Кількість абзаців - 1714 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 (38, ст. 189 з наступними змінами), виклавши його в такій редакції:
 
   Внести зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 (38, ст. 189 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:
 
3. "БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
   "БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
4. Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 
   Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 
5. Розділ І
 
   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
6. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
 
   Розділ І. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
 
7. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
 
   Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
 
9. 1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.
 
   1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.
 
10. Стаття 2. Визначення основних термінів
 
   Стаття 2. Визначення основних термінів
 
11. 1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
12. 1) бюджет ( план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
 
   1) бюджет ( план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
 
13. 2) бюджетна класифікація ( єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
 
   3) бюджетна класифікація ( єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
 
14. 3) бюджетна програма ( сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;
 
-1- Коновалюк В.І.
частину першу статті 2 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) бюджетна резолюція - документ, яким встановлюються основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період відповідно до вимог, визначених статтею 33 цього Кодексу. Бюджетна резолюція приймається Законом про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період; ".
 
Відхилено   4) бюджетна програма ( сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;
 
15. 4) бюджетна система України ( сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;
 
   5) бюджетна система України ( сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;
 
16. 5) бюджетне асигнування ( повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження;
 
   6) бюджетне асигнування ( повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження;
 
17. 6) бюджетне зобов’язання ( будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;
 
   7) бюджетне зобов’язання ( будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;
 
18. 7) бюджетне призначення ( повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;
 
   8) бюджетне призначення ( повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;
 
19. 8) бюджетні кошти (кошти бюджету) ( належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету;
 
   11) бюджетні кошти (кошти бюджету) ( належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету;
 
20. 9) бюджетні установи ( органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими;
 
   12) бюджетні установи ( органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими;
 
21. 10) бюджети місцевого самоврядування ( бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань, що створюються згідно із законом;
 
-2- Шаманов В.В.
у статті 2 пункті 10 після слів "та їх об єднань" доповнити словами "районні та обласні бюджети; " і далі за текстом;
 
Відхилено   2) бюджети місцевого самоврядування ( бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань, що створюються згідно із законом;
 
22. 11) бюджетний запит ( документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди;
 
   9) бюджетний запит ( документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди;
 
23. 12) бюджетний процес ( регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 
-3- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 12 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
"12) бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням, виконанням бюджетів, звітуванням про їх виконання, а також контролем за дотриманням бюджетного законодавства; ".
 
Відхилено   10) бюджетний процес ( регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 
    -4- Шаманов В.В.
статтю 2 пункт 12 доповнити підпунктом "бюджетний фонд фінансового вирівнювання - фонд фінансових ресурсів у складі Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя, що формуються з метою вирівнювання фіскальних дисбалансів місцевих бюджетів за рахунок частини міжбюджетних трансфертів, а також інших, визначених законом, джерел;
 
Відхилено    
24. 13) видатки бюджету ( кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування;
 
-5- Чорноволенко О.В.
У пункті 13 частини 1 статті 2:
речення "погашення боргу" замінити реченням "погашення основної суми боргу";
речення "придбання цінних паперів; " замінити на речення "придбання цінних паперів (часток, паїв) з урахуванням абзацу третього частини п’ятої статті 14 цього Кодексу; ";
з речення "та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування; " вилучити слова "та інших доходів бюджету".
 
Відхилено   13) видатки бюджету ( кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування;
 
    -6- Александровська А.О.
Підпункт 13 пункту 1 статті 2 глави 1 розділу І викласти у наступній редакції:
"13) видатки бюджету ( кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, погашення боргу, надання кредитів з бюджету. До видатків бюджету не належать: розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів); "
 
Відхилено    
    -7- Кирильчук Є.І.
Узгодити пункт 13 частини 1 статті 2 з пунктом 14 частини 1статті 2 проекту щодо видатків та витрат бюджету.
 
Відхилено    
25. 14) витрати бюджету ( видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів;
 
-8- Чорноволенко О.В.
У пункті 14 частини 1 статті 2:
речення "погашення боргу" замінити на речення "погашення основної суми боргу";
речення "придбання цінних паперів" замінити на речення "придбання цінних паперів (часток, паїв)".
 
Відхилено   14) витрати бюджету ( видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів;
 
    -9- Александровська А.О.
Підпункт 14 пункту 1 статті 2 глави 1 розділу І викласти у наступній редакції:
"14) витрати бюджету ( видатки бюджету, бюджетні кошти, розміщені на депозитах, витрати на придбання цінних паперів; "
 
Відхилено    
26. 15) власні надходження бюджетних установ ( кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації продукції чи майна та іншої діяльності;
 
-10- Матвєєв В.Й.
У статті 2 пункт 15 розділу 1 після слів "бюджетні установи…" доповнити словами "управління капітального будівництва виконавчих органів місцевих рад…" і далі по тексту.
 
Відхилено   15) власні надходження бюджетних установ ( кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації продукції чи майна та іншої діяльності;
 
    -11- Чорноволенко О.В.
Підпункт 15 частини 1 статті 2 доповнити реченням наступного змісту "Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання визначаються Кабінетом Міністрів України; ".
 
Відхилено    
    -12- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
У пункті 15 статті 2 розділу 1 слова "іншої діяльності" - вилучити.
 
Відхилено    
    -13- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: 15) власні надходження бюджетних установ ( кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання профільних послуг та благодійні внески;
 
Відхилено    
    -14- Ляпіна К.М.
Вилучити пункт 15) статті 2
.
 
Відхилено    
    -15- Кирильчук Є.І.
В пункті 15 частини 1 статті 2 проекту уточнити види "іншої діяльності", кошти від якої можуть кваліфікуватися, як власні надходження бюджетних установ.
 
Відхилено    
    -16- Шаманов В.В.
статтю 2 пункт 15 доповнити підпунктом: " вільні бюджетні кошти - невикористані кошти на рахунках, бюджету на початок бюджетного періоду, за винятком оборотної касової готівки, перевищення доходів над видатками поточного року, які включаються до фінансування бюджету і використані як джерело покриття дефіциту бюджету. Рішення про їх використання приймається відповідною радою; "
 
Враховано в іншій редакції (у частині 4 статті 14)   
27. 16) гарантований державою борг ( загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями;
 
-17- Кирильчук Є.І.
В статті 2 в пункті 16 поняття "гарантований державою борг", який не є складовою "державного боргу" узгодити зі статтею 2 Закону України "Про державний внутрішній борг України", де передбачається, що до складу державного внутрішнього боргу України входять позичання Уряду України і позичання, здійснені при безумовній гарантії Уряду, для забезпечення фінансування загальнодержавних програм та визначити граничний розмір боргу.
 
Відхилено   17) гарантований державою борг ( загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями;
 
28. 17) гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг ( загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями;
 
-18- Кирильчук Є.І.
В пункті 17 частини 1 статті 2 проекту уточнити визначення поняття "гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг" в контексті суб’єктів, які наділені правом надання гарантій, при тому, що територіальна громада таким суб’єктом не виступає.
 
Відхилено   16) гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг ( загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями;
 
    -19- Шаманов В.В.
статтю 2 пункт 17 доповнити підпунктом: "гарантований рівень доходів місцевих бюджетів - це обсяг доходів, що включає доходи місцевих бюджетів, які враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів, дотацію вирівнювання з Державного бюджету України, а також частку приросту коштів загального фонду Державного бюджету України, що відповідає співвідношенню обсягу місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті України; "
 
Відхилено    
29. 18) головні розпорядники бюджетних коштів ( бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;
 
   18) головні розпорядники бюджетних коштів ( бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;
 
30. 19) державне запозичення ( операції, пов’язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету;
 
-20- Кирильчук Є.І.
В статті 2 в пункті 19 поняття "гарантований державою борг", який не є складовою "державного боргу" узгодити зі статтею 2 Закону України "Про державний внутрішній борг України", де передбачається, що до складу державного внутрішнього боргу України входять позичання Уряду України і позичання, здійснені при безумовній гарантії Уряду, для забезпечення фінансування загальнодержавних програм та визначити граничний розмір боргу.
 
Відхилено   19) державне запозичення ( операції, пов’язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету;
 
31. 20) державний борг ( загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення;
 
-21- Кирильчук Є.І.
В статті 2 в пункті 20 поняття "гарантований державою борг", який не є складовою "державного боргу" узгодити зі статтею 2 Закону України "Про державний внутрішній борг України", де передбачається, що до складу державного внутрішнього боргу України входять позичання Уряду України і позичання, здійснені при безумовній гарантії Уряду, для забезпечення фінансування загальнодержавних програм та визначити граничний розмір боргу.
 
Відхилено   20) державний борг ( загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення;
 
32. 21) дефіцит бюджету ( перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету);
 
   21) дефіцит бюджету ( перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету);
 
33. 22) дотація вирівнювання ( міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
 
   22) дотація вирівнювання ( міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
 
34. 23) доходи бюджету ( податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ);
 
   23) доходи бюджету ( податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ);
 
35. 24) закон про Державний бюджет України ( закон, який затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду;
 
-22- Александровська А.О.
Підпункт 24 пункту 1 статті 2 глави 1 розділу І викласти у наступній редакції:
"24) закон про Державний бюджет України ( закон, який затверджує Державний бюджет України, надає повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду; "
 
Відхилено   24) закон про Державний бюджет України ( закон, який затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду;
 
36. 25) залишок бюджетних коштів ( обсяг коштів відповідного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець звітного періоду;
 
-23- Борисов В.Д.
Пункт 25 статті 2 викласти в такій редакції:
"25) вільні бюджетні кошти - невикористані кошти на рахунках бюджету на початок бюджетного періоду, за винятком оборотного залишку бюджетних коштів, суми перевищення доходів над видатками поточного року, які включаються до фінансування бюджету і використані як джерело покриття дефіциту бюджету. Рішення про їх використання приймається відповідною радою; "
 
Враховано частково (у частині 4 статті 14)  25) залишок бюджетних коштів ( обсяг коштів відповідного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець звітного періоду;
 
37. 26) інвестиційна програма (проект) ( комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів або шляхом надання державних та/або місцевих гарантій, а також із залученням коштів приватних інвесторів, у тому числі за договорами концесії;
 
-24- Чорноволенко О.В.
У пункті 26 частини 1 статті 2 вилучити речення "визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та"
 
Відхилено   26) інвестиційна програма (проект) ( комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій;
 
    -25- Семерак О.М.
У пункті 26 частини першої статті 2 виключити слова "визначених на основі національної
системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та";
 
Відхилено    
    -26- Александровська А.О.
У підпункті 26 пункту 1 статті 2 глави 1 розділу І слова "а також із залученням коштів приватних інвесторів, у тому числі за договорами концесії" виключити.
 
Враховано    
    -27- Кирильчук Є.І.
Закріпити законодавчо комплекс заходів Інвестиційної програми (проект), визначених на основі національної системи цінностей про що йдеться в пункті 26 частини 1 статті 2 та пункті 6 частини 1 статті 7 проекту і дозволяє довільне трактування, як комплексу заходів, так і Інвестиційної програми (проекту).
 
Відхилено    
38. 27) коефіцієнт вирівнювання ( показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування;
 
   27) коефіцієнт вирівнювання ( показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування;
 
39. 28) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів ( доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань;
 
-28- Александровська А.О.
У підпункті 28 пункту 1 статті 2 глави 1 розділу І слова "шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань" виключити.
 
Враховано   28) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів ( доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
 
40. 29) кошик доходів місцевих бюджетів ( доходи загального фонду, закріплені цим Кодексом на постійній основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
 
   29) кошик доходів місцевих бюджетів ( доходи загального фонду, закріплені цим Кодексом на постійній основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
 
41. 30) кошторис ( основний плановий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і надаються бюджетні асигнування на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень;
 
-29- Мельник П.В.
У підпункті 30) частини першої статті 2 після слів "основний плановий" вставити слово "фінансовий".
 
Враховано   30) кошторис ( основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень;
 
    -30- Александровська А.О.
У підпункті 30 пункту 1 статті 2 глави 1 розділу І слова "надаються бюджетні асигнування" замінити словами "розподіл бюджетних асигнувань".
 
Враховано    
42. 31) кредитування бюджету ( операції, пов’язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті якого з’являються зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції, пов’язані з поверненням цих коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). Для цілей цього Кодексу до кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі;
 
-31- Кирильчук Є.І.
В статті 2 частині 1 вилучити пункт 31, положення якого "для цілей цього Кодексу до кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі" є зайвим, оскільки воно повністю підпадає під загальне визначення поняття "кредитування бюджету", яке кваліфікується, як операції, пов’язані наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості.
 
Відхилено   31) кредитування бюджету ( операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). Для цілей цього Кодексу до кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі;
 
43. 32) міжбюджетні трансферти ( кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;
 
   32) міжбюджетні трансферти ( кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;
 
44. 33) місцеве запозичення ( операції, пов’язані з отриманням до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету;
 
-32- Чорноволенко О.В.
У пункті 33 частини 1 статті 2 речення "бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету" замінити реченням "місцевого бюджету".
 
Відхилено   33) місцеве запозичення ( операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету;
 
    -33- Кирильчук Є.І.
Вилучити пункт 33 частини 1 статті 2 проекту в частині уточнення суб’єктів - учасників боргових операцій з точки зору суб’єктів позичальників, оскільки територіальна громада міста не може виступати таким суб’єктом.
 
Відхилено    
45. 34) місцеві бюджети ( бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування;
 
   34) місцеві бюджети ( бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування;
 
46. 35) місцевий борг ( загальна сума боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення;
 
-34- Чорноволенко О.В.
У пункті 35 частини 1 статті 2 з речення "територіальної громади міста" вилучити слово "міста".
 
Відхилено   35) місцевий борг ( загальна сума боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення;
 
    -35- Кирильчук Є.І.
Вилучити пункт 35 частини 1 статті 2 проекту в частині уточнення суб’єктів - учасників боргових операцій з точки зору суб’єктів позичальників, оскільки територіальна громада міста не може виступати таким суб’єктом.
 
Відхилено    
47. 36) місцевий фінансовий орган ( установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів. Сільський голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно з законом;
 
-36- Чорноволенко О.В.
У пункті 36 частини 1 статті 2 речення "Сільський голова забезпечує" замінити реченням "Міський, селищний, сільський голова забезпечує".
 
Відхилено   36) місцевий фінансовий орган ( установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів. Сільський голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із законом;
 
    -37- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 2 в останньому реченні підпункту 36 слова "Сільський голова" замінити на "Міські, селищні чи сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)".
 
Відхилено    
48. 37) надходження бюджету ( доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів;
 
-38- Чорноволенко О.В.
Пункт 37 частини 1 статті 2 доповнити словами " (часток, паїв)";
 
Відхилено   37) надходження бюджету ( доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів;
 
    -39- Шевчук О.Б.
Пункт 37 частини 1 статті 2 викласти в наступній редакції:
"37) Надходження до бюджету - доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, надходження від приватизації державного майна, повернення коштів із депозитів або надходження коштів внаслідок пред'явлення цінних паперів"
 
Відхилено    
    -40- Кирильчук Є.І.
Вилучити норму пункту 37 частини 1 статті 2 проекту, яка визначає поняття "надходження до бюджету" з точки зору приватизації державного майна, що мало б означати надходження до державного бюджету, суперечить сформульованому поняттю "надходження до бюджету", яке з огляду на запропоновану редакцію включає бюджети усіх рівнів.
 
Відхилено    
49. 38) одержувач бюджетних коштів ( суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету;
 
-41- Кирильчук Є.І.
Замінити у пункті 38 частини 1 статті 2 проекту слова "суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи" словами "фізичні та юридичні особи", як це має місце в чинній редакції Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено   38) одержувач бюджетних коштів ( суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету;
 
50. 39) органи стягнення ( органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), інших надходжень бюджету та забезпечувати погашення зобов’язань перед бюджетом;
 
-42- Лук'янов В.В.
У пункті 39 частини першої статті 2 слова "органи стягнення" замінити словами "контролюючі органи за справлянням надходжень бюджету", слова "та забезпечувати погашення зобов’язань перед бюджетом" виключити; відповідно вважати цей пункт пунктом 28 та уточнити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано   39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, ( органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), інших надходжень бюджету;
 
    -43- Шаманов В.В.
статтю 2 пункт 39 доповнити підпунктом "оборотна касова готівка - частина залишків коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів на початок та кінець бюджетного року, що спрямовується на покриття тимчасових касових розривів. Розмір оборотної касової готівки визначається Законом України "Про Державний бюджет України" та рішенням відповідної Ради про затвердження бюджету; "
 
Враховано в іншій редакції (у частині 3 статті 14)   
51. 40) паспорт бюджетної програми ( документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);
 
   40) паспорт бюджетної програми ( документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);
 
52. 41) платіж ( виконання бюджетних, боргових чи податкових зобов’язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах;
 
   41) платіж ( виконання бюджетних, боргових чи податкових зобов’язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах;
 
53. 42) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі ( метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу;
 
   42) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі ( метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу;
 
54. 43) проект бюджету ( проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади (органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування) протягом бюджетного періоду, який є невід’ємною частиною проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет);
 
   43) проект бюджету ( проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади (органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування) протягом бюджетного періоду, який є невід’ємною частиною проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет);
 
55. 44) профіцит бюджету ( перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету);
 
   44) профіцит бюджету ( перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету);
 
56. 45) рішення про місцевий бюджет ( нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та містить повноваження відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;
 
   45) рішення про місцевий бюджет ( нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;
 
57. 46) розпис бюджету ( документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації;
 
-44- Полохало В.І.
пункт 46 дати визначення таких термінів "Бюджетний розпис - помісячний розпис бюджетних призначень та бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації"
 
Відхилено   46) розпис бюджету ( документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації;
 
58. 47) розпорядник бюджетних коштів ( бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
 
-45- Полохало В.І.
пункт 47 дати визначення таких термінів "Розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків в їх межах";
 
Відхилено   47) розпорядник бюджетних коштів ( бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
 
59. 48) субвенції ( міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
 
   48) субвенції ( міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
 
60. 49) управління бюджетними коштами ( сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства та спрямованих на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності із забезпеченням ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів;
 
   49) управління бюджетними коштами ( сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;
 
61. 50) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості ( гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
   50) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості ( гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
62. 51) фінансування бюджету ( надходження та витрати бюджету, пов’язані із змінами обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету.
 
-46- Чорноволенко О.В.
У пункті 51 частини 1 статті 2 речення "обсягів депозитів і цінних паперів" доповнити словами " (часток, паїв)"
 
Відхилено   51) фінансування бюджету ( надходження та витрати бюджету, пов’язані із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету.
 
    -47- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Статтю 2 доповнити пунктом 52 такого змісту:
"52. секвестр бюджету - спеціальний механізм, який полягає в пропорційному зниженні витрат на 5, 10% і так далі щомісячно по усіх (окрім захищених) статтях бюджету протягом поточного фінансового року, що залишився, та вводиться у випадках, коли при виконанні бюджету перевищений встановлений рівень бюджетного дефіциту або скоротилися надходження до бюджету, внаслідок чого стає неможливим фінансування видатків, передбачених у бюджеті";
 
Відхилено    
    -48- Полохало В.І.
Дати визначення таких термінів:
"Бюджетні правовідносини - це відносини в галузі бюджету, які регулюються бюджетно-правовими нормами";
"Власні доходи бюджетної установи - доходи, передбачені законом, які залучаються до бюджету бюджетною установою і повністю повертаються цій бюджетній установі (поворотні кошти)";
"Дотація - доплата, яка передбачається на покриття збитків з одного бюджету іншому на безповоротній основі і який не має цільової приналежності";
"Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, який визначається з урахуванням державного і адміністративно-територіального устрою".
 
Відхилено    
63. Стаття 3. Бюджетний період
 
   Стаття 3. Бюджетний період
 
64. 1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
 
-49- Шевчук О.Б.
Частину 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
"1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду"
 
Враховано в іншій редакції (у статті 45)  1. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
 
65. 2. Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї статті.
 
   2. Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною першою цієї статті.
 
66. Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:
 
   Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період, є:
 
67. 1) введення воєнного стану;
 
   1) введення воєнного стану;
 
68. 2) оголошення надзвичайного стану в Україні.
 
   2) оголошення надзвичайного стану в Україні.
 
69. 3. У разі затвердження Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві бюджети повинні бути затверджені на такий самий період.
 
   3. У разі затвердження Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.
 
70. Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
 
   Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
 
71. 1. До складу бюджетного законодавства належать нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні, а саме:
 
   1. До складу бюджетного законодавства належать нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні, а саме:
 
72. 1) Конституція України;
 
   1) Конституція України;
 
73. 2) цей Кодекс;
 
   2) цей Кодекс;
 
74. 3) закон про Державний бюджет України;
 
   3) закон про Державний бюджет України;
 
75. 4) інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;
 
   4) інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;
 
76. 5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті;
 
   5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті;
 
77. 6) нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті;
 
   6) нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті;
 
78. 7) рішення про місцевий бюджет;
 
   7) рішення про місцевий бюджет;
 
79. 8) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7 частини першої цієї статті.
 
-50- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Доповнити перелік нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини, наступним актом: "Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
 
Відхилено   8) рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6 і 7 частини першої цієї статті.
 
80. 2. При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України.
 
-51- Деркач М.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"2. Бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.
Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження та витрати Державного бюджету України".
 
Враховано   2. Бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.
Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються надходження та витрати Державного бюджету України.
 
    -52- Жебрівський П.І.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції: "Якщо положення законодавчих актів України та інших нормативно-правових актів суперечать положенням цього Кодексу та/або закону про Державний бюджет України, застосовуються положення цього Кодексу та/або закону про Державний бюджет України".
 
Враховано в іншій редакції   
81. 3. Якщо на ратифікацію подається міжнародний договір України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, що регулюють бюджетні відносини, проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно.
 
   3. Якщо на ратифікацію подається міжнародний договір України, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, що регулюють бюджетні відносини, проекти таких законів подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно.
 
82. 4. Розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та їх відповідності бюджетному законодавству здійснюється за особливою процедурою, що визначається статтею 27 цього Кодексу.
 
   4. Розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та їх відповідності бюджетному законодавству здійснюється за особливою процедурою, визначеною статтею 27 цього Кодексу.
 
83. Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
 
   Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
 
84. Стаття 5. Структура бюджетної системи України
 
   Стаття 5. Структура бюджетної системи України
 
85. 1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.
 
   1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.
 
86. 2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
 
   2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
 
87. 3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань, що створюються згідно із законом.
 
   3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст (у тому числі районів у містах) та їх об’єднань, що створюються згідно із законом.
 
88. Стаття 6. Зведений бюджет
 
   Стаття 6. Зведений бюджет
 
89. 1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
 
   1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
 
90. 2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя.
 
   2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя.
 
91. 3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення.
 
   3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення.
 
92. 4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
 
   4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
 
93. 5. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
 
   5. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
 
94. 6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району у місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
 
   6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району у місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
 
95. 7. Показники бюджетів об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетів.
 
-53- Чорноволенко О.В.
У частині 7 статті 6 речення "територіальних громад, що створюються згідно із законом" замінити на речення "сіл, селищ і міст, що створюються згідно із законодавством про місцеве самоврядування".
 
Відхилено   7. Показники бюджетів об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетів.
 
96. Стаття 7. Принципи бюджетної системи України
 
-54- Полохало В.І.
Дано перелік принципів бюджетної системи, до складу якого включено принципи організації бюджетного процесу. Доцільно усі принципи поділити на дві групи:
1) принципи побудови бюджетної системи - цілісність, самостійність, демократичність тощо; 2) принципи організації бюджетного процесу - збалансованість бюджетів, справедливий і неупереджений розподіл суспільного багатства, періодичність, повнота, обґрунтованість, субсидіарність, ефективність, відповідальність".
 
Відхилено   Стаття 7. Принципи бюджетної системи України
 
97. 1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
 
   1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:
 
98. 1) принцип єдності бюджетної системи України ( єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;
 
   1) принцип єдності бюджетної системи України ( єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;
 
99. 2) принцип збалансованості ( повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;
 
   2) принцип збалансованості ( повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;
 
100. 3) принцип самостійності ( Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;
 
   3) принцип самостійності ( Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;
 
101. 4) принцип повноти ( до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
   4) принцип повноти ( до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
102. 5) принцип обґрунтованості ( бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;
 
   5) принцип обґрунтованості ( бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;
 
103. 6) принцип ефективності та результативності ( при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі – гарантовані послуги), при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
 
-55- Чорноволенко О.В.
У частині 6 статті 7 вилучити речення "запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки".
 
Відхилено   6) принцип ефективності та результативності ( при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі – гарантовані послуги), при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
 
104. 7) принцип субсидіарності ( розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;
 
   7) принцип субсидіарності ( розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;
 
105. 8) принцип цільового використання бюджетних коштів ( бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;
 
   8) принцип цільового використання бюджетних коштів ( бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;
 
106. 9) принцип справедливості і неупередженості ( бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;
 
-56- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Доповнити реченням такого змісту: "Розрахунки і обґрунтування до показників видатків на соціальні цілі у проектах Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються на підставі державних соціальних стандартів, визначених відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".
 
Відхилено   9) принцип справедливості і неупередженості ( бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;
 
107. 10) принцип публічності та прозорості ( інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.
 
-57- Шаманов В.В.
статтю 7 доповнити пунктами 11 та 12 наступного змісту:
11) принцип єдиного підходу до формування державного та місцевих бюджетів на засадах довгострокових бюджетних програм функціонування і розвитку галузей, затверджених на державному рівні;
12) принцип розподілу фінансових зобов'язань між державним і місцевими бюджетами.
 
Відхилено   10) принцип публічності та прозорості ( інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.
 
108. Стаття 8. Бюджетна класифікація
 
   Стаття 8. Бюджетна класифікація
 
109. 1. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.
 
   1. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.
 
110. 2. Міністерство фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, зміни до неї та інформує про це Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
 
-58- Кирильчук Є.І.
Виключити з частини 2 статті 8 Бюджетного кодексу України норми, яки обмежують повноваження Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим та міських рад, а також внаслідок введення яких зменшується інформованість цих органів щодо окремих стадій бюджетного процесу.
 
Відхилено   2. Міністерство фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, зміни до неї та інформує про це Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
 
    -59- Ляшко О.В.
У частині 2 статті 8 слова «інформує про це Комітет Верховної Ради України з питань бюджету» замінити на: «інформує про це Верховну Раду України».
 
Відхилено    
111. 3. Бюджетна класифікація має такі складові частини:
 
   3. Бюджетна класифікація має такі складові частини:
 
112. 1) класифікація доходів бюджету;
 
   1) класифікація доходів бюджету;
 
113. 2) класифікація видатків та кредитування бюджету;
 
   2) класифікація видатків та кредитування бюджету;
 
114. 3) класифікація фінансування бюджету;
 
   3) класифікація фінансування бюджету;
 
115. 4) класифікація боргу.
 
   4) класифікація боргу.
 
116. Стаття 9. Класифікація доходів бюджету
 
   Стаття 9. Класифікація доходів бюджету
 
117. 1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
 
   1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
 
118. 1) податкові надходження;
 
   1) податкові надходження;
 
119. 2) неподаткові надходження;
 
   2) неподаткові надходження;
 
120. 3) доходи від операцій з капіталом;
 
   3) доходи від операцій з капіталом;
 
121. 4) трансферти.
 
   4) трансферти.
 
122. 2. Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
 
   2. Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
 
123. 3. Неподатковими надходженнями визнаються:
 
   3. Неподатковими надходженнями визнаються:
 
124. 1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
 
   1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
 
125. 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
 
   2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
 
126. 3) інші неподаткові надходження.
 
   3) інші неподаткові надходження.
 
127. 4. Трансферти ( кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
 
   4. Трансферти ( кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
 
128. Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету
 
   Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету
 
129. 1. Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:
 
   1. Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:
 
130. 1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);
 
   1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);
 
131. 2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);
 
   2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);
 
132. 3) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).
 
   3) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).
 
133. 2. Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) формується Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.
 
   2. Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) формується Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.
 
134. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.
 
   Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.
 
135. До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів України. Складові частини цієї класифікації, що конкретизують програми і заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, для цілей цього Кодексу вживаються в контексті терміна "бюджетна програма".
 
-60- Кирильчук Є.І.
Перенести абзац 3 частини 2 статті 10 проекту до прикінцевих положень, оскільки ця норма не є нормою постійної дії.
 
Відхилено   До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів України. Складові частини цієї класифікації, що конкретизують програми і заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, для цілей цього Кодексу вживаються в контексті терміна "бюджетна програма".
 
136. 3. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.
 
   3. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.
 
137. На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
 
-61- Кирильчук Є.І.
Вставити у частині 3 статті 10 після слів "Державне казначейство України" слова "та місцеві фінансові органи".
 
Відхилено   На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
 
138. Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням даних єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
 
-62- Мельник П.В.
В абзаці 3 частині 3 статті 10 слово "даних" замінити "вимог щодо формування" та доповнити словами "та даних такого реєстру".
 
Враховано   Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.
 
139. 4. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі рівні деталізації:
 
   4. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі рівні деталізації:
 
140. 1) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;
 
   1) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;
 
141. 2) підрозділи та групи, які конкретизують видатки та кредитування бюджету на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.
 
   2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування бюджету на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.
 
142. 5. Видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).
 
-63- Чорноволенко О.В.
Частину 5 статті 10 доповнити реченням "склад яких визначається Міністерством фінансів України."
 
Відхилено   5. Видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).
 
143. За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.
 
   За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.
 
144. 6. Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету.
 
   6. Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету.
 
145. 7. У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки) споживання і витрати (видатки) розвитку відповідно до бюджетної класифікації.
 
-64- Чорноволенко О.В.
У частині 7 статті 10:
вилучити речення "відповідно до бюджетної класифікації";
доповнити наступним реченням "Критерії віднесення витрат (видатків) бюджету до витрат (видатків) споживання і витрат (видатків) розвитку затверджуються Міністерством фінансів України.".
 
Відхилено   7. У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки) споживання і витрати (видатки) розвитку відповідно до бюджетної класифікації.
 
    -65- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Статтю 10 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8. Всі видатки бюджету мають бути здійснені у повному обсязі. Кабінет міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи влади місцевого самоврядування відповідальні за виконання бюджету певного рівня здійснюють щомісячний моніторинг виконання розпису витрат бюджету. Якщо за результатами місячного звіту про виконання бюджету виявиться, що отриманих надходжень бюджету недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) може вносити зміни до розпису Державного бюджету України (бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів) з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат, а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України (постановами Верховної Ради Криму, місцевих рад).
Якщо за результатами квартального звіту про виконання Державного бюджету України (бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів) має місце недоотримання надходжень бюджету більше ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом бюджету на відповідний період, та відсутності джерел фінансування запланованого дефіциту бюджету чи дефіциту, який виник в результаті непередбачуваного скорочення доходів, і неможливості здійснити видатки у повному обсязі, Кабінет міністрів України (Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи влади місцевого самоврядування, відповідальні за виконання бюджету певного рівня), зобов’язаний негайно подати до Верховної Ради України (Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, рад депутатів областей, районів, населених пунктів) відповідний звіт та рекомендації щодо формування додаткових джерел доходів та/або скорочення видатків бюджету.
Цей звіт та рекомендації розглядаються депутатами відповідної ради не пізніше двох тижнів з дня подання. До прийняття відповідного рішення видатки і кредитування провадяться з урахуванням внесених змін до розпису Державного бюджету України (бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів).
У разі не затвердження відповідною радою запропонованих рекомендацій, Кабінет міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи влади місцевого самоврядування, відповідальні за виконання бюджету певного рівня), зобов’язані самостійно провести секвестр бюджету в обсягах достатніх для виконання скороченого розпису витрат.
Прем’єр-міністр України, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівники органів влади місцевого самоврядування, відповідальні за виконання бюджету певного рівня, а також Міністр фінансів України (керівники місцевих фінансових органів), несуть кримінальну відповідальність за нездійснення усіх передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на фінансування у повному обсязі усіх видатків бюджету або, у випадках передбачених цим Кодексом, проведення секвестру бюджету";
 
Відхилено    
146. Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
 
   Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
 
147. 1. Класифікація фінансування бюджету містить джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету.
 
-66- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 11 речення "Витрати на погашення боргу" замінити на речення "Витрати на погашення основної суми боргу"
 
Відхилено   1. Класифікація фінансування бюджету містить джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету.
 
148. 2. Фінансування бюджету класифікується за:
 
   2. Фінансування бюджету класифікується за:
 
149. 1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань);
 
   1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань);
 
150. 2) типом боргового зобов’язання (за засобами, що використовуються для фінансування бюджету).
 
   2) типом боргового зобов’язання (за засобами, що використовуються для фінансування бюджету).
 
151. Стаття 12. Класифікація боргу
 
   Стаття 12. Класифікація боргу
 
152. 1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.
 
-67- Кирильчук Є.І.
Вилучити частину 1 статті 12 проекту в частині уточнення суб’єктів - учасників боргових операцій з точки зору суб’єктів позичальників, оскільки територіальна громада міста не може виступати таким суб’єктом.
 
Відхилено   1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.
 
153. 2. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
 
   2. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
 
154. Стаття 13. Складові частини бюджету
 
   Стаття 13. Складові частини бюджету
 
155. 1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
 
-68- Кирильчук Є.І.
У статті 13 відновити категорійний підхід у частині 1 до поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди, тобто узгодити цю частину з частинами 2 та 3, а також зі статтями 29, 30 та іншими проекту, де категорично визначено складові частини загального та спеціального фондів, а тим більше джерел їх формування.
 
Відхилено   1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
 
156. 2. Складовими частинами загального фонду бюджету є:
 
   2. Складовими частинами загального фонду бюджету є:
 
157. 1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;
 
   1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;
 
158. 2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень загального фонду бюджету;
 
-69- Александровська А.О.
Підпункти 2 і 3 пункту 1 статті 13 глави 2 розділу І викласти у наступній редакції:
"2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);"
 
Враховано   2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду бюджету;
 
159. 3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету за рахунок надходжень загального фонду бюджету);
 
   3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);
 
160. 4) фінансування загального фонду бюджету.
 
   4) фінансування загального фонду бюджету.
 
161. 3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
 
   3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:
 
162. 1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;
 
   1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;
 
163. 2) видатки бюджету за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
 
-70- Шаманов В.В.
у статті 13 пункті 3 підпункті 2 після слів "... власних надходжень бюджетних установ" доповнити словами; "з урахуванням залишку коштів на початок бюджетного року".
 
Враховано в іншій редакції (у частині 2 статті 57)  2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
 
    -71- Александровська А.О.
Підпункти 2 і 3 пункту 3 статті 13 глави 2 розділу І викласти у наступній редакції:
"2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету)"
 
Враховано    
164. 3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);
 
   3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);
 
165. 4) фінансування спеціального фонду бюджету.
 
-72- Давиденко А.А.
частину 3 Статті 13 доповнити пунктом наступного змісту:
"видатки бюджету, об’єднані в фонди відповідно до існуючого законодавства (в тому числі Стабілізаційний фонд);"
 
Відхилено   4) фінансування спеціального фонду бюджету.
 
166. 4. Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:
 
-73- Чорноволенко О.В.
Частину 4 статті 13 вилучити.
 
Відхилено   4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.
Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:
 
    -74- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
У пункті 4 статті 13 не здійснювати розподіл надходжень та видатків бюджетних установ на підгрупи.
 
Відхилено    
    -75- Александровська А.О.
Пункт 4 статті 13 глави 2 розділу І викласти у наступній редакції:
"4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.
Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:
перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством;
друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
У складі першої групи виділяються такі підгрупи:
підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;
підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації майна (крмі нерухомого майна).
У складі другої групи виділяються такі підгрупи:
підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;
підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини шістнадцятої статті 51 цього Кодексу) на:
покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);
організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);
утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);
ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи);
господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);
організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);
виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої групи)".
 
Враховано    
167. перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством;
 
   перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
 
168. друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
 
   друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
 
169. У складі першої групи виділяються такі підгрупи:
 
   У складі першої групи виділяються такі підгрупи:
 
170. підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями;
 
   підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 
171. підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності;
 
   підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
 
172. підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;
 
   підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;
 
173. підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації майна.
 
   підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації майна (крім нерухомого майна).
 
174. У складі другої групи виділяються такі підгрупи:
 
   У складі другої групи виділяються такі підгрупи:
 
175. підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;
 
   підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;
 
176. підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
 
   підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;
 
177. підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
 
   підгрупа 3 – кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
 
178. Власні надходження бюджетних установ використовуються за такими напрямами (з урахуванням частини шістнадцятої статті 51 цього Кодексу):
 
   Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини шістнадцятої статті 51 цього Кодексу) на:
 
179. а) перша група:
 
      
180. підгрупа 1 - на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням відповідних послуг;
 
   покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);
 
181. підгрупа 2 - на організацію відповідної діяльності, а також на господарські потреби бюджетних установ;
 
-76- Лук'янов В.В.
Абзаци шістнадцятий та вісімнадцятий частини четвертої статті 13 доповнити словами " (включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв)".
 
Враховано   організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);
 
182. підгрупа 3 - на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ;
 
   утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);
 
183. підгрупа 4 - на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, а також на господарські потреби бюджетних установ.
 
   ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи);
 
184. б) друга група:
 
   господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);
 
185. підгрупа 1 – на заходи, пов’язані з функціонуванням бюджетних установ;
 
   організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);
 
186. підгрупа 2 - на виконання відповідних цільових заходів;
 
   виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої групи).
 
187. підгрупа 3 - на виконання основних функцій та завдань вищих та професійно-технічних навчальних закладів, передбачених їх статутними документами.
 
      
188. 5. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.
 
-77- Давиденко А.А.
частину 5 Статті 13 викласти в редакції:
"5. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно цим Кодексом та законами України."
 
Відхилено   5. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України.
 
    -78- Коновалюк В.І.
у статті 13 частину п'яту викласти у такій редакції:
"Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, а також джерела формування спеціального фонду визначаються виключно законом про Державний бюджет України";
 
Відхилено    
189. 6. Підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно цей Кодекс та закон про Державний бюджет України.
 
   6. Підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно цей Кодекс та закон про Державний бюджет України.
 
190. 7. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України, прийняття рішення про місцевий бюджет або внесення змін до нього (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 57 цього Кодексу).
 
   7. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України, прийняття рішення про місцевий бюджет або про внесення змін до нього (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 57 цього Кодексу).
 
191. 8. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (із дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
 
-79- Чорноволенко О.В.
Доповнити статтю 13 частиною 8.1. наступного змісту: "8.1. У складі спеціального фонду Державного бюджету України може створюватися стабілізаційний фонд для забезпечення економічної стабільності, енергетичної та продовольчої безпеки, послаблення залежності економіки від негативних наслідків кризових явищ, захисту економіки від інфляційного тиску та утримання рівноваги на ринках стратегічно важливих видів продукції. Джерела формування та напрями використання стабілізаційного фонду визначаються у законі про Державний бюджет України. Порядок використання коштів такого фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   8. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
 
192. 9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами допускається у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 16 цього Кодексу, а також при розміщенні закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та при розміщенні вищими та професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
 
   9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами допускається у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 16 цього Кодексу, а також при розміщенні закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і при розміщенні вищими та професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.
 
193. 10. Планові і звітні показники щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення кредитів до бюджету, погашення боргу, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів та інші відповідні показники, визначені Міністерством фінансів України, обов’язково відображаються з від’ємним значенням.
 
-80- Чорноволенко О.В.
У частині 10 статті 13 речення "придбання цінних паперів" доповнити словами " (часток, паїв)".
 
Відхилено   10. Планові і звітні показники щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення кредитів до бюджету, погашення боргу, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів та інші відповідні показники, визначені Міністерством фінансів України, обов’язково відображаються з від’ємним значенням.
 
    -81- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
Доцільно передбачити законодавче врегулювання формування та використання коштів Стабілізаційного фонду.
 
Відхилено    
    -82- Коновалюк В.І.
статтю 13 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"9. Усі державні цільові фонди, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів), включаються до Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням";
 
Відхилено    
194. Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ
 
   Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ
 
195. Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів
 
-83- Полохало В.І.
Статтю 14 доповнити нормою такого змісту:
"Державний бюджет України та бюджети місцевого самоврядування можуть прийматися з дефіцитом лише у частині бюджету розвитку"
 
Враховано частково (у частині 1 статті 74 - щодо місцевих бюджетів)  Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів
 
196. 1. Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.
 
   1. Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.
 
197. 2. Профіцит бюджету затверджується з метою погашення боргу, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів та придбання цінних паперів з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.
 
-84- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 14:
речення "погашення боргу" замінити на речення "погашення основної суми боргу";
речення "придбання цінних паперів" доповнити словами " (часток, паїв)".
 
Відхилено   2. Профіцит бюджету затверджується з метою погашення боргу, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів та придбання цінних паперів з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.
 
198. 3. Оборотний залишок бюджетних коштів ( частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів.
 
-85- Кирильчук Є.І.
Частину 3 статті 14 вилучити, передбачивши в статті 2.
 
Відхилено   3. Оборотний залишок бюджетних коштів ( частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється для покриття тимчасових касових розривів.
 
199. Оборотний залишок бюджетних коштів встановлюється у розмірі не більше 2 відсотків планових видатків загального фонду бюджету і затверджується у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет).
 
   Оборотний залишок бюджетних коштів встановлюється у розмірі не більше 2 відсотків планових видатків загального фонду бюджету і затверджується у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет).
 
200. На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюджетних коштів має бути збережений у встановленому розмірі.
 
   На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюджетних коштів має бути збережений у встановленому розмірі.
 
201. 4. Перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок бюджетних коштів, який використовується на здійснення витрат бюджету згідно із законом про Державний бюджет України та/або змінами до нього (змінами до рішення про місцевий бюджет).
 
-86- Чорноволенко О.В.
Доповнити статтю 14 частиною 5 наступного змісту: "5. Формування та/або збільшення статутних капіталів суб’єктів господарювання за участю Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчого органу відповідної місцевої ради) від імені держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади) здійснюється за рахунок та в межах обсягів коштів, визначених законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Перелік таких суб’єктів господарювання визначається у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет). Кабінет Міністрів України у визначеному ним порядку може здійснювати такі операції шляхом придбання цінних паперів (часток, паїв) суб’єктів господарювання в обмін на державні цінні папери.
У випадках, визначених абзацом першим цієї частини статті, право власності на придбані цінні папери (частки, паї) та права за ними переходять до держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади).
Критерії віднесення витрат бюджету на формування та/або збільшення статутних капіталів суб’єктів господарювання, включаючи придбання відповідних цінних паперів (часток, паїв), до видатків бюджету чи фінансування бюджету визначаються Міністерством фінансів України."
 
Відхилено   4. Перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок бюджетних коштів, який використовується на здійснення витрат бюджету згідно із законом про Державний бюджет України та/або змінами до нього (змінами до рішення про місцевий бюджет).
 
202. Стаття 15. Джерела фінансування бюджету
 
-87- Полохало В.І.
доцільно залишити назву статті 15 таку ж як у діючому Кодексі.
 
Відхилено   Стаття 15. Джерела фінансування бюджету
 
    -88- Кирильчук Є.І.
Щодо статті 15 проекту: повернути до проекту кодексу вилучені норми чинного Бюджетного кодексу України, за якими: Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, визначених законом про Державний бюджет України; запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги; міністр фінансів України з метою економії коштів та ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичень.
 
Враховано частково (у частині 1 статті 16)   
203. 1. Джерелами фінансування бюджету є:
 
-89- Полохало В.І.
Пункт 1 статті 15 викласти в такій редакції: "Джерелами фінансування дефіциту бюджету є: " і далі за текстом;
 
Відхилено   1. Джерелами фінансування бюджету є:
 
204. 1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;
 
   1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;
 
205. 2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації), ( щодо державного бюджету;
 
-90- Полохало В.І.
Підпункт 2 пункту 1 статті 15 викласти в такій редакції: "2) кошти від приватизації (повністю або частково) та позитивна різниця над видатками Національного банку України…" і далі за текстом.
 
Відхилено   2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації), ( щодо державного бюджету;
 
206. 3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів;
 
-91- Чорноволенко О.В.
Підпункт 3 частини 1 статті 15 доповнити словами " (часток, паїв)"
 
Відхилено   3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів;
 
207. 4) залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Кодексом.
 
-92- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 4 частини першої статті 15 перед словом "залишок" доповнити словом "вільний".
 
Враховано   4) вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Кодексом.
 
    -93- Ляшко О.В.
Після частини 1 статті 15 додати нові частини 2 і 3 такого змісту:
"2. Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, визначених законом про Державний бюджет України. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги.
3. Міністр фінансів України з урахуванням вимог частини другої цієї статті з метою економії коштів та ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичення.".
При цьому частину 2 чинного проекту перейменувати у частину 4.
 
Враховано частково (у частині 1 статті 16)   
208. 2. Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку України.
 
-94- Давиденко А.А.
Частину 2 Статті 15 викласти в редакції:
"2. Джерелом фінансування бюджету не можуть бути кошти Національного банку України.";
 
Відхилено   2. Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку України.
 
    -95- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 2 статті 15 - викласти у такій редакції:
"Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку України. Національному банку забороняється здійснювати пряме та приховане фінансування дефіциту бюджету. Під прихованим фінансуванням дефіциту бюджету розуміється: надання комерційним банкам кредитів, які ті спрямовують на кредитування уряду чи придбання його боргових зобов’язань, та/або здійснення викупу боргових зобов’язань уряду, якщо ті випущені в обіг менше 30 днів тому";
 
Відхилено    
209. Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов’язаннями
 
-96- Кирильчук Є.І.
Щодо статті 16 проекту: вилучити штучні обмеження (на кшталт чисельності жителів) щодо контингенту суб’єктів, які можуть здійснювати запозичення до місцевих бюджетів та керуватися наявністю достатніх активів, що можуть виступати гарантіями по місцевих боргових зобов’язаннях.
 
Відхилено   Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов’язаннями
 
210. 1. Державні внутрішні та зовнішні запозичення здійснюються в межах граничного обсягу державного боргу.
 
   1. Державні внутрішні та зовнішні запозичення здійснюються в межах граничного обсягу державного боргу.
 
211. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах, визначених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки (далі ( Міністр фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України.
 
   Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах, визначених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки (далі ( Міністр фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України.
 
212. Кабінет Міністрів України визначає умови здійснення державних запозичень, у тому числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного запозичення.
 
   Кабінет Міністрів України визначає умови здійснення державних запозичень, у тому числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного запозичення.
 
213. У разі зменшення обсягу коштів від державних внутрішніх (зовнішніх) запозичень порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, у зв’язку з погіршенням умов таких запозичень та/або кон’юнктури фінансового ринку збільшується обсяг коштів від державних зовнішніх (внутрішніх) запозичень з дотриманням граничного обсягу державного боргу.
 
   У разі зменшення обсягу коштів від державних внутрішніх (зовнішніх) запозичень порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, у зв’язку з погіршенням умов таких запозичень та/або кон’юнктури фінансового ринку збільшується обсяг коштів від державних зовнішніх (внутрішніх) запозичень з дотриманням граничного обсягу державного боргу.
 
214. У разі зменшення (збільшення) обсягу платежів з погашення державного боргу у зв’язку з поліпшенням (погіршенням) умов на фінансовому ринку порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, зменшується (збільшується) обсяг державних запозичень з дотриманням визначеного законом про Державний бюджет України обсягу фінансування державного бюджету за борговими операціями.
 
   У разі зменшення (збільшення) обсягу платежів з погашення державного боргу у зв’язку з поліпшенням (погіршенням) умов на фінансовому ринку порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, зменшується (збільшується) обсяг державних запозичень з дотриманням визначеного законом про Державний бюджет України обсягу фінансування державного бюджету за борговими операціями.
 
215. 2. Кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), відносяться до державних зовнішніх запозичень. Відповідно до укладених кредитних договорів кошти для реалізації таких інвестиційних програм (проектів), а також витрати на обслуговування та погашення відповідних кредитів (позик) передбачаються у законі про Державний бюджет України протягом усього строку дії кредитних договорів. Такі кредитні договори не потребують ратифікації, якщо інше не встановлено законом.
 
-97- Давиденко А.А.
Останнє речення частини 2 Статті 16 виключити;
 
Відхилено   2. Кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), відносяться до державних зовнішніх запозичень. Відповідно до укладених кредитних договорів кошти для реалізації таких інвестиційних програм (проектів), а також витрати на обслуговування та погашення відповідних кредитів (позик) передбачаються у законі про Державний бюджет України протягом усього строку дії кредитних договорів. Такі кредитні договори не потребують ратифікації, якщо інше не встановлено законом.
 
    -98- Кирильчук Є.І.
Виключити з частини 2 статті 16 Бюджетного кодексу України норми, яки обмежують повноваження Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим та міських рад, а також внаслідок введення яких зменшується інформованість цих органів щодо окремих стадій бюджетного процесу.
 
Відхилено    
    -99- Кирильчук Є.І.
Узгодити частину 2 статті 16 з пунктом 19 частини 1 статті 2 та пунктом 26 частини 1 статті 2 проекту щодо кредитів (позик), які залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).
 
Відхилено    
216. 3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради мають право здійснювати місцеві внутрішні запозичення (за винятком випадків, передбачених статтею 73 цього Кодексу). Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад п’ятсот тисяч жителів за офіційними даними органів державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення місцевих запозичень.
 
-100- Чорноволенко О.В.
Абзац перший частини 3 статті 16 викласти в наступній редакції "3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради мають право здійснювати місцеві запозичення (внутрішні та зовнішні) за винятком випадків, передбачених статтею 73 та з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 цього Кодексу.";
 
Відхилено   3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради мають право здійснювати місцеві внутрішні запозичення (за винятком випадків, передбачених статтею 73 цього Кодексу).
Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад п’ятсот тисяч жителів за офіційними даними органів державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення місцевих запозичень. При цьому місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради. Кредитними договорами щодо таких запозичень в обов’язковому порядку передбачається вимога про безспірне списання коштів з рахунків відповідного місцевого бюджету у разі невиконання боргових зобов’язань перед кредиторами.
 
    -101- Лук'янов В.В.
У частині третій статті 16 друге речення абзацу 1 винести у окремий абзац і доповнити таким текстом:
"При цьому, місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради. Кредитними договорами щодо таких запозичень в обов’язковому порядку передбачається вимога щодо безспірного списання коштів з рахунків відповідного місцевого бюджету у разі невиконання боргових зобов’язань перед кредиторами".
Абзац другий вважати абзацом третім.
 
Враховано    
217. Право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет, з урахуванням статті 74 цього Кодексу, належить Автономній Республіці Крим, територіальній громаді міста в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради.
 
-102- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 3 статті 16:
в реченні "територіальній громаді міста в особі" вилучити слово "міста".
в реченні "за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради." слово "міської" замінити на слово "місцевої"
 
Відхилено   Право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет, з урахуванням статті 74 цього Кодексу належить Автономній Республіці Крим, територіальній громаді міста в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради.
 
218. 4. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-якій формі (крім випадків, передбачених цією статтею) або надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів з бюджету).
 
   4. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-якій формі (крім випадків, передбачених цією статтею) або надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів з бюджету).
 
219. 5. При здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій Міністр фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов’язаних з поверненням кредитів (позик), протягом часу дії зобов’язання з повернення запозичених коштів.
 
-103- Давиденко А.А.
Частину 5 Статті 16 виключити;
 
Відхилено   5. При здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій Міністр фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов’язаних з поверненням кредитів (позик), протягом часу дії зобов’язання з повернення запозичених коштів.
 
    -104- Чорноволенко О.В.
У частині 5 статті 16 речення "пов’язаних з поверненням кредитів (позик), протягом часу дії зобов’язання з повернення запозичених коштів." викласти в наступній редакції "пов’язаних з поверненням кредитів (позик) та звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій, податків і зборів (обов’язкових платежів), протягом часу дії зобов’язання з повернення запозичених коштів.".
 
Відхилено    
    -105- Чорноволенко О.В.
Доповнити статтю 16 частиною 5.1. наступного змісту "5.1. Договори про державні (місцеві) запозичення та договори, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними (місцевими) гарантіями, не можуть містити положень щодо дострокового погашення зобов’язань на вимогу кредиторів.".
 
Відхилено    
    -106- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 5 статті 16 - доповнити реченням у такій редакції:
" При прийняті зобов’язання від імені України, яке передбачає відмову від суверенного імунітету, Кабінету Міністрів України повинен отримати попередню згоду на це з боку Верховної Ради України";
 
Відхилено    
220. 6. Витрати на обслуговування та погашення державного (місцевого) боргу здійснюються Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов’язання (боргові зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальних громад), незалежно від обсягу коштів, визначеного на цю мету законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).
 
-107- Кирильчук Є.І.
Вилучити частину 6 статті 16 проекту в частині уточнення суб’єктів - учасників боргових операцій з точки зору суб’єктів позичальників, оскільки територіальна громада міста не може виступати таким суб’єктом.
 
Відхилено   6. Витрати на обслуговування та погашення державного (місцевого) боргу здійснюються Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов’язання (боргові зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальних громад), незалежно від обсягу коштів, визначеного на цю мету законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).
 
221. Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
 
   Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
 
222. Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу перевищить обсяг коштів, визначений рішенням про місцевий бюджет на таку мету, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада вносять відповідні зміни до рішення про місцевий бюджет.
 
   Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу перевищить обсяг коштів, визначений рішенням про місцевий бюджет на таку мету, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада вносять відповідні зміни до рішення про місцевий бюджет.
 
223. 7. З метою економії бюджетних коштів Міністерство фінансів України (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань (боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.
 
-108- Чорноволенко О.В.
У частині 7 статті 16 в реченні "міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган" слово "міська" замінити на слово "місцева"
 
Відхилено   7. З метою економії бюджетних коштів Міністерство фінансів України (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань (боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.
 
224. 8. Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
-109- Давиденко А.А.
Кирильчук Є.І.
Частину 8 Статті 16 виключити
 
Відхилено   8. Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
    -110- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Перший абзац пункту 8 статті 16 - викласти у такій редакції:
"Міністр фінансів України за погодженням з Національним банком України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати придбання державних цінних паперів з подальшим їх продажем з метою повернення таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.";
 
Відхилено    
225. Керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
-111- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 8 статті 16 речення "відповідною міською радою" замінити на речення "відповідною місцевою радою".
 
Відхилено   Керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
226. Порядок здійснення операцій, передбачених цією частиною статті, визначається Кабінетом Міністрів України, із дотриманням таких вимог:
 
-112- Полохало В.І.
Підставами для залучення зовнішніх позик місцевими органами мають стати більш тривалий термін позики інвестиційного спрямування та нижча відсоткова ставка, в порівнянні з умовами вітчизняного ринку позичкових капіталів.
Забезпечити прикріплення окремих запозичень до конкретних інвестиційних проектів.
 
Відхилено   Порядок здійснення операцій, передбачених цією частиною статті, визначається Кабінетом Міністрів України з дотриманням таких вимог:
 
    -113- Чорноволенко О.В.
У абзаці третьому частини 8 статті 16 вилучити наступне: ", із дотриманням таких вимог:
встановлення мінімальної ставки дохідності придбання цінних паперів, укладання договорів придбання цінних паперів - при придбанні цінних паперів;
укладання договору банківського вкладу (депозиту) з установою банку - при розміщенні на депозитах."
 
Відхилено    
227. встановлення мінімальної ставки дохідності придбання цінних паперів, укладання договорів придбання цінних паперів - при придбанні цінних паперів;
 
   встановлення мінімальної ставки дохідності придбання цінних паперів, укладання договорів придбання цінних паперів - при придбанні цінних паперів;
 
228. укладання договору банківського вкладу (депозиту) з установою банку - при розміщенні на депозитах.
 
   укладання договору банківського вкладу (депозиту) з установою банку - при розміщенні на депозитах.
 
229. Договір про придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, згідно з цією частиною статті повинен містити положення про виконання особами, що уклали цей договір, зобов’язання щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
   Договір про придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, згідно з цією частиною статті має містити положення про виконання особами, що уклали цей договір, зобов’язання щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
230. Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання
 
   Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання
 
231. 1. Державні гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України може надавати Кабінет Міністрів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України. За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини вчиняє Міністр фінансів України.
 
-114- Борисов В.Д.
Частину 1 статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб’єктів."
 
Враховано (у частині 3 статті 17)  1. Державні гарантії для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України може надавати Кабінет Міністрів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України. За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини вчиняє Міністр фінансів України.
 
232. 2. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України у комунальному секторі економіки, що розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних програм (проектів), метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.
 
-115- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 17 речення "відповідної міської ради" замінити на речення "відповідної місцевої ради".
 
Відхилено   2. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання ( резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних програм (проектів), метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.
 
    -116- Семерак О.М.
До частини другу статті 17 додати слова "виключно у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет, ";
 
Відхилено    
233. 3. Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб’єктів.
 
-117- Семерак О.М.
Частину третю статті 17 викласти у наступній редакції: "Державні гарантії надаються на умовах платності та строковості.";
 
Відхилено   3. Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб’єктів.
 
234. 4. Гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо джерелом повернення їх обсягу передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету.
 
-118- Семерак О.М.
Частину четверту статті 17 викласти у наступній редакції: "Державні гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо джерелом виконання таких боргових зобов'язань передбачаються кошти державного бюджету.";
 
Відхилено   4. Гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо джерелом їх повернення передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету.
 
235. 5. Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), або державних (місцевих) гарантій, зобов’язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України (відповідного місцевого бюджету) плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою), якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.
 
-119- Чорноволенко О.В.
У частині 5 статті 17:
в реченні " (Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою)" слово "міською" замінити на слово "місцевою";
вилучити речення "якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.".
 
Відхилено   5. Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), або державних (місцевих) гарантій, зобов’язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України (відповідного місцевого бюджету) плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою), якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.
 
    -120- Семерак О.М.
Частину п'яту статті 17 викласти у наступній редакції: "Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій, надають забезпечення, визначене Кабінетом Міністрів України. Зазначені суб'єкти господарювання сплачують до Державного бюджету України плату за отримання державної гарантії у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.";
 
Відхилено    
    -121- Кирильчук Є.І.
Вилучити частину 5 статті 17 проекту в частині уточнення суб’єктів - учасників боргових операцій з точки зору суб’єктів позичальників, оскільки територіальна громада міста не може виступати таким суб’єктом.
 
Відхилено    
236. 6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, суб’єктам господарювання, у розпорядженні яких є майно, що є державною або комунальною власністю, розмір та вид майнового забезпечення визначає Кабінет Міністрів України (щодо комунального майна ( за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою).
 
-122- Богуслаєв В.О.
Пункт 6 статті 17 викласти у наступній редакції:
"6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії:
– суб’єктам господарювання, у розпорядженні яких є майно, що є державною або комунальною власністю, розмір та вид майнового забезпечення визначає Кабінет Міністрів України (щодо комунального майна – за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою);
– підприємствам недержавної форми власності, що входять до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на виконання міжнародних контрактів, підписаних урядами інших країн, виконання державних і оборонних замовлень, розмір та вид майнового забезпечення визначає Кабінет Міністрів України."
 
Відхилено   6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, суб’єктам господарювання, у розпорядженні яких є майно державної або комунальної власності, розмір та вид майнового забезпечення визначає Кабінет Міністрів України (щодо комунального майна ( за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою).
 
237. 7. Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста), здійснюються згідно з відповідними договорами незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету в законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет), у такому ж порядку, як визначено частиною шостою статті 16 цього Кодексу, та відображаються як надання кредитів з бюджету стосовно суб’єктів господарювання, зобов’язання яких гарантовані.
 
   7. Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста), здійснюються згідно з відповідними договорами незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету в законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет), у такому ж порядку, як визначено частиною шостою статті 16 цього Кодексу, та відображаються як надання кредитів з бюджету стосовно суб’єктів господарювання, зобов’язання яких гарантовані.
 
238. 8. У разі виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов’язань перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано, у суб’єктів господарювання, зобов’язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими під державні (місцеві) гарантії, в обсязі фактичних витрат державного (місцевого) бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста) переходять права кредитора та право вимагати від таких суб’єктів господарювання погашення заборгованості в установленому законом порядку, якщо такі права не були передбачені відповідними договорами.
 
-123- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому частини 8 статті 17 в реченнях " (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста)" вилучити слова "міста".
 
Відхилено   8. У разі виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов’язань перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано, у суб’єктів господарювання, зобов’язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими під державні (місцеві) гарантії, в обсязі фактичних витрат державного (місцевого) бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста) переходять права кредитора та право вимагати від таких суб’єктів господарювання погашення заборгованості в установленому законом порядку, якщо такі права не були передбачені відповідними договорами.
 
239. Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта господарювання з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).
 
-124- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 8 статті 17
в реченні " (Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради)" слова "міської" замінити на слова "місцевої".
в реченнях " (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста)" вилучити слово "міста".
 
Відхилено   Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта господарювання з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).
 
240. 9. Прострочена заборгованість суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з такого суб’єкта господарювання органами державної податкової служби, що є органами стягнення такої заборгованості у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб’єкта господарювання.
 
-125- Чорноволенко О.В.
У частині 9 статті 17 з речень " (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста)" вилучити слово "міста".
 
Відхилено   9. Прострочена заборгованість суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з такого суб’єкта господарювання органами державної податкової служби, що є органами стягнення такої заборгованості у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб’єкта господарювання.
 
241. Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) не поширюється.
 
   Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) не поширюється.
 
242. 10. Якщо за рішенням суду державі (Автономній Республіці Крим чи територіальній громаді міста) відмовлено у стягненні заборгованості перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також кредитом з бюджету, органи державної податкової служби оскаржують його у встановленому законом порядку до прийняття рішення вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України.
 
   10. Якщо за рішенням суду державі (Автономній Республіці Крим чи територіальній громаді міста) відмовлено у стягненні заборгованості перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету, органи державної податкової служби оскаржують його у встановленому законом порядку до прийняття рішення вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України.
 
243. 11. Міністерство фінансів України має право залучати суб’єктів господарювання для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також кредитами з бюджету, в тому числі у процесі банкрутства, щодо стягнення якої органам податкової служби відмовлено.
 
   11. Міністерство фінансів України має право залучати суб’єктів господарювання для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету, в тому числі у процесі банкрутства, щодо стягнення якої органам податкової служби відмовлено.
 
244. Міністерство фінансів України здійснює оплату таких послуг суб’єктів господарювання за рахунок коштів державного бюджету в межах відповідних бюджетних призначень.
 
   Міністерство фінансів України здійснює оплату таких послуг суб’єктів господарювання за рахунок коштів державного бюджету в межах відповідних бюджетних призначень.
 
245. 12. Міністерство фінансів України має право здійснювати на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   12. Міністерство фінансів України має право здійснювати на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
246. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради можуть встановлювати порядок продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії, а також кредитами з відповідних місцевих бюджетів з дотриманням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
   Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради можуть встановлювати порядок продажу прав вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії, а також за кредитами з відповідних місцевих бюджетів з дотриманням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
247. 13. Забороняється реструктуризація заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, кредитами з бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості, у строк не більше ніж на три роки на підставі договору, укладеного між таким суб’єктом господарювання, інвестором та органом державної податкової служби. При цьому сума пені, нарахована внаслідок невиконання позичальником таких зобов’язань на реструктуризовану суму заборгованості, списується.
 
-126- Чорноволенко О.В.
У частині 13 статті 17 з речень " (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста)" вилучити слово "міста".
 
Відхилено   13. Забороняється реструктуризація заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, за кредитами з бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості, на строк не більше трьох років на підставі договору, укладеного між таким суб’єктом господарювання, інвестором та органом державної податкової служби. При цьому сума пені, нарахована внаслідок невиконання позичальником таких зобов’язань на реструктуризовану суму заборгованості, списується.
 
248. 14. Забороняється списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, кредитами з бюджету, крім заборгованості суб’єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв’язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, а також крім заборгованості, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним. Порядок списання такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрі України.
 
-127- Чорноволенко О.В.
У частині 14 статті 17 з речень " (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста)" вилучити слово "міста".
 
Відхилено   14. Забороняється списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, кредитами з бюджету, крім заборгованості суб’єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв’язку з недостатністю їхніх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, а також крім заборгованості, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним. Порядок списання такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України.
 
249. 15. Протягом дії договору про місцеву гарантію Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради передбачають у відповідному рішенні про місцевий бюджет кошти на виконання гарантійних зобов’язань щодо платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді. При цьому такі кошти передбачаються:
 
-128- Семерак О.М.
Частину п'ятнадцяту статті 17 викласти у наступній редакції:
"Протягом строку дії договору про місцеву гарантію Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради передбачають у відповідному рішенні про місцевий бюджет кошти на виконання гарантійних зобов'язань щодо платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді. При цьому такі кошти передбачаються:
щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже мав місце гарантійний випадок, в обсягах, що дорівнюють сумі платежів за гарантією;
щодо забезпечених гарантією договорів, виконання за якими передбачено у відповідному бюджетному періоді, але ще не настав гарантійний випадок, - не менше 50 відсотків сум платежів, належних до сплати у відповідному бюджетному періоді за цими договорами.
 
Відхилено   15. Протягом дії договору про місцеву гарантію Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради передбачають у відповідному рішенні про місцевий бюджет кошти на виконання гарантійних зобов’язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді. При цьому такі кошти передбачаються:
 
250. щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже мав місце гарантійний випадок, в обсягах, що дорівнюють сумі платежів за цими договорами;
 
   щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже настав гарантійний випадок, в обсязі, що дорівнює сумі платежів за цими договорами;
 
251. щодо інших забезпечених гарантією договорів ( не менше 50 відсотків сум платежів за цими договорами.
 
   щодо інших забезпечених гарантією договорів ( не менше 50 відсотків сум платежів за цими договорами.
 
252. Стаття 18. Граничні обсяги боргу та гарантій
 
   Стаття 18. Граничні обсяги боргу та гарантій
 
253. 1. Граничний обсяг державного (місцевого) боргу, граничний обсяг надання державних (місцевих) гарантій визначається на кожний бюджетний період законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).
 
   1. Граничний обсяг державного (місцевого) боргу, граничний обсяг надання державних (місцевих) гарантій визначається на кожний бюджетний період законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).
 
254. 2. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України.
 
-129- Полохало В.І.
Необхідно знизити ліміт державного боргу до 35% ВВП.
 
Відхилено   2. Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України.
 
    -130- Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
В абзаці першому частини другої статті 18 слова "Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу" замінити словами "Загальний обсяг державного боргу, місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів".
 
Відхилено    
    -131- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Перший абзац пункту 2 статті 18 - викласти у такій редакції:
"Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 50 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України.";
 
Відхилено    
255. У разі перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України зобов’язаний вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргів у відповідність із положеннями цього Кодексу.
 
   У разі перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України зобов’язаний вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргів у відповідність із положеннями цього Кодексу.
 
256. 3. Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 100 відсотків (для міста Києва – 200 відсотків) середньорічних індикативних прогнозних показників обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу.
 
-132- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому частини 3 статті 18:
у реченні "Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста" виключити слово "міста";
речення "не повинен перевищувати 100 відсотків (для міста Києва - 200 відсотків) середньорічних індикативних прогнозних показників обсягу надходжень бюджету розвитку" замінити на речення "не повинен перевищувати 200 відсотків середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку"
 
Відхилено   3. Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 100 відсотків (для міста Києва – 400 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу.
 
    -133- Лук'янов В.В.
В абзаці першому частини третьої статті 18 слова "середньорічних індикативних прогнозних показників обсягу" замінити словами "середньорічного індикативного прогнозного обсягу".
 
Враховано    
    -134- Семерак О.М.
Частину третю стаття 18 викласти у наступній редакції: "Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу не повинен перевищувати 60 відсотків доходів місцевого бюджету, передбачених рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.
У разі перевищення цієї граничної величини Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада зобов'язані вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргу у відповідність із положеннями цього Кодексу. "
 
Відхилено    
    -135- Шкутяк З.В.
Цифру "100" замінити цифрою "200", а слова " (для міста Києва - 200 відсотків)" - вилучити;
 
Відхилено    
    -136- Борисов В.Д.
У пункті 3 статті 18 цифри і слова "200 відсотків" замінити цифрами і словами "400 відсотків".
 
Враховано    
    -137- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Перший абзац пункту 3 статті 18 - викласти у такій редакції:
"Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджетного періоду не повинен перевищувати 50 відсотків середньорічних індикативних прогнозних показників обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу.";
 
Відхилено    
257. У разі перевищення цієї граничної величини Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада зобов’язані вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргу у відповідність із положеннями цього Кодексу.
 
-138- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 3 статті 18 в реченні "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада" слово "міська" замінити на слово "місцева"
 
Відхилено   У разі перевищення цієї граничної величини Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада зобов’язані вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргу у відповідність із положеннями цього Кодексу.
 
258. Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ
 
   Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ
 
259. Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу
 
   Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу
 
260. 1. Стадіями бюджетного процесу визнаються:
 
   1. Стадіями бюджетного процесу визнаються:
 
261. 1) складання проектів бюджетів;
 
   1) складання проектів бюджетів;
 
262. 2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
   2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
263. 3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
   3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
264. 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
 
   4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
 
265. 2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.
 
-139- Чечетов М.В.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:
"2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного, в тому числі податкового та митного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства."
 
Відхилено   2. На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.
 
266. 3. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами).
 
-140- Чечетов М.В.
Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
"3. Учасниками бюджетного процесу є платники податків, органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з формування бюджетних надходжень та управління бюджетними коштами)."
 
Відхилено   3. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами).
 
267. Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 
   Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 
268. 1. У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради).
 
   1. У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради).
 
269. 2. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.
 
   2. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.
 
270. 3. Бюджетні програми визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням положень частини другої статті 21 і пункту 2 частини п’ятої статті 22 цього Кодексу.
 
-141- Шкутяк З.В.
Після слів: "цього Кодексу" доповнити словами: "і затверджуються урядом (виконавчим комітетом ради)";
 
Відхилено   3. Бюджетні програми визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням положень частини другої статті 21 і пункту 2 частини п’ятої статті 22 цього Кодексу.
 
271. 4. Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом). Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.
 
-142- Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 4 статті 20 глави 4 розділу І в такій редакції:
"Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом). Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувач бюджетних коштів, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.
Визначення одержувача бюджетних коштів відповідальним виконавцем бюджетної програми здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається Кабінетом Міністрів України.
Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень."
 
Враховано частково (щодо одержувачів - у частині 6 статті 22)  4. Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом). Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.
 
272. Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.
 
-143- Семерак О.М.
Викласти частину 2 пункту 4 статті 20 в такій редакції:
„Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень та визначає доцільність залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетних програм";
 
Відхилено   Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.
 
273. 5. Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники повинні підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
 
   5. Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
 
274. Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням встановлених Міністерством фінансів України засад.
 
-144- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 5 статті 20 речення "коштів з урахуванням встановлених Міністерством фінансів України засад" замінити на речення "коштів на підставі встановлених Міністерством фінансів України вимог".
 
Відхилено   Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням встановлених Міністерством фінансів України засад.
 
    -145- Семерак О.М.
Викласти частину 2 пункту 5 статті 20 в такій редакції:
„Такі показники повинні підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, результатами громадських експертиз, публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки";
 
Відхилено    
275. 6. На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються Міністерством фінансів України.
 
   6. На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються Міністерством фінансів України.
 
276. Результати оцінки ефективності бюджетних програм, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень щодо внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.
 
-146- Шкутяк З.В.
Абзац другий частини 6 статі 20 доповнити словами "відповідним рішенням уряду (виконавчого комітету ради)".
 
Відхилено   Результати оцінки ефективності бюджетних програм, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.
 
277. 7. За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України. За рішенням Кабінету Міністрів України порядки використання коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
-147- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому частини 7 статті 20:
речення "здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів" замінити на речення " (крім бюджетних програм, пов’язаних із функціонуванням бюджетних установ)"
вилучити речення "За рішенням Кабінету Міністрів України"
речення "або головним розпорядником коштів" замінити на речення "або за його дорученням головним розпорядником коштів"
 
Відхилено   7. За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України. За рішенням Кабінету Міністрів України порядки використання коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету за погодженням з Міністерством фінансів України. Про затвердження таких порядків інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
 
    -148- Александровська А.О.
Частину першу пункту 7 статті 20 глави 4 розділу І доповнити реченням такого змісту: «Про затвердження таких порядків інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету».
 
Враховано    
    -149- Кирильчук Є.І.
Чітко визначити у частині 7 статті 20 проекту, яким саме органом затверджується порядок використання коштів державного бюджету.
 
Відхилено    
278. Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, затверджуються протягом 45 днів з дня його прийняття.
 
-150- Мельник П.В.
В абзаці другому частини сьомої статті 20 цифри і слова "45 днів з дня його прийняття" замінити цифрами і словами "30 днів з дня набрання ним чинності"
 
Враховано   Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, затверджуються протягом 30 днів з дня набрання ним чинності.
 
    -151- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці другому частини сьомої статті 20 цифри "45" замінити цифрами "15".
 
Відхилено    
279. Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою (з урахуванням змін до цього порядку, внесених у разі необхідності) продовжується до завершення її реалізації.
 
   Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою (з урахуванням змін до цього порядку, внесених у разі необхідності) продовжується до завершення її реалізації.
 
280. Порядки використання бюджетних коштів мають містити:
 
-152- Чорноволенко О.В.
Абзац четвертий частини 7 статті 20 вилучити.
 
Відхилено   Порядок використання бюджетних коштів має містити:
 
281. цілі та напрями використання бюджетних коштів;
 
   цілі та напрями використання бюджетних коштів;
 
282. відповідального виконавця бюджетної програми, підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми;
 
   відповідального виконавця бюджетної програми, підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми;
 
283. завдання головного розпорядника бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів), що забезпечують виконання бюджетної програми, з передбаченням порядку звітування про її виконання (у тому числі щодо результативних показників) та заходів впливу у разі її невиконання;
 
   завдання головного розпорядника бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів), що забезпечують виконання бюджетної програми, з визначенням порядку звітування про її виконання (у тому числі щодо результативних показників) та заходів впливу у разі її невиконання;
 
284. у разі потреби порядок, терміни та підстави, а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням відповідних нормативно-правових актів;
 
   у разі потреби порядок, терміни та підстави, а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням відповідних нормативно-правових актів;
 
285. конкурсні вимоги до інвестиційних програм (проектів), включаючи порядок та критерії їх відбору, а також критерії та умови визначення виконавців таких програм (проектів);
 
   конкурсні вимоги до інвестиційних програм (проектів), включаючи порядок та критерії їх відбору, а також критерії та умови визначення виконавців таких програм (проектів);
 
286. критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої підтримки;
 
-153- Семерак О.М.
Викласти частину 10 пункту 7 статті 20 (вимоги до змісту порядків використання бюджетних коштів) в такій редакції:
„критерії та умови відбору одержувачів бюджетних коштів, а також визначення обсягу такої підтримки".
 
Враховано в іншій редакції (у частині 6 статті 22)  критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої підтримки;
 
287. умови та критерії конкурсного відбору позичальників та проектів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бюджету; умови надання кредитів з бюджету та їх повернення, включаючи положення щодо здійснення контролю за їх поверненням;
 
   умови та критерії конкурсного відбору позичальників та проектів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бюджету; умови надання кредитів з бюджету та їх повернення, включаючи положення щодо здійснення контролю за їх поверненням;
 
288. положення щодо необхідності перерахування коштів за бюджетними програмами, які передбачають надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,
 
   положення щодо необхідності перерахування коштів за бюджетними програмами, які передбачають надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,
 
289. шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності;
 
   шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності;
 
290. вимоги щодо необхідності відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, у тому числі отриманих (створених) в результаті проведення централізованих заходів;
 
   вимоги щодо необхідності відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, у тому числі отриманих (створених) в результаті проведення централізованих заходів;
 
291. у разі потреби положення щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, визначення умов і термінів поставки та проведення розрахунків за ними;
 
   у разі потреби - положення щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, визначення умов і термінів поставки та проведення розрахунків;
 
292. інші положення щодо особливостей бюджетної програми.
 
   інші положення щодо особливостей бюджетної програми.
 
293. 8. Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом шести тижнів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми.
 
-154- Мельник П.В.
У частині 8 статті 20 слова "шести тижнів" замінити цифрами і словом "45 днів".
 
Враховано   8. Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми.
 
294. Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання встановлюються Міністерством фінансів України.
 
-155- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
Абзац 2 пункту 8 статті 20 викласти в такій редакції:
"Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджуються постановою Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства фінансів.
 
Відхилено   Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання встановлюються Міністерством фінансів України.
 
295. 9. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до статті 21 цього Кодексу.
 
-156- Чорноволенко О.В.
Частину 9 статті 20 вилучити.
 
Відхилено   9. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до статті 21 цього Кодексу.
 
296. Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
 
-157- Чорноволенко О.В.
Статтю 21 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
 
297. 1. Міністерство фінансів України за участю Міністерства економіки України, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.
 
   1. Міністерство фінансів України за участю Міністерства економіки України, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.
 
298. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники щодо:
 
   Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники:
 
299. 1) основних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати праці, рівня безробіття, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету);
 
   1) основних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати праці, рівня безробіття, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету);
 
300. 2) зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 
   2) зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 
301. 3) державного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 
   3) державного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 
302. 4) бюджетних програм, які забезпечують протягом декількох років виконання схвалених у встановленому законодавством порядку інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Індикативні прогнозні показники щодо таких бюджетних програм включаються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
-158- Жебрівський П.І.
У другому реченні частини першої статті 21:
слово "щодо" виключити;
у пункті 4 слова "бюджетних програм" замінити словами "за бюджетними програмами" та слова "схвалених у встановленому законодавством порядку" виключити, у другому реченні слова "Індикативні прогнозні показники щодо таких бюджетних програм" замінити словами "Такі бюджетні програми за умови схвалення у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних програм (проектів)".
 
Враховано   4) за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Такі бюджетні програми за умови схвалення у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних програм (проектів) включаються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;
5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
 
    -159- Борисов В.Д.
Частину 1 статті 21 доповнити новим пунктом такого змісту:
"5) взаємовідносини Державного бюджету України і місцевих бюджетів."
 
Враховано в уточненій редакції   
303. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, уточнюється на підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України.
 
   Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, уточнюється на підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України.
 
304. 2. Головні розпорядники коштів державного бюджету, виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених Міністерством фінансів України разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів, складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (що включають заходи з реалізації інвестиційних програм (проектів) відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм із визначенням очікуваних результатів діяльності. Такі плани діяльності щорічно приводяться у відповідність із показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
   2. Головні розпорядники коштів державного бюджету, виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених Міністерством фінансів України разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів, складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (що включають заходи з реалізації інвестиційних програм (проектів) відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності. Такі плани діяльності щорічно приводяться у відповідність з показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
305. З метою досягнення поставлених цілей головні розпорядники коштів державного бюджету формують бюджетні програми (з урахуванням строку їх реалізації) на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
   З метою досягнення поставлених цілей головні розпорядники коштів державного бюджету формують бюджетні програми (з урахуванням строку їх реалізації) на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
306. 3. Показники проекту Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій).
 
   3. Показники проекту Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій).
 
307. 4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних цільових програм, який ґрунтується на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
   4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних цільових програм, який ґрунтується на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
308. Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).
 
   Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).
 
309. Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад.
 
   Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад.
 
310. Показники проекту місцевого бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
   Показники проекту місцевого бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
311. 5. За бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, та визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради) вживає заходів щодо пріоритетності передбачення бюджетних коштів на наступний бюджетний період у проекті закону про Державний бюджет України (проекті рішення про місцевий бюджет) для продовження таких інвестиційних програм (проектів) з урахуванням необхідності поетапного їх завершення та введення в дію відповідних об’єктів.
 
-160- Кирильчук Є.І.
Статтю 21 проекту, доповнити пунктом в наступній редакції:
"Договори про створення/будівництво та/або управління/ експлуатацію об’єктів державної (комунальної) власності за рахунок коштів приватних інвесторів, у тому числі на умовах концесії, має право укладати від імені держави (Автономної Республіки Крим чи відповідної територіальної громади) відповідно Кабінет Міністрів України або за його дорученням Міністерство фінансів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчий орган відповідної місцевої ради)".
 
Відхилено   5. За бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, та визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради) вживає заходів щодо пріоритетності передбачення бюджетних коштів на наступний бюджетний період у проекті закону про Державний бюджет України (проекті рішення про місцевий бюджет) для продовження таких інвестиційних програм (проектів) з урахуванням необхідності поетапного їх завершення та введення в дію відповідних об’єктів.
 
312. Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів
 
   Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів
 
313. 1. Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 
-161- Полохало В.І.
У статті 22 у визначеннях розпорядників бюджетних коштів слід додати - "в особі їх керівників".
 
Враховано в іншій редакції (у пункті 47 статті 2)  1. Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 
314. 2. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
 
   2. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
 
315. 1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, ( установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників; а також інші бюджетні установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;
 
-162- Шпак В.Ф.
У пункті 1 частини 2 статті 22 законопроекту слова "бюджетні установи" замінити словом "установи"
 
Враховано   1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, ( установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;
 
    -163- Скибінецький О.М.
Після слів "вищі спеціалізовані суди" поставити кому та доповнити словами "спеціально уповноважені законом органи на здійснення розвідувальної діяльності"
 
Враховано в іншій редакції (пропозиція поширюється на вираз "бюджетні установи, уповноважені законом або КМУ")   
    -164- Александровська А.О.
У підпункт 1 пункту 2 статті 22 глави 4 розділу І слова "а також" замінити словами "а також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України"
 
Враховано    
316. 2) за бюджетними призначеннями, визначеними рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, ( уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також міністерства та інші органи влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;
 
-165- Шевчук О.Б.
У пункті 2 частини 2 статті 22 слова "визначеними рішенням про бюджет" замінити словами "передбаченими бюджетом".
 
Відхилено   2) за бюджетними призначеннями, визначеними рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, ( уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також міністерства та інші органи влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;
 
317. 3) за бюджетними призначеннями, визначеними іншими рішеннями про місцеві бюджети, ( місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), головні управління, управління, відділи та інші самостійні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.
 
-166- Матвєєв В.Й.
У статті 22 пункт 3 розділу 2 після слів "місцевих рад…" доповнити словами "управління капітального будівництва виконавчих органів місцевих рад…" і далі по тексту.
 
Відхилено   3) за бюджетними призначеннями, визначеними іншими рішеннями про місцеві бюджети, ( місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), головні управління, управління, відділи та інші самостійні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.
 
    -167- Шевчук О.Б.
Пункт 3 частини 2 статті 22 викласти у такій редакції:
"3) за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, - керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх апаратів (секретаріату Київської міської ради), керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад."
 
Відхилено    
318. 3. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті та затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.
 
   3. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті та затверджуються законом про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.
 
319. 4. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої цієї статті.
 
   4. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої цієї статті.
 
320. 5. Головний розпорядник бюджетних коштів:
 
   5. Головний розпорядник бюджетних коштів:
 
321. 1) розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів);
 
-168- Шевчук О.Б.
Пункт 1 частини 5 статті 22 викласти у такій редакції:
1) розробляє плани діяльності на плановий та наступні три бюджетні періоди;
 
Відхилено   1) розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів);
 
322. 2) організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу);
 
-169- Чорноволенко О.В.
У пункті 2 частини 5 статті 22 речення "плану діяльності та індикативних прогнозних показників" замінити на речення "плану діяльності та прогнозу бюджету"
 
Відхилено   2) організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу);
 
    -170- Шевчук О.Б.
Пункт 2 частини 5 статті 22 викласти у такій редакції:
2) організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та прогнозу бюджету на наступні три бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу);
 
Відхилено    
323. 3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 
   3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 
324. 4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 
   4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 
325. 5) розробляє проекти порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, передбаченими частиною сьомою статті 20 цього Кодексу;
 
   5) розробляє проекти порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, передбаченими частиною сьомою статті 20 цього Кодексу;
 
326. 6) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 
   6) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 
327. 7) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 
   7) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 
328. 8) здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;
 
-171- Чорноволенко О.В.
У пункті 8 частини 5 статті 22 з речення " (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста)" вилучити слово "міста".
 
Відхилено   8) здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), та коштів, наданих під державні (місцеві) гарантії;
 
329. 9) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 
-172- Шаманов В.В.
Підпункт 9 пункту 5 статті 22 доповнити наступним реченням: "Порядок здійснення контролю визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано в іншій редакції (у частині 3 статті 26)  9) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 
330. 10) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 
-173- Шевчук О.Б.
Пункт 10 частини 5 статті 22 викласти у такій редакції:
10) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання і надання звітності про виконання кошторису у порядку, встановленому законодавством;
 
Відхилено   10) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 
331. 11) забезпечує доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та цього Кодексу.
 
   11) забезпечує доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та цього Кодексу.
 
332. 6. За наявності відповідних бюджетних асигнувань розпорядник бюджетних коштів уповноважує одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надає йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, який є розподілом бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника бюджетних коштів.
 
-174- Жебрівський П.І.
У другому реченні частини шостої статті 22 слова "який є розподілом" замінити словами "що містить розподіл".
 
Враховано   6. Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника бюджетних коштів.
Критерії визначення одержувача бюджетних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням напрямів, досвіду і результатів діяльності, фінансово-економічного обґрунтування виконання заходів бюджетної програми та застосування договірних умов.
 
    -175- Шевчук О.Б.
Частину 6 статті 22 виключити
 
Відхилено    
    -176- Мельник П.В.
У частині 6 статті 22:
перше речення викласти в такій редакції: "Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань";
доповнити абзацом такого змісту: "Критерії визначення одержувача бюджетних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням напрямів, досвіду і результатів діяльності, фінансово-економічного обґрунтування виконання заходів бюджетної програми та застосування договірних умов.".
 
Враховано    
    -177- Оробець Л.Ю.
Доповнити статтю 22 пунктом 7 глави 4 розділу І в такій редакції:
"При визначенні одержувача бюджетних коштів виконавцем бюджетної програми використання одержувачем таких коштів здійснюється на підставі договору між розпорядником та одержувачем бюджетних коштів. План використання бюджетних коштів є невід'ємною частиною такого договору"
 
Враховано частково (у частині 6 статі 22)   
333. Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
 
   Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
 
334. 1. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.
 
   1. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.
 
335. 2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
336. 3. Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідність бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету). Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради) у двотижневий строк подає до Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради) у встановленому порядку пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України (місцевого бюджету).
 
   3. Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) готує пропозиції про зменшення відповідного бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету). Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради) у двотижневий строк подає до Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради) у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень Державного бюджету України (місцевого бюджету).
 
337. 4. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (із дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу) згідно із законодавством, якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
 
-178- Коновалюк В.І.
частину четверту статті 23 доповнити реченням такого змісту:
"У разі перевищення надходжень до спеціального фонду бюджету понад встановлені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) обсяги, витрати спеціального фонду бюджету за рахунок відповідних додаткових надходжень проводяться після внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет)".
 
Відхилено   4. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (із дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу) згідно із законодавством, якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.
 
    -179- Триндюк Ю.Г.
Пункт 4 статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту: "Будь-які зміни до планових показників спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) вносяться у порядку, передбаченому законодавством, шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет."
 
Відхилено    
338. 5. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету. Витрати відповідно до внесених змін до бюджетних призначень здійснюються лише після набрання чинності відповідним законом (рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради), яким внесено такі зміни, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
-180- Чорноволенко О.В.
Доповнити другим абзацом частину 5 статті 23 наступного змісту: "У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації видатків бюджету здійснюється Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів."
 
Враховано в іншій редакції (у частині 7 статті 23)  5. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету. Витрати відповідно до внесених змін до бюджетних призначень здійснюються лише після набрання чинності законом (рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради), яким внесено такі зміни, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
    -181- Чорноволенко О.В.
Доповнити третім абзацом частину 5 статті 23 наступного змісту: "Інші зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень регулюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), крім випадків, передбачених цим Кодексом."
 
Враховано в іншій редакції (у частині 10 статті 23)   
339. 6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надане бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради) у порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
 
-182- Давиденко А.А.
Доповнити частину 6 Статті 23 реченням такого змісту:
"У цьому випадку Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву державну адміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідну раду) про такі зміни в двотижневий термін."
 
Відхилено   6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -183- Деркач М.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Александровська А.О.
Жебрівський П.І.
Друге речення частини шостої статті 23 після слів «за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)» доповнити словами «погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)».
 
Враховано    
    -184- Мірошниченко Ю.Р.
У частині шостій статті 23 слова "встановленому Міністерством фінансів України" замінити словами "встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
340. 7. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 
-185- Чорноволенко О.В.
Частину 7 статті 23 вилучити.
 
Відхилено   7. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
 
    -186- Шкутяк З.В.
Після слів: " видатків бюджету" доповнити словами: в обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу бюджетних призначень за програмою. При необхідності збільшення цього обсягу відповідні зміни вносяться за рішенням відповідної ради.
 
Відхилено    
341. 8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).
 
-187- Давиденко А.А.
Частину 8 Статті 23 викласти в редакції:
”8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради) за попереднього погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної депутатської комісії місцевої ради).”;
 
Враховано в уточненій редакції  8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).
 
    -188- Деркач М.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Александровська А.О.
Жебрівський П.І.
Частину восьму статті 23 доповнити словами ««погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)».
 
Враховано    
    -189- Чорноволенко О.В.
Частину 8 статті 23 вилучити.
 
Відхилено    
    -190- Куликов К.Б.
Частину 8 статті 23 доповнити реченням такого змісту:
«Перерозподіл видатків у випадках, передбачених цією частиною здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету з обов’язковим врахуванням матеріалів перевірок та аудитів, здійснених Рахунковою палатою України та Головним контрольно-ревізійним управлінням України».
 
Враховано частково    
    -191- Шкутяк З.В.
Після слів: "місцевої ради)" доповнити словами: "в обсязі, що не перевищує 5% загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів. При необхідності збільшення цього обсягу відповідні зміни вносяться за рішенням відповідної ради";
 
Відхилено    
342. 9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
-192- Давиденко А.А.
Частину 9 Статті 23 викласти в редакції:
«9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України за попереднього погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
Враховано в уточненій редакції  9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).
 
    -193- Деркач М.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Александровська А.О.
Жебрівський П.І.
Частину дев’яту статті 23 доповнити словами «погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)».
 
Враховано    
    -194- Чорноволенко О.В.
Частину 9 статті 23 вилучити.
 
Відхилено    
    -195- Куликов К.Б.
Частину 9 статті 23 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами «попередньо погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
Враховано в уточненій редакції   
343. 10. Зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень, крім випадків, передбачених цим Кодексом, здійснюються лише за наявності у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення.
 
-196- Чорноволенко О.В.
Частину 10 статті 23 вилучити.
 
Відхилено   10. Зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень, крім випадків, передбачених цим Кодексом, здійснюються лише за наявності у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення.
 
344. 11. Забороняється без внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету (місцевого бюджету) на:
 
   11. Забороняється без внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету (місцевого бюджету) на:
 
345. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
 
   оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
 
346. видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування), за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.
 
-197- Ляшко О.В.
Частину 11 статті 23 доповнити абзацом такого змісту:
"видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання.".
 
Відхилено   видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування), за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.
 
347. 12. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
   12. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
348. 13. Кабінет Міністрів України має право встановлювати граничні суми витрат бюджетних установ на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування.
 
-198- Кирильчук Є.І.
В частині 13 статті 23 проекту слова "має право встановлювати" замінити на "встановлює" щодо встановлення Кабінетом Міністрів України граничних сум витрат бюджетних установ на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування.
 
Враховано   13. Кабінет Міністрів України встановлює граничні суми витрат бюджетних установ на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування для адміністративних потреб.
 
    -199- Александровська А.О.
Пункт 13 статті 23 глави 4 розділу І доповнити словами "для адміністративних потреб".
 
Враховано    
    -200- Куликов К.Б.
Статтю 23 доповнити новою частиною такого змісту:
«Порядок здійснення погоджень із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, передбачених частинами восьмою та дев’ятою, встановлюється спільним рішенням між Кабінетом Міністрів України та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
Відхилено    
    -201- Шаманов В.В.
Статтю 23 доповнити пунктом 14 наступного змісту:
"14. Бюджетні призначення на державні програми, що фінансуються з місцевих бюджетів відповідно до законів, встановлюються рішеннями місцевих органів влади відповідно до переліку таких програм, визначених законом України про Державний бюджет України."
 
Відхилено    
349. Стаття 24. Резервний фонд бюджету
 
-202- Полохало В.І.
У статті 24 необхідно уточнити хто виступає розпорядником резервів по обласних та районних бюджетах.
 
Відхилено   Стаття 24. Резервний фонд бюджету
 
350. 1. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-203- Жебрівський П.І.
Частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"1. Резервний фонд бюджету формується для здійснення:
1) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру;
2) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть проводитися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету та на момент затвердження бюджету підстави для проведення таких заходів не були визначені актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).
Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   1. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -204- Чорноволенко О.В.
Частину 1 статті 24 викласти в наступній редакції "1. Резервний фонд бюджету формується для здійснення:
1) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру;
2) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть проводитися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету та на момент затвердження бюджету підстави для проведення таких заходів не були визначені актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).
Кошти резервного фонду бюджету забороняється використовувати на:
обслуговування або погашення державного (місцевого) боргу;
капітальні видатки (крім заходів, визначених підпунктом 1 частини першої цієї статті);
додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми, призначення на яку затверджено у бюджеті (крім заходів, визначених підпунктами 1 і 2 частини першої цієї статті та частиною другою статті 25 цього Кодексу);
надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою).
Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -205- Коновалюк В.І.
у статті 24 частину першу викласти у такій редакції:
" 1. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:
заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;
непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради підстав для проведення таких заходів.
Кошти резервного фонду бюджету заборонено використовувати на:
обслуговування або погашення державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим чи боргу місцевого самоврядування;
додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;
капітальний ремонт чи реконструкцію;
придбання житла;
надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною радою."
 
Відхилено    
351. 2. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
   2. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
352. 3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
 
-206- Коновалюк В.І.
у статті 24 частину третю доповнити абзацами такого змісту:
"Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.
Загальний обсяг асигнувань, наданих з резервного фонду бюджету за напрямом, визначеним у пункті 2 частини першої цієї статті, не може перевищувати 10 відсотків річного обсягу резервного фонду бюджету";
 
Відхилено   3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
 
353. 4. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних місцевих рад) щомісячно звітують перед Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідною місцевою радою) про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.
 
   4. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних місцевих рад) щомісячно звітують перед Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідною місцевою радою) про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.
 
354. 5. У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обов’язково. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.
 
-207- Коновалюк В.І.
статтю 24 доповнити частиною 6 такого змісту:
"6. Суб'єктам господарської діяльності недержавної (некомунальної) форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, з резервного фонду бюджету виділяються кошти через головних розпорядників бюджетних коштів виключно на умовах повернення";
 
Відхилено   5. У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обов’язково. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.
 
355. Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету
 
   Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету
 
356. 1. Державне казначейство України здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.
 
-208- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 25 речення "на підставі рішення суду" замінити на речення "за рішенням, прийнятим органом державної влади, який відповідно до закону має право на його застосування".
 
Відхилено   1. Державне казначейство України здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.
 
    -209- Шкутяк З.В.
Після слів: "рішення суду" доповнити словами: "яке вступило в законну силу";
 
Відхилено    
357. 2. Відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування), а також їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, здійснюється державою (Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування) у порядку, визначеному законом.
 
   2. Відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування), а також їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, здійснюється державою (Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування) у порядку, визначеному законом.
 
358. Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі
 
-210- Чечетов М.В.
Статтю 26 викласти у такій редакції:
"Стаття 26. Державний контроль та аудит у бюджетному процесі
1. Державний бюджетний контроль - перевірка відповідності законодавству України діяльності або бездіяльності учасників бюджетного процесу на всіх його стадіях з метою запобігання виникненню та припинення бюджетних правопорушень.
2. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства має забезпечувати:
1) обґрунтованість планування бюджетних надходжень;
2) повноту нарахування та своєчасність сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів;
3) правомірність надання податкових, митних пільг та інших переваг платникам податків у частині справляння податків до бюджетів усіх рівнів та контроль за їх цільовим використанням;
4) законність відшкодування та повернення з бюджетів податків, зборів та інших неподаткових платежів;
5) оцінку управління бюджетними коштами, зокрема в частині розстрочення податкових зобов'язань і списання податкового боргу;
6) правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку та достовірність фінансової і бюджетної, в тому числі податкової, звітності;
7) аудит ефективності (економічності) використання бюджетних ресурсів;
8) перевірку цільового та раціонального використання бюджетних коштів;
9) інтереси держави у процесі управління об'єктами державної власності.
3. Залежно від характеру відносин підконтрольного і контролюючого
органу бюджетний контроль поділяється на:
Внутрішній бюджетний контроль, що здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, коли підконтрольний орган належить до сфери управління контролюючого органу;
Зовнішній бюджетний контроль, що здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, коли підконтрольний орган не належить до сфери управління контролюючого органу.
4. Методи державного бюджетного контролю та порядок їх застосування визначаються контролюючими органами у межах своїх повноважень відповідно до законодавства.
5. Перевірки (ревізії) проводяться на підставі планів роботи органів бюджетного, в тому числі податкового та митного контролю, які з метою недопущення дублювання перевірок (ревізій) погоджують плани їх проведення до початку календарного року.
6. Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері такого контролю (у межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством), спрямовується, координується та контролюється Кабінетом Міністрів України.
7. Рахункова палата - вищий орган державного фінансового контролю, який від імені Верховної Ради України здійснює зовнішній контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
Зовнішній контроль і аудит включає в себе державний фінансовий аудит надходжень і використання бюджетних коштів та аудит ефективності управління державними фінансами.
8. Стандарти зовнішнього контролю і аудиту ефективності доходів та видатків Державного бюджету України визначаються Рахунковою палатою.
9. Рахункова палата має право на отримання документів, які стосуються формування та використання коштів Державного бюджету з урахуванням дотримання режимів секретності, державної, службової або комерційної таємниці.
10. Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та несуть відповідальність за їх стан у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.
Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.
Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.
Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано частково   Стаття 26. Державний контроль та аудит у бюджетному процесі
 
    -211- Лук'янов В.В.
Викласти назву статті 26 в редакції: "Державний контроль та аудит у бюджетному процесі".
 
Враховано    
    -212- Лук'янов В.В.
У частині першій статті 26:
пункт 1 викласти в редакції: "1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового аудита)";
пункт 5 викласти в редакції: "5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності";
доповнити пунктом 6 в редакції: "6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету".
 
Враховано    
    -213- Кирильчук Є.І.
Щодо статті 26 проекту: перенести у статтю 2 проекту визначення понять "внутрішній контроль" та "внутрішній аудит", де визначаються основні терміни.
 
Відхилено    
359. 1. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує:
 
   1. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує:
 
360. 1) оцінку управління бюджетними коштами;
 
   1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового аудиту);
 
361. 2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності;
 
   2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності;
 
362. 3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
 
   3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
 
363. 4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів;
 
   4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів;
 
364. 5) запобігання порушенням бюджетного законодавства.
 
   5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності;
6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.
 
365. 2. Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використання від імені Верховної Ради України здійснюється Рахунковою палатою. Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері такого контролю (у межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами), спрямовується, координується та контролюється Кабінетом Міністрів України.
 
-214- Жебрівський П.І.
У частині другій статті 26:
перше речення викласти у такій редакції: "Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства згідно з повноваженнями, визначеними статтею 110 цього Кодексу",
у другому реченні слова "такого контролю" замінити словами "контролю за дотриманням бюджетного законодавства".
 
Враховано частково (щодо другої пропозиції)о  2. Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням від імені Верховної Ради України здійснюється Рахунковою палатою. Діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства (у межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами), спрямовується, координується та контролюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -215- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 26 речення "Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використання" замінити на речення "Контроль за дотриманням бюджетного законодавства"
 
Відхилено    
    -216- Лук'янов В.В.
У частині другій статті 26 у другому реченні слова "такого контролю" замінити словами "контролю за дотриманням бюджетного законодавства".
 
Враховано    
366. 3. Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та несуть відповідальність за їх стан у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.
 
-217- Лук'янов В.В.
В абзаці першому частини третьої статті 26 слова "несуть відповідальність за їх стан" замінити словами "забезпечують їх здійснення".
 
Враховано   3. Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.
 
367. Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.
 
   Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.
 
368. Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.
 
   Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.
 
369. Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
370. Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству
 
-218- Коновалюк В.І.
Назву статті 27 викласти у такій редакції: "Стаття 27. Порядок розгляду проектів законів на відповідність їх бюджетному законодавству";
 
Відхилено   Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству
 
371. 1. До законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету в поточному та/або наступних бюджетних періодах, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються законодавчі пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
 
-219- Жебрівський П.І.
В абзаці першому частини першої статті 27:
слова "законодавчі пропозиції" замінити словами "пропозиції змін до законодавчих актів України",
доповнити реченням такого змісту: "Жоден законопроект не повинен містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій, граничний обсяг яких встановлений законом про Державний бюджет України".
 
Враховано частково (щодо першої пропозиції)о  1. До законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету в поточному та/або наступних бюджетних періодах, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
 
    -220- Коновалюк В.І.
у статті 27 частину першу викласти у такій редакції:
"1. До проектів законів, набрання чинності якими в поточному чи наступних бюджетних періодах призведе до зміни (збільшення або зменшення) показників бюджету, суб'єкт законодавчої ініціативи зобов'язаний додати детальні фінансово-економічні розрахунки відповідних змін, пропозиції про витрати, які належить скоротити, та/або пропозиції про джерела додаткових надходжень для покриття збільшення витрат. Жодна з таких змін не повинна призвести до збільшення державного боргу і державних гарантій, розмір яких встановлений законом про Державний бюджет України.
 
Відхилено    
    -221- Чорноволенко О.В.
Абзац перший частини 1 статті 27 доповнити наступним реченням "Жоден законопроект не повинен призвести до збільшення державного боргу і державних гарантій, граничний обсяг яких встановлений законом про Державний бюджет України.".
 
Відхилено    
372. У разі недотримання вимог частини першої цієї статті законопроект може бути повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
 
   У разі недотримання вимог частини першої цієї статті законопроект може бути повернутий суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
 
373. 2. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом п’яти днів направляється до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству.
 
-222- Коновалюк В.І.
у статті 27 частину другу викласти у такій редакції:
2. Кожен проект закону, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерства фінансів України для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджетів, виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді і на середньострокову перспективу, а також щодо його відповідності бюджетному законодавству.
Міністерство фінансів України у двотижневий термін з дати реєстрації законопроекту готує експертну оцінку та пропозиції до проектів законів щодо вартісної величини їх впливу на показники бюджетів та виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді (з обов'язковим визначенням вартісної величини такого впливу), щодо їх відповідності бюджетному законодавству і передає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для підготовки висновків та пропозицій щодо впливу відповідного законопроекту на показники бюджетів, доцільності їх прийняття Верховною Радою України, приведення у відповідність до бюджетного законодавства і термінів набрання ними чинності.
Протягом двох тижнів з дня отримання експертної оцінки та пропозицій від Міністерства фінансів України, якщо Верховною Радою України не визначено інший термін, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету забезпечує підготовку висновку та пропозицій щодо впливу відповідного проекту закону на показники бюджетів, доцільності їх прийняття Верховною Радою України, приведення у відповідність до бюджетного законодавства і термінів набрання ними чинності.
За наслідками розгляду проекту закону Комітет Верховної Ради України з питань бюджету направляє своє рішення комітету Верховної Ради України, який є відповідальним за проект закону.
проекти законів, які згідно з рішенням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету не впливають на показники бюджетів та узгоджуються з бюджетним законодавством, вносяться до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України;
проекти законів, які згідно з рішенням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету впливають на показники бюджетів та/або не узгоджуються з бюджетним законодавством, вносяться до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України та розглядаються за обов'язкової участі в обговоренні члена Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який представляє рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо проекту закону.
Пропозиції, викладені у рішенні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, враховуються при доопрацюванні проекту закону до другого читання (включаються до відповідної порівняльної таблиці)";
 
Відхилено   2. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом п’яти днів направляється до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству.
 
374. Кабінет Міністрів України у двотижневий строк з дня отримання законопроекту подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, підготовлений Міністерством фінансів України за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту повинен містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності бюджетному законодавству та пропозиції щодо його розгляду.
 
   Кабінет Міністрів України у двотижневий строк з дня отримання законопроекту подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, підготовлений Міністерством фінансів України за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності бюджетному законодавству та пропозиції щодо його розгляду.
 
375. Протягом двох тижнів з дня отримання експертного висновку Кабінету Міністрів України, якщо Верховною Радою України не визначено інший строк, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалює висновок щодо впливу відповідного законопроекту на показники бюджету, доцільності його прийняття Верховною Радою України, необхідності приведення у відповідність з бюджетним законодавством і термінів набрання ним чинності у разі прийняття.
 
   Протягом двох тижнів з дня отримання експертного висновку Кабінету Міністрів України, якщо Верховною Радою України не визначено інший строк, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалює висновок щодо впливу відповідного законопроекту на показники бюджету, доцільності його прийняття Верховною Радою України, необхідності приведення у відповідність з бюджетним законодавством і термінів набрання ним чинності у разі прийняття.
 
376. За наслідками розгляду законопроекту Комітет Верховної Ради України з питань бюджету направляє такий висновок до комітету Верховної Ради України, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.
 
   За наслідками розгляду законопроекту Комітет Верховної Ради України з питань бюджету направляє такий висновок до комітету Верховної Ради України, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.
 
377. Законопроекти, які згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету не впливають на показники бюджету та узгоджуються з бюджетним законодавством, вносяться до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України для їх розгляду у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
 
   Законопроекти, які згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету не впливають на показники бюджету та узгоджуються з бюджетним законодавством, вносяться до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України для їх розгляду у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
 
378. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, згідно з яким законопроект впливає на показники бюджету (зменшує надходження бюджету та/або збільшує витрати бюджету) та/або не узгоджується з бюджетним законодавством, може бути підставою для прийняття Верховною Радою України рішення щодо відхилення законопроекту або його повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
 
   Висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, згідно з яким законопроект впливає на показники бюджету (зменшує надходження бюджету та/або збільшує витрати бюджету) та/або не узгоджується з бюджетним законодавством, може бути підставою для прийняття Верховною Радою України рішення про відхилення законопроекту або його повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
 
379. Положення цієї частини статті не застосовуються до законопроектів, визначених Президентом України як невідкладні. Розгляд таких законопроектів здійснюється у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.
 
-223- Жебрівський П.І.
Абзац сьомий частини другої статті 27 викласти у такій редакції: "Якщо законопроект визначено Президентом України як невідкладний, Верховна Рада України приймає рішення щодо особливостей розгляду такого законопроекту (у тому числі щодо його впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству) відповідно до Регламенту Верховної Ради України".
 
Відхилено   Положення цієї частини не застосовуються до законопроектів, визначених Президентом України як невідкладні. Розгляд таких законопроектів здійснюється у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.
 
    -224- Чорноволенко О.В.
Абзац сьомий частини 2 статті 27 вилучити.
 
Відхилено    
380. 3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) та які приймаються після 15 липня року, що передує плановому, мають набирати чинності не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
 
-225- Сушкевич В.М.
У частині третій статті 27 після слів „витрати бюджету" доповнити словами „але не визначають джерела покриття спричинених цим втрат бюджету".
 
Відхилено   3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, мають набирати чинності не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
 
381. 4. Розміри державних соціальних гарантій, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, законом про Державний бюджет України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
 
-226- Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
Частину четверту статті 27 викласти у такій редакції:
"4. Нові державні соціальні стандарти і соціальні гарантії або збільшення їх розміру, що визначені законами України, реалізуються відповідно до бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)".
 
Враховано (в абзаці 2 цієї частини статті)  4. Розміри державних соціальних гарантій, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, законом про Державний бюджет України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України до врегулювання таких питань законом.
Нові державні соціальні стандарти і соціальні гарантії або збільшення їх розміру, що визначені законами України, реалізуються відповідно до бюджетних призначень, розмір яких встановлено законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).
 
    -227- Яценюк А.П.
Частина четверта статті 27 суперечить положенням Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" щодо встановлення таких гарантій виключно законом, а не рішенням Кабінету Міністрів України, як це передбачено в законопроект
 
Відхилено    
    -228- Деркач М.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Частину 4 статті 27 доповнити абзацом такого змісту: "Нові державні соціальні стандарти і соціальні гарантії або збільшення їх розміру, що визначені законами України, реалізуються відповідно до бюджетних призначень, розмір яких встановлено законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)"
 
Враховано    
    -229- Кирильчук Є.І.
Щодо статті 27 проекту: вилучити з проекту порядки врегулювання суспільних відносин, як такі, що не є предметом регулювання цього Кодексу, зокрема, щодо порядку встановлення державних соціальних гарантій.
 
Відхилено    
    -230- Александровська А.О.
Пункт 4 статті 27 глави 4 розділу І доповнити словами "до врегулювання таких питань законом"
 
Враховано    
    -231- Ляшко О.В.
З частині 4 статті 27 вилучити слова: "та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено    
    -232- Сушкевич В.М.
У проекті пропонується врегулювати суспільні відносини, які не є предметом регулювання цього Кодексу (зокрема, щодо порядку встановлення державних соціальних гарантій (стаття 27).
 
Відхилено    
382. 5. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектів законів про внесення змін до закону про Державний бюджет України відбувається за окремими процедурами, визначеними цим Кодексом.
 
   5. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектів законів про внесення змін до закону про Державний бюджет України відбувається за окремими процедурами, визначеними цим Кодексом.
 
383. Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
 
   Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
 
384. 1. Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.
 
-233- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 1 статті 28 - викласти у такій редакції:
"1. Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.
Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:
1) Бюджетної декларації;
2) проекту закону про Державний бюджет України;
3) закону про Державний бюджет України з додатками, що є його невід’ємною частиною;
4) інформація про помісячний розпис бюджету;
5) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;
6) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
7) іншої інформації про виконання Державного бюджету України;
8) інформація про залишок гривневих коштів уряду на єдиному казначейському рахунку у Національному банку та залишки гривневих та коштів у іноземних валютах у комерційних банках України та інших країн.
Інформація про помісячний розпис бюджету оприлюднюється на вебсайті Міністерства фінансів України не пізніше тридцяти днів з дня вступу в силу закону про державний бюджет. У разі внесення змін до помісячного розпису бюджету Міністерство фінансів України оприлюднює інформацію про це на своєму вебстайті не пізніше останнього робочого дня місяця.
Інформація про залишок гривневих коштів уряду на єдиному казначейському рахунку у Національному банку та залишки гривневих коштів та коштів у іноземних валютах у комерційних банках України та інших країн станом на початок робочого дня розміщується щоденно у робочі дні на вебсайті Міністерства фінансів України")
Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59-61 цього Кодексу.";
 
Враховано частково (у частині першій цієї статті)  1. Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.
 
385. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:
 
-234- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці другому частини першої статті 28 слова "доступність для публікації" замінити словом "оприлюднення".
 
Враховано   Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення:
 
386. 1) Бюджетної декларації;
 
   1) Бюджетної декларації;
 
387. 2) проекту закону про Державний бюджет України;
 
   2) проекту закону про Державний бюджет України;
 
388. 3) закону про Державний бюджет України з додатками, що є його невід’ємною частиною;
 
   3) закону про Державний бюджет України з додатками, які є його невід’ємною частиною;
 
389. 4) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;
 
   4) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;
 
390. 5) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
 
   5) інформації про виконання зведеного бюджету України;
 
391. 6) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
 
   6) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
 
392. Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59-61 цього Кодексу.
 
-235- Мельник П.В.
Частину першу статті 28 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому, квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України розміщується на офіційному сайті Державного казначейства України"
 
Враховано   Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59-61 цього Кодексу. При цьому квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України розміщується на офіційному сайті Державного казначейства України.
 
393. 2. Бюджетна декларація підлягає обов’язковій публікації у газеті "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж через сім днів після її прийняття.
 
   2. Бюджетна декларація підлягає обов’язковій публікації у газеті "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж через сім днів після її прийняття.
 
394. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.
 
-236- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Викласти у редакції: "Проект закону про Державний бюджет України зі всіма додатками, які є його невід’ємною частиною, підлягає обов’язковій публікації в газеті "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.
 
Відхилено   Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті "Урядовий кур’єр" не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.
3. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки та кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.
 
    -237- Лук'янов В.В.
Статтю 28 доповнити частиною третьою такого змісту (з уточненням нумерації наступних частин):
"3. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів повинна містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки та кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням темпу їх зміни"
та у частині третій цієї статті слово "періодичних" замінити словом "квартальних".
 
Враховано    
395. 3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
 
-238- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 3 статті 28 - доповнити реченнями у такій редакції:
" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію на своєму вебсайті чи у місцевих газетах інформації про помісячний розпис місцевих бюджетів, оприлюднення якої здійснюється не пізніше ніж через 30 днів з дня прийняття бюджету Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. У разі внесення змін до помісячного розпису бюджету Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації оприлюднюють інформацію про це на своєму вебсайті чи у місцевих газетах не пізніше останнього робочого дня місяця";
 
Відхилено   4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
 
396. 4. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України ( в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"; місцевих бюджетів ( у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
 
   5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України ( в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"; місцевих бюджетів ( у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
 
397. Міністерство фінансів України за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.
 
   Міністерство фінансів України за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.
 
398. Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.
 
   Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.
 
399. Представлена інформація за кожною бюджетною програмою повинна містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорту бюджетної програми відповідно до встановлених вимог).
 
   Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорту бюджетної програми відповідно до встановлених вимог).
 
400. Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
 
   Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
 
401. Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.
 
   Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.
 
402. Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.
 
-239- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Статтю 28 - доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Інформація про усі здійснені видатки та одержувачів бюджетних коштів, крім тих, що вважаються таємними, у відповідності з положеннями статті 31 цього Кодексу, є відкритою та за жодних умов не може вважатись комерційною, приватною та закритою. Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, місцеві голови населених пунктів, головні розпорядники бюджетних коштів у десятиденний термін зобов’язані на вимогу українських громадян, політичних та громадських організацій, засобів масової інформації надати вичерпну інформацію щодо будь-яких видатків, здійснених за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів органів місцевого самоврядування. Відповідь з вичерпною інформацією надається шляхом надсилання листа або її оприлюдненням на вебсайті чи публікації у друкованих засобах масової інформації.
Вичерпною інформацією вважається така, що дозволяє визначити: повну назву та юридичний адрес постачальника, який надає товари та послуги за рахунок бюджетних коштів; наявність чи відсутність факту пов’язаності осіб між керівними особами розпорядника бюджетних коштів та постачальником, який надає ці товари та послуги; коли і де оприлюднювалась інформація про умови та час проведення тендеру, на якому визначався постачальник цих товарів та послуг; у разі не проведення відкритого тендеру чи проведення тендеру за участю одного учасника обґрунтування причин цього; ціну, умови, загальний обсяг товарів та послуг, якій надає постачальник за рахунок бюджетних коштів, та надання доказів, що запропонована ціна та умови були найкращими на момент проведення відкритого тендеру (укладання угоди у разі не проведення відкритого тендеру чи проведення тендеру за участю одного учасника).
На вимогу осіб, вказаних у першому абзаці цього пункту, повинна оприлюднюватись копія контракту з постачальником товарів та послуг, що купуються за рахунок бюджетних коштів";
 
Враховано частково (у частині першій цієї статті)  Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.
 
403. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
 
   ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
 
404. Розділ ІІ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 
   Розділ ІІ. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 
405. Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
-240- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
Звертаємо увагу на невідповідність назвам, визначеним у проекті цього Кодексу, проекту прийнятого Верховною Радою України в першому читанні проекту Податкового кодексу. Потребує узгодження положень з положеннями проекту Податкового кодексу.
 
Відхилено   Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
406. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 
   Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 
407. 1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66, 69 та 71 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.
 
-241- Шкутяк З.В.
Вилучити з тексту слова: "та 71";
 
Відхилено   1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69 та 71 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.
 
408. 2. До доходів загального фонду Державного бюджету України належать:
 
-242- Чорноволенко О.В.
Частину 2 статті 29 доповнити підпунктом 41.1 наступного змісту: "41.1) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім частини надходжень, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); ".
 
Відхилено   2. До доходів загального фонду Державного бюджету України належать:
 
    -243- Мірошниченко Ю.Р.
У частині другій статті 29 визначити виключний перелік доходів загального фонду Державного бюджету України.
 
Відхилено    
    -244- Шевчук О.Б.
Пункт 2 статті 29 узгодити з положеннями проекту Податкового кодексу України в частині визначення термінів "податок з доходів фізичних осіб", "акцизний збір", "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів", "збір за спеціальне водокористування".
 
Відхилено    
409. 1) податок на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 та пунктом 1 частини першої статті 71 цього Кодексу);
 
-245- Забарський В.В.
Ковалевська Ю.С.
Заблоцький В.П.
Пінчук А.П.
У пункті 1 частини другої статті 29 слова " (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 та пунктом 1 частини першої статті 71 цього Кодексу)" замінити словами " (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 та пунктами 1 та 11 частини першої статті 71 цього Кодексу)"
 
Відхилено   1) податок на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 та пунктом 1 частини першої статті 71 цього Кодексу);
 
    -246- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: 1) 80 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом 1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
Відхилено    
410. 2) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення (крім збору, визначеного пунктом 2 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 66 цього Кодексу);
 
-247- Жебрівський П.І.
Пункти 2, 3 і 4 частини першої статті 29 викласти у такій редакції:
"2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення);
4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення".
 
Враховано   2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 
411. 3) збір за спеціальне водокористування (крім збору, визначеного пунктом 3 частини першої статті 64 та пунктом 3 частини першої статті 66 цього Кодексу);
 
   3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення);
 
412. 4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення (крім плати, визначеної пунктом 4 частини першої статті 64 та пунктом 4 частини першої статті 66 цього Кодексу);
 
   4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення;
 
413. 5) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   5) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
414. 6) податок на додану вартість (крім податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
-248- Забарський В.В.
Ковалевська Ю.С.
Заблоцький В.П.
Пінчук А.П.
У пункті 6 частини другої статті 29 слова " (крім податку, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України)" замінити словами " (крім податку, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України, та податку, визначеного пунктом 11 частини першої статті 71 цього Кодексу)"
 
Відхилено   6) податок на додану вартість (крім податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
415. 7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім збору, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім збору, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
416. 8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
417. 9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, визначеної у частині першій статті 64 та у частинах першій і другій статті 66 цього Кодексу);
 
   9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, визначеної у частині першій статті 64 та у частинах першій і другій статті 66 цього Кодексу);
 
418. 10) ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   10) ввізне мито (крім мита, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
419. 11) вивізне мито;
 
   11) вивізне мито;
 
420. 12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України (крім частини коштів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України (крім частини коштів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
421. 13) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;
 
   13) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України), та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;
 
422. 14) кошти від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України;
 
-249- Лук'янов В.В.
Підпункт 14 частини другої статті 29 викласти в редакції:
"14) кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України".
 
Враховано   14) кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України";
 
423. 15) відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей;
 
   15) відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей;
 
424. 16) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 
   16) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 
425. 17) кошти, отримані закордонними дипломатичними установами України як плата за розміщення належних їм бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків;
 
   17) кошти, отримані закордонними дипломатичними установами України як плата за розміщення належних їм бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків;
 
426. 18) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
 
   18) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
 
427. 19) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
 
-250- Чорноволенко О.В.
У пункті 19 частини 2 статті 29 вилучити наступне речення " (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України)"
 
Відхилено   19) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
 
428. 20) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 
   20) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 
429. 21) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
 
   21) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
 
430. 22) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до законодавства (крім штрафів, визначених пунктами 11, 12 і 13 частини першої статті 69 цього Кодексу, та штрафів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
-251- Полохало В.І.
У статті 29 пункту 2 підпункту 22 доцільно заборонити планування штрафів та санкцій як доходів бюджету; такі надходження можуть рахуватися як понад планові.
 
Відхилено   22) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до законодавства (крім штрафів, визначених пунктами 11, 12 і 13 частини першої статті 69 цього Кодексу, та штрафів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
431. 23) виконавчий збір, стягнутий органами державної виконавчої служби (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   23) виконавчий збір, стягнутий органами державної виконавчої служби (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
432. 24) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім частини орендної плати за користування майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   24) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім частини орендної плати за користування майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
433. 25) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
 
   25) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
 
434. 26) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
 
   26) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
 
435. 27) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;
 
   27) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;
 
436. 28) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності (крім платежів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   28) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності (крім платежів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
437. 29) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду; скарбів, які є пам’ятками історії та культури; майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;
 
   29) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду; скарбів, які є пам’ятками історії та культури; майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;
 
438. 30) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;
 
   30) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;
 
439. 31) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;
 
   31) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;
 
440. 32) плата за виділення номерного ресурсу;
 
   32) плата за виділення номерного ресурсу;
 
441. 33) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);
 
   33) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);
 
442. 34) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
 
   34) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
 
443. 35) надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (крім частини надходжень, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   35) надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях (крім частини надходжень, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
444. 36) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
 
-252- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Текст пункту 36 частини другої статті 29 викласти у такій редакції: "кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету".
 
Враховано   36) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
 
445. 37) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
 
   37) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
 
446. 38) портовий (адміністративний) збір (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   38) портовий (адміністративний) збір (крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
447. 39) плата за надання державних гарантій та користування кредитами (позиками), залученими державою;
 
   39) плата за надання державних гарантій та користування кредитами (позиками), залученими державою;
 
448. 40) плата за користування кредитом з державного бюджету (крім плати, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
   40) плата за користування кредитом з державного бюджету (крім плати, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
449. 41) кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, отриманих державною установою, уповноваженою на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 
   41) кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, отриманих державною установою, уповноваженою на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 
450. 42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
   42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
451. 43) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
 
   43) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);
 
452. 44) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
 
   44) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
 
453. 45) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів;
 
   45) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів;
 
454. 46) інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету.
 
   46) інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету.
 
455. 3. Якщо законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального фонду визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.
 
   3. Якщо законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального фонду визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.
 
456. 4. Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету України визначається законом про Державний бюджет України.
 
   4. Склад доходів спеціального фонду Державного бюджету України визначається законом про Державний бюджет України.
 
457. 5. Закон про Державний бюджет України у виняткових випадках може відносити на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального фонду Державного бюджету України (або їх частину), які визначені частиною другою цієї статті, до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
-253- Кирильчук Є.І.
Щодо статті 29 проекту: визначити у частині 5 проекту перелік виняткових випадків, при яких відносяться на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального фонду Державного бюджету України (або їх частина), які визначені частиною 2 цієї статті, до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
Відхилено   5. Закон про Державний бюджет України у виняткових випадках може відносити на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального фонду Державного бюджету України (або їх частину), які визначені частиною другою цієї статті, до спеціального фонду Державного бюджету України.
 
458. Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
 
   Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
 
459. 1. Видатки та кредитування Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтею 87 цього Кодексу.
 
   1. Видатки та кредитування Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтею 87 цього Кодексу.
 
460. 2. Джерелами формування загального фонду Державного бюджету України у частині кредитування є:
 
   2. Джерелами формування загального фонду Державного бюджету України у частині кредитування є:
 
461. 1) надходження внаслідок стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, кредитами з державного бюджету, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України;
 
   1) надходження внаслідок стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, кредитами з державного бюджету, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України;
 
462. 2) повернення кредитів, наданих з державного бюджету, що не мають цільового призначення;
 
   2) повернення кредитів, наданих з державного бюджету, що не мають цільового призначення;
 
463. 3) повернення кредитів до державного бюджету, наданих для реалізації інвестиційних програм (проектів) за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.
 
   3) повернення кредитів до державного бюджету, наданих для реалізації інвестиційних програм (проектів) за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.
 
464. 3. Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині кредитування визначаються законом про Державний бюджет України.
 
   3. Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині кредитування визначаються законом про Державний бюджет України.
 
465. Стаття 31. Таємні видатки
 
   Стаття 31. Таємні видатки
 
466. 1. Державний бюджет України повинен містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, пов’язаних з державною таємницею (таємних видатків).
 
   1. Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, пов’язаних з державною таємницею (таємних видатків).
 
467. 2. Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.
 
   2. Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.
 
468. 3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.
 
   3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.
 
469. 4. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
 
   4. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
 
470. 5. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому пленарному засіданні.
 
   5. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому пленарному засіданні.
 
471. Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
472. Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
 
-254- Полохало В.І.
У статті 32 в бюджетному циклі не визначена чітко роль і відповідальність Міністерства економіки України, а також головних розпорядників коштів.
 
Відхилено   Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
 
473. 1. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.
 
-255- Коновалюк В.І.
у статті 32 частину першу доповнити такими словами "і відповідає за реалістичність планування його показників";
 
Відхилено   1. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.
 
474. 2. Міністерство фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, відповідно до статті 21 цього Кодексу.
 
-256- Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
У частині другій статті 32 слова і цифри "відповідно до статті 21 цього Кодексу" виключити.
 
Враховано   2. Міністерство фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
    -257- Коновалюк В.І.
статтю 32 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Міністр економіки України забезпечує складання прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період і несе безпосередню відповідальність за його повноту та реалістичність; "
 
Відхилено    
475. 3. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди та аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах визначає загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
-258- Кирильчук Є.І.
Уточнити в частині 3 статті 32 проекту тривалість попередніх бюджетних періодів, за які має здійснюватися аналіз виконання бюджету.
 
Відхилено   3. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди та аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах визначає загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 
    -259- Мірошниченко Ю.Р.
У частині третій статті 32 слово "індикативних" виключити.
 
Відхилено    
    -260- Коновалюк В.І.
частину третю статті 32 вважати частиною четвертою і доповнити таким реченням: "Міністр фінансів України несе безпосередню відповідальність за реалістичність планування надходжень та витрат бюджету, а також за відповідність планових бюджетних показників основним прогнозним макропоказникам економічного і соціального розвитку України";
 
Відхилено    
    -261- Коновалюк В.І.
статтю 32 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:
1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;
2) проект кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період";
 
Відхилено    
476. Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
-262- Коновалюк В.І.
статтю 33 викласти у такій редакції:
"Стаття 33. Підготовка, розгляд та прийняття Бюджетної резолюції
1.Кабінет Міністрів України до 5 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України проект Бюджетної резолюції.
2. Проект Бюджетної резолюції обов'язково повинен містити положення щодо:
1) прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, прогнозованого обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття та інших макропоказників, на основі яких грунтується проект Бюджетної резолюції;
2) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України (у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту та в абсолютному значенні);
3) граничного обсягу державного боргу (в абсолютному значенні) та його структури;
4) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України (у фіксованому розмірі);
5) прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету, у тому числі державного бюджету, за основними видами доходів у розрізі податків і зборів (обов'язкових платежів);
6) питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України (у тому числі по загальному фонду) і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів; розрахункового обсягу витрат місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у розрізі галузей;
7) Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів;
8) пропозицій щодо поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди на наступний бюджетний період;
9) розміру мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період, прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період та рівня його забезпечення.
3. У разі потреби внесення змін до законодавства для реалізації бюджетної політики на наступний бюджетний період Кабінет Міністрів України доповнює проект Бюджетної резолюції положеннями щодо необхідних змін та подає разом з проектом Бюджетної резолюції відповідні законопроекти. За таких умов показники проекту Бюджетної резолюції формуються за діючим законодавством та виходячи з пропозицій його змін.
4. Разом з проектом Бюджетної резолюції надається пояснювальна записка з обгрунтуваннями та розрахунками щодо всіх положень, визначених частиною другою статті 33 цього Кодексу.
5. Бюджетна резолюція оформляється у повній відповідності з пунктами, визначеними частиною другою статті 33 цього Кодексу.
6. Розгляд і прийняття проекту Бюджетної резолюції Верховною Радою України відбувається у двох читаннях.
7. Перше читання проекту Бюджетної резолюції відбувається не пізніше, ніж у тижневий термін після подання Кабінетом Міністрів України проекту Бюджетної резолюції до Верховної Ради України і починається з доповіді Міністра фінансів України та співдоповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо цього проекту.
В обговоренні проекту Бюджетної резолюції беруть участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, народні депутати України, Голова Рахункової палати, які представляють свої пропозиції і зауваження до проекту Бюджетної резолюції стосовно положень, визначених частиною другою статті 33 цього Кодексу.
За наслідками обговорення проект Бюджетної резолюції приймається за основу (в першому читанні) і передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на доопрацювання до другого читання з урахуванням пропозицій і зауважень, представлених при обговоренні.
8. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету разом з Кабінетом Міністрів України у двотижневий термін доопрацьовують проект Бюджетної резолюції до другого читання, враховуючи пропозиції і
зауваження, представлені під час розгляду цього проекту у першому читанні.
Друге читання проекту Бюджетної резолюції починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України щодо доопрацювання проекту Бюджетної резолюції.
Після доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна Рада України проводить голосування по проекту Бюджетної резолюції в цілому. У разі, якщо проект Бюджетної резолюції не приймається в цілому, проводиться голосування по кожному з пунктів проекту Бюджетної резолюції.
Бюджетна резолюція приймається Верховною Радою України до ЗО квітня року, що передує плановому";
 
Відхилено   Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
477. 1. Міністерство фінансів України разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період у вигляді проекту Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період (далі ( Бюджетна декларація) та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд до Кабінету Міністрів України.
 
-263- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 33 речення "до 20 березня року" замінити реченням "до 20 лютого року".
 
Відхилено   1. Міністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період у вигляді проекту Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період (далі ( Бюджетна декларація) та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд до Кабінету Міністрів України.
 
478. 2. Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік та до 1 квітня року, що передує плановому, ( проект кошторису доходів та витрат Національного банку України на наступний рік, які використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України.
 
-264- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 33 речення "до 15 березня року" замінити реченням "до 15 лютого року".
 
Відхилено   2. Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік та до 1 квітня року, що передує плановому, ( проект кошторису доходів та витрат Національного банку України на наступний рік, які використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України.
 
479. 3. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію, яка є основою для розроблення проекту закону про Державний бюджет України, та у триденний строк подає її до Верховної Ради України.
 
-265- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 33 речення "не пізніше 1 квітня року" замінити реченням "не пізніше 1 березня року";
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію, яка є основою для розроблення проекту закону про Державний бюджет України, та у триденний строк подає її до Верховної Ради України.
 
480. 4. Бюджетна декларація ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та інших прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку і містить положення щодо:
 
   4. Бюджетна декларація ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та інших прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку і містить положення щодо:
 
481. 1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття);
 
   1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття);
 
482. 2) основних завдань бюджетної політики, зокрема граничного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 
-266- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 2 частини четвертої статті 33 слова "частки ' прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України" виключити.
 
Відхилено   2) основних завдань бюджетної політики, зокрема граничного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 
483. 3) пріоритетних завдань податкової політики;
 
   3) пріоритетних завдань податкової політики;
 
484. 4) реалізації пріоритетних державних (цільових) програм;
 
   4) реалізації пріоритетних державних (цільових) програм;
 
485. 5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
 
   5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
 
486. 6) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України.
 
   6) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України.
 
487. 5. Не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, на пленарному засіданні Верховної Ради України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю щодо представлення Бюджетної декларації виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України.
 
-267- Деркач М.І.
Жебрівський П.І.
У частині п’ятій статті 33 цифри і слово "15 квітня" замінити цифрами і словом "30 квітня".
 
Враховано   5. Не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, на пленарному засіданні Верховної Ради України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю щодо представлення Бюджетної декларації виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України.
 
    -268- Чорноволенко О.В.
У частині 5 статті 33 речення "не пізніше 15 квітня року" замінити реченням "не пізніше 1 квітня року";
 
Відхилено    
488. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про Рекомендації парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 
-269- Александровська А.О.
Частину другу пункту 5 статті 33 глави 6 розділу ІІ доповнити реченням такого змісту: "Такі Рекомендації враховуються Кабінетом Міністрів України при складанні проекту Державного бюджету України".
 
Враховано   За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про Рекомендації парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Такі Рекомендації враховуються Кабінетом Міністрів України при складанні проекту Державного бюджету України.
 
489. Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів
 
   Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів
 
490. 1. Для підготовки проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів у терміни, визначені Міністерством фінансів України.
 
   1. Для підготовки проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів у терміни, визначені Міністерством фінансів України.
 
491. 2. Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
 
   2. Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
 
492. Стаття 35. Складання бюджетного запиту
 
   Стаття 35. Складання бюджетного запиту
 
493. 1. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання до Міністерства фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.
 
-270- Лук'янов В.В.
Статтю 35 проекту закону доповнити частиною другою в наступній редакції:
"2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків розмірів витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів)."
При цьому, частину другу статті 35 вважати частиною третьою.
 
Враховано   1. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.
2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів).
 
494. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.
 
   3. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.
 
495. Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України
 
   Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України
 
496. 1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
497. 2. На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України.
 
   2. На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України.
 
498. 3. Міністерство фінансів України під час підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.
 
   3. Міністерство фінансів України під час підготовки проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначеного проекту, який подається Кабінету Міністрів України.
 
499. Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України
 
   Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України
 
500. 1. Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів України для розгляду проект закону про Державний бюджет України та вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.
 
   1. Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів України для розгляду проект закону про Державний бюджет України та вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.
 
501. 2. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.
 
-271- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 37 вилучити речення "та Президенту України".
 
Відхилено   2. Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.
 
502. 3. Кабінет Міністрів України в одноденний строк після прийняття постанови щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає Раді національної безпеки і оборони України проект цього закону по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
 
-272- Чорноволенко О.В.
Частину 3 статті 37 вилучити.
 
Відхилено   3. Кабінет Міністрів України протягом одного дня після прийняття постанови про схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає Раді національної безпеки і оборони України цей проект закону по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
 
503. Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються
 
   Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються
 
504. 1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:
 
   1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:
 
505. 1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка повинна містити:
 
   1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має містити:
 
506. а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;
 
   а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;
 
507. б) оцінку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;
 
   б) оцінку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;
 
508. в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків та кредитування за бюджетною класифікацією. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
 
-273- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Перше речення підпункту "в" пункту 1 частини першої статі 38 доповнити словами " (функціональною, відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, економічною класифікацією видатків бюджету)".
 
Враховано   в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків та кредитування за бюджетною класифікацією (функціональною, відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, економічною класифікацією видатків бюджету). Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
 
509. г) інформацію щодо реалізації Бюджетної декларації та врахування Рекомендацій парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 
   г) інформацію щодо реалізації Бюджетної декларації та врахування Рекомендацій парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 
510. ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
 
   ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
 
511. детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;
 
   детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;
 
512. базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;
 
   базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;
 
513. детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за функціями та видами місцевих бюджетів;
 
   детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за функціями та видами місцевих бюджетів;
 
514. детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнта вирівнювання;
 
   детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнта вирівнювання;
 
515. розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками;
 
   розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомоги з детальними фінансовими та кількісними показниками;
 
516. д) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов’язання, графіка його погашення, обсягів та умов державних запозичень;
 
   д) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов’язання, графіка його погашення, обсягів та умов державних запозичень;
 
517. е) інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України;
 
   е) інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України;
 
518. є) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення;
 
-274- Лук'янов В.В.
Пункт 1 частини першої статті 38 проекту закону доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) розрахунки обсягів компенсацій за рахунок коштів державного бюджету втрат суб’єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг".
 
Враховано   є) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення;
ж) розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб’єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг;
 
519. 2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
 
   2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
 
520. 3) перелік пільг з податків і зборів (обов’язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
 
   3) перелік пільг з податків і зборів (обов’язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
 
521. 4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України;
 
-275- Мельник П.В.
У частині першій пункт 4) статті 38 доповнити такими словами: "а також розрахункові показники видатків Державного бюджету України, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення програм, за умови реалізації цих програм протягом більше як одного бюджетного періоду; "
 
Враховано в іншій редакції (у статті 21 та пункті 7 частини 1 статті 38)  4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України;
 
522. 5) зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов’язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов’язань, включаючи обсяги видатків на обслуговування державного боргу;
 
   5) зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов’язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов’язань, включаючи обсяг видатків на обслуговування державного боргу;
 
523. 6) програма державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді. Програма державних запозичень на наступний бюджетний період повинна включати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорів;
 
-276- Мельник П.В.
У пункті 6) частини 1 статті 38 слово "програма" замінити словом "план"
 
Враховано   6) план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді. План державних запозичень на наступний бюджетний період має включати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорів;
 
    -277- Чорноволенко О.В.
Кирильчук Є.І.
Доповнити підпунктом 6.1 частину 1 статті 38 наступного змісту: "6.1) перелік головних розпорядників коштів державного бюджету, включених до проекту закону про Державний бюджет України; "
 
Відхилено    
524. 7) проект прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
 
-278- Чорноволенко О.В.
У пункті 7 частини 1 статті 38 вилучити наступне речення "підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу".
 
Відхилено   7) прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
 
    -279- Лук'янов В.В.
У пункті 7 частини першої статті 38 слова "проект прогнозу" замінити словами "прогноз".
 
Враховано    
525. 8) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;
 
   8) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;
 
526. 9) проекти бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 
-280- Пінчук А.П.
Гривковський В.О.
Хара В.Г.
Сенченко А.В.
Шевчук О.Б.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
пункт 9 частини першої статті 38 виключити.
 
Враховано      
    -281- Чорноволенко О.В.
Підпункт 9 частини 1 статті 38 доповнити наступним реченням: "які створюються за рахунок податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до закону"
 
Відхилено    
    -282- Кирильчук Є.І.
Пункт 9 частини першої статті 38 викласти у наступній редакції:
"9) проект бюджету Пенсійного фонду України".
 
Враховано частково (у частині виключення положень щодо фондів соцстрахування)   
527. 10) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України на підставі бюджетних запитів за формою, визначеною Міністерством фінансів України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету);
 
   9) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України на підставі бюджетних запитів за формою, визначеною Міністерством фінансів України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету);
 
528. 11) протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування;
 
-283- Лук'янов В.В.
Частину першу статті 38 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) інформацію щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки та оборони України до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України (із відповідними вмотивованими обґрунтуваннями)";
пункт 12 цієї частини вважати відповідно пунктом 13.
 
Враховано   10) протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування;
11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України (з вмотивованим обґрунтуванням);
12) інформація щодо залучення довгострокових (більше одного року) кредитів (позик), надання гарантій, набуття прав поручителя за такими зобов’язаннями державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами, у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв);
 
    -284- Давиденко А.А.
Доповнити частину 1 Статті 38 пунктом такого змісту:
" інформацію щодо довгострокових (більше одного року) запозичень, надання гарантій, набуття прав поручителя боргових зобов’язань державних підприємств, в тому числі господарських товариств, у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій.";
 
Враховано в уточненій редакції (з метою узгодження з підпунктом 5 статті 12 Прикінцевих положень)   
529. 12) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.
 
   13) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.
 
530. У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України подає розрахунки відповідно до вимог підпункту "ґ" пункту 1 цієї частини статті.
 
   У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України подає розрахунки відповідно до вимог підпункту "ґ" пункту 1 цієї частини статті.
 
531. 2. Законом про Державний бюджет України визначаються:
 
   2. Законом про Державний бюджет України визначаються:
 
532. 1) загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
   1) загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
533. 2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному бюджетному періоді і державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій відповідно до статті 17 цього Кодексу;
 
   2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у відповідному бюджетному періоді і державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг надання державних гарантій, а також повноваження щодо цих гарантій відповідно до статті 17 цього Кодексу;
 
534. 3) доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);
 
   3) доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);
 
535. 4) фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);
 
   4) фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до закону);
 
536. 5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (у додатках до закону);
 
-285- Чорноволенко О.В.
У пункті 5 частини 2 статті 38 речення "видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку" на речення "видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та видатків розвитку"
 
Відхилено   5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (у додатках до закону);
 
537. 6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону);
 
   6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону);
 
538. 7) розмір оборотного залишку коштів державного бюджету;
 
   7) розмір оборотного залишку коштів державного бюджету;
 
539. 8) розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;
 
   8) розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;
 
540. 9) розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період;
 
   9) розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період;
 
541. 10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону);
 
   10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону);
 
542. 11) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
 
   11) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
 
543. 3. Видатки та кредитування проекту закону про Державний бюджет України за головними розпорядниками коштів державного бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.
 
-286- Коновалюк В.І.
Статтю 38 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. На запити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Кабінет Міністрів України повинен надавати додаткові матеріали щодо проекту закону про Державний бюджет України"
 
Враховано в іншій редакції (у частині 2 статті 109)  3. Видатки та кредитування проекту закону про Державний бюджет України за головними розпорядниками коштів державного бюджету мають бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.
 
544. Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
-287- Лук'янов В.В.
У назві глави 7 слово "прийняття" замінити словом "затвердження".
 
Враховано   Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
    -288- Сушкевич В.М.
Законопроектом значно обмежуються повноваження Верховної Ради України щодо бюджетного процесу порівняно з чинною редакцією. Зокрема, не передбачається можливість відхилення законопроекту про Державний бюджет України (стаття 39), скасовується можливість доопрацювання Комітетом Верховної Ради з питань бюджету проекту Закону України про Державний бюджет України після другого читання та розгляд його у третьому читанні. Замість цього, у випадку неможливості прийняття закону під час другого читання, пропонується процедура перенесення голосування (стаття 43).
 
Відхилено    
545. Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України
 
-289- Кирильчук Є.І.
Чорноволенко О.В.
Статтю 39 доповнити частинами 2-4 наступного змісту:
«2. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам цього Кодексу, а також про врахування Рекомендацій Верховної Ради України з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період, прийнятим згідно із статтею 33 цього Кодексу.
3. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу та неврахування Рекомендацій Верховної Ради України з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період.
4. У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України згідно з частиною третьою цієї статті Кабінет Міністрів України зобов’язаний у тижневий строк з дня набрання чинності таким рішенням повторно подати проект закону про Державний бюджет України з обґрунтуванням внесених змін. Міністр фінансів України повторно представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше ніж через три дні після його повторного подання до Верховної Ради України. У такому разі строки підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України у першому та другому читаннях збільшуються на п’ять календарних днів».
 
Відхилено   Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України
 
    -290- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
Карпук В.Г.
Статтю 39 залишити в чинній редакції.
Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України
1. Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам цього Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.
2. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.
3. У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін, пов'язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України.
 
Відхилено    
546. 1. Не пізніше ніж через п’ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-291- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 39 доповнити текстом такого змісту:
«Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам цього Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та рекомендаціям Верховної Ради України прийнятим згідно статті 33 цього Кодексу.».
 
Відхилено   1. Не пізніше ніж через п’ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
    -292- Жебрівський П.І.
Статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. На цьому пленарному засіданні Верховної Ради України головні розпорядники коштів державного бюджету представляють завдання, заходи та очікувані результати виконання бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України".
 
Відхилено    
547. Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання
 
   Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання
 
548. 1. Після представлення проекту закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому, народні депутати України, депутатські фракції та комітети Верховної Ради України, Рахункова палата розглядають проект закону про Державний бюджет України та подають Комітету Верховної Ради України з питань бюджету свої пропозиції до нього з урахуванням вимог частини другої цієї статті.
 
-293- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці першому частини першої статті 40 слова "Рахункова палата" виключити.
 
Враховано   1. Після представлення проекту закону про Державний бюджет України народні депутати України, депутатські фракції та комітети Верховної Ради України розглядають проект закону про Державний бюджет України та не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, подають Комітету Верховної Ради України з питань бюджету свої пропозиції до нього з урахуванням вимог частини другої цієї статті.
 
549. Після 1 жовтня року, який передує плановому, припиняється прийняття Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету таких пропозицій.
 
-294- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити частину першу статті 40 новим абзацом такого змісту:
«Рахункова палата, за дорученням Верховної Ради України, проводить експертизу представленого проекту закону про Державний бюджет України і до 1 жовтня подає висновки щодо нього Комітету Верховної Ради України з питань бюджету».
 
Враховано   Після 1 жовтня року, що передує плановому, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету припиняє прийняття пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України.
Рахункова палата за дорученням Верховної Ради України проводить експертизу представленого проекту закону про Державний бюджет України і до 1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
 
550. 2. Пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень Державного бюджету України мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Жодна з таких пропозицій та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України не повинні призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України.
 
   2. Пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень Державного бюджету України мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Жодна з таких пропозицій та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України.
 
551. Не допускається внесення пропозицій щодо змін до прогнозу доходів та фінансування бюджету, крім випадку, коли за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України та Рахункової палати виявлені неточності в їх розрахунку.
 
   Не допускається внесення пропозицій щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету, крім випадку, коли за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України та Рахункової палати виявлені неточності в його розрахунку.
 
552. Якщо принаймні одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не приймається.
 
   Якщо принаймні одна з вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не приймається.
 
553. 3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року, який передує плановому, спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України і готує Висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити, і приймає з цього приводу відповідне рішення. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
 
-295- Сушкевич В.М.
У частині третій статті 40 після слів "мають бути збалансованими" доповнити словами "і погодженими з відповідним профільним комітетом за напрямками використання коштів".
 
Відхилено   3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України і готує Висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити, і приймає з цього приводу відповідне рішення. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
 
    -296- Коновалюк В.І.
частину третю статті 40 доповнити таким реченням: "Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України мають узгоджуватися із положеннями Бюджетної резолюції";
 
Відхилено    
554. 4. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України, а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи розповсюджуються серед народних депутатів України не пізніше ніж за два дні до розгляду проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
   4. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України, а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи поширюється серед народних депутатів України не пізніше ніж за два дні до розгляду проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
555. Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні
 
   Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні
 
556. 1. Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України. В обговоренні цього питання беруть участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, народні депутати України, уповноважені представники Кабінету Міністрів України та Рахункової палати.
 
   1. Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України. В обговоренні цього питання беруть участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, народні депутати України, уповноважені представники Кабінету Міністрів України та Рахункової палати.
 
557. 2. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України голосуються в цілому.
 
   2. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України приймаються в цілому.
 
558. Якщо позитивне рішення не прийнято, проводиться постатейне голосування. Під час постатейного голосування розглядаються пропозиції, які Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету пропонується відхилити і на розгляді яких наполягають їх автори.
 
-297- Александровська А.О.
В абзаці другий пункту 2 статті 41 глави 7 розділу ІІ викласти в редакції:
перше речення доповнити словами "Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України";
друге речення після слова "відхилити" доповнити словами "у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи".
 
Враховано   Якщо позитивне рішення не прийнято, проводиться постатейне голосування Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України. Під час постатейного голосування розглядаються пропозиції, які у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує відхилити, але на розгляді яких наполягають їх автори.
 
559. Показники бюджету, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
 
   Показники бюджету, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
 
560. Якщо під час постатейного голосування Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада України приймає рішення про перенесення голосування щодо прийняття цих Висновків та пропозицій в цілому для забезпечення збалансування показників бюджету.
 
   Якщо внаслідок постатейного голосування Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада України приймає рішення про перенесення голосування щодо прийняття Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України в цілому для забезпечення збалансування показників бюджету.
 
561. 3. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому.
 
   3. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому.
 
562. Прийняття рішення щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні. Схвалені Верховною Радою України Висновки та пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України.
 
-298- Александровська А.О.
У другому реченні абзацу другого пункту 3 статті 41 глави 7 розділу ІІ слова «Комітету Верховної Ради України з питань бюджету» замінити словами «до проекту закону про Державний бюджет України».
 
Враховано   Прийняття Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні. Схвалені Верховною Радою України Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України.
 
563. Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України до другого читання
 
   Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України до другого читання
 
564. 1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у двотижневий строк готує і подає до Верховної Ради України не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, проект закону про Державний бюджет України, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування із вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих пропозицій.
 
-299- Давиденко А.А.
Частину 1 Статті 42 викласти в редакції:
”1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених фракціями представників Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у двотижневий строк готує і подає до Верховної Ради України не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, проект закону про Державний бюджет України, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування із вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих пропозицій.”;
 
Відхилено   1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у двотижневий строк готує і подає до Верховної Ради України не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, проект закону про Державний бюджет України, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування із вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих пропозицій.
 
565. 2. Підготовлений до другого читання проект закону про Державний бюджет України повинен містити текстові статті та показники, які пропонувалися Кабінетом Міністрів України в першому читанні або схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. Якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті та показники бюджету, до них додається детальне обґрунтування їх необхідності.
 
   2. Підготовлений до другого читання проект закону про Державний бюджет України має містити текстові статті та показники, які пропонувалися Кабінетом Міністрів України в першому читанні або схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. Якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті та показники бюджету, до них додається детальне обґрунтування їх необхідності.
 
566. Показники бюджету можуть бути змінені у разі, якщо основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, що покладені Кабінетом Міністрів України в основу проекту Державного бюджету України, змінилися на час його розгляду в другому читанні.
 
   Показники бюджету можуть бути змінені у разі, якщо основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені Кабінетом Міністрів України в основу проекту Державного бюджету України, змінилися на час його розгляду в другому читанні.
 
567. 3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, аналізує стан врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради України та за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 
-300- Коновалюк В.І.
у статті 42 частину четверту викласти у такій редакції:
"3. Після внесення до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за участю Кабінету Міністрів України готує висновки щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні";
 
Відхилено   3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, аналізує стан врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради України та за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 
568. Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні
 
-301- Кирильчук Є.І.
В статті 43 проекту залишити виступ голови Комітету з питань бюджету при доопрацюванні державного бюджету після другого читання та розгляд в третьому читанні.
 
Відхилено   Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні
 
569. 1. Під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій щодо змін до проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються, крім пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (у тому числі висновків щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України у підготовленому законопроекті до другого читання).
 
   1. Під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій щодо змін до проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються, крім пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (у тому числі висновків щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України у підготовленому до другого читання законопроекті).
 
570. 2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо підготовленого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає пропозиції Комітету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (у тому числі висновки щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України у підготовленому законопроекті до другого читання).
 
   2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо підготовленого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає пропозиції Комітету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (у тому числі висновки щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України у підготовленому до другого читання законопроекті).
 
571. 3. Друге читання відбувається не пізніше 20 листопада року, що передує плановому, і передбачає голосування проекту закону про Державний бюджет України в цілому як закону.
 
-302- Коновалюк В.І.
у частині третій статті 43 слова і цифри "не пізніше 20 листопада" замінити словами і цифрами "не пізніше 15 листопада (20 листопада, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)";
 
Відхилено   3. Друге читання відбувається не пізніше 20 листопада року, що передує плановому, і передбачає голосування проекту закону про Державний бюджет України в цілому як закону.
 
    -303- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 3 статті 43 - викласти у такій редакції:
«3. Друге читання відбувається не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.
Під час постатейного голосування розглядаються лише пропозиції, які містилися у Бюджетних висновках Верховної Ради України і не враховані Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання, нові пропозиції, внесені Кабінетом Міністрів України при підготовці цього законопроекту до другого читання, а також пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
За результатами постатейного голосування Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України в цілому як закон із дотриманням збалансованості показників бюджету. Якщо під час постатейного голосування показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада України приймає рішення про перенесення голосування щодо прийняття цього законопроекту в цілому як закону для забезпечення збалансування показників бюджету.»;
 
Відхилено    
572. Якщо позитивне рішення не прийнято, проводиться постатейне голосування. Під час постатейного голосування розглядаються лише пропозиції, які містилися у Бюджетних висновках Верховної Ради України і не враховані Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання, нові пропозиції, внесені Кабінетом Міністрів України при підготовці цього законопроекту до другого читання, а також пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 
-304- Александровська А.О.
Абзац другий пункту 3 статті 43 глави 7 розділу ІІ викласти в редакції:
«Якщо позитивне рішення не прийнято, проводиться постатейне голосування пропозицій, які містилися у Бюджетних висновках Верховної Ради України і не враховані Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання, нових пропозицій, внесених Кабінетом Міністрів України при підготовці цього законопроекту до другого читання, а також пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні».
 
Враховано   Якщо позитивне рішення не прийнято, проводиться постатейне голосування пропозицій, які містилися у Бюджетних висновках Верховної Ради України і не враховані Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання, нових пропозицій, внесених Кабінетом Міністрів України при підготовці цього законопроекту до другого читання, а також пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 
573. За результатами постатейного голосування Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України в цілому як закон із дотриманням збалансованості показників бюджету. Якщо під час постатейного голосування показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада України приймає рішення про перенесення голосування щодо прийняття цього законопроекту в цілому як закону для забезпечення збалансування показників бюджету.
 
-305- Давиденко А.А.
Частину 3 Статті 43 доповнити абзацом такого змісту:
”В разі перенесення голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України в цілому як закону для забезпечення збалансування показників бюджету Комітет Верховної Ради України з питань бюджету надає свої пропозиції по збалансуванню та вносить їх на розгляд Верховної Ради України протягом тижня.”
 
Відхилено   За результатами постатейного голосування Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України в цілому як закон з дотриманням збалансованості показників бюджету. Якщо внаслідок постатейного голосування показники бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада України приймає рішення про перенесення голосування щодо прийняття цього законопроекту в цілому як закону для забезпечення збалансування показників бюджету.
 
    -306- Кирильчук Є.І.
У статті 43 проекту скасувати процедуру перенесення голосування при неможливості прийняття закону під час другого читання проекту Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено    
    -307- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
Незрозумілим є скасування процедури розгляду проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні - стаття 43 Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено    
574. 4. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.
 
   4. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.
 
575. Стаття 44. Набрання чинності законом про Державний бюджет України
 
-308- Лук'янов В.В.
Статтю 44 викласти після статті 45, змінивши нумерацію обох статей та внести такі зміни:
частину першу доповнити словами і цифрою "з урахуванням положень статті 3 цього Кодексу";
доповнити частиною другою такого змісту: "2. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду"
 
Враховано      
576. 1. Закон про Державний бюджет України набирає чинності з 1 січня відповідного бюджетного періоду.
 
-309- Кирильчук Є.І.
Чорноволенко О.В.
До статті 44 проекту додати пункт в наступній редакції: "Якщо прийняття закону про Державний бюджет України та/або його підписання в установленому порядку Головою Верховної Ради України, Президентом України відбулося після 1 січня відповідного бюджетного періоду, закон про Державний бюджет України набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з першого дня відповідного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України".
 
Відхилено      
    -310- Жебрівський П.І.
Статтю 44 доповнити частиною другою такого змісту: "2. Закон про Державний бюджет України, прийнятий та/або підписаний в установленому порядку Головою Верховної Ради України, Президентом України після 1 січня відповідного бюджетного періоду, набирає чинності з дня його опублікування та застосовується на бюджетний період згідно з частиною першою статті 3 цього Кодексу, якщо інше не передбачено таким законом", та викласти після статті 45, змінивши нумерацію обох статей.
 
Відхилено    
577. Стаття 45. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України
 
   Стаття 44. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України
 
578. 1. Строком перебування проекту закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України є час з дня його офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням часу, коли цей проект перебував у Кабінеті Міністрів України згідно з процедурою, визначеною цим Кодексом.
 
   1. Строком перебування проекту закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України є час з дня його офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до його прийняття Верховною Радою України як закону за винятком часу, коли цей проект перебував у Кабінеті Міністрів України згідно з процедурою, визначеною цим Кодексом.
 
579. 2. Строк перебування прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України на розгляді у Президента України, а також строк повторного розгляду Верховною Радою України, у разі повернення його Президентом України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями до цього закону з наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний розгляд, не включаються до загального строку перебування проекту закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України.
 
-311- Жебрівський П.І.
У частині другій статті 45 слова "у разі повернення його Президентом України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями до цього закону з наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний розгляд" замінити словами "такого закону у разі його повернення Президентом України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України".
 
Враховано   2. Строк перебування прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України на розгляді у Президента України, а також строк повторного розгляду Верховною Радою України такого закону у разі його повернення Президентом України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України не включаються до загального строку перебування проекту закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України.
 
580. 3. У випадку застосування Президентом України права вето до Закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України невідкладно розглядає його відповідно до Регламенту Верховної Ради України і приймає рішення щодо подальшої роботи над цим законопроектом.
 
-312- Лук'янов В.В.
Частину третю статті 45 замінити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"3. Кабінет Міністрів України протягом трьох днів з дня прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України подає Президенту України обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних показників такого закону, змінених порівняно з проектом закону про Державний бюджет України, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на розгляд у першому читанні.
4. Якщо Президент України повернув закон про Державний бюджет України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду, Верховна Рада невідкладно приймає рішення щодо повторного розгляду такого закону відповідно до Регламенту Верховної Ради України з урахуванням положень цієї частини статті.
Якщо пропозиції Президента України передбачають зміни бюджетних показників закону про Державний бюджет України, прийнятого Верховною Радою України, Кабінет Міністрів України у тижневий строк з дня повернення Президентом України такого закону для повторного розгляду подає Верховній Раді України зміни до показників, зазначених у текстових статтях такого закону, та оновлені додатки до нього відповідно до пропозицій Президента України.
Підготовка до повторного розгляду у Верховній Раді України закону про Державний бюджет України з пропозиціями Президента України здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України».
 
Враховано   3. Кабінет Міністрів України протягом трьох днів з дня прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України подає Президенту України обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних показників такого закону, змінених порівняно з проектом закону про Державний бюджет України, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на розгляд у першому читанні.
4. Якщо Президент України повернув закон про Державний бюджет України із вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду, Верховна Рада невідкладно приймає рішення щодо повторного розгляду такого закону відповідно до Регламенту Верховної Ради України з урахуванням положень цієї частини.
Якщо пропозиції Президента України передбачають зміни бюджетних показників закону про Державний бюджет України, прийнятого Верховною Радою України, Кабінет Міністрів України у тижневий строк з дня повернення Президентом України такого закону для повторного розгляду подає Верховній Раді України зміни до показників, зазначених у текстових статтях такого закону, та оновлені додатки до нього відповідно до пропозицій Президента України.
Підготовка до повторного розгляду у Верховній Раді України закону про Державний бюджет України з пропозиціями Президента України здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України.
Стаття 45. Набрання чинності законом про Державний бюджет України
1. Закон про Державний бюджет України набирає чинності з 1 січня відповідного бюджетного періоду з урахуванням положень статті 3 цього Кодексу;
2. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.
 
    -313- Коновалюк В.І.
статтю 45 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Проект закону про Державний бюджет України розглядається і приймається Верховною Радою України у чіткій відповідності до термінів і вимог, визначених статтями 39-44 цього Кодексу, незалежно від строків проведення виборів Президента України та народних депутатів України";
 
Відхилено    
581. Стаття 46. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України
 
-314- Сушкевич В.М.
Поряд із Законом України про Державний бюджет України значна частина державних за своєю природою коштів використовується відповідно до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", в якому передбачається створення Стабілізаційного фонду. Між тим відсутність законодавчого врегулювання формування та використання коштів цього фонду допускає можливість їх непрозорого використання та прийняття суб’єктивних рішень внаслідок неоднозначного трактування норм зазначеного закону. До того ж функціонування цього фонду певною мірою впливає й на показники Державного бюджету України. До того ж з цього фонду фінансуються й деякі напрями, які б мали фінансуватися з Державного бюджету. Не визначається правова природа цього фонду і у запропонованому проекті, а у статті 46 без всякого зв’язку із іншими нормами проекту регулюються окремі питання, пов’язані із його функціонуванням.
 
Відхилено   Стаття 46. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України
 
582. 1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до таких вимог:
 
   1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до таких вимог:
 
583. 1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;
 
   1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;
 
584. 2) щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не повинні перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також пунктами 4 і 5 частини другої цієї статті);
 
   2) щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також пунктами 4 і 5 частини другої цієї статті);
 
585. 2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:
 
   2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:
 
586. 1) забороняється із загального фонду державного бюджету здійснювати витрати в частині капітальних видатків та надання кредитів з бюджету, крім капітальних видатків, пов’язаних із ліквідацією аварій на об’єктах соціально-культурної сфери, житлового господарства, систем тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також витрат, пов’язаних із введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації та виділенням коштів з резервного фонду державного бюджету;
 
-315- Чорноволенко О.В.
У пункті 1 частини 2 статті 46 речення "ліквідацією аварій на об’єктах соціально-культурної сфери, житлового господарства, систем тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення" замінити на речення "функціонуванням систем життєзабезпечення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   1) забороняється із загального фонду державного бюджету здійснювати витрати в частині капітальних видатків та надання кредитів з бюджету, крім капітальних видатків, пов’язаних з ліквідацією аварій на об’єктах соціально-культурної сфери, житлового господарства, систем тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також витрат, пов’язаних із введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації та виділенням коштів з резервного фонду державного бюджету;
 
587. 2) державні запозичення можуть здійснюватися в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на погашення державного боргу у відповідний період, а державні гарантії не надаються;
 
-316- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 частини 2 статті 46 викласти в наступній редакції: "2) державні запозичення можуть здійснюватися в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на погашення основної суми державного боргу у відповідний період, а також для проведення витрат із стабілізаційного фонду (у разі його створення), а державні гарантії не надаються; "
 
Відхилено   2) державні запозичення можуть здійснюватися в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на погашення державного боргу у відповідний період, а державні гарантії не надаються;
 
588. 3) діють норми закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім норм, якими визначені загальні показники державного бюджету, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
 
   3) діють норми закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім норм, якими визначені загальні показники державного бюджету, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
 
589. 4) соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду;
 
   4) соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню, у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду;
 
590. 5) перерахування дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
 
   5) перерахування дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
 
591. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
592. Стаття 47. Організація виконання державного бюджету
 
   Стаття 47. Організація виконання державного бюджету
 
593. 1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 
   1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 
594. Стаття 48. Казначейське обслуговування бюджетних коштів
 
   Стаття 48. Казначейське обслуговування бюджетних коштів
 
595. 1. При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Державне казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.
 
-317- Давиденко А.А.
В частині 1 Статті 48 слова „що діє у складі Міністерства фінансів України" - виключити;
 
Відхилено   1. При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Державне казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.
 
596. Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
 
   Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
 
597. 1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
 
   1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
 
598. 2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;
 
   2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;
 
599. 3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 
   3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 
600. 4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.
 
   4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.
 
601. В органах Державного казначейства України бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.
 
   В органах Державного казначейства України бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.
 
602. 2. Обслуговування Державним казначейством України установ України, які функціонують за кордоном, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Обслуговування Державним казначейством України установ України, які функціонують за кордоном, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
603. 3. При здійсненні операцій з коштами фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування застосовується казначейське обслуговування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-318- Давиденко А.А.
Пункт 3 частини 1 Статті 48 викласти в редакції:
”3. При здійсненні операцій з коштами фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування застосовується казначейське обслуговування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.”;
 
Враховано частково (виключено відповідну норму)     
    -319- Пінчук А.П.
Гривковський В.О.
Хара В.Г.
Сенченко А.В.
Шевчук О.Б.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
частину третю статті 48 виключити.
 
Враховано    
    -320- Кирильчук Є.І.
Частину третю статті 48 викласти у наступній редакції:
"3. При здійсненні операцій з коштами Пенсійного фонду України застосовується казначейське обслуговування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково (у частині виключення положень щодо фондів соцстрахування)   
    -321- Кирильчук Є.І.
Унормувати в статті 48 положення проекту до відповідних законів щодо функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які не включаються до Державного бюджету.
 
Враховано )   
    -322- Сушкевич В.М.
Окремі положення статті 48 присвячені питанням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому зазначені фонди не включаються до державного бюджету. Виходячи з цього, доцільно зазначені положення проекту Бюджетного кодексу України подати у вигляді окремих законопроектів, які передбачали б внесення змін до відповідних законів, які унормовують функціонування цих фондів.
 
Враховано    
604. 4. Державним казначейством України не здійснюється оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України і з переказу коштів через валютні рахунки, відкриті в Національному банку України.
 
   3. Державним казначейством України не здійснюється оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України і з переказу коштів через валютні рахунки, відкриті в Національному банку України.
 
605. 5. Державне казначейство України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.
 
-323- Чорноволенко О.В.
У частині 5 статі 48 вилучити наступне речення: "за погодженням з Міністерством фінансів України"
 
Відхилено   4. Державне казначейство України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.
 
606. 6. Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов’язані із виплатою пенсій, ( у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
   5. Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов’язані з виплатою пенсій, ( у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
607. Порядок проведення таких операцій затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-324- Чорноволенко О.В.
Другий абзац частини 6 статті 48 викласти в наступній редакції: "Порядок проведення таких операцій розробляється Державним казначейством України та затверджується Міністерством фінансів України."
 
Відхилено   Порядок проведення таких операцій затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
608. Стаття 49. Розпис Державного бюджету України
 
   Стаття 49. Розпис Державного бюджету України
 
609. 1. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України. До затвердження розпису Державного бюджету України Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис Державного бюджету України на відповідний період.
 
-325- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 49 речення "з дня прийняття закону" замінити реченням "після набрання чинності законом".
 
Відхилено   1. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України. До затвердження розпису Державного бюджету України Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис Державного бюджету України на відповідний період.
 
610. Примірник затвердженого розпису Державного бюджету України передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, пов’язані із внесеними змінами до закону про Державний бюджет України.
 
   Примірник затвердженого розпису Державного бюджету України передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний бюджет України.
 
611. 2. Міністерство фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням, а також відповідність розподілу бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету за визначеними цим розписом періодами року відповідному прогнозу надходжень загального фонду державного бюджету протягом бюджетного періоду.
 
   2. Міністерство фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням, а також відповідність розподілу бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету за визначеними цим розписом періодами року відповідному прогнозу надходжень загального фонду державного бюджету протягом бюджетного періоду.
 
612. Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за доходами
 
   Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за доходами
 
613. 1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету, а також погодження рішень центрального податкового органу про розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань на термін, що виходить за межі одного бюджетного року стосовно загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів).
 
-326- Чорноволенко О.В.
Частину 1 статті 50 викласти в наступній редакції: "1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету, а також має виключне право надання на умовах податкового кредиту відстрочення податкових зобов’язань на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду за поданням органів стягнення."
 
Відхилено   1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету, а також погодження рішень центрального податкового органу про розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань на термін, що виходить за межі одного бюджетного періоду, стосовно загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів).
 
    -327- Лук'янов В.В.
У частині першій статті 50 слова "бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду".
 
Враховано    
614. 2. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету.
 
-328- Лук'янов В.В.
У частинах другій, третій і четвертій статті 50 слова "органи (органів) стягнення" замінити словами "контролюючі органи (контролюючих органів) за справлянням надходжень бюджету" у відповідних відмінках.
 
Враховано   2. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень Державного бюджету України та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
 
615. 3. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад координують діяльність відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для територій показників доходів бюджету.
 
-329- Мірошниченко Ю.Р.
Останнє речення частини третьої статті 50 виключити.
 
Відхилено   3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад координують діяльність відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для територій показників доходів бюджету.
 
616. 4. Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).
 
   4. Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).
 
617. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
618. 5. Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.
 
   5. Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.
 
619. 6. Забороняється проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов’язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.
 
   6. Забороняється проведення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов’язаних з державним боргом, та випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.
 
620. 7. Перелік податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету згідно з бюджетною класифікацією в розрізі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, уповноважених на здійснення контролю за їх справлянням, а також загальні вимоги щодо обліку доходів бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-330- Лук'янов В.В.
У частині сьомій статті 50 слова "органів державної влади та органів місцевого самоврядування, уповноважених на здійснення контролю за їх справлянням" замінити словами "контролюючих органів за справлянням надходжень бюджету".
 
Враховано   7. Перелік податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету згідно з бюджетною класифікацією в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а також загальні вимоги щодо обліку доходів бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
621. 8. У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання ( платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
 
   8. У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання ( платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
 
622. Стаття 51. Виконання бюджету за видатками та кредитуванням
 
   Стаття 51. Виконання бюджету за видатками та кредитуванням
 
623. 1. Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є:
 
   1. Стадіями виконання бюджету за видатками та кредитуванням є:
 
624. 1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету;
 
   1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету;
 
625. 2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів;
 
   2) затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів;
 
626. 3) взяття бюджетних зобов’язань;
 
   3) взяття бюджетних зобов’язань;
 
627. 4) отримання товарів, робіт та послуг;
 
   4) отримання товарів, робіт і послуг;
 
628. 5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 
   5) здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 
629. 6) використання товарів, робіт та послуг для виконання заходів бюджетних програм;
 
   6) використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм;
 
630. 7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету).
 
   7) повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету).
 
631. 2. Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
632. 3. Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету.
 
   3. Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету.
 
633. 4. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.
 
   4. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.
 
634. 5. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості.
 
-331- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 5 статті 51 - доповнити реченням у такій редакції:
"Це обмеження не стосується витрат, які забезпечують їх функціонування в частині запобігання та ліквідації техногенних та природних катаклізмів";
 
Відхилено   5. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості.
 
    -332- Калетнік Г.М.
Сігал Є.Я.
Климець П.А.
Пункт 5 статті 51 вилучити.
 
Відхилено    
635. 6. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації ( після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації ( центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
 
-333- Чорноволенко О.В.
У частині 6 статті 51 після слів "узятих на облік органами Державного казначейства України;" доповнити реченням "щодо фундаментальних досліджень – додатково за наявності висновку про їх доцільність за кожною науковою темою, наданого Експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності; " надалі па тексту.
 
Відхилено   6. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації ( після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації ( центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
 
636. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (із дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу). За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов’язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов’язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.
 
   Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу). За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов’язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов’язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.
 
637. Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису.
 
   Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний до закінчення бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису.
 
638. Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов’язання та не утворюється бюджетна заборгованість.
 
   Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов’язання та не утворюється бюджетна заборгованість.
 
639. 7. Будь-які зобов’язання, взяті будь-яким учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу четвертого цієї частини) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не можуть здійснюватися.
 
-334- Лук'янов В.В.
У частині сьомій статті 51 слова "будь-які" та "будь-яким" виключити.
 
Враховано   7. Зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу четвертого цієї частини) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
 
640. Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов’язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов’язань, в судовому порядку.
 
-335- Жебрівський П.І.
В абзаці другому частини сьомої статті 51 слова "розпорядниками бюджетних коштів" замінити словами "будь-яким учасником бюджетного процесу".
 
Відхилено   Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов’язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов’язань, в судовому порядку.
 
641. Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
 
   Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
 
642. Бюджетні зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються Державним казначейством України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
 
   Бюджетні зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються Державним казначейством України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.
 
643. Порядок здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів визначається Державним казначейством України за погодженням із Міністерством фінансів України.
 
   Порядок здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів визначається Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
644. При наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
 
-336- Сушкевич В.М.
Окремі норми, запропоновані у проекті вступають у протиріччя з нормами чинного законодавства. Зокрема, абзац шостий частини сьомої статті 51, яким визначаються особи, які належать до сім'ї пільговика, є таким, що протирічить законам України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань".
 
Відхилено   При наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
 
645. 8. Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу.
 
-337- Шаманов В.В.
У пункті 8 статті 51 слова "після отримання товарів, робіт та послуг" замінити на слова "відповідно до укладених угод на отримання товарів, робіт та послуг", та після слів "здійснення платежу" доповнити словами "в межах помісячного розпису"! далі за текстом;
 
Відхилено   8. Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу.
 
646. 9. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
 
   9. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
 
647. 1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;
 
   1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;
 
648. 2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 
   2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 
649. 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.
 
   3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.
 
650. 10. У разі надання кредитів з бюджету у позичальників виникає заборгованість перед бюджетом. З моменту надання кредитів з бюджету на суму отриманих з бюджету коштів права кредитора та право вимагати від позичальників повернення таких кредитів до бюджету у повному обсязі переходять до держави (Автономної Республіки Крим, територіальної громади).
 
   10. У разі надання кредитів з бюджету у позичальників виникає заборгованість перед бюджетом. З моменту надання кредитів з бюджету на суму отриманих з бюджету коштів права кредитора та право вимагати від позичальників повернення таких кредитів до бюджету у повному обсязі переходять до держави (Автономної Республіки Крим, територіальної громади).
 
651. Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості не поширюється.
 
   Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості не поширюється.
 
652. Органи державної податкової служби України визначаються органами стягнення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, територіальною громадою) за кредитами з бюджету.
 
   Органи державної податкової служби України визначаються органами стягнення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, територіальною громадою) за кредитами з бюджету.
 
653. 11. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 
-338- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 11 статті 51 - доповнити реченнями у такій редакції:
" Керівникам бюджетних установ забороняється видача працівникам матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів, середньомісячна зарплата з урахуванням усіх доплат та премій яких за даними Держкомстату втричі більше середньомісячної зарплати по країні. Це обмеження не стосується надання матеріальної допомоги у вигляді одноразової виплати інвалідам війни, особам, що доглядають інвалідів, та дітей-інвалідів, лікування та медичного обслуговування працівника, поховання одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення";
 
Відхилено   11. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 
654. 12. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення ( члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ.
 
-339- Жебрівський П.І.
В абзаці першому частини дванадцятої статті 51 слова "за рахунок" замінити словами "в межах і відповідно до".
 
Відхилено   12. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення ( члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та члени їхніх сімей, здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ.
 
655. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.
 
   До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.
 
656. 13. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 
   13. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 
657. 14. Вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у законі про Державний бюджет України, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".
 
-340- Мельник П.В.
У частині 14 статті 51 слово "Вступ" замінити словами "Видатки державного бюджету щодо вступу".
 
Враховано в іншій редакції  14. Вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у законі про Державний бюджет України, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".
 
658. 15. Видатки, пов’язані з функціонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працівників (крім військових аташе), здійснюються виключно через Міністерство закордонних справ України.
 
-341- Мірошниченко Ю.Р.
Частину п'ятнадцяту статті 51 виключити.
 
Відхилено   15. Видатки, пов’язані з функціонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працівників (крім військових аташе), здійснюються виключно через Міністерство закордонних справ України.
 
659. 16. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
 
   16. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
 
660. Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів ( на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.
 
   Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів ( на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.
 
661. У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.
 
-342- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Статтю 51 - доповнити пунктом 17 такого змісту:
"17. З метою прозорого та справедливого використання бюджетних коштів, коштів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування Кабінет міністрів України формує Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів (Автономної республіки Крим, областей, районів, населених пунктів), Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу, повинні бути передбачені наступна інформація: прізвище, ім’я, по-батькові громадянина, ідентифікаційний код, місце офіційної реєстрації, види соціальних пільг, що отримує особа, їх грошовий еквівалент по кожному з видів пільг та підстави для їх отримання (дата, номер та назви документів, якими ці пільги встановлені, події та їх час, що були підставою для надання соціальних пільг).
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства праці та соціальної політики України.
Наповнення та постійне оновлення реєстру здійснюється у відповідності з Порядком ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на соціальні пільги та соціальну допомогу, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано частково (у статті 6 Прикінцевих положень)  У такому разі розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.
 
662. Глава 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 
   Глава 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 
663. Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України
 
   Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України
 
664. 1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури витрат державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України здійснює щомісячну оцінку відповідності надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет Міністрів України здійснює щоквартальну оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
 
-343- Полохало В.І.
Статтю 52 доповнити абзацом такого змісту: "Зміни в межах загальної суми поточних видатків, головного розпорядника бюджетних коштів та в межах конкретної цільової бюджетної програми здійснюється Міністерством фінансів України за поданням головного розпорядника бюджетних коштів"
 
Враховано в іншій редакції (у частині 7 статті 23)  1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у разі відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури витрат державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України здійснює щомісячну оцінку відповідності надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет Міністрів України здійснює щоквартальну оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
 
665. 2. Зміни до закону про Державний бюджет України подаються у формі проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
 
   2. Зміни до закону про Державний бюджет України подаються у формі проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
 
666. 3. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України розробляється та подається до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, а також іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи за умови дотримання збалансованості пропозицій щодо перегляду бюджетних показників та недопущення збільшення державного боргу і державних гарантій, граничний обсяг яких встановлений законом про Державний бюджет України.
 
-344- Яценюк А.П.
Частина третя статті 52 суперечить статті 93 Конституції України щодо встановлення умов внесення законопроектів суб’єктами права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України та інші.
 
Відхилено   3. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України розробляється та подається до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, а також іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи за умови дотримання збалансованості пропозицій щодо перегляду бюджетних показників та недопущення збільшення державного боргу і державних гарантій, граничний обсяг яких встановлений законом про Державний бюджет України.
 
    -345- Ляшко О.В.
Частину 3 статті 52 вилучити.
При цьому частину 4 чинного проекту перейменувати у частину 3.
 
Відхилено    
667. 4. Розгляд проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України у першому читанні здійснюється у порядку, встановленому для розгляду законопроектів у Верховній Раді України. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України за результатами розгляду у першому читанні може бути прийнятий у цілому як закон.
 
   4. Розгляд проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України у першому читанні здійснюється у порядку, встановленому для розгляду законопроектів у Верховній Раді України. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України за результатами розгляду у першому читанні може бути прийнятий у цілому як закон.
 
668. У разі прийняття проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України за основу Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за участі уповноважених представників Кабінету Міністрів України готує та у визначений Верховною Радою України строк подає такий законопроект на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
 
   У разі прийняття проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України за основу Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України готує та у визначений Верховною Радою України строк подає такий законопроект на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
 
669. Друге читання передбачає голосування проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України в цілому як закону. Якщо позитивне рішення не прийняте, такий законопроект повертається суб’єкту права законодавчої ініціативи.
 
-346- Лук'янов В.В.
Друге речення абзацу третього частини четвертої статті 52 викласти у такій редакції: "Якщо позитивне рішення не прийняте, такий законопроект вважається відхиленим".
 
Враховано   Друге читання передбачає голосування проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України в цілому як закону. Якщо позитивне рішення не прийнято, такий законопроект вважається відхиленим.
 
670. Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України
 
   Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України
 
671. 1. Надходження державного бюджету, що перевищують враховані у законі про Державний бюджет України показники надходжень державного бюджету, розподіляються відповідно до закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України та спрямовуються на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку, та здійснення заходів, пов’язаних із проведенням соціальних реформ.
 
-347- Жебрівський П.І.
У частині першій статті 53 слова "та спрямовуються" виключити та доповнити словами "а також для стимулювання місцевих органів влади до нарощування доходів бюджету відповідно до частини шостої статті 97 цього Кодексу".
 
Відхилено   1. Надходження державного бюджету, що перевищують враховані у законі про Державний бюджет України показники надходжень державного бюджету, розподіляються відповідно до закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України та спрямовуються на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку, та здійснення заходів, пов’язаних з проведенням соціальних реформ.
 
672. 2. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки подаються Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до 15 жовтня поточного року.
 
   2. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки подаються Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до 15 жовтня поточного року.
 
673. 3. Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення зазначених офіційних висновків зобов’язаний подати Верховній Раді України відповідний проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
 
   3. Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення зазначених офіційних висновків зобов’язаний подати Верховній Раді України відповідний проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
 
674. Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України
 
-348- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Статтю 54 - вилучити:
 
Відхилено   Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України
 
675. 1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявиться, що отриманих надходжень державного бюджету недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат, а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України.
 
-349- Жебрівський П.І.
У частині першій статті 54 слова "може вносити" замінити словами "вносить", слова "з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат, а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України" замінити словами "за певними періодами року для досягнення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету, при цьому забезпечуючи дотримання граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету та відповідність встановленим бюджетним призначенням".
 
Відхилено   1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявиться, що отриманих надходжень державного бюджету недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету.
 
    -350- Лук'янов В.В.
У частині першій статті 54 слова "а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України" замінити словами "державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету".
 
Враховано    
    -351- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 54 речення "Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат, а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України." замінити на речення "Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету України"
 
Відхилено    
    -352- Ляшко О.В.
У частині 1 статті 54 слова:
"Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат, а також з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України" замінити такими словами:
"Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету України".
 
Відхилено    
    -353- Мельник П.В.
У частині 1 статті 54 після слів "до розпису Державного бюджету України" вставити слова "за загальним фондом".
 
Враховано    
676. 2. Якщо за результатами квартального звіту про виконання Державного бюджету України має місце недоотримання надходжень загального фонду Державного бюджету України більше ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає до Верховної Ради України розроблений на їх основі проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністерством фінансів України.
 
   2. Якщо за результатами квартального звіту про виконання Державного бюджету України має місце недоотримання надходжень загального фонду Державного бюджету України більше ніж на 15 відсотків суми, передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає до Верховної Ради України розроблений на їх основі проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністерством фінансів України.
 
677. 3. Верховна Рада України приймає рішення щодо зазначеного проекту закону стосовно скорочення видатків і кредитування Державного бюджету України у двотижневий строк з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. До прийняття Верховною Радою України відповідного рішення видатки і кредитування провадяться з урахуванням внесених змін до розпису Державного бюджету України.
 
-354- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 54 речення "внесених змін до розпису Державного бюджету України" замінити на речення "тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів України"
 
Відхилено   3. Верховна Рада України приймає рішення щодо зазначеного проекту закону стосовно скорочення видатків і кредитування Державного бюджету України у двотижневий строк з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. До прийняття Верховною Радою України відповідного рішення видатки і кредитування провадяться з урахуванням внесених змін до розпису Державного бюджету України за загальним фондом згідно з частиною першою цієї статті.
 
    -355- Лук'янов В.В.
Друге речення частини третьої статті 54 доповнити словами "згідно з частиною першою цієї статті".
 
Враховано    
    -356- Мельник П.В.
частину 3 статті 54 доповнити словами "за загальним фондом".
 
Враховано    
678. Стаття 55. Захищені видатки бюджету
 
   Стаття 55. Захищені видатки бюджету
 
679. 1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.
 
   1. Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.
 
680. 2. Захищеними видатками Державного бюджету України визначаються видатки загального фонду на:
 
-357- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 55:
1. речення "обслуговування державного боргу; " замінити реченням "виплату процентів за державним боргом; "
2. речення "поточні трансферти місцевим бюджетам; " замінити реченням "поточні трансферти органам державної влади та органам місцевого самоврядування; "
3. доповнити реченням "будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу; "
 
Відхилено   2. Захищеними видатками Державного бюджету України визначаються видатки загального фонду на:
 
    -358- Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 55 викласти у такій редакції:
"2. Захищеними видатками Державного бюджету України в обов'язковому порядку визначаються видатки загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування державного боргу, поточні трансферти населенню і місцевим бюджетам.
Повний перелік захищених видатків Державного бюджету України визначається законом про Державний бюджет України.".
 
Відхилено    
681. оплату праці працівників бюджетних установ;
 
   оплату праці працівників бюджетних установ;
 
682. нарахування на заробітну плату;
 
   нарахування на заробітну плату;
 
683. придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 
   придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 
684. забезпечення продуктами харчування;
 
   забезпечення продуктами харчування;
 
685. оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 
   оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 
686. обслуговування державного боргу;
 
   обслуговування державного боргу;
 
687. поточні трансферти населенню;
 
   поточні трансферти населенню;
 
688. поточні трансферти місцевим бюджетам;
 
   поточні трансферти місцевим бюджетам;
 
689. підготовку кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації;
 
   підготовку кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації;
 
690. забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;
 
-359- Сушкевич В.М.
У абзаці одинадцятому частини другої статті 55 після слова "реабілітації" доповнити словами "виробами медичного призначення для індивідуального користування;"
 
Відхилено   забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;
 
691. фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
 
-360- Кирильчук Є.І.
Статтю 55 проекту доповнити пунктом в наступній редакції: "будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу".
 
Відхилено   фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.
 
    -361- Сушкевич В.М.
Статтю 55 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Державним бюджетом на відповідний рік можуть бути визначені додаткові захищені статті видатків загального фонду Державного бюджету України".
 
Відхилено    
692. Глава 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
   Глава 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
693. Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
 
-362- Кирильчук Є.І.
В статті 56 проекту вилучити з проекту порядки врегулювання суспільних відносин, як такі, що не є предметом регулювання цього Кодексу, зокрема, щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, призначення на посаду головного бухгалтера, визначення обов’язків бухгалтерської служби.
 
Відхилено   Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
 
694. 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів здійснюється Міністерством фінансів України, яке координує діяльність Державного казначейства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань.
 
-363- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 56 речення "складання звітності про виконання бюджетів здійснюється" замінити реченням "складання фінансової звітності в бюджетних установах здійснюється"
 
Відхилено   1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів здійснюється Міністерством фінансів України, яке координує діяльність Державного казначейства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань.
 
695. 2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України у порядку, встановленому Державним казначейством України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов’язання держави.
 
-364- Полохало В.І.
Пункт 2 статті 56 доповнити реченням такого змісту: "у разі місцезнаходження бюджетної установи, що не є юридичною особою, в населеному пункті за межами місця реєстрації розпорядника бюджетних коштів, баланс ведеться нею самостійно з наступним звітуванням перед розпорядником, до складу якого входить бюджетна установа"
 
Відхилено   2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України у порядку, встановленому Державним казначейством України. Цей облік має відображати всі активи та зобов’язання держави.
 
696. Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджуються Міністерством фінансів України, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
 
   Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджуються Міністерством фінансів України, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
 
697. Порядок ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   Порядок ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
698. 3. Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах – головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах – головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
699. Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюється за погодженням з Державним казначейством України у схваленому ним порядку за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
-365- Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Абзац другий частини третьої статті 56 виключити.
 
Враховано частково   Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюється відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
    -366- Деркач М.І.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
В абзаці другому частини третьої статті 56 слова "за погодженням з Державним казначейством України у схваленому ним порядку за погодженням з Міністерством фінансів України" замінити словами "відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
700. 4. Усі надходження бюджету та витрати бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників.
 
   4. Усі надходження бюджету та витрати бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників.
 
701. 5. Усі надходження бюджету та витрати бюджету повинні відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватися документально.
 
   5. Усі надходження бюджету та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально.
 
702. Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду
 
   Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду
 
703. 1. Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків поточного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного бюджетного періоду визначається Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніш як через п’ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
 
-367- Коновалюк В.І.
друге речення частини першої статті 57 вилучити;
 
Відхилено   1. Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків поточного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного бюджетного періоду визначається Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який має настати не пізніш як через п’ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
 
704. Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.
 
   Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.
 
705. 2. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду бюджету.
 
   2. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду бюджету.
 
706. Бюджетні зобов’язання за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до Верховної Ради України, головні розпорядники бюджетних коштів зобов’язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов’язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.
 
-368- Александровська А.О.
В частині другій пункту 2 статті 57 глави 10 розділу ІІ слова "за рахунок" замінити словами "в межах і за рахунок".
 
Враховано   Бюджетні зобов’язання за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, не передбаченими проектом закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданим на розгляд до Верховної Ради України, головні розпорядники бюджетних коштів зобов’язані виконати до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов’язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.
 
707. 3. Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.
 
   3. Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони здійснені.
 
708. Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України
 
   Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України
 
709. 1. Звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) складається з фінансової та бюджетної звітності.
 
   1. Звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних установ) включає фінансову та бюджетну звітність.
 
710. Фінансова звітність бюджетних установ складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за формами, що затверджуються Міністерством фінансів України.
 
   Фінансова звітність бюджетних установ складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за формами, що затверджуються Міністерством фінансів України.
 
711. Порядок заповнення форм фінансової звітності бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   Порядок заповнення форм фінансової звітності бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
712. Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації.
 
   Бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації.
 
713. Форми бюджетної звітності бюджетних установ і органів Державного казначейства України та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   Форми бюджетної звітності бюджетних установ і органів Державного казначейства України та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
714. 2. Зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством України.
 
   2. Зведення, складання та подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством України.
 
715. Державне казначейство України забезпечує достовірність інформації про виконання Державного бюджету України.
 
   Державне казначейство України забезпечує достовірність інформації про виконання Державного бюджету України.
 
716. 3. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.
 
-369- Чорноволенко О.В.
Частину 3 статті 58 доповнити другим абзацом наступного змісту: "Державний бухгалтер здійснює зведення та аналіз показників розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника бюджетних коштів, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства в межах повноважень, встановлених законодавством."
 
Відхилено   3. Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.
 
717. 4. Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною.
 
   4. Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною.
 
718. 5. Фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування ведуть бухгалтерський облік та складають звітність про виконання бюджетів і кошторисів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та подають Міністерству фінансів України та Державному казначейству України таку звітність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-370- Жебрівський П.І.
У частині п’ятій статті 58 слова "бюджетів і кошторисів" замінити словами "бюджетів і кошторисів відповідних фондів", слова "Міністерству фінансів України" замінити словами "Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України".
 
Відхилено      
    -371- Пінчук А.П.
Гривковський В.О.
Хара В.Г.
Сенченко А.В.
Шевчук О.Б.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
частину п’яту статті 58 проекту виключити.
 
Враховано    
    -372- Кирильчук Є.І.
Частину 5 статті 58 викласти у наступній редакції:
"5. Пенсійний фонд України веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання бюджету і кошторису згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та подає Міністерству фінансів України та Державному казначейству України таку звітність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково (у частині виключення положень щодо фондів соцстрахування)   
    -373- Сушкевич В.М.
Окремі положення статті 58 присвячені питанням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому зазначені фонди не включаються до державного бюджету. Виходячи з цього, доцільно зазначені положення проекту Бюджетного кодексу України подати у вигляді окремих законопроектів, які передбачали б внесення змін до відповідних законів, які унормовують функціонування цих фондів.
 
Враховано    
    -374- Кирильчук Є.І.
Унормувати в статті 58 положення проекту до відповідних законів щодо функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, які не включаються до Державного бюджету.
 
Враховано    
    -375- Чечетов М.В.
Статтю 58 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Оперативна звітність про виконання Державного бюджету України надається Державним казначейством України з періодичністю та у строки за погодженням із Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України."
 
Відхилено    
    -376- Давиденко А.А.
Статтю 58 доповнити частиною 6 такого змісту:
"6. Місячна, квартальна та річна звітність, яку Державне казначейство України відповідно до Статей 59-61 цього Кодексу подає Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України має бути одночасно з поданням розміщена на офіційному сайті Державного казначейства України в постійному відкритому доступі.";
 
Враховано в іншій редакції (у частині 1 статті 28)   
719. Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
 
-377- Карпук В.Г.
Статтю 59 викласти у наступній редакції: "Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявиться, що отриманих надходжень державного бюджету недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету України"
 
Відхилено   Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
 
720. 1. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
 
-378- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 59 вилучити слова "Президенту України".
 
Відхилено   1. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
 
721. 2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, наступного за звітним.
 
-379- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 59:
1. після слів "інформація про надані державні гарантії" доповнити реченням "інформація про надходження та використання коштів стабілізаційного фонду державного бюджету (у разі його створення)";
2. слова "Президенту України" вилучити.
 
Відхилено   2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.
 
722. 3. Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності), подаються органами стягнення Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
 
-380- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 59 вилучити слова "Президенту України".
 
Відхилено   3. Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності), подаються органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
 
    -381- Лук'янов В.В.
У частині третій статті 59 слова "органами стягнення" замінити словами "контролюючими органами за справлянням надходжень бюджету".
 
Враховано    
723. Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
 
   Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
 
724. 1. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.
 
-382- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 60 вилучити слова "Президенту України"
 
Відхилено   1. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.
 
725. 2. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
 
   2. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає:
 
726. 1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
 
   1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
 
727. 2) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;
 
-383- Чорноволенко О.В.
Підпункт 2 частини 2 статті 60 вилучити.
 
Відхилено   2) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;
 
728. 3) звіт про рух грошових коштів;
 
   3) звіт про рух грошових коштів;
 
729. 4) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до закону про Державний бюджет України);
 
   4) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до закону про Державний бюджет України);
 
730. 5) звіт про стан державного боргу;
 
   5) звіт про стан державного боргу;
 
731. 6) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 
-384- Коновалюк В.І.
у статті 60 пункт 6 частини другої доповнити словами в дужках " (в розрізі місцевих бюджетів, яким визначені міжбюджетні трансферти у Державному бюджеті України)";
 
Відхилено   6) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 
732. 7) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань;
 
   7) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань;
 
733. 8) інформацію про здійснені операції з державним боргом;
 
   8) інформацію про здійснені операції з державним боргом;
 
734. 9) інформацію про надані державні гарантії;
 
   9) інформацію про надані державні гарантії;
 
735. 10) пояснення щодо стану виконання показників Державного бюджету України та місцевих бюджетів за звітний період.
 
   10) пояснення щодо стану виконання показників Державного бюджету України та місцевих бюджетів за звітний період.
 
736. Разом з квартальним звітом про виконання закону про Державний бюджет України подаються квартальні звіти про виконання бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.
 
-385- Пінчук А.П.
Гривковський В.О.
Хара В.Г.
Сенченко А.В.
Шевчук О.Б.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
абзац 11 частини другої статті 60 виключити.
 
Враховано      
    -386- Кирильчук Є.І.
Абзац дванадцятий частини другої статті 60 викласти у наступній редакції:
"Разом з квартальним звітом про виконання закону про Державний бюджет України подається квартальний звіт про виконання бюджету та кошторису Пенсійного фонду України".
 
Враховано частково (у частині виключення положень щодо фондів соцстрахування)   
737. 3. Органи стягнення подають інформацію Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закінчення року), а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.
 
-387- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 60 вилучити слова "Президенту України"
 
Відхилено   3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України інформацію про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закінчення року), а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.
 
    -388- Лук'янов В.В.
У частині третій статті 60 слова "Органи стягнення" замінити словами "Контролюючі органи за справлянням надходжень бюджету".
 
Враховано    
738. 4. Міністерство фінансів України у двотижневий строк після отримання квартального звіту про виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України.
 
-389- Коновалюк В.І.
у статті 60 пункт чотири викласти у такій редакції:
"4. Міністерство фінансів України у десятиденний термін після отримання квартального звіту про виконання Державного бюджету України надає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей Закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді та пояснення щодо стану виконання показників Державного бюджету України за звітний період";
 
Відхилено   4. Міністерство фінансів України у двотижневий строк після отримання квартального звіту про виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України.
 
739. Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України
 
   Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України
 
740. 1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.
 
-390- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 61 вилучити слова "Президенту України".
 
Відхилено   1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.
 
    -391- Коновалюк В.І.
у статті 61 у першій частині слова і цифру "не пізніше 1 травня" замінити словами і цифрою "не пізніше 15 квітня";
 
Відхилено    
741. 2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає такі частини:
 
   2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає:
 
742. 1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
 
   1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
 
743. 2) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до закону про Державний бюджет України);
 
   2) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до закону про Державний бюджет України);
 
744. 3) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;
 
-392- Чорноволенко О.В.
Підпункт 3 частини 2 статті 61 вилучити;
 
Відхилено   3) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;
 
745. 4) звіт про рух грошових коштів;
 
   4) звіт про рух грошових коштів;
 
746. 5) звіт про власний капітал;
 
   5) звіт про власний капітал;
 
747. 6) інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;
 
   6) інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;
 
748. 7) звіт про бюджетну заборгованість;
 
   7) звіт про бюджетну заборгованість;
 
749. 8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету;
 
-393- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 8.1. частину 2 статті 61 наступного змісту: "8.1.) звіт про надходження та використання коштів стабілізаційного фонду державного бюджету (у разі його створення); "
 
Відхилено   8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету;
 
750. 9) звіт про стан державного боргу;
 
   9) звіт про стан державного боргу;
 
751. 10) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань;
 
   10) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань;
 
752. 11) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 
-394- Коновалюк В.І.
у статті 61 пункт 11) частини другої доповнити словами в дужках " (в розрізі місцевих бюджетів, яким визначені міжбюджетні трансферти у Державному бюджеті України)";
 
Відхилено   11) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 
753. 12) інформацію про виконання місцевих бюджетів, включаючи інформацію про стан місцевого боргу;
 
   12) інформацію про виконання місцевих бюджетів, включаючи інформацію про стан місцевого боргу;
 
754. 13) інформацію про здійснені операції з державним боргом;
 
   13) інформацію про здійснені операції з державним боргом;
 
755. 14) інформацію про надані державні гарантії;
 
   14) інформацію про надані державні гарантії;
 
756. 15) інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головними розпорядниками коштів державного бюджету в межах бюджетних програм;
 
   15) інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головними розпорядниками коштів державного бюджету в межах бюджетних програм;
 
757. 16) інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України;
 
   16) інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України;
 
758. 17) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.
 
   17) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.
 
759. 3. Разом з річним звітом про виконання закону про Державний бюджет України подаються річні звіти про виконання бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.
 
-395- Пінчук А.П.
Гривковський В.О.
Хара В.Г.
Сенченко А.В.
Шевчук О.Б.
Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
частину третю статті 61 виключити.
 
Враховано      
    -396- Кирильчук Є.І.
Частину 3 статті 61 викласти у наступній редакції:
"3. Разом з річним звітом про виконання закону про Державний бюджет України подається річний звіт про виконання бюджету та кошторису Пенсійного фонду України".
 
Враховано частково (у частині виключення положень щодо фондів соцстрахування)   
    -397- Коновалюк В.І.
статтю 61 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. На запити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Кабінет Міністрів України повинен надавати додаткові матеріали щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України";
 
Враховано в іншій редакції (у частині 2 статті 109)   
760. Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
 
   Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
 
761. 1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо врегулювання порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу.
 
-398- Коновалюк В.І.
у статті 62 частину першу викласти в такій редакції:
"1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує висновки про виконання Закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності виконання бюджетних програм, пропозиції щодо річного звіту Кабінету Міністрів України про виконання закону про Державний бюджет України та подає їх до Верховної Ради України";
 
Відхилено   1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом.
 
    -399- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 62 слова "пропозиції щодо врегулювання порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу" замінити словами "пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу в цілому".
 
Враховано    
762. 2. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати подає на розгляд Верховної Ради України проект рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
 
-400- Коновалюк В.І.
у статті 62 частину другу викласти в такій редакції:
"1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує висновки про виконання Закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності виконання бюджетних програм, пропозиції щодо річного звіту Кабінету Міністрів України про виконання закону про Державний бюджет України та подає їх до Верховної Ради України";
 
Відхилено   2. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати подає на розгляд Верховної Ради України проект рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
 
763. 3. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України представляє Міністр фінансів України. На цьому пленарному засіданні Верховної Ради України головні розпорядники коштів державного бюджету представляють результати виконання бюджетних програм за звітний період.
 
-401- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 62 після слів "головні розпорядники коштів державного бюджету" доповнити реченням " (за переліком, визначеним Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету)»
 
Відхилено   3. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України представляє Міністр фінансів України. На цьому пленарному засіданні Верховної Ради України головні розпорядники коштів державного бюджету представляють результати виконання бюджетних програм за звітний період.
 
764. 4. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати.
 
   4. Із співдоповідями про виконання закону про Державний бюджет України виступають голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати.
 
765. 5. За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
 
   5. За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
 
766. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
 
767. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
 
      
768. Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
   Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
769. Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
 
   Стаття 63. Структура місцевих бюджетів
 
770. 1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.
 
-402- Шаманов В.В.
доповнити пунктом 2 наступного змісту:
"2. У випадку, коли доходи селищних, сільських бюджетів на 70 і більше відсотків формуються за рахунок дотацій із районного бюджету, та за обопільним рішенням відповідних селищних, сільських рад та районної ради. такі бюджети можуть не складатися, а видатки здійснюватися з районного бюджету."
 
Відхилено   1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.
 
771. Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
 
-403- Шевчук О.Б.
Статтю 64 узгодити з положеннями проекту Податкового кодексу України в частині визначення термінів "податок з доходів фізичних осіб", "акцизний збір", "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів", "збір за спеціальне водокористування".
 
Відхилено   Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
772. 1. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать:
 
   1. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
 
773. 1) податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу;
 
-404- Чорноволенко О.В.
Підпункт 1 частини 1 статті 64 доповнити наступним реченням " (крім частини податку, що зараховується до бюджету розвитку місцевих бюджетів згідно з частиною першою статті 71 цього Кодексу); "
 
Відхилено   1) податок з доходів фізичних осіб у частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу;
 
    -405- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 1.1. частину 1 статті 64 наступного змісту "1.1) фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності у частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу для податку з доходів фізичних осіб; "
 
Відхилено    
774. 2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
-406- Чорноволенко О.В.
У пункті 2 частини 1 статті 64 слова "50 відсотків" замінити словами "100 відсотків"
 
Відхилено   2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
775. 3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
 
-407- Чорноволенко О.В.
У пункті 3 частини 1 статті 64 слова "50 відсотків" замінити словами "100 відсотків"
 
Відхилено   3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
 
    -408- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Підпункт 3 статті 64 - викласти у такій редакції:
"3) 75 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору";
 
Відхилено    
776. 4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
-409- Чорноволенко О.В.
У пункті 4 частини 1 статті 64 слова "50 відсотків" замінити словами "100 відсотків"
 
Відхилено   4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
777. 5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
   5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
778. 6) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад;
 
-410- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Підпункт 6 статті 64 - викласти у такій редакції:
"6) плата за ліцензії та торгові патенти на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад";
 
Відхилено   6) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад;
 
779. 7) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
   7) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
780. 8) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
   8) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
781. 9) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
   9) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
782. 10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
   10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
783. 11) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
   11) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
784. 12) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад;
 
   12) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад;
 
785. 13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
   13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
786. 14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
   14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;
 
787. 15) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
 
-411- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 16 частину 1 статті 64 наступного змісту "16) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам."
 
Відхилено   15) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
 
788. 2. Податок з доходів фізичних осіб, який справляється (перераховується):
 
   2. Податок з доходів фізичних осіб, який справляється (перераховується):
 
789. податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншими відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента-юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого їх працівникам;
 
   податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого їх працівникам;
 
790. податковим агентом – фізичною особою, зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у податкових органах.
 
   податковим агентом – фізичною особою, зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у податкових органах.
 
791. Стаття 65. Нормативи відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
 
-412- Давиденко А.А.
Статтю 65 викласти в редакції:
"Стаття 65. Нормативи відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб.
2. До доходів інших бюджетів місцевого самоврядування зараховується 50 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб."
 
Відхилено   Стаття 65. Нормативи відрахувань податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
 
    -413- Коновалюк В.І.
У статті 65 слова "України "Про податок з доходів фізичних осіб"" вилучити.
 
Відхилено    
792. 1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території цих міст.
 
-414- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 65 після слів "міст Києва і" вставити слова "міського бюджету міста".
 
Відхилено   1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території цих міст.
 
793. 2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території цих міст.
 
   2. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території цих міст.
 
794. 3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань, що створюються згідно із законом, зараховується 25 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на цій території.
 
-415- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 65 слова "25 відсотків" замінити словами "50 відсотків".
 
Відхилено   3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань, що створюються згідно із законом, зараховується 25 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на цій території.
 
795. Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
 
-416- Коновалюк В.І.
У статті 66 слова "України "Про податок з доходів фізичних осіб"" вилучити.
 
Відхилено   Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
    -417- Шевчук О.Б.
Статтю 66 узгодити з положеннями проекту Податкового кодексу України в частині визначення термінів "податок з доходів фізичних осіб", "акцизний збір", "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів", "збір за спеціальне водокористування".
 
Відхилено    
796. 1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм Автономної Республіки Крим, територіальних громад до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать:
 
-418- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 1.1 частину 1 статті 66 наступного змісту: "1.1) 25 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, що сплачується (перераховується) на території міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;
15 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, що сплачується (перераховується) на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; "
 
Відхилено   1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм Автономної Республіки Крим, територіальних громад до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
 
    -419- Кирильчук Є.І.
Статтю 66 проекту доповнити пунктом в наступній редакції: "25 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, що сплачується (перераховується) на території міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення".
 
Відхилено    
797. 1) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на відповідній території;
 
-420- Чорноволенко О.В.
Підпункт 1 частини 1 статті 66 доповнити наступним реченням "на території міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;
15 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; "
 
Відхилено   1) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на відповідній території;
 
798. 2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 
-421- Чорноволенко О.В.
Підпункт 2 частини 1 статті 66 вилучити.
 
Відхилено   2) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 
799. 3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
 
-422- Чорноволенко О.В.
У пункті 3 частини 1 статті 66 слова "50 відсотків збору" замінити словом "збір"
 
Відхилено   3) 50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
 
800. 4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення;
 
-423- Чорноволенко О.В.
Підпункт 4 частини 1 статті 66 вилучити.
 
Відхилено   4) 50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення;
 
801. 5) плата за використання інших природних ресурсів;
 
   5) плата за використання інших природних ресурсів;
 
802. 6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім збору, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;
 
   6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім збору, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;
 
803. 7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями;
 
   7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями;
 
804. 8) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   8) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
805. 9) плата за ліценції на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   9) плата за ліценції на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
806. 10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
807. 11) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   11) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
808. 12) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 
   12) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
 
809. 13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
810. 14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
811. 15) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення.
 
   15) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення.
 
812. 2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад до доходів районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать:
 
   2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад до доходів районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
 
813. 1) 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом;
 
-424- Давиденко А.А.
б) Пункт 1 частини 2 Статті 66 викласти в редакції:
"1) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на відповідній території; "
 
Відхилено   1) 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом;
 
    -425- Чорноволенко О.В.
У пункті 1 частини 2 статті 66 слова "50 відсотків" замінити словами "20 відсотків".
 
Відхилено    
    -426- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 1.1 частину 2 статті 66 наступного змісту "1.1) 20 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, що сплачується (перераховується) на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; "
 
Відхилено    
814. 2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
 
   2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
 
815. 3) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями.
 
   3) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями.
 
816. Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
 
   Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
 
817. 1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва і Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, із урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому:
 
   1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва і Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому:
 
818. 1) склад видатків та кредитування бюджетів міст Києва та Севастополя визначається відповідно до статей 88 (91 цього Кодексу;
 
   1) склад видатків та кредитування бюджетів міст Києва та Севастополя визначається відповідно до статей 88 (91 цього Кодексу;
 
819. 2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та Севастополя, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення з урахуванням особливостей їх статусу.
 
   2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та Севастополя, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення з урахуванням особливостей їх статусу.
 
820. 2. Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.
 
   2. Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.
 
821. 3. Визначені статтями 64 і 69 цього Кодексу податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов’язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.
 
   3. Визначені статтями 64 і 69 цього Кодексу податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов’язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету в частинах, визначених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.
 
822. 4. Бюджети об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких особливостей:
 
   4. Бюджети об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких особливостей:
 
823. 1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статті 64, частини другої статті 65 та статті 69 цього Кодексу;
 
   1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статті 64, частини другої статті 65 та статті 69 цього Кодексу;
 
824. 2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей 88, 89 і 91 цього Кодексу;
 
   2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей 88, 89 і 91 цього Кодексу;
 
825. 3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до статей 97, 98, 100 і 108 цього Кодексу;
 
   3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до статей 97, 98, 100 і 108 цього Кодексу;
 
826. 4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу.
 
   4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу.
 
827. Положення цієї частини статті застосовуються із урахуванням статті третьої Прикінцевих положень цього Кодексу.
 
-427- Жебрівський П.І.
Друге речення частини четвертої статті 67 викласти у такій редакції: "У разі об’єднання жителів кількох сіл у сільську громаду із загальною чисельністю населення понад три тисячі жителів, на наступний бюджетний період при формуванні бюджетів таких об’єднань територіальних громад застосовуються положення цієї частини статті та визначаються обсяги міжбюджетних трансфертів для зазначених бюджетів у законі про Державний бюджет України".
 
Відхилено   Положення цієї частини статті застосовуються з урахуванням статті 3 Прикінцевих положень цього Кодексу.
 
828. Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
 
   Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
 
829. 1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам.
 
   1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам.
 
830. 2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку, затвердженому міською радою.
 
-428- Лук'янов В.В.
Статтю 68 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Якщо району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ чи сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням повноважень відповідних місцевих рад".
 
Враховано   2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку, затвердженому міською радою.
3. Якщо району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ чи сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням повноважень відповідних місцевих рад.
 
831. Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
-429- Шевчук О.Б.
Статтю 69 узгодити з положеннями проекту Податкового кодексу України в частині визначення термінів "податок з доходів фізичних осіб", "акцизний збір", "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів", "збір за спеціальне водокористування".
 
Відхилено   Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
832. 1. До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
 
   1. До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
 
833. 1) фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку з доходів фізичних осіб;
 
-430- Чорноволенко О.В.
Підпункт 1 частини 1 статті 69 вилучити.
 
Відхилено   1) фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку з доходів фізичних осіб;
 
834. 2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
-431- Давиденко А.А.
Пункт 2 частини 1 Статті 69 виключити;
 
Відхилено   2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
835. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;
 
   Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;
 
836. 3) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
 
   3) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
 
837. 4) плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
-432- Забарський В.В.
Ковалевська Ю.С.
Заблоцький В.П.
Пінчук А.П.
Пункт 4 частини першої статті 69 доповнити словами " (крім плати за землю, визначеної пунктом 11 частини першої статті 71 цього Кодексу)
 
Відхилено   4) плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
838. 5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
   5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
839. 6) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад;
 
-433- Лук'янов В.В.
У пункті 6 частини першої статті 69 слова "що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад" виключити.
 
Враховано   6) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (крім плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
 
    -434- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Підпункт 6 пункту 1 статті 69 - викласти у такій редакції:
"6) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад";
 
Відхилено    
840. 7) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки;
 
   7) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки;
 
841. 8) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
   8) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
842. 9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами;
 
   9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами;
 
843. 10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів;
 
-435- Лук'янов В.В.
Пункт 10 частини першої статті 69 доповнити словами у дужках " (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).
 
Враховано   10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 
844. 11) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 
   11) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 
845. 12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
   12) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
846. 13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
   13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
847. 14) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
 
   14) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
 
848. 15) плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;
 
   15) плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;
 
849. 16) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім платежів, визначених пунктом 5 частини другої цієї статті);
 
   16) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім платежів, визначених пунктом 5 частини другої цієї статті);
 
850. 17) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
-436- Лук'янов В.В.
Мельник П.В.
Текст пункту 17 частини першої статті 69 викласти у такій редакції: "кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів".
 
Враховано   17) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
851. 18) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
   18) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
852. 19) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
   19) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
853. 20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 
   20) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 
854. 21) інші доходи загального фонду місцевих бюджетів, що визначаються законом про Державний бюджет України.
 
   21) інші доходи загального фонду місцевих бюджетів, що визначаються законом про Державний бюджет України.
 
855. 2. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
 
   2. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
 
856. 1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
 
   1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
 
857. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі: 30 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків – до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст-обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків – до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 70 відсотків – до бюджету міста Києва та 30 відсотків – до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків – до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі;
 
-437- Чорноволенко О.В.
Підпункт 2 частини 2 статті 69 викласти в наступній редакції: "2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування; "
 
Відхилено   2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі: 30 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків – до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст – обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків – до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 60 відсотків – до бюджету міста Києва та 40 відсотків – до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків – до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі;
 
    -438- Борисов В.Д.
У пункті 2 частини 2 статті 69 цифри і слова "70 відсотків - до бюджету міста Києва та 30 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві" замінити цифрами і словами "100 відсотків - до бюджету міста Києва у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві"
 
Відхилено    
    -439- Мельник П.В.
У пункті 2 частини 2 статті 69 цифри і слова "70 відсотків - до бюджету міста Києва та 30 відсотків - до обласного бюджету Київської області" замінити цифрами і словами "60 відсотків - до бюджету міста Києва та 40 відсотків - до обласного бюджету Київської області"
 
Враховано    
858. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
 
   3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
 
859. 4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків – до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків – до районних бюджетів, 60 відсотків – до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
 
   4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків – до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків – до районних бюджетів, 60 відсотків – до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
 
860. 5) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
   5) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
861. 6) 30 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;
 
-440- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Підпункт 6 пункту 2 статті 69 - вилучити:
 
Відхилено   6) 30 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;
 
862. 7) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;
 
-441- Чорноволенко О.В.
Підпункт 7 частини 2 статті 69 викласти в наступній редакції: "7) грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що зараховуються до сільських, селищних, міських бюджетів; "
 
Відхилено   7) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;
 
863. 8) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
 
   8) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
 
864. 9) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 
   9) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 
865. 10) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;
 
-442- Чорноволенко О.В.
Підпункт 10 частини 2 статті 69 викласти в наступній редакції: "10) збір за забруднення навколишнього природного середовища (крім збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), що зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування; "
 
Відхилено   10) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 70 відсотків;
 
866. 11) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 
   11) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 
867. 12) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
 
   12) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
 
868. 13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
 
   13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
 
869. 14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
 
   14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
 
870. 15) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
 
-443- Деревляний В.Т.
Дем'янчук В.О.
Доповнити частину другу статті 69 новим пунктом такого змісту:
"16) кошти, що одержані внаслідок стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини"
.
 
Відхилено   15) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
 
    -444- Шаманов В.В.
доповнити підпунктом 16) наступного змісту: "Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності".
 
Відхилено    
871. Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів
 
   Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів
 
872. 1. Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 88 (91 цього Кодексу.
 
   1. Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 88 (91 цього Кодексу.
 
873. 2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.
 
   2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.
 
874. Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 
-445- Шевчук О.Б.
Статтю 71 узгодити з положеннями проекту Податкового кодексу України в частині визначення термінів "податок з доходів фізичних осіб", "акцизний збір", "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів", "збір за спеціальне водокористування".
 
Відхилено   Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 
875. 1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
 
-446- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 1.2 частину 1 статті 71 наступного змісту: "1. 2) 15 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань і зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування;
 
Відхилено   1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:
 
876. 1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності) відповідно до додаткових ставок такого податку, у розмірах визначених законом з питань оподаткування;
 
-447- Давиденко А.А.
б) Пункт 1 частини 1 Статті 71 викласти в редакції:
"1) податок на прибуток підприємств відповідно до додаткових ставок такого податку, у розмірах визначених законом з питань оподаткування; ";
 
Відхилено   1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності) відповідно до додаткових ставок такого податку, у розмірах, визначених законом з питань оподаткування;
При цьому надходження від податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності) відповідно до додаткових ставок такого податку, встановлених районними радами, розподіляються у розмірі: 30 відсотків - до бюджетів розвитку бюджетів сіл, селищ, міст районного значення; 70 відсотків - до бюджетів розвитку районних бюджетів;
 
    -448- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: 1) 8 відсотків - до обласних бюджетів, бюджету АРК та 12% відсотків - до бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності);
 
Відхилено    
    -449- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Підпункт 1 пункту 1 статті 71 - вилучити:
 
Відхилено    
    -450- Чорноволенко О.В.
Підпункт 1 частини 1 статті 71 викласти в наступній редакції: "1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток державних, казенних, комунальних підприємств і фінансових установ, державних холдингових компаній, акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі або органу місцевого самоврядування), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, крім бюджету міста Києва; "
 
Відхилено    
    -451- Лук'янов В.В.
Пункт 1 частини першої статті 71 доповнити абзацом такого змісту:
"При цьому, надходження від податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності) відповідно до додаткових ставок такого податку, встановлених районними радами, розподіляються у розмірі: 30 відсотків - до бюджетів розвитку бюджетів сіл, селищ, міст районного значення; 70 відсотків - до бюджетів розвитку районних бюджетів."
 
Враховано    
877. 2) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
-452- Чорноволенко О.В.
Підпункт 2 частини 1 статті 71 вилучити.
 
Відхилено   2) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
878. 3) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
 
-453- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 1.3 частину 1 статті 71 наступного змісту: "1.3) 15 відсотків фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності, що сплачується (перераховується) на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань і зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування; "
 
Відхилено   3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;
 
879. 4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу);
 
-454- Кирильчук Є.І.
Узгодити частини 4 статті 71 та пункту 1 частини 2 статті 69 проекту щодо дублювання в них розвитку місцевих бюджетів.
 
Відхилено   4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу);
 
880. 5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;
 
   5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;
 
881. 6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим, 55 відсотків ( до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної Республіки Крим;
 
-455- Чорноволенко О.В.
Доповнити підпунктом 6.1 частину 1 статті 71 наступного змісту: "6.1) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, з них 100 відсотків ( до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 75 відсотків ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення; 15 відсотків ( до районного бюджету; 60 відсотків ( до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань; "
 
Відхилено   6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим, 55 відсотків ( до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної Республіки Крим;
 
882. 7) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
   7) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
883. 8) кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;
 
   8) кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;
 
884. 9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 
   9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 
885. 10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради.
 
-456- Забарський В.В.
Ковалевська Ю.С.
Заблоцький В.П.
Пінчук А.П.
Частину першу статті 71 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) податок на прибуток, податок на додану вартість та плата за землю новостворених суб’єктів господарювання, які реалізують на території Автономної Республіки Крим зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти відповідно до спеціального закону - до бюджету автономної Республіки Крим. "
 
Відхилено   10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради.
 
    -457- Кирильчук Є.І.
До статті 71 додати пункти в наступній редакції:
"15 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань і зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування";
"дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність";
"10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, з них 100 відсотків ( до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 75 відсотків ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення; 15 відсотків ( до районного бюджету; 60 відсотків ( до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань".
 
Відхилено    
886. 2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
 
   2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
 
887. 1) погашення місцевого боргу;
 
   1) погашення місцевого боргу;
 
888. 2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами 2-15 частини другої статті 69 цього Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);
 
   2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами 2-15 частини другої статті 69 цього Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);
 
889. 3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єкта господарювання;
 
   3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єкта господарювання;
 
890. 4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки.
 
-458- Чорноволенко О.В.
Підпункт 4 частини 2 статті 71 вилучити.
 
Відхилено   4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки.
 
891. 3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.
 
   3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.
 
892. 4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.
 
   4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.
 
893. 5. Кошти бюджету розвитку розподіляються за об’єктами за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до них. За об’єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються при затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку впровадження таких об’єктів.
 
-459- Шкутяк З.В.
Доповнити пунктом наступного змісту: 6. За рішенням ради видатки бюджету розвитку можуть затверджуватись на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, на які розпорядники коштів можуть брати бюджетні зобов'язання і здійснювати закупівлі робіт, товарів, послуг. При цьому в наступні роки коригування обсягів видатків за конкретними об'єктами здійснюється виходячи з індексу цін, вартості робіт, товарів, визначену за результатами проведених закупівель та рівня освоєння коштів за попередні роки.
 
Відхилено   5. Кошти бюджету розвитку розподіляються за об’єктами за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до них. За об’єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються при затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку впровадження таких об’єктів.
 
894. Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом
 
   Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом
 
895. 1. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
 
   1. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
 
896. Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, виконання зобов’язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
 
   Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, виконання зобов’язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
 
897. 2. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
 
-460- Чорноволенко О.В.
У абзаці першому частини 2 статті 72 після речення "внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів" додати слова " (часток, паїв)".
 
Відхилено   2. Місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період).
 
898. Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.
 
-461- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 2 статті 72 після речення "придбання цінних паперів" додати слова " (часток, паїв)".
 
Відхилено   Місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.
 
899. Стаття 73. Позики місцевим бюджетам
 
   Стаття 73. Позики місцевим бюджетам
 
900. 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати:
 
   1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати:
 
901. 1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів – у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України;
 
   1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів – у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України;
 
902. 2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів відповідно до частини шостої статті 48 цього Кодексу;
 
   2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів відповідно до частини шостої статті 48 цього Кодексу;
 
903. 3) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-462- Чорноволенко О.В.
У пункті 3 частини 1 статті 73 вилучити слова "на договірних умовах".
 
Відхилено   3) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -463- Лук'янов В.В.
У пункті 3 частини першої статті 73 проекту закону слова "на договірних умовах" замінити словами "на умовах їх повернення".
 
Враховано    
904. 2. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.
 
   2. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.
 
905. Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень
 
   Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень
 
906. 1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.
 
-464- Полохало В.І.
Зберегти діючі обмеження на залучення зовнішніх позик до місцевих бюджетів (щодо суб’єктів запозичення та напрямів використання залучених коштів).
 
Враховано частково (у частині 3 статті 16)  1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.
 
    -465- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 74:
1. речення "бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів" замінити реченням "місцевих бюджетів"
2. речення "Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад" замінити на речення "Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад"
 
Відхилено    
907. 2. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень погоджуються з Міністерством фінансів України.
 
-466- Борисов В.Д.
Частину 2 статті 74 доповнити словами "у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України."
 
Враховано в іншій редакції (у частині 8 статті 74)  2. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень погоджуються з Міністерством фінансів України.
 
    -467- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: 2. Міністерство фінансів протягом місяця після отримання повідомлення про намір здійснити запозичення може його заборонити, якщо умови такого запозичення не відповідають вимогам цього Кодексу.
 
Відхилено    
908. 3. Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень та місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори, виконання зобов’язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, та договори про відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни істотних умов таких договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій.
 
   3. Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень та місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори, виконання зобов’язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, та договори про відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни істотних умов таких договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій.
 
909. 4. Держава не несе відповідальності за борговими зобов’язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.
 
   4. Держава не несе відповідальності за борговими зобов’язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.
 
910. 5. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.
 
   5. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.
 
911. 6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.
 
   6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.
 
912. 7. Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік погашення з вини позичальника, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом п’яти наступних років.
 
-468- Чорноволенко О.В.
У частині 7 статті 74 речення "відповідна міська рада" замінити реченням "відповідна місцева рада".
 
Відхилено   7. Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування, обумовлених договором між кредитором та позичальником, порушується графік погашення з вини позичальника, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада не мають права здійснювати нові місцеві запозичення протягом п’яти наступних років.
 
913. 8. Порядок здійснення місцевих запозичень встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених цим Кодексом.
 
   8. Порядок здійснення місцевих запозичень встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених цим Кодексом.
 
914. Глава 12. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
   Глава 12. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
915. Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів
 
   Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів
 
916. 1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
 
   1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
 
917. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов’язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів України ( для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету ( для розгляду цих розрахунків.
 
   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов’язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів України ( для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету ( для розгляду цих розрахунків.
 
918. 3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
 
   3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, відповідно до статті 34 цього Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
 
919. 4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових органів.
 
   4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових органів.
 
920. 5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад.
 
   5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад.
 
921. 6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад (крім виконавчих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої ( п’ятої цієї статті.
 
   6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад (крім виконавчих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої ( п’ятої цієї статті.
 
922. 7. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ з урахуванням статей 92 і 93 цього Кодексу.
 
   7. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ з урахуванням статей 92 і 93 цього Кодексу.
 
923. 8. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення).
 
   8. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення).
 
924. 9. У тижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту.
 
   9. У тижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту.
 
925. 10. Інформація, отримана відповідно до частин п’ятої, шостої, восьмої і дев’ятої цієї статті, є підставою для складання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів рішень про відповідні місцеві бюджети.
 
   10. Інформація, отримана відповідно до частин п’ятої, шостої, восьмої і дев’ятої цієї статті, є підставою для складання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів рішень про відповідні місцеві бюджети.
 
926. Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються
 
   Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються
 
927. 1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:
 
   1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються:
 
928. 1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:
 
   1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:
 
929. а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;
 
   а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;
 
930. б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету в результаті наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;
 
   б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;
 
931. в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
 
   в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
 
932. г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
   г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
933. ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;
 
   ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;
 
934. 2) проект прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
 
-469- Лук'янов В.В.
У пункті 2 частини першої статті 76 слова "проект прогнозу" замінити словами "прогноз".
 
Враховано   2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
 
935. 3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
 
   3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
 
936. 4) показники витрат місцевого бюджету, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
 
   4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
 
937. 5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
   5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
938. 6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
 
   6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
 
939. 7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);
 
   7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);
 
940. 8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради.
 
   8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради.
 
941. 2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
 
   2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:
 
942. 1) загальна сума доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
   1) загальна сума доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
943. 2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;
 
   2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;
 
944. 3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 
   3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 
945. 4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 
   4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 
946. 5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 
   5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 
947. 6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 
   6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 
948. 7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;
 
   7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;
 
949. 8) додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
 
   8) додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
 
950. 3. Перелік захищених видатків місцевого бюджету визначається на підставі статті 55 цього Кодексу.
 
   3. Перелік захищених видатків місцевого бюджету визначається на підставі статті 55 цього Кодексу.
 
951. Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
 
   Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів
 
952. 1. Відповідно до частин дев’ятої ( десятої статті 75 цього Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), що затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 
   1. Відповідно до частин дев’ятої ( десятої статті 75 цього Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.
 
953. 2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, інші бюджети місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.
 
   2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, інші бюджети місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.
 
954. 3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (у разі їх створення), селищні та сільські бюджети (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти) на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної у місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня затвердження районного чи міського (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Міські (міст районного значення), районні у містах (у разі їх створення), селищні, сільські ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування таких місцевих бюджетів), що затверджені при прийнятті районного чи міського (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
 
   3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (у разі їх створення), селищні та сільські бюджети (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти) на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної у місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня затвердження районного чи міського (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Міські (міст районного значення), районні у містах (у разі їх створення), селищні, сільські ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування таких місцевих бюджетів), затверджені при прийнятті рішення про районний чи міський (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджет.
 
955. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
   4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 
956. 5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.
 
   5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.
 
957. Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
 
   Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів
 
958. 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад або міські, селищні чи сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 
-470- Лук'янов В.В.
У частині першій статті 78 слова "міські, селищні чи" виключити.
 
Враховано   1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад або сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 
959. 2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України відповідно до статті 48 цього Кодексу.
 
   2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України відповідно до статті 48 цього Кодексу.
 
960. Державне казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету.
 
-471- Лук'янов В.В.
В абзаці другому частини другої, у частинах четвертій і п’ятій статті 78 слова "органи (органів) стягнення" замінити словами "контролюючі органи (контролюючих органів) за справлянням надходжень бюджету" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Державне казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
 
    -472- Борисов В.Д.
Частину 2 статті 78 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків та видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, загального фонду в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами."
 
Враховано частково (у частині 6 статті 48)   
961. 3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
 
-473- Шаманов В.В.
пункт 3 викласти у наступній редакції:
"Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу, міським (міст районного значення), селищним та сільським головою. До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу, міським (міст районного значення), селищним та сільським головою затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу, міський (міст районного значення), селищний та сільський голова протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням. Міський (міст районного значення), селищний, сільський бюджет складається і затверджується у формі розпису всіх доходів і видатків з поквартальним розподілом."
 
Враховано частково (у пункті 37 статті 2 – щодо виконання сільським головою функцій місцевого фінансового органу)  3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
 
962. 4. Місцевий фінансовий орган за участю органів стягнення у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
 
   4. Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
 
963. 5. Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.
 
   5. Податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету..
 
964. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.
 
   Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.
 
965. 6. Виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статті 51 цього Кодексу.
 
   6. Виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статті 51 цього Кодексу.
 
966. 7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.
 
   7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.
 
967. 8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
 
   8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
 
968. 9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і 57 цього Кодексу.
 
   9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і 57 цього Кодексу.
 
969. 10. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення додаткових витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел коштів, виділених державою для забезпечення цих витрат.
 
-474- Шаманов В.В.
доповнити пунктом 11 наступного змісту:
"Органи, які здійснюють адміністрування податків та платежів, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства та рішення про бюджет відповідної місцевої ради."
 
Враховано в іншій редакції (у частині 5 статті 78)  10. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення додаткових витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел коштів, виділених державою для забезпечення цих витрат.
 
970. Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет
 
   Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет
 
971. 1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган місцевої ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також пунктами 4 і 5 частини другої статті 46 цього Кодексу).
 
   1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган місцевої ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також пунктами 4 і 5 частини другої статті 46 цього Кодексу).
 
972. 2. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.
 
-475- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 2 статті 79 - викласти у такій редакції:
"До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити із загального фонду бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії";
 
Відхилено   2. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.
 
973. 3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету застосовуються норми цієї статті та пунктів 3 (5 частини другої статті 46 цього Кодексу.
 
   3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету застосовуються норми цієї статті та пунктів 3 (5 частини другої статті 46 цього Кодексу.
 
974. Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 
   Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 
975. 1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58 ( 61 цього Кодексу.
 
   1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58 ( 61 цього Кодексу.
 
976. 2. Державне казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.
 
   2. Державне казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.
 
977. 3. Органи стягнення подають місцевим фінансовим органам відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 цього Кодексу.
 
-476- Лук'янов В.В.
У частині третій статті 80 слова "органи стягнення" замінити словами ""контролюючі органи за справлянням надходжень бюджету".
 
Враховано   3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають місцевим фінансовим органам відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 цього Кодексу.
 
    -477- Коновалюк В.І.
У статті 80 частину третю викласти у такій редакції:
"3. Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам та Рахунковій палаті відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 цього Кодексу";
 
Відхилено    
978. 4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради чи міським, селищним, сільським головою (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, після чого Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.
 
-478- Лук'янов В.В.
У частині четвертій статті 80 слова "міським, селищним, сільським головою (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)" замінити словами "сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом)".
 
Враховано   4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради чи сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, після чого Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.
 
    -479- Коновалюк В.І.
Статтю 80 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Місячна, квартальна та річна звітність про виконання місцевих бюджетів (у розрізі місцевих бюджетів) надається Державним казначейством України Рахунковій палаті за структурою та у терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету України в статтях 58-61 цього Кодексу";
 
Відхилено    
979. Розділ ІV
 
   Розділ ІV. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
 
980. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
 
      
981. Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
982. Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин
 
   Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин
 
983. 1. Міжбюджетні відносини ( відносини між державою, Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.
 
   1. Міжбюджетні відносини ( відносини між державою, Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.
 
984. 2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансовими ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.
 
   2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень.
 
985. Стаття 82. Види видатків бюджетів
 
   Стаття 82. Види видатків бюджетів
 
986. 1. Видатки бюджетів поділяються на:
 
   1. Видатки бюджетів поділяються на:
 
987. 1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;
 
-480- Шаманов В.В.
Борисов В.Д.
підпункт 1 пункту 1 статті 82 доповнити наступним реченням: "видатки, пов'язані з утриманням та збереженням національних пам'яток культури, історичного середовища, установ, що мають статус "національний"
 
Враховано частково (у пункті 14 статті 87)  1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;
 
988. 2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;
 
   2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;
 
989. 3) видатки на реалізацію прав та обов’язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України.
 
   3) видатки на реалізацію прав та обов’язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами України.
 
990. Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів
 
   Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів
 
991. 1. Видатки, визначені пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   1. Видатки, визначені пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
992. 2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України.
 
   2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України.
 
993. Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків
 
   Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків
 
994. 1. Відповідні органи державної влади забезпечують здійснення видатків, визначених пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу.
 
   1. Відповідні органи державної влади забезпечують здійснення видатків, визначених пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу.
 
995. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, міські, селищні, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу.
 
-481- Лук'янов В.В.
У частині другій статті 84 слова "міські, селищні" виключити.
 
Враховано   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу.
 
996. Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків
 
   Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків
 
997. 1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України.
 
   1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України.
 
998. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, міські, селищні, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) зобов’язані забезпечити здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 88 (91 цього Кодексу та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
 
-482- Жебрівський П.І.
Чорноволенко О.В.
У частині другій статті 85:
у другому реченні слова "крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату" виключити;
доповнити другим абзацом такого змісту: "Забороняється надання та отримання коштів з місцевих бюджетів на функціонування органів державної влади та військових формувань (крім випадків виконання ними делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування)".
 
Відхилено   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) зобов’язані забезпечити здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 88 (91 цього Кодексу та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
 
    -483- Лук'янов В.В.
У першому реченні частини другої статті 85 слова "міські, селищні" виключити.
 
Враховано    
999. 3. Товари (роботи, послуги), придбані головним розпорядником коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, можуть бути передані бюджетним установам, які утримуються з інших місцевих бюджетів.
 
-484- Чорноволенко О.В.
Доповнити частину 3 статті 85 наступним реченням: "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   3. Товари (роботи, послуги), придбані головним розпорядником коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, можуть бути передані бюджетним установам, які утримуються з інших місцевих бюджетів.
 
    -485- Кирильчук Є.І.
У статті 85 чітко визначити, що мається на увазі під виразом "централізовані заходи".
 
Відхилено    
1000. Зазначені централізовані заходи здійснюються із дотриманням таких вимог:
 
-486- Чорноволенко О.В.
Абзац другий частини 3 статті 85 вилучити.
 
Відхилено   Зазначені централізовані заходи здійснюються з дотриманням таких вимог:
 
1001. встановлення головним розпорядником коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) критеріїв визначення обґрунтування потреби у відповідних товарах (роботах, послугах);
 
   встановлення головним розпорядником коштів державного бюджету (місцевих бюджетів) критеріїв визначення обґрунтування потреби у відповідних товарах (роботах, послугах);
 
1002. визначення бюджетними установами потреби у товарах (роботах, послугах) відповідно до встановлених критеріїв;
 
   визначення бюджетними установами потреби у товарах (роботах, послугах) відповідно до встановлених критеріїв;
 
1003. відображення в обліку та звітності бюджетних установ операцій щодо придбання та передачі таких товарів (робіт, послуг).
 
   відображення в обліку та звітності бюджетних установ операцій щодо придбання та передачі таких товарів (робіт, послуг).
 
1004. Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами
 
   Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами
 
1005. 1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
 
-487- Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 1 статті 86 глави 13 розділу ІV в такій редакції:
„Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
1) перша група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до споживачів;
2) друга група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних послуг, в тому числі соціальних, гарантованих державою для всіх громадян України а також соціальних послуг, гарантованих державою для певних соціальних груп або категорій громадян;
3) третя група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для окремих категорій громадян (крім послуг, видатки на надання яких віднесеш до другої групи), або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України"
 
Відхилено   1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
 
1006. 1) перша група ( видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до споживачів;
 
   1) перша група ( видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг і які розташовані найближче до споживачів;
 
1007. 2) друга група ( видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України;
 
   2) друга група ( видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України;
 
1008. 3) третя група ( видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України.
 
   3) третя група ( видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані послуги для окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України.
 
1009. 2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об’єднань, що створюються згідно із законом.
 
   2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об’єднань, що створюються згідно із законом.
 
1010. 3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів.
 
   3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів.
 
1011. 4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
 
   4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
 
1012. 5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп.
 
   5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп.
 
1013. Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ
 
   Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ
 
1014. Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 
   Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 
1015. 1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:
 
   1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:
 
1016. 1) державне управління:
 
   1) державне управління:
 
1017. а) законодавчу владу;
 
   а) законодавчу владу;
 
1018. б) виконавчу владу;
 
   б) виконавчу владу;
 
1019. в) Президента України;
 
   в) Президента України;
 
1020. 2) судову владу;
 
   2) судову владу;
 
1021. 3) міжнародну діяльність;
 
   3) міжнародну діяльність;
 
1022. 4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв’язки державного значення;
 
-488- Семерак О.М.
Додати до пункту 4 підпункт а) частини першої статті 87 :
„державну підтримку громадських організацій на виконання фундаментальних та прикладних досліджень і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв’язки державного значення";
 
Відхилено   4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв’язки державного значення;
 
1023. 5) національну оборону (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення);
 
-489- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Шкутяк З.В.
Підпункт 5 пункту 1 статті 87 - викласти у такій редакції:
"5) національну оборону";
 
Відхилено   5) національну оборону (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення);
 
1024. 6) правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист населення і територій (крім заходів, визначених пунктом 16 частини першої статті 91 цього Кодексу);
 
   6) правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист населення і територій (крім заходів, визначених пунктом 16 частини першої статті 91 цього Кодексу);
 
1025. 7) освіту:
 
   7) освіту:
 
1026. а) загальну середню освіту:
 
   а) загальну середню освіту:
 
1027. спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної власності;
 
   спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної власності;
 
1028. загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
 
   загальноосвітні школи соціальної реабілітації;
 
1029. б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності);
 
-490- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення);
 
Відхилено   б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності);
 
1030. в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності);
 
-491- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення);
 
Відхилено   в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності);
 
1031. г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного замовлення у навчальних закладах державної власності);
 
-492- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного замовлення);
 
Відхилено   г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах державного замовлення у навчальних закладах державної власності);
 
1032. ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
   ґ) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
1033. д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-493- Семерак О.М.
Додати до пункту 7 підпункт е) частини першої статті 87 :
„державну підтримку громадських організацій на виконання інших заходів в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій";
 
Відхилено   д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
1034. 8) охорону здоров’я:
 
   8) охорону здоров’я:
 
1035. а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
-494- Шкутяк З.В.
Викласти у наступній редакції: а) первинну медико-санітарну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні), амбулаторно-поліклінічну допомогу - для міст обласного значення (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);
 
Відхилено   а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
1036. б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
   б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
1037. в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів);
 
-495- Цибенко П.С.
Підпункт в) пункту 8) частини 1 статті 87 викласти у такій редакції:
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів всіх типів);
 
Враховано в уточненій редакції  в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
    -496- Мельник П.В.
Підпункт в) пункту 8) частини 1 статті 87 доповнити словами "загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -497- Сушкевич В.М.
Підпункт в) пункту восьмого частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
"в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для інвалідів, та дітей-інвалідів, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", а також - загальнодержавні і міжрегіональні реабілітаційні установи, зокрема - реабілітаційні центри та комплекси, усіх типів для інвалідів і дітей-інвалідів); "
 
Враховано частково    
1038. г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
 
   г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
 
1039. ґ) інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-498- Семерак О.М.
Додати до пункту 8 підпункт д) частини першої статті 87:
„державну підтримку громадських організацій на виконання інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій";
 
Відхилено   ґ) інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
1040. 9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
1041. а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених законом;
 
   а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених законом;
 
1042. б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов’язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України, та розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України; щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; довічні державні стипендії; кошти, що передаються до Фонду соціального страхування на випадок безробіття; програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, інші цільові грошові допомоги, встановлені законом);
 
-499- Шаманов В.В.
пункт 9 підпункт б) доповнити наступним реченням: "компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом".
 
Відхилено   б) державні програми соціальної допомоги (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти; програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов’язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України, та розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України; щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; довічні державні стипендії; кошти, що передаються до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, інші види цільової грошової допомоги, встановлені законом);
 
    -500- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Слова "передаються до Фонду соціального страхування на випадок безробіття" замінити словами "передаються до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
 
Враховано    
    -501- Шкутяк З.В.
Додати державні програми соціального захисту (перенести з місцевих бюджетів;
б) державні програми соціального захисту:
допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статті З0 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
в)державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
г)заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;
д) фінансування державних програм соціального захисту, в першу чергу компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
е)компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 
Відхилено    
    -502- Сушкевич В.М.
У підпункті б) пункту дев’ятого частини першої статті 87 після слів "які не мають права на пенсію, та інвалідам, " записати "державна соціальна допомога на догляд, "
 
Відхилено    
1043. в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
 
-503- Семерак О.М.
Викласти підпункт в) пункту 9 частини першої статті 87 в такій редакції:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно інвалідів, ветеранів, чорнобильців";
 
Відхилено   в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
 
1044. г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
 
   г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
 
1045. ґ) державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
-504- Семерак О.М.
Викласти підпункт ґ) пункту 9 частини першої статті 87 в такі редакції:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї".
 
Відхилено   ґ) державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
1046. д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
 
-505- Мельник П.В.
Пункт дев’ятий частини першої статті 87 доповнити підпунктом "ж" у такій редакції:
"ж) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;" та уточнити нумерацію наступного підпункту.
 
Враховано   д) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
е) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; "
 
1047. ж) інші програми в галузі соціального захисту та соціального забезпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністром України;
 
-506- Цибенко П.С.
Сушкевич В.М.
Пункт дев’ятий частини першої статті 87 доповнити підпунктом "є" у такій редакції:
"є) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; ".
 
Враховано в іншій редакції  є) інші програми в галузі соціального захисту та соціального забезпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністром України;
 
1048. 10) культуру і мистецтво:
 
   10) культуру і мистецтво:
 
1049. а) державні культурно-освітні програми (національні та державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, міжнародні культурні зв’язки, державні культурно-освітні заходи);
 
   а) державні культурно-освітні програми (національні та державні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, міжнародні культурні зв’язки, державні культурно-освітні заходи);
 
1050. б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
-507- Шаманов В.В.
пункт 10 підпункт б) доповнити словами "зоопарки державного значення".
 
Враховано частково (у пункті 5 статті 89 та пункті 6 статті 91)  б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні філармонії, національні та державні музичні колективи і ансамблі та інші заклади і заходи мистецтва згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
1051. в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що мають статус національних;
 
-508- Семерак О.М.
Викласти підпункт в) пункту 10 частини першої статті 87 в такій редакції:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів у сфері культури і мистецтва";
 
Відхилено   в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що мають статус національних;
 
1052. г) державні програми розвитку кінематографії;
 
   г) державні програми розвитку кінематографії;
 
1053. ґ) державну архівну справу;
 
   ґ) державну архівну справу;
 
1054. 11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;
 
-509- Семерак О.М.
Додати до пункту 11 підпункт а) частини першої статті 87:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств";
 
Відхилено   11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;
 
1055. 12) фізичну культуру і спорт:
 
   12) фізичну культуру і спорт:
 
1056. а) державні програми підготовки резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (утримання центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, формування національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з визнаних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту (включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту), фінансова підтримка баз олімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
   а) державні програми підготовки резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (утримання центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, формування національних команд, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з визнаних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту (включаючи Олімпійські ігри та Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту), фінансова підтримка баз олімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
1057. б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри з фізичної культури і спорту інвалідів державного значення, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, утримання національних збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки та участі в міжнародних змаганнях (включаючи Паралімпійські та Дефлімпійські ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз паралімпійської і дефлімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
-510- Сушкевич В.М.
Підпункт б) пункту дванадцятого частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
"б) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту: розвиток фізичної культури і спорту інвалідів, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів), проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, утримання національних збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки та участі в міжнародних змаганнях (включаючи Паралімпійські та Дефлімпійські ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз паралімпійської і дефлімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України); "
 
Відхилено   б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри державного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, утримання національних збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки та участі в міжнародних змаганнях (включаючи Паралімпійські та Дефлімпійські ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз паралімпійської і дефлімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
1058. в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
-511- Семерак О.М.
Додати до пункту 12 підпункт г) частини першої статті 87:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів розвитку фізичної культури та спорту";
 
Відхилено   в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
    -512- Костенко П.І.
Пункт 12 статті 87 глави 14 доповнити підпунктом такого змісту:
"г) державну підтримку фізкультурно-спортивних товариств, що мають статус всеукраїнських."
 
Відхилено    
1059. 13) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки;
 
-513- Семерак О.М.
Додати до пункту 13 підпункт а) частини першої статті 87:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки";
 
Відхилено   13) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки;
 
1060. 14) програми реставрації пам’яток архітектури, спорудження (створення) пам’ятників і монументів державного значення;
 
   14) програми реставрації пам’яток архітектури, спорудження (створення) пам’ятників і монументів державного значення;
 
1061. 15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики;
 
   15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики;
 
1062. 16) державні інвестиційні програми (проекти);
 
   16) державні інвестиційні програми (проекти);
 
1063. 17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
 
-514- Семерак О.М.
Додати до пункту 17 підпункт а) частини першої статті 87:
„державну підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха";
 
Відхилено   17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
 
1064. 18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
 
   18) створення та поповнення державних запасів і резервів;
 
1065. 19) обслуговування державного боргу;
 
   19) обслуговування державного боргу;
 
1066. 20) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та всеукраїнських референдумів;
 
   20) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та всеукраїнських референдумів;
 
1067. 21) інші програми, які мають виключно державне значення.
 
-515- Семерак О.М.
Додати до пункту 21 підпункт а) частини першої статті 87:
„державну підтримку громадських організацій для виконання інших програм, які мають виключно державне значення".
 
Відхилено   21) інші програми, які мають виключно державне значення.
 
1068. Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом, і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
   Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом, і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
1069. 1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом, і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом, і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
1070. 1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;
 
   1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;
 
1071. 2) освіту:
 
   2) освіту:
 
1072. а) дошкільну освіту;
 
   а) дошкільну освіту;
 
1073. б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад ( загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад ( дошкільний навчальний заклад" за умови, що загальноосвітній навчальний заклад ( І ступеня);
 
-516- Чорноволенко О.В.
Кирильчук Є.І.
Доповнити підпунктом "в" пункт 2 частини 1 статті 88 наступного змісту: "в) позашкільну освіту"
 
Відхилено   б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад ( загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад ( дошкільний навчальний заклад" за умови, що загальноосвітній навчальний заклад ( І ступеня);
 
1074. 3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);
 
-517- Карпук В.Г.
Бахтеєва Т.Д.
Підпункт 3 статті 88 вилучити
 
Враховано частково (у статті 5 Прикінцевих положень)  3) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);
 
1075. 4) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.
 
-518- Триндюк Ю.Г.
Пункт 1 статті 88 доповнити підпунктом п'ятим: "5) сільські пожежні команди."
 
Відхилено   4) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.
 
    -519- Чорноволенко О.В.
Кирильчук Є.І.
Доповнити пунктом 5 частину 1 статті 88 наступного змісту: "5) місцеву пожежну охорону"
 
Відхилено    
    -520- Шаманов В.В.
доповнити пунктом 5 наступного змісту: "сільські, селищні, міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх спеціалізовані формування".
 
Відхилено    
    -521- Журавко О.В.
Статтю 88 доповнити пунктом 5) такого змісту:
5) сільські та селищні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що створюються в населених пунктах з чисельністю постійного населення понад 5000 осіб.
 
Відхилено    
1076. Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
-522- Шаманов В.В.
Стаття 89 Бюджетного кодексу України, повинна мати чіткі формулювання і не містити таких понять, як "...інші" (тобто, "...інші програми", "...інші субвенції").
 
Відхилено   Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
1077. 1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
1078. 1) державне управління:
 
   1) державне управління:
 
1079. а) органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення;
 
   а) органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення;
 
1080. б) органи місцевого самоврядування районного значення;
 
   б) органи місцевого самоврядування районного значення;
 
1081. 2) освіту:
 
   2) освіту:
 
1082. а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
   а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
1083. б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи); навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад ( загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад ( дошкільний навчальний заклад" (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу);
 
-523- Жебрівський П.І.
У підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 89 після слів "спеціалізовані школи" доповнити словами і цифрами у дужках " (крім шкіл, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу)".
 
Враховано   б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи (крім шкіл, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу), ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи); навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад ( загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад ( дошкільний навчальний заклад" (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу);
 
1084. в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;
 
   в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста чи району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;
 
1085. г) інші державні освітні програми;
 
   г) інші державні освітні програми;
 
1086. ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах І (ІV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);
 
   ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах І (ІV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);
 
1087. д) позашкільну освіту (заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми);
 
-524- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 89 абзаці д) підпункту 2) після слів "заходи" вставити слова "та заклади"
 
Відхилено   д) позашкільну освіту (заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми);
 
    -525- Шкутяк З.В.
Вилучити слова: " (заходи районного значення з позашкільної робот из дітьми)"
 
Відхилено    
1088. 3) охорону здоров’я:
 
   3) охорону здоров’я:
 
1089. а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти);
 
-526- Жебрівський П.І.
У підпункті "а" пункту 3 частини першої статті 89 текст у дужках доповнити словами і цифрою "відповідно до статті 5 Прикінцевих положень цього Кодексу".
 
Враховано   а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти відповідно до пункту 5 Прикінцевих положень цього Кодексу);
 
    -527- Карпук В.Г.
Підпункт а) пункту 3 статті 89 викласти у редакції: "первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти у селах, селищах, містах районного значення та їх об’єднаннях."
 
Враховано частково (у статті 5 Прикінцевих положень)   
1090. б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи із санітарної освіти);
 
   б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);
 
1091. 4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
-528- Цибенко П.С.
Пункт 4) соціальний захист та соціальне забезпечення доповнити підпунктом у такій редакції
д)надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та кредитування;
 
Відхилено   4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
1092. а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію відповідного міста чи району); територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 
-529- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 89 в абзаці а) підпункту 4) після слів "центри професійної реабілітації інвалідів" вставити слова "центри обліку бездомних громадян"
 
Враховано частково (у підпункті "г" пункту 3 статті 91)  а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію відповідного міста чи району); територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 
    -530- Коновалюк В.І.
підпункт а) пункту 4) частини першої статті 89 доповнити словами "виплати компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги";
 
Відхилено    
    -531- Сушкевич В.М.
У підпункті "а)" пункту четвертого частини першої статті 89 після слів "центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри" слово "професійної" вилучити.
 
Відхилено    
1093. б) державні програми соціального захисту:
 
-532- Шкутяк З.В.
Вилучити (перенести до статті 87)
 
Відхилено   б) державні програми соціального захисту:
 
1094. допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
 
   допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
 
1095. додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
 
-533- Сушкевич В.М.
У підпункті "б)" пункту четвертого частини першої статті 89 після слів "особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" доповнити словами "та членам їх сімей, які проживають разом з ним", а після слів "особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" словами "та членам їх сімей, які проживають разом з ним";
 
Відхилено   додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
 
    -534- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац третій підпункту "б" пункту 4 частини четвертої статті 89 викласти у такій редакції:
"додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян; ".
 
Відхилено    
1096. компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;
 
   компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;
 
1097. компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 
   компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 
1098. виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
 
   виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
 
1099. в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
 
-535- Шкутяк З.В.
Вилучити (повторює підпункт "д" пункту 9 статті 87)
 
Відхилено   в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
 
1100. г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
-536- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 89 абзац г) підпункту 4) доповнити словами "соціальні гуртожитки; установи позашкільної освіти (дитячо-юнацькі клуби)".
 
Враховано частково (у підпункті "д" пункту 2 та підпункті "а" пункту 4 статті 89)  г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
    -537- Оробець Л.Ю.
Доповнити пункт 4 статті 89 глави 14 розділу ІV підпунктом ґ) в такій редакції:
"цільові програми надання соціальних послуг окремим соціальним групам та категоріям громадян, визначеним законом, державні програми розвитку соціальних послуг"
 
Відхилено    
    -538- Шаманов В.В.
пункт 4 доповнити підпунктом д) такого змісту:
"д) компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги; організацію оплачуваних громадських робіт; надання ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також надання допомоги на поховання інших категорій малозабезпечених громадян."
 
Враховано частково (у підпункті "а" пункту 4 статті 89)   
1101. 5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національного, зоопарки загальнодержавного значення державної власності);
 
-539- Карпук В.Г.
Пункт 5 статті 89 викласти у наступній редакції: "5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національного, зоопарки загальнодержавного значення державної власності); також сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.
 
Відхилено   5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки загальнодержавного значення державної власності);
 
1102. 6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.
 
-540- Сушкевич В.М.
У пункті шостому частини першої статті 89 після слів "спортивних споруд місцевого значення; " доповнити словами: "заходи з фізичної культури і спорту інвалідів, фінансова підтримка організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд місцевого значення для інвалідів."
 
Відхилено   6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.
 
    -541- Кирильчук Є.І.
Статтю 89 проекту доповнити пунктом в наступній редакції: "Забезпечення програм розвитку комунальної сфери".
 
Відхилено    
1103. Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
-542- Шаманов В.В.
Стаття 90 Бюджетного кодексу України, повинна мати чіткі формулювання і не містити таких понять, як "...інші" (тобто, "...інші програми", "...інші субвенції").
 
Відхилено   Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
1104. 1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
1105. 1) державне управління:
 
   1) державне управління:
 
1106. а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
 
   а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
 
1107. б) обласні ради;
 
-543- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 90 підпункт І) доповнити абзацом в):
"в) міська у місті Севастополь рада, та створені нею згідно до законодавства виконавчі органи, районні у місті Севастополь ради".
 
Відхилено   б) обласні ради;
 
1108. 2) освіту:
 
   2) освіту:
 
1109. а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті "в" пункту 2 статті 89 цього Кодексу, та дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей);
 
   а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті "в" пункту 2 статті 89 цього Кодексу, та дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей);
 
1110. б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності, видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті);
 
   б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності, видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті);
 
1111. в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а також на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);
 
   в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а також на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);
 
1112. г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у навчальних закладах комунальної власності);
 
   г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у навчальних закладах комунальної власності);
 
1113. ґ) позашкільну освіту (заходи республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми);
 
-544- Триндюк Ю.Г.
в абзаці ґ) підпункту 2) після слів "заходи" вставити слова "та заклади".
 
Відхилено   ґ) позашкільну освіту (заходи республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми);
 
    -545- Шаманов В.В.
пункт 2 доповнити підпунктом д наступного змісту:
"д)методичні установи; служби технічного нагляду за будівництвом, і капітальним ремонтом; централізовані бухгалтерії обласних управлінь освіти; обласні групи централізованого господарського обслуговування".
 
Відхилено    
1114. д) інші державні освітні програми;
 
   д) інші державні освітні програми;
 
1115. 3) охорону здоров’я:
 
   3) охорону здоров’я:
 
1116. а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
   а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
1117. б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові);
 
   б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові);
 
1118. в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
 
   в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
 
1119. г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи);
 
   г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи);
 
1120. 4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
1121. а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: допомога по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування інвалідів; будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри з нарахування та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків, визначених у підпункті "а" пункту 4 статті 89 цього Кодексу); пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів;
 
-546- Лук'янов В.В.
У підпункті "а" пункту 4 частини першої статі 90 слово "бензин" замінити словами "бензин (пальне)".
 
Враховано   а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: допомога по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування інвалідів; будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри з нарахування та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків, визначених у підпункті "а" пункту 4 статті 89 цього Кодексу); пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів;
 
    -547- Сушкевич В.М.
У підпункті "а" пункту четвертого частини першої статті 90 після слів "Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати" слова "інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів; " замінити словами: "інвалідам і на дітей-інвалідів, передбачені Законом України „Про реабілітацію інвалідів в Україні", а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри реабілітації інвалідів; "
 
Відхилено    
1122. б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, в тому числі утримання та програми республіканського Автономної Республіки Крим і обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
-548- Журавко О.В.
Статтю 90 пункту 4 підпункту б) доповнити словами:
центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних центрів матері та дитини, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.
 
Враховано частково (у підпункті "а" пункту 4 статті 90)  б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, в тому числі утримання та програми республіканського Автономної Республіки Крим і обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
1123. в) інші державні соціальні програми;
 
-549- Цибенко П.С.
Пункт 4) соціальний захист та соціальне забезпечення доповнити підпунктом у такій редакції
г) надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та кредитування
 
Відхилено   в) інші державні соціальні програми;
 
1124. 5) культуру і мистецтво:
 
   5) культуру і мистецтво:
 
1125. а) державні культурно-освітні програми (республіканські Автономної Республіки Крим та обласні бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національного);
 
   а) державні культурно-освітні програми (республіканські Автономної Республіки Крим та обласні бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
 
1126. б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні колективи і ансамблі, театри, палаци та будинки культури республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національного);
 
   б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні колективи і ансамблі, театри, палаци та будинки культури республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
 
1127. в) інші державні культурно-мистецькі програми;
 
   в) інші державні культурно-мистецькі програми;
 
1128. 6) фізичну культуру і спорт:
 
   6) фізичну культуру і спорт:
 
1129. а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім шкіл, визначених у підпункті "б" пункту 6 частини першої цієї статті), заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
   а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім шкіл, визначених у підпункті "б" пункту 6 частини першої цієї статті), заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
1130. б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри з фізичної культури і спорту інвалідів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань з фізичної культури і спорту інвалідів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення).
 
-550- Сушкевич В.М.
Підпункт "б" пункту шостого частини першої статті 90 викласти у такій редакції:
"6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення; заходи з фізичної культури і спорту інвалідів, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, фінансова підтримка організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості та спортивних споруд місцевого значення для інвалідів."
 
Відхилено   б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів).
 
1131. Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
-551- Шаманов В.В.
Стаття 91 Бюджетного кодексу України, повинна мати чіткі формулювання і не містити таких понять, як "...інші" (тобто, "...інші програми", "...інші субвенції").
 
Відхилено   Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
1132. 1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
   1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:
 
1133. 1) місцеву пожежну охорону;
 
   1) місцеву пожежну охорону;
 
1134. 2) позашкільну освіту;
 
-552- Шаманов В.В.
пункт 2 частини 1 доповнити словами "окрім дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та шкіл естетичного виховання".
 
Відхилено   2) позашкільну освіту;
 
    -553- Шкутяк З.В.
Пункт 2 частини 1 статті 91 вилучити
 
Відхилено    
1135. 3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
   3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
 
1136. а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
 
   а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
 
1137. б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
 
   б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
 
1138. в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;
 
   в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;
 
1139. г) заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;
 
-554- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Шкутяк З.В.
Підпункт г)пункту 3 статті 91 - вилучити:
 
Відхилено   г) заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;
 
1140. д) державні програми соціального захисту, в першу чергу компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 
-555- Лук'янов В.В.
У підпункті "д" пункту 3 частини першої статті 91 слова "державні програми соціального захисту, в першу чергу" виключити.
 
Враховано   д) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 
    -556- Джоджик Я.І.
Жебрівський П.І.
Костенко Ю.І.
Шкутяк З.В.
Підпункт д) пункту 3 статті 91 - вилучити
 
Відхилено    
1141. е) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 
-557- Джоджик Я.І.
Жебрівський П.І.
Костенко Ю.І.
Шкутяк З.В.
Підпункт е) пункту 3 статті 91 - вилучити
 
Відхилено   е) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 
1142. 4) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
 
-558- Лук'янов В.В.
У пункті 4 частини першої статті 91 після слова "рішенням" доповнити словом "місцевого".
 
Враховано   4) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
 
    -559- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 4 статті 91 - вилучити:
 
Відхилено    
1143. 5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
 
   5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
 
1144. 6) культурно-мистецькі програми місцевого значення, в тому числі зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності;
 
   6) культурно-мистецькі програми місцевого значення, в тому числі зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності;
 
1145. 7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;
 
   7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;
 
1146. 8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 
   8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 
1147. 9) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури місцевого значення;
 
   9) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури місцевого значення;
 
1148. 10) транспорт, дорожнє господарство:
 
   10) транспорт, дорожнє господарство:
 
1149. а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого самоврядування;
 
-560- Триндюк Ю.Г.
У пункті 1 статті 91 в абзаці а) підпункту 10) після слів „метрополітену, " вставити слова автотранспорту, електротранспорту, внутрішньоміські пасажирські морські перевезення".
 
Враховано в уточненій редакції  а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;
 
    -561- Лук'янов В.В.
Текст підпункту "а" пункту 10 частини першої статті 91 викласти у такій редакції: "регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень".
 
Враховано    
1150. б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);
 
   б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);
 
1151. в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;
 
   в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;
 
1152. 11) заходи з організації рятування на водах;
 
   11) заходи з організації рятування на водах;
 
1153. 12) обслуговування місцевого боргу;
 
   12) обслуговування місцевого боргу;
 
1154. 13) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
   13) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
1155. 14) управління комунальним майном;
 
   14) управління комунальним майном;
 
1156. 15) регулювання земельних відносин;
 
   15) регулювання земельних відносин;
 
1157. 16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 
-562- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт 16 статті 91 - вилучити:
 
Відхилено   16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 
1158. 17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 
-563- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Шкутяк З.В.
Пункт17 статті 91 - вилучити
 
Відхилено   17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 
1159. 18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
 
-564- Джоджик Я.І.
Костенко Ю.І.
Пункт18 статті 91 - вилучити
 
Відхилено   18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
 
1160. 19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
 
   19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
 
1161. 20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;
 
   20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;
 
1162. 21) інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.
 
   21) інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.
 
1163. Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
   Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
1164. 1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з статтею 91 цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету.
 
   1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91 цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету.
 
1165. 2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з статтею 91 цього Кодексу, районній, міській (міста районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
   2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91 цього Кодексу, районній, міській (міста районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
1166. 3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 жовтня року, що передує плановому.
 
   3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 жовтня року, що передує плановому.
 
1167. Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
   Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
1168. 1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з статтею 89 цього Кодексу, сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з статтею 88 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
   1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 88 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
1169. 2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з статтею 89 цього Кодексу, районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту до районного бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з статтею 89 цього Кодексу, міській раді (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) у вигляді міжбюджетного трансферту до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
 
   2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту до районного бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, міській раді (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) у вигляді міжбюджетного трансферту до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
 
1170. 3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.
 
   3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.
 
1171. 4. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, повинен бути пропорційний частці користувачів гарантованими послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, який передає ці кошти.
 
   4. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, має бути пропорційний частці користувачів гарантованими послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, який передає ці кошти.
 
1172. 5. Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають гарантовані послуги.
 
-565- Шаманов В.В.
доповнити пунктом наступного змісту: "Місцева рада може приймати рішення щодо передачі отриманих делегованих державних повноважень районній чи обласній раді".
 
Враховано в іншій редакції (у частинах 1 і 2 статті 93)  5. Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають гарантовані послуги.
 
1173. Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
 
   Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
 
1174. Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
 
   Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
 
1175. 1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.
 
   1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.
 
1176. 2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.
 
   2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.
 
1177. 3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
   3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.
 
1178. 4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об’єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним.
 
-566- Шаманов В.В.
доповнити такими пунктами:
__. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості затверджуються законом про Державний бюджет України для кожної сфери застосування державних соціальних стандартів;
__. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості розраховується відповідно до державних соціальних стандартів, державних соціальних гарантій та нормативів витрат (фінансування), визначених Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії."
 
Враховано частково (у частині 3 статті 94)  4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об’єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним.
 
1179. Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
 
   Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
 
1180. 1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:
 
   1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:
 
1181. 1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;
 
   1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;
 
1182. 2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.
 
   2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.
 
1183. 2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
1184. Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
 
   Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
 
1185. Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів
 
   Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів
 
1186. 1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:
 
   1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:
 
1187. 1) дотацію вирівнювання;
 
   1) дотацію вирівнювання;
 
1188. 2) субвенції;
 
   2) субвенції;
 
1189. 3) кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
 
   3) кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
 
1190. 4) додаткові дотації.
 
   4) додаткові дотації.
 
1191. Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам
 
-567- Шаманов В.В.
Стаття 97 Бюджетного кодексу України, повинна мати чіткі формулювання і не містити таких понять, як "...інші" (тобто, "...інші програми", "...інші субвенції").
 
Відхилено   Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам
 
1192. 1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:
 
   1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:
 
1193. 1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;
 
   1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;
 
1194. 2) додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;
 
   2) додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;
 
1195. 3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;
 
-568- Шкутяк З.В.
Вилучити (державні програми соціального захисту повинні фінансуватися з державного бюджету)
 
Відхилено   3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;
 
1196. 4) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою;
 
   4) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою;
 
1197. 5) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
-569- Шаманов В.В.
частину 1 пункт 5 доповнити наступним реченням: "без залучення коштів місцевих бюджетів на спів фінансування".
 
Відхилено   5) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
    -570- Кирильчук Є.І.
Статтю 97 проекту доповнити пунктом в наступній редакції: "Субвенція на соціально-економічний розвиток сіл, селищ і малих міст".
 
Відхилено    
1198. 6) інші додаткові дотації та субвенції.
 
   6) інші додаткові дотації та субвенції.
 
1199. 2. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
1200. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 45 днів з дня його прийняття.
 
-571- Мельник П.В.
В абзаці другому частини другої статті 97 цифри і слова "45 днів з дня його прийняття" замінити цифрами і словами "30 днів з дня набрання ним чинності".
 
Враховано   Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності.
 
1201. 3. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.
 
   3. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.
 
1202. 4. Голови обласних, районних державних адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (виконавчі органи відповідних рад) у міжсесійний період приймають рішення щодо розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів, визначених у законодавчому порядку, за умови делегування їм таких повноважень відповідною місцевою радою з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.
 
-572- Чорноволенко О.В.
У частині 4 статті 97:
На початку частини додати речення: "Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим", після речення "за умови делегування їм таких повноважень" додати слова "Верховною Радою Автономної Республіки Крим"
 
Відхилено   4. Голови обласних, районних державних адміністрацій, міські, селищні, сільські голови у міжсесійний період приймають рішення щодо розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів, визначених у законодавчому порядку, за умови делегування їм таких повноважень відповідною місцевою радою з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.
 
    -573- Лук'янов В.В.
У частині четвертій статті 97 слова " (виконавчі органи відповідних рад)" виключити.
 
Враховано    
1203. 5. Розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та затверджується законом про Державний бюджет України.
 
   5. Розподіл обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та затверджується законом про Державний бюджет України.
 
1204. Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів відповідно у таких пропорціях: не більш як 25 відсотків ( для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків ( для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.
 
   Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів відповідно у таких пропорціях: не більш як 25 відсотків ( для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків ( для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.
 
1205. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації здійснюють розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.
 
-574- Жебрівський П.І.
Статтю 97 доповнити частиною шостою такого змісту: "6. Якщо протягом поточного бюджетного періоду податок на прибуток підприємств та акцизний збір надійде до загального фонду державного бюджету понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України у двотижневий строк подає до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до такого закону щодо передбачення додаткової дотації з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам для стимулювання нарощування доходів бюджету".
 
Відхилено   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації здійснюють розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.
 
1206. Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти
 
   Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти
 
1207. 1. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків, перелік яких визначено статтями 88-89 цього Кодексу (для бюджетів міст Києва та Севастополя ( статтями 88 (90 цього Кодексу), обрахованого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:
 
   1. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків, перелік яких визначено статтями 88-89 цього Кодексу (для бюджетів міст Києва та Севастополя ( статтями 88 (90 цього Кодексу), обрахованого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:
 
1208. над розрахунковим обсягом кошика доходів місцевих бюджетів ( для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;
 
   над розрахунковим обсягом кошика доходів місцевих бюджетів ( для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;
 
1209. над розрахунковим обсягом доходів, визначених частиною другою статті 66 цього Кодексу, ( для районних бюджетів.
 
   над розрахунковим обсягом доходів, визначених частиною другою статті 66 цього Кодексу, ( для районних бюджетів.
 
1210. 2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу, затвердженого законом про Державний бюджет України, між бюджетами міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районними бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначається на основі формули.
 
   2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу, затвердженого законом про Державний бюджет України, між бюджетами міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районними бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначається на основі формули.
 
1211. 3. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу, затверджується Кабінетом Міністрів України і повинна враховувати такі параметри:
 
-575- Коновалюк В.І.
У частині третій статті 98 у першому реченні слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Верховною Радою України як складова частина Бюджетної резолюції";
 
Відхилено   3. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу, затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі параметри:
 
1212. 1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;
 
   1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;
 
1213. 2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;
 
   2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;
 
1214. 3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;
 
   3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;
 
1215. 4) розрахунковий обсяг кошику доходів місцевих бюджетів;
 
   4) розрахунковий обсяг кошику доходів місцевих бюджетів;
 
1216. 5) коефіцієнт вирівнювання;
 
   5) коефіцієнт вирівнювання;
 
1217. 6) норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення.
 
   6) норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення.
 
1218. У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України.
 
-576- Коновалюк В.І.
У частині третій статті 98 друге речення вилучити;
 
Відхилено   У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України.
 
1219. 4. Розрахунковий обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності такого бюджету, який розраховується з використанням економіко-математичних методів та коригуючих коефіцієнтів на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.
 
   4. Розрахунковий обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності такого бюджету, який розраховується з використанням економіко-математичних методів та коригуючих коефіцієнтів на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.
 
1220. 5. Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одну людину.
 
   5. Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одну людину.
 
1221. 6. Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів, визначений відповідно до статті 64 цього Кодексу (крім доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64 цього Кодексу) і статті 66 цього Кодексу (крім доходів, передбачених пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 цього Кодексу), та інших доходів, встановлених законом про Державний бюджет України.
 
   6. Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів, визначений відповідно до статті 64 цього Кодексу (крім доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64 цього Кодексу) і статті 66 цього Кодексу (крім доходів, передбачених пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 цього Кодексу), та інших доходів, встановлених законом про Державний бюджет України.
 
1222. Обсяг доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64 та пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 цього Кодексу, визначається окремо по кожному виду доходів.
 
-577- Шкутяк З.В.
Після слів: "виду доходів" доповнити словами: "за методологією, затвердженою Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено   Обсяг доходів, передбачених пунктами 2-5, 7-11, 13 частини першої статті 64 та пунктами 2-6, 8-13, 15 частини першої статті 66 цього Кодексу, визначається окремо за кожним видом доходів.
 
1223. 7. При визначенні індексу відносної податкоспроможності розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад.
 
   7. При визначенні індексу відносної податкоспроможності розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад.
 
1224. 8. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на рік, без відповідного обґрунтування, крім випадків:
 
   8. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, без відповідного обґрунтування, крім випадків:
 
1225. виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
 
   виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
 
1226. зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання ( платників податків;
 
   зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання ( платників податків;
 
1227. зміни податкового законодавства.
 
   зміни податкового законодавства.
 
1228. Зміна обсягу надходжень за відповідні бюджетні періоди доходів, які враховуються для визначення розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів, повинна бути підтверджена органами стягнення.
 
-578- Шаманов В.В.
доповнити пунктом 9 наступного змісту:
"У випадку зміни податкової адреси платників податків відповідні звітні дані переадресуються між відповідними адміністративно-територіальними одиницями та повинні бути підтверджені органами Державної податкової адміністрації. При цьому загальний обсяг доходів по кошику доходів, що береться до розрахунку трансфертів по всіх місцевих бюджетах повинен відповідати загальному обсягу доходів по звітних даних про фактичне виконання місцевих бюджетів за відповідний бюджетний період."
 
Відхилено   Зміна обсягу надходжень за відповідні бюджетні періоди доходів, які враховуються для визначення розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів, має бути підтверджена органами стягнення.
 
1229. Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам
 
   Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам
 
1230. 1. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків цих бюджетів, перелік яких визначено статтею 90 цього Кодексу, обрахованого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, над розрахунковим обсягом доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини першої статті 66 цього Кодексу.
 
   1. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків цих бюджетів, перелік яких визначено статтею 90 цього Кодексу, обрахованого із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, над розрахунковим обсягом доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини першої статті 66 цього Кодексу.
 
1231. 2. Розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних показників доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини першої статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу відносної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених частинами п’ятою, сьомою та восьмою статті 98 цього Кодексу.
 
   2. Розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних показників доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини першої статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу відносної податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених частинами п’ятою, сьомою та восьмою статті 98 цього Кодексу.
 
1232. Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти
 
   Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти
 
1233. 1. Якщо розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначених відповідно до статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до державного бюджету.
 
   1. Якщо розрахунковий обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, визначених відповідно до статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до державного бюджету.
 
1234. 2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету, і визначається в межах від 0,6 до 1 з метою стимулювання нарощування доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та диференціюється залежно від рівня виконання таких доходів.
 
   2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету, і визначається в межах від 0,6 до 1 з метою стимулювання нарощування доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та диференціюється залежно від рівня виконання таких доходів.
 
1235. Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
 
-579- Шаманов В.В.
Стаття 101 Бюджетного кодексу України повинна мати чіткі формулювання і не містити таких понять, як "...інші" (тобто, "...інші програми", "...інші субвенції").
 
Відхилено   Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
 
    -580- Лук'янов В.В.
Статтю 101 викласти у такій редакції:
"Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
1. Міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), а також кошти, що передаються з таких бюджетів до міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районних бюджетів.
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:
1) субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;
2) субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
3) субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
4) субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі на будівництво або реконструкцію об’єктів спільного користування;
5) додаткові дотації та інші субвенції.
Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті, визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не визначено цим Кодексом.
3. Міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування визначаються на засадах цього Кодексу з урахуванням таких вимог:
1) дотація вирівнювання з районного бюджету до бюджету місцевого самоврядування визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків, перелік яких визначено статтею 88 цього Кодексу, над розрахунковим обсягом доходів, перелік яких визначено статтею 64 цього Кодексу. Якщо розрахунковий обсяг доходів бюджету місцевого самоврядування, визначений статтею 64 цього Кодексу, перевищує розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що передаються до районного бюджету;
2) обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету до відповідного бюджету місцевого самоврядування або обсяг коштів, що передаються із відповідного бюджету місцевого самоврядування до районного бюджету, визначається на основі Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, з урахуванням параметрів, визначених частиною третьою статті 98 цього Кодексу, та додаткових параметрів (коефіцієнтів пофакторного впливу, що затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації в межах, визначених такою Формулою, і визначають питому вагу кожного фактора у загальному обсязі видатків відповідних бюджетів місцевого самоврядування, але їх сумарне значення не може бути більше 1).
Індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету місцевого самоврядування є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету у порівнянні з середнім показником по зведеному бюджету району у розрахунку на одну людину (на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету місцевого самоврядування за три останні бюджетні періоди з урахуванням положень частини сьомої статті 98 цього Кодексу) та переглядається у порядку, визначеному частиною восьмою статті 98 цього Кодексу.
Мінімальний рівень фінансового нормативу бюджетної забезпеченості бюджетів місцевого самоврядування встановлюється у Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.
Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування обсягу коштів, що передаються до районного бюджету, і визначається в межах від 0, 6 до 1.
Прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зведеного бюджету району на плановий бюджетний період не може бути більше такого показника, врахованого при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району;
3) районна державна адміністрація у п’ятиденний строк від терміну, визначеного частиною восьмою статті 75 цього Кодексу, здійснює розрахунки міжбюджетних трансфертів та подає їх Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для перевірки і надання висновку щодо відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, а також доводить такі розрахунки до відома відповідних органів місцевого самоврядування;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація у п’ятиденний строк з дня отримання розрахунків міжбюджетних трансфертів надає відповідний висновок районній державній адміністрації, який подається до проекту районного бюджету разом з матеріалами, визначеними частиною першою статті 76 цього Кодексу;
Обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування у дводенний строк з дня затвердження районного бюджету доводяться до відповідних органів місцевого самоврядування;
4) якщо рішення про районний бюджет не затверджено у термін, визначений частиною другою статті 77 цього Кодексу, рішення про встановлення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з урахуванням вимог цього Кодексу та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.
При цьому, показники міжбюджетних трансфертів, визначені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою, не можуть бути погіршені (обсяги дотації вирівнювання з районного бюджету до відповідного бюджету місцевого самоврядування не можуть бути зменшені, а обсяги коштів, що передаються до районного бюджету з відповідного бюджету місцевого самоврядування, не можуть бути збільшені);
5) якщо на території села, селища, міста районного значення недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 1 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обсяг міжбюджетного трансферту для відповідного бюджету місцевого самоврядування визначається з урахуванням перерахунку кількості споживачів гарантованих послуг, здійсненого на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.
Такі договори укладаються до 1 серпня року, що передує плановому. Якщо в установлений термін договори не укладено, рішення щодо перерахунку кількості споживачів гарантованих послуг приймається районною радою.
4. Положення частини третьої цієї статті поширюються на міжбюджетні відносини між міським (міста Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетом та бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, сіл і селищ".
 
Враховано    
1236. 1. Міські та районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), а також кошти, що передаються з таких бюджетів.
 
   1. Міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, що створюються згідно із законом (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти), а також кошти, що передаються з таких бюджетів до міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районних бюджетів.
 
1237. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:
 
   2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:
 
1238. 1) субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;
 
   1) субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;
2) субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
1239. 2) субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
-581- Чорноволенко О.В.
Пункт 2 частини 2 статті 101 викласти в наступній редакції: "2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань"
 
Відхилено   3) субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
1240. 3) субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів);
 
   4) субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі на будівництво або реконструкцію об’єктів спільного користування;
 
1241. 4) додаткові дотації та інші субвенції.
 
   5) додаткові дотації та інші субвенції.
Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині, визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
1242. 3. Міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування визначаються на засадах цього Кодексу та у порядку, встановленому Законом України "Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань".
 
-582- Чорноволенко О.В.
Частину 3 статті 101 викласти в наступній редакції:
"3. Міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування з чисельністю населення територіальної громади до чотириста одного жителя визначаються на засадах цього Кодексу та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких вимог.
1) обсяг дотації вирівнювання з районних бюджетів до відповідних бюджетів місцевого самоврядування або обсяг коштів, що передаються із відповідних бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету, визначається на основі Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, з урахуванням параметрів, визначених частиною третьою статті 98 цього Кодексу, та додаткових параметрів (коефіцієнтів пофакторного впливу, що визначають питому вагу кожного фактора у загальному обсязі видатків відповідних бюджетів місцевого самоврядування);
2) коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до райо