення" вилучити.
 
Враховано   1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.
 
    -121- Бабурін О.В.
Частину першу статі 18 викласти у такій редакції:
"1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді справ таких видів:
- цивільних справ;
- кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення;
- господарських справ;
- адміністративних справ.
Цивільні справи, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення розглядаються загальними судами.
Для розгляду господарських та адміністративних справ запроваджується спеціалізація судів".
 
Відхилено    
    -122- Кармазін Ю.А.
Частини 1-2 статті 18 викласти в такій редакції:
"1. У системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
2. Спеціалізованими судами є господарські та адміністративні суди.
3. У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції." .
 
Відхилено    
    -123- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 18 викласти у такій редакції:
"1. Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ".
 
Враховано    
92. 2. У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.
 
-124- Прокопчук Ю.В.
Ст. 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції.
1. У системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.
2. Спеціалізованими судами є господарські та адміністративні суди.
3. У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції".
 
Відхилено   2. У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.
 
    -125- Мойсик В.Р.
Статтю 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій.
Спеціалізованими судами є господарські та адміністративні суди.
У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції".
 
Відхилено    
    -126- Швець В.Д.
Статтю 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
1. Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій.
2.Спеціалізованими судами є господарські та адміністративні суди
3. У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції".
 
Відхилено    
93. Стаття 19. Порядок утворення судів
 
-127- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 19 на "Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції".
 
Відхилено   Стаття 19. Порядок утворення судів
 
94. 1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
 
-128- Болюра А.В.
У частині першій статті 19 після слів "спеціалізованого суду" додати слова "за згодою парламенту.".
 
Відхилено   1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
 
    -129- Мармазов Є.В.
Частину першу ст.19 викласти у такій редакції:
"Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозицій голови відповідного вищого спеціалізованого суду та голови Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -130- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
„1. Суди загальної юрисдикції утворюються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду".
 
Відхилено    
    -131- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України. До подання Голови Верховного Суду України додаються висновки голови відповідного вищого спеціалізованого суду, голови Державної судової адміністрації України, якщо їх було надано за зверненням Голови Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -132- Бабурін О.В.
Частину першу статі 19 викласти у такій редакції:
"1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Державної судової адміністрації України на підставі пропозиції голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду".
 
Відхилено    
95. 2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
   2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
 
96. 3. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.
 
-133- Прокопчук Ю.В.
У ч. 3 статті 19 слово "потреба поліпшити доступність" змінити на "необхідність забезпечення доступності"
 
Відхилено   3. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.
 
    -134- Стецьків Т.С.
У частині третій статті 19 слова „чи ліквідації суду" замінити словами „ (у тому числі шляхом реорганізації)".
 
Відхилено    
97. 4. Кількість суддів у суді визначається Міністром юстиції України за поданням Державної судової адміністрації України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
 
-135- Мармазов Є.В.
Частину четверту ст.19 проекту викласти у такій редакції:
"Кількість суддів у суді визначається Президентом України за поданням Державної судової адміністрації на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду та голови Верховного Суду України, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів".
 
Відхилено   4. Кількість суддів у суді визначається Державною судовою адміністрацією України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
 
    -136- Ківалов С.В.
Частину четверту статті 19 викласти в такій редакції:
"4. Кількість суддів у суді визначається Державною судовою адміністрацією України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.".
 
Враховано    
    -137- Бабурін О.В.
Частину четверту статі 19 викласти у такій редакції:
"4. Кількість суддів у суді визначається Президентом України за поданням Державної судової адміністрації України на підставі пропозиції голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів."
 
Відхилено    
    -138- Кирильчук Є.І.
Викласти частину 4 статті 19 проекту Закону у відповідності до вимог пункту 23 частини 1 статті 106 Конституції України, де утворення (а відтак і ліквідація) судів віднесено до повноважень Президента України, питання визначення кількості суддів у суді, яке також є установчим і прямо пов’язано з утворенням суду, також має вирішуватись Главою держави, а не Міністром юстиції.
 
Відхилено    
    -139- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Частину 4 статті 19 викласти у такій редакції:
"Кількість суддів у суді визначається та може змінюватися Президентом України за поданням Ради суддів України з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів".
 
Відхилено    
    -140- Лабунська А.В.
Статтю 19 викласти в такій редакції :
"1. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, погодженого з відповідною радою суддів.
2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
3. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.
4. Кількість суддів у суді визначається Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду погодженого з Державною судовою адміністрацією України та відповідною радою суддів, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.".
 
Відхилено    
    -141- Швець В.Д.
Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Порядок утворення судів
1. Суди загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України, утворюються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
2. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
3. Підставами для утворення суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.
4. Кількість суддів у суді, крім Верховного Суду України, визначається Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови Верховного Суду України чи голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
5. Указ Президента України про утворення суду загальної юрисдикції, визначення кількості суддів у суді після його видання скріплюється підписами Прем'єр-міністра України і Міністра юстиції України".
 
Відхилено    
    -142- Прокопчук Ю.В.
Ст. 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів.
1. Суди загальної юрисдикції, відповідно до вимог цього Закону, утворює і ліквідовує Президент України за поданням Голови Верховного Суду України.
2. Кількість суддів і заступників голів судів визначається Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України.
3. Місцеві суди утворюються Президентом України у порядку, встановленому цим Законом, з визначенням території, на яку поширюється територіальна підсудність суду.
4. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального устрою, передислокація військ або реорганізація Збройних Сил України, зміна визначеної цим Законом системи судів, а також інші підстави, передбачені законом.
5. У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, району, в якому він знаходиться, або інша назва".
 
Відхилено    
    -143- Мойсик В.Р.
Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Порядок утворення судів
Суди загальної юрисдикції, крім Верховного Суду України, утворюються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду.
Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.
Підставами для утворення суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.
Кількість суддів у суді, крім Верховного Суду України, визначається Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови Верховного Суду України чи голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
Указ Президента України про утворення суду загальної юрисдикції, визначення кількості суддів у суді після його видання скріплюється підписами Прем’єр-міністра України і Міністра юстиції України".
 
Відхилено    
    -144- Кармазін Ю.А.
Частини 1-5 статті 19 викласти в такій редакції:
"1. Суди загальної юрисдикції, відповідно до вимог цього Закону, утворює і ліквідовує Президент України за поданням Пленуму Верховного Суду України.
2. Кількість суддів і заступників голів судів визначається Президентом України за поданням Пленуму Верховного Суду України, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів
3. Місцеві суди утворюються Президентом України у порядку, встановленому цим Законом, з визначенням території, на яку поширюється територіальна підсудність суду.
4. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального устрою, передислокація військ або реорганізація Збройних Сил України, зміна визначеної цим Законом системи судів, а також інші підстави, передбачені законом.
5. У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, району, в якому він знаходиться, або інша назва.".
 
Відхилено    
    -145- Кирильчук Є.І.
Статтю 19 проекту Закону викласти у редакції положень частини 1 статті 20 Закону "Про судоустрій України", які передбачають "погодження" відповідного рішення з головою Верховного Суду України чи головою відповідного спеціалізованого суду.
 
Відхилено    
98. Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади
 
-146- Шпенов Д.Ю.
Доповнити статтю 20 перед частиною 1 частиною наступного змісту:
"Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду"
У зв’язку з цим частини 1-5 вважати частинами 2-6.
 
Враховано   Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади
1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.
 
99. 1. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів.
 
-147- Власенко С.В.
У частині першій статті 20 слова "п’ять років" змінити на "один рік без права переобрання протягом найближчих трьох років"; слова "Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів" змінити на "зборами суддів відповідних судів більшістю голосів від загального складу суддів такого суду".
 
Відхилено   2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів.
Суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.
 
    -148- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 20 слова „Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів" замінити словами „зборами суддів відповідного суду".
 
Відхилено    
    -149- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
У ч. 1 слова: "п'ять років" змінити на "три роки без права переобрання протягом найближчих шести років".
 
Відхилено    
    -150- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
Доповнити ч. 1 ст. 20 реченням такого змісту: "У разі відмови Вищої ради юстиції призначити на відповідні посади запропоновану відповідною радою суддів кандидатуру або зволіканням понад встановлені законом строки, збори суддів відповідного суду мають право у порядку, встановленому законом порядку затвердити кандидата на посаду самостійно".
 
Відхилено    
    -151- Болюра А.В.
У частині першій статті 20 після слів "Вищою радою юстиції" додати слова "шляхом таємного голосування.".
 
Відхилено    
    -152- Бевз В.А.
Доповнити наступним реченням:
"До відповідної ради суддів подання про призначення голів місцевих судів, їх заступників мають вноситися головами відповідних апеляційних судів, подання про призначення голів апеляційних судів, їх заступників - головами відповідних вищих спеціалізованих судів, подання про призначення голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників -' головою Верховного Суду України.".
 
Відхилено    
    -153- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"1. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України чи відповідної ради суддів спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
    -154- Павленко Е.І.
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники обираються на посади строком на три роки з числа суддів відповідного суду та звільняються зборами суддів більшістю голосів шляхом таємного голосування".
 
Відхилено    
    -155- Швець В.Д.
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"1. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п'ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України чи відповідної ради суддів спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
    -156- Бут Ю.А.
Черпіцький О.З.
Полунєєв Ю.В.
Савченко І.В.
Барвіненко В.Д.
Маліч О.В.
Трайдук М.Ф.
Іваненко В.Г.
Сідельник І.І.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Необхідно доповнити проект статтею наступного змісту: "ініціювання призначення та звільнення осіб, перелічених в п. 1 ст. 20 вирішується на загальних зборах суддів відповідного суду на альтернативній основі шляхом таємного голосування."
 
Відхилено    
    -157- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції:
"1. Пленум Верховного Суду України призначає суддю на адміністративну посаду в суді (крім адміністративної посади у Верховному Суді України) з числа суддів відповідного суду строком на п'ять років за поданням Ради суддів України, внесеним з урахуванням рекомендації відповідної ради суддів, в порядку, встановленому Радою суддів України та достроково звільняє з неї.".
 
Відхилено    
    -158- Кирильчук Є.І.
5. Викласти частину 1 статті 20 проекту Закону у відповідності до вимог частини 1 статті 131 Конституції, положення якої не містять згадки про призначення суддів на адміністративні посади в судах, а Конституційний Суд України визнав неприпустимим розширення законом повноважень Вищої ради юстиції з питань заміщення адміністративних посад у судах.
 
Відхилено    
    -159- Бабурін О.В.
Частину першу статі 20 викласти у такій редакції:
"1. Голова місцевого суду, його заступники, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі відповідної ради суддів. У разі, якщо подання про звільнення своєчасно внесено не було, днем звільнення з посади вважається день, в який спливає п’ятирічний строк перебування судді на відповідній посаді. До призначення нового голови суду його обов’язки виконує заступник голови суду або інший суддя відповідно до положень цього Закону".
 
Відхилено    
100. 2. Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.
 
-160- Павленко Е.І.
Частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
"Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України, Голова вищого спеціалізованого суду, заступник Голови обираються на посади строком на три роки із числа суддів та звільняються з посад Пленумами Верховного Суду України, відповідного вищого спеціалізованого суду шляхом таємного голосування більшістю голосів членів Пленумів".
 
Відхилено   3. Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -161- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 20 новою частиною 3 такого змісту:
"3. Висування кандидатів на адміністративні посади в судах здійснюється виключно на альтернативній основі.". Змінити подальшу нумерацію частин.
 
Відхилено    
101. 3. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.
 
   4. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.
 
102. 4. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
 
   5. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
 
103. 5. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.
 
-162- Мойсик В.Р.
Частину п’яту статті 20 викласти в такій редакції:
"5. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, а також досягнення суддею шістдесяти п’яти років припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді".
 
Відхилено   6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.
 
    -163- Швець В.Д.
Частину п'яту статті 20 викласти в такій редакції:
"5. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, а також досягнення суддею шістдесяти п'яти років припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді".
 
Відхилено    
    -164- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 20 викласти в такій редакції:
"6. Дострокове звільнення судді з адміністративної посади у суді здійснюється Радою суддів України з дотриманням порядку призначення його на цю посаду, передбаченого цим Законом. Суддя може бути звільнений з посади голови суду, заступника голови суду (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) також за ініціативою Вищої ради юстиції у випадку порушення суддями вимог Закону.". Рада Європи у свій час звертала увагу на необхідність забезпечити оновлення складу суду без необґрунтованого зволікання після того, як спливає термін повноважень його суддів. Тому повноваження повинні припинятися з моменту дати закінчення повноважень, а дострокове припинення повноважень повинно здійснюватися згідно визначеному переліку підстав.
 
Відхилено    
    -165- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 20 новою частино 7 такого змісту:
"7. Адміністративні повноваження судді, призначеного на адміністративну посаду у суді, припиняються автоматично, без рішення органу, який його призначив:
1) в разі закінчення строку перебування на відповідній адміністративні посаді – з наступного дня після закінчення цього строку;
2) в разі припинення повноважень судді – з наступного дня після припинення цих повноважень.".
 
Відхилено    
    -166- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 20 новою частино 8 такого змісту:
"8. Припинення адміністративних повноважень судді на підставі пункту 1 частини сьомої цієї статті не припиняє його повноважень судді. Припинення повноважень судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.".
 
Відхилено    
    -167- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з такої посади
1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади: голови суду, заступника (першого заступника) голови суду, голови судової палати у Верховному суді України.
2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів. Суддя не може займати одну адміністративну посаду відповідного суду більш ніж два строки підряд.
3. Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.
4. На період відсутності призначеного (обраного) у передбаченому цим Законом порядку голови суду, його повноваження тимчасово виконує перший заступник або заступник відповідно до порядку, що встановлюється з'їздом суддів України.
5. Не пізніше 30 днів після отримання повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відкриття вакантної адміністративної посади в суді обов'язково скликається засідання відповідної ради суддів для подання Вищій раді юстиції кандидатури судді на вакантну адміністративну посаду.
6. При вирішенні питання про призначення (обрання) судді на адміністративну посаду приймається до уваги його досягнення в роботі, рівень професійних знань, чесність, результативність роботи, організаторські здібності. Вимоги до кандидатів на адміністративні посади в судах встановлюються з'їздом суддів України.
7. Призначення (обрання) судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.
8. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
9. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю призначено (обрано) на адміністративну посаду в суді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді."
 
Враховано частково    
    -168- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення їх з цих посад
Голова Верховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.
Голова суду, заступник голови суду в інших судах загальної юрисдикції обираються на адміністративні посади в суді з числа суддів відповідного суду строком на три роки та звільняються з них до закінчення строку, на який суддю було обрано на цю адміністративну посаду, зборами суддів відповідного суду шляхом таємного голосування. Таємне голосування здійснюється суддями особисто шляхом подачі бюлетенів.
Висування кандидатів на адміністративні посади в судах здійснюється на альтернативній основі.
Суддя вважається обраним на адміністративну посаду, якщо за нього подано більшість голосів від загальної кількості суддів відповідного суду.
Суддя не може займати одну адміністративну посаду відповідного суду більш ніж на два строки підряд.
Обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог цієї статті не допускається.
Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.
Дострокове звільнення судді з адміністративної посади у суді здійснюється зборами суддів з дотриманням порядку призначення його на цю посаду, передбаченого цим Законом. Суддя може бути звільнений з посади голови суду, заступника голови суду також за ініціативою Вищої ради юстиції.
Адміністративні повноваження судді, обраного на адміністративну посаду у суді, припиняються автоматично, без рішення органу, який його обрав:
у разі закінчення строку перебування на відповідній адміністративні посаді – з наступного дня після закінчення цього строку;
у разі переведення судді до іншого суду – з наступного дня після прийняття відповідного рішення;
у разі відмови судді займати адміністративну посаду – з наступного дня після подання заяви;
у разі обрання членом ради суддів чи Ради суддів України – з наступного дня після обрання до однієї з цих рад.
у разі припинення повноважень судді – з наступного дня після припинення цих повноважень.
10.У випадках припинення адміністративних повноважень судді автоматично, голова суду (заступник голови суду), а у разі їх відсутності найстарший за віком суддя відповідного суду видає наказ про припинення адміністративних повноважень судді.
Припинення адміністративних повноважень судді на підставі пунктів 1-4 частини дев’ятої цієї статті не припиняє його повноважень судді.
 
Враховано частково    
104. Глава 2. Місцеві суди
 
   Глава 2. Місцеві суди
 
105. Стаття 21. Види і склад місцевих судів
 
-169- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 21 на "Стаття 21. Види і склад місцевих загальних і місцевих спеціалізованих судів".
 
Відхилено   Стаття 21. Види і склад місцевих судів
 
106. 1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
 
-170- Кармазін Ю.А.
Частини 1-4 статті викласти в такій редакції:
"1. Місцевими загальними судами є місцеві суди, а також військові суди гарнізонів.
2. Місцевими спеціалізованими судами є місцеві господарські суди, місцеві окружні господарські суди, місцеві окружні адміністративні суди.
3. Місцеві суди утворюються і діють у межах територій міст, районів, міст обласного підпорядкування і районів, кількох районів та їх частин.
4. Місцеві господарські суди утворюються і діють у межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.".
 
Відхилено   1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
 
107. 2. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
   2. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
108. 3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.
 
-171- Лабунська А.В.
Частину 3 статті 21 викласти в такій редакції :
"3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди. До складу районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів входять судді з розгляду адміністративних справ.".
 
Відхилено   3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.
 
109. 4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.
 
-172- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 21 друге речення виключити.
 
Відхилено   4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду.
 
    -173- Бондик В.А.
У частині четвертій статті 21 після слів "заступника голови" додати слова "апарату суду";
 
Відхилено    
    -174- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини 4 статті 21 викласти в такій редакції:
"У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду.".
У частині четвертій після слів "місцевого суду" доповнити словами "з числа яких призначаються".
 
Враховано    
    -175- Прокопчук Ю.В.
Ст. 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Види і склад місцевих судів.
1. Місцевими загальними судами є місцеві суди, а також військові суди гарнізонів.
2. Місцевими спеціалізованими судами є місцеві господарські суди, місцеві окружні господарські суди, місцеві окружні адміністративні суди.
3. Місцеві суди утворюються і діють у межах територій міст, районів, міст обласного підпорядкування і районів, кількох районів та їх частин.
4. Місцеві господарські суди утворюються і діють у межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
5. Місцеві окружні господарські суди утворюються і діють у межах кількох областей, визначених Президентом України.
6. Місцеві окружні адміністративні суди утворюються і діють у межах кількох областей, визначених Президентом України.
Військові суди гарнізонів утворюються і діють у межах територій (гарнізонів), визначених Президентом України.
7. До складу місцевого загального і місцевого спеціалізованого суду входять голова суду, заступник (заступники) голови суду і судді. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує дванадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду".
 
Відхилено    
    -176- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 21 чатсинами 5-9 такого змісту:
"5. Місцеві окружні господарські суди утворюються і діють у межах кількох областей, визначених Президентом України.
6. Місцеві окружні адміністративні суди утворюються і діють у межах кількох областей, визначених Президентом України.
7. Військові суди гарнізонів утворюються і діють у межах територій (гарнізонів), визначених Президентом України.
8. До складу місцевого загального і місцевого спеціалізованого суду входять голова суду, заступник (заступники) голови суду і судді. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує дванадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.
9. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.".
 
Відхилено    
110. Стаття 22. Повноваження місцевого суду
 
-177- Кармазін Ю.А.
Змінити назву статті 22 на "Стаття 22. Повноваження місцевих загальних і місцевих спеціалізованих судів".
 
Відхилено   Стаття 22. Повноваження місцевого суду
 
111. 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
 
-178- Кармазін Ю.А.
Частини 1-5 статті 22 викласти в такій редакції:
"1. Місцевий суд є судом першої інстанції з розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення; місцевий господарський суд і місцевий окружний господарський суд – судом першої інстанції з розгляду господарських справ; місцевий окружний адміністративний суд – судом першої інстанції з розгляду адміністративних справ; військовий суд гарнізону – судом першої інстанції з розгляду справ, підсудних відповідним судам згідно з процесуальним законодавством.
2. Місцеві загальні суди у межах своїх повноважень, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України, здійснюють судовий контроль за окремими процесуальними діями органів досудового слідства і дізнання, а також дають дозвіл на проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду, обшуку, виїмки, зняття інформації з каналів зв’язку, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації, пов’язане з обмеженням конституційних прав громадян, – крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 31 цього Закону.
3. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
4. У місцевих судах головою суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.
5. У випадках, передбачених процесуальним законом, справи у цих судах розглядаються суддею одноособово або колегією у складі трьох суддів, або колегіально судом, до складу якого входять суддя і народні засідателі.".
 
Відхилено   1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
 
112. 2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.
 
-179- Притика Д.М.
Із частини другої ст. 22 Проекту слова "адміністративні справи" виключити.
 
Відхилено   2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.
 
113. 3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.
 
-180- Стецьків Т.С.
У частині третій статті 22 слова „а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності" виключити.
 
Відхилено   3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.
 
114. 4. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи (справи адміністративної юрисдикції).
 
-181- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 22 викласти в редакції:
"Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи)"
 
Враховано   4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).
 
115. 5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
 
-182- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Статтю 22 доповнити частиною 6 такого змісту:
"6. Територіальна юрисдикція місцевих судів визначається Президентом України під час їх утворення".
 
Відхилено   5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
 
    -183- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 22 новою частино 6 такого змісту: "6. Місцеві суди ведуть та аналізують судову статистику.".
 
Відхилено    
    -184- Прокопчук Ю.В.
Ст. 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Повноваження місцевого суду.
1. Місцевий суд є судом першої інстанції з розгляду цивільних,
адміністративних, кримінальних справ та справ про адміністративні
правопорушення; місцевий господарський суд і місцевий окружний господарський суд - судом першої інстанції з розгляду господарських справ; місцевий окружний адміністративний суд - судом першої інстанції з розгляду адміністративних справ; військовий суд гарнізону - судом першої інстанції з розгляду справ, підсудних відповідним судам згідно з процесуальним законодавством.
2. Місцеві загальні суди у межах своїх повноважень, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України, здійснюють судовий контроль за окремими процесуальними діями органів досудового слідства і дізнання, а також дають дозвіл на проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду, обшуку, виїмки, зняття інформації з каналів зв'язку, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації, пов'язане з обмеженням конституційних прав громадян, - крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 31 цього Закону.
3. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
4.У місцевих судах головою суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.
5. У випадках, передбачених процесуальним законом, справи у цих судах розглядаються суддею одноособово або колегією у складі трьох суддів, або колегіально судом, до складу якого входять суддя і народні засідателі.
6. Місцеві суди ведуть та аналізують судову статистику".
 
Відхилено    
116. Стаття 23. Суддя місцевого суду
 
   Стаття 23. Суддя місцевого суду
 
117. 1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
-185- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 23 викласти в такій редакції:
"1. Суддя місцевого суду здійснює:
1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;
3) контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під його головуванням;
4) інші передбачені законом повноваження.
2. Суддя місцевого суду має помічника. Помічником судді місцевого суду може бути повнолітній громадянин України, який володіє державною мовою, є студентом вищого юридичного навчального закладу (юридичного факультету) або має юридичну освіту та володіє державною мовою. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду." .
 
Відхилено   1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
118. Стаття 24. Голова місцевого суду
 
   Стаття 24. Голова місцевого суду
 
119. 1. Голова місцевого суду:
 
   1. Голова місцевого суду:
 
120. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
   1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
121. 2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;
 
   2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;
 
122. 3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
-186- Мойсик В.Р.
У статті 24 проекту пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;"
 
Відхилено   3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
    -187- Швець В.Д.
У статті 24 пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;"
 
Відхилено    
123. 4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
-188- Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину 1 статті 24 після пункту 4) пунктом 5) наступного змісту:
5) у разі звільнення або закінченні терміну повноважень судді, у якого залишились нерозглянуті судові справи, протягом п’яти днів видає розпорядження про розподіл цих справ між суддями у порядку черговості.
 
Відхилено   4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
124. 5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
   5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
125. 6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
 
   6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
 
126. 7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
   7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
127. 8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;
 
-189- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 24 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) приймає на роботу та звільняє керівника та працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;", пункт 9 вважати пунктом 10.
 
Відхилено   8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;
 
    -190- Ківалов С.В.
Доповнити статтю 24 пунктом 8-1:
"8-1) у разі виявлення зловживання сторонами права на апеляційне оскарження судового рішення, подати апеляційну скаргу в порядку, визначеному процесуальним законодавством.".
В процесуальних Кодексах передбачити механізм реалізації зазначеного права.
 
Відхилено    
128. 9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-191- Бабурін О.В.
Пункт 9 ч. 1 ст. 24 виключити.
 
Відхилено   9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
129. 2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
130. 3. У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-192- Ківалов С.В.
Частину третю статті 24 викласти в такій редакції:
"3. У разі відсутності голови суду виконання його обов’язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов’язків щодо організації діяльності суду".
 
Враховано   3. У разі відсутності голови суду виконання його обов’язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов’язків щодо організації діяльності суду.
 
    -193- Мойсик В.Р.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності голови місцевого суду, а також у разі припинення повноважень голови суду відповідно до частини п’ятої статті 20 цього Закону, його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено    
    -194- Швець В.Д.
Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності голови місцевого суду, а також у разі припинення повноважень голови суду відповідно до частини п'ятої статті 20 цього Закону, його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено    
    -195- Бабурін О.В.
Частину 3 статті 24 після слів "У разі" доповнити словами "постійної (через не призначення) або тимчасової (через хворобу, відрядження тощо)"
 
Відхилено    
    -196- Кармазін Ю.А.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Голова місцевого суду
1. Голова місцевого суду:
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
2) визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду;
3) на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
4) приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
5) здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів;
6) організовує ведення судової статистики;
7) організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду;
8) представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
9) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді не пізніше наступного робочого дня з дня їх утворення;
10) здійснює інші передбачені законом повноваження.
2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Голова місцевого суду має заступника (заступників). У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду, а за відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
4. Голова місцевого суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.
5. Голова місцевого суду може бути призначений на адміністративну посаду не більше двох разів.".
 
Відхилено    
131. Стаття 25. Заступник голови місцевого суду
 
   Стаття 25. Заступник голови місцевого суду
 
132. 1. Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
-197- Кармазін Ю.А.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Заступник голови місцевого суду
1. Заступник голови місцевого суду відповідно до визначених головою суду обов'язків бере участь в організації діяльності суду. У разі відсутності голови суду виконання його обов'язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.
2. Заступник голови місцевого суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.
3. Заступник голови місцевого суду може бути призначений на адміністративну посаду не більше двох разів.".
 
Відхилено   1. Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
133. Глава 3. Апеляційні суди
 
   Глава 3. Апеляційні суди
 
134. Стаття 26. Види і склад апеляційних судів
 
-198- Лабунська А.В.
В статті 26 та в інших нормах Закону слова "секретар судової палати" замінити словами "голова судової палати".
 
Відхилено   Стаття 26. Види і склад апеляційних судів
 
135. 1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.
 
-199- Мойсик В.Р.
У статті 26 проекту частини першу-третю викласти в такій редакції:
"1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні загальні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення та апеляційні спеціалізовані суди як суди апеляційної інстанції з розгляду адміністративних та господарських справ.
2. Апеляційними загальними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
3. Апеляційними спеціалізованими судами з розгляду господарських справ, апеляційними спеціалізованими судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України".
 
Відхилено   1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.
 
    -200- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В частині першій статті 26 слова "справ про адміністративні правопорушення" вилучити.
 
Відхилено    
    -201- Швець В.Д.
У статті 26 частини першу-третю викласти в такій редакції:
"1. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні загальні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення та апеляційні спеціалізовані суди як суди апеляційної інстанції з розгляду адміністративних та господарських справ.
2. Апеляційними загальними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
3. Апеляційними спеціалізованими судами з розгляду господарських справ, апеляційними спеціалізованими судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України".
 
Відхилено    
136. 2. Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
 
-202- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Частину 2 статті 26 викласти в такій редакції:
"2. Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим. Ці суди розглядають цивільні, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом".
 
Відхилено   2. Апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
 
    -203- Шпенов Д.Ю.
У статті 26 частину 2 після слів "кримінальних справ" доповнити словами "а також справ про адміністративні правопорушення"
 
Враховано    
137. 3. Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
 
   3. Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
 
138. 4. До складу апеляційного суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, з яких призначаються голова суду та його заступники. В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п’ять, може бути призначено більше двох заступників голови суду.
 
-204- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Перше речення частини четвертої статті 26 викласти в такій редакції:
"4. До складу апеляційного суду входять судді, що мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, з числа яких призначаються голова суду та його заступники."
 
Враховано   4. До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, з числа яких призначаються голова суду та його заступники. В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п’ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду.
 
    -205- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
"В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п’ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду."
 
Враховано    
    -206- Шпенов Д.Ю.
В частині 4 замінити словосполучення "з яких" на словосполучення "з числа яких".
 
Враховано    
    -207- Толстенко В.Л.
Частини 4, 5 ст. 26 викласти у такій редакції:
"4. До складу апеляційного суду входять голова суду, перший заступник і заступники голови, президія суду, судді апеляційного суду.
5. У складі апеляційного суду можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює голова палати, яким є заступник голови апеляційного спеціалізованого суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Голова судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, та інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати".
 
Відхилено    
139. 5. У складі апеляційного суду можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.
 
-208- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину п’яту статті 26 після слів "судової палати організовує" доповнити словами "роботу відповідної палати, контролює".
 
Враховано   5. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.
 
    -209- Притика Д.М.
В частині п’ятій статті 26 слова "секретар", "секретаря" замінити відповідно словами "голова", "голови".
 
Відхилено    
    -210- Стецьків Т.С.
У частині п’ятій статті 26 слова „за пропозицією голови суду" виключити.
 
Відхилено    
    -211- Мойсик В.Р.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. В апеляційних судах утворюються спеціалізовані судові палати. У складі апеляційного загального суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі апеляційного господарського, апеляційного адміністративного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати."
 
Відхилено    
    -212- Мойсик В.Р.
Доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:
"6. У складі апеляційного суду можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції".
 
Відхилено    
    -213- Швець В.Д.
У статті 26 частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. В апеляційних судах утворюються спеціалізовані судові палати. У складі апеляційного загального суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі апеляційного господарського, апеляційного адміністративного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати."
 
Відхилено    
    -214- Швець В.Д.
Доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:
"6. У складі апеляційного суду можуть утворюватися спеціалізовані колегії суддів з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції".
 
Відхилено    
    -215- Прокопчук Ю.В.
Ст. 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Види і склад апеляційних судів.
1. Апеляційними судами є апеляційні суди, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил.
2. Апеляційні суди утворюються і діють у межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області.
3. Апеляційні суди, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил утворюються Президентом України у порядку, встановленому статтею 25 цього Закону, з визначенням території, на яку поширюється територіальна підсудність суду.
4. До складу апеляційного суду входять голова суду, перший заступник і заступники голови - голови судових палат, судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково.
5. В апеляційних судах діють судові палати у цивільних і кримінальних справах.
6. У назві апеляційного суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться.
7. В апеляційних судах справи розглядаються колегіями суддів у складі не менше трьох суддів".
 
Відхилено    
    -216- Кармазін Ю.А.
Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Види і склад апеляційних судів
1. Апеляційними судами є апеляційні суди, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил.
2. Апеляційні суди утворюються і діють у межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області.
3. Апеляційні суди, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил утворюються Президентом України у порядку, встановленому статтею 19 цього Закону, з визначенням території, на яку поширюється територіальна підсудність суду.
4. До складу апеляційного суду входять голова суду, перший заступник і заступники голови – голови судових палат, судді, які обрані на посаду судді безстроково і мають стаж роботи на посаді судді не менше восьми років. В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п’ять, призначення більше двох заступників голови суду допускається із розрахунку – один заступник на кожні додаткові 35 суддів.
5. У складі апеляційного суду можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
6. У назві апеляційного суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться.".
 
Відхилено    
140. Стаття 27. Повноваження апеляційного суду
 
   Стаття 27. Повноваження апеляційного суду
 
141. 1. Апеляційний суд:
 
   1. Апеляційний суд:
 
142. 1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
 
   1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
 
143. 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
 
-217- Стецьків Т.С.
Пункт 2 частини першої статті 27 виключити.
 
Відхилено   2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
 
144. 3) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
 
-218- Толстенко В.Л.
Пункт 3 ч. 1 ст. 27 викласти у такій редакції:
"3) аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику; мають право витребувати з місцевого суду справи, рішення з яких набрали законної сили;".
 
Відхилено   3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
4) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
 
    -219- Ківалов С.В.
Статтю 27 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам".
 
Враховано    
    -220- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Ч. 1 ст. 27 доповнити п. 4 в такій редакції:
"4) надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;".
У зв’язку з цим п. 4 ч. 1 ст. 27 вважати п. 5.
 
Враховано    
    -221- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину першу статті 27 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надає методичну допомогу місцевим судам у застосуванні законодавства;"
У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
 
Враховано    
    -222- Стретович В.М.
Ч. 1 ст. 27 доповнити п. 4 в такій редакції:
"4) надає методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;".
У зв’язку з цим п. 4 ч. 1 ст. 27 вважати п. 5.
 
Враховано    
    -223- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 27 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) вивчають організацію роботи місцевих судів відповідної спеціалізації та надають їм методичну допомогу у застосуванні законодавства;", пункт 4 вважати пунктом 5.
 
Враховано    
145. 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-224- Кармазін Ю.А.
Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Повноваження апеляційного суду
1. Апеляційний суд є судом апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у цивільних, кримінальних справах та у справах про адміністративні правопорушення, що йому підсудні.
2. Апеляційні суди розглядають як суди першої інстанції за участю присяжних кримінальні справи про злочини, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі.
3. Апеляційні суди розглядають скарги на судові рішення місцевих загальних судів з питань здійснення ними судового контролю за окремими процесуальними діями органів досудового слідства і дізнання, а також у межах своїх повноважень, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України, дають дозвіл на проникнення до житла чи до іншого володіння судді, народного засідателя і присяжного (під час участі останніх у розгляді справи у суді), проведення в них огляду, обшуку, виїмки, зняття інформації з каналів зв’язку, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації, пов’язане з обмеженням конституційних прав судді, народного засідателя і присяжного.
4. Апеляційні суди ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику, надають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим судам, здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
5. В апеляційних судах справи розглядаються колегіями суддів у складі не менше трьох суддів.".
 
Враховано частково   5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
146. Стаття 28. Суддя апеляційного суду
 
   Стаття 28. Суддя апеляційного суду
 
147. 1. Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
-225- Толстенко В.Л.
Статтю 28 доповнити ч. 2 та 3 такого змісту:
"2. Суддя апеляційного суду надає методичну допомогу місцевим судам відповідної спеціалізації з метою правильного застосування законодавства.
3. Судді апеляційного суду знайомляться з організацією роботи місцевих судів відповідної спеціалізації та надають їм методичну допомогу у застосуванні законодавства.
 
Відхилено   1. Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
    -226- Кармазін Ю.А.
Статтю 28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Суддя апеляційного суду
1. Суддя апеляційного суду здійснює:
1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;
3) контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участі судових рішень.
2. Суддя апеляційного суду має помічника. Помічником судді апеляційного суду може бути повнолітній громадянин України, який не має подвійного громадянства, володіє державною мовою та має вищу юридичну освіту. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.".
 
Відхилено    
148. Стаття 29. Голова апеляційного суду
 
   Стаття 29. Голова апеляційного суду
 
149. 1. Голова апеляційного суду:
 
   1. Голова апеляційного суду:
 
150. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
   1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 
151. 2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;
 
   2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;
 
152. 3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
-227- Мойсик В.Р.
У статті 29 пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
"3) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;"
 
Відхилено   3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
    -228- Швець В.Д.
У статті 29 пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
"3) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;"
 
Відхилено    
153. 4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
   4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
154. 5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у апеляційному суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
   5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у апеляційному суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
155. 6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
 
   6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
 
156. 7) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення й узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
   7) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
157. 8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду;
 
-229- Ківалов С.В.
Доповнити статтю 29 пунктом 8-1:
"8-1) у разі виявлення зловживання сторонами права на касаційне оскарження судового рішення, подати касаційну скаргу в порядку, визначеному процесуальним законодавством.".
В процесуальних Кодексах передбачити механізм реалізації зазначеного права.
 
Відхилено   8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду;
 
158. 9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-230- Бабурін О.В.
Пункт 9 ч. 1 ст. 29 виключити.
 
Відхилено   9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
159. 2. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   2. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
160. 3. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-231- Мойсик В.Р.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення, а також у разі припинення повноважень голови суду відповідно до частини п’ятої статті 20 цього Закону – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено   3. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
    -232- Швець В.Д.
У статті 29 частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення, а також у разі припинення повноважень голови суду відповідно до частини п'ятої статті 20 цього Закону - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено    
    -233- Бабурін О.В.
Частину 3 статті 29 після слів "У разі" доповнити словами "постійної (через не призначення) або тимчасової (через хворобу, відрядження тощо)".
 
Відхилено    
    -234- Кармазін Ю.А.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Голова апеляційного суду
1. Голова апеляційного суду:
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
3) на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
4) утворює судові палати та затверджує їх персональний склад;
5) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
6) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
7) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;
8) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
9) представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями.
2. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду – голів судових палат.
4. У разі відсутності голови апеляційного суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності – старший за віком заступник голови апеляційного суду – голова судової палати.
5. Голова апеляційного суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.
6. Голова апеляційного суду може бути призначений на адміністративну посаду повторно, але не більше ніж на два строки підряд.".
 
Відхилено    
    -235- Толстенко В.Л.
Статтю 29 викласти у такій редакції:
Стаття 29. Голова апеляційного суду
1. Голова апеляційного суду:
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
2) розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками голови суду;
3) на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
4) вносить на затвердження президії суду подання про формування судових палат та затвердження їх персонального складу;
5) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії;
6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
7) приймає на роботу та звільняє керівника та працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
8) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;
9) організовує ознайомлення з організацією роботи місцевих судів відповідної спеціалізації та надання їм методичної допомоги з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства;
10) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання відповідного апеляційного суду та організаційного забезпечення його діяльності;
11) представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
12) здійснює інші передбачені законом повноваження.
2. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Голова апеляційного суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому цим Законом.
4. У разі відсутності голови апеляційного суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності – заступник голови згідно розподілу обов'язків, визначеного головою суду.
 
Відхилено    
161. Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду
 
   Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду
 
162. 1. Заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
-236- Кармазін Ю.А.
Статтю 30 викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду
1. Перший заступник голови апеляційного суду відповідно до розподілу обов'язків здійснює організаційне керівництво роботою структурних підрозділів суду та виконує інші обов'язки, визначені головою суду.
2. Заступник голови апеляційного суду – голова судової палати:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) утворює колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;
3) організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
4) інформує голову суду про діяльність судової палати;
5) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. У разі відсутності голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує його заступник, а за його відсутності – старший за стажем роботи суддя цієї палати.
4. Перший заступник та заступники голови апеляційного суду призначаються на посади і звільняються з посад в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.
5. Перший заступник та заступники голови апеляційного суду можуть бути призначені на адміністративні посади повторно, але не більше ніж на два строки підряд.".
 
Відхилено   1. Заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
    -237- Толстенко В.Л.
Статтю 30 викласти у такій редакції:
Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду
1. Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників, які очолюють судові палати цього суду та здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
2. Заступник голови апеляційного суду:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) утворює колегії суддів для розгляду справ;
3) організовує ведення судової статистики, аналіз та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
4) інформує президію апеляційного суду про діяльність судової палати;
5) організовує ознайомлення з організацією роботи місцевих судів відповідної спеціалізації та надання їм методичної допомоги з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. Перший заступник та заступники голови апеляційного суду призначаються на посаду з числа суддів та звільняються з посади в порядку, встановленому цим Законом.
4. У разі відсутності голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує його заступник, а за його відсутності – суддею палати згідно розподілу обов'язків, визначеного головою судової палати.
 
Відхилено    
    -238- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 30-1 такого змісту:
"Стаття 30-1. Суд присяжних
1. Для розгляду кримінальних справ про злочини, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, у апеляційних судах діють суди присяжних.
2. Порядок формування складу присяжних встановлюється цим Законом, а порядок участі їх у здійсненні правосуддя – процесуальним законом.". Змінити подальшу нумерацію статей.
 
Відхилено    
    -239- Толстенко В.Л.
Доповнити законопроект статтею 30-1 такого змісту:
Стаття 301. Президія апеляційного суду
1. До президії апеляційного суду входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.
2. Президія апеляційного суду:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду;
2) за поданням голови апеляційного суду утворює судові палати та затверджує їх персональний склад;
3) заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності судових палат;
4) розглядає та затверджує результати узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;
5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду та розробляє пропозиції щодо його поліпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;
7) заслуховує інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів;
8) заслуховує інформацію про надання методичної допомоги місцевим судам відповідної спеціалізації для забезпечення правильного застосування законодавства;
9) забезпечує виконання рішень зборів суддів відповідного суду;
10) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. Засідання президії апеляційного суду проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання президії є повноважним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим голосуванням або таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.
 
Відхилено    
163. Глава 4. Вищі спеціалізовані суди
 
   Глава 4. Вищі спеціалізовані суди
 
164. Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів
 
   Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів
 
165. 1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ.
 
-240- Бабурін О.В.
У частині 1 ст. 31 слова "цивільних і кримінальних" виключити.
 
Відхилено   1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ.
 
    -241- Мойсик В.Р.
У статті 31 частини першу-другу викласти в такій редакції:
"1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у господарських та адміністративних справах.
2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України."
 
Відхилено    
    -242- Швець В.Д.
У статті 31 частини першу-другу викласти в такій редакції:
"1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції у господарських та адміністративних справах.
2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України."
 
Відхилено    
166. 2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.
 
-243- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 2 статті 31 слова "Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ" виключити.
 
Відхилено   2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.
 
    -244- Кирильчук Є.І.
Викласти частину 2 статті 31 проекту у відповідності до вимог частин 3 і 4 статті 127 Конституції України, з яких випливає, що окрім спеціалізованих в Україні мають функціонувати і загальні суди.
 
Відхилено    
    -245- Бабурін О.В.
Частину 2 ст. 31 викласти у такій редакції:
"2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України".
 
Відхилено    
167. 3. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, з яких призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів в якому перевищує сорок п’ять, може бути призначено більше двох заступників голови суду.
 
-246- Льовочкіна Ю.В.
Друге речення частини 3 статті 31 викласти в такій редакції:
"У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів в якому перевищує сорок п’ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду."
 
Враховано   3. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, з числа яких призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів у якому перевищує сорок п’ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду.
 
168. 4. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
 
-247- Притика Д.М.
В частині четвертій статті 31 слова "секретар", "секретаря" замінити відповідно словами "голова", "голови".
 
Відхилено   4. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
 
    -248- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 31 слова „за пропозицією голови суду" виключити.
 
Відхилено    
    -249- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину четверту статті 31 після слів "Секретар судової палати організовує" доповнити словами "роботу відповідної палати, контролює".
 
Враховано    
    -250- Толстенко В.Л.
Частини 4 та 5 ст. 31 викласти у такій редакції:
4. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює голова судової палати, який є заступником голови вищого спеціалізованого суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, приймаються президією вищого спеціалізованого суду за поданням голови вищого спеціалізованого суду. Голова судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, та інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
5. У вищому спеціалізованому суді діють пленум та президія вищого спеціалізованого суду для вирішенням питань, визначених цим Законом. Склад і порядок діяльності пленуму та президії вищого спеціалізованого суду визначаються відповідно до цього Закону.
 
Відхилено    
169. 5. У вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, визначених цим Законом. Склад і порядок діяльності пленуму вищого спеціалізованого суду визначаються цим Законом.
 
   5. У вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, визначених цим Законом. Склад і порядок діяльності пленуму вищого спеціалізованого суду визначаються цим Законом.
 
170. 6. При вищому спеціалізованому суді утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
 
-251- Бабурін О.В.
Частину 6 ст. 31 виключити.
 
Відхилено   6. При вищому спеціалізованому суді утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
 
171. 7. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.
 
-252- Прокопчук Ю.В.
Ст. 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів.
1. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України і Вищий адміністративний суд України.
2. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, з яких призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів в якому перевищує сорок п'ять, може бути призначено більше двох заступників голови суду.
3. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює голова судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також призначення голови судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Голова судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
4. У вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, визначених цим Законом. Склад і порядок діяльності пленуму вищого спеціалізованого суду визначаються цим Законом.
5. При вищому спеціалізованому суді утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
6. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань".
 
Відхилено   7. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.
 
    -253- Кармазін Ю.А.
Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів
1. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України і Вищий адміністративний суд України.
2. Вищий спеціалізований суд складається з голови, першого заступника, заступників голови – голів судових палат, заступників голів судових палат, секретаря Пленуму вищого спеціалізованого суду та суддів.
3. До складу вищого спеціалізованого суду входять судді, обрані на посаду судді безстроково, мають стаж роботи на посаді судді не менше десяти років і займали адміністративну посаду в суді нижчого рівня, з яких призначаються голова суду та його заступники. У вищому спеціалізованому суді, кількість суддів в якому перевищує сорок п’ять, , призначення більше двох заступників голови суду допускається із розрахунку – один заступник на кожні додаткові 45 суддів.
4. У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює голова судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також призначення голови судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Голова судової палати організовує здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.
5. У вищому спеціалізованому суді створюються судові палати, а також колегії суддів з перегляду окремих категорій справ.
6. У вищому спеціалізованому суді діє пленум вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, визначених цим Законом. Склад і порядок діяльності пленуму вищого спеціалізованого суду визначаються цим Законом.
7. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків з питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду.
8. Вищий спеціалізований суд має офіційний веб-сайт, а також може мати друкований орган для оприлюднення своїх рішень." . Необхідно економити державні кошти, а інтернет-ресурси є достатнім механізмом для доступу до рішень суду, а просто статті для дисертацій можна друкувати у наукових виданнях.
 
Відхилено    
172. Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
 
173. 1. Вищий спеціалізований суд:
 
   1. Вищий спеціалізований суд:
 
174. 1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;
 
   1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;
 
175. 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;
 
   2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;
 
176. 3) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
 
-254- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Ч. 1 ст. 32 доповнити п. 4 в такій редакції:
"4) надає методичну допомогу спеціалізованим судам нижчого рівня у застосуванні законодавства; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства;".
У зв’язку з цим п. 4 ч. 1 ст. 27 вважати п. 5.
 
Враховано частково   3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
 
    -255- Ківалов С.В.
Статтю 32 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;".
 
Враховано    
    -256- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину першу статті 32 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надає спеціалізованим судам нижчого рівня методичну допомогу та рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;"
У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
 
Враховано частково    
    -257- Стретович В.М.
Ч. 1 ст. 32 доповнити п. 4 в такій редакції:
"4) надає методичну допомогу спеціалізованим судам нижчого рівня у застосуванні законодавства; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства;".
У зв’язку з цим п. 4 ч. 1 ст. 27 вважати п. 5.
 
Враховано частково    
177. 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-258- Прокопчук Ю.В.
Ст. 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду.
1. Вищий спеціалізований суд:
1)переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих господарських, місцевих окружних господарських, місцевих загальних судів у адміністративних справах та місцевих окружних адміністративних судів;
2) з метою забезпечення однакового застосування спеціалізованими судами законодавства України у судовій практиці на основі її узагальнення надають відповідні рекомендаційні роз'яснення;
3) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику, надають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим господарським та адміністративним судам;
4) здійснюють інші повноваження, надані їм законом".
 
Враховано частково   5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
    -259- Кармазін Ю.А.
Статтю 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
1. Вищі спеціалізовані суди відповідно до своєї юрисдикції:
1) переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих господарських, місцевих окружних господарських, місцевих загальних судів у адміністративних справах та місцевих окружних адміністративних судів;
2) з метою забезпечення однакового застосування спеціалізованими судами законодавства України у судовій практиці на основі її узагальнення надають відповідні рекомендаційні роз'яснення;
3) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику, надають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим господарським та адміністративним судам;
4) здійснюють інші повноваження, надані їм законом.".
 
Враховано частково    
    -260- Толстенко В.Л.
Статтю 32 викласти у такій редакції:
Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
1. Вищий спеціалізований суд:
1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції;
2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
5) за результатами узагальнення судової практики дає рекомендації та роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
6) заслуховує інформацію голів апеляційних і місцевих судів про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
7) знайомиться з організацією роботи нижчестоящих судів відповідної спеціалізації та надає місцевим судам методичну допомогу у застосуванні законодавства;
8) надає методичну допомогу місцевим та апеляційним судам відповідної спеціалізації для забезпечення правильного застосування законодавства;
9) розробляє пропозиції щодо штатної кількості суддів та працівників апаратів у судах відповідної спеціалізації, затверджує структуру апарату та штатний розпис вищого спеціалізованого суду;
10) визначає структуру апарату вищого спеціалізованого суду, затверджує положення про апарат та самостійні структурні підрозділи апарату вищого спеціалізованого суду;
11) визначає порядок установлення та виплати надбавок, доплат та премій працівникам апарату вищого спеціалізованого суду, а також надання їм матеріальної допомоги;
12) приймає рішення про заснування друкованих видань вищого спеціалізованого суду, затверджує склад редакційних колегій цих видань та заслуховує звіти про їх роботу;
13) утворює та організовує роботу Науково-консультативної ради вищого спеціалізованого суду
14) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
Враховано частково    
178. Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду
 
179. 1. Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
-261- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Статтю 33 доповнити частиною 1 такого змісту:
"1. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді не менш як сім років."
Частину 1 статті 33 вважати, відповідно, частиною 2.
 
Відхилено   1. Суддя вищого спеціалізованого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
 
    -262- Толстенко В.Л.
Статтю 33 доповнити ч. 2 та 3 такого змісту:
2. Суддя вищого спеціалізованого суду надає методичну допомогу місцевим та апеляційним судам відповідної спеціалізації з метою правильного застосування законодавства.
3. Судді вищого спеціалізованого суду знайомляться з організацією роботи місцевих та апеляційних судів відповідної спеціалізації та надають їм методичну допомогу у застосуванні законодавства.
 
Відхилено    
    -263- Кармазін Ю.А.
Статтю 33 викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду
1. Суддя вищого спеціалізованого суду:
1) здійснює правосуддя в порядку, визначеному процесуальним законом;
2) провадить процесуальні дії та здійснює організаційні заходи, необхідні для забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;
3) здійснює відповідно до закону контроль за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участю судових рішень;
4) здійснює інші передбачені законом повноваження.
2. Суддя вищого спеціалізованого суду має помічника. Помічником судді вищого спеціалізованого суду може бути повнолітній громадянин України, який не має подвійного громадянства, володіє державною мовою та має вищу юридичну освіту, здобуту в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, або вищу юридичну світу за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобуту в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.".
 
Відхилено    
180. Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
 
181. 1. Голова вищого спеціалізованого суду:
 
   1. Голова вищого спеціалізованого суду:
 
182. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 
-264- Ківалов С.В.
У частині першій статті 34 слова "суд як орган державної влади" замінити словами "відповідні спеціалізовані суди".
 
Враховано   1) представляє відповідні спеціалізовані суди як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 
183. 2) визначає адміністративні повноваження заступників голови вищого спеціалізованого суду;
 
   2) визначає адміністративні повноваження заступників голови вищого спеціалізованого суду;
 
184. 3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
-265- Мойсик В.Р.
У статті 34 пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
"3) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;"
 
Відхилено   3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
    -266- Швець В.Д.
У статті 34 пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
"3) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;"
 
Відхилено    
    -267- Толстенко В.Л.
Пункт 3 ч. 1 ст. 34 викласти у такій редакції:
3) контролює ефективність діяльності апарату суду;
 
Відхилено    
185. 4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
   4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
186. 5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у вищому спеціалізованому суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
   5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у вищому спеціалізованому суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
187. 6) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів, зміни їх територіальної юрисдикції, а також щодо кількості суддів у них;
 
   6) вносить відповідно до цього Закону пропозиції щодо утворення відповідних місцевих та апеляційних судів, зміни їх територіальної юрисдикції, а також щодо кількості суддів у них;
 
188. 7) скликає пленум вищого спеціалізованого суду; вносить на розгляд пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря пленуму; вносить на розгляд пленуму питання та головує на його засіданнях;
 
   7) скликає пленум вищого спеціалізованого суду; вносить на розгляд пленуму подання про призначення на посаду секретаря пленуму; виносить на розгляд пленуму питання та головує на його засіданнях;
 
189. 8) інформує пленум вищого спеціалізованого суду про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
 
   8) інформує пленум вищого спеціалізованого суду про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
 
190. 9) забезпечує виконання рішень зборів суддів вищого спеціалізованого суду;
 
   9) забезпечує виконання рішень зборів суддів вищого спеціалізованого суду;
 
191. 10) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення й узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
   10) контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 
192. 11) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів вищого спеціалізованого суду;
 
-268- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 34 доповнити пунктами 11-14 такого змісту:
"11) організовує ознайомлення з організацією роботи місцевих судів відповідної спеціалізації та надання їм методичної допомоги з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства;
12) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду та організаційного забезпечення його діяльності;
13) приймає на роботу та звільняє керівника та працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення
14) приймає на роботу та звільняє керівника та працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;", пункти 11-12 вважати відповідно пунктами 15-16.
 
Відхилено      
193. 12) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-269- Бабурін О.В.
Пункт 12 ч. 1 ст. 34 виключити.
 
Відхилено   12) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
194. 2. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   2. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
195. 3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-270- Бабурін О.В.
Частину 3 статті 34 після слів "У разі" доповнити словами "постійної (через не призначення) або тимчасової (через хворобу, відрядження тощо)".
 
Відхилено   3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
    -271- Толстенко В.Л.
Частину 3 ст. 34 викласти у такій редакції:
3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності – заступник голови згідно розподілу обов'язків, визначеного головою суду.
 
Відхилено    
    -272- Мойсик В.Р.
частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення, а також у разі припинення повноважень голови суду відповідно до частини п’ятої статті 20 цього Закону – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді."
 
Відхилено    
    -273- Швець В.Д.
У статті 34 частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення, а також у разі припинення повноважень голови суду відповідно до частини п'ятої статті 20 цього Закону - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді."
 
Відхилено    
    -274- Кармазін Ю.А.
Статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
1. Голова вищого спеціалізованого суду:
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
3) на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ;
4) утворює судові палати та вносить на затвердження пленуму суду пропозиції щодо їх персонального складу;
5) скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції даного суду;
6) керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату вищого спеціалізованого суду;
7) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного місцевого спеціалізованого суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
8) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
9) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;
10) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;
11) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
12) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
13) представляє вищий спеціалізований суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав.
2. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду.
4. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності – один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов'язків.
5. Голова вищого спеціалізованого суду призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.
6. Голова вищого спеціалізованого суду може бути призначений на адміністративну посаду повторно, але не більше ніж на два строки.".
 
Відхилено    
    -275- Прокопчук Ю.В.
Ст. 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду.
1. Голова вищого спеціалізованого суду:
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
3) на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ; утворює судові палати;
4) скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь- якої справи, що належить до юрисдикції даного суду;
5) керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату вищого спеціалізованого суду;
6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного місцевого спеціалізованого суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
7) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
8) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;
9) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;
10) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
11) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
12) представляє вищий спеціалізований суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав;
13) здійснює інші передбачені законом повноваження.
2. Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його
адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3.У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді".
 
Відхилено    
196. Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
 
197. 1. Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
-276- Кармазін Ю.А.
Статтю 35 викласти в такій редакції:
"Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
1. Перший заступник і заступник голови вищого спеціалізованого суду здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків та виконують інші обов'язки, визначені головою суду; можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.
2. Заступник голови вищого спеціалізованого суду – голова судової палати:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного місцевого спеціалізованого суду справи, судові рішення у яких набрали законної сили;
4) інформує пленум вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;
5) надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства.
4. У разі відсутності голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.
5. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду призначаються на посади і звільняються з посад в порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.
6. Перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду можуть бути призначені на адміністративні посади повторно, але не більше ніж на два строки.".
 
Відхилено   1. Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
 
    -277- Толстенко В.Л.
Статтю 35 викласти у такій редакції:
Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду
1. Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників, які очолюють судові палати цього суду та здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.
2. Заступник голови вищого спеціалізованого суду:
1) організовує роботу відповідної судової палати;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного місцевого спеціалізованого суду справи, судові рішення у яких набрали законної сили;
4) інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;
5) організовує ознайомлення з організацією роботи місцевих судів відповідної спеціалізації та надання їм методичної допомоги з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
3. Перший заступник і заступники голови вищого спеціалізованого суду призначаються на посаду з числа суддів даного суду та звільняються з посади за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду в порядку, встановленому цим Законом.
4. У разі відсутності голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує його заступник, а за його відсутності – суддею відповідної судової палати згідно розподілу обов'язків, визначеного головою судової палати.
 
Відхилено    
    -278- Толстенко В.Л.
Доповнити законопроект статтею 35-1 такого змісту:
Стаття 35-1. Президія вищого спеціалізованого суду
1. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова вищого спеціалізованого суду, перший заступник та заступники голови вищого спеціалізованого суду, заступники голів судових палат вищого спеціалізованого суду, а також судді цього суду, що обрані до складу президії, кількісний склад яких визначається пленумом вищого спеціалізованого суду. Судді обираються до складу президії вищого спеціалізованого суду терміном на п’ять років загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів цього суду. У такому ж порядку судді звільняються від обов’язків члена президії вищого спеціалізованого суду.
2. Президія вищого спеціалізованого суду:
1) розглядає питання організації діяльності вищого спеціалізованого суду, питання діяльності судових палат та апарату суду;
2) затверджує регламент вищого спеціалізованого суду;
3) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує персональний склад кожної з судових палат;
4) заслуховує та обговорює інформацію голів судових палат про діяльність палат;
5) розглядає матеріали узагальнення та аналізу судової практики, аналізу даних судової статистики, приймає рекомендації щодо застосування законодавства у вирішенні спорів;
6) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду, розглядає пропозиції щодо його покращення;
7) затверджує положення про апарат вищого спеціалізованого суду, положення про самостійні структурні підрозділи апарату суду;
8) затверджує положення про порядок установлення та виплати надбавок, доплат та премій працівникам апарату вищого спеціалізованого суду, а також надання їм матеріальної допомоги;
9) знайомиться зі станом кадрової роботи та проходження державної служби в суді, підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату суду, надає відповідні рекомендації;
10) заслуховує та обговорює інформацію голів місцевих судів та апеляційних судів відповідної спеціалізації щодо організації роботи в цих судах, приймає рекомендації, спрямовані на її покращення;
11) розробляє пропозиції щодо штатної кількості суддів та працівників апаратів у судах відповідної спеціалізації, затверджує структуру апарату та штатний розпис вищого спеціалізованого суду;
12) заслуховує інформацію щодо надання методичної допомоги місцевим та апеляційним судам відповідної спеціалізації для забезпечення правильного застосування законодавства;
15) приймає рішення про заснування друкованих видань вищого спеціалізованого суду, затверджує склад редакційних колегій цих видань та заслуховує звіти про їх роботу;
16) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Президія вищого спеціалізованого суду скликається на засідання головою вищого спеціалізованого суду, а за його відсутності - особою, на яку покладено виконання його обов'язків.
Засідання президії вищого спеціалізованого суду є повноважним за присутності на ньому не менше двох третин її складу.
4. З питань своїх повноважень президія вищого спеціалізованого суду приймає постанови.
3. Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу. Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і підписуються головою суду чи його заступником, який головував на засіданні.
 
Відхилено    
198. Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду
 
199. 1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної судової юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом.
 
   1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної судової юрисдикції, та інших питань, віднесених до його повноважень цим Законом.
 
200. 2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
 
-279- Прокопчук Ю.В.
Частину другу ст. 36 викласти в такій редакції:
"2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
1) дає рекомендаційні роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
3) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду про діяльність відповідних спеціалізованих судів, заступників голови вищого спеціалізованого суду та голів місцевих спеціалізованих судів про практику вирішення судових справ;
4) ініціює внесення Верховним Судом України в установленому порядку пропозицій до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства з метою його вдосконалення;
5) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до йогоповноважень".
 
Відхилено   2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
 
201. 1) призначає за поданням голови вищого спеціалізованого суду з числа суддів вищого спеціалізованого суду та звільняє з посади секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду;
 
   1) призначає за поданням голови вищого спеціалізованого суду з числа суддів вищого спеціалізованого суду та звільняє з посади секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду;
 
202. 2) узагальнює з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції практику застосування матеріального і процесуального закону;
 
   2) узагальнює з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції практику застосування матеріального і процесуального закону;
 
203. 3) заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
 
   3) заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
 
204. 4) приймає рішення про звернення до Верховного Суду України щодо внесення подання про офіційне тлумачення Конституції і законів України;
 
-280- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4) частини 2 статті 36 після викласти в редакції:
"4) приймає рішення про звернення до Верховного суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України".
 
Враховано   4) приймає рішення про звернення до Верховного суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
5) затверджує Регламент пленуму вищого спеціалізованого суду;
6) за результатами узагальнення судової практики дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
7) затверджує положення про Науково-консультативну раду вищого спеціалізованого суду та визначає її персональний склад;
8) визначає персональний склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
 
    -281- Мойсик В.Р.
Пункт 4 частини другої статті 36 викласти у такій редакції:
"4) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції і законів України, звертається до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційними;"
 
Відхилено    
    -282- Швець В.Д.
У статті 36 пункт 4 частини другої викласти у такій редакції:
"4) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції і законів України, звертається до Пленуму Верховного Суду України з пропозицією стосовно внесення конституційного подання до Конституційного Суду України про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційними;"
 
Відхилено    
    -283- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У статті 36:
частину другу доповнити пунктами 5-8 такого змісту:
"5) затверджує регламент Пленуму вищого спеціалізованого суду;
6) за результатами узагальнення судової практики дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
7) затверджує положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду та визначає її персональний склад;
8) визначає персональний склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;";
У звязку з цим пункт 5 вважати пунктом 9.
 
Враховано    
    -284- Льовочкіна Ю.В.
Після пункту 4 частини 2 статті 36 доповнити пунктом 5 такої редакції:
"5) дає висновки щодо проектів Законів України, які стосуються питань здійснення правосуддя;"
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
205. 5) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
 
-285- Толстенко В.Л.
Частину 2 ст. 36 викласти у такій редакції:
2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
1) призначає за поданням голови вищого спеціалізованого суду з числа суддів вищого спеціалізованого суду та звільняє з посади секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду;
2) з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції узагальнює практику застосування матеріального і процесуального закону;
3) за результатами узагальнення судової практики дає роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
4) заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ;
5) приймає рішення про внесення подання до Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції і законів України;
6) затверджує регламент пленуму вищого спеціалізованого суду;
7) затверджує регламент президії вищого спеціалізованого суду та визначає кількісний склад суддів, що обираються до президії вищого спеціалізованого суду;
8) затверджує положення про Науково-консультативну раду вищого спеціалізованого суду та визначає її персональний склад;
9) визначає персональний склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
10) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
 
Відхилено   9) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
 
206. 3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликається головою вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше двох разів на рік. Про день і час скликання пленуму його учасники повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд пленуму.
 
   3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликається головою вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше двох разів на рік. Про день і час скликання пленуму його учасники повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд пленуму.
 
207. 4. Засідання пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу пленуму.
 
   4. Засідання пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу пленуму.
 
208. 5. У роботі пленуму бере участь Міністр юстиції України. Матеріали з питань, які вносяться на розгляд пленуму, надсилаються Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до засідання.
 
-286- Бондик В.А.
Частину п'яту статті 36 Проекту - виключити
 
Відхилено   5. У роботі пленуму бере участь Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України або його заступник. Матеріали з питань, що виносяться на розгляд пленуму, надсилаються Міністру юстиції України, Генеральному прокурору України не пізніш як за десять днів до засідання.
 
    -287- Бабурін О.В.
Частину 5 статті 36 після слів "Міністр юстиції України" доповнити словами "або його заступник".
 
Відхилено    
209. 6. На засідання пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
 
-288- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину п’яту статті 36 після слів "Міністр юстиції України" доповнити словами "Генеральний прокурор України або його заступник", після слів "Міністру юстиції України" доповнити "Генеральному прокурору України".
Частину шосту після слів "бути запрошені" доповнити словами "судді судів відповідної спеціалізації".
У разі врахування зазначених змін, також у статті 44:
частину третю доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом";
частину четверту після слів "Міністр юстиції України" доповнити словами "Генеральний прокурор України або його заступник", після слів "Міністру юстиції України" доповнити "Генеральному прокурору України";
частину шосту після слів "Пленум скликається його заступником" доповнити реченням такого змісту:
"Законом також може бути встановлена інша процедура скликання Пленуму Верховного Суду України."
частину сьому доповнити реченням такого змісту:
"У випадках, встановлених цим Законом, засідання Пленуму веде голова організаційного комітету, створеного для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, або його заступник."
доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:
"11. Особливості проведення Пленуму Верховного Суду України з розгляду окремих питань, у тому числі щодо процедури скликання, повноважності засідання, порядку роботи, процедури головування, порядку прийняття рішень та підписання постанов, прийнятих таким Пленумом Верховного Суду України, встановлюються законом."
 
Враховано (див. також ст..44)  6. На засідання пленуму можуть бути запрошені судді судів відповідної спеціалізації, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи.
 
    -289- Бондик В.А.
У частині шостій статті 36 Проекту слово "тощо" замінити на слова "та інші особи";
 
Враховано    
    -290- Толстенко В.Л.
Частину 6 ст. 36 після слів "бути запрошені" доповнити словами "голови, заступники голів та судді судів відповідної спеціалізації".
 
Враховано частково    
210. 7. Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів пленуму, підписуються головуючим на засіданні пленуму та секретарем пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду.
 
-291- Бевз В.А.
Частину сьому статті 36 доповнити наступним реченням:
"Постанови пленуму з питань застосуванні чинного законодавства при вирішенні спорів носять обов'язковий характер для відповідного вищого спеціалізованого суду та судів нижчих рівнів.".
 
Відхилено   7. Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів пленуму, підписуються головуючим на засіданні пленуму та секретарем пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі вищого спеціалізованого суду.
 
    -292- Притика Д.М.
Частину сьому ст. 36 доповнити абзацом такого змісту:
"Постанови пленуму з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ є обов’язковими для судів відповідно судової юрисдикції.".
 
Відхилено    
211. 8. Секретар пленуму вищого спеціалізованого суду організовує роботу секретаріату пленуму, підготовку засідань пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
-293- Кармазін Ю.А.
Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду
1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду.
2. Пленум вищого спеціалізованого суду:
1) дає рекомендаційні роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції;
2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;
3) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду про діяльність відповідних спеціалізованих судів, заступників голови вищого спеціалізованого суду та голів місцевих спеціалізованих судів про практику вирішення судових справ;
4) ініціює внесення Верховним Судом України в установленому порядку пропозицій до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності внесення змін і доповнень до чинного законодавства з метою його вдосконалення;
5) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.
3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликається головою вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше двох разів на рік. Про день і час скликання пленуму його учасники повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд пленуму.
4. Засідання пленуму вищого спеціалізованого суду є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу пленуму.
5. На засідання пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
6. Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів пленуму, підписуються головуючим на засіданні пленуму та секретарем пленуму і публікуються невідкладно на офіційному веб-сайті вищого спеціалізованого суду і в семиденний строк у його друкованому органі.".
 
Враховано частково   8. Секретар пленуму вищого спеціалізованого суду організовує роботу секретаріату пленуму, підготовку засідань пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
    -294- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 36-1 такого змісту:
"Стаття 36-1. Секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду
1. Секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду, поряд із здійсненням повноважень судді вищого спеціалізованого суду, виконує організаційну роботу з підготовки та проведення засідань Пленуму.
2. Секретар Пленуму вищого спеціалізованого суду обирається на посаду з числа суддів цього суду строком на п'ять років і звільняється з посади Пленумом вищого спеціалізованого суду.
3. Порядок обрання секретаря Пленуму вищого спеціалізованого суду та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму вищого спеціалізованого суду.". Змінити подальшу нумерацію статей.
 
Відхилено    
212. Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду
 
-295- Кармазін Ю.А.
Назву статті 37 викласти в такій редакції:
"Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний веб-сайт вищого спеціалізованого суду
 
Відхилено   Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду
 
    -296- Бабурін О.В.
Статтю 37 виключити.
 
Відхилено    
213. 1. Науково-консультативна рада утворюється при вищому спеціалізованому суді з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов вищого спеціалізованого суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
 
   1. Науково-консультативна рада утворюється при вищому спеціалізованому суді з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов вищого спеціалізованого суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
 
214. 2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
   2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується пленумом вищого спеціалізованого суду.
 
215. 3. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики вищого спеціалізованого суду та інших судів відповідної судової юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів відповідної судової юрисдикції та інші матеріали.
 
-297- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 37 викласти в такій редакції: "3. Вищий спеціалізований суд має офіційний веб-сайт на якому оприлюднюються матеріали судової практики вищого спеціалізованого суду та інших судів відповідної судової юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів відповідної судової юрисдикції та інші матеріали і забезпечується безоплатний доступ до них всіх бажаючих.". Важливо економити бюджетні кошти і давати можливість безоплатно отримувати доступ до таких матеріалів суду.
 
Відхилено   3. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики вищого спеціалізованого суду та інших судів відповідної судової юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів відповідної судової юрисдикції та інші матеріали.
 
    -298- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 37-1 такого змісту:
"Стаття 37-1. Апарат вищого спеціалізованого суду
1. Організаційне, інформаційно-довідкове, науково-експертне забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду здійснює апарат вищого спеціалізованого суду.
2. Керівник апарату суду:
організовує роботу апарату суду;
організовує ведення діловодства та архіву;
3) організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду.
3. Керівник та працівники апарату є державними службовцями.
4. За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення працівники апарату суду прирівнюються до відповідних категорій службовців апарату центрального органу виконавчої влади.
 
Відхилено    
216. Глава 5. Верховний Суд України
 
   Глава 5. Верховний Суд України
 
217. Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган
 
   Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган
 
218. 1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
 
-299- Мойсик В.Р.
У статті 38 частину першу доповнити новим реченням такого змісту:
"Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції."
 
Відхилено   1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
 
    -300- Швець В.Д.
У статті 38 частину першу доповнити новим реченням такого змісту:
"Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції."
 
Відхилено    
219. 2. Верховний Суд України:
 
   2. Верховний Суд України:
 
220. 1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 
-301- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
В пункту першому частини другої статті 38 слова "судами (судом) касаційної інстанції" замінити словами "всіма судами України".
 
Відхилено   1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 
    -302- Стецьків Т.С.
У пункті 1 частини другої статті 38 слово „матеріального" виключити.
 
Відхилено    
    -303- Кирильчук Є.І.
Передбачити в пункт 1 частини 2 статті 38 проекту, що завданням Верховного Суду України є однакове застосування норм закону всіма судами, а не лише судами касаційної інстанції.
 
Відхилено    
    -304- Стретович В.М.
Викласти п. 1 ч. 2 ст. 38 у такій редакції:
"1) переглядає судові рішення судів загальної юрисдикції за винятковими обставинами в порядку, встановленому процесуальним законом; переглядає судові рішення судів загальної юрисдикції у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; розглядає інші справи, пов’язані з виключними обставинами, у випадках, передбачених законом;".
 
Відхилено    
    -305- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Викласти п. 1 ч. 2 ст. 38 у такій редакції:
"1) переглядає судові рішення судів загальної юрисдикції за винятковими обставинами в порядку, встановленому процесуальним законом; переглядає судові рішення судів загальної юрисдикції у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; розглядає інші справи, пов’язані з виключними обставинами, у випадках, передбачених законом;".
 
Відхилено    
    -306- Бабурін О.В.
Частину 2 ст. 38 доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) розглядає справи кримінальної та цивільної юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;", пункти 1-4 вважати відповідно пунктами 2-5.
 
Відхилено    
221. 2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 
   2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 
222. 3) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 
   3) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 
223. 4) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.
 
-307- Кирильчук Є.І.
В статті 38 проекту Закону передбачити надання Верховному Суду України повноважень щодо узагальнення судової практики та прийняття документів з цього питання, а надання таких повноважень вищому спеціалізованому суду виключити.
 
Відхилено   4) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.
 
    -308- Логвиненко О.С.
Частину 2 статті 38 доповнити новим пунктом 5 наступного змісту: "аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства".
 
Відхилено    
    -309- Бабурін О.В.
Частину 2 ст. 38 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"5) аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику".
 
Відхилено    
    -310- Стретович В.М.
Доповнити ч. 2 ст. 38 пунктами 5-7 у такій редакції:
"5) дає обов’язкові роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз’яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду;
6) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, вивчає в судах загальної юрисдикції стан здійснення судочинства та надає їм методичну допомогу;
7) здійснює інші повноваження, визначені законом."
 
Відхилено    
    -311- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Доповнити ч. 2 ст. 38 пунктами 5-7 у такій редакції:
"5) дає обов’язкові роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз’яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду;
6) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, вивчає в судах загальної юрисдикції стан здійснення судочинства та надає їм методичну допомогу;
7) здійснює інші повноваження, визначені законом."
 
Відхилено    
    -312- Мойсик В.Р.
Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Верховний Суд України:
розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;
переглядає справи з підстав неоднакового застосування вищим спеціалізованим судом (вищими спеціалізованими судами) однієї і тієї самої норми права у порядку, передбаченому процесуальним законом;
надає судам обов’язкові роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ;
надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
звертається до Конституційного Суду України з поданням про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційними, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, надає судам методичну допомогу, перевіряє дотримання ними законодавства з питань організації здійснення правосуддя;
вирішує у межах своїх повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах із судами іноземних держав;
на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам права законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів;
здійснює інші повноваження, визначені законом".
 
Відхилено    
    -313- Швець В.Д.
У статті 38 частину другу викласти у такій редакції:
"2. Верховний Суд України:
1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;
2) переглядає справи з підстав неоднакового застосування вищим спеціалізованим судом (вищими спеціалізованими судами) однієї і тієї самої норми права у порядку, передбаченому процесуальним законом;
3)надає судам обов'язкові роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні судових справ;
4) надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
5) звертається до Конституційного Суду України з поданням про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційними, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
6) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, надає судам методичну допомогу, перевіряє дотримання ними законодавства з питань організації здійснення правосуддя;
7) вирішує у межах своїх повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України;представляє суди загальної юрисдикції у зносинах із судами іноземних держав;
8) на основі аналізу судової статистики та узагальнення судової практики вносить суб'єктам права законодавчої ініціативи пропозиції щодо змін до законів України, а також вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо змін до їх нормативно-правових актів;
9) здійснює інші повноваження, визначені законом".
 
Відхилено    
    -314- Лабунська А.В.
Статтю 38 викласти у наступній редакції:
Стаття 38. Верховний Суд України – найвищий судовий орган
1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
2. Верховний Суд України:
1) з метою забезпечення однакового застосування законодавства та його відповідності Конституції України переглядає справи у випадках та спосіб, установлений нормами процесуального права;
2) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
3) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
4) дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, у разі необхідності визнає не чинними роз’яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду.
5) здійснює інші повноваження, передбачені законом.".
 
Відхилено    
    -315- Кармазін Ю.А.
Статтю 38 викласти в такій редакції
"Стаття 38. Верховний Суд України
1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
2. Верховний Суд України забезпечує дію принципів верховенства права та законності, а також однакове застосування законодавства при здійсненні правосуддя усіма судами загальної юрисдикції.
3. Верховний Суд України:
1) розглядає в касаційному порядку судові справи після їх розгляду апеляційними судами та вищими спеціалізованими судами;
2) переглядає за винятковими обставинами судові рішення у випадках і порядку, передбачених процесуальним законодавством;
3) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи як суд першої інстанції;
4) звертається до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності положень законів та інших правових актів у разі виникнення у судів при здійсненні ними правосуддя, а також з питань судоустрою і статусу суддів сумнівів щодо їх конституційності;
5) звертається до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України в разі виникнення потреби в цьому;
6) готує і вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, передбачених статтею 110 та частиною шостою статті 111 Конституції України, у разі розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я чи вчиненням державної зради або іншого злочину;
7) з метою забезпечення однакового застосування законодавства України всіма судами загальної юрисдикції на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики надає відповідні обов'язкові роз'яснення, а також скасовує такі, що їм суперечать, або ж такі, що суперечать чинному законодавству, рекомендаційні роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів, визначає неврегульовані законом процедури розгляду судових справ, звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;
8) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює практику застосування в судах законодавства, надає судам методичну допомогу у застосуванні законодавства, перевіряє дотримання ними законодавства при здійсненні правосуддя;
9) здійснює інші повноваження, надані йому законом.
4. Судові рішення Верховного Суду України у конкретних справах у частині забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці у випадках, передбачених процесуальним законодавством, є обов'язковими для судів загальної юрисдикції при розгляді інших судових справ.
5. Місцезнаходженням Верховного Суду України є місто Київ".".
 
Відхилено    
224. Стаття 39. Склад Верховного Суду України
 
   Стаття 39. Склад Верховного Суду України
 
225. 1. До складу Верховного Суду України входять двадцять суддів - по п`ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного Суду України та його заступник.
 
-316- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Частину 1 статті 39 виключити.
 
Відхилено   1. До складу Верховного Суду України входять двадцять суддів - по п`ять суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного Суду України та його заступник.
 
    -317- Бабурін О.В.
частину 1 ст. 39 викласти у такій редакції:
"1. Кількість суддів Верховного Суду України визначається Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України."
 
Відхилено    
    -318- Мойсик В.Р.
Частини першу та другу статті 39 викласти у такій редакції:
"1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має Першого заступника та заступників. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із Радою суддів України.
2. У складі Верховного Суду України діють:
Судова палата у цивільних справах;
Судова палата у кримінальних справах;
Судова палата у господарських справах;
Судова палата в адміністративних справах."
 
Відхилено    
    -319- Швець В.Д.
Частину першу та другу статті 39 проекту викласти у такій редакції:
"1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України, який має Першого заступника та заступників. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим із Радою суддів України.
2. У складі Верховного Суду України діють:
1) Судова палата у цивільних справах;
2) Судова палата у кримінальних справах;
3) Судова палата у господарських справах;
4) Судова палата в адміністративних справах."
 
Відхилено    
226. 2. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п’ятнадцяти років.
 
-320- Болюра А.В.
у частині другій статті 39 після слів "п'ятнадцяти років" додати слова "та має високі моральні, професійні та фахові якості для виконання функцій судді у Верховному Суді України.".
 
Відхилено   2. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п’ятнадцяти років або суддя Конституційного Суду України.
 
227. 3. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються цим Законом.
 
   3. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються цим Законом.
 
228. 4. При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
 
-321- Бабурін О.В.
Частину 4 ст. 39 виключити.
 
Відхилено   4. При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
 
229. 5. Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.
 
-322- Кармазін Ю.А.
Статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Склад Верховного Суду України
1. До складу Верховного Суду України входять Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України, голови судових палат Верховного Суду України, заступники голів судових палат Верховного Суду України, голова Військової судової колегії Верховного Суду України, секретар Пленуму Верховного Суду України і судді Верховного Суду України.
2. У Верховному Суді України діють судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справах, а також Військова судова колегія. У судових палатах утворюються колегії у складі не менше п'яти суддів.
3. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України.".
 
Відхилено   5. Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.
 
    -323- Лабунська А.В.
Статтю 39 викласти у такій редакції:
"Стаття 39. Склад Верховного Суду України
1. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України.
2. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п’ятнадцяти років.
3. У складі Верховного Суду України діють:
1) Судовий сенат в адміністративних справах;
2) Судовий сенат у господарських справах;
3) Судовий сенат у кримінальних справах;
4) Судовий сенат у цивільних справах.
4. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються цим Законом.
5. При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається цим Законом.
6. Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань.".
 
Відхилено    
230. Стаття 40. Суддя Верховного Суду України
 
   Стаття 40. Суддя Верховного Суду України
 
231. 1. Суддя Верховного Суду України:
 
   1. Суддя Верховного Суду України:
 
232. 1) бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
   1) бере участь у розгляді справи в порядку, встановленому процесуальним законом;
 
233. 2) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;
 
   2) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України;
 
234. 3) аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування;
 
   3) аналізує судову практику, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування;
 
235. 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-324- Мойсик В.Р.
Статтю 40 викласти у такій редакції:
"Стаття 40. Суддя Верховного Суду України
Суддя Верховного Суду України:
здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;
бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання відповідної Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;
вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;
аналізує судову практику, вносить в установленому порядку пропозиції щодо її поліпшення та удосконалення законодавства;
здійснює інші передбачені законом повноваження".
 
Відхилено   4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
    -325- Швець В.Д.
Статтю 40 викласти у такій редакції:
"Стаття 40. Суддя Верховного Суду України
1. Суддя Верховного Суду України:
1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;
3) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання відповідної Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;
4) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;
5) аналізує судову практику, вносить в установленому порядку пропозиції щодо її поліпшення та удосконалення законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження".
 
Відхилено    
    -326- Кармазін Ю.А.
Статтю 40 викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Суддя Верховного Суду України
1. Суддя Верховного Суду України:
1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;
3) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання відповідної Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;
4) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;
5) аналізує судову практику, вносить в установленому порядку пропозиції щодо її поліпшення та удосконалення законодавства.
2. Суддя Верховного Суду України має двох помічників. Помічником судді Верховного Суду України може бути громадянин України, який немає подвійного громадянства і має стаж роботи не менше трьох років у галузі права за спеціальністю після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та володіє державною мовою і мовою однієї з країн Європейського Союзу. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.".
 
Відхилено    
236. Стаття 41. Голова Верховного Суду України
 
   Стаття 41. Голова Верховного Суду України
 
237. 1. Голова Верховного Суду України:
 
   1. Голова Верховного Суду України:
 
238. 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 
-327- Мойсик В.Р.
У статті 41 пункти 1 та 2 частини першої викласти у такій редакції:
" 1) представляє суд як орган державної влади та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
2) організовує діяльність Верховного Суду України, визначає адміністративні обов’язки і повноваження Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України";
 
Відхилено   1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 
    -328- Швець В.Д.
У статті 41 пункти 1 та 2 частини першої викласти у такій редакції:
" 1) представляє суд як орган державної влади та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
2) організовує діяльність Верховного Суду України, визначає адміністративні обов'язки і повноваження Першого заступника, заступників Голови Верховного Суду України";
 
Відхилено    
239. 2) визначає адміністративні повноваження заступника Голови Верховного Суду України;
 
   2) визначає адміністративні повноваження заступника Голови Верховного Суду України;
 
240. 3) скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на розгляд Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму; вносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;
 
   3) скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на розгляд Пленуму подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму; виносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;
 
241. 4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
   4) видає на підставі акта про обрання на посаду судді Верховного Суду України або звільнення судді з посади відповідний наказ;
 
242. 5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
-329- Мойсик В.Р.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює Перший заступник Голови, за відсутності Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обов'язків."
 
Відхилено   5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний строк з дня їх утворення;
 
    -330- Бабурін О.В.
Частину 1 ст. 41 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) вносить подання до Ради суддів України про призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад;", пункти 6-7 вважати відповідно пунктами 7-8.
 
Відхилено    
243. 6) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
-331- Мойсик В.Р.
Пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:
"6) здійснює керівництво організаційним забезпеченням діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України, положення про структурні підрозділи апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення."
(см. також пропозицію №879)
 
Відхилено   6) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 
    -332- Швець В.Д.
У статті 41 пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:
"6) здійснює керівництво організаційним забезпеченням діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України, положення про структурні підрозділи апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, у тому числі керівника апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення."
 
Відхилено    
    -333- Толстенко В.Л.
Пункт 6 ч. 1 ст. 41 викласти в такій редакції:
6) приймає на роботу та звільняє керівника та працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
 
Відхилено    
244. 7) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
 
-334- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 41 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) затверджує положення про апарат, структура і штатний розпис апарату Верховного Суду України;", пункти 7-8 вважати відповідно пунктами 8-9.
 
Відхилено   7) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
 
245. 8) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-335- Бабурін О.В.
Пункт 8 ч. 1 ст. 41 виключити.
 
Відхилено   8) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
246. 2. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
   2. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
 
247. 3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
-336- Бабурін О.В.
Частину 3 статті 41 після слів "У разі" доповнити словами "постійної (через не призначення) або тимчасової (через хворобу, відрядження тощо)".
 
Відхилено   3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Верховного Суду України, а за відсутності заступника Голови - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
    -337- Швець В.Д.
У статті 41 частину третю викласти у такій редакції:
"3. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його адміністративні повноваження здійснює Перший заступник Голови, за відсутності Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обов'язків."
 
Відхилено    
    -338- Лабунська А.В.
Статтю 41 доповнити частиною 4 такого змісту :
"4. Голова Верховного Суду України є одночасно головою Судового сенату, до складу якого він входить як суддя Верховного Суду України.".
 
Відхилено    
    -339- Кармазін Ю.А.
Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Голова Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України відповідно до цього Закону:
1) організовує діяльність Верховного Суду України;
2) розподіляє обов'язки між першим заступником Голови Верховного Суду України, заступниками Голови Верховного Суду України, головами судових палат Верховного Суду України;
3) скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх засіданнях;
4) може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;
5) вносить подання Президенту України щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції, а також визначення кількості суддів, заступників голів судів у них;
6) вносить подання про призначення та обрання, а також звільнення з посади суддів відповідно до цього Закону; вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених цим Законом;
7) на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
8) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі судових палат і Військової судової колегії Верховного Суду України;
9) вносить подання до Кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів;
10) вносить Президенту України подання про затвердження переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону вищих військових звань військовим суддям;
11) організовує фінансування та організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
12) затверджує положення про апарат та структурні підрозділи апарату Верховного Суду України;
13) керує організацією роботи судових палат; здійснює загальне керівництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату Верховного Суду України, в установленому законом порядку присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
15) представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з органами влади інших держав та міжнародними організаціями.
2. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.
3. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.
4. Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює Перший заступник Голови, а за відсутності Першого заступника – заступник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обов'язків.".
 
Враховано редакційно    
248. Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України
 
   Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України
 
249. 1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.
 
   1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.
 
250. 2. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.
 
   2. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.
 
251. 3. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.
 
-340- Мойсик В.Р.
Статтю 42 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд."
 
Відхилено   3. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом. Зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України не допускається.
Стаття 42-1 Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження Голови Верховного Суду України також припиняються достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України.
2. Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України визначається виключно цією статтею, Регламент Пленуму Верховного Суду України щодо цього порядку не застосовується.
3. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається Пленумом Верховного Суду України за поданням не менш як п’ятої частини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.
4. Для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України судді, визначені в частині третій цієї статті, створюють організаційний комітет та призначають його голову і заступника, про що складається протокол.
5. Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України у двадцятиденний термін з дня його створення. Учасники засідання Пленуму Верховного Суду України повідомляються організаційним комітетом про день і час скликання Пленуму Верховного Суду України та питання, що виноситься на його розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку, встановленому цим Законом. Внесення до порядку денного Пленуму Верховного Суду України інших питань, крім висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, забороняється.
6. Засідання Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України. На засіданні Пленуму Верховного Суду України головує голова організаційного комітету, а в разі його відсутності – заступник голови організаційного комітету.
7. Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму Верховного Суду України, персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетня та протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням.
8. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається за участі Голови Верховного Суду України або без його участі. Голова Верховного Суду України по суті порушених питань може також надати письмові пояснення, які висвітлюються ним або упововаженою ним особою на засіданні Пленуму Верховного Суду України.
9. Організаційний комітет визначає порядок проведення засідання та процедуру голосування з урахуванням вимог цього Закону та здійснює контроль за її дотриманням.
10. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу Пленуму Верховного Суду України.
11. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду України, яка підписується головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом Верховного Суду України за пропозицією головуючого.
12. Висловлення недовіри Голові Верховного Суду України не позбавляє його повноважень судді Верховного Суду України. У разі дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України обрання Голови Верховного Суду України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
13. Питання про недовіру Голові Верховного Суду України не може ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму Верховного Суду України.
14. Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду України з підстав, не пов’язаних з висловленням йому Пленумом Верховного Суду України недовіри, визначається законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
    -341- Швець В.Д.
Статтю 42 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд."
 
Відхилено    
    -342- Кармазін Ю.А.
Статтю 42 викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України строком на п'ять років таємного голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.
2. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.
3. Процедура обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України. Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України.
3. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки.".
 
Відхилено    
252. Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду України
 
   Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду України
 
253. 1. Заступник Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.
 
   1. Заступник Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на п’ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.
 
254. 2. Заступник Голови Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
   2. Заступник Голови Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади у порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
255. 3. Заступник Голови Верховного Суду України здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Верховного Суду України, та інформує Пленум Верховного Суду України про свою діяльність.
 
-343- Лабунська А.В.
Статтю 43 доповнити частиною 4 наступного змісту :
"4. Заступник Голови Верховного Суду України є одночасно головою Судового сенату, до складу якого він входить як суддя Верховного Суду України.".
 
Відхилено   3. Заступник Голови Верховного Суду України здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Верховного Суду України, та інформує Пленум Верховного Суду України про свою діяльність.
 
    -344- Мойсик В.Р.
Статтю 43 викласти у такій редакції:
"Стаття 43. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України
Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, організовують роботу відповідних судових палат, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.
Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають накази та розпорядження.
Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше одного місяця з дня утворення відповідної вакантної посади. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.
Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади також за ініціативою Ради суддів України в порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
Відхилено    
    -345- Кармазін Ю.А.
Статтю 43 викласти в такій редакції:
"Стаття 43. Заступники Голови Верховного Суду України
1. Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, організовують роботу відповідних судових палат, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.
2. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають розпорядження.
3. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно, але не більше ніж на два строки підряд.
4. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади також в порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України, за письмовою пропозицією половини складу суддів відповідної судової палати Верховного Суду України.".
 
Відхилено    
    -346- Лабунська А.В.
Главу 5 доповнити новою статтею 43-1 "Судові сенати Верховного Суду України" у такій редакції:
"Стаття Судові сенати Верховного Суду України
1.Судові сенати Верховного Суду України:
1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їхньої компетенції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Судовий сенат Верховного Суду України очолює голова Судового сенату.
3. Голова Судового сенату:
1) організовує роботу відповідного Судового сенату;
2) формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції Судового сенату; має право витребувати з відповідних судів справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
4) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;
5) забезпечує надання методичної допомоги відповідним судам нижчого рівня з метою правильного застосування законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
4. Голова Судового сенату Верховного Суду України призначається на посаду за рекомендацією простої більшості суддів відповідного Сенату строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування.
5. Голова Судового сенату має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує інші доручення голови сенату щодо організації діяльності Судового сенату, а також виконує обов'язки голови Судового сенату за його відсутності. Заступник голови Судового сенату призначається на посаду з числа суддів, які входять до відповідного сенату звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення голови Судового сенату.
6. Пропозиція про увільнення судді від виконання обов’язків голови Судового сенату чи його заступника може бути внесена більшістю суддів відповідного сенату.".
 
Відхилено    
    -347- Мойсик В.Р.
Доповнити законопроект після статті 43 новою статтею такого змісту:
"Стаття _. Судові палати Верховного Суду України
Судові палати Верховного Суду України:
здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процесуальним законом;
аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Судова палата Верховного Суду України утворюється за рішенням Пленуму Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової палати.
Голова Судової палати:
організовує роботу відповідної Судової палати;
організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції Судової палати; має право витребувати з відповідних судів справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Судової палати;
вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;
забезпечує надання методичної допомоги відповідним судам нижчого рівня з метою правильного застосування законодавства;
здійснює інші передбачені законом повноваження.
Голова Судової палати Верховного Суду України призначається на посаду за пропозицією Голови Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування.
Голова Судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує інші доручення голови палати щодо організації діяльності Судової палати, а також виконує обов'язки голови Судової палати за його відсутності. Заступник голови Судової палати призначається на посаду з числа суддів Верховного Суду України та звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення голови Судової палати.
Пропозиція про звільнення судді з посади голови Судової палати чи його заступника може бути внесена Головою Верховного Суду України або не менш як половиною складу суддів відповідної палати за їх підписами.
Голова Судової палати та його заступник можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.
При Судовій палаті діє група наукових консультантів Верховного Суду України".
 
Відхилено    
    -348- Швець В.Д.
Статтю 43 викласти у такій редакції:
"Стаття 43. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України
1) Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, організовують роботу відповідних судових палат, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.
2) Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають накази та розпорядження.
3) Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше одного місяця з дня утворення відповідної вакантної посади. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.
4) Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади також за ініціативою Ради суддів України в порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
Відхилено    
    -349- Швець В.Д.
Доповнити після статті 43 новою статтею такого змісту:
"Стаття 43-1. Судові палати Верховного Суду України
1.Судові палати Верховного Суду України:
1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
2. Судова палата Верховного Суду України утворюється за рішенням Пленуму Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової палати.
3. Голова Судової палати:
1) організовує роботу відповідної Судової палати;
2) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції Судової палати; має право витребувати з відповідних судів справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
3) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Судової палати;
4) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо необхідності роз'яснення судам окремих питань застосування законодавства у судовій практиці;
5) забезпечує надання методичної допомоги відповідним судам нижчого рівня з метою правильного застосування законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
4. Голова Судової палати Верховного Суду України призначається на посаду за пропозицією Голови Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування.
5. Голова Судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує інші доручення голови палати щодо організації діяльності Судової палати, а також виконує обов'язки голови Судової палати за його відсутності. Заступник голови Судової палати призначається на посаду з числа суддів Верховного Суду України та звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення голови Судової палати.
6. Пропозиція про звільнення судді з посади голови Судової палати чи його заступника може бути внесена Головою Верховного Суду України або не менш як половиною складу суддів відповідної палати за їх підписами.
7. Голова Судової палати та його заступник можуть бути призначені на адміністративні посади повторно.
8. При Судовій палаті діє група наукових консультантів Верховного Суду України".
 
Відхилено    
256. Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
 
   Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
 
257. 1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
 
   1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
 
258. 2. Пленум Верховного Суду України:
 
   2. Пленум Верховного Суду України:
 
259. 1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду України, його заступника у порядку, встановленому цим Законом;
 
   1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду України, його заступника у порядку, встановленому цим Законом;
 
260. 2) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
 
   2) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
 
261. 3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України про їх діяльність;
 
   3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України про їх діяльність;
 
262. 4) дає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи та діяльності Верховного Суду України;
 
-350- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 4 частини 2 статті 44 викласти в такій редакції:
"4) дає висновки щодо проектів Законів України, які стосуються питань здійснення правосуддя;".
 
Відхилено   4) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи та діяльності Верховного Суду України;
 
    -351- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 44 після пункту 3 доповнити пунктом такого змісту:
„4) узагальнює з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ судами загальної юрисдикції практику застосування матеріального і процесуального законодавства".
 
Відхилено    
263. 5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
   5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 
264. 6) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 
   6) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 
265. 7) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України.
 
-352- Стретович В.М.
Ч. 2 ст. 44 доповнити пунктами 8-9 в такій редакції:
8) дає обов’язкові роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз’яснення вищих спеціалізованих судів;
9) розглядає матеріали вивчення стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, заслуховує інформацію голів вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів щодо організації роботи цих судів, приймає відповідні рекомендації".
 
Відхилено   7) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України.
 
    -353- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Ч. 2 ст. 44 доповнити пунктами 8-9 в такій редакції:
8) дає обов’язкові роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз’яснення вищих спеціалізованих судів;
9) розглядає матеріали вивчення стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції, заслуховує інформацію голів вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів щодо організації роботи цих судів, приймає відповідні рекомендації.
Зазначені повноваження Пленуму Верховного Суду України, необхідні для реалізації ч. 2 ст. 125 Конституції України.
 
Відхилено    
    -354- Бабурін О.В.
Частину 2 ст. 44 викласти у такій редакції:
"2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду України, його заступника у порядку, встановленому цим Законом;
2) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України про їх діяльність;
4) розглядає справи відповідно до процесуального законодавства;
5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
6) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
7) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;
8) узагальнює з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції практику застосування матеріального і процесуального закону."
 
Відхилено    
266. 3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
 
   3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму, крім випадків, встановлених цим Законом.
 
267. 4. У засіданні Пленуму бере участь Міністр юстиції України. Матеріали з питань, які вносяться на розгляд Пленуму, надсилаються Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до засідання.
 
-355- Бабурін О.В.
Частину 4 ст. 44 після слів "Міністр юстиції України" доповнити словами "або його заступник".
 
Відхилено   4. У засіданні Пленуму бере участь Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України або його заступник. Матеріали з питань, що виносяться на розгляд Пленуму, надсилаються Міністру юстиції України, Генеральному прокурору України не пізніш як за десять днів до засідання.
 
268. 5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
 
   5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи.
 
269. 6. Пленум Верховного Суду України скликається Головою Верховного Суду України в разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше одного разу на три місяці. В разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається його заступником. Про день і час скликання Пленуму та питання, що вносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
 
   6. Пленум Верховного Суду України скликається Головою Верховного Суду України в разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше одного разу на три місяці. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається його заступником. Законом також може бути встановлена інша процедура скликання Пленуму Верховного Суду України. Про день і час скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму.
 
270. 7. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а в разі його відсутності - заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту.
 
   7. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а в разі його відсутності - заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту. У випадках, встановлених цим Законом, засідання Пленуму веде голова організаційного комітету, створеного для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, або його заступник.
 
271. 8. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
   8. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
 
272. 9. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
 
-356- Бевз В.А.
Частину дев'яту статті 44 доповнити наступним реченням:
"Постанови пленуму з питань застосування чинного законодавства при вирішенні спорів носять обов'язковий характер для Верховного суду України та судів нижчих рівнів.".
 
Відхилено   9. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
 
273. 10. Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.
 
-357- Мойсик В.Р.
Статтю 44 викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники.
Пленум Верховного Суду України:
відповідно до Конституції України обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у Верховному Суді України в порядку, встановленому цим Законом;
утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступників;
призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
заслуховує інформації Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів та апеляційних судів щодо організації роботи судових палат та діяльності відповідних судів;
дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;
приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційними, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин складу Пленуму. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
Пленум Верховного Суду України скликається Головою Верховного Суду України в разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше одного разу на три місяці. В разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається його заступником. Про день і час скликання Пленуму та питання, що вносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
Проекти постанов Пленуму Верховного Суду України щодо надання роз'яснення з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ повинні бути надіслані Генеральному прокурору України та Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до засідання.
Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а у разі його відсутності - Перший заступник або інший заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту.
Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України."
 
Відхилено   10. Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.
11. Особливості проведення Пленуму Верховного Суду України з розгляду окремих питань, у тому числі щодо процедури скликання, повноважності засідання, порядку роботи, процедури голосування, порядку прийняття рішень та підписання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України, встановлюються законом.
 
    -358- Швець В.Д.
Статтю 44 викласти у такій редакції;
"Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
1.Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом,повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) відповідно до Конституції України обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адміністративних посад у Верховному Суді України в порядку, встановленому цим Законом;
2) утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступників;
3) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
4) заслуховує інформації Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів та апеляційних судів щодо організації роботи судових палат та діяльності відповідних судів;
5) дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;
6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням про визнання законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційними, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
7) відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
8) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;
9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин складу Пленуму. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
4. Пленум Верховного Суду України скликається Головою Верховного Суду України в разі
потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу суддів Верховного Суду України, але не рідше одного разу на три місяці. В разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається його заступником. Про день і час скликання Пленуму та питання, що вносяться на його розгляд, учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд Пленуму.
5. Проекти постанов Пленуму Верховного Суду України щодо надання роз'яснення з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ повинні бути надіслані Генеральному прокурору України та Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до засідання.
6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а у разі його відсутності Перший заступник або інший заступник Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту.
7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
9. Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України."
 
Відхилено    
    -359- Кармазін Ю.А.
Статтю 44 викласти в такій редакції:
"Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів Голову, першого заступника Голови та заступників Голови Верховного Суду України;
2) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад шляхом таємного голосування голову та заступників голову Військової судової колегії, а також голів та заступників голів судових палат Верховного Суду України;
3) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посади шляхом таємного голосування секретаря Пленуму Верховного Суду України;
4) утворює судові палати та Військову судову колегію, визначає їх кількісний склад;
5) розглядає судові справи у випадках, передбачених процесуальним законодавством;
6) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голови Військової судової колегії, голів апеляційних і вищих спеціалізованих судів про роботу судових палат та діяльність відповідних судів;
7) дає судам обов'язкові роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці. У разі необхідності визнає нечинними рекомендаційні роз'яснення щодо застосування законодавства вищих спеціалізованих судів, визначає неврегульовані законом процедури розгляду судових справ, звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства;
8) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
9) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
4. У роботі Пленуму Верховного Суду України у порядку, визначеному Регламентом Пленуму Верховного Суду України, беруть участь Генеральний прокурор України, Міністр юстиції України або його заступник.
5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.
6. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликає і веде Перший заступник чи один із заступників Голови Верховного Суду України, старший за віком. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.
7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.".
 
Враховано редакційно    
    -360- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект статтею 44-1 такого змісту:
"Стаття 44-1. Секретар Пленуму Верховного Суду України
1. Секретар Пленуму Верховного Суду України, поряд із здійсненням повноважень судді Верховного Суду України здійснює організаційну роботу з підготовки та проведення засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.
2. Секретар Пленуму Верховного Суду України обирається на посаду шляхом таємного голосування з числа суддів цього суду строком на п'ять років і звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України.
3. Порядок обрання і звільнення секретаря Пленуму Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України.".
 
Відхилено    
    -361- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект статтею 44-2 такого змісту:
"Стаття 44-2-. Судові палати Верховного Суду України
1. Судові палати Верховного Суду України:
1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх компетенції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України.
2. Судові палати Верховного Суду України утворюються за рішенням Пленуму Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової палати.
3. Голова Судової палати Верховного Суду України:
1) організовує роботу відповідної Судової палати;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції Судової палати; має право витребувати з відповідних судів справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
4) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Судової палати;
5) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України проекти постанов Пленуму щодо роз'яснення судам питань застосування законодавства у судовій практиці з юрисдикції Судової палати, пропозиції щодо визначення неурегульованих законом процедур розгляду судових справ, визнання нечинними рекомендаційних роз'яснень Пленуму вищого спеціалізованого суду, звернення до суб’єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства;
6) забезпечує надання методичної допомоги відповідним судам нижчого рівня з метою правильного застосування законодавства.
4. Голова Судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує покладені на нього розпорядженням голови Судової палати обов'язки щодо організації роботи Судової палати, а також заміщає голову Судової палати у разі його відсутності. Заступник голови Судової палати призначається на посаду з числа суддів Верховного Суду України та звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення голови Судової палати.
Заступник голови Судової палати Верховного Суду України, з питань, що належать до його повноважень, видає розпорядження.
5. Пропозиція про звільнення судді з посади заступника голови Судової палати може бути внесена Головою Верховного Суду України або не менш як половиною складу суддів відповідної палати за їх підписами.
6. Заступник голови Судової палати може бути призначений на адміністративну посаду повторно, але не більше ніж на два строки підряд.
7. Військову судову колегію очолює голова колегії, який за посадою прирівнюється до заступника голови Судової палати.
8. При Судовій палаті діє група наукових консультантів Верховного Суду України.".
 
Відхилено    
    -362- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект статтею 44-3 такого змісту:
"Стаття 44-3 Апарат Верховного Суду України
1. Організаційно-правове, інформаційно-довідкове, науково-експертне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України. Загальну чисельність, структуру, положення про апарат затверджує Голова Верховного Суду України за згодою Пленуму Верховного Суду України. Забезпечення виконання Головою Верховного Суду України його повноважень здійснює служба Голови Верховного Суду України, яка є структурним підрозділом апарату Верховного Суду України.
2. Керівник апарату Верховного Суду України:
організовує роботу апарату суду;
2) вносить Голові Верховного Суду України подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Верховного Суду України, присвоєння їм в установленому законом порядку рангів державного службовця, застосування до них заохочень і накладання дисциплінарних стягнень;
3) вносить Голові Верховного Суду України для затвердження проекти положень про структурні підрозділи апарату Верховного Суду України;
4) займається питаннями поточного і перспективного фінансування, матеріально-технічного, науково-експертного та іншого забезпечення діяльності Верховного Суду України, вносить пропозиції про штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
5) забезпечує ведення діловодства, архіву, фінансового і матеріального обліку у суді;
6) організовує роботу по підбору, підготовці кадрів та підвищенню кваліфікації працівників апарату суду;
7) інформує Голову Верховного Суду України, Пленум Верховного Суду України про діяльність апарату Верховного Суду України і про потреби його діяльності;
8) забезпечує інформування громадян, підприємств, установ, організацій про діяльність Верховного Суду України на офіційному веб-сайті Верховного Суду України, комп’ютеризацію суду для здійснення судочинства;
9) здійснює зв’язки з відповідними органами, установами, організаціями з питань забезпечення діяльності Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України.
Керівник апарату Верховного Суду України з питань, які належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.
3. Апарат Верховного Суду України здійснює свою діяльність на основі положення, яке затверджується Головою Верховного Суду України.
4. Керівник апарату та працівники апарату Верховного Суду України є державними службовцями.
5. За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення керівник апарату Верховного Суду України прирівнюється до керівників апаратів вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а інші працівники апарату Суду – до відповідних категорій службовців апаратів вищих органів законодавчої та виконавчої влади.
6. Для забезпечення Верховного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою, матеріалами судової практики діє бібліотека Верховного Суду України, положення про яку затверджується Головою Верховного Суду України.
7. Матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного Суду України.".
 
Відхилено    
274. Стаття 45. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України
 
-363- Бабурін О.В.
Статтю 45 виключити.
 
Відхилено   Стаття 45. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України
 
275. 1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України стосовно дачі висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
 
-364- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 45 викласти в такій редакції:
"1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.".
 
Відхилено   1. Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді України з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України стосовно надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
 
276. 2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
 
   2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
 
277. 3. Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.
 
-365- Прокопчук Ю.В.
Главу 5 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
"Глава 5. Верховний Суд України.
Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган
1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.
2. Верховний Суд України забезпечує дію принципів верховенства права та законності, а також однакове застосування законодавства при здійсненні правосуддя усіма судами загальної юрисдикції.
3. Верховний Суд України:
1) розглядає в касаційному порядку судові справи після їх розгляду апеляційними судами та вищими спеціалізованими судами;
2) переглядає за винятковими обставинами судові рішення у випадках і порядку, передбачених процесуальним законодавством;
3) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи як суд першої інстанції;
4) звертається до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності положень законів та інших правових актів у разі виникнення у судів при здійсненні ними правосуддя, а також з питань судоустрою і статусу суддів сумнівів щодо їх конституційності;
5) звертається до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України в разі виникнення потреби в цьому;
6) готує і вносить до Верховної Ради України подання та дає висновок у випадках, передбачених статтею ПО та частиною шостою статті 111 Конституції України, у разі розгляду Верховною Радою України питання продострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я чи вчиненням державної зради або іншого злочину;
8) з метою забезпечення однакового застосування законодавства України всіма судами загальної юрисдикції на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики надає відповідні обов'язкові роз'яснення, а також скасовує такі, що їм суперечать, або ж такі, що суперечать чинному законодавству, рекомендаційні роз'яснення пленумів вищих спеціалізованих судів, визначає неврегульовані законом процедури розгляду судових справ, звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо змін до чинного законодавства;
9) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює практику застосування в судах законодавства, надає судам методичну допомогу у застосуванні законодавства, перевіряє дотримання ними законодавства при здійсненні правосуддя;
10) здійснює інші повноваження, надані йому законом.
4. Судові рішення Верховного Суду України у конкретних справах у частині забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці у випадках, передбачених процесуальним законодавством, є обов'язковими для судів загальної юрисдикції при розгляді інших судових справ.
5. Місцезнаходженням Верховного Суду України є місто Київ.
Стаття 39. Склад Верховного Суду України
1. У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України.
2. До складу Верховного Суду України входять Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України, голови судових палат Верховного Суду України, заступники голів судових палат Верховного Суду України, заступник голови Військової судової колегії Верховного Суду України, секретар Пленуму Верховного Суду України і судді Верховного Суду України.
3. У Верховному Суді України діють судові палати у цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справах, а також Військова судова колегія. У судових палатах утворюються колегії у складі не менше п'яти суддів.
4. Судові палати Верховного Суду України:
1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх компетенції, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
5. Судові палати Верховного Суду України утворюються за рішенням Пленуму Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової палати.
6. Голова Судової палати Верховного Суду України:
1) організовує роботу відповідної Судової палати;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;
3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики у справах юрисдикції Судової палати; має право витребувати з відповідних судів справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
5) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України проекти постанов Пленуму щодо роз'яснення судам питань застосування законодавства у судовій практиці з юрисдикції Судової палати, пропозиції щодо визначення неурегульованих законом процедур розгляду судових справ, визнання нечинними рекомендаційних роз'яснень Пленуму вищого спеціалізованого суду, звернення до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства;
5) забезпечує надання методичної допомоги відповідним судам нижчого рівня з метою правильного застосування законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
7. Голова Судової палати має заступника, який забезпечує організацію розгляду справ у судових засіданнях, виконує покладені на нього розпорядженням голови Судової палати обов'язки щодо організації роботи Судової палати, а також заміщає голову Судової палати у разі його відсутності.
Заступник голови Судової палати призначається на посаду з числа суддів Верховного Суду України та звільняється з посади в порядку, передбаченому для призначення голови Судової палати.
Заступник голови Судової палати Верховного Суду України, з питань, що належать до його повноважень, видає розпорядження.
8. Пропозиція про звільнення судді з посади заступника голови Судової палати може бути внесена Головою Верховного Суду України або не менш як половиною складу суддів відповідної палати за їх підписами.
9. Заступник голови Судової палати може бути призначений на адміністративну посаду повторно, але не більше ніж на два строки підряд.
10. Військову судову колегію очолює голова колегії, який за посадою прирівнюється до заступника голови Судової палати.
11. При Судовій палаті діє група наукових консультантів Верховного Суду України.
12. Організаційно-правове, інформаційно-довідкове, науково-експертне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України. Загальну чисельність, структуру, положення про апарат затверджує Голова Верховного Суду України.
Забезпечення виконання Головою Верховного Суду України його повноважень здійснює служба Голови Верховного Суду України, яка є структурним підрозділом апарату Верховного Суду України.
13. Керівник апарату Верховного Суду України:
1) організовує роботу апарату Суду;
2) вносить Голові Верховного Суду України подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Верховного Суду України, присвоєння їм в установленому законом порядку рангів державного службовця, застосування до них заохочень і накладання дисциплінарних стягнень;
3) вносить Голові Верховного Суду України для затвердження проекти положень про структурні підрозділи апарату Верховного Суду України;
4) займається питаннями поточного і перспективного фінансування, матеріально-технічного, науково-експертного та іншого забезпечення діяльності Верховного Суду України, вносить пропозиції про штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
5) забезпечує ведення діловодства, архіву, фінансового і матеріального обліку у суді;
6) організовує роботу по підбору, підготовці кадрів та підвищенню кваліфікації працівників апарату суду;
7) інформує Голову Верховного Суду України та Пленум Верховного Суду України про діяльність апарату Верховного Суду України і про потреби його діяльності;
8) забезпечує інформування громадян, підприємств, установ, організацій про діяльність Верховного Суду України на офіційному веб-сайті Верховного Суду України, комп'ютерізацію суду для здійснення судочинства;
10) здійснює зв'язки з відповідними органами, установами, організаціями з питань забезпечення діяльності Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України;
11) здійснює інші повноваження, надані йому законом, наказами, розпорядженнями Голови Верховного Суду України.
Керівник апарату Верховного Суду України з питань, які належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.
14. Апарат Верховного Суду України здійснює свою діяльність на основі положення, яке затверджується Головою Верховного Суду України.
15. Керівник апарату та працівники апарату Верховного Суду України є державними службовцями.
16. За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення керівник апарату Верховного Суду України прирівнюється до керівників апаратів вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а інші працівники апарату Суду - до відповідних категорій службовців апаратів вищих органів законодавчої та виконавчої влади.
17. Для забезпечення Верховного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою, матеріалами судової практики діє бібліотека Верховного Суду України, положення про яку затверджується Головою Верховного Суду України.
18. Матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України, зберігаються в архіві Верховного Суду України.
Стаття 40. Суддя Верховного Суду України
1. Суддя Верховного Суду України:
1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;
3) бере участь у розгляді питань, що вносяться на засідання відповідної Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;
4) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства і надає їм методичну допомогу;
5) аналізує судову практику, вносить в установленому порядку пропозиції щодо її поліпшення та удосконалення законодавства;
6) здійснює інші передбачені законом повноваження.
2. Суддя Верховного Суду України має двох помічників. Помічником судді Верховного Суду України може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою. Не може бути помічником судді особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Стаття 41. Голова Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України:
1) організовує діяльність Верховного Суду України;
2) розподіляє обов'язки між першим заступником Голови Верховного Суду України, заступниками Голови Верховного Суду України, головами судових палат Верховного Суду України;
3) скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх засіданнях;
4) може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;
5) вносить відповідно до цього Закону подання Президенту України щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції, а також визначення кількості суддів, заступників голів судів у них;
6) вносить подання про призначення та обрання, а також звільнення з посади суддів відповідно до цього Закону; вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених цим Законом;
7) на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
8) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі судових палат і Військової судової колегії Верховного Суду України;
9) вносить подання до Кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів Верховного Суду України, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів;
10) вносить Президенту України подання про затвердження переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону вищих військових звань військовим суддям;
11) організовує фінансування та організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
12) затверджує положення про апарат та структурні підрозділи апарату Верховного Суду України;
13) керує організацією роботи судових палат; здійснює загальне керівництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату Верховного Суду України, в установленому законом порядку присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
15) представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також з органами влади інших держав та міжнародними організаціями;
16) здійснює інші передбачені законом повноваження.
2. Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.
3. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.
4. Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює Перший заступник Голови, а за відсутності Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України згідно з розподілом обов'язків.
Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України строком на п'ять років шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму.
2. Процедура обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України. Не допускається зміна регламентної процедури пізніше шести місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду України.
3. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд.
Стаття 43. Заступники Голови Верховного Суду України
1. Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів Суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків, можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України, організовують роботу відповідних судових палат, виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.
2. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають розпорядження.
Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддів Верховного Суду України строком на п'ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України. Рішення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування у строк не пізніше трьох місяців з дня утворення відповідної вакантної посади.
Вони можуть бути призначені на адміністративні посади повторно, але не більше ніж на два строки підряд.
4. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звільнені з посади також в порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України, за письмовою пропозицією половини складу суддів відповідної судової палати Верховного Суду України.
Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
1. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом.
До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України.
2. Пленум Верховного Суду України:
1) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад шляхом
таємного голосування Голову, першого заступника Голови та заступників
Голови Верховного Суду України;
2) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посад шляхом таємного голосування голову та заступників голову Військової судової колегії, а також голів та заступників голів судових палат Верховного Суду України;
3) обирає з числа суддів цього суду та звільняє з посади шляхом таємного голосування секретаря Пленуму Верховного Суду України;
4) утворює судові палати та Військову судову колегію, визначає їх кількісний склад;
5) розглядає судові справи у випадках, передбачених процесуальним законодавством;
6) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, першого заступника Голови Верховного Суду України, заступників Голови Верховного Суду України, голів судових палат Верховного Суду України, голови Військової судової колегії, голів апеляційних і вищих спеціалізованих судів про роботу судових палат та діяльність відповідних судів;
7) дає судам обов'язкові роз'яснення з метою забезпечення однакового застосування норм права в судовій практиці. У разі необхідності визнає нечинними рекомендаційні роз'яснення щодо застосування законодавства вищих спеціалізованих судів, визначає неврегульовані законом процедури розгляду судових справ, звертається до суб'єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства;
8) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
9) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.
3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму.
4. У роботі Пленуму Верховного Суду України у порядку, визначеному Регламентом Пленуму Верховного Суду України, беруть участь Генеральний прокурор України, Міністр юстиції України або його заступник.
5. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду України, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.
6. Пленум скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три місяці. Скликає Пленум Голова Верховного Суду України, який вносить на його розгляд відповідні питання і головує на його засіданні. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликає і веде Перший заступник чи один із заступників Голови Верховного Суду України, старший за віком. Пленум має бути скликаний також на вимогу однієї третини суддів Верховного Суду України за їх підписами.
7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду України, що затверджується Пленумом Верховного Суду України.
8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду України.
9. Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.
Стаття 45. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України
1. При Верховному Суді України діє Науково-консультативна рада, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права, для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.
Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді України визначається положенням, що затверджується Головою Верховного Суду України.
2.Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали".
 
Відхилено   3. Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.
 
278. Розділ ІІІ. Судді, народні засідателі та присяжні
 
   Розділ ІІІ. Судді, народні засідателі та присяжні
 
279. Глава 1. Загальні положення статусу судді
 
-366- Мойсик В.Р.
Доповнити Розділ ІІІ. Судді, народні засідателі та присяжні Главу 1. Загальні положення статусу судді законопроекту перед статтею 46 новою статтею такого змісту:
"Стаття _. Суддя – носій судової влади
Професійний суддя та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади."
 
Відхилено   Глава 1. Загальні положення статусу судді
 
    -367- Швець В.Д.
Доповнити Розділ ІІІ. Судді, народні засідателі та присяжні Главу 1. Загальні положення статусу судді законопроекту перед статтею 46 новою статтею такого змісту:
"Стаття . Суддя - носій судової влади
Професійний суддя та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади."
 
Відхилено    
280. Стаття 46. Незалежність судді
 
   Стаття 46. Незалежність судді
 
281. 1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
-368- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 46 викласти в такій редакції:
"1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним, підкоряється виключно Конституції і законам України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-який інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків, схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді, забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
Відхилено   1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
    -369- Швець В.Д.
Частину першу статті 46 викласти в такій редакції:
"1. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним, підкоряється виключно Конституції і законам України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Здійснення тиску, втручання у професійну діяльність суддів та вплив на суддів у будь-який інший спосіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків, схилити їх до винесення неправосудного рішення або вчинення інших діянь, несумісних зі статусом судді, забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
Відхилено    
    -370- Шпенов Д.Ю.
У статті 46 у частині 1 виключити слово "незаконного"
 
Відхилено    
282. 2. Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які знаходяться у його провадженні, крім випадків, установлених законом.
 
-371- Бабурін О.В.
У ч. 2 ст. 46 слова "крім випадків, установлених законом" виключити.
 
Відхилено   2. Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених законом.
 
283. 3. Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози.
 
   3. Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози.
 
284. 4. Незалежність судді забезпечується:
 
   4. Незалежність судді забезпечується:
 
285. 1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;
 
   1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;
 
286. 2) недоторканністю та імунітетом судді;
 
   2) недоторканністю та імунітетом судді;
 
287. 3) незмінюваністю судді;
 
   3) незмінюваністю судді;
 
288. 4) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
 
   4) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
 
289. 5) забороною втручання у здійснення правосуддя;
 
   5) забороною втручання у здійснення правосуддя;
 
290. 6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді;
 
   6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді;
 
291. 7) окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;
 
   7) окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;
 
292. 8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
 
   8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
 
293. 9) функціонуванням органів суддівського самоврядування;
 
   9) функціонуванням органів суддівського самоврядування;
 
294. 10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
 
-372- Шпенов Д.Ю.
у пункті 10 частини 4 словосполучення "членів його сім’ї" замінити на словосполучення "його близьких родичів"
 
Відхилено   10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
 
295. 11) правом судді на відставку.
 
   11) правом судді на відставку.
 
296. 5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на неї.
 
   5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на неї.
 
297. 6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності судді.
 
-373- Кармазін Ю.А.
Статтю 46 викласти в такій редакції:
"Стаття 46. Самостійність та незалежність суддів, народних засідателів і присяжних
1. Судді, народні засідателі і присяжні, здійснюючи правосуддя, є незалежними від будь-якого впливу і підкоряються лише Конституції та законам України. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом. Гарантії незалежності суддів, народних засідателів і присяжних закріплюються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
2. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Суддям, народним засідателям і присяжним гарантується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до закону, їхньої правосвідомості та внутрішнього переконання.
3. Судді, народні засідателі і присяжні не зобов'язані давати будь-які пояснення з приводу розглянутих ними справ, судові рішення по яких набрали законної сили, та справ, що перебувають у їх провадженні, за винятком випадків, передбачених Конституцією України та цим Законом.
4. Суддя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради суддів України, яка зобов'язана невідкладно перевірити і розглянути таке звернення за участю судді та вжити необхідних заходів для усунення загрози.
5. Незалежність судді забезпечується:
1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення;
2) недоторканністю та імунітетом судді;
3) незмінюваністю судді;
4) порядком здійснення судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
5) забороною втручання у здійснення правосуддя;
6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді;
7) окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом;
8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;
9) функціонуванням органів суддівського самоврядування;
10) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
11) правом судді на відставку.
6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні і юридичні особи та їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на неї.
7. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності судді.
8. Склад суду при розгляді справи є незмінним. Заміна одного судді іншим у складі суду здійснюється тільки у виняткових випадках, передбачених процесуальним законом.
9. Справа може бути вилучена у судді і передана іншому судді тільки у разі прийняття відводу чи самовідводу та з інших підстав, передбачених процесуальним законом.
10. Самостійність і незалежність суддів забезпечуються також діяльністю органів суддівського самоврядування.".
 
Відхилено   6. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України гарантій незалежності судді.
 
298. Стаття 47. Недоторканність судді
 
-374- Кармазін Ю.А.
Назву статті 47 викласти в такій редакції:
"Стаття 47. Недоторканність суддів, народних засідателів і присяжних".
 
Відхилено   Стаття 47. Недоторканність судді
 
299. 1. Суддя є недоторканним. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку.
 
-375- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
Частину першу статті 47 доповнити словами " у справах про злочини пов'язані з професійною діяльністю - відправленням правосуддя".
 
Відхилено   1. Суддя є недоторканним. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку.
 
    -376- Мойсик В.Р.
У статті 47 частину першу викласти в такій редакції:
"1. Суддя є недоторканним. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи".
 
Відхилено    
    -377- Швець В.Д.
У статті 47 частину першу викласти в такій редакції:
"1. Суддя є недоторканним. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи".
 
Відхилено    
300. 2. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду.
 
   2. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду.
 
301. 3. Кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.
 
-378- Мойсик В.Р.
Частину третю викласти у такій редакції:
"3. Кримінальна справа щодо судді розглядається у першій інстанції апеляційним судом".
 
Відхилено   3. Кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України або його заступником.
 
    -379- Швець В.Д.
У статті 47 частину третю викласти у такій редакції:
"3. Кримінальна справа щодо судді розглядається у першій інстанції апеляційним судом".
 
Відхилено    
302. 4. Відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі мотивованої постанови Генерального прокурора України.
 
-380- Кармазін Ю.А.
Частини 4-6 статті 47 викласти в такій редакції:
"4. Відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється Кваліфікаційною комісією суддів України на підставі мотивованої постанови Генерального прокурора України.
5. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за вмотивованим рішенням судді апеляційного суду.
6. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Головою Верховного Суду України чи його заступником. Справа не може розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді." .
 
Відхилено   4. Відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України.
 
303. 5. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за судовим рішенням.
 
-381- Мойсик В.Р.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Проникнення в житло, інше володіння судді чи його службове приміщення судді, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись тільки за вмотивованим рішенням суду, а також за згодою судді в разі прийняття Радою суддів України рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки".
частину шосту викласти в такій редакції:
Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Головою Верховного Суду України або його заступником. При цьому справа не може розглядатись тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді".
 
Відхилено   5. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за судовим рішенням.
 
    -382- Швець В.Д.
У статті 47 частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Проникнення в житло, інше володіння судді чи його службове приміщення судді, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись тільки за вмотивованим рішенням суду, а також за згодою судді в разі прийняття Радою суддів України рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки".
 
Відхилено    
304. 6. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається головою відповідного вищого спеціалізованого суду чи його заступником. Справа не може розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді.
 
-383- Стецьків Т.С.
У частині шостій статті 47 слова „головою відповідного вищого спеціалізованого суду чи його заступником" замінити словами „ухвалою судді відповідного вищого спеціалізованого суду".
 
Відхилено   6. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Головою Верховного Суду України. Справа не може розглядатися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді.
 
    -384- Прокопчук Ю.В.
В частині шостій ст. 47 слова "головою відповідного вищого спеціалізованого суду" замінити словами "Головою Верховного Суду України".
 
Враховано    
    -385- Льовочкіна Ю.В.
Перше речення частини 6 статті 47 викласти в такій редакції:
"Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається пленумом відповідного вищого спеціалізованого суду.".
 
Відхилено    
    -386- Мойсик В.Р.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Головою Верховного Суду України або його заступником. При цьому справа не може розглядатись тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді".
 
Враховано частково    
    -387- Швець В.Д.
У статті 47 частину шосту викласти в такій редакції:
6. Підсудність справи щодо обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Головою Верховного Суду України або його заступником. При цьому справа не може розглядатись тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді".
 
Враховано частково    
305. 7. За шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в порядку, що встановлені законом.
 
-388- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 47 частиною 8 такого змісту:
"8. На народних засідателів і присяжних на час виконання ними у суді обов'язків, пов'язаних із здійсненням правосуддя, поширюються передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності суддів.".
 
Відхилено   7. За шкоду, завдану судом, відповідає держава на підставах та в порядку, встановлених законом.
 
306. Стаття 48. Відповідальність за неповагу до суду чи судді
 
   Стаття 48. Відповідальність за неповагу до суду чи судді
 
307. 1. Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні у судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   1. Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
308. Стаття 49. Посвідчення судді
 
   Стаття 49. Посвідчення судді
 
309. 1. Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі, а також присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України.
 
-389- Кармазін Ю.А.
Частини 1-2 статті 49 викласти в такій редакції:
"1. Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі, а також присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Головою Верховного Суду України за згодою Ради суддів України.
2. Суддям, призначеним на посаду вперше, службові посвідчення підписує Президент України, а суддям, обраним безстроково, – Голова Верховної Ради України. Головам і заступникам голів судів службові посвідчення підписує Голова Ради суддів України." .
 
Відхилено   1. Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі та присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України.
 
310. 2. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує керівник органу, який його призначив чи обрав на посаду.
 
   2. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує керівник органу, який його призначив чи обрав на посаду.
 
311. 3. Посвідчення Голови Верховного Суду України, його заступника підписує секретар Пленуму Верховного Суду України.
 
-390- Прокопчук Ю.В.
В частині третій ст. 49 слово "заступника" замінити словом "заступників".
 
Відхилено   3. Посвідчення Голови Верховного Суду України, його заступника підписує секретар Пленуму Верховного Суду України.
 
312. 4. Посвідчення народних засідателів, присяжних підписує голова суду, в якому народний засідатель, присяжний здійснює правосуддя.
 
   4. Посвідчення народних засідателів, присяжних підписує голова суду, в якому народний засідатель, присяжний здійснює правосуддя.
 
313. 5. Вручення посвідчень здійснюється особою, яка його підписала, або за її дорученням іншою особою.
 
   5. Вручення посвідчення здійснює особа, яка його підписала, або за її дорученням інша особа.
 
314. Глава 2. Суддя
 
   Глава 2. Суддя
 
315. Стаття 50. Статус судді
 
   Стаття 50. Статус судді
 
316. 1. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
 
-391- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 50 новою частиною 1 такого змісту:
"1. Правовий статус суддів визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.".
 
Відхилено   1. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
 
    -392- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 50 викласти в такій редакції: "2. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України, наділений повноваженнями судової влади здійснювати правосуддя в судах, і виконує свої обов'язки на професійній основі.". Частину 2 вважати частиною 3.
 
Відхилено    
317. 2. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.
 
   2. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.
 
318. Стаття 51. Незмінюваність судді
 
   Стаття 51. Незмінюваність судді
 
319. 1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до цього Закону.
 
-393- Кармазін Ю.А.
Частини 1-2 статті 51 викласти в такій редакції:
"1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до цього Закону. Суддя звільняється з посади лише з підстав, передбачених Конституцією та цим Законом.
2. У разі реорганізації або ліквідації суду судді, за їхньою згодою, переводяться до інших судів того ж рівня. Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди." .
 
Відхилено   1. Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п'яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до цього Закону.
 
320. 2. Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди.
 
   2. Суддю не може бути переведено до іншого суду без його згоди.
 
321. Стаття 52. Вимоги щодо несумісності
 
   Стаття 52. Вимоги щодо несумісності
 
322. 1. Перебування на посаді судді несумісне з заняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.
 
-394- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "Повноваження судді, який у встановленому законом порядку обраний народним депутатом України, зупиняються рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час виконання повноважень народного депутата України".
 
Відхилено   1. Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.
 
323. 2. Суддя не має права поєднувати свою діяльність із підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової та творчої діяльності у вільний від виконання повноважень судді час), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
-395- Стретович В.М.
У ч. 2 ст. 52 вилучити слова "у вільний від виконання повноважень судді час"
 
Враховано   2. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
 
    -396- Мойсик В.Р.
у частині другій слова "...у вільний від виконання повноважень судді час" виключити
 
Враховано    
    -397- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У ч. 2 ст. 52 вилучити слова "у вільний від виконання повноважень судді час".
 
Враховано    
324. 3. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.
 
-398- Бондик В.А.
У частині третій статті 52 Проекту слова "чи професійної спілки" -виключити;
 
Відхилено   3. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.
 
    -399- Ківалов С.В.
З частини третьої статті 52 слова "чи професійної профспілки" вилучити.
Частину сьому статті 53 викласти у такій редакції: "7. Суддя до виходу у відставку або на пенсію може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, окрім державних нагород, або будь яких інших нагород, відзнак, грамот, пов’язаних зі здійсненням ним правосуддя.".
 
Враховано частково (у ст.53)   
    -400- Кармазін Ю.А.
Частини 3-4 статті 52 викласти в такій редакції:
"3. Суддя не може бути членом політичних партій, профспілок, благодійних фондів, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.
4. Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, Кваліфікаційній комісії суддів України, Дисциплінарній палаті суддів України Національної школи суддів України зі збереженням його заробітку за основним місцем роботи. Голова відповідного суду у разі відрядження судді видає наказ про відрядження судді. У межах строків відрядження суддя не має права брати участь у здійсненні правосуддя." .
 
Відхилено    
325. 4. Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України зі збереженням його заробітку за основним місцем роботи.
 
-401- Притика Д.М.
Частину четверту ст. 52 виключити.
 
Відхилено   4. Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Школі суддів України зі збереженням заробітку за основним місцем роботи.
 
    -402- Кирильчук Є.І.
Частину 4 статті 52 проекту викласти в наступній редакції: "Суддю може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України з призначенням заробітної плати за місцем відрядження та з правом тимчасового обрання (призначення) на його місце роботи іншого судді.
 
Відхилено    
326. Стаття 53. Права та обов'язки судді
 
   Стаття 53. Права та обов'язки судді
 
327. 1. Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та іншими законами.
 
   1. Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та іншими законами.
 
328. 2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду у порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.
 
   2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду в порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.
 
329. 3. Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходить з цією метою відповідну підготовку.
 
   3. Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку.
 
330. 4. Суддя зобов'язаний:
 
   4. Суддя зобов'язаний:
 
331. 1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
 
   1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
 
332. 2) дотримуватися правил суддівської етики;
 
-403- Власенко С.В.
Частину п’яту ст. 53 доповнити абзацами другим-шостим такого змісту:
"Фінансовими зобов’язаннями вважаються отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами оренди, лізингу, кошти, позичені іншим особам. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, та дату виникнення зобов’язання.
Членами сім’ї судді вважаються дружина або чоловік судді, їхні діти, а також діти судді або діти його дружини (чоловіка), у тому числі ті, що перебувають під опікою судді та (або) його дружини (чоловіка), які перебувають на утриманні судді.
Близькими родичами судді вважаються батьки судді та батьки чоловіка або дружини судді, рідні брати, сестри та діти судді, які не перебувають на його утриманні судді.
Відомості про нерухоме майно у випадках, якщо воно набуто у власність (у тому числі, спільну) або у користування судді. У декларації зазначаються відомості про вид майна, його характеристики, місцезнаходження, дату набуття у власність (користування), вартість майна на момент набуття у власність (користування), а також відомості про співвласників (співкористувачів) такого нерухомого майна із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.
Цінним рухомим майном вважається майно, вартість якого на момент набуття у власність, перевищувала 10 прожиткових мінімумів на дату придбання. У декларації зазначаються відомості про вартість майна на момент набуття у власність (користування), а також відомості про співвласників (співкористувачів) такого цінного рухомого майна із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми вважаються цінним рухомим майном незалежно від вартості придбання. Щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у декларації додатково зазначаються дані про модель, марку, рік випуску транспортного засобу, іншої самохідної машини чи механізму".
 
Відхилено   2) дотримуватися правил суддівської етики;
 
333. 3) виявляти повагу до учасників процесу;
 
   3) виявляти повагу до учасників процесу;
 
334. 4) додержуватися присяги судді;
 
   4) додержуватися присяги судді;
 
335. 5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, зокрема таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 
   5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, зокрема таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 
336. 6) дотримуватися вимог щодо несумісності;
 
   6) дотримуватися вимог щодо несумісності;
 
337. 7) подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, декларацію про майновий стан.
 
-404- Джоджик Я.І.
П.7 ч.4 статті 53 викласти у такій редакції
після слів "для оприлюднення" замінити словами "не пізніше 1 травня"
 
Відхилено   7) подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, декларацію про майновий стан.
 
    -405- Толстенко В.Л.
Пункт 7 ч. 4 ст. 53 викласти в такій редакції:
7) щорічно не пізніше 1 квітня подавати декларацію про доходи та майновий стан за попередній рік до Державної судової адміністрації України, а судді вищого спеціалізованих судів та Верховного Суду України – до відповідних структурних підрозділів цих судів.
 
Відхилено    
338. 5. Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді. Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України.
 
-406- Толстенко В.Л.
Речення 1 ч. 5 ст. 53 після слів "та видатки" доповнити словами (якщо разові видатки перевищують розмір річного сукупного доходу).
 
Відхилено   5. Декларація про майновий стан включає містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України.
 
    -407- Кирильчук Є.І.
Виключити з частини 5 статті 53 слова "…та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді"
 
Відхилено    
    -408- Даниленко В.А.
Частину п'яту статті 53 викласти в наступній редакції:
"Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом. Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України."
 
Відхилено    
    -409- Власенко С.В.
У частині п’ятій слова: "членів його сім’ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом" замінити на "осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, членів його сім’ї та близьких родичів".
 
Враховано частково    
    -410- Мойсик В.Р.
У статті 53 законопроекту частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір сукупного річного доходу судді) судді. Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України за погодженням з Радою суддів України".
 
Відхилено    
    -411- Логвиненко О.С.
У частині 5 статті 53 слова " (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді)" виключити.
 
Відхилено    
    -412- Бондик В.А.
У частині п'ятій статті 53 Проекту слова "з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом" замінити на слова "з якими він спільно проживає і веде спільне господарство";
 
Відхилено    
    -413- Швець В.Д.
У статті 53 частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір сукупного річного доходу судді) судді. Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України за погодженням з Радою суддів України".
 
Відхилено    
    -414- Шпенов Д.Ю.
В частині 5 статті 53 виключити словосполучення "та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом",
 
Враховано частково    
    -415- Бабурін О.В.
Частину 5 ст. 53 викласти у такій редакції:
"5. Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та видатки судді, членів його сім'ї та вказаних близьких осіб (якщо разові видатки перевищують розмір шестимісячного заробітку судді або якщо сукупні видатки за рік на 10 відсотків чи більше перевищують сукупні доходи за рік). Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України."
 
Відхилено    
339. 6. Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку у Національній школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить у Національній школі суддів України двотижневу підготовку не менше ніж раз на три роки.
 
   6. Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку у Школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить двотижневу підготовку у Школі суддів України не менше, ніж раз на три роки.
 
340. 7. Суддя до виходу у відставку або на пенсію не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
-416- Даниленко В.А.
У статті 53 частину сьому виключити.
 
Відхилено   7. Суддя до виходу у відставку або на пенсію може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, окрім тих державних, або будь яких інших нагород, відзнак, грамот, пов’язаних зі здійсненням ним правосуддя.
 
    -417- Кирильчук Є.І.
Частину 7 статті 53 виключити
 
Відхилено    
    -418- Фесенко Л.І.
У статті 53 частину сьому виключити.
 
Відхилено    
    -419- Мойсик В.Р.
Частину сьому виключити
 
Відхилено    
    -420- Швець В.Д.
У статті 53 частину сьому виключити.
 
Відхилено    
    -421- Толстенко В.Л.
Частину 7 ст. 53 виключити.
 
Відхилено    
    -422- Соколов М.В.
Статтю 53 Проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 53. Права та обов'язки судді
1. Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та іншими законами.
2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду у порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.
3. Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходить з цією метою відповідну підготовку.
4. Суддя зобов'язаний:
1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
2) дотримуватися правил суддівської етики;
3) виявляти повагу до учасників процесу;
4) додержуватися присяги судді;
5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, зокрема таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
6) дотримуватися вимог щодо несумісності;
7) кожні 5 років проходити обстеження для отримання висновку про психічне здоров’я (медичні установи, що дають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я);
8) подавати щорічно не пізніше 1 квітня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, декларацію про майновий стан.
5. Декларація про майновий стан повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді, членів його сім'ї та близьких осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та видатки (якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді) судді. Форма декларації та порядок її заповнення затверджуються Міністерством фінансів України.
6. Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку у Національній школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить у Національній школі суддів України двотижневу підготовку не менше ніж раз на три роки.
7. Суддя до виходу у відставку або на пенсію не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
341. Стаття 54. Присяга судді
 
   Стаття 54. Присяга судді
 
342. 1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:
 
-423- Мойсик В.Р.
У статті 54 в частині першій у тексті присяги слова "дотримуватись морально-етичних принципів поведінки судді" виключити;
 
Відхилено   1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:
 
    -424- Бондик В.А.
У частині першій статті 54 Проекту слова "морально-етичних принципів" замінити на слова "етичних принципів";
 
Відхилено    
343. "Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватись морально-етичних принципів поведінки судді та не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади".
 
-425- Швець В.Д.
У статті 54 в частині першій у тексті присяги слова "дотримуватись морально-етичних принципів поведінки судді" виключити;
 
Відхилено   "Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади".
 
    -426- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, забезпечувати законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, забезпечувати доведеність вини, змагальність сторін та свободу в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечувати обвинуваченому права на захист, гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, при прийнятті рішення враховувати норми матеріального і процесуального права, забезпечувати можливість апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, забезпечувати обов'язковість рішень суду, дотримуватись морально-етичних принципів поведінки в суді або поза судом, та не вчиняти дій, що порочать звання судді та підривають і принижують авторитет судової влади", оскільки згідно результатів Моніторингу незалежності суддів в Україні лише 26% суддів позитивно відповіли у 2008 році на запитання "Чи є зрозумілою підстава "порушення присяги" для звільнення судді з посади?". У той же час у 2007 році позитивно на це запитання відповіло 28%.
 
Відхилено    
    -427- Бабурін О.В.
Абзац 2 ч. 1 ст. 54 викласти у такій редакції:
"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді".
 
Відхилено    
344. 2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його особовій справі.
 
-428- Мойсик В.Р.
Перше речення частини другої доповнити словами "не пізніше як через місяць з дня призначення судді на посаду".
 
Відхилено   2. Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його особовій справі.
 
    -429- Швець В.Д.
Перше речення частини другої доповнити словами "не пізніше як через місяць з дня призначення судді на посаду".
 
Відхилено    
345. Стаття 55. Етика судді
 
   Стаття 55. Етика судді
 
346. 1. Питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, який затверджується з’їздом суддів України.
 
-430- Бондик В.А.
У частині першій статті 55 Проекту слова "Кодексом суддівської етики" замінити на слова "Кодексом професійної етики суддів";
 
Відхилено   1. Питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з’їздом суддів України.
 
347. Глава 3. Народні засідателі і присяжні
 
   Глава 3. Народні засідателі та присяжні
 
348. Стаття 56. Статус народного засідателя
 
   Стаття 56. Статус народного засідателя
 
349. 1. Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
   1. Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
350. 2. Народні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді. Народні засідателі несуть обов'язки, визначені пунктами 1 - 5 частини четвертої статті 53 цього Закону.
 
-431- Кармазін Ю.А.
Статтю 56 викласти в такій редакції:
"Стаття 56. Статус народних засідателів і присяжних
1. Народними засідателями є громадяни України, які забезпечують згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя, у випадках і в порядку, передбачених процесуальним законом, залучаються до здійснення правосуддя у місцевих загальних судах.
2. Присяжними є громадяни України, які у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, залучаються до здійснення правосуддя в апеляційних судах по конкретній кримінальній справі.
3. Права та обов'язки народного засідателя і присяжного при розгляді справи у суді за їх участю визначаються процесуальним законом.".
 
Відхилено   2. Народні засідателі під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді. Народні засідателі виконують обов'язки, визначені пунктами 1-5 частини четвертої статті 53 цього Закону.
 
351. Стаття 57. Список народних засідателів
 
   Стаття 57. Список народних засідателів
 
352. 1. До списку народних засідателів включаються в кількості, зазначеній у поданні голови суду, громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 58 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.
 
   1. До списку народних засідателів у кількості, зазначеній у поданні голови суду, включаються громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 58 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.
 
353. 2. Список народних засідателів затверджується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і переглядається в разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
 
   2. Список народних засідателів затверджується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і переглядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
 
354. 3. Список народних засідателів публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
 
-432- Кармазін Ю.А.
Статтю 57 викласти в такій редакції:
"Стаття 57. Список народних засідателів і присяжних
1. Списки народних засідателів місцевих загальних судів та присяжних апеляційних судів складаються і затверджуються за поданням голів відповідних судів органами місцевого самоврядування, Верховною Радою Автономної Республіки Крим на основі списків виборців на чотири роки і переглядаються в разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
2. До списку народних засідателів місцевих загальних судів та присяжних апеляційних судів включаються в кількості, зазначеній у поданні голови суду, громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 58 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями чи присяжними.
3. Список народних засідателів військового суду гарнізону за поданням голови цього суду затверджується начальником відповідного гарнізону. До списку включаються у кількості, зазначеній у поданні голови суду, військовослужбовці гарнізону, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 58 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.
4. Списки присяжних військових апеляційних судів регіонів та апеляційного суду Військово-Морських Сил України за поданням голів цих судів формуються з числа військовослужбовців, рекомендованих зборами військових частин та військових установ військових гарнізонів, розташованих на території, на яку поширюється юрисдикція апеляційного військового суду. Від кожного гарнізону до списку присяжних включаються від п'ятнадцяти до двадцяти військовослужбовців, які відповідають вимогам статті 58 цього Закону і дали згоду бути присяжними. Список присяжних апеляційного військового суду затверджується рішенням відповідної ради, на території якої розташований гарнізон.
5. Списки народних засідателів місцевих загальних судів та присяжних апеляційних судів публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.".
 
Відхилено   3. Список народних засідателів публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
 
    -433- Соколов М.В.
Статтю 57 Проекту викласти у наступній редакції :
"Стаття 57. Список народних засідателів
1. До списку народних засідателів включаються в кількості, зазначеній у поданні голови суду, громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 58 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.
2. Громадяни, які відповідають вимогам статті 58 цього Закону мають право подати звернення до відповідної місцевої ради про самовисунення себе в кандидати в народні засідателі до відповідного суду. Місцеві трудові колективи мають право звернутися до відповідної місцевої ради про делегування своїх кандидатів в народні засідателі (За умови дотримання вимог статті 58 цього Закону).
3. Список народних засідателів затверджується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки шляхом рейтингового голосування за кожного кандидата окремо і переглядається в разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.
4. Список народних засідателів публікується в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради"
 
Відхилено    
355. Стаття 58. Вимоги до народного засідателя
 
-434- Кармазін Ю.А.
Назву статті 58 викласти в такій редакції:
"Стаття 58. Вимоги до народного засідателя і присяжного".
 
Відхилено   Стаття 58. Вимоги до народного засідателя
 
356. 1. Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
 
-435- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту:
"2. Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і проживає на території відповідного апеляційного суду.".
 
Відхилено   1. Народним засідателем може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
 
357. 2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни:
 
   2. Не підлягають включенню до списків народних засідателів громадяни:
 
358. 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 
   1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 
359. 2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя;
 
   2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя;
 
360. 3) які мають не зняту чи не погашену судимість;
 
   3) які мають не зняту чи не погашену судимість;
 
361. 4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;
 
   4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;
 
362. 5) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;
 
   5) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;
 
363. 6) особи, які не володіють державною мовою.
 
-436- Кармазін Ю.А.
Частину 2-4 статті 58 викласти в такій редакції: "3. Не підлягають включенню до списків народних засідателів і присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя;
3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи;
4) які мають не зняту чи не погашену судимість;
5) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси, священнослужителі;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.
4. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, в разі їх наявності.
5. Одна й та сама особа не може бути одночасно включена до списку народних засідателів і списку присяжних." .
 
Враховано редакційно   6) особи, які не володіють державною мовою.
 
364. 3. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, в разі їх наявності.
 
   3. Особа, включена до списку народних засідателів, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.
 
365. Стаття 59. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя
 
   Стаття 59. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя
 
366. 1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів, але включена до нього, звільняється від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду.
 
   1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів, але включена до нього, увільняється від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду.
 
367. 2. Від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду увільняються:
 
   2. Від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду увільняються:
 
368. 1) особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих або членів сім'ї похилого віку;
 
   1) особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, інших хворих або членів сім'ї похилого віку;
 
369. 2) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування;
 
   2) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування;
 
370. 3) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
 
   3) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
 
371. 4) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.
 
   4) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.
 
372. 3. Особи, зазначені в частині другій цієї статті, увільняються від виконання обов'язків народного засідателя за їх заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.
 
   3. Особи, зазначені в частині другій цієї статті, увільняються від виконання обов'язків народного засідателя за їхньою заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.
 
373. 4. Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя внаслідок відводу (самовідводу) у конкретній справі здійснюється у порядку, встановленому процесуальним законом.
 
-437- Кармазін Ю.А.
Статтю 59 викласти в такій редакції:
"Стаття 59. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя чи присяжного
1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів або списку присяжних, але включена до будь-якого них, звільняється від виконання обов'язків народного засідателя (присяжного) головою відповідного суду.
2. Від виконання обов'язків народного засідателя (присяжного) головою відповідного суду увільняються:
1) жінки, старші п'ятдесяти п'яти років та чоловіки, старші шістдесяти років;
2) жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, а також ті, що мають дітей віком до 14 років чи утримують дітей-інвалідів, або здійснюють догляд за тяжко хворими чи іншими членами сім'ї, які потребують стороннього догляду;
2) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування;
3) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
4) інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються.
3. Особи, зазначені в частині другій цієї статті, увільняються від виконання обов'язків народного засідателя (присяжного) за їх заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.
4. Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя (присяжного) внаслідок відводу (самовідводу) у конкретній справі здійснюється у порядку, встановленому процесуальним законом.".
 
Відхилено   4. Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя внаслідок відводу (самовідводу) у конкретній справі здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
    -438- Соколов М.В.
Статтю 59 Проекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 59. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя
1. Особа, яка відповідно до цього Закону не може бути включена до списку народних засідателів, але включена до нього, звільняється від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду.
2. Від виконання обов'язків народного засідателя головою відповідного суду увільняються:
1) керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування; 2) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя;
3) інші особи за власною заявою з причин, що унеможливлюють їх участь у здійснення правосуддя.
3. Особи, зазначені в частині другій цієї статті, увільняються від виконання обов'язків народного засідателя за їх заявою, поданою до початку виконання цих обов'язків.
4. Увільнення від виконання обов'язків народного засідателя внаслідок відводу (самовідводу) у конкретній справі здійснюється у порядку, встановленому процесуальним законом."
 
Відхилено    
374. Стаття 60. Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді
 
   Стаття 60. Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді
 
375. 1. Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.
 
   1. Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.
 
376. 2. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки народного засідателя, перелік вимог до народних засідателів, а також підстави для увільнення їх від виконання обов'язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як народного засідателя.
 
   2. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки народного засідателя, перелік вимог до народних засідателів, а також підстави для увільнення їх від виконання обов'язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як народного засідателя.
 
377. 3. Роботодавець зобов'язаний звільнити народного засідателя від роботи на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду.
 
   3. Роботодавець зобов'язаний звільнити народного засідателя від роботи на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду.
 
378. 4. Народний засідатель зобов'язаний вчасно з'явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.
 
-439- Кармазін Ю.А.
Статтю 60 доповнити частинами 5 - 7 такого змісту:
"5. Порядок добору народних засідателів і присяжних для розгляду конкретної справи у суді та порядок принесення ними присяги визначаються процесуальним законом.
6. Народні засідателі і присяжні складають складають у суді присягу такого змісту:
"Урочисто присягаю народу України виконувати обов’язки народного засідателя (присяжного) сумлінно, неупереджено та справедливо, дотримуючись Конституції і законів України".
7. Народні засідателі і присяжні підписують текст присяги, який зберігається в суді.".
 
Відхилено   4. Народний засідатель зобов'язаний вчасно з'явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.
 
    -440- Кармазін Ю.А.
Статтю 60 викласти в такій редакції:
"Стаття 60. Залучення народних засідателів та присяжних до виконання обов'язків у суді
1. Суд залучає народних засідателів та присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.
2. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю або присяжному не пізніше ніж за два тижні до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки відповідно народного засідателя чи присяжного, перелік вимог до народних засідателів та присяжних, а також підстави для увільнення їх від виконання обов'язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як народного засідателя чи присяжного.
3. Роботодавець зобов'язаний звільнити народного засідателя або присяжного від роботи на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду.
Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду і тягне передбачену законом відповідальність винних посадових осіб.
4. Народний засідатель або присяжний зобов'язаний вчасно з'явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неявка без поважних причин у судове засідання вважається неповагою до суду.
 
Відхилено    
379. Стаття 61. Гарантії прав народних засідателів
 
   Стаття 61. Гарантії прав народних засідателів
 
380. 1. Народним засідателям за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   1. Народним засідателям за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
381. 2. Звільнення народного засідателя з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
 
   2. За народними засідателями і присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання народним засідателем чи присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення народного засідателя з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
 
382. 3. На народних засідателів поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.
 
-441- Кармазін Ю.А.
Статтю 61 викласти в такій редакції:
"Стаття 61. Гарантії прав народних засідателів і присяжних
1. Народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи. Їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Розміри і порядок виплат встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2. За народними засідателями і присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання народним засідателем чи присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення народного засідателя чи присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
3. На народних засідателів і присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя чи присяжного заходи безпеки щодо них можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.".
 
Враховано частково   3. На народних засідателів поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засідателя заходи безпеки щодо нього можуть вживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.
 
    -442- Соколов М.В.
Статтю 61 Проекту викласти у такій редакції:
"Стаття 61. Гарантії прав народних засідателів
1. Народним засідателям за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода в розмірі їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи. У разі, якщо народний засідатель проживає (прописаний) не в адміністративно-територіальній одиниці, в якій знаходиться суд - їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
2. Звільнення народного засідателя з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.
3. На народних засідателів поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя."
 
Відхилено    
383. Стаття 62. Присяжні
 
   Стаття 62. Присяжні
 
384. 1. Присяжними визнаються громадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, залучаються до здійснення правосуддя, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
-443- Кармазін Ю.А.
Статтю 62 викласти в новій редакції:
"Стаття 62 . Присяжні
1. Присяжними є громадяни України, які мають пасивне виборче право та відповідно до закону залучені до здійснення правосуддя судом присяжних, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні судової влади.
2. Формування колегії присяжних здійснюється автоматизованою системою документообігу за принципом вірогідності на підставі даних, отриманих з Державного реєстру виборців з числа виборців, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. Порядок надання інформації до автоматизованої системи документообігу в суді визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Не можуть бути залучені до здійснення правосуддя в якості присяжних народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, депутати місцевих рад, сільські, селищні міські голови, військовослужбовці, працівники судових установ, адвокати, нотаріуси.
4. За заявою особи на підставі рішення судді під час формування колегії присяжних для розгляду справи громадяни можуть бути звільненні від виконання обов'язків присяжного засідателя у зв’язку з їх станом здоров’я, релігійними чи іншими переконаннями, здійсненням професійної чи іншої діяльності, що унеможливлює її тривале припинення (керівники органів влади, лікарі, тощо), інші особи, якщо суддя визнає поважними причини, на які вони посилаються.
5. Порядок відводу присяжних під час формування колегії для розгляду справи визначається процесуальним законом.".
 
Відхилено   1. Присяжними визнаються громадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законом, залучаються до здійснення правосуддя, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
 
    -444- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статею 62-1 такого змісту, змінивши подальшу нумерацію статей: "Стаття 62.1 Суд присяжних
1. Суд присяжних складається з колегії присяжних у складі восьми засідателів та професійного судді.
2. Суд присяжних утворюється для розгляду у першій інстанції судових справ, передбачених статтями 115 - 119 вбивство, статтею 146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини, статтею 151 - незаконне поміщення в психіатричний заклад, частинами третьою та четвертою статті 157 - перешкоджання здійсненню виборчого права, частиною дванадцятою статті 158 - фальсифікація виборчих документів, частиною третьою статті 160 - порушення законодавства про референдум, статтею 162 - порушення недоторканності житла, статтею 162 - порушення таємниці листування, статтею 170 - перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій, статтею 172 - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, статтею 182 - порушення недоторканності приватного життя, статтею 340 - незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, статтею 359 - незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, статтею 364 - зловживання владою або службовим становищем, статтею 371 - завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою, статтею 372 - притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, статтею 375 - постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, статтею 397 - втручання в діяльність захисника чи представника особи Кримінального кодексу України - за клопотанням звинуваченого; статтею 7 - захист честі і гідності та ділової репутації Цивільного кодексу України - за клопотанням однієї з сторін; підпунктом 1 пункту першого статті 17 - спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності Кодексу адміністративного судочинства України, пов’язані з реалізацією політичних прав на: рівність прав і свобод; на свободу та особисту недоторканність; невтручання в особисте і сімейне життя; свободу пересування; свободу думки і слова; право на свободу світогляду і віросповідання; право на свободу об'єднання; право на мирні збори і демонстрації; право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень - за клопотанням позивача.
3. При здійснення кримінального судочинства присяжні самостійно вирішують питання про винність, осудність, наявність пом'якшуючих чи обтяжуючих обставин, про можливість звільнення від кримінальної відповідальності та інші обставини, визначені процесуальним законом. Вид і розмір покарання визначаються на підставі рішення колегії присяжних разом із професійним суддею.
4. При здійснення цивільного та адміністративного судочинства присяжні самостійно вирішують питання про повне чи часткове задоволення позову, відмову у задоволенні позову. Способи поновлення порушених прав визначаються на підставі рішення колегії присяжних разом із професійним суддею".
 
Відхилено    
    -445- Притика Д.М.
Статтю 62 доповнити частинами 2-4 такого змісту:
"2. Список присяжних за поданням голови апеляційного суду формується на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної ради, Київським та Севастопольським міськими головами. До складу комісії повинні входити уповноважені представники суду, органів юстиції та відповідної ради. До списків присяжних включаються громадяни, які постійно проживають на території відповідної області тощо і відповідають вимогам статті 69 цього Закону. Список присяжних затверджується рішенням відповідної ради.
3. Списки присяжних затверджуються не пізніше одного місяця з дня одержання подання голови суду і в той же строк надсилаються до суду, а також публікуються в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої ради.
4. Списки присяжних затверджуються строком на чотири роки і переглядаються кожних два роки."
 
Відхилено    
    -446- Притика Д.М.
Доповнити Проект новими ст.ст. 62-1, 62-2 такого змісту:
"Стаття 62-1 Вимоги до присяжних
1. Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку.
2. Не можуть бути присяжними особи, зазначені в частині другій статті 58 цього Закону.
3. Одна й та сама особа не може бути одночасно включена до списку народних засідателів і списку присяжних.
4. Особа, включена до списку присяжних, зобов'язана повідомити голову апеляційного суду про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя.
Стаття 62-2. Залучення присяжних до виконання обов'язків у суді
1. Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя має бути надіслано судом присяжному не пізніше ніж за два тижні до початку судового засідання. У запрошенні зазначаються права та обов'язки присяжного, перелік вимог щодо присяжних, а також підстави для звільнення їх від виконання вказаних обов'язків.
2. Порядок відбору присяжних для розгляду справи та принесення ними присяги визначаються процесуальним законом.".
 
Відхилено    
385. Розділ ІV. Порядок заЙняття посади судді суду загальної юрисдикції
 
   Розділ ІV. Порядок заЙняття посади судді суду загальної юрисдикції
 
386. Глава 1. Загальні положення
 
   Глава 1. Загальні положення
 
387. Стаття 63. Вимоги до кандидатів на посаду судді
 
   Стаття 63. Вимоги до кандидатів на посаду судді
 
388. 1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
 
-447- Джоджик Я.І.
п.1 статті 63 викласти у такій редакції
замість слів "двадцяти п'яти років" вказати "сорока років" та замість слів "не менш як три роки" вказати "не менш як п'ятнадцять років"
 
Відхилено   1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.
 
    -448- Болюра А.В.
У частині першій статті 63 після слів "державною мовою" додати слова "та має високі моральні, професійні та фахові якості для виконання функцій судді.".
 
Відхилено    
    -449- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 63 викласти в такій редакції:
"1. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні, як громадянин України, не менш як десять років та володіє державною мовою.".
 
Відхилено    
389. 2. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:
 
   2. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:
 
390. 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 
   1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 
391. 2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
 
   2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;
 
392. 3) які мають не зняту чи не погашену судимість.
 
-450- Джоджик Я.І.
П.3 ч.2 статті 63 викласти у такій редакції
"які мають не зняту чи не погашену судимість, та які були раніше засуджені чи амністовані за скоєння злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, поза залежністю знята або погашена така судимість".
 
Відхилено   3) які мають не зняту чи не погашену судимість.
 
    -451- Павленко Е.І.
Частину другу статті 63 доповнити пунктом 4:
"які мають низькі морально-етичні якості, негативні репутацію і характеристику".
 
Відхилено    
    -452- Джоджик Я.І.
Частину 2 статті 63 доповнити п.4
"які працювали у правоохоронних органах та були звільнені у зв'язку з неповною службовою відповідністю чи неналежним виконанням своїх обов'язків"
 
Відхилено    
393. 3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом.
 
-453- Прокопчук Ю.В.
Частину третю ст. 63 викласти в такій редакції:
"3. До окремих категорій суддів встановлюються такі додаткові вимоги:
1) суддею апеляційного суду та вищих спеціалізованих судів може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як п'ять років, в тому числі не менш як три роки на посаді судді;
2) суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як десять років, в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді апеляційного суду чи вищого спеціалізованого суду".
 
Відхилено   3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом.
 
    -454- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 63 викласти в такій редакції:
"3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня:
1) судді спеціалізованих судів повинні мати додаткову фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів.
2) суддею апеляційного суду та вищих спеціалізованих судів може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як п'ять років, в тому числі не менш як три роки на посаді судді;
2) суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як десять років, в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді апеляційного суду чи вищого спеціалізованого суду.".
 
Відхилено    
394. 4. Для цілей цієї статті вважається:
 
-455- Прокопчук Ю.В.
Частину четверту ст. 63 виключити.
 
Відхилено   4. Для цілей цієї статті вважається:
 
395. 1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
 
-456- Ківалов С.В.
По тексту законопроекту слова Національна школа суддів України" замінити словами "Школу суддів України" у відповідних відмінках.
У п.1 ч.4 ст.63 слова "спеціаліста або" виключити.
Ч. 1 ст. 68 викласти в такій редакції:
"1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку у одному зі спеціалізованих навчальних закладах (або у Школі суддів України, або в інституті (факультеті) підготовки професійних суддів, створеному Президентом України при вищому національному навчальному закладі четвертого рівня акредитації).". У ч.2 ст.68 слова "спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації та Національною школою суддів України." замінити словами "спеціалізованими навчальними закладами". У ч.4, 5, 8 ст.69 після слів "Вищої кваліфікаційної суддів України" доповнити словами "за участі спеціалізованих навчальних закладів". Узгодити інші положення законопроекту з цією пропозицією.
 
Враховано (див.також ст52, 53, 68, 80, 81, 90, 139, 141, п.2.10 Прикінцевих положень, п.11, 15 Перехідних положень)  1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
 
396. 2) стажем роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста.
 
-457- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 63 викласти в такій редакції:
"4. Для цілей цієї статті вважається:
1) вищою юридичною освітою – вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
2) стажем роботи у галузі права – стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра."
 
Враховано частково   2) стажем роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста.
 
397. Стаття 64. Добір кандидатів на посаду судді
 
   Стаття 64. Добір кандидатів на посаду судді
 
398. 1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України та статтею 63 цього Закону, за результатами проходження спеціальної підготовки та складання кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.
 
-458- Прокопчук Ю.В.
Частину першу ст. 64 після слів "за результатами проходження спеціальної підготовки" доповнити словами "у Національній школі суддів України".
 
Відхилено   1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України та статтею 63 цього Закону, за результатами проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.
 
    -459- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 64 викласти в такій редакції:
"1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсних засадах з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України та статтею 63 цього Закону, за результатами проходження спеціальної підготовки та складання кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону. Кандидат який набрав найбільшу кількість балів має право обирати суд до якого його буде призначено суддею."
 
Відхилено    
399. 2. При доборі кандидатів забезпечується рівність їх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
-460- Бондик В.А.
У частині другій статті 64 слово "мовних" вилучити
 
Відхилено   2. При доборі кандидатів на посаду судді забезпечується рівність їхніх прав незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
400. 3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в судді, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.
 
-461- Мойсик В.Р.
Частину третю статті 64 викласти у такій редакції:
"3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом. Суддею місцевого, апеляційного та вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, який має фахову підготовку з питань юрисдикції спеціалізованого суду".
 
Відхилено   3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду судді, має право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.
 
    -462- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину третю статті 64 після слів "має право" доповнити словами "через територіальні управління державної судової адміністрації".
 
Відхилено    
    -463- Швець В.Д.
Частину третю статті 64 викласти у такій редакції:
"3. Додаткові вимоги до кандидатів на посаду судді у судах вищого рівня встановлюються цим Законом. Суддею місцевого, апеляційного та вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, який має фахову підготовку з питань юрисдикції спеціалізованого суду".
 
Відхилено    
    -464- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 64 викласти в такій редакції: "3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в судді, має право звернутися до Кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді."
 
Відхилено    
    -465- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект статтею 64-1 такого змісту:
"Стаття 64-1 Призначення на посаду судді
1. Президент України призначає на посаду професійного судді:
1) особу, яка раніше не обіймала посаду судді, – строком на п'ять років;
2) особу, яка раніше вже обіймала посаду судді менше п'яти років, – в межах п'ятирічного строку.
2. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі рекомендації Кваліфікаційної комісії суддів України за поданням Вищої ради юстиції.
3. У разі відхилення подання Вищої ради юстиції Президент України видає відповідне розпорядження, яке повинно бути вмотивованим.".
 
Відхилено    
401. Глава 2. Призначення на посаду судді
 
   Глава 2. Призначення на посаду судді
 
402. Стаття 65. Порядок призначення на посаду судді вперше
 
   Стаття 65. Порядок призначення на посаду судді вперше
 
403. 1. Призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:
 
   1. Призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:
 
404. 1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб-порталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр";
 
   1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб-порталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр";
 
405. 2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;
 
-466- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Пункт 2 після слів "стати суддею" доповнити словами "через територіальні управління державної судової адміністрації";
 
Відхилено   2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;
 
406. 3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб установленим вимогам до кандидатів в судді та організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;
 
-467- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) здійснення територіальним управлінням державної судової адміністрації на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб установленим вимогам до кандидатів в судді, організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом, та внесення таких документів разом з матеріалами перевірки до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;"
 
Відхилено   3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду судді, та організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;
 
407. 4) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань;
 
-468- Бондик В.А.
У пункті 4 частини першої статті 65 Проекту слова "теоретичних знань" замінити на слова "теоретичних знань у галузі права";
 
Враховано редакційно   4) складення особами, які відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за участю Школи суддів України та інституту (факультету) підготовки професійних суддів, створеного Президентом України при вищому національному навчальному закладі ІV рівня акредитації (далі - спеціалізовані навчальні заклади) на виявлення рівня загальних теоретичних знань з правознавства;
 
    -469- Ківалов С.В.
В п.4 ч.1 ст.65 після слів "Вищою кваліфікаційною комісією суддів України" доповнити словами "за участю Школи суддів України та інституту (факультету) підготовки професійних суддів, створеному Президентом України, при вищому національному навчальному закладі четвертого рівня акредитації (далі-спеціалізовані навчальні заклади)"; в п. 6, 7 після слів "Вищою кваліфікаційною комісією суддів України" доповнити словами "за участі спеціалізованих навчальних закладів".
В пункті 5 слова "у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації" замінити словами "одному зі спеціалізованих навчальних закладах".
Пункт 6 виключити.
У п.7 доповнити словами "за участі спеціалізованих навчальних закладах", п.8 слова "перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України" доповнити словами "за участі спеціалізованих навчальних закладах".
Інші положення привести у відповідність.
 
Враховано    
408. 5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації;
 
-470- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
Пункт 5 частини першої статті 65 виключити.
 
Відхилено   5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки в одному з спеціалізованих навчальних закладів;
 
    -471- Мойсик В.Р.
Пункт 5 частини першої статті 65 виключити
 
Відхилено    
    -472- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 1 статті 65 пункт 5 виключити;
 
Відхилено    
    -473- Швець В.Д.
Пункт 5 частини першої статті 65 виключити.
 
Відхилено    
    -474- Бабурін О.В.
Пункт 5 ч. 1 ст. 65 виключити, пункти 6-12 вважати відповідно пунктами 5-11.
 
Відхилено    
    -475- Прокопчук Ю.В.
Пункт п'ятий частини першої ст. 65 викласти в такій редакції:
"5) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України;".
 
Враховано частково    
    -476- Стретович В.М.
У п. 5 ч. 1 ст. 65 після слів "четвертого рівня акредитації" доповнити словами "крім осіб, які мають стаж роботи у галузі права не менш як п’ять років".
 
Відхилено    
    -477- Бабурін О.В.
Пункт 5 ч. 1 ст. 65 викласти у такій редакції:
"5) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України;"
 
Враховано частково    
409. 6) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді після успішного проходження ними підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України;
 
-478- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
В пункті 6 частини першої статті 65 слова "кандидатів на посаду судді після успішного проходження ними підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації" замінити словами "новообраних суддів".
 
Відхилено      
    -479- Прокопчук Ю.В.
Пункт шостий частини першої статті 65 після слів "допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку" доповнити словами "у Національній школі суддів України".
 
Відхилено    
    -480- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
Пункт 6 перемістити пунктом 12.
 
Відхилено    
    -481- Прокопчук Ю.В.
Пункт шостий частини першої статті 65 виключити, у зв'язку з чим пункти сьомий - дванадцятий вважати відповідно пунктами шостим -одинадцятим.
 
Враховано    
    -482- Мойсик В.Р.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
"5) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України".
 
Враховано частково (у п.5)   
    -483- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
у пункті 6 слова: "після успішного проходження ними підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації", замінити словами: "які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки"; пункти 6-12 вважати пунктами 5-11.
 
Відхилено    
    -484- Швець В.Д.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
"6) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України".
 
Враховано частково (у п.5)   
410. 7) допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;
 
-485- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
Пункт 7 частини першої статті 65 виключити.
 
Відхилено   6) допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за участю спеціалізованих навчальних закладів;
 
411. 8) визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами складення кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді;
 
   7) визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за участю спеціалізованих навчальних закладів рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами складення кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді;
 
412. 9) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі відкриття вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві;
 
   8) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі утворення вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві;
 
413. 10) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, виходячи з рейтингу кандидата відповідно до кількості наявних вакантних посад судді добору серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді;
 
   9) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, виходячи з рейтингу кандидата відповідно до кількості наявних вакантних посад судді, добору серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді;
 
414. 11) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;
 
-486- Власенко С.В.
Пункт 11 частини першої ст. 65 викласти в такій редакції:
"11) внесення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді"
 
Відхилено   10) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;
 
415. 12) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на посаду судді.
 
-487- Кармазін Ю.А.
Статтю 65 викласти в такій редакції:
"Стаття 65. Порядок призначення на посаду судді вперше
1. Призначення на посаду судді вперше включає такі стадії:
1) розміщення Кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб-порталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж за два місяці до дати проведення добору кандидатів на посаду судді;
2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;
3) здійснення Кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб установленим вимогам до кандидатів в судді та організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;
4) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, іспиту перед Кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань;
5) направлення Кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді для проходження спеціальної підготовки у Національної школи суддів України;
6) допуск кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку у Національної школи суддів України, до складення кваліфікаційного іспиту перед Кваліфікаційною комісією суддів України та співбесіди;
7) зарахування Кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді до резерву на заміщення вакантних посад судді за результатами складення ними кваліфікаційного іспиту;
8) оголошення Кваліфікаційною комісією суддів України у разі відкриття вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві;
9) проведення Кваліфікаційною комісією суддів України, відповідно до кількості наявних вакантних посад судді добору серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді;
10) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;
11) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на посаду судді." .
 
Враховано частково   11) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на посаду судді.
 
    -488- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект статтею 65-1 такого змісту:
"Стаття 65-1. Оголошення конкурсу на посаду судді
1. Голова відповідного суду невідкладно, у випадках дострокового припинення повноважень судді, повідомляє Кваліфікаційну комісію суддів України про відкриття вакансії посади судді у цьому суді.
2. Для проведення конкурсу на посади суддів, які є вакантними внаслідок дострокового припинення повноваження судді, чи не обранням безстроково суддею, особи, яка була призначена на цю посаду судді вперше, Кваліфікаційна комісія суддів України розміщує оголошення на своєму офіційному веб-сайті негайно після отримання цієї інформації, а для посад, які стануть вакантними внаслідок припинення повноважень судді за віком - не пізніше ніж за два місяці до дати проведення конкурсу.
3. В оголошенні про конкурс зазначаються:
1) найменування судів і вакантні посади суддів у цих судах;
2) кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді;
3) перелік і зразки документів відповідно до частини першої статті 66 цього Закону і строк їх подання;
4) найменування, місцезнаходження і поштова адреса Кваліфікаційної комісії суддів України;
5) умови проведення конкурсу;
6) дата, час і місце проведення конкурсу.".
 
Відхилено    
416. Стаття 66. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
-489- Кармазін Ю.А.
Назву статті 66 викласти в такій редакції: "Стаття 66. Подання кандидатом на посаду судді документів до Кваліфікаційної комісії суддів України" .
 
Відхилено   Стаття 66. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
417. 1. Для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подає:
 
-490- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У статті 66 частину першу доповнити словами "до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України через відповідне територіальне управління державної судової адміністрації";
 
Відхилено   1. Для участі у доборі кандидатів на посаду судді особа подає:
 
418. 1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;
 
-491- Пилипенко В.П.
У статті 66 проекту:
пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
"1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;"
 
Враховано   1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;
 
419. 2) копію паспорта громадянина України;
 
   2) копію паспорта громадянина України;
 
420. 3) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 
-492- Прокопчук Ю.В.
У п. 3 ч. 1 статті 66 слова "та автобіографію" змінити на "автобіографію та декларацію згідно статті 53 цього Закону".
 
Відхилено   3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
 
    -493- Пилипенко В.П.
У статті 66 проекту:
пункт 3 частини першої статті 66 викласти у такій редакції:
"3) анкету кандидата на посаду судді, яка містить інформацію про нього;"
 
Враховано    
421. 4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
 
   4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
 
422. 5) виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права;
 
   5) виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права;
 
423. 6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що дають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я);
 
-494- Павленко Е.І.
Частину першу статті 66 доповнити пунктом 7:
"характеристику з місця роботи (навчання)".
Відповідно вважати пункт 7 пунктом 8.
 
Відхилено   6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що надають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я);
 
    -495- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини 1 статті 66 викласти в такій редакції:
«6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що дають такий висновок, а також форма висновку визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я);».
 
Враховано редакційно    
    -496- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину 1 статті 66 новим пунктом 7 такого змісту:
"7) декларацію про майновий стан за попередній рік;", змінивши нумерацію подальших пунктів.
Частину 3 статті 66 викласти в такій редакції: "3. До добору кандидатів на посаду судді допускаються особи, які подали всі необхідні документи. У разі відмови в допуску Кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення".
 
Відхилено    
424. 7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки.
 
-497- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 7 частини 1 статті 66 доповнити словами:
"…, порядок про яку затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та розміщується на її веб-порталі."
 
Відхилено   7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки.
Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та розміщуються на її офіційному веб-порталі.
 
    -498- Пилипенко В.П.
Доповнити частину першу абзацом такого змісту:
"Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та розміщуються на її офіційному веб-порталі".
 
Враховано    
425. Вимагати від кандидата надання інших документів, не передбачених частиною першою цієї статті, забороняється.
 
   Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією частиною, забороняється.
 
426. 2. Приймання документів завершується за два дні до проведення добору кандидатів. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не розглядаються.
 
-499- Прокопчук Ю.В.
Ч. 2 ст 66 доповнити реченням такого змісту: "Інформація про кандидатів розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і є загальнодоступною".
 
Відхилено   2. Приймання документів завершується за два дні до проведення добору кандидатів. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не розглядаються.
 
    -500- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"3. Відповідне територіальне управління державної судової адміністрації на основі поданих кандидатами на посаду судді документів у місячний термін з дня їх подання проводить перевірку відповідності осіб установленим вимогам до кандидатів в судді та організовує проведення стосовно них спеціальної перевірки. Проведення спеціальної перевірки здійснюється і щодо відомостей, поданих кандидатами особисто, у порядку, встановленому законом. Подані кандадатами на посаду судді документи разом із результатами перевірки вносяться до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для прийняття рішення про допуск особи для добору кандидатів."
У зв’язку з цим частину третю цієї статті вважати частиною четвертою.
 
Відхилено    
    -501- Кармазін Ю.А.
Частини 2-3 статті 66 викласти в такій редакції:
"2. Для проведення спеціальної перевірки Кваліфікаційна комісія суддів України має право збирати інформацію про кандидата, звертатися із запитами для отримання інформації про кандидата на посаду судді до підприємств, установ, організацій усіх форм власності. За результатами розгляду таких запитів відповідна інформація подається у десятиденний строк до Кваліфікаційної комісії суддів України. Ненадання такої інформації або надання її з порушенням установленого строку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
3. Організації та громадяни мають право подавати Кваліфікаційної комісії суддів України інформацію про кандидатів на посаду судді.".
 
Відхилено    
427. 3. До добору кандидатів на посаду судді допускаються особи, які подали всі необхідні документи. У разі відмови в допуску Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення.
 
   3. До добору кандидатів на посаду судді допускаються особи, які подали всі необхідні документи. У разі відмови в допуску Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення.
 
428. Стаття 67. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді
 
   Стаття 67. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді
 
429. 1. Добір кандидатів на посаду судді полягає у проходженні ними анонімного тестування (іспиту) з метою виявлення рівня їх загальних теоретичних знань та проведенні щодо них спеціальної перевірки відповідності їх установленим вимогам до кандидата на посаду судді. Проведення спеціальної перевірки здійснюється і щодо відомостей, поданих кандидатами особисто, у порядку, встановленому законом.
 
-502- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У статті 67 в частині першій слова "та проведенні щодо них спеціальної перевірки відповідності їх установленим вимогам до кандидата на посаду судді. Проведення спеціальної перевірки здійснюється і щодо відомостей, поданих кандидатами особисто, у порядку, встановленому законом" вилучити.
 
Враховано   1. Добір кандидатів на посаду судді полягає у проходженні ними анонімного тестування (іспиту) з метою виявлення рівня загальних теоретичних знань з правознавства.
 
430. 2. Для проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право збирати інформацію про кандидата, звертатися із запитами для отримання інформації про кандидата на посаду судді до підприємств, установ, організацій усіх форм власності. За результатами розгляду таких запитів відповідна інформація подається у десятиденний строк до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ненадання такої інформації або надання її з порушенням установленого строку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 
-503- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Перше речення частини другої викласти в такій редакції:
"2. У разі необхідності Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися із запитами для отримання інформації про кандидата на посаду судді до підприємств, установ, організацій усіх форм власності."
 
Враховано   2. У разі необхідності Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися із запитами для отримання інформації про кандидата на посаду судді до підприємств, установ, організацій усіх форм власності. За результатами розгляду таких запитів відповідна інформація подається у десятиденний строк до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ненадання такої інформації або надання її з порушенням установленого строку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 
431. 3. Організації та громадяни мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію про кандидатів на посаду судді.
 
-504- Прокопчук Ю.В.
Ч. 3 ст. 67 доповнити реченнями другим та третім такого змісту: "Така інформація береться до уваги Вищою кваліфікаційною комісією при складанні рекомендацій про призначення кандидата на посаду судді. Відомості про осіб, що подали інформацію про кандидатів, розголошенню та оприлюдненню не підлягають"
 
Відхилено   3. Організації та громадяни мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію про кандидатів на посаду судді.
 
432. 4. Особи, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, допускаються до складення іспиту.
 
   4. Особи, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, допускаються до складення іспиту.
 
433. Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
 
-505- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
Статтю 68 виключити.
 
Відхилено   Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
 
    -506- Прокопчук Ю.В.
Назву ст. 68 викласти в такій редакції "Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді у Національній школі суддів України".
 
Відхилено    
    -507- Кармазін Ю.А.
Назву статті 68 викласти в такій редакції:
"Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді у Національної школи суддів України" .
 
Відхилено    
434. 1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну підготовку судді у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації та практичну підготовку в Національній школі суддів України.
 
-508- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 68 слова „підготовку судді у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації" виключити.
 
Відхилено   1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну і практичну підготовку в одному з спеціалізованих навчальних закладів (або у Школі суддів України, або в інституті (факультеті) підготовки професійних суддів, створеному Президентом України при вищому національному навчальному закладі ІV рівня акредитації).
 
    -509- Прокопчук Ю.В.
В частині першій ст. 68 слова "теоретичну підготовку судді у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації та" виключити.
 
Відхилено    
    -510- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 1 статті 68 слова "підготовку судді у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації" виключити.
 
Відхилено    
    -511- Бабурін О.В.
Частини 1 та 2 ст. 68 викласти у такій редакції:
"1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку в Національній школі суддів України.
2. Програма та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з Національною школою суддів України."
 
Відхилено    
435. 2. Програма та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням зі спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації та Національною школою суддів України.
 
-512- Стецьків Т.С.
У частині другій статті 68 слова „спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації та" виключити.
 
Відхилено   2. Програма та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням із спеціалізованими навчальними закладами.
 
    -513- Прокопчук Ю.В.
В частині другій ст. 68 слова "за погодженням зі спеціалізованими юридичними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації" виключити.
 
Відхилено    
436. 3. Спеціальна підготовка проводиться протягом шести місяців за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше двох третин від посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції.
 
-514- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 3 статті 68 перше речення викласти у такій редакції: "Спеціальна підготовка проводиться протягом одного року за рахунок коштів Державного бюджету України. Час такої підготовки зараховується до стажу роботи у галузі права".
 
Враховано частково   3. Спеціальна підготовка проводиться протягом одного року за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше двох третин посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції.
 
437. 4. За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують відповідний документ установленого зразка. Матеріали щодо кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, направляються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для складення кваліфікаційного іспиту.
 
   4. За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують відповідний документ установленого зразка. Матеріали щодо кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, направляються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для складення кваліфікаційного іспиту.
 
438. 5. У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, або у разі припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою він повинен відшкодувати затрачені на його підготовку кошти.
 
-515- Мойсик В.Р.
Статтю 68 викласти у такій редакції:
"Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку судді в Національній школі суддів України.
Програма та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді загального та спеціалізованого судів затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з Національною школою суддів України.
Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді спеціалізованого суду включає в себе фахову підготовку з питань юрисдикції відповідного спеціалізованого суду.
Спеціальна підготовка проводиться протягом шести місяців за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше двох третин від посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції.
За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують відповідний документ установленого зразка. Матеріали щодо кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, направляються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для складення кваліфікаційного іспиту.
У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, або у разі припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою він повинен відшкодувати затрачені на його підготовку кошти."
 
Відхилено   5. У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, або в разі припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою він повинен відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку.
 
    -516- Швець В.Д.
Статтю 68 викласти у такій редакції:
"Стаття 68. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку судді в Національній школі суддів України.
2. Програма та порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді загального та спеціалізованого судів затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з Національною школою суддів України.
3. Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді спеціалізованого суду включає в себе фахову підготовку з питань юрисдикції відповідного спеціалізованого суду.
4. Спеціальна підготовка проводиться протягом шести місяців за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи, виплачується стипендія в розмірі не менше двох третин від посадового окладу судді місцевого суду загальної юрисдикції.
5. За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують відповідний документ установленого зразка. Матеріали щодо кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, направляються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для складення кваліфікаційного іспиту.
6. У разі порушення кандидатом на посаду судді порядку проходження спеціальної підготовки, що призвело до його відрахування, або у разі припинення кандидатом проходження такої підготовки за власною ініціативою він повинен відшкодувати затрачені на його підготовку кошти."
 
Відхилено    
439. Стаття 69. Кваліфікаційний іспит
 
   Стаття 69. Кваліфікаційний іспит
 
440. 1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді.
 
   1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді.
 
441. 2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, а також особистих і моральних якостей кандидата.
 
-517- Бондик В.А.
У частині другій статті 69 Проекту слова "і моральних" виключити;
 
Відхилено   2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, а також особистих і моральних якостей кандидата.
 
442. 3. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення кандидатом на посаду судді письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 
   3. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення кандидатом на посаду судді письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 
443. 4. Письмове анонімне тестування проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у спеціально відведеному для цього приміщенні, хід тестування фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.
 
-518- Джоджик Я.І.
ч.4 статті 69 викласти у такій редакції:
після слів "письмове анонімне тестування" додати слова "та виконання практичного завдання"
 
Відхилено   4. Письмове анонімне тестування проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за участю спеціалізованих навчальних закладів у спеціально відведеному для цього приміщенні, хід тестування фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.
 
444. 5. Порядок складання кваліфікаційного іспиту, методика оцінювання визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів.
 
-519- Мойсик В.Р.
У статті 69 проекту частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Порядок складання кваліфікаційного іспиту, методика оцінювання окремо для кандидатів на посаду судді загального та відповідного спеціалізованого суду визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів";
 
Відхилено   5. Порядок складення кваліфікаційного іспиту, методика оцінювання визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за участю спеціалізованих навчальних закладів.
 
    -520- Швець В.Д.
У статті 69 проекту частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Порядок складання кваліфікаційного іспиту, методика оцінювання окремо для кандидатів на посаду судді загального та відповідного спеціалізованого суду визначаються положенням, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів";
 
Відхилено    
445. 6. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років.
 
   6. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років.
 
446. 7. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена повторно до складення такого іспиту не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніш як через два роки.
 
-521- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 69 викласти в такій редакції:
"7. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може бути допущена до випробовування на посаду судді не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно, може бути допущена до наступного випробовування не раніш як через три роки." .
 
Враховано редакційно   7. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніш як через два роки.
 
447. 8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.
 
-522- Мойсик В.Р.
Частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад відповідно суддів загальних та відповідних спеціалізованих судів".
 
Відхилено   8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за участю спеціалізованих навчальних закладів відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.
 
    -523- Швець В.Д.
Частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад відповідно суддів загальних та відповідних спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
    -524- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 69 викласти в такій редакції:
"8. Кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів. Кандидат, який має найбільший рейтинг, у порівнянні з іншими кандидатами, має право вибору суду, до якого Кваліфікаційна комісія буде рекомендувати призначити його. " .
 
Враховано редакційно    
448. 9. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду судді за рейтингом є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
   9. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидата на посаду судді за рейтингом є загальнодоступною і розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
449. 10. Результати кваліфікаційного іспиту можуть бути оскаржені до Вищої ради юстиції, яка може скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зобов'язати її провести повторний кваліфікаційний іспит кандидата на посаду судді, який подав скаргу.
 
   10. Результати кваліфікаційного іспиту можуть бути оскаржені до Вищої ради юстиції, яка може скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зобов'язати її провести повторний кваліфікаційний іспит кандидата на посаду судді, який подав скаргу.
 
450. Стаття 70. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
 
   Стаття 70. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
 
451. 1. Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.
 
   1. Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.
 
452. 2. В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу.
 
   2. В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу.
 
453. 3. Кандидати на посаду судді, які перебувають у резерві та виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України письмові заяви.
 
   3. Кандидати на посаду судді, які перебувають у резерві та виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України письмові заяви.
 
454. 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має стаж роботи на посаді помічника судді не менше трьох років, більший стаж роботи у галузі права.
 
-525- Бондик В.А.
У частині четвертій статті 70 Проекту слова "стаж роботи на посаді помічника судді не менше трьох років" виключити;
 
Враховано   4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права.
 
    -526- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 70 викласти в такій редакції:
"4. Кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права." .
 
Відхилено    
455. 5. За результатами конкурсного добору Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради юстиції відповідно до кількості вакантних посад судді рекомендації про призначення кандидатів суддями.
 
   5. За результатами конкурсного добору Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради юстиції відповідно до кількості вакантних посад судді рекомендації про призначення кандидатів суддями.
 
456. 6. Відповідно до внесеної Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рекомендації Вища рада юстиції на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді та в разі прийняття позитивного рішення вносить подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді.
 
   6. Відповідно до внесеної Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рекомендації Вища рада юстиції на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата на посаду судді та в разі прийняття позитивного рішення вносить подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді.
 
457. Стаття 71. Призначення на посаду судді
 
   Стаття 71. Призначення на посаду судді
 
458. 1. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції протягом тридцяти днів з дня отримання такого подання.
 
   1. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції протягом тридцяти днів з дня отримання такого подання.
 
459. Стаття 72. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку
 
   Стаття 72. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку
 
460. 1. Суддя у межах п'ятирічного строку може бути переведений на роботу на посаді судді в іншому місцевому суді за його письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування його на посаду судді відповідного суду.
 
-527- Мойсик В.Р.
У статті 72 частину першу після слів "місцевому суді" доповнити словами "тієї ж судової юрисдикції";
 
Відхилено   1. Суддя у межах п'ятирічного строку може бути переведений на роботу на посаді судді до іншого місцевого суду за його письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування його на посаду судді відповідного суду.
 
    -528- Швець В.Д.
Частину першу після слів "місцевому суді" доповнити словами "тієї ж судової юрисдикції";
 
Відхилено    
461. 2. Переведення судді на роботу на посаді судді до іншого суду здійснюється за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді.
 
   2. Переведення судді на роботу на посаді судді до іншого суду здійснюється за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді.
 
462. 3. У разі участі в конкурсі на заміщення вакантної посади судді в іншому суді того ж рівня і юрисдикції за бажанням судді можуть бути враховані результати його попереднього кваліфікаційного іспиту.
 
   3. У разі участі в конкурсі на заміщення вакантної посади судді в іншому суді того ж рівня і юрисдикції за бажанням судді можуть бути враховані результати його попереднього кваліфікаційного іспиту.
 
463. 4. За наявності однакових результатів конкурсу перевага надається тим кандидатам, які мають більший стаж роботи на посаді судді.
 
   4. За однакових результатів конкурсу перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
464. 5. Переведення судді у межах п’ятирічного строку на роботу на посаді судді до суду іншої юрисдикції здійснюється за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до цього Закону.
 
-529- Мойсик В.Р.
Частину п’яту після слів "кваліфікаційного іспиту" доповнити словами "та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді".
 
Відхилено   5. Переведення судді у межах п’ятирічного строку на роботу на посаді судді до суду іншої юрисдикції здійснюється за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до цього Закону.
 
    -530- Швець В.Д.
Частину п'яту після слів "кваліфікаційного іспиту" доповнити словами "та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді".
 
Відхилено    
465. 6. Переведення судді у межах п’ятирічного строку здійснюється Президентом України.
 
   6. Переведення судді у межах п’ятирічного строку здійснюється Президентом України.
 
466. Глава 3. Розгляд питання щодо обрання судді безстроково
 
   Глава 3. Розгляд питання про обрання на посаду судді безстроково
 
467. Стаття 73. Порядок обрання судді безстроково
 
   Стаття 73. Порядок обрання на посаду судді безстроково
 
468. 1. Порядок обрання судді безстроково встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
   1. Порядок обрання на посаду судді безстроково встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
469. 2. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для обрання його Верховною Радою України суддею безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.
 
-531- Мойсик В.Р.
Частині другу статті 73 після слова "суддею" доповнити словами та знаками "місцевого суду, у якому він працював на посаді судді,".
 
Відхилено   2. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для обрання його Верховною Радою України на посаду судді безстроково, якщо відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.
 
    -532- Швець В.Д.
У частині другій статті 73 після слова "суддею" доповнити словами та знаками "місцевого суду, у якому він працював на посаді судді,".
 
Відхилено    
    -533- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В частині другій статті 73 слова "визначені законом" вилучити.
 
Відхилено    
470. 3. Обрання судді безстроково здійснюється в такому порядку:
 
   3. Обрання на посаду судді безстроково здійснюється в такому порядку:
 
471. 1) кандидат звертається з письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування його для обрання суддею безстроково;
 
   1) кандидат звертається з письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково;
 
472. 2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо кандидата на обрання суддею безстроково на своєму офіційному веб-порталі та в місцевих засобах масової інформації;
 
-534- Бондик В.А.
У пункті 2 частини третьої статті 73 Проекту слова "в місцевих засобах масової інформації" додати слова "Голос України" та "Урядовий кур'єр";
 
Враховано частково   2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на своєму офіційному веб-порталі та в офіційних засобах масової інформації;
 
    -535- Прокопчук Ю.В.
П. 2 ч. 3 ст. 73 доповнити словами "де окремо зазначає про права організацій та громадян, передбачені ч. 3 ст. 67 цього Закону"
 
Відхилено    
473. 3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє відомості щодо кандидата, проводить з ним співбесіду, враховує показники розгляду кандидатом справ;
 
-536- Власенко С.В.
З п. 3 ч. 3 ст. 73 слова "проводить з ним співбесіду" виключити.
 
Враховано   3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє відомості про кандидата, враховує показники розгляду кандидатом справ;
 
    -537- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У пункті 3 частини третьої статті 73 слова "проводить з ним співбесіду" вилучити.
 
Враховано    
    -538- Прокопчук Ю.В.
П. 3 ч. 3 ст. 73 доповнити словами: "та інформацію, що подана організаціями та громадянами згідно ч. 3 ст. 67 цього Закону"
 
Відхилено    
474. 4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає за результатами співбесіди з кандидатом рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні його для обрання суддею безстроково і в разі рекомендування направляє відповідне подання до Верховної Ради України;
 
-539- Власенко С.В.
З п. 4 ч. 3 ст. 73 слова "приймає за результатами співбесіди з кандидатом рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні його для обрання суддею безстроково і в разі рекомендування направляє відповідне подання до Верховної ради України" змінити на "готує щодо кандидата відповідні рекомендації, які направляє до Верховної Ради України".
 
Відхилено   4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні його для обрання на посаду судді безстроково і в разі рекомендування направляє відповідне подання до Верховної Ради України;
 
    -540- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В пункті 4 частини третьої статті 73 слова "за результатами співбесіди з кандидатом" вилучити.
 
Враховано    
475. 5) Верховна Рада України відповідно до подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає рішення щодо обрання кандидата суддею безстроково в порядку, встановленому законом.
 
   5) Верховна Рада України відповідно до подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає рішення про обрання на посаду судді безстроково в порядку, встановленому законом.
 
476. Стаття 74. Звернення кандидата на обрання суддею безстроково до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 74. Звернення кандидата на посаду судді безстроково до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
477. 1. Кандидат на обрання суддею безстроково не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку перебування на посаді судді звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендування його для обрання суддею безстроково.
 
   1. Кандидат на посаду судді безстроково не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку перебування на посаді судді звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково.
 
478. 2. Із заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування для обрання суддею безстроково може звернутися також кандидат, якого звільнено з посади судді у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено та який раніше не звертався до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про обрання його суддею безстроково, протягом трьох років із часу звільнення.
 
-541- Притика Д.М.
У статті 74 частину другу після слів "про обрання його суддею безстроково" доповнити словами "а також кандидат, якого звільнено за власним бажанням та який має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років";
 
Відхилено   2. Із заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково може звернутися також кандидат, якого звільнено з посади судді у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, та який раніше не звертався до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою про обрання його на посаду судді безстроково, протягом трьох років з часу звільнення.
 
479. 3. Кандидат, час звільнення якого з посади судді у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, перевищує зазначений у частині другій цієї статті строк, може бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на обрання суддею безстроково після складення кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.
 
-542- Притика Д.М.
Частину третю після слів "на який його було призначено" доповнити словами "або за власним бажанням".
 
Відхилено   3. Кандидат, час звільнення якого з посади судді у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, перевищує зазначений у частині другій цієї статті строк, може бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для обрання на посаду судді безстроково після складення кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.
 
480. 4. Для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає:
 
   4. Для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає:
 
481. 1) письмову заяву, написану власноручно;
 
-543- Пилипенко В.П.
У статті 74 проекту:
пункт 1 частини четвертої викласти у такій редакції:
"1) письмову заяву про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково"
 
Враховано   1) письмову заяву про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково;
 
482. 2) копію паспорта громадянина України;
 
   2) копію паспорта громадянина України;
 
483. 3) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 
-544- Пилипенко В.П.
У статті 74 проекту:
пункт 3 частини четвертої викласти у такій редакції:
"3) анкету кандидата на посаду судді, яка містить інформацію про нього;"
 
Враховано   3) анкету кандидата на посаду судді безстроково, що містить інформацію про нього;
 
484. 4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
 
   4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
 
485. 5) виписку з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді;
 
   5) виписку з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді;
 
486. 6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що дають такий висновок, а також його форма визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я);
 
   6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що надають такий висновок, а також його форма визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я);
 
487. 7) декларацію про майновий стан;
 
   7) декларацію про майновий стан;
 
488. 8) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи суддею безстроково.
 
-545- Мойсик В.Р.
Частину четверту статті 74 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
"9) довідку про показники роботи судді за останні п'ять років, підписану головою відповідного суду та начальником територіального управління державної судової адміністрації за формою, яка затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. У довідці зазначаються: інформація про кількість розглянутих справ за роками і категоріями, кількість скасованих, змінених судових рішень; підстави скасування, зміни судових рішень; кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;"
 
Відхилено   8) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді безстроково.
Форма і зміст заяви про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково, анкети кандидата на посаду судді безстроково затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та розміщуються на її офіційному веб-порталі.
 
    -546- Швець В.Д.
Частину четверту статті 74 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
"9) довідку про показники роботи судді за останні п'ять років, підписану головою відповідного суду та начальником територіального управління державної судової адміністрації за формою, яка затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. У довідці зазначаються: інформація про кількість розглянутих справ за роками і категоріями, кількість скасованих, змінених судових рішень; підстави скасування, зміни судових рішень; кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;"
 
Відхилено    
    -547- Пилипенко В.П.
Доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
"Форма і зміст заяви про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково, анкети кандидата на посаду судді затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та розміщуються на її офіційному веб-порталі."
 
Враховано    
489. 5. Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією статтею, забороняється, крім випадків необхідності дачі пояснень у зв’язку з інформацією щодо його діяльності на посаді судді.
 
   5. Вимагати від кандидата надання документів, не передбачених цією статтею, забороняється, крім випадків необхідності надання пояснень у зв’язку з інформацією щодо його діяльності на посаді судді.
 
490. Стаття 75. Порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання щодо обрання кандидата суддею безстроково
 
   Стаття 75. Порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково
 
491. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо кандидата на обрання суддею безстроково на своєму офіційному веб-порталі та в місцевих засобах масової інформації.
 
   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на своєму офіційному веб-порталі та в офіційних засобах масової інформації.
 
492. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає питання, пов'язані з обранням кандидата суддею безстроково, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування його на посаді судді.
 
   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає питання, пов'язані з обранням кандидата на посаду судді безстроково, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування його на посаді судді.
 
493. 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює перевірку дотримання кандидатом на обрання суддею безстроково вимог статті 127 Конституції України, статей 52, 63 цього Закону, а також розглядає звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата.
 
   3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює перевірку дотримання кандидатом на посаду судді безстроково вимог статті 127 Конституції України, статей 52, 63 цього Закону, а також розглядає звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидата.
 
494. 4. Кандидат, стосовно якого розглядається питання щодо обрання суддею безстроково, має право ознайомитися з інформацією щодо його діяльності, запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідями на них.
 
   4. Кандидат, стосовно якого розглядається питання про обрання на посаду судді безстроково, має право ознайомитися з інформацією щодо його діяльності, запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідями на них.
 
495. Стаття 76. Прийняття рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата на обрання суддею безстроково
 
   Стаття 76. Прийняття рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково
 
496. 1. Рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата на обрання суддею безстроково приймається в присутності кандидата після співбесіди з ним на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та оголошується відразу після прийняття.
 
-548- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 76 викласти в такій редакції:
"1. Рекомендації щодо кандидата на обрання суддею безстроково складаються в присутності кандидата на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та оголошуються відразу після складання".
 
Враховано редакційно   1. Рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково приймається у присутності кандидата в порядку, встановленому Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та оголошується відразу після прийняття.
 
    -549- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У частині першій статті 76 слова "після співбесіди з ним" замінити словами "в порядку, встановленому Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".
 
Враховано    
497. 2. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата на обрання суддею безстроково може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
-550- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 76 викласти в такій редакції:
"2. Відмова у складенні рекомендації щодо кандидата на обрання суддею безстроково може бути оскаржена до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції""
 
Відхилено   2. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково може бути оскаржено до Вищої ради юстиції у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
    -551- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У статті 76 частини 2 і 3 викласти в наступній редакції:
"2. Суддя, не згодний з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні його на обрання суддею безстроково, може оскаржити це рішення до окружного адміністративного суду м. Києва у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії рішення.
3. Рішення Кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні його на обрання суддею безстроково може бути оскаржено до суду лише в разі порушення встановленого законом порядку розгляду питання."
 
Відхилено    
    -552- Кирильчук Є.І.
Викласти частину 2 статті 76 проекту Закону у відповідності до вимог статті 131 Конституції України, оскільки ці питання не віднесені до повноважень Вищої ради юстиції.
 
Відхилено    
    -553- Бабурін О.В.
Частини 2 і 3 ст. 76 викласти у такій редакції:
"2. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата на обрання суддею безстроково може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому процесуальним законодавством.
3. У разі залишення судом рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата на обрання суддею безстроково в силі Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді."
 
Відхилено    
498. 3. У разі залишення Вищою радою юстиції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата на обрання суддею безстроково в силі Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді.
 
-554- Власенко С.В.
Ч.3 ст. 76 викласти в такій редакції:
"3. У разі задоволення скарги кандидата на обрання суддею безстроково Вища рада юстиції зобов’язує Вищу кваліфікаційну комісію суддів України скласти відповідні рекомендації щодо нього у встановлений законом строк"
 
Відхилено   3. У разі залишення Вищою радою юстиції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково в силі Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді.
 
499. Стаття 77. Подання щодо обрання кандидата суддею безстроково
 
-555- Власенко С.В.
У назві статті слово "подання" змінити на "рекомендації"
 
Відхилено   Стаття 77. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково
 
500. 1. Подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прийняте нею рішення про рекомендування кандидата на обрання суддею безстроково направляється до Верховної Ради України не пізніш як за місяць до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді.
 
-556- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 77 викласти в такій редакції:
"Рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кандидата на обрання суддею безстроково направляється до Верховної Ради України не пізніш як за місяць до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді".
 
Відхилено   1. Подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прийняте нею рішення про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково направляється до Верховної Ради України не пізніш як за місяць до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді.
 
501. 2. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата, найменування та місцезнаходження суду, до якого має бути обраний кандидат.
 
-557- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 77 викласти в такій редакції:
"2. У рекомендаціях зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кандидата, найменування та місцезнаходження суду, до якого має бути обраний кандидат, висновок Вищої кваліфікаційної комісії щодо кандидата на обрання суддею безстроково".
 
Відхилено   2. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата, найменування та місцезнаходження суду, до якого пропонується обрати кандидата.
 
    -558- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею 77-1 такого змісту:
"Стаття 77-1. Суб'єкти звернення до Верховної Ради України з питань обрання та звільнення з посади судді, обраного безстроково
1. Суб'єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання та звільнення з посади судді, обраного безстроково, є:
1) Голова кваліфікаційної комісії суддів України – щодо обрання Верховною Радою України суддею загального і спеціалізованого суду судді безстроково, термін повноважень якого на посаді судді закінчився; особи, яка раніше уже обіймала посаду судді не менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не займає посаду судді; судді, раніше обраного безстроково, до суду іншого рівня або до суду того ж рівня, але іншої спеціалізації;
2) Вища рада юстиції – щодо звільнення Верховною Радою України з посади судді, який обіймає посаду судді безстроково.".
 
Відхилено    
    -559- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею 77-2 такого змісту:
"Стаття 77-2. Підстави для розгляду матеріалів про обрання кандидата на посаду судді безстроково
1. Підставами для розгляду матеріалів щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково є:
1) особиста заява кандидата;
2) подання Кваліфікаційної комісії суддів України.".
 
Відхилено    
    -560- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею 77-3 такого змісту:
"Стаття 77-3. Вимоги до подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково
1. У поданні про обрання кандидата на посаду судді безстроково зазначаються: рівень, місцезнаходження, спеціалізація та назва суду, до якого має бути обраний кандидат.
2. До подання додається особова справа кандидата на обрання суддею безстроково, яка повинна містити:
1) письмову заяву кандидата, написану власноручно;
2) рішення про рекомендацію Кваліфікаційної комісії суддів України про обрання кандидата на посаду судді безстроково з обов'язковим зазначенням дотримання кандидатом вимог, передбачених статтею 127 Конституції України;
3) протокол кваліфікаційної атестації (якщо перерва в роботі на посаді судді перевищує п'ять років, до протоколу кваліфікаційної атестації додається висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи);
4) копію документа, що посвідчує громадянство;
5) особовий листок з обліку кадрів та автобіографію кандидата;
6) копію диплома про освіту, наявність вченого ступеня або вченого звання;
7) виписку з трудової книжки;
8) характеристику з місця (або з останнього місця) роботи;
9) довідку про показники роботи судді за останні п'ять років за підписами голови відповідного суду та начальника територіального управління Судової адміністрації. При цьому в довідці зазначаються: інформація щодо кількості розглянутих справ по роках і категоріях, кількості скасованих, змінених вироків, рішень, ухвал, постанов; підстави скасування, зміни вироків, рішень і ухвал, кількість порушених дисциплінарних проваджень та кількість прийнятих рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
10) біографічну довідку про роботу кандидата в минулому відповідно до даних трудової книжки та інших документів, які підтверджують трудовий стаж;
11) копії рішень уповноважених державних органів про призначення та переведення суддів на посади;
12) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата;
13) декларацію про доходи за останній рік за встановленою Міністерством фінансів України формою.".
 
Відхилено    
    -561- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею 77-4 такого змісту:
"Стаття 77-4. Подання про переведення судді з одного суду до іншого у порядку обрання
1. Подання про переведення судді з одного суду до іншого у порядку обрання Голова Кваліфікаційної комісії суддів України вносить до Верховної Ради України. До подання додається особова справа судді, яка складається з документів, зазначених у статті 116 цього Закону.".
 
Відхилено    
502. Стаття 78. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата суддею безстроково
 
   Стаття 78. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково
 
503. 1. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата суддею безстроково встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
   1. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
504. 2. Питання про обрання кандидата суддею безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.
 
-562- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
В частині другій статті 78 слова "без висновку комітетів Верховної Ради України та будь – яких перевірок" замінити словами "після розгляду такого питання та надання висновку відповідним комітетом Верховної Ради України".
 
Відхилено   2. Питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновків комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.
 
    -563- Ківалов С.В.
Частину другу статті 78 викласти в такій редакції:
"2. Питання про обрання кандидата суддею безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України. Питання про обрання суддею безстроково на розгляд Верховної Ради України готує Комітет Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання та звільнення суддів (далі – Комітет Верховної Ради України).
Комітет Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про обрання суддів невідкладно, без розгляду на своєму засіданн.".
 
Відхилено    
    -564- Швець В.Д.
Частину другу доповнити словами "протягом 30 днів з дня отримання подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
Відхилено    
    -565- Кирильчук Є.І.
Узгодити положення частини 2 статті 78 проекту Закону, згідно з якими комітети Верховної Ради України усуваються від участі у розгляді питання про обрання суддів, з положеннями частини 1 статті 89 Конституції України.
 
Відхилено    
    -566- Власенко С.В.
З ч. 2 ст. 78 слова "без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок" виключити.
 
Відхилено    
    -567- Мойсик В.Р.
У статті 78 частину другу доповнити словами "протягом 30 днів з дня отримання подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
Відхилено    
    -568- Логвиненко О.С.
Частину 2 статті 78 викласти в такій редакції: "Питання про обрання кандидата суддею безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України за попереднім розглядом профільного комітету Верховної Ради України".
 
Відхилено    
    -569- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Частину 2 статті 78 викласти в такій редакції:
"2. Питання про обрання кандидата суддею безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України за наявності рішення комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить попередній розгляд питань про обрання на посади суддів та звільнення з посад суддів, обраних безстроково."
 
Відхилено    
    -570- Мармазов Є.В.
Частину другу статті 78 проекту викласти у такій редакції:
"Питання про обрання кандидата суддею безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України з урахуванням висновків комітетів Верховної Ради України".
 
Відхилено    
505. 3. Розгляд питання про обрання кандидата суддею безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який діє за його дорученням.
 
-571- Бондик В.А.
Частину третю статті 78 Проекту доповнити словами: "Кандидат на обрання суддею безстроково бере участь у засіданні Верховної Ради України і дає відповіді на питання народних депутатів";
 
Відхилено   3. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який діє за його дорученням.
 
506. 4. Рішення про обрання кандидата суддею безстроково приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України.
 
   4. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України.
 
507. 5. Особа, обрана суддею безстроково, набуває статус судді з моменту набрання чинності постановою Верховної Ради України.
 
   5. Особа, обрана на посаду судді безстроково, набуває статусу судді з дня набрання чинності відповідною постановою Верховної Ради України.
 
508. 6. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, знову проводиться голосування.
 
-572- Притика Д.М.
У частині шостій ст. 78 слова "знову проводиться голосування" замінити словами: "матеріали на цього кандидата направляються на розгляд відповідного комітету Верховної Ради України для отримання висновку щодо можливості повторного розгляду питання про обрання кандидата суддею безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради України".
 
Відхилено   6. У разі неодержання кандидатом на посаду судді безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, знову проводиться голосування.
 
    -573- Ківалов С.В.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"6. У разі виникнення під час розгляду на пленарному засіданні питання про обрання кандидата на посаду судді нововиявлених обставин щодо порушення суддею чинного законодавства, які не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Верховна Рада України може більшістю голосів прийняти рішення про відкладення розгляду цього питання до перевірки таких обставин Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, після чого, кандидатура повторно виноситься на розгляд Верховної Ради України, в порядку, передбаченому цим Законом.
У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, кандидат вважається необраним..".
 
Відхилено    
    -574- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 6 статті 78 слова "знову проводиться голосування" замінити словами "повторне голосування проводиться не більше одного разу."
 
Відхилено    
    -575- Вернидубов І.В.
Фесенко Л.І.
Частину шосту статті 78 виключити.
 
Відхилено    
    -576- Бабурін О.В.
Частину 6 ст. 78 виключити.
 
Відхилено    
    -577- Мойсик В.Р.
Частину шосту замінити двома частинами такого змісту:
"6. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, щодо цього кандидата проводиться повторне голосування.
7.У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, після повторного голосування, Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді".
 
Відхилено    
    -578- Тищенко О.І.
Частину 6 статті 78 викласти у такій редакції: "У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті повторне голосування не проводиться".
 
Відхилено    
    -579- Швець В.Д.
Частину шосту замінити двома частинами такого змісту:
"6. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, щодо цього кандидата проводиться повторне голосування.
7. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, після повторного голосування, Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді".
 
Відхилено    
    -580- Кирильчук Є.І.
Частину 6 статті 78 проекту Закону викласти в наступній редакції: "У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, голосування проводиться по іншій кандидатурі".
 
Відхилено    
    -581- Льовочкіна Ю.В.
Частину 6 статті 78 викласти в такій редакції:
"6. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, проводиться повторне голосування. В разі, якщо при повторному голосуванні кандидат на обрання суддею безстроково не одержав кількості голосів, визначеної частиною четвертою цієї статті, Вища рада юстиції вносить Президентові України подання про звільнення цього кандидата з посади судді.
 
Відхилено    
509. Стаття 79. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
 
   Стаття 79. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
 
510. 1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого тієї ж судової спеціалізації здійснюється Верховною Радою України з дотриманням порядку, встановленого цим Законом та Регламентом Верховної Ради України для обрання судді.
 
      
511. 2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до цього Закону.
 
-582- Ківалов С.В.
Статтю 79 викласти в такій редакції:
"Стаття. 79 Переведення судді, обраного безстроково
1. Переведення судді, обраного безстроково з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президентом України за письмовою заявою судді. До заяви додається довідка Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність вакантних посад у суді, до якого переводиться такий суддя.
2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації здійснюється Верховною Радою України з дотриманням порядку, встановленого цим Законом та Регламентом Верховної Ради України для обрання судді.
3. Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до цього Закону."
".
 
Враховано   1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президентом України за письмовою заявою судді. До заяви додається довідка Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про наявність вакантних посад у суді, до якого переводиться такий суддя.
2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншого рівня тієї ж судової спеціалізації здійснюється Верховною Радою України з дотриманням порядку, встановленого цим Законом та Регламентом Верховної Ради України для обрання судді.
3. Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до цього Закону.
 
    -583- Мойсик В.Р.
Статтю 79 викласти у такій редакції:
"Стаття 79. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого тієї ж судової спеціалізації та того ж рівня здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів з дотриманням порядку, встановленого цим Законом та Регламентом Верховної Ради України для обрання судді.
Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді відповідно до цього Закону".
 
Відхилено    
    -584- Стецьків Т.С.
Статтю 79 викласти у такій редакції:
„Стаття 79. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого здійснюється Верховною Радою України за його заявою відповідно до подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами конкурсу, оголошеного для заняття вакантної посади судді.
2. Переведення судді з суду вищого рівня до суду нижчого рівня проводиться без конкурсу за його заявою".
 
Відхилено    
    -585- Швець В.Д.
Статтю 79 викласти у такій редакції:
"Стаття 79. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду
1. Переведення судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого тієї ж судової спеціалізації та того ж рівня здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів з дотриманням порядку, встановленого цим Законом та Регламентом Верховної Ради України для обрання судді.
2. Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді відповідно до цього Закону".
 
Відхилено    
    -586- Мойсик В.Р.
З метою забезпечення відкритої та прозорої конкурсної процедури реалізації суддею права на суддівську кар’єру, пропонується доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
"Стаття _. Порядок обрання безстроково суддею суду вищого рівня"
Обрання судді, обраного безстроково, суддею апеляційного, вищого спеціалізованого, Верховного Суду України здійснюється в порядку, передбаченому статтями 73-78 цього Закону з такими особливостями.
Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.
В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу.
Судді, обрані безстроково, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України письмові заяви.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи на посаді судді, кращі показники розгляду справ.
За результатами конкурсного добору та співбесід з кандидатами Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про рекомендування судді для обрання безстроково суддею відповідного суду і направляє подання до Верховної Ради України.
Верховна Рада України відповідно до подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає рішення щодо обрання кандидата суддею безстроково в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України".
У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою статті 78 цього Закону, щодо цього кандидата проводиться повторне голосування.
У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою статті 78 цього Закону, після повторного голосування, Вища кваліфікаційна комісія оголошує новий конкурс на зайняття вакантної посади судді.
 
Відхилено    
    -587- Швець В.Д.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
"Стаття. Порядок обрання безстроково суддею суду вищого рівня"
1. Обрання судді, обраного безстроково, суддею апеляційного, вищого спеціалізованого, Верховного Суду України здійснюється в порядку, передбаченому статтями 73-78 цього Закону з такими особливостями.
2. Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді, вищому спеціалізованому суді, Верховному Суді України Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-порталі та публікує таке оголошення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу.
3. В оголошенні про конкурс зазначаються найменування судів, де є вакантні посади судді, кількість таких посад, умови проведення конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу.
4. Судді, обрані безстроково, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді, у встановлений строк подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України письмові заяви.
5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на заміщення вакантних посад судді та здійснює добір кандидатів з урахуванням результатів кваліфікаційного іспиту і кількості набраних кандидатами балів. Кількість набраних балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи на посаді судді, кращі показники розгляду справ.
6. За результатами конкурсного добору та співбесід з кандидатами Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про рекомендування судді для обрання безстроково суддею відповідного суду і направляє подання до Верховної Ради України.
7. Верховна Рада України відповідно до подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає рішення щодо обрання кандидата суддею безстроково в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України".
8. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою статті 78 цього Закону, щодо цього кандидата проводиться повторне голосування.
9. У разі неодержання кандидатом на обрання суддею безстроково кількості голосів, визначеної частиною четвертою статті 78 цього Закону, після повторного голосування, Вища кваліфікаційна комісія оголошує новий конкурс на зайняття вакантної посади судді."
 
Відхилено    
512. Розділ V. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді
 
   Розділ V. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді
 
513. Глава 1. Національна школа суддів України
 
   Глава 1. Школа суддів України
 
514. Стаття 80. Статус та структура Національної школи суддів України
 
   Стаття 80. Статус і структура Школи суддів України
 
515. 1. Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту.
 
   1. Школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. На Школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту.
 
516. 2. Національна школа суддів України утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, який затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
-588- Мойсик В.Р.
У статті 80 у частині другій слова "при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України" замінити словами "при Верховному Суді України";
 
Відхилено   2. Школа суддів України утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
517. 3. Національну школу суддів України очолює ректор, який призначається на посаду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Проректори Національної школи суддів України призначаються на посади Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за поданням ректора Національної школи суддів України.
 
-589- Мойсик В.Р.
У частині третій слова "... Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України" замінити словами "Головою Верховного Суду України".
 
Відхилено   3. Школу суддів України очолює ректор, який призначається на посаду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Проректори Школи суддів України призначаються на посади Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за поданням ректора Школи суддів України.
 
    -590- Бабурін О.В.
Частину 3 ст. 80 викласти у такій редакції:
"3. Національну школу суддів України очолює ректор, який призначається на посаду та звільняється з посади Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за поданням Ради суддів України. Проректори Національної школи суддів України призначаються на посади та звільняються з посад Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за поданням ректора Національної школи суддів України".
 
Відхилено    
518. 4. Працівники Національної школи суддів України за умовами оплати праці прирівнюються до державних службовців.
 
   4. Працівники Школи суддів України за умовами оплати праці прирівнюються до державних службовців.
 
519. 5. Національна школа суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державного казначейства України та може мати регіональні відділення.
 
   5. Школа суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державного казначейства України та може мати регіональні відділення.
 
520. Стаття 81. Завдання Національної школи суддів України
 
   Стаття 81. Завдання Школи суддів України
 
521. 1. Національна школа суддів України здійснює:
 
   1. Школа суддів України здійснює:
 
522. 1) практичну підготовку кандидатів на посаду судді;
 
-591- Стецьків Т.С.
У пункті 1 частини першої статті 81 слово „практичну" виключити.
 
Враховано   1) підготовку кандидатів на посаду судді;
 
    -592- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У пункті 1 частини 1 статті 81 слово "практичну" виключити.
 
Враховано    
523. 2) підготовку суддів:
 
   2) підготовку суддів:
 
524. яких призначено на посаду судді вперше;
 
   яких призначено на посаду судді вперше;
 
525. яких обрано на суддями безстроково;
 
-593- Логвиненко О.С.
В пункті 2 частини 1 статті 81 слова "яких обрано на суддями безстроково" замінити словами "яких обрано суддями безстроково".
 
Враховано   яких обрано на посаду судді безстроково;
 
526. яких призначено на адміністративні посади в судах;
 
   яких призначено на адміністративні посади в судах;
 
527. 3) періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації;
 
   3) періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації;
 
528. 4) підготовку працівників апаратів судів;
 
   4) підготовку працівників апаратів судів;
 
529. 5) проведення наукових досліджень з питань удосконалення судочинства;
 
   5) проведення наукових досліджень з питань удосконалення судочинства;
 
530. 6) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
 
   6) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
 
531. 7) науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.
 
   7) науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.
 
532. Розділ VІ. Дисциплінарна відповідальність судді
 
   Розділ VІ. Дисциплінарна відповідальність судді
 
533. Глава 1. Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності
 
   Глава 1. Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності
 
534. Стаття 82. Підстави дисциплінарної відповідальності судді
 
   Стаття 82. Підстави дисциплінарної відповідальності судді
 
535. 1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
 
-594- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 82 викласти в такій редакції:
"1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття (безпідставне невжиття) заходів забезпечення позову;
2) порушення чинного законодавства при здійсненні повноважень на адміністративних посадах;
3) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
4) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема
порушення правил щодо відводу (самовідводу);
5) вчинення аморального проступку в суді або поза судом, інше грубе чи систематичне порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
6) розголошення таємниці, що охороняється законом, зокрема таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді при розгляді справи у закритому судовому засіданні;
7) розголошення поза судом конфіденційної інформації про конкретну особу;
8) одержання подарунків від учасників процесу або пов'язаних з ними осіб;
9) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, подання неправдивих відомостей у декларації про майновий стан або приховування доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню.".
 
Відхилено   1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:
 
536. 1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття (безпідставне невжиття) заходів забезпечення позову;
 
-595- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У пункті 1 частини першої статті 82 слова "безпідставне невжиття" вилучити.
 
Враховано   1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
 
    -596- Бабурін О.В.
В п. 1 ч. 1 ст. 82 слова "вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді" виключити.
 
Відхилено    
    -597- Джоджик Я.І.
П.1 частини 1 статті 82 викласти у такій редакції:
"порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, які були підставою для скасування рішення суду апеляційним чи касаційним судом"
 
Відхилено    
    -598- Прокопчук Ю.В.
У п. 1 ч. 1 ст. 82 слова "процесуального", "при здійсненні правосуддя", "зокрема", правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття (безпідставне невжиття) заходів забезпечення позову" виключити.
 
Враховано частково    
    -599- Бут Ю.А.
Черпіцький О.З.
Полунєєв Ю.В.
Савченко І.В.
Барвіненко В.Д.
Маліч О.В.
Трайдук М.Ф.
Іваненко В.Г.
Сідельник І.І.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
у п.1 ч. 1 ст. 82 виключити слова "необгрунтоване вжиття (безпідставне невжиття) заходів забезпечення позову",
 
Враховано частково    
    -600- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1) частини 1 статті 82 викласти в редакції:
"1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя;"
 
Відхилено    
537. 2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
 
-601- Джоджик Я.І.
п.2 частини 1 статті 82 виключити.
 
Відхилено   2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
 
538. 3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 
-602- Джоджик Я.І.
п.3 частини 1 статті 82 виключити.
 
Відхилено   3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 
539. 4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
 
   4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
 
540. 5) розголошення таємниці, що охороняється законом, зокрема таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді при розгляді справи у закритому судовому засіданні;
 
   5) розголошення таємниці, що охороняється законом, зокрема таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
 
541. 6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.
 
-603- Вернидубов І.В.
Частину першу статті 82 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) недотримання суддями правил внутрішнього трудового розпорядку".
 
Відхилено   6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.
 
542. 2. Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків.
 
-604- Бут Ю.А.
Черпіцький О.З.
Полунєєв Ю.В.
Савченко І.В.
Барвіненко В.Д.
Маліч О.В.
Трайдук М.Ф.
Іваненко В.Г.
Сідельник І.І.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
у ч.2 статті 82 виключити слова "чи неналежного ставлення до службових обов'язків".
 
Відхилено   2. Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків.
 
    -605- Джоджик Я.І.
Частину 2 статті 82 викласти у такій редакції:
"Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок порушення норм процесуального права чи неналежного виконання службових обов'язків".
 
Відхилено    
543. Стаття 83. Дисциплінарне провадження щодо судді
 
   Стаття 83. Дисциплінарне провадження щодо судді
 
544. 1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду визначеним законом органом звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.
 
   1. Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.
 
545. 2. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.
 
-606- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 83 проекту доповнити реченням такого змісту:
"Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обовязків чи присяги судді".
У п.2.13 Прикінцевих положень передбачити внесення змін до статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" наступні доповнення:
доповнити статтю 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" новою частиною такого змісту:
"Якщо в процесі розгляду питання про звільнення судді за особливих обставин Вища рада юстиції дійде висновку про відсутність підстав для звільнення судді, проте вчинені суддею дії можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність, Вища рада юстиції може прийняти рішення про притягнення суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів до дисциплінарної відповідальності, а щодо інших суддів – про направлення матеріалів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України."
 
Враховано (див. також пп.14 п.2.13 Прикінцевих положень)  2. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’зків чи присяги судді.
 
546. 3. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як способу тиску на суддю у зв'язку зі здійсненням ним правосуддя.
 
   3. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв'язку з здійсненням ним правосуддя.
 
547. 4. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.
 
-607- Бабурін О.В.
Статтю 83 доповнити ч. 5 такого змісту:
"5. Строк, протягом якого допускається подання заяви чи повідомлення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, не може перевищувати одного року."
 
Відхилено   4. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.
 
548. Стаття 84. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді
 
   Стаття 84. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді
 
549. 1. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:
 
   1. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:
 
550. 1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
 
-608- Стецьків Т.С.
У пункті 1 статті 84 слова „Вища кваліфікаційна комісія суддів України" замінити словами „Дисциплінарна комісія суддів України".
 
Відхилено   1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України - щодо суддів місцевих та апеляційних судів;
 
551. 2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.
 
   2) Вища рада юстиції - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.
 
552. Стаття 85. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді
 
   Стаття 85. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді
 
553. 1. Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
 
   1. Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
 
554. 2. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому цим Законом.
 
   2. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому цим Законом.
 
555. 3. Під час здійснення перевірки член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань необхідну для проведення перевірки інформацію.
 
-609- Бабурін О.В.
В ч. 3 ст. 85 слова "ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити з них копії" виключити.
 
Відхилено   3. Під час здійснення перевірки член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян та їх об’єднань необхідну для проведення перевірки інформацію.
 
556. 4. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, громадяни, яким направлено запит члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зобов’язані протягом десяти днів із дня його отримання надати відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути продовжений до тридцяти днів, про що член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомляє безпосередньо у запиті.
 
   4. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, громадяни, яким направлено запит члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути подовжений до тридцяти днів, про що член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомляє безпосередньо у запиті.
 
557. 5. Ненадання члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформації, а також надання завідомо недостовірної інформації тягне за собою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом.
 
-610- Бондик В.А.
У частині п'ятій статті 85 Проекту слова "тягне за собою притягнення" замінити на слова "є підставою для притягнення";
 
Відхилено   5. Ненадання члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформації, а також надання завідомо недостовірної інформації тягне за собою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом.
 
558. 6. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами перевірки складає висновок із викладом фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
   6. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
559. 7. Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
 
   7. Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
 
560. 8. Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відкриття дисциплінарної справи не пізніш як через три дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу, та особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке надсилається судді, додається висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, складений за результатами перевірки.
 
   8. Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відкриття дисциплінарної справи не пізніш як через три дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу, та особі, за зверненням якої порушено справу. До рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке надсилається судді, додається висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, складений за результатами перевірки.
 
561. 9. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на яке запрошуються особа, за зверненням якої відкрито справу, суддя, щодо якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи.
 
   9. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на яке запрошуються особа, за зверненням якої відкрито справу, суддя, щодо якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи.
 
562. 10. У разі неможливості з поважних причин узяти участь у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя, справа щодо якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в обов’язковому порядку. Повторна неявка цього судді на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності.
 
   10. У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя, справа щодо якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в обов’язковому порядку. Повторна неявка цього судді на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є підставою для розгляду дисциплінарної справи за його відсутності.
 
563. 11. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заслуховуються повідомлення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення судді, щодо якого розглядається справа, та (або) його представника, а також інших заінтересованих осіб.
 
-611- Кирильчук Є.І.
Частину 11 статті 85 проекту Закону викласти в наступній редакції: "Розгляд дисциплінарної справи щодо судді відбувається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заслуховуються повідомлення про результати перевірки члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку, пояснення судді, по якому розглядається справа, а також інших заінтересованих осіб".
 
Відхилено   11. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді відбувається на засадах змагальності. На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заслуховуються повідомлення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку, про результати перевірки, пояснення судді, щодо якого розглядається справа, та/або його представника, а також інших заінтересованих осіб.
 
564. 12. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та (або) його представник мають право давати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.
 
   12. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та/або його представник мають право надавати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.
 
565. 13. Перебіг розгляду дисциплінарної справи щодо судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.
 
-612- Бондик В.А.
У частині тринадцятій статті 85 Проекту слова "фіксуються технічними засобами" замінити на слова "фіксуються технічними засобами відео- та звукозапису"
 
Відхилено   13. Перебіг розгляду дисциплінарної справи щодо судді та оголошення результатів її розгляду фіксуються технічними засобами.
 
566. 14. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
-613- Стецьків Т.С.
Статтю 85 викласти у такій редакції:
„Стаття 85. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді
1. Дисциплінарне провадження щодо судді передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
2. Перевірка даних про наявність підстав для притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється дисциплінарним інспектором протягом одного місяця за письмовим дорученням колегії Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів. Якщо із заяви чи повідомлення не вбачається таких підстав, колегія залишає заяву чи повідомлення без розгляду, крім випадків, коли хоча б один із членів колегії дійшов іншого висновку.
3. Під час здійснення перевірки дисциплінарний інспектор має право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити їх копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, витребувати від Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь та апаратів судів необхідну інформацію.
4. Дисциплінарний інспектор за результатами перевірки надсилає матеріали разом зі своїм вмотивованим висновком до Дисциплінарної комісії суддів України.
5. Питання про відкриття дисциплінарної справи вирішує колегія Дисциплінарної комісії суддів України у складі трьох членів. Якщо колегія не прийняла рішення про відкриття дисциплінарної справи, питання про це вирішує Дисциплінарна комісія суддів України на своєму засіданні.
6. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засіданні Дисциплінарної комісії суддів України, на яке запрошуються дисциплінарний інспектор, що здійснював перевірку, особа, за зверненням якої порушено справу, суддя, стосовно якого відкрито справу, а в разі необхідності й інші заінтересовані особи. Неприбуття запрошених осіб без поважних причин та неповідомлення ними про такі причини не перешкоджає розгляду справи.
7. Розгляд дисциплінарної справи відбувається на засадах змагальності. На засіданні Дисциплінарної комісії суддів України заслуховуються повідомлення дисциплінарного інспектора, який здійснював перевірку, про результати здійснення перевірки, пояснення судді, щодо якого розглядається справа, та (або) його представника, а також інших заінтересованих осіб.
8. Суддя, щодо якого розглядається питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, має право мати свого представника, задавати питання свідкам та іншим учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи.
9. Для розгляду питання про відкриття дисциплінарної справи, а також для розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна комісія суддів України має право витребувати необхідні документи з питань, що розглядаються.
10. Перебіг розгляду справи та оголошення результатів фіксуються технічними засобами.
11. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
Відхилено   14. Вища рада юстиції здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
567. Стаття 86. Рішення у дисциплінарній справі щодо судді
 
   Стаття 86. Рішення у дисциплінарній справі щодо судді
 
568. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обговорює результати розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді, щодо якого розглядалася справа, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України більшістю від загального складу Комісії.
 
-614- Стецьків Т.С.
У статті 86 слова „Вища кваліфікаційна комісія суддів України" у всіх відмінках замінити словами „Дисциплінарна комісія суддів України" у відповідному відмінку.
 
Відхилено   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обговорює результати розгляду дисциплінарної справи за відсутності судді, щодо якого розглядалася справа, і запрошених осіб. Рішення у дисциплінарній справі приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України більшістю від загального складу Комісії.
 
    -615- Мойсик В.Р.
У статті 86 слово "обранні" замінити словами "прийнятті рішення щодо застосування".
 
Відхилено    
    -616- Швець В.Д.
У статті 86 слово "обранні" замінити словами "прийнятті рішення щодо застосування"
 
Відхилено    
569. 2. При обранні дисциплінарного стягнення щодо судді враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
 
   2. При обранні дисциплінарного стягнення щодо судді враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
 
570. 3. Якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, комісія припиняє дисциплінарне провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб.
 
   3. Якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, комісія припиняє дисциплінарне провадження та повідомляє про це заінтересованих осіб.
 
571. 4. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців із дня відкриття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.
 
   4. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців із дня відкриття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України провадження в дисциплінарній справі, але не пізніше року з дня вчинення проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.
 
572. 5. За наслідками дисциплінарного провадження Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.
 
   5. За наслідками дисциплінарного провадження Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.
 
573. 6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України викладається в письмовій формі, підписується головуючим і членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на засіданні. Рішення у дисциплінарній справі повинно містити:
 
   6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України викладається в письмовій формі, підписується головуючим і членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на засіданні. Рішення у дисциплінарній справі містить:
 
574. 1) найменування органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження;
 
   1) прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
 
575. 2) прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
 
   2) встановлені обставини у справі з посиланням на докази;
 
576. 3) встановлені органом обставини у справі з посиланням на докази;
 
   3) мотиви, з яких ухвалено рішення;
 
577. 4) мотиви, з яких орган ухвалив рішення;
 
   4) суть рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;
 
578. 5) суть рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;
 
   5) порядок і строк оскарження рішення.
 
579. 6) порядок і строк оскарження рішення.
 
      
580. 7. За наявності окремої думки вона викладається членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Зміст окремої думки оголошенню на засіданні не підлягає.
 
-617- Бондик В.А.
У частині сьомій статті 86 Проекту слова "Зміст окремої думки оголошенню на засіданні не підлягає" - виключити;
 
Відхилено   7. За наявності окремої думки вона викладається членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні. Зміст окремої думки оголошенню на засіданні не підлягає.
 
581. 8. Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вручається судді, щодо якого розглядалася дисциплінарна справа, а в разі його відсутності під час оголошення рішення надсилається у семиденний строк поштою.
 
-618- Стецьків Т.С.
У частині восьмій статті 86 після слів „судів України" доповнити словами „оприлюднюється на офіційному веб-порталі Комісії".
 
Відхилено   8. Копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вручається судді, щодо якого розглядалася дисциплінарна справа, а в разі його відсутності під час оголошення рішення надсилається у семиденний строк поштою.
 
582. Стаття 87. Дисциплінарне стягнення щодо судді та порядок його зняття
 
-619- Стецьків Т.С.
У назві статті 87 виключити слова „та порядок його зняття"
 
Відхилено   Стаття 87. Дисциплінарне стягнення щодо судді та порядок його зняття
 
583. 1. До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді догани.
 
   1. До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді догани.
 
584. 2. Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-620- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину шосту статті 86 викласти в такій редакції:
6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України викладається в письмовій формі, підписується головуючим і членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які брали участь у розгляді дисциплінарної справи, і оголошується на засіданні. Рішення у дисциплінарній справі повинно містити:
1) прізвище, ім'я, по батькові і посаду судді, який притягається до дисциплінарної відповідальності;
2) встановлені обставини у справі з посиланням на докази;
3) мотиви, з яких ухвалено рішення;
4) суть рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;
5) порядок і строк оскарження рішення.
Частину другу статті 87 доповнити реченням такого змісту:
"Ця інформація повинна містити дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо накладення такого стягнення."
 
Враховано (див.також ст.86)  2. Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ця інформація містить дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про накладення такого стягнення.
 
    -621- Бондик В.А.
Частину другу статті 87 Проекту доповнити словами "Зазначена інформація повинна містити дані про суддю, притягнутого до дисциплінарної відповідальності, накладене дисциплінарне стягнення та копію рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів по справі";
 
Враховано    
585. 3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
 
   3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
 
586. 4. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може бути достроково знято Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за пропозицією відповідної ради суддів.
 
-622- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 87 виключити.
 
Відхилено   4. Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може бути достроково знято Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за пропозицією відповідної ради суддів.
 
    -623- Джоджик Я.І.
Статтю 87 доповнити ч.5
"Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю буде піддано новому дисциплінарному стягненню, це має бути обов'язковим наслідком для внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді з посади".
 
Відхилено    
587. Стаття 88. Оскарження рішення у дисциплінарній справі щодо судді
 
-624- Стецьків Т.С.
У статті 88 слова „Вища кваліфікаційна комісія суддів України" у всіх відмінках замінити словами „Дисциплінарна комісія суддів України" у відповідному відмінку.
 
Відхилено   Стаття 88. Оскарження рішення у дисциплінарній справі щодо судді
 
588. 1. Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня вручення йому чи отримання поштою копії рішення.
 
-625- Власенко С.В.
У ч. 1 ст.88 слова "Вищого адміністративного" змінити на "до адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ".
 
Відхилено   1. Суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України не пізніше одного місяця з дня вручення йому чи отримання поштою копії рішення.
 
    -626- Задирко Г.О.
У частині першій статті 88 Закону після слів "суддя місцевого чи апеляційного суду" доповнити словами "чи особа, за зверненням якої порушено справу", після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" слова "про притягнення його до дисциплінарної відповідальності" виключити;
 
Відхилено    
    -627- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
У ч. 1 ст.88 слова "Вищого адміністративного" змінити на "до суду".
Доповнити ч. 1 ст. 88 реченням такого змісту: "У разі якщо скарга залишена без задоволення Вищою радою юстиції, суддя місцевого або апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Вищого адміністративного суду згідно Кодексу адміністративного судочинства України".
 
Відхилено    
589. 2. Скарга до Вищої ради юстиції подається суддею через Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
 
-628- Задирко Г.О.
У частині другій статті 88 Закону після слів "подається суддею" доповнити словами "чи особа, за зверненням якої порушено справу".
 
Відхилено   2. Скарга до Вищої ради юстиції подається суддею через Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
 
590. 3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після отримання скарги надсилає її разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.
 
   3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після отримання скарги надсилає її разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції.
 
591. 4. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
   4. Розгляд скарг Вищою радою юстиції здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
592. 5. Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому процесуальним законом.
 
   5. Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому процесуальним законом.
 
593. 6. Подання скарги до Вищої ради юстиції чи адміністративного позову до Вищого адміністративного суду України на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.
 
-629- Власенко С.В.
У ч. 6 ст. 88 слова "Вищого адміністративного суду України" змінити на "суду".
 
Враховано   6. Подання скарги до Вищої ради юстиції чи адміністративного позову до суду на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.
 
    -630- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
У ч. 6 ст. 88 слова "Вищого адміністративного суду України" змінити на "суду"
 
Враховано    
594. Глава 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
 
   Глава 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
 
595. Стаття 89. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 89. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
596. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України.
 
   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України.
 
597. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.
 
   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.
 
598. 3. Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
   3. Порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
599. Стаття 90. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 90. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
600. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:
 
   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:
 
601. 1) веде облік даних про кількість посад судді у судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних;
 
   1) веде облік даних про кількість посад судді у судах загальної юрисдикції, в тому числі вакантних;
 
602. 2) веде облік даних про кількість адміністративних посад у судах загальної юрисдикції та негайно повідомляє відповідну раду суддів, Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду, заступника голови суду;
 
-631- Власенко С.В.
У п. 2 частини першої ст.90 слова "та негайно повідомляє відповідну раду суддів, Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду, заступника голови суду" виключити;
 
Відхилено   2) веде облік даних про кількість адміністративних посад у судах загальної юрисдикції та негайно повідомляє відповідну раду суддів, Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду, заступника голови суду;
 
    -632- Мойсик В.Р.
Пункт 2 частини першої статті 90 виключити
 
Відхилено    
    -633- Швець В.Д.
Пункт 2 частини першої статті 90 виключити.
 
Відхилено    
    -634- Льовочкіна Ю.В.
Пункт 2 частини 1 статті 90 викласти в такій редакції:
"2) веде облік даних про кількість адміністративних посад у судах загальної юрисдикції та повідомляє відповідну раду суддів, Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади голови суду, заступника голови суду не пізніше ніж через 3 дні після утворення вакантної посади;"
 
Відхилено    
603. 3) проводить добір кандидатів на посаду судді вперше, в тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит;
 
-635- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В пункті 3 частини першої статті 90 слова "в тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону" вилучити.
 
Враховано   3) здійснює добір кандидатів на посаду судді вперше;
 
604. 4) вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді для дальшого внесення відповідного подання Президентові України;
 
   4) вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України;
 
605. 5) проводить співбесіду з кандидатом на обрання суддею безстроково, за результатами якої надає або відмовляє у наданні рекомендації на обрання його суддею безстроково;
 
-636- Власенко С.В.
П. 5 ч. 1 ст. 90 викласти в такій редакції: "надає рекомендації щодо кандидата на обрання його суддею безстроково".
 
Відхилено   5) надає рекомендацію про обрання на посаду судді безстроково або відмовляє у наданні такої рекомендації;
 
    -637- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Пункт 5 частини першої статті 90 викласти в такій редакції:
"5) надає рекомендацію про обрання суддею безстроково або відмовляє у наданні такої рекомендації."
 
Враховано    
    -638- Стецьків Т.С.
Пункт 5 частини першої статті 90 доповнити словами: „проводить конкурс на заміщення вакантної посади в судах вищого рівня".
 
Відхилено    
606. 6) визначає потреби в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України;
 
   6) визначає потреби в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Школі суддів України;
 
607. 7) приймає рішення про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності на підставі мотивованої постанови Генерального прокурора України;
 
   7) приймає рішення про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора України;
 
608. 8) розглядає заяви та повідомлення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів та за наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарне провадження;
 
-639- Стецьків Т.С.
Пункти 8-10 частини першої статті 90 виключити.
 
Відхилено   8) розглядає заяви та повідомлення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів та за наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює дисциплінарне провадження;
 
609. 9) приймає рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав застосовує дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів;
 
   9) приймає рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав застосовує дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів;
 
610. 10) приймає рішення про дострокове зняття застосованого до судді дисциплінарного стягнення;
 
   10) приймає рішення про дострокове зняття застосованого до судді дисциплінарного стягнення;
 
611. 11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
   11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
612. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України для здійснення своїх повноважень має право витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування та інших судових органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян та окремих фізичних осіб, ненадання якої тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України для здійснення своїх повноважень має право витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування та інших судових органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян та окремих фізичних осіб, ненадання якої тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
613. Стаття 91. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 91. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
614. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії входять:
 
-640- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 91 проекту викласти у такій редакції:
"1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії входять:
сім суддів, які призначаються з'їздом суддів України;
дві особи, які призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
дві особи, які призначаються з’їздом адвокатів України.
 
Відхилено   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії входять:
 
    -641- Швець В.Д.
Частину першу статті 91 проекту викласти у такій редакції:
"1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії входять:
1) сім суддів, які призначаються з'їздом суддів України;
2) дві особи, які призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
3) дві особи, які призначаються з'їздом адвокатів України.
 
Відхилено    
615. 1) шість суддів, які призначаються з'їздом суддів України;
 
-642- Кирильчук Є.І.
Пункт 1 частини 1 статті 91 викласти в наступній редакції: "шість осіб, які призначаються з'їздом суддів України".
 
Відхилено   1) шість суддів, які призначаються з'їздом суддів України;
 
616. 2) дві особи, які призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
 
-643- Павленко Е.І.
Пункт 2 частини першої статті 91 викласти у такій редакції:
"одна особа, яка призначається Президентом України".
 
Відхилено   2) дві особи, які призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
 
617. 3) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
-644- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 91 пункт 3 викласти у такій редакції „3) дві особи, які призначаються Міністром юстиції України"
 
Відхилено   3) одна особа, яка призначається Міністром юстиції України;
 
    -645- Павленко Е.І.
Пункт 3 частини першої статті 91 викласти у такій редакції:
"одна особа, яка призначається Верховною Радою України".
Відповідно вважати пункт 2 пунктом 4 та замінити у ньому слова "дві особи, які призначаються" на "одна особа, яка призначається"
 
Відхилено    
618. 4) одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
 
   4) одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
 
619. 5) одна особа, яка призначається Головою Державної судової адміністрації України.
 
-646- Стецьків Т.С.
Пункт 5 виключити.
 
Відхилено   5) одна особа, яка призначається Головою Державної судової адміністрації України.
 
    -647- Павленко Е.І.
Пункт 3 – пунктом 5.
Пункт 4 – пунктом 6.
Пункт 5 – виключити.
 
Відхилено    
    -648- Задирко Г.О.
Пункт 5 частини першої статті 91 Закону викласти в такій редакції: "одна особа, яка призначається З'їздом адвокатів України".
 
Відхилено    
620. 2. Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить три роки з дня призначення. Одна й та ж особа не може здійснювати повноваження члена Комісії два строки підряд.
 
   2. Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить три роки з дня призначення. Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження члена Комісії два строки підряд.
 
621. 3. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Комісії і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
   3. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Комісії і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
 
622. 4. За членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце роботи.
 
-649- Кирильчук Є.І.
Частину 4 статті 91 виключити.
 
Відхилено   4. За членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце роботи.
 
623. Стаття 92. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 92. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
624. 1. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. З’їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з’їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з’їзду суддів України. Особи, призначені з’їздом суддів України до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на випадок вибуття одного або кількох її членів, продовжують виконувати обов’язки судді до моменту зайняття ними посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до встановленої черговості.
 
-650- Мойсик В.Р.
У статті 92 у частині першій слово "шість" замінити словом "сім";
 
Відхилено   1. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. З’їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з’їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з’їзду суддів України. Особи, призначені з’їздом суддів України до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на випадок вибуття одного або кількох її членів, продовжують виконувати обов’язки судді до моменту зайняття ними посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до встановленої черговості.
 
    -651- Швець В.Д.
У частині першій слово "шість" замінити словом "сім";
 
Відхилено    
625. 2. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим або таємним голосуванням.
 
-652- Мойсик В.Р.
Частину другу викласти у такій редакції:
"Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим або таємним голосуванням. З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може обрати більше ніж двох членів Комісії на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ."
 
Відхилено   2. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим або таємним голосуванням.
 
    -653- Павленко Е.І.
У частині другій статті 92 замінити слова "Члени Вищої кваліфікаційної комісії України призначаються" на "Член Вищої кваліфікаційної комісії України призначається".
 
Відхилено    
    -654- Швець В.Д.
Частину другу викласти у такій редакції:
"Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим або таємним голосуванням. З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може обрати більше ніж двох членів Комісії на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ."
 
Відхилено    
626. 3. Міністр юстиції України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм наказом.
 
-655- Стецьків Т.С.
У частині третій статті 92 слово „члена" замінити словом „членів".
 
Відхилено   3. Міністр юстиції України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм наказом.
 
    -656- Мойсик В.Р.
Частини третю-п’яту замінити частиною третьою такого змісту:
"3. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з’їздом адвокатів України відкритим або таємним голосуванням. З’їзд адвокатів України може обрати більше ніж двох членів Комісії на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з’їзду адвокатів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з’їзду адвокатів України."
 
Відхилено    
    -657- Павленко Е.І.
У статті 92 додати нову частину третю такого змісту:
"Президент України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм указом".
 
Відхилено    
    -658- Швець В.Д.
Частини третю-п'яту замінити частиною третьою такого змісту:
"3. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з'їздом адвокатів України відкритим або таємним голосуванням. З'їзд адвокатів України може обрати більше ніж двох членів Комісії на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з'їзду адвокатів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з'їзду адвокатів України."
У зв'язку з цим частини шосту-сьому вважати частинами четвертою-п'ятою.
 
Відхилено    
627. 4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм розпорядженням.
 
-659- Павленко Е.І.
У статті 92 додати нову частину четверту такого змісту:
"Верховна Рада України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєю постановою".
Відповідно частину третю вважати частиною п’ятою.
Частину четверту – частиною шостою.
Частину п’яту виключити.
Частину шосту вважати частиною сьомою.
Частину сьому – восьмою.
 
Відхилено   4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм розпорядженням.
 
    -660- Швець В.Д.
Нову частину четверту викласти у такій редакції:
"До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також судді, які мають дисциплінарне стягнення.
 
Відхилено    
628. 5. Голова Державної судової адміністрації України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм наказом.
 
-661- Стецьків Т.С.
У частину п’яту статті 92 виключити.
 
Відхилено   5. Голова Державної судової адміністрації України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм наказом.
 
    -662- Задирко Г.О.
Частину п’яту статті 92 Закону викласти в такій редакції: "Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються з"їздом делегатів від адвокатів України таємним або відкритим голосуванням".
 
Відхилено    
629. 6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.
 
-663- Прокопчук Ю.В.
В частині шостій ст. 92 слова "секретарі судових палат" замінити словами "голови судових палат".
 
Відхилено   6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.
 
    -664- Мойсик В.Р.
Частини шосту-сьому вважати частинами четвертою-п’ятою.
Нову частину четверту викласти у такій редакції:
"До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також судді, які мають дисциплінарне стягнення.
 
Відхилено    
    -665- Швець В.Д.
Доповнити законопроект новою частиною шостою такого змісту:
"6. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів вважається таким, що вибув з посади, у разі:
1) звільнення з посади за власним бажанням;
2). набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) припинення його громадянства;
4) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
5) призначення чи обрання на посаду, несумісну зі статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
6) прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України вмотивованого рішення про заміну члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо за таке рішення проголосувало не менше 8 членів Комісії;
7) його смерті."
 
Відхилено    
    -666- Мойсик В.Р.
Доповнити законопроект новою частиною шостою такого змісту:
"6. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів вважається таким, що вибув з посади, у разі:
звільнення з посади за власним бажанням;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
припинення його громадянства;
визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
призначення чи обрання на посаду, несумісну зі статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України вмотивованого рішення про заміну члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо за таке рішення проголосувало не менше 8 членів Комісії;
його смерті."
 
Відхилено    
630. 7. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше восьми членів.
 
   7. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше восьми членів.
 
631. Стаття 93. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 93. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
632. 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову Комісії, одного заступника голови, секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Комісії.
 
   1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову Комісії, одного заступника голови, секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Комісії.
 
633. 2. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає обов’язки заступника, веде засідання Комісії. Обов'язки голови Комісії в разі його відсутності виконує заступник голови Комісії, а за відсутності заступника голови - член Комісії, обраний за квотою з’їзду суддів України, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
   2. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає обов’язки заступника, веде засідання Комісії. Обов'язки голови Комісії в разі його відсутності виконує заступник голови Комісії, а за відсутності заступника голови - член Комісії, обраний за квотою з’їзду суддів України, який має більший стаж роботи на посаді судді.
 
634. 3. Для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України діє автоматизована система визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитиме таку перевірку. Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
-667- Стецьків Т.С.
У частину третю статті 93 виключити.
 
Відхилено   3. Для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України діє автоматизована система визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитиме таку перевірку. Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
 
635. 4. Секретар Комісії здійснює підготовку засідань Комісії та несе відповідальність за організацію діловодства Комісії.
 
   4. Секретар Комісії здійснює підготовку засідань Комісії та несе відповідальність за організацію діловодства Комісії.
 
636. 5. Порядок роботи Комісії визначається її регламентом, прийнятим більшістю голосів членів Комісії від загального складу Комісії.
 
   5. Порядок роботи Комісії визначається її Регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Комісії.
 
637. 6. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, установлених законом. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
 
-668- Мойсик В.Р.
У частині шостій статті 93 слова "двох третин від загального складу Комісії" замінити словами "восьми членів Комісії".
 
Відхилено   6. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, установлених законом. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
 
    -669- Швець В.Д.
У частині шостій статті 93 слова "двох третин від загального складу Комісії" замінити словами "восьми членів Комісії".
 
Відхилено    
638. 7. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання.
 
   7. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання.
 
639. Стаття 94. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 94. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
640. 1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право:
 
   1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право:
 
641. 1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
 
   1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
 
642. 2) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
 
   2) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
 
643. 3) вносити пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
 
   3) вносити пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
 
644. 4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
645. 5) здійснювати інші повноваження, встановлені законом.
 
   5) здійснювати інші повноваження, встановлені законом.
 
646. Стаття 95. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 95. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
647. 1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права проводити перевірку щодо наявності підстав для притягнення судді місцевого, апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності, брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть установлені обставини, які викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член Комісії повинен заявити самовідвід. Із таких же підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.
 
-670- Стецьків Т.С.
У частині першій статті 95 слова „не має права проводити перевірку щодо наявності підстав для притягнення судді місцевого, апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності" виключити.
 
Відхилено   1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права проводити перевірку щодо наявності підстав для притягнення судді місцевого, апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності, брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть установлені обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член Комісії повинен заявити самовідвід. З тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.
 
648. 2. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови Комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена Комісії, якому заявлено відвід.
 
   2. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови Комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена Комісії, якому заявлено відвід.
 
649. 3. Рішення про відвід (самовідвід) приймається більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
 
   3. Рішення про відвід (самовідвід) приймається більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
 
650. Стаття 96. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 96. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
651. 1. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.
 
   1. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу. Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених осіб.
 
652. 2. Рішення Комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад Комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь у засіданні.
 
   2. Рішення Комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад Комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь у засіданні.
 
653. 3. За наявності окремої думки вона викладається членом Комісії у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст думки оголошенню в засіданні не підлягає.
 
   3. За наявності окремої думки вона викладається членом Комісії у письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст окремої думки виголошенню на засіданні не підлягає.
 
654. 4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене до Вищого адміністративного суду України в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
-671- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 96 слова "Вищого адміністративного суду України" змінити на "суду".
 
Враховано   4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене до суду в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
    -672- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
З ч. 4 ст. 96 слова "Вищого адміністративного суду України" змінити на "суду"
 
Враховано    
655. 5. У випадках, передбачених цим Законом, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене до Вищої ради юстиції.
 
   5. У випадках, передбачених цим Законом, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене до Вищої ради юстиції.
 
656. Стаття 97. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 97. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
657. 1. Для організаційного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат.
 
   1. Для організаційного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат.
 
658. 2. З метою здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належної перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності діє служба дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три дисциплінарні інспектори. За кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України закріплюється три дисциплінарні інспектори.
 
-673- Стецьків Т.С.
Частину другу статті 97 виключити.
 
Відхилено   2. З метою здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належної перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності діє служба дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три дисциплінарних інспектори. За кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України закріплюється три дисциплінарних інспектори.
 
659. 3. Працівники секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дисциплінарні інспектори призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за пропозицією відповідного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-674- Стецьків Т.С.
Друге речення частини третьої статті 97 виключити.
 
Відхилено   3. Працівники секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дисциплінарні інспектори призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за пропозицією відповідного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
660. 4. Розмір заробітної плати працівників секретаріату та дисциплінарних інспекторів, їх побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади.
 
-675- Стецьків Т.С.
У частині четвертій статті 97 слова „та дисциплінарних інспекторів" виключити.
 
Відхилено   4. Розмір заробітної плати працівників секретаріату та дисциплінарних інспекторів, їх побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади.
 
661. 5. За членами Комісії зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством відповідно для суддів, працівників Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому заробітна плата (грошове забезпечення) виплачується виходячи з окладів за посадами, що займають ці особи в органах, з яких вони відряджені. Членам Комісії, які призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати інших членів Комісії.
 
-676- Стецьків Т.С.
У частині п’ятій статті 97 слова „Державної судової адміністрації України" виключити.
 
Відхилено   5. За членами Комісії зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством відповідно для суддів, працівників Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому заробітна плата (грошове забезпечення) виплачується виходячи з окладів за посадами, які обіймають ці особи в органах, з яких вони відряджені. Членам Комісії, які призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати інших членів Комісії.
 
    -677- Мойсик В.Р.
Частину п’яту статті 97 викласти у такій редакції:
"5. За членами Комісії, призначеними з’їздом суддів України зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством для суддів. При цьому заробітна плата (грошове забезпечення) виплачується виходячи з окладів за посадами, що займають ці особи в органах, з яких вони відряджені. Членам Комісії, які призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а також з’їздом адвокатів України виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати (грошового забезпечення) інших членів Комісії.
 
Відхилено    
    -678- Павленко Е.І.
У частині п’ятій статті 97 після слова "працівників" додати слова: "Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України," слова "Членам Комісії, які призначені" замінити на "Члену Комісії, який призначений".
 
Відхилено    
    -679- Швець В.Д.
Частину п'яту статті 97 викласти у такій редакції:
"5. За членами Комісії, призначеними з'їздом суддів України зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством для суддів. При цьому заробітна плата (грошове забезпечення) виплачується виходячи з окладів за посадами, що займають ці особи в органах, з яких вони відряджені. Членам Комісії, які призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а також з'їздом адвокатів України виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати (грошового забезпечення) інших членів Комісії.
 
Відхилено    
662. 6. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   6. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
663. Стаття 98. Служба дисциплінарних інспекторів
 
-680- Стецьків Т.С.
Статтю 98 виключити.
 
Відхилено   Стаття 98. Служба дисциплінарних інспекторів
 
664. 1. Дисциплінарні інспектори за дорученням члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України попередньо аналізують заяви та повідомлення про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для відкриття дисциплінарних справ та здійснення перевірок; готують проекти висновків про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності; виконують інші доручення члена Комісії в ході дисциплінарного провадження відповідно до цього Закону.
 
-681- Стецьків Т.С.
Розділ VІ доповнити главою 3 такого змісту:
„Глава 3. Дисциплінарна комісія суддів України
Стаття 98-1. Статус Дисциплінарної комісії суддів України
1. Дисциплінарна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, на який покладено здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів.
Стаття 98-2. Склад Дисциплінарної комісії суддів України
1. Дисциплінарна комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше п’ятнадцяти років. До складу Комісії входять:
1) шість суддів, з яких не менше половини судді у відставці, які не досягли 70-річного віку, що призначаються з’їздом суддів України;
2) дві особи, які призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;
3) дві особи, які призначаються Міністром юстиції України;
4) одна особа, яка призначається Уповноваженим Верховною Радою України з прав людини.
2. Строк повноважень члена Дисциплінарної комісії суддів України становить три роки з дня призначення.
3. Члени Дисциплінарної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Дисциплінарної комісії і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
Стаття 98-3. Порядок формування Дисциплінарної комісії суддів України
1. Члени Дисциплінарної комісії суддів України з числа суддів призначаються з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням. З’їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з’їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично набувають повноваження члена Дисциплінарної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з’їзду суддів України. Особи, призначені з’їздом суддів України до складу Дисциплінарної комісії суддів України на випадок вибуття одного або кількох її членів, продовжують виконувати обов’язки судді до моменту зайняття ними посади члена Дисциплінарної комісії суддів України відповідно до встановленої черговості.
2. Члени Вищої Дисциплінарної комісії суддів України призначаються з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим або таємним голосуванням.
3. Міністр юстиції України призначає членів Дисциплінарної комісії суддів України своїм наказом.
4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає члена Дисциплінарної комісії суддів України своїм розпорядженням.
5. До складу Дисциплінарної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення.
6. Дисциплінарна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше восьми членів.
Стаття 98-4. Організація роботи Дисциплінарної комісії суддів України
1. Дисциплінарна комісія суддів України обирає зі свого складу відкритим або таємним голосуванням голову Комісії, його заступника та секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів від загального складу Комісії.
2. Голова Дисциплінарної комісії суддів України організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії, скликає засідання Комісії та головує на них, несе відповідальність за організацію діловодства Комісії.
3. Обов'язки голови Дисциплінарної комісії суддів України в разі його відсутності виконує заступник голови Комісії, а за відсутності заступника - секретар Комісії.
4. Порядок роботи Дисциплінарної комісії суддів України визначається її регламентом, прийнятим більшістю голосів від загального складу Комісії.
Стаття 98-5. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України
1. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення.
2. Підготовку засідань Дисциплінарної комісії суддів України забезпечує голова Комісії або за його дорученням заступник голови чи секретар Комісії. Голова Дисциплінарної комісії суддів України визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що вносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, щодо якої має розглядатися питання, та суб'єктів звернення.
3. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
4. Засідання Дисциплінарної комісії суддів України веде її голова, а в разі його відсутності - заступник або секретар Комісії. На засідання Комісії можуть бути запрошені особи, присутність яких Комісія визнає необхідною.
Стаття 98-6. Права члена Дисциплінарної комісії суддів України
1. Член Дисциплінарної комісії суддів України має право:
1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь в їх дослідженні;
2) наводити свої мотиви та міркування з питань, що розглядаються;
3) вносити пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;
4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Дисциплінарної комісії суддів України.
Стаття 98-7. Відвід члена Дисциплінарної комісії суддів України
1. Член Дисциплінарної комісії суддів України не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть встановлені обставини, які викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член Комісії повинен заявити самовідвід. З таких же підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких розглядається питання.
2. Відвід повинен бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я Комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена Комісії, якому заявлено відвід.
3. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні, за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).
Стаття 98-8. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України
1. Рішення Дисциплінарної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу, якщо інше не передбачено цим Законом. Голосування проводиться за відсутності дисциплінарного інспектора, судді, про дисциплінарну відповідальність якого вирішується справа, і запрошених осіб.
2. При розгляді питання щодо судді, який є членом Дисциплінарної комісії суддів України, він не може брати участі в його обговоренні та голосуванні.
Стаття 98-9. Служба дисциплінарних інспекторів
1. Для перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності при Дисциплінарній комісії України діє служба дисциплінарних інспекторів.
2. Дисциплінарні інспектори здійснюють перевірку даних про наявність підстав для притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності за письмовим дорученням колегії Дисциплінарної комісії у складі трьох членів.
3. Кількість дисциплінарних інспекторів визначається з'їздом суддів України з розрахунку в середньому один дисциплінарний інспектор на 200 суддів місцевих та апеляційних судів.
4. Дисциплінарні інспектори призначаються Радою суддів України з числа суддів, суддів у відставці, прокурорів, адвокатів, які працювали суддями, прокурорами, адвокатами не менше десяти років та не досягли 70-річного віку і мають бездоганну репутацію. Не може бути дисциплінарним інспектором особа, яка має дисциплінарне стягнення.
5. Особи призначаються дисциплінарними інспекторами строком на три роки і не можуть здійснювати повноваження дисциплінарного інспектора два строки підряд.
6. Дисциплінарні інспектори на час здійснення повноважень відряджаються до Дисциплінарної комісії суддів України і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи.
7. Дисциплінарні інспектори проводять перевірки у судах згідно з рішенням Дисциплінарної комісії суддів України. За результатами перевірки дисциплінарний інспектор у разі наявності передбачених законом підстав ініціює відкриття дисциплінарної справи щодо судді.
Стаття 98-10. Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії суддів України і служби дисциплінарних інспекторів
1. Для організаційного забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії суддів України і служби дисциплінарних інспекторів створюється секретаріат Дисциплінарної комісії суддів України.
2. Дисциплінарна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.
3. Працівники секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади головою Дисциплінарної комісії суддів України.
4. Розмір заробітної плати працівників секретаріату та дисциплінарних інспекторів, їх побутове забезпечення і рівень соціального захисту визначаються Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів центральних органів виконавчої влади.
5. За членами Комісії зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством відповідно для суддів, працівників Міністерства юстиції України та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому заробітна плата (грошове забезпечення) виплачується виходячи з окладів за посадами, що займають ці особи в органах, з яких вони відряджені. Членам Комісії, які є суддями у відставці або призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати інших членів Комісії.
6. Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України".
 
Відхилено   1. Дисциплінарні інспектори за дорученням члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України попередньо аналізують заяви та повідомлення про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для відкриття дисциплінарних справ та здійснення перевірок; готують проекти висновків про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності; виконують інші доручення члена Комісії в ході дисциплінарного провадження відповідно до цього Закону.
 
665. Розділ VІІ. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади
 
   Розділ VІІ. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади
 
666. Глава 1. Загальні положення
 
   Глава 1. Загальні положення
 
667. Стаття 99. Загальні умови звільнення судді з посади
 
   Стаття 99. Загальні умови звільнення судді з посади
 
668. 1. Суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, виключно з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України, за поданням Вищої ради юстиції.
 
   1. Суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, виключно з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України, за поданням Вищої ради юстиції.
 
669. Стаття 100. Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його призначено
 
   Стаття 100. Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його призначено
 
670. 1. Вища рада юстиції вносить подання Президентові України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку, на який його призначено, якщо:
 
   1. Вища рада юстиції вносить подання Президентові України про звільнення судді з посади в разі закінчення строку, на який його призначено, у разі:
 
671. 1) суддя за повідомленням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєчасно не подав без поважних причин заяву про обрання його суддею безстроково;
 
   1) суддя за повідомленням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своєчасно не подав без поважних причин заяву про обрання його на посаду судді безстроково;
 
672. 2) щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у рекомендуванні його для обрання суддею безстроково.
 
-682- Льовочкіна Ю.В.
Частину 1 статті 100 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) у разі не обрання кандидата на посаду судді безстроково Верховною Радою України;
"
 
Відхилено   2) щодо судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у рекомендуванні його обрання на посаду судді безстроково.
 
673. 2. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади у зв’язку з закінченням строку призначення із зазначенням дати, з якої суддю необхідно звільнити.
 
   2. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді з посади у зв’язку з закінченням строку призначення із зазначенням дати, з якої суддя має бути звільнений.
 
674. 3. Суддя звільняється з посади Президентом України.
 
-683- Болюра А.В.
У частині третій статті 100 після слів "Президентом України" додати слова "за згодою парламенту.".
 
Відхилено   3. Суддя звільняється з посади Президентом України.
 
675. 4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може виконувати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після закінчення строку, на який його було призначено.
 
   4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може виконувати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після закінчення строку, на який його було призначено.
 
676. Стаття 101. Звільнення судді з посади за віком
 
   Стаття 101. Звільнення судді з посади за віком
 
677. 1. Суддя звільняється з посади за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років.
 
   1. Суддя звільняється з посади за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років.
 
678. 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як за місяць до дня, зазначеного у частині першій цієї статті, повідомляє Вищу раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді.
 
   2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як за місяць до дня, зазначеного у частині першій цієї статті, зобов’язана повідомити Вищу раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді.
 
679. 3. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді у зв’язку з досягненням ним шістдесяти п'яти років до органу, що обрав або призначив суддю, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
   3. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді у зв’язку з досягненням ним шістдесяти п'яти років до органу, який обрав або призначив суддю, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
680. 4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може здійснювати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення шістдесяти п'яти років.
 
-684- Соколов М.В.
Статтю 101 Проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 101. Звільнення судді з посади за віком
1. Суддя звільняється з посади за віком з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п'яти років.
2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як за місяць до дня, зазначеного у частині першій цієї статті, зобов’язана повідомити Вищу раду юстиції про наявність підстави для звільнення судді.
3. Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді у зв’язку з досягненням ним шістдесяти п'яти років до органу, що обрав або призначив суддю, не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня, зазначеного у частині першій цієї статті.
4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може здійснювати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення шістдесяти п'яти років."
 
Враховано   4. Якщо суддю з будь-яких причин не звільнено з посади, він не може здійснювати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення шістдесяти п'яти років.
 
681. Стаття 102. Звільнення судді з посади за станом здоров'я
 
   Стаття 102. Звільнення судді з посади за станом здоров'я
 
682. 1. Суддя звільняється з посади в разі неможливості здійснювати повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку, що надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, або рішення суду про визнання судді обмежено дієздатним або недієздатним, яке набрало законної сили.
 
   1. Суддя звільняється з посади у разі неможливості здійснювати повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку, що надається медичною комісією, утвореною спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, або за рішенням суду про визнання судді обмежено дієздатним або недієздатним, яке набрало законної сили.
 
683. 2. Визнавши, що стан здоров'я не дозволятиме судді протягом тривалого часу або постійно здійснювати свої повноваження, Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді до органу, який його обрав чи призначив.
 
   2. Визнавши, що стан здоров'я не дає змоги судді протягом тривалого часу або постійно здійснювати свої повноваження, Вища рада юстиції вносить подання про звільнення судді до органу, який його обрав або призначив.
 
684. Стаття 103. Звільнення судді з посади в разі порушення ним вимог щодо несумісності
 
   Стаття 103. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності
 
685. 1. Суддя звільняється з посади в разі порушення ним вимог щодо несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься органу, що обрав чи призначив суддю, в порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
   1. Суддя звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності за поданням Вищої ради юстиції, яке вноситься до органу, який обрав або призначив суддю, в порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції".
 
686. Стаття 104. Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги
 
   Стаття 104. Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги
 
687. 1. Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади у зв'язку з порушенням ним присяги судді.
 
-685- Стецьків Т.С.
Частину першу статті 104 викласти у такій редакції:
„1. Суддю може бути звільнено з посади у зв'язку з порушенням ним присяги у разі вчинення порушень, зазначених у статті 82 цього Закону, які мали систематичний характер або потягли за собою тяжкі наслідки".
 
Відхилено   1. Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади у зв'язку з порушенням ним присяги судді.
 
688. 2. Факти, які можуть свідчити про порушення суддею присяги, мають бути встановлені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції.
 
-686- Стецьків Т.С.
У частині другій статті 104 „Вищою кваліфікаційною комісією суддів України" замінити словами „Дисциплінарною комісією суддів України".
 
Відхилено   2. Факти, які свідчать про порушення суддею присяги, мають бути встановлені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або Вищою радою юстиції.
 
    -687- Бондик В.А.
У частині другій статті 104 слова "можуть свідчити" замінити на слова "свідчать";.
 
Враховано    
689. 3. Звільнення судді з посади на підставі порушення ним присяги судді відбувається за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього питання на її засіданні відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції".
 
-688- Льовочкіна Ю.В.
Статтю 104 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Фактом, що може свідчити про порушення суддею присяги є отримання ним другої догани відповідно до цього Закону."
У зв’язку з цим частини 3, 4, та 5 вважати частинами 4, 5, та 6 відповідно.
 
Відхилено   3. Звільнення судді з посади на підставі порушення ним присяги судді відбувається за поданням Вищої ради юстиції після розгляду цього питання на її засіданні відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції".
 
690. 4. На підставі подання Вищої ради юстиції Президент України видає указ про звільнення судді з посади.
 
   4. На підставі подання Вищої ради юстиції Президент України видає указ про звільнення судді з посади.
 
691. 5. На підставі подання Вищої ради юстиції Верховна Рада України приймає постанову про звільнення судді з посади.
 
   5. На підставі подання Вищої ради юстиції Верховна Рада України приймає постанову про звільнення судді з посади.
 
692. Стаття 105. Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього
 
   Стаття 105. Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього
 
693. 1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
 
   1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо судді, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
 
694. 2. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
   2. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
695. 3. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення.
 
   3. Суддя, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати здійснювати свої повноваження і втрачає передбачені законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та інше забезпечення.
 
696. Стаття 106. Звільнення судді з посади в разі припинення його громадянства
 
   Стаття 106. Звільнення судді з посади у разі припинення його громадянства
 
697. 1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України".
 
   1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України".
 
698. 2. Суддя з моменту припинення його громадянства не може продовжувати здійснювати свої повноваження.
 
-689- Соколов М.В.
Статтю 106 Проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 106. Звільнення судді з посади в разі припинення його громадянства
1. Суддя звільняється з посади за поданням Вищої ради юстиції у разі встановлення факту наявності у нього громадянства іншої держави або припинення його громадянства відповідно до Закону України "Про громадянство України".
2. Суддя з моменту припинення його громадянства або встановлення факту наявності громадянства іншої держави не може продовжувати здійснювати свої повноваження.
 
Відхилено   2. Суддя з моменту припинення його громадянства не може продовжувати здійснювати свої повноваження.
 
699. Стаття 107. Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим
 
   Стаття 107. Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим
 
700. 1. Суд, який ухвалив рішення про визнання судді безвісно відсутнім або оголосив його померлим, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. У разі набрання таким рішенням законної сили Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
   1. Суд, який ухвалив рішення про визнання судді безвісно відсутнім або оголосив його померлим, негайно повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. У разі набрання таким рішенням законної сили Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про це Вищу раду юстиції, яка вносить подання про звільнення судді з посади.
 
701. Стаття 108. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням
 
   Стаття 108. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням
 
702. 1. Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти п'яти років, що визначається статтею 131 цього Закону, має право подати заяву про відставку.
 
-690- Ляшко О.В.
В частині першій статті 108 слова "двадцяти п'яти" замінити на: "двадцяти"
 
Враховано   1. Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається статтею 130 цього Закону, має право подати заяву про відставку.
 
    -691- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 108 слова "двадцяти п’яти" замінити словами "двадцяти".
 
Враховано    
    -692- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 1 статті 108 слово "п’яти" виключити, цифру "131" замінити на "130".
 
Враховано    
    -693- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
В частині першій статті 108 слова "двадцяти п’яти років" замінити словами "двадцяти років".
Доповнити проект статтею 42-1 такого змісту:
"Стаття 42-1 Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України
1. Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, встановлених законом. Повноваження Голови Верховного Суду України також припиняються достроково внаслідок висловлення йому Пленумом Верховного Суду України недовіри.
2. Порядок дострокового припинення повноважень голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому Пленумом Верховного Суду України недовіри визначається виключно цією статтею, Регламент Пленуму Верховного Суду України щодо цього порядку не застосовується.
3. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається Пленумом Верховного Суду України за поданням не менш ніж однієї п’ятої суддів від складу Пленуму Верховного Суду України, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.
4. Для проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду України судді, визначені у частині третій цієї статті, створюють організаційний комітет та призначають його голову і заступника, про що складається протокол.
5. Організаційний комітет забезпечує підготовку і проведення Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голови Верховного Суду України у двадцятиденний термін з дня його створення. Учасники засідання Пленуму Верховного Суду України повідомляються організаційним комітетом про день і час скликання Пленуму Верховного Суду України та питання, що вноситься на його розгляд, з надсиланням відповідних матеріалів у порядку, встановленому цим Законом. Внесення до порядку денного Пленуму Верховного Суду України інших питань, крім висловлення недовіри Голові Верховного Суду України, забороняється.
6. Засідання Пленуму Верховного Суду України з питання висловлення недовіри Голови Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому більше половини суддів від складу Пленуму Верховного Суду України. На засіданні Пленуму Верховного Суду України головує голова організаційного комітету, а за його відсутності – заступник голови організаційного комітету.
7. Головуючий виносить на затвердження Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо секретаря засідання Пленуму Верховного Суду України, персонального складу лічильної комісії, а також форми бюлетня та протоколу голосування, які затверджуються відкритим голосуванням.
8. Питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України розглядається за участі Голови Верховного Суду України або без такої участі. Голова Верховного Суду України по суті порушених питань може також надати письмові пояснення, які висвітлюються ним або упововаженою ним особою на засіданні Пленуму Верховного Суду України.
9. Організаційний комітет визначає порядок проведення засідання та процедуру голосування з урахуванням вимог цього Закону та здійснює контроль за її дотриманням.
10. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу Пленуму Верховного Суду України.
11. Рішення про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду України, яка підписується Головуючим та секретарем засідання, обраним Пленумом Верховного Суду України за пропозицією Головуючого.
12. Висловлення недовіри Голові Верховного Суду України не позбавляє особу повноважень судді Верховного Суду України. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України, обрання Голови Верховного Суду України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.
13. Питання про недовіру Голові Верховного Суду України не може ініціюватися протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму Верховного Суду України.
14. Порядок звільнення з посади Голови Верховного Суду України з підстав, не пов’язаних з висловленням йому Пленумом Верховного Суду України недовіри, визначається законом та Регламентом Пленуму Верховного Суду України."
 
Враховано (див. також ст.42-1)   
    -694- Швець В.Д.
У частині першій статті 108 слова "двадцяти п'яти" замінити словами "двадцяти".
 
Враховано    
    -695- Бут Ю.А.
Черпіцький О.З.
Полунєєв Ю.В.
Савченко І.В.
Барвіненко В.Д.
Маліч О.В.
Трайдук М.Ф.
Іваненко В.Г.
Сідельник І.І.
Каплієнко В.В.
Задирко Г.О.
Ч.1 ст. 108 викласти в такій редакції: "Суддя, який має стаж роботи на посаді судді не, менше двадцяти років, що визначається статтею 131 цього Закону, має право подати заяву про відставку."
 
Враховано частково    
    -696- Даниленко В.А.
У частині 1 ст. 108 виключити слово "п’ять"
 
Враховано    
703. 2. Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
 
   2. Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
 
704. 3. Заява про відставку, заява про звільнення з посади за власним бажанням подається суддею безпосередньо до Вищої ради юстиції, яка протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви вносить до органу, що обрав чи призначив суддю, подання про звільнення судді з посади. В разі звільнення судді з посади в результаті внесення такого подання Вища рада юстиції повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
 
   3. Заява про відставку, заява про звільнення з посади за власним бажанням подається суддею безпосередньо до Вищої ради юстиції, яка протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви вносить до органу, який обрав або призначив суддю, подання про звільнення судді з посади. У разі звільнення судді з посади в результаті внесення такого подання Вища рада юстиції повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
 
705. 3. Суддя продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення.
 
   3. Суддя продовжує здійснювати свої повноваження до прийняття рішення про його звільнення.
 
706. 4. За суддею, який звільнений за його заявою про відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку.
 
-697- Логвиненко О.С.
У частині 4 статті 108 слова "та гарантії недоторканості, встановлені для судді до його виходу у відставку" виключити.
 
Відхилено   4. За суддею, звільненим за його заявою про відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку.
 
    -698- Кирильчук Є.І.
Частину 4 статті 108 виключити.
 
Відхилено    
    -699- Бабурін О.В.
Частину 4 ст. 108 викласти у такій редакції:
"4. За суддею, який звільнений за його заявою про відставку, зберігається звання судді".
 
Відхилено    
707. Стаття 109. Вимоги до подання про звільнення судді з посади
 
   Стаття 109. Вимоги до подання про звільнення судді з посади
 
708. 1. У поданні Вищої ради юстиції про звільнення судді з посади зазначаються:
 
   1. У поданні Вищої ради юстиції про звільнення судді з посади зазначається:
 
709. 1) дата внесення подання;
 
   1) дата внесення подання;
 
710. 2) прізвище, ім'я та по батькові судді;
 
   2) прізвище, ім'я та по батькові судді;
 
711. 3) рік народження судді;
 
   3) рік народження судді;
 
712. 4) відомості про перебування на посаді судді;
 
   4) відомості про перебування на посаді судді;
 
713. 5) назва суду;
 
   5) назва суду;
 
714. 6) підстава внесення подання про звільнення, визначена частиною п'ятою статті 126 Конституції України;
 
   6) підстава внесення подання про звільнення, визначена частиною п'ятою статті 126 Конституції України;
 
715. 7) фактичні обставини (у разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених Законом України "Про Вищу раду юстиції");
 
   7) фактичні обставини (у разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених Законом України "Про Вищу раду юстиції");
 
716. 8) інші відомості, визначені законом.
 
   8) інші відомості, визначені законом.
 
717. Стаття 110. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
   Стаття 110. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково
 
718. 1. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково, встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України
 
   1. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково, встановлюється цим Законом та Регламентом Верховної Ради України
 
719. 2. Питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.
 
-700- Логвиненко О.С.
У частині 2 статті 110 слова "без висновку комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок" виключити.
 
Відхилено   2. Питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України без висновків комітетів Верховної Ради України та будь-яких перевірок.
 
    -701- Ківалов С.В.
Частину другу статті 110 викласти в такій редакції:
"2. Питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України. Питання про обрання суддею безстроково на розгляд Верховної Ради України готує Комітет Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання та звільнення суддів (далі – Комітет Верховної Ради України).
Комітет Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про звільнення судді невідкладно, без розгляду на своєму засіданн.".
 
Відхилено    
    -702- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 110 викласти в такій редакції:
"2. Питання про дострокове звільнення з посади судді, обраного безстроково, розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не раніше 10 днів з моменту вручення народним депутатам висновку комітетів Верховної Ради України.".
 
Відхилено    
720. 3. Розгляд питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді Голови Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, що діє за його дорученням.
 
-703- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 110 викласти в такій редакції
"3. Розгляд питання про дострокове звільнення з посади судді, обраного безстроково, на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді Голови Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, що діє за його дорученням та пояснень судді, питання про з дострокове звільнення якого з посади судді розглядається.".
 
Відхилено   3. Розгляд питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, на пленарному засіданні Верховної Ради України починається з доповіді Голови Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, який діє за його дорученням.
 
721. 4. Рішення про звільнення з посади судді приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України.
 
-704- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 110 викласти в такій редакції:
"4. Рішення про дострокове звільнення з посади судді вважається таким що прийнято за умови, якщо за нього особисто проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення оформляється постановою Верховної Ради України.".
 
Відхилено      
722. 5. У разі неодержання кількості голосів народних депутатів України, передбачених частиною четвертою цієї статті, щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково, проводиться повторне голосування.
 
-705- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 110 викласти в такій редакції
"5. У разі неодержання кількості голосів народних депутатів України, передбачених частиною четвертою цієї статті, щодо дострокового звільнення з посади судді, обраного безстроково, рішення вважається таким, що не прийнято і може бути внесено на розгляд Верховної Ради України не раніше наступної сесії.".
 
Відхилено   5. У разі неодержання кількості голосів народних депутатів України, передбачених частиною четвертою цієї статті, щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково, проводиться повторне голосування.
 
    -706- Ківалов С.В.
Частину п’яту статті 110 виключити.
 
Відхилено    
723. 6. Повноваження судді припиняються з моменту набрання чинності постановою Верховної Ради України.
 
-707- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 110 викласти в такій редакції:
"6. Достроково повноваження судді припиняються з моменту набрання чинності постановою Верховної Ради України.".
 
Відхилено   6. Повноваження судді припиняються з дня набрання чинності постановою Верховної Ради України.
 
724. Стаття 111. Припинення повноважень судді
 
   Стаття 111. Припинення повноважень судді
 
725. 1. Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
 
   1. Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
 
726. 2. Про наявність підстави для припинення повноважень судді голова суду, в якому суддя обіймав посаду, повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. До повідомлення додаються документи, які свідчать про наявність підстави для припинення повноважень судді.
 
   2. Про наявність підстави для припинення повноважень судді голова суду, в якому суддя обіймав посаду, повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. До повідомлення додаються документи, які свідчать про наявність підстави для припинення повноважень судді.
 
727. Розділ VІІІ. Суддівське самоврядування
 
   Розділ VІІІ. Суддівське самоврядування
 
728. Глава 1. Загальні засади суддівського самоврядування
 
   Глава 1. Загальні засади суддівського самоврядування
 
729. Стаття 112. Завдання суддівського самоврядування
 
   Стаття 112. Завдання суддівського самоврядування
 
730. 1. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.
 
   1. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.
 
731. 2. Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.
 
   2. Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.
 
732. 3. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя.
 
   3. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя.
 
733. 4. До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо:
 
   4. До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо:
 
734. 1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;
 
   1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;
 
735. 2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їх діяльність;
 
   2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їхню діяльність;
 
736. 3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;
 
   3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;
 
737. 4) вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;
 
-708- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Пункт 4 частини 3 статті 112 викласти в такій редакції:
"4.) обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;"
 
Відхилено   4) вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;
 
738. 5) призначення суддів Конституційного Суду України;
 
   5) призначення суддів Конституційного Суду України;
 
739. 6) призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом.
 
   6) призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом.
 
740. Стаття 113. Організаційні форми суддівського самоврядування
 
   Стаття 113. Організаційні форми суддівського самоврядування
 
741. 1. Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України.
 
   1. Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів, з'їзд суддів України.
 
742. 2. Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через:
 
   2. Суддівське самоврядування в Україні здійснюється через:
 
743. 1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України;
 
   1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України;
 
744. 2) ради суддів відповідних судів;
 
   2) ради суддів відповідних судів;
 
745. 3) конференції суддів відповідних судів;
 
   3) конференції суддів відповідних судів;
 
746. 4) Раду суддів України;
 
   4) Раду суддів України;
 
747. 5) з'їзд суддів України.
 
   5) з'їзд суддів України.
 
748. 3. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України цим Законом, іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно з цим Законом.
 
   3. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України цим Законом, іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно з цим Законом.
 
749. Глава 2. Збори суддів та конференції суддів
 
   Глава 2. Збори суддів та конференції суддів
 
750. Стаття 114. Збори суддів
 
   Стаття 114. Збори суддів
 
751. 1. Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.
 
   1. Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
 
752. 2. Збори суддів скликаються головою відповідного суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.
 
   2. Збори суддів скликаються головою відповідного суду за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.
 
753. 3. Збори суддів місцевих та апеляційних судів скликаються у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
 
   3. Збори суддів місцевих та апеляційних судів скликаються у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
 
754. 4. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менш як дві третини від загальної кількості суддів даного суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду.
 
   4. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів даного суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду.
 
755. 5. Збори суддів місцевих та апеляційних судів:
 
   5. Збори суддів місцевих та апеляційних судів:
 
756. 1) обговорюють питання, що стосуються внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників даного суду;
 
   1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників даного суду;
 
757. 2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції;
 
-709- Ківалов С.В.
В пункті 2 частини п’ятої статті 114 доповнити словами "за пропозицією голови суду".
 
Враховано   2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції за пропозицією голови суду;
 
    -710- Стецьків Т.С.
Частину п’яту статті 114 після пункту 2 доповнити пунктом такого змісту:
„3) затверджують порядок і графік надання відпусток суддям".
 
Відхилено    
758. 3) заслуховують звіти суддів, які займають адміністративні посади в даному суді, та керівника апарату суду;
 
   3) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в даному суді, та керівника апарату суду;
 
759. 4) подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів;
 
-711- Власенко С.В.
Доповнити п. 4 ч. 5 ст. 114 словами; "а також більшістю голосів від загального складу суддів відповідних судів призначають голів, заступників голів таких судів".
 
Відхилено   4) подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів;
 
    -712- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
Доповнити п.4 ч.5 словами: "а також щодо кандидатур на посади голів, заступників голів відповідних судів; здійснюють повторне голосування з приводу призначення суддів на посади голів, заступників голів судів у разі якщо рада суддів не вирішує це питання впродовж встановленого законом строку або не погоджується з пропозицією зборів суддів відповідного суду, а також: у разі якщо Вища рада юстиції не здійснила призначення запропонованого зборами суддів відповідного суду кандидата на посаду голови, заступника голови суду"
 
Відхилено    
    -713- Бабурін О.В.
Частину 5 ст. 114 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) вирішують питання про забезпечення суддів житлом, черговість відпусток, розподіл санаторно-курортних путівок тощо", пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
760. 5) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
   5) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
761. 6. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями з питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.
 
   6. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.
 
762. 7. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, вносити свої пропозиції на розгляд вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України.
 
-714- Бабурін О.В.
В ч. 7 ст. 114 після слів "такої практики" слова "та законодавства" виключити.
 
Відхилено   7. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, вносити свої пропозиції на розгляд вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України.
 
763. Стаття 115. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду
 
   Стаття 115. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду
 
764. 1. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються за пропозицією голови відповідного суду або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.
 
   1. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються за пропозицією голови відповідного суду або на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.
 
765. 2. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
 
   2. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду скликаються у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.
 
766. 3. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду є повноважними, якщо на них присутні не менш як дві третини від загальної кількості суддів даного суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді даного суду.
 
   3. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів даного суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді даного суду.
 
767. 4. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду:
 
   4. Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого спеціалізованого суду:
 
768. 1) обговорюють питання, що стосуються внутрішньої діяльності суду або роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду, та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників даного суду;
 
   1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду або роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників даного суду;
 
769. 2) заслуховують звіти суддів, які займають адміністративні посади в суді, та керівника апарату суду;
 
   2) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, та керівника апарату суду;
 
770. 3) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
 
   3) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
 
771. 5. Збори суддів вищого спеціалізованого суду визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції, приймають рішення про утворення та склад судових палат вищого спеціалізованого суду та призначають секретарів судових палат.
 
-715- Власенко С.В.
Доповнити ч. 5 ст. 115 словами: "а також більшістю голосів від загального складу суддів відповідних судів призначають голову, заступників голови вищого спеціалізованого суду".
 
Відхилено   5. Збори суддів вищого спеціалізованого суду визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної судової юрисдикції за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду, приймають рішення про утворення та склад судових палат вищого спеціалізованого суду та призначають секретарів судових палат.
 
    -716- Прокопчук Ю.В.
В частині п'ятій ст. 115 слова "секретарів судових палат" замінити словами "голів судових палат".
 
Відхилено    
    -717- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
Доповнити ч. 5 ст. 115 словами: "а також більшістю голосів від загального складу суддів відповідних судів призначають голову, заступників голови вищого спеціалізованого суду;у випадках, передбачених законом здійснюють повторне голосування з приводу призначення суддів на посади голів, заступників голів відповідних вищих спеціалізованих судів у разі якщо рада суддів не вирішує це питання впродовж встановленого законом строку або не погоджується з пропозицією зборів суддів відповідного суду, а також: у разі якщо Вища рада юстиції не здійснила призначення запропонованого зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду кандидата на посаду голови, заступника голови суду"
 
Відхилено    
772. 6. Збори суддів Верховного Суду України та суддів вищого спеціалізованого суду можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по їх суті.
 
   6. Збори суддів Верховного Суду України та суддів вищого спеціалізованого суду можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.
 
773. 7. Збори суддів Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, можуть вносити пропозиції щодо делегатів на з’їзд суддів України.
 
   7. Збори суддів Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та обирають делегатів на з’їзд суддів України.
8. Збори суддів вищого спеціалізованого суду в порядку, встановленому цим Законом, подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів.
 
774. Стаття 116. Виконання рішень зборів суддів
 
   Стаття 116. Виконання рішень зборів суддів
 
775. 1. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду або його заступника.
 
   1. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду або його заступника.
 
776. Стаття 117. Конференції суддів
 
   Стаття 117. Конференції суддів
 
777. 1. Конференція суддів - це зібрання суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.
 
   1. Конференція суддів - це зібрання суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
 
778. 2. Конференція суддів відповідних судів:
 
   2. Конференція суддів відповідних судів:
 
779. 1) обговорює і вирішує питання, що стосуються фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних судів;
 
-718- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У частині четвертій статті 114 слова "не менш як дві третини" замінити словами "більше половини".
У статті 115:
у частині третій слова "не менш як дві третини від загальної кількості" замінити словами "більше половини";
частину п’яту після слів "судової юрисдикції" доповнити словами "за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду";
у частині сьомій слова "можуть вносити пропозиції щодо делегатів" замінити словами "подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів та обирають делегатів на";
доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
"8. Збори суддів вищого спеціалізованого суду в порядку, встановленому цим Законом, подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів."
У статті 117 пункт 1 частини другої доповнити словами "заслуховує з цих питань інформацію представників державної судової адміністрації;";
 
Враховано (див.також ст.114, 115)  1) обговорює і вирішує питання, щодо фінансування та організаційного забезпечення діяльності відповідних судів, заслуховує з цих питань інформацію представників державної судової адміністрації;
 
780. 2) заслуховує звіти відповідних рад суддів, інформацію представників державної судової адміністрації;
 
-719- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У пункті 2 частини другої слова "представників державної судової адмінстрації" замінити словами "голови Державної судової адміністрації".
 
Враховано   2) заслуховує звіти відповідних рад суддів, інформацію голови Державної судової адміністрації;
 
781. 3) формує відповідну раду суддів;
 
   3) формує відповідну раду суддів;
 
782. 4) затверджує положення про раду суддів;
 
   4) затверджує положення про раду суддів;
 
783. 5) розробляє пропозиції для внесення на розгляд з'їзду суддів України;
 
   5) розробляє пропозиції для внесення на розгляд з'їзду суддів України;
 
784. 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
   6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
785. 7) обирає делегатів на з'їзд суддів України;
 
-720- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 частини 2 статті 117 викласти в такій редакції:
"7) обирає делегатів на з'їзд суддів України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів;".
 
Відхилено   7) обирає делегатів на з'їзд суддів України;
 
786. 8) ініціює проведення позачергового з'їзду суддів України в порядку, встановленому цим Законом;
 
   8) ініціює проведення позачергового з'їзду суддів України в порядку, встановленому цим Законом;
 
787. 9) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування відповідно до цього Закону.
 
   9) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування відповідно до цього Закону.
 
788. 3. Конференція суддів приймає рішення, що є обов'язковими для рад суддів та суддів відповідних судів.
 
   3. Конференція суддів приймає рішення, що є обов'язковими для рад суддів та суддів відповідних судів.
 
789. 4. Конференція суддів обирає таємним голосуванням з числа делегатів конференції раду суддів, яка є виконавчим органом конференції суддів.
 
-721- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину четверту після слів "конференція суддів обирає" доповнити словами "відкритим або".
 
Враховано   4. Конференція суддів обирає відкритим або таємним голосуванням з числа делегатів конференції раду суддів, яка є виконавчим органом конференції суддів.
 
    -722- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 117 викласти в такій редакції:
"4. Конференція суддів обирає таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів з числа делегатів конференції раду суддів, яка є виконавчим органом конференції суддів.".
 
Відхилено    
790. Стаття 118. Види конференцій суддів та порядок їх формування
 
   Стаття 118. Види конференцій суддів та порядок їх формування
 
791. 1. У системі судоустрою діють відповідно до системи судів конференція суддів загальних судів, конференція суддів господарських судів та конференція суддів адміністративних судів.
 
   1. У системі судоустрою діють відповідно до системи судів конференція суддів загальних судів, конференція суддів господарських судів та конференція суддів адміністративних судів.
 
792. 2. До складу конференції суддів загальних судів входять:
 
   2. До складу конференції суддів загальних судів входять:
 
793. 1) по два судді від Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя, з яких один суддя є представником місцевих загальних судів та один суддя є представником апеляційного суду відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
   1) по два судді від Автономної Республіки Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя, з яких один суддя представником місцевих загальних судів та один суддя є представником апеляційного суду відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
794. 2) шість суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
 
-723- Прокопчук Ю.В.
Пункт другий частини другої ст. 118 викласти в такій редакції:
"2) сім суддів Верховного Суду України".
 
Відхилено   2) шість суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
 
    -724- Мойсик В.Р.
Пункт 2 частини другої статті 118 виключити.
 
Відхилено    
    -725- Швець В.Д.
Пункт 2 частини другої статті 118 виключити.
 
Відхилено    
795. 3) суддя Верховного Суду України.
 
-726- Прокопчук Ю.В.
Пункт третій частини другої ст. 118 виключити.
 
Відхилено   3) суддя Верховного Суду України.
 
    -727- Шпенов Д.Ю.
У статті 118 у пункті 3) частини 2 після слова "України" додати слова "від цивільної або кримінальної юрисдикції";
 
Відхилено    
    -728- Шпенов Д.Ю.
У пункті 3) частини 3 після слова "України" додати слова "від господарської або адміністративної юрисдикції відповідно".
 
Відхилено    
796. 3. До складу конференції суддів господарських судів та конференції суддів адміністративних судів входять:
 
   3. До складу конференції суддів господарських судів та конференції суддів адміністративних судів входять:
 
797. 1) по одному судді від кожного місцевого, апеляційного суду відповідної судової юрисдикції;
 
   1) по одному судді від кожного місцевого, апеляційного суду відповідної судової юрисдикції;
 
798. 2) шість суддів відповідного вищого спеціалізованого суду;
 
-729- Прокопчук Ю.В.
Пункти другий-третій частини третьої ст. 118 викласти в такій редакції:
"2) один суддя відповідного вищого спеціалізованого суду;
3) шість суддів Верховного Суду України".
 
Відхилено   2) шість суддів відповідного вищого спеціалізованого суду;
 
799. 3) суддя Верховного Суду України.
 
   3) суддя Верховного Суду України.
 
800. Стаття 119. Порядок скликання конференцій суддів
 
   Стаття 119. Порядок скликання конференцій суддів
 
801. 1. Конференція суддів скликається не рідше одного разу на рік за ініціативою відповідної ради суддів. Конференція суддів може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини від складу делегатів останньої конференції суддів. У разі неприйняття радою суддів зазначеної пропозиції ініціатори скликання конференції (не менш як одна третина від складу делегатів останньої конференції) утворюють організаційне бюро зі скликання конференції суддів, яке має повноваження ради суддів щодо скликання конференції.
 
   1. Конференція суддів скликається не рідше одного разу на рік за ініціативою відповідної ради суддів. Конференція суддів може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини від складу делегатів останньої конференції суддів. У разі неприйняття радою суддів зазначеної пропозиції ініціатори скликання конференції (не менш як одна третина від складу делегатів останньої конференції) утворюють організаційне бюро зі скликання конференції суддів, яке має повноваження ради суддів щодо скликання конференції.
 
802. 2. Про день і час початку роботи конференції та питання, що вносяться на її обговорення, судді відповідних судів повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку роботи конференції.
 
   2. Про день і час початку роботи конференції та питання, що вносяться на її обговорення, судді відповідних судів повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку роботи конференції.
 
803. Стаття 120. Порядок проведення конференції суддів
 
   Стаття 120. Порядок проведення конференції суддів
 
804. 1. Конференція суддів вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь не менш як дві третини від складу делегатів відповідних судів. На конференції можуть бути присутні також судді, що не є делегатами конференції.
 
-730- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Частину першу статті 120 після слів "також судді" доповнити словами "запрошені організаторами конференції".
 
Враховано   1. Конференція суддів вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь не менш як дві третини від складу делегатів відповідних судів. На конференції можуть бути присутні також запрошені організаторами конференції судді, що не є делегатами конференції.
 
805. 2. Конференцію суддів відкриває голова відповідної ради суддів, а в разі якщо конференцію скликано не за рішенням ради суддів, -уповноважений представник організаційного бюро зі скликання конференції суддів.
 
   2. Конференцію суддів відкриває голова відповідної ради суддів, а в разі якщо конференцію скликано не за рішенням ради суддів -уповноважений представник організаційного бюро зі скликання конференції суддів.
 
806. 3. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням з числа делегатів конференції президію конференції в кількості, визначеній рішенням конференції, а також інші робочі органи конференції. Президія організовує роботу конференції суддів.
 
   3. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням з числа делегатів конференції президію конференції в кількості, визначеній рішенням конференції, а також інші робочі органи конференції. Президія організовує роботу конференції суддів.
 
807. 4. Конференція суддів затверджує порядок денний конференції та визначає регламент її роботи.
 
   4. Конференція суддів затверджує порядок денний конференції та визначає регламент її роботи.
 
808. 5. Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням.
 
-731- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 120 викласти в такій редакції:
"5. Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням, а ті, що стосуються кадрових питань, - таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.".
 
Відхилено   5. Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням.
 
809. 6. Інші питання порядку проведення конференції суддів регулюються регламентом відповідної конференції суддів.
 
   6. Інші питання порядку проведення конференції суддів регулюються регламентом відповідної конференції суддів.
 
810. Стаття 121. Ради суддів
 
   Стаття 121. Ради суддів
 
811. 1. У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів.
 
   1. У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів.
 
812. 2. У системі судоустрою утворюються і діють відповідно до системи судів рада суддів загальних судів, рада суддів господарських судів, рада суддів адміністративних судів.
 
   2. У системі судоустрою утворюються і діють відповідно до системи судів рада суддів загальних судів, рада суддів господарських судів, рада суддів адміністративних судів.
 
813. 3. До рад суддів входять по 11 суддів, обраних конференціями суддів відповідної судової юрисдикції.
 
-732- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 121 викласти в наступній редакції:
"До рад суддів входять по 11 суддів, обраних відповідними конференціями суддів."
 
Враховано   3. До рад суддів входять по 11 суддів, обраних відповідними конференціями суддів.
 
814. 4. Рада суддів обирає зі свого складу голову ради, заступника голови і секретаря ради суддів. Судді, які займають адміністративні посади в судах, секретарі судових палат не можуть бути членами ради суддів.
 
-733- Притика Д.М.
В частині четвертій статті 121 слова "секретарі судових палат" замінити словами "голови судових палат".
 
Відхилено   4. Рада суддів обирає зі свого складу голову ради, заступника голови і секретаря ради суддів. Судді, які займають адміністративні посади в судах, секретарі судових палат не можуть бути членами ради суддів.
 
    -734- Прокопчук Ю.В.
В частині четвертій ст. 121 після слів "Судді, які займають адміністративні посади в судах," слова "секретарі судових палат" замінити словами "голови судових палат".
 
Відхилено    
    -735- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 121 викласти в такій редакції:
"4. Рада суддів обирає зі свого складу таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів голову ради, заступника голови і секретаря ради суддів. Судді, які займають адміністративні посади в судах, секретарі судових палат не можуть бути членами ради суддів.".
 
Відхилено    
815. 5. Рада суддів у період між конференціями суддів організовує виконання рішень конференції та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання конференції суддів. Повноваження і порядок роботи ради суддів визначаються цим Законом та положенням про раду суддів, що затверджується конференцією суддів.
 
   5. Рада суддів у період між конференціями суддів організовує виконання рішень конференції та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання конференції суддів. Повноваження і порядок роботи ради суддів визначаються цим Законом та положенням про раду суддів, що затверджується конференцією суддів.
 
816. 6. Рада суддів:
 
   6. Рада суддів:
 
817. 1) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів, заслуховує інформацію голів цих судів про їх діяльність;
 
-736- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У частині шостій статті 121 пункт 1 доповнити словами "інформацію голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-матеріального забезпечення відповідних судів;";
 
Враховано   1) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів, заслуховує інформацію голів цих судів про діяльність, інформацію голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-матеріального забезпечення відповідних судів;
 
818. 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їх сімей, приймає відповідні рішення;
 
-737- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Пункт 2 після слів "та їх сімей" доповнити словами "заслуховує з цих питань представників державної судової адміністрації".
 
Враховано   2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їхніх сімей, заслуховує з цих питань представників державної судової адміністрації, приймає відповідні рішення;
 
819. 3) вносить подання Вищій раді юстиції щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення їх з таких посад;
 
-738- Власенко С.В.
П. 3 ч. 6 ст. 121 пропонується викласти в такій редакції:
"3) розглядає звернення суддів з приводу їх правового захисту, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їх сімей".
 
Відхилено   3) вносить подання Вищій раді юстиції щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення їх з таких посад;
 
    -739- Забзалюк Р.О.
Стешенко О.М.
У п. З ч. 6 ст. 121 слова: "вносить подання" замінити на "на підставі пропозицій, наданих відповідними зборами суддів не пізніше тридцяти днів з моменту їх подачі вносить подання"
 
Відхилено    
820. 4) визначає на основі поданих зборами суддів пропозицій щодо делегатів на конференцію суддів, виходячи з найбільшого стажу роботи на посаді судді кандидатів у делегати;
 
-740- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Пункт 4 частини шостої статті 121 викласти в такій редакції:
"4) визначає на основі поданих зборами суддів пропозицій щодо делегатів на конференцію суддів склад відповідної конференції суддів, виходячи з досвіду роботи кандидатів у делегати та їх авторитету;
У зв’язку з чим, частину першу статті 124 після слів "кожної судової юрисдикції" доповнити словами "від кожного вищого спеціалізованого суду обирається по три делегати з числа суддів цих судів"
 
Враховано (див. також ст.124)  4) визначає на основі поданих зборами суддів пропозицій щодо делегатів на конференцію суддів склад відповідної конференції суддів, виходячи з досвіду роботи кандидатів у делегати та їх авторитету;
 
821. 5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
   5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
822. 6) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.
 
   6) приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.
 
823. 7. Рада суддів звітує про свою діяльність перед відповідною конференцією суддів.
 
   7. Рада суддів звітує про свою діяльність перед відповідною конференцією суддів.
 
824. 8. Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які займають адміністративні посади в судах відповідної судової юрисдикції. Рішення ради суддів може бути скасовано конференцією суддів.
 
   8. Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які займають адміністративні посади в судах відповідної судової юрисдикції. Рішення ради суддів може бути скасовано конференцією суддів.
 
825. Глава 3. Вищі органи суддівського самоврядування
 
   Глава 3. Вищі органи суддівського самоврядування
 
826. Стаття 122. З'їзд суддів України
 
   Стаття 122. З'їзд суддів України
 
827. 1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України.
 
   1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України.
 
828. 2. З'їзд суддів України:
 
   2. З'їзд суддів України:
 
829. 1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
 
   1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
 
830. 2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність;
 
   2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність;
 
831. 3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;
 
   3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;
 
832. 4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;
 
   4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;
 
833. 5) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   5) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
834. 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;
 
   6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;
 
835. 7) обирає Раду суддів України;
 
-741- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Пункт 7 частини 2 статті 122 викласти в такій редакції:
"7) визначає кількісний склад та обирає Раду суддів України".
 
Відхилено   7) обирає Раду суддів України;
 
836. 8) розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.
 
   8) розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.
 
837. 3. З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.
 
-742- Стретович В.М.
У ч. 3 ст. 122 після слів "та всіх суддів" доповнити словами "і не можуть бути оскаржені".
 
Відхилено   3. З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.
 
    -743- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У ч. 3 ст. 122 після слів "та всіх суддів" доповнити словами "і не можуть бути оскаржені".
 
Відхилено    
    -744- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 122 викласти в такій редакції:
"3. З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів. Всі рішення з’їзду та інших органів суддівського самоврядування, що стосуються кадрових питань приймаються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.", оскільки неможна доповнити главу статтю із загальними нормами для всіх органів суддівського самоврядування.
 
Відхилено    
838. Стаття 123. Порядок скликання з'їзду суддів України
 
   Стаття 123. Порядок скликання з'їзду суддів України
 
839. 1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.
 
-745- Бабурін О.В.
Частину 1 ст. 123 викласти у такій редакції:
"1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України."
 
Відхилено   1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.
 
840. 2. Відповідна конференція суддів, яка скликає з’їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що вносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і загальну кількість делегатів з'їзду. Від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У з'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.
 
-746- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У статті 123 частини 1 та 2 викласти у такій редакції:
"1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний також на вимогу конференцій суддів відповідних судів.
2. Рада суддів України приймає рішення про скликання чергового або позачергового з'їзду, схвалює попередній перелік питань, що вносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і норму представництва суддів. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину від загальної кількості делегатів з’їзду. У з'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України."
 
Відхилено   2. Відповідна конференція суддів, яка скликає з’їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і загальну кількість делегатів з'їзду. Від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У з'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.
 
841. 3. На з'їзді суддів України можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України.
 
-747- Бабурін О.В.
Частини 3 та 4 ст. 123 викласти у такій редакції:
"3. На з'їзді суддів України можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України, Міністр фінансів України, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники, ректора та проректори Національної школи суддів України, голови і працівники апаратів судів та інші особи.
4. Рада суддів України утворює організаційний комітет зі скликання з'їзду суддів України."
 
Відхилено   3. На з'їзді суддів України можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України.
 
842. 4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів України, то на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду суддів України утворюють організаційний комітет зі скликання з'їзду суддів України, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
 
-748- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 123 викласти в такій редакції:
"4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів України, то на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду суддів України утворюють організаційний комітет зі скликання з'їзду суддів України, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення на офіційному веб-сайті Верховного Суду України, в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету."
 
Відхилено   4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів України, то на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду суддів України утворюють організаційний комітет зі скликання з'їзду суддів України, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання з'їзду. У такому разі організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
 
843. 5. Відповідні ради суддів, делегати та особи, які запрошені на з’їзд суддів України, повідомляються про дату проведення з'їзду та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи з'їзду.
 
-749- Мойсик В.Р.
Статтю 123 викласти у такій редакції:
"Стаття 123. Порядок скликання з'їзду суддів України
Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз у три роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний також на вимогу не менш як однієї третини конференцій суддів загальних судів, або на вимогу конференції суддів спеціалізованих судів, або на вимогу зборів суддів Верховного Суду України.
Рада суддів України приймає рішення про скликання чергового або позачергового з'їзду, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і норму представництва суддів.
Для участі в роботі з'їзду суддів України можуть бути запрошені Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Міністр юстиції України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Державної судової адміністрації України, інші особи.
У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів на вимогу конференцій чи зборів суддів відповідно до частини першої цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду утворюють організаційний комітет по скликанню з'їзду суддів України, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в офіційних друкованих засобах масової інформації та призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду суддів України та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніш як за 30 днів до початку роботи з'їзду".
 
Відхилено   5. Відповідні ради суддів, делегати та особи, запрошені на з’їзд суддів України, повідомляються про день проведення з'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи з'їзду.
 
    -750- Швець В.Д.
Статтю 123 викласти у такій редакції:
"Стаття 123. Порядок скликання з'їзду суддів України
1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз у три роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний також на вимогу не менш як однієї третини конференцій суддів загальних судів, або на вимогу конференції суддів спеціалізованих судів, або на вимогу зборів суддів Верховного Суду України.
2. Рада суддів України приймає рішення про скликання чергового або позачергового з'їзду, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і норму представництва суддів.
3. Для участі в роботі з'їзду суддів України можуть бути запрошені Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Міністр юстиції України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Державної судової адміністрації України, інші особи.
4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів на вимогу конференцій чи зборів суддів відповідно до частини першої цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду утворюють організаційний комітет по скликанню з'їзду суддів України, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання з'їзду. У цьому випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в офіційних друкованих засобах масової інформації та призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
5. Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду суддів України та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніш як за ЗО днів до початку роботи з'їзду".
 
Відхилено    
844. Стаття 124. Обрання делегатів на з'їзд суддів України
 
   Стаття 124. Обрання делегатів на з'їзд суддів України
 
845. 1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференцією суддів загальних судів, конференцією суддів господарських судів, конференцією суддів адміністративних судів за принципом рівного представництва від кожної судової юрисдикції. Кожна область, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь мають бути представлені трьома суддями від кожної судової юрисдикції.
 
-751- Власенко С.В.
З першого речення ч. 2 ст. 124 слова "за принципом рівного представництва від кожної судової юрисдикції" змінити на "за принципом пропорційного представництва в залежності від загальної кількості суддів відповідної юрисдикції".
Друге речення ч. 2 ст. 124 виключити.
 
Відхилено   1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференцією суддів загальних судів, конференцією суддів господарських судів, конференцією суддів адміністративних судів за принципом рівного представництва від кожної з них по одному судді з кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Від кожного вищого спеціалізованого суду обираються по три делегати з числа суддів цих судів.
 
    -752- Логвиненко О.С.
У частині 1 статті 124 слово "рівного" замінити словом "пропорційного".
 
Відхилено    
    -753- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 124 викласти у такій редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференціями суддів за нормою представництва, визначеною Радою суддів України. Норма представництва делегатів розраховується пропорційно до кількості суддів загальних та спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
    -754- Кирильчук Є.І.
У частині 1 статті 124 проекту Закону застосувати пропорційний принцип обирання делегатів на з’їзд суддів з урахуванням кількості суддів загальних, господарських та адміністративних судів від кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Київа та Севастополя.
 
Відхилено    
    -755- Швець В.Д.
Частину першу статті 124викласти у такій редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференціями суддів за нормою представництва, визначеною Радою суддів України. Норма представництва делегатів розраховується пропорційно до кількості суддів загальних та спеціалізованих судів".
 
Відхилено    
    -756- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 124 викласти в наступній редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України Делегати на з'їзд суддів України обираються конференцією суддів загальних судів, конференцією суддів господарських судів, конференцією суддів адміністративних судів за принципом рівного представництва від кожної з них по одному судді з кожної області, Автономної Республіка Крим, міст Київ та Севастополя."
 
Враховано    
    -757- Бабурін О.В.
Частини 1 та 2 ст. 124 викласти у такій редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються відповідними конференціями суддів за принципом представництва, визначеного Радою суддів України.
2. Збори суддів Конституційного Суду України обирають на з'їзд суддів України три делегати, а збори суддів Верховного Суду України – десять делегатів."
 
Відхилено    
846. 2. Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з'їзд суддів України по три делегати з числа суддів цих судів.
 
   2. Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з'їзд суддів України по три делегати з числа суддів цих судів.
 
847. 3. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.
 
-758- Трофименко В.В.
У статті 124, частину третю викласти у такій редакції:
"Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом таємного голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.
 
Відхилено   3. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.
 
    -759- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 124 викласти в такій редакції:
"3. Делегати на з'їзд суддів України обираються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.".
 
Відхилено    
848. Стаття 125. Порядок проведення з'їзду суддів України
 
   Стаття 125. Порядок проведення з'їзду суддів України
 
849. 1. З'їзд суддів України є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини від загальної кількості обраних делегатів.
 
   1. З'їзд суддів України є повноважним за умовами присутності на ньому не менш як двох третин від загальної кількості обраних делегатів.
 
850. 2. З'їзд суддів України відкриває голова відповідної ради суддів, за рішенням якої скликано з’їзд, а у разі його відсутності - заступник голови цієї ради.
 
-760- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 125 викласти у такій редакції:
"З'їзд суддів України відкриває голова Ради суддів України, а у разі його відсутності - заступник голови Ради суддів України, а у випадку скликання з’їзду відповідно до частини четвертої статті 123 суддя, уповноважений організаційним комітетом."
 
Відхилено   2. З'їзд суддів України відкриває голова відповідної ради суддів, за рішенням якої скликано з’їзд, а у разі його відсутності - заступник голови цієї ради.
 
    -761- Швець В.Д.
Частину другу статті 125 викласти у такій редакції:
"З'їзд суддів України відкриває голова Ради суддів України, а у разі його відсутності - заступник голови Ради суддів України, а у випадку скликання з'їзду відповідно до частини четвертої статті 123 суддя, уповноважений організаційним комітетом."
 
Відхилено    
851. 3. З'їзд суддів України обирає шляхом відкритого голосування президію з'їзду у кількісному складі, що визначається рішенням з'їзду. Президія організовує роботу з'їзду суддів України.
 
-762- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 125 викласти в такій редакції:
"3. З'їзд суддів України обирає президію з'їзду таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання у кількісному складі, що визначається рішенням з'їзду. Президія організовує роботу з'їзду суддів України.".
 
Відхилено   3. З'їзд суддів України обирає шляхом відкритого голосування президію з'їзду в кількісному складі, що визначається рішенням з'їзду. Президія організовує роботу з'їзду суддів України.
 
852. 4. З'їзд суддів України обговорює і затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду, обирає лічильну комісію, секретаріат та інші робочі органи з'їзду.
 
   4. З'їзд суддів України обговорює і затверджує порядок денний та регламент роботи з’їзду, обирає лічильну комісію, секретаріат та інші робочі органи з'їзду.
 
853. 5. Хід роботи з'їзду суддів України протоколюється.
 
   5. Хід роботи з'їзду суддів України протоколюється.
 
854. 6. Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на з'їзді, відкритим або таємним голосуванням. Рішення з питань, зазначених у пунктах 3 - 5, 7 частини другої статті 122 цього Закону, приймаються з'їздом шляхом таємного голосування.
 
-763- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 125 викласти в такій редакції:
"6. Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на з'їзді, відкритим або таємним голосуванням.", вилучивши речення "Рішення з питань, зазначених у пунктах 3 – 5, 7 частини другої статті 122 цього Закону, приймаються з'їздом шляхом таємного голосування." , оскільки пропозицію краще внести до статті 122.
У випадку відхилення цієї пропозиції, викласти частину 6 статті 125 в такій редакції:
"6. Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на з'їзді, відкритим або таємним голосуванням. Рішення з питань, зазначених у пунктах 3 – 5, 7 частини другої статті 122 цього Закону, приймаються з'їздом таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.".
 
Відхилено   6. Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на з'їзді, відкритим або таємним голосуванням. Рішення з питань, зазначених у пунктах 3-5, 7 частини другої статті 122 цього Закону, приймаються з'їздом шляхом таємного голосування.
 
855. 7. Інші питання порядку проведення з'їзду суддів України регулюються регламентом з'їзду суддів України, прийнятим з'їздом.
 
   7. Інші питання порядку проведення з'їзду суддів України регулюються регламентом з'їзду суддів України, прийнятим з'їздом.
 
856. Стаття 126. Рада суддів України
 
   Стаття 126. Рада суддів України
 
857. 1. У період між з'їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України.
 
   1. У період між з'їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України.
 
858. 2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної судової юрисдикції та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду. Не можуть бути обрані до складу Ради суддів України судді, які займають адміністративні посади в судах та секретарі судових палат.
 
-764- Притика Д.М.
В частині другій статті 126 слова "секретарі судових палат" замінити словами "голови судових палат".
 
Відхилено   2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду. Не можуть бути обраними до складу Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах та секретарі судових палат.
 
    -765- Шпенов Д.Ю.
Перше речення частини 2 статті 126 викласти в наступній редакції:
"Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України."
 
Враховано    
    -766- Стретович В.М.
У ч. 2 ст. 126 слова "по три представники від кожної судової юрисдикції" замінити словами "представники від кожної судової юрисдикції у кількості, пропорційній кількості суддів усіх інстанцій відповідної судової юрисдикції".
 
Відхилено    
    -767- Прокопчук Ю.В.
В частині другій ст. 126 після слів "Не можуть бути обрані до складу Ради суддів України судді, які займають адміністративні посади в судах та" слова "секретарі судових палат" замінити словами "голови судових палат".
 
Відхилено    
    -768- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 126 викласти у такій редакції:
"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у кількісному складі, визначеному рішенням з'їзду. До складу Ради суддів України повинні бути обрані не менш як по одному представнику від конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати з'їзду."
 
Відхилено    
    -769- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
Частину другу статті 126 викласти в такій редакції:
"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у кількісному складі, визначеному рішенням з'їзду. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду. Не можуть бути обрані до складу Ради суддів України судді, які займають адміністративні посади в судах та секретарі судових палат."
 
Відхилено    
    -770- Швець В.Д.
Частину другу статті 126 викласти у такій редакції:
"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у кількісному складі, визначеному рішенням з'їзду. До складу Ради суддів України повинні бути обрані не менш як по одному представнику від конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати з'їзду."
 
Відхилено    
    -771- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 126 викласти в такій редакції:
"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної судової юрисдикції та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду. Не можуть бути обрані до складу Ради суддів України судді, які займають адміністративні посади в судах та секретарі судових палат.".
 
Відхилено    
    -772- Бабурін О.В.
Частину 2 ст. 126 викласти у такій редакції:
"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі, визначеному з’їздом суддів України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду".
 
Відхилено    
859. 3. Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають зі свого складу голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.
 
-773- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 126 викласти в такій редакції:
"3. Члени Ради суддів України на засіданні Ради таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів обирають зі свого складу голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.".
 
Відхилено   3. Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають зі свого складу голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.
 
860. 4. Рада суддів України у період між з'їздами суддів України організовує виконання рішень з'їзду та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з'їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з'їздом суддів України.
 
   4. Рада суддів України у період між з'їздами суддів України організовує виконання рішень з'їзду та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з'їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з'їздом суддів України.
 
861. 5. Рада суддів України:
 
   5. Рада суддів України:
 
862. 1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
 
   1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
 
863. 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
 
   2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
 
864. 3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
 
-774- Кирильчук Є.І.
Внести зміни до статті 126 проекту Закону щодо призначення та звільнення Голови державної судової адміністрації та його заступників відповідними органами державної влади чи посадовими особами, а не Радою суддів України, при цьому органи самоврядування можуть брати участь у процесі їх призначення, але не повинні підміняти собою органи державної влади.
 
Відхилено   3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
 
    -775- Бабурін О.В.
Частину 5 ст. 126 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) Рада суддів України утворює організаційний комітет зі скликання з'їзду суддів України;", пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8.
 
Відхилено    
865. 4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;
 
   4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;
 
866. 5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
   5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
867. 6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
 
   6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
 
868. 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
   7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
869. 6. Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з'їздом суддів України.
 
   6. Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з'їздом суддів України.
 
870. 7. На засідання Ради суддів України запрошується Міністр юстиції України.
 
-776- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 126 викласти в такій редакції:
"7. На засідання Ради суддів України запрошується Голова комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого відносяться питання правосуддя та Міністр юстиції України.", оскільки логічно щоб на засіданні були представлені посадові особи не тільки від виконавчої, але й законодавчої гілки влади.
 
Відхилено   7. На засідання Ради суддів України запрошується Міністр юстиції України.
 
871. 8. При розгляді питань, пов’язаних із фінансуванням судів, на засідання Ради суддів України запрошується Міністр фінансів України.
 
   8. При розгляді питань, пов’язаних із фінансуванням судів, на засідання Ради суддів України запрошується Міністр фінансів України.
 
872. Стаття 127. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування
 
   Стаття 127. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування
 
873. 1. Забезпечення роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України, конференцій суддів та рад суддів здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу ХІ цього Закону.
 
   1. Забезпечення роботи з'їзду суддів України, діяльності Ради суддів України, конференцій суддів та рад суддів здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу ХІ цього Закону.
 
874. Розділ ІХ. Забезпечення судді
 
   Розділ ІХ. Забезпечення судді
 
875. Стаття 128. Суддівська винагорода
 
   Стаття 128. Суддівська винагорода
 
876. 1. Суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
 
-777- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 128 доповнити новим реченням такого змісту:
"Розмір суддівської винагороди, визначений цим Законом, не може бути зменшений при прийнятті нових законів чи внесенні змін до чинних."
 
Відхилено   1. Суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
 
    -778- Швець В.Д.
Частину першу статті 128 доповнити новим реченням такого змісту:
"Розмір суддівської винагороди, визначений цим Законом, не може бути зменшений при прийнятті нових законів чи внесенні змін до чинних."
 
Відхилено    
    -779- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 128 викласти в такій редакції:
"1. Суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. Суддівська винагорода повинна забезпечувати матеріальні умови, які є достатніми для незалежного та неупередженого виконання службових обов'язків та виключають можливість здійснювати тиск на суддю при прийнятті ним рішень.".
 
Відхилено    
877. 2. Суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за:
 
   2. Суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за:
 
878. 1) вислугу років;
 
   1) вислугу років;
 
879. 2) перебування на адміністративній посаді в суді.
 
-780- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 128 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"премій, доплат за кваліфікаційний клас".
 
Відхилено   2) перебування на адміністративній посаді в суді;
3) науковий ступінь;
4) роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.
 
    -781- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У статті 128 частину другу доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:
"3) науковий ступінь;
4) роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці."
 
Враховано    
880. 3. Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом.
 
-782- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 128 викласти в такій редакції:
"3. Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно:
- з 1 січня 2011 року - 6 мінімальних заробітних плат;
-з 1 січня 2012 року - 8 мінімальних заробітних плат;
-з 1 січня 2013 року - 10 мінімальних заробітних плат;
-з 1 січня 2014 року - 12 мінімальних заробітних плат;
-з 1 січня 2015 року - 15 мінімальних заробітних плат.".
 
Враховано   3. Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно:
з 1 січня 2011 року - 6 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2012 року - 8 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2013 року - 10 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2014 року - 12 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2015 року - 15 мінімальних заробітних плат.
 
    -783- Колесніченко В.В.
В статті 12 проекту зробити наступні уточнення:
Ч 4, ст. 12 викласти у наступній редакції: "У судах, поряд з державною, можуть використовуватися регіональні мови або мови меншин відповідно до Закону України "Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин"".
2. Додати нову частину 5, ст. 12 наступного змісту: "Використання в судочинстві регіональних мов або мов меншин гарантується державою та забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України".
Ч.2 ст. 39 доповнити словами "або суддя Конституційного Суду України".
Частину третю статті 128 доповнити словами та цифрами такого змісту:
"що запроваджується поетапно:
з 1 січня 2011 року - 6 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2012 року - 8 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2013 року - 10 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2014 року - 12 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2015 року - 15 мінімальних заробітних плат."
 
Враховано (див. також ст.ст.12, 39)   
881. 4. Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно посадовому окладу судді місцевого суду в такому розмірі:
 
   4. Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно до посадового окладу судді місцевого суду з коефіцієнтом:
 
882. 1) судді апеляційного суду - 1, 1;
 
   1) судді апеляційного суду - 1,1;
 
883. 2) судді вищого спеціалізованого суду - 1, 2;
 
   2) судді вищого спеціалізованого суду - 1,2;
 
884. 3) судді Верховного Суду України, судді Конституційного Суду України - 1, 3.
 
   3) судді Верховного Суду України, судді Конституційного Суду України - 1,3.
 
885. 5. Суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у таких розмірах: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, понад 5 років - 20 відсотків, понад 10 років - 30 відсотків, понад 15 років - 40 відсотків, понад 20 років - 50 відсотків, понад 25 років - 60 відсотків, понад 30 років - 70 відсотків, понад 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
 
-784- Притика Д.М.
В частині 5 статті 28 після слів "наявності стажу роботи" доповнити словами "на посаді"
 
Відхилено   5. Суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
 
886. Суддям Конституційного Суду України, які вперше призначені на посаду судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі 5, 5 відсотка за кожен рік роботи.
 
-785- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац 2 частини 5 статті 128
 
Відхилено   Суддям Конституційного Суду України, які вперше призначені на посаду судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі 5,5 відсотка за кожен рік роботи.
 
887. 6. Суддям, які обіймають посади заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України надається щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, голові суду - 10 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.
 
-786- Прокопчук Ю.В.
В частині шостій ст. 128 після слів "Суддям, які обіймають посади заступника голови суду," слова "секретаря судової палати" замінити словами "голови судової палати".
 
Відхилено   6. Суддям, які обіймають посади заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, голові суду - 10 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.
7. Суддям виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.
8. Суддям виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу судді відповідного суду; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.
 
    -787- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Доповнити статтю частинами сьомою та восьмою такого змісту:
"7. Суддям виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.
8. Суддям виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці у розмірах залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно" - 10 відсотків посадового окладу судді відповідного суду; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно" - 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду."
 
Враховано    
    -788- Толстенко В.Л.
Статтю 128 викласти у такій редакції:
Стаття 128. Суддівська винагорода
1. Суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом України "Про Конституційний Суд України" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
2. Суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за:
1) вислугу років;
2) перебування на адміністративній посаді в суді;
3) кваліфікаційний клас;
4) науковий ступінь
5) роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.
3. Посадовий оклад судді місцевого загального суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, установлених законом.
4. Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно посадовому окладу судді місцевого загального суду в такому розмірі:
1) судді місцевих господарського та адміністративного суду – 1,1;
2) судді апеляційного суду – 1,2;
3) судді вищого спеціалізованого суду – 1,4;
4) судді Верховного Суду України, судді Конституційного Суду України – 1,5.
5. Суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у таких розмірах: за наявності стажу роботи до 5 років – 15 відсотків, понад 5 років – 20 відсотків, понад 10 років – 30 відсотків, понад 15 років – 40 відсотків, понад 20 років – 50 відсотків, понад 25 років – 60 відсотків, понад 30 років – 70 відсотків, понад 35 років – 80 відсотків посадового окладу.
Суддям Конституційного Суду України, які вперше призначені на посаду судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі 5,5 відсотка за кожен рік роботи.
6. Суддям, які обіймають посади голови суду надається щомісячна доплата у розмірі 11 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, першого заступника голови – у розмірі 8 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, заступника голови суду – у розмірі 7 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, заступника голови судової палати, секретаря пленуму вищого спеціалізованого суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України – у розмірі 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.
7. Суддям виплачується щомісячна доплата за кваліфікаційний клас у таких розмірах:
суддям вищого кваліфікаційного класу – 10 відсотків від посадового окладу,
суддям 1 кваліфікаційного класу – 8 відсотків від посадового окладу,
суддям 2 кваліфікаційного класу – 7 відсотків від посадового окладу,
суддям 3 кваліфікаційного класу – 6 відсотків від посадового окладу,
суддям 4 кваліфікаційного класу – 5 відсотків від посадового окладу,
суддям 5 кваліфікаційного класу – 4 відсотків від посадового окладу.
8. Суддям виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
9. Суддям виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці у розмірах залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно" – 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно" – 5 відсотків посадового окладу.
10. За умовами матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення:
1) Голови Конституційного Суду України, Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів прирівнюються до Прем'єр-міністра України; їх перші заступники - до Першого віце-прем'єр-міністра України; заступники голів цих судів - до Віце-прем'єр-міністра України;
2) судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів прирівнюються до міністра Кабінету Міністрів України;
- голови обласних, міжобласного, Київського та Севастопольського міських судів, спеціалізованих судів областей, міст Києва та Севастополя - відповідно до голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заступники голів та судді обласних, міжобласного, Київського та Севастопольського міських судів, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя - відповідно до заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
3) голови спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим - до Прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим, заступники голів спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим прирівнюються до Віце-прем'єр-міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим
4) судді спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим прирівнюються до міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
5) голови районних (міських) судів прирівнюються до голів районних державних адміністрацій; заступники голів районних (міських) і судді цих судів - до заступників голів районних (міських) державних адміністрацій.
 
Відхилено    
888. Стаття 129. Відпустка
 
   Стаття 129. Відпустка
 
889. 1. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
 
   1. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
 
890. Стаття 130. Стаж роботи судді
 
-789- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 130:
 
Відхилено   Стаття 130. Стаж роботи судді
 
891. 1. До стажу роботи на посаді судді зараховується:
 
-790- Бевз В.А.
Частину першу статті 130 законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) робота на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.".
 
Відхилено   1. До стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді:
 
892. 1) робота на посаді судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України;
 
   1) судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України;
 
893. 2) робота на посаді члена Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
-791- Мойсик В.Р.
У частині першій статті 130 пункт 2 виключити;
 
Відхилено   2) члена Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
894. 3) робота на посадах судді у судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.
 
-792- Мойсик В.Р.
Пункт 3 після коми доповнити такими словами: "час роботи на посадах, безпосередньо пов'язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років".
Відповідно вважати цей пункт пунктом 2.
 
Відхилено   3) судді у судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.
 
    -793- Даниленко В.А.
Частину першу ст. 130 доповнити пунктом 4 наступного змісту:
"4) робота на посадах прокурорів і слідчих за умови стажу роботи на посаді судді не менше 10 років".
 
Відхилено    
    -794- Шустік О.Ю.
Частину першу статті 130 доповнити пунктом 4:
"4) робота на посадах, безпосередньо пов’язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, вищих спеціалізованих судах України, а також на посадах прокурорів і слідчих за у мови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років".
 
Відхилено    
    -795- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 130 доповнити п.п. 4-6 такого змісту:
4) робота на посадах, безпосередньо пов'язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років;
5) до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання за денною формою у вищих юридичних навчальних закладах, на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та календарний період проходження строкової військової служби;
6) до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років зараховується стаж роботи за фахом, визначений цим Законом як умова призначення на посаду судді вперше.
2. До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
 
Відхилено    
895. 2. До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
 
   2. До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
 
896. Стаття 131. Забезпечення житлових умов судді
 
   Стаття 131. Забезпечення житлових умов судді
 
897. 1. Не пізніше як через шість місяців після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем знаходження суду.
 
-796- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 131 викласти в такій редакції:
"1. Після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду.".
 
Враховано   1. Після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місце знаходженням суду.
 
    -797- Джоджик Я.І.
Частину 1 статті 131 викласти у такій редакції
"Не пізніше як через шість місяців після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується правом на службове житло за місцем знаходження суду або на двадцятирічний іпотечний кредит за рахунок коштів Державного бюджету, який є достатнім для купівлі окремої квартири чи будинку, з процентною ставкою три відсотки річних по такому кредиту. З дня звільнення судді у зв'язку із закінченням строку повноважень, за власним бажанням, за наслідками дисциплінарного провадження, чи у зв'язку вступом в силу обвинувального рішення суду процентна ставка по кредиту змінюється на ставку рефінансування Національного банку України".
 
Відхилено    
    -798- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 131 викласти в такій редакції:
"1. Не пізніше як через шість місяців після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або службовим житлом в населеному пункті де знаходиться суд для проживання судді, дружини (чоловіка) та неповнолітніх дітей. При виділенні житла враховується наявність житла у якому суддя проживає на момент призначення, і яке він повинен здати Державній судовій адміністрації після отримання нового житла.".
 
Відхилено    
898. 2. У разі незабезпечення судді благоустроєним житлом у зазначені строки суд за погодженням із Державною судовою адміністрацією України за рахунок коштів Державного бюджету України може придбати квартиру або будинок за ринковими цінами і передати їх у користування судді. Порядок фінансування судів для цієї мети, а також порядок розрахунків з Державним бюджетом України органом, який своєчасно не надав судді житло, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-799- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 131 виключити.
 
Враховано      
    -800- Толстенко В.Л.
Статтю 131 доповнити ч.ч. 3 та 4 такого змісту:
3. Суддя має право на додаткову житлову площу відповідно до вимог статті 49 Житлового кодексу України.
4. Судді мають право на придбання на пільгових умовах жилих приміщень комунального фонду та приміщень, наданих їм в користування в порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті, із знижкою на 50 відсотків їх вартості та на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво з погашенням наданої позики за рахунок відповідних бюджетів за умови тривалості роботи на посаді судді не менше десяти років.
Суддя має право на встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею за рахунок державного бюджету.
 
Відхилено    
    -801- Колесніченко В.В.
Статтю 131 викласти в такій редакції:
"Стаття 131. Забезпечення житлових умов судді
1. Після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду."
 
Враховано    
899. Стаття 132. Забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю
 
   Стаття 132. Забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю
 
900. 1. Суддя забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України мантією та нагрудним знаком.
 
-802- Толстенко В.Л.
Частину 1 ст. 132 викласти у такій редакції:
1. Суддя безоплатно забезпечується мантією та нагрудним знаком, опис і зразки яких затверджуються Радою суддів України.
 
Відхилено   1. Суддя забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України мантією та нагрудним знаком.
 
901. 2. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами.
 
-803- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Доповнити проект статтею 132-1 такого змісту:
"Стаття 132-1 Державний захист суддів та членів їх сімей
1. Судді, члени їх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов’язані вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява.
2. Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
3. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються органами внутрішніх справ."
 
Враховано   2. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами.
Стаття 132-1. Державний захист суддів та членів їхніх сімей
1. Судді, члени їхніх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов’язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо від судді надійде відповідна заява.
2. Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
3. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються органами внутрішніх справ.
 
    -804- Толстенко В.Л.
Доповнити законопроект статтею 132-1 такого змісту:
Стаття 132-1. Державний захист суддів та їх сімей
1. Судді, члени їх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов'язані вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї, збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява.
2. Вчинені у зв'язку з службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров'я близьких родичів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються органами внутрішніх справ.
 
Враховано частково    
902. Стаття 133. Соціальне страхування судді
 
   Стаття 133. Соціальне страхування судді
 
903. 1. Життя і здоров'я судді підлягають обов'язковому особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою.
 
-805- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 133 викласти в такій редакції:
"1. Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 46-47, ст. 403).".
 
Враховано   1. Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
 
    -806- Колесніченко В.В.
Статтю 133 викласти в такій редакції:
"Стаття 133 Соціальне страхування судді
1. Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"."
 
Враховано    
    -807- Толстенко В.Л.
Статтю 133 викласти у такій редакції:
Стаття 133. Соціальний захист суддів
1. Життя і здоров'я судді підлягають обов'язковому особистому страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою.
2. У разі загибелі (смерті) судді, що сталася у зв'язку з виконанням відповідно до закону службових обов'язків, сім'ї загиблого виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню суддів в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою. За сім'єю загиблого зберігається право на отримання і придбання жилого приміщення на умовах і підставах, які мали місце до загибелі судді, незалежно від стажу його роботи.
3. У разі заподіяння судді у зв'язку з виконанням відповідно до закону службових обов'язків каліцтва чи іншого стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню суддів в розмірі п'ятирічного заробітку. Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми. За ним також зберігається право на отримання і придбання жилого приміщення відповідно до положень статті 44 цього Закону, незалежно від тривалості роботи на посаді судді. Коли заподіяне каліцтво чи інше пошкодження здоров'я не призвело до стійкої втрати працездатності, виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному особистому страхуванню суддів в розмірі річного заробітку.
4. У разі загибелі (смерті) судді, в тому числі судді у відставці, внаслідок тілесного ушкодження чи іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням відповідно до закону службових обов'язків, непрацездатним членам сім'ї, що перебували на його утриманні, щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між частиною заробітку загиблого, що припадала на їх частку, і призначеною пенсією у зв'язку з втратою годувальника без урахування одноразової допомоги.
5. Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна судді чи членам його сім'ї і близьким родичам у зв'язку з виконанням відповідно до закону суддею службових обов'язків, відшкодовуються державою в повному розмірі. Виплата відповідних сум провадиться за рахунок державного бюджету.
6. Пенсія чи довічне грошове утримання судді виплачується йому повністю незалежно від заробітку, одержуваного після виходу у відставку або на пенсію.
Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсії, призначеної в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
Відхилено    
904. Розділ Х. Статус судді у відставці
 
   Розділ Х. Статус судді у відставці
 
905. Стаття 134. Вихідна допомога судді у зв'язку з відставкою
 
   Стаття 134. Вихідна допомога судді у зв'язку з відставкою
 
906. 1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна неоподатковувана допомога у розмірі його місячного заробітку за останньою посадою за кожний повний рік роботи на посаді судді.
 
-808- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 134 викласти в такій редакції:
"1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна неоподатковувана допомога у розмірі його місячного заробітку за останньою посадою за кожний повний рік роботи на посаді судді, але не більше 10 місячних заробітків.".
 
Враховано частково   1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна неоподатковувана допомога у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою.
 
    -809- Колесніченко В.В.
В частині першій статті 134 слова "у розмірі його місячного заробітку за останньою посадою за кожний повний рік роботи на посаді судді." замінити словами "10 місячних заробітків.".
 
Враховано частково    
    -810- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 134 викласти в такій редакції:
"1. Судді, який вийшов у відставку, виплачується вихідна неоподатковувана допомога у розмірі його місячного заробітку за останньою посадою за рахунок коштів що передбачені Державним бюджетом України для фінансування відповідного суду.".
 
Відхилено    
    -811- Мойсик В.Р.
Статтю 134 доповнити новою частиною першою такого змісту :
"1. Звання судді зберігається довічно. За суддею, який пішов у відставку,
зберігаються такі ж гарантії недоторканності та соціального захисту, як і до
виходу у відставку".
Відповідно частини першу та другу статті 134 законопроекту вважати частинами другою та третьою.
 
Відхилено    
907. 2. У разі якщо суддя, відставка якого була припинена у зв’язку з повторним обранням на посаду, знову подасть заяву про відставку, виплата вихідної допомоги не здійснюється.
 
-812- Толстенко В.Л.
Статтю 134 викласти у такій редакції:
Стаття 134. Право судді на відставку
1. Кожен суддя за умови, що він працював на посаді судді не менше 20 років, має право на відставку, тобто на звільнення його від виконання обов'язків за власним бажанням або у зв'язку з закінченням строку повноважень. Суддя також має право на відставку за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню виконання обов'язків.
2. За суддею, який перебуває у відставці, зберігається звання судді і такі ж гарантії недоторканності та соціального захисту, як і до виходу у відставку.
3. За суддями, що перебувають у відставці, зберігається право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку
 
Відхилено   2. У разі якщо суддя, відставка якого була припинена у зв’язку з повторним обранням на посаду, знову подасть заяву про відставку, виплата вихідної допомоги не здійснюється.
Стаття 134-1. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей
1. Суддя та члени його сім'ї мають право на безоплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров'я. Члени сім'ї судді можуть обслуговуватися в тих медичних закладах, де обслуговується суддя.
 
    -813- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Доповнити проект статтею 134-1 такого змісту:
"Стаття 134-1. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їх сімей
1. Суддя та члени його сім'ї мають право на безплатне медичне обслуговування в державних закладах охорони здоров'я. Члени сім'ї судді можуть обслуговуватися в тих медичних закладах, де обслуговується суддя."
 
Враховано    
    -814- Толстенко В.Л.
Доповнити законопроект статтею 134-1 такого змісту:
Стаття 134-1. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їх сімей
Суддя і члени його сім'ї мають право на безплатне медичне обслуговування в державних закладах охорони здоров'я. Члени сім'ї судді обслуговуються в тих медичних закладах, де обслуговується суддя. Суддям за рахунок державного бюджету, а членам їх сімей за власний рахунок щорічно надається путівка на санаторно-курортне лікування. Ці права зберігаються за ними і після виходу судді у відставку або на пенсію
 
Враховано частково    
908. Стаття 135. Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці
 
   Стаття 135. Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці
 
909. 1. Судді, який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" або, за його вибором, щомісячне довічне грошове утримання.
 
-815- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 135 викласти в такій редакції:
"1. Судді, який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".".
 
Відхилено   1. Судді, який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" або, за його вибором, щомісячне довічне грошове утримання.
 
910. 2. Суддя у відставці, який не досягнув пенсійного віку, отримує неоподатковуване щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".
 
-816- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 2 статті 135
"2. Суддя у відставці, який не досягнув пенсійного віку, отримує неоподатковуване щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".
3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 25 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання.
4. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у відставку.", оскільки фінансовий стан держави не дозволяє робити такі великі фінансові виплати за рахунок простих платників податків.
 
Відхилено   2. Суддя у відставці, який не досяг пенсійного віку, отримує неоподатковуване щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу".
 
911. 3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 25 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання.
 
-817- Соболєв С.В.
Шустік О.Ю.
Бондаренко В.Д.
Боднар-Петровська О.Б.
Філенко В.П.
У частині 3 статті 135 цифру "25" замінити на "20".
 
Враховано   3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж 90 відсотків заробітної плати судді, без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання.
4. У разі зміни розміру грошового утримання діючих суддів Конституційного Суду України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми заробітної плати діючих суддів Конституційного Суду України з дня виникнення права на відповідний перерахунок.
 
    -818- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У статті 135 в частині третій цифри "25" замінити цифрами "20".
 
Враховано    
    -819- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
Доповнити проект частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі зміни розміру грошового утримання працюючих суддів Конституційного Суду України відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених щомісячних довічних грошових утримань. Перерахунок щомісячних довічних грошових утримань здійснюється з усієї суми заробітної плати працюючих суддів Конституційного Суду України з дня виникнення права на відповідний перерахунок."
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
Враховано    
912. 4. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у відставку.
 
-820- Толстенко В.Л.
Частини 4 та 5 ст.135 викласти у такій редакції:
4. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у відставку. Довічне грошове утримання виплачується за останнім місцем роботи.
5. Працюючий суддя, який має право на відставку та продовжує працювати на посаді судді, одержує крім суддівської винагороди щомісячне грошове утримання у розмірі 50 відсотків передбаченого законом щомісячного довічного утримання, належного йому у разі виходу у відставку.
 
Враховано частково   5. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного суддею після виходу у відставку. Довічне грошове утримання виплачується за останнім місцем роботи.
 
913. Стаття 136. Припинення відставки судді
 
   Стаття 136. Припинення відставки судді
 
914. 1. Відставка судді припиняється у разі:
 
-821- Пилипенко В.П.
Олійник С.В.
Писаренко В.В.
Воротнюк І.Б.
У частині першій статті 136 слова "у разі" замінити словами "внаслідок".
 
Враховано   1. Відставка судді припиняється внаслідок:
 
915. 1) повторного обрання на посаду судді;
 
   1) повторного обрання на посаду судді;
 
916. 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину;
 
   2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину;
 
917. 3) припинення його громадянства;
 
   3) припинення його громадянства;
 
918. 4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
   4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
919. 5) його смерті.
 
   5) його смерті.
 
920. 2. Припинення відставки судді є підставою для припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховане у зв'язку з відставкою. У випадку припинення відставки судді з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на загальних підставах.
 
   2. Припинення відставки судді є підставою для припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховане у зв'язку з відставкою. У разі припинення відставки судді з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на загальних підставах.
 
921. 3. Рішення про припинення відставки судді приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
-822- Кармазін Ю.А.
Статтю 136 викласти в такій редакції:
"Стаття 136. Припинення відставки судді
1. Відставка судді припиняється у разі:
1) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину;
2) припинення його громадянства або отримання громадянства іншої країни;
3) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
4) його смерті.
2. У випадку припинення відставки судді з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на загальних підставах.
3. Рішення про припинення відставки судді приймається Кваліфікаційною комісією суддів України".
 
Відхилено   3. Рішення про припинення відставки судді приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
 
922. Розділ ХІ. Організаційне забезпечення діяльності судів
 
   Розділ ХІ. Організаційне забезпечення діяльності судів
 
923. Глава 1. Загальні питання забезпечення діяльності судів
 
   Глава 1. Загальні питання забезпечення діяльності судів
 
924. Стаття 137. Особливості забезпечення функціонування судової влади
 
   Стаття 137. Особливості забезпечення функціонування судової влади
 
925. 1. Фінансування та належні умови функціонування судів і діяльності суддів забезпечуються відповідно до Конституції України державою.
 
   1. Фінансування та належні умови функціонування судів і діяльності суддів забезпечуються державою відповідно до Конституції України.
 
926. 2. Забезпечення функціонування судової влади передбачає:
 
   2. Забезпечення функціонування судової влади передбачає:
 
927. 1) визначення у Державному бюджеті України видатків на фінансування судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону;
 
   1) визначення в Державному бюджеті України видатків на фінансування судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону;
 
928. 2) законодавче гарантування повного і