Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України „Про засади запобігання та протидії корупції” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 691; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VI):
 
-1- Рябека О.Г.
Слова і цифри „із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VІ" замінити словами і цифрами „2010 р., № 9, ст. 87, № 20, ст. 205" та змінити нумерацію.
 
Враховано .  3. У Законі України „Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 691; 2010 р., № 9, ст. 87, № 20, ст. 205):
 
    -2- Міщенко С.Г.
У преамбулі Закону; у назві та в абзаці першому частини першої статті 2; в абзаці першому частини четвертої, в абзаці першому частини п’ятої та в частині шостій статті 3; у пункті 1 частини другої статті 9; в абзаці першому частини першої статті 13; в абзаці першому, пунктах 1 та 2 частини першої статті 15; у частині першій, в підпунктах „в" і „г" пункту 1 частини другої статті 16; у назві розділу ІV; у назві та в частині першій статті 18; у назві та тексті частини другої–п’ятої статті 19; у назві розділу V; у назві та у частині першій статті 20; у тексті статті 21; у назві та у частині першій статті 22; у частині першій статті 23; у частині другій статті 27; у назві та частині першій статті 30 — слово „правопорушення" замінити словом „діяння" у відповідних відмінках.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
5. 1) абзац другий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. „близькі особи — подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, інші особи, які проживають разом і ведуть спільне господарство із суб’єктами, визначеними у пункті 1 частини першої статті 2 цього Закону";
 
-3- Міщенко С.Г.
В абзаці четвертому частини першої статті 1 слова „правопорушення — умисне діяння" замінити словами „діяння — умисна дія або бездіяльність".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  „близькі особи — подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, інші особи, які проживають разом і ведуть спільне господарство з суб’єктами, визначеними в пункті 1 частини першої статті 2 цього Закону";
 
7. 2) у частині першій статті 2:
 
   2) у частині першій статті 2:
 
8. а) у підпункті „е" пункту 1 слова „рядового і" виключити;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пропозицію щодо змін до підпункту „е" пункту 1 частини першої статті 2 відхилити.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  а) у підпункті „е" пункту 1 слова „рядового і" виключити;
б) у підпункті „б" пункту 2 слова „та дільничних" виключити;
 
    -5- Мойсик В.Р.
Підпункт „г" пункту 1 частини першої статті 2 після слова „посадові" доповнити словом „службові".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -6- Воропаєв Ю.М.
У підпункті „д" пункту 1 частини першої статті 2 слова „засідателі і присяжні" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -7- Міщенко С.Г.
У підпункті „д" пункту 1 частини першої статті 2 слова „засідателі і присяжні" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -8- Кармазін Ю.А.
У підпункті „д" пункту 1 частини першої статті 2 слова „засідателі і присяжні" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -9- Кармазін Ю.А.
Підпункт „є" пункту 1 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
„є) посадові особи і працівники органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби, які не є державними службовцями".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -10- Мойсик В.Р.
Пункт 1 частини першої статті 2 доповнити підпунктами „з", „і" такого змісту:
„з) члени Центральної виборчої комісії, члени окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій чи комісій з референдумів;
і) члени Вищої ради юстиції, кваліфікаційних комісій суддів, члени Президії та члени науково-експертних рад Вищої кваліфікаційної комісії України, члени акредитаційних комісій Міністерства науки і освіти України, експертних комісій міністерств та центральних органів виконавчої влади, члени спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -11- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини першої статті 2 доповнити підпунктом „з" такого змісту:
„з) народні засідателі і присяжні".
 
Відхилено відповідно пропозицію до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -12- Рябека О.Г.
Після підпункту „а" пункту 2 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
„у підпункті „б" пункту 2 частини першої статті 2 слова „та дільничних" виключити", відповідно змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Враховано .   
    -13- Яценко А.В.
Після підпункту „а" пункту 2 законопроекту доповнити новим підпунктом „б" такого змісту:
„б) підпункти „а", „г"–„д" пункту 2 виключити", відповідно змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -14- Міщенко С.Г.
Пункту 2 частини першої статті 2 доповнити новим підпунктом „є" у такій редакції:
„є) народні засідателі і присяжні (підчас виконання ними цих функцій)".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -15- Воропаєв Ю.М.
Пункти 2–5 частини першої статті 2 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -16- Воропаєв Ю.М.
У тексті Закону посилання на пункти 2–5 частини першої статті 2 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
9. б) у пункті 3 слова „а також фізичні особи – підприємці" виключити;
 
-17- Яценко А.В.
Підпункт „б" вважати підпунктом „в", виклавши його у такій редакції
„в) пункти 3–5 виключити".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  в) у пункті 3 слова „а також фізичні особи – підприємці" виключити;
 
    -18- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
„3) особи, які не є уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, і постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміні-стративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально-уповноважені на виконання таких обов’язків в юридичних особах, а також фізичні особи – підприємці".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -19- Прутнік Е.А.
У пункті 3 статті 2 слова „в юридичних особах, а також фізичні особи – підприємці" замінити словами „в державних та комунальних підприємствах".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -20- Міщенко С.Г.
Пункт 3 частини першої статті 2 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -21- Прутнік Е.А.
У пункті 5 статті 2 після слів „юридичні особи" доповнити словами „публічного права".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -22- Мойсик В.Р.
Пункти 2–5 частини першої статті 2 замінити пунктами 2–9, виклавши їх у такій редакції:
„2) посадові та службові особи юридичних осіб публічного права, не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, посадові та службові особи інших юридичних осіб, які виконують організаційно-розпорядчі, адміністрати-вно-господарські функції, у зв’язку з обійманням ними постійно чи тимчасово посад у таких юридичних особах чи наділенням їх такими функціями за спеціальним повноваженням, обумовлені посадою, яку вони постійно чи тимчасово обіймають у таких юридичних особах чи якими вони наділяються за спеціальним повноваженням;
3) помічники-консультанти чи радники народних депутатів України та інших виборних осіб чи інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
4) особи, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, інші особи, віднесені до таких законодавством), третейські судді, члени примирних комісій, незалежні посередники, арбітри чи інші члени трудового арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів;
5) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміні-стративному або судовому органі іноземної держави, а також інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства);
6) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені);
7) особи, які надали чи сприяли іншим особам у наданні неправомірної вигоди особам, зазначеним у пунктах 1–6 частини першої цієї статті, чи пропонували таким особам неправомірну вигоду за вчинення ними певних дій (бездіяльності) з використанням наданих таким особам повноважень чи з використанням свого службового становища, випадках;
8) юридичні особи — у визначених Законом України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень";
9) керівники громадських організацій, які частково фінансуються з державного чи місцевого бюджетів".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
10. 3) абзац другий частини третьої статті 3 викласти у такій редакції:
 
   3) абзац другий частини третьої статті 3 викласти в такій редакції:
 
11. „Формування державної антикорупційної політики та координацію заходів щодо реалізації антикорупційної стратегії, що визначається Верховною Радою України, здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики.";
 
-23- Міщенко С.Г.
В абзаці першому частини першої статті 4 цифри „1–3" замінити цифрами „1-2".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  „Формування державної антикорупційної політики та координацію заходів щодо реалізації антикорупційної стратегії, що визначається Верховною Радою України, здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики";
 
    -24- Яценко А.В.
У підпункті „а" пункту 1 частини першої статті 4 слова „укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти)" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -25- Кармазін Ю.А.
Підпункт „в" пункту 1 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
„в) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -26- Самойлик К.С.
Пункт 2 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
„2) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової, медичної і творчої діяльності, інструкторської та суддівської практики із спорту) безпосередньо або через інших осіб, якщо інше не передбачено законом".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -27- Яценко А.В.
Пункт 3 частини першої статті 4 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
12. 4) в абзаці другому пункту 4 частини першої статті 4 слова „а також на осіб, зазначених у пункті 2" замінити словами „народних засідателів і присяжних, а також осіб, зазначених у пунктах 2–3";
 
-28- Міщенко С.Г.
Запропоновану зміну відхилити.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  4) в абзаці другому пункту 4 частини першої статті 4 слова і цифру „а також на осіб, зазначених у пункті 2" замінити словами і цифрами „народних засідателів і присяжних, а також осіб, зазначених у пунктах 2–3";
 
    -29- Яценко А.В.
В абзаці другому пункту 4 частини першої статті 4 слово і цифри „пунктами 2–3" замінити словом і цифрою „пунктом 2".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -30- Яценко А.В.
В абзаці другому пункту 4 частини першої статті 4 слова „а також на осіб" замінити словами „народних засідателів і присяжних, а також осіб".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -31- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 4 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
„Обмеження, передбачені пунктами 2–3 частини першої цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження на постійній основі), а також на осіб, зазначених у підпункті „з" пункту 1 та пунктах 2–3 частини першої статті 2 цього Закону".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -32- Рябека О.Г.
Доповнити пункт 4 частини першої статті 4 новим абзацом такого змісту:
„Обмеження, передбачені пунктом 2 частини першої цієї статті, в частині здійснення викладацької діяльності в позаробочий час, не поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, залучених до навчально-виховного процесу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом", відповідно змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -33- Мойсик В.Р.
Пункти 2, 3 та абзац другий пункту 4 частини першої статті 4 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -34- Мойсик В.Р.
Доповнити статтю 4 після частини першої новими частинами такого змісту:
„2. Президенту України, посадовим і службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суддям Конституцій-ного Суду України, професійним суддям та народним депутатам України забороняється займатися підприєм-ницькою діяльністю.
3. Президенту України, народним депутатам України, суддям Конституційного Суду України, професійним суддям, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забороняється займатися іншою оплачуваною роботою (виконувати іншу оплачувану роботу) (крім викладацької, наукової та творчої) та обіймати будь-які оплачувані посади, в тому числі в органах державної влади чи об’єднаннях громадян, а народним депутатам України, крім того, — бути на державній службі.
4. Президенту України, народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забороняється входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною п’ятою.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
13. 5) у статті 5:
 
   5) у статті 5:
 
14. а) слово і цифри „пунктах 1–2" замінити словами і цифрою „у пункті 1";
 
-35- Міщенко С.Г.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
„1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 2 цього Закону, забороняється приймати прямо чи опосередковано будь-які подарунки в зв’язку з виконанням ними функцій держави або органів місцевого самоврядування, за винятком одержання подарунків у таких випадках:
1) під час офіційних чи робочих зустрічей з представниками іноземних держав чи міжнародних організацій;
2) з нагоди свят, визначених Кодексом законів про працю України;
3) з нагоди ювілею органу, де працює особа;
4) з нагоди професійних свят;
5) у порядку заохочення за сумлінне виконання службових обов’язків;
6) з нагоди інших подій, передбачених законодавством України".
Частину другу цієї статті виключити, у зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  а) слово і цифри „пунктах 1–2" замінити словами і цифрою „у пункті 1";
 
    -36- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
„1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах „а"–„г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, у зв’язку з виконанням ними функцій держави або органів місцевого самоврядування забороняється приймати подарунки, за винятком випадків, передбачених цим Законом та іншими законами".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -37- Шаманов В.В.
Частину другу статті 5 після слів „про гостинність" доповнити словами „тобто не повинні приводити до виникнення яких-небудь стрічних зобов’язань з боку одержувача, та/або робити вплив на об’єктивність ділових думок і рішень".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -38- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
„2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах „а"–„г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, можуть приймати особисті подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї соціальної пільги".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
15. б) у частині третій слова „органу державної влади, організації або іншій юридичній особі" замінити словами „державі, органу державної влади, органу місцевого самоврядування";
 
-39- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
„3. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах „а"–„г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, передають державі, органу державної влади,органу місцевого самоврядування, де вони працюють або до якого вони прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування, подарунки, одержані під час проведення офіційних заходів, у триденний строк у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  б) у частині третій слова „органу державної влади, організації або іншій юридичній особі" замінити словами „державі, органу державної влади, органу місцевого самоврядування";
 
16. 6) у статті 6:
 
   6) у статті 6:
 
17. а) у частинах першій і третій слова і цифру „та підпунктах „а"–„б" пункту 2" виключити;
 
   а) у частинах першій і третій слова і цифру „та підпунктах „а"–„б" пункту 2" виключити;
 
18. б) доповнити частину першу словами „за винятком випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, щодо окремих категорій працівників.";
 
-40- Рябека О.Г.
Слова „частину першу" замінити словами „абзац перший частини першої".
 
Враховано поправку.  б) доповнити абзац перший частини першої словами „за винятком випадків, визначених Кабінетом Міністрів України щодо окремих категорій працівників";
 
    -41- Воропаєв Ю.М.
Пропозицію щодо доповнення абзацу першого частини першої статті 6 словами „за винятком випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, щодо окремих категорій працівників" відхилити.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -42- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
„1. Особи, зазначені в підпунктах „а"–„ж" пункту 1 частини першої статті 2 цього Закону, не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їх особам, за винятком випадків сумісництва в сільських школах та лікарнях, у яких працює менш ніж 5 чоловік".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -43- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції:
„2. Особа, зазначена в підпунктах „а"–„ж" пункту 1 частини першої статті 2 цього Закону, зобов’язана повідомити керівництво органу, на посаду в якому вона претендує, про працюючих у цьому органі близьких осіб".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
19. в) доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
   в) доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
20. „Примітка. Під безпосереднім підпорядкуванням у цій статті слід розуміти відносини організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, зокрема через прийняття на роботу чи звільнення з роботи, застосування заохочень чи дисциплінарних стягнень, надання вказівок чи доручень та контролю за їх виконанням.";
 
-44- Яценко А.В.
Статтю 6 виключити, змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  „Примітка. Під безпосереднім підпорядкуванням у цій статті слід розуміти відносини організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, зокрема через прийняття на роботу чи звільнення з роботи, застосування заохочень чи дисциплінарних стягнень, надання вказівок чи доручень та контролю за їх виконанням";
 
21. 7) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
   7) текст статті 7 викласти в такій редакції:
 
22. „1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 статті 2 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:
 
   „1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 статті 2 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:
 
23. а) вступати у трудові або цивільні відносини з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форм власності, якщо вони під час виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування протягом року до дня припинення виконання цих функцій здійснювали повноваження з контролю, нагляду або регулювання діяльності цих підприємств, установ та організацій;
 
   а) вступати у трудові або цивільні відносини з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо вони під час виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування протягом року до дня припинення виконання цих функцій здійснювали повноваження з контролю, нагляду або регулювання діяльності цих підприємств, установ та організацій;
 
24. б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов’язків, за винятком випадків, передбачених законом;
 
   б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов’язків, за винятком випадків, передбачених законом;
 
25. в) представляти інтереси будь-яких осіб у справах, в тому числі в тих, що розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган чи органи, в якому (яких) вказана особа працювала протягом року до дня припинення виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.";
 
-45- Кармазін Ю.А.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
„1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 статті 2 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, забороняється:
1) використовувати у своїх інтересах конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, або розголошувати її за винятком випадків, передбачених законом;
2) протягом двох років з дня її припинення:
а) вступати в трудові або цивільні відносини з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форм власності, якщо вони під час виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування протягом року до дня припинення виконання цих функцій здійснювали повноваження з контролю, нагляду або регулювання діяльності цих підприємств, установ та організацій;
б) представляти інтереси будь-яких осіб у справах, у тому числі в тих, що розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган чи органи, в якому (яких) указана особа працювала протягом року до дня припинення виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено пропозицію, як таку, що має редакційний характер.  в) представляти інтереси будь-яких осіб у справах, у тому числі в тих, що розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган чи органи, в якому (яких) вказана особа працювала протягом року до дня припинення виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування";
 
    -46- Яценко А.В.
Статтю 8 виключити, змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
26. 8) у частині третій статті 9 слова і цифру „і підпунктах „а"–„ґ" пункту 2" виключити;
 
-47- Міщенко С.Г.
У назві та тексті статті 9 слова „спеціальна перевірка" замінити словами „обов’язкова спеціальна перевірка" у відповідних відмінках.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  8) у абзаці першому частини третьої статті 9 слова і цифру „і підпунктах „а"–„ґ" пункту 2" виключити;
 
    -48- Шаманов В.В.
Частину третю після слів „спеціальна перевірка" доповнити словами „відповідно до чинного законодавства".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -49- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
„3. Спеціальна перевірка проводиться в п’ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
27. 9) у статті 10:
 
   9) у частині першій статті 10:
 
28. а) слова і цифру „і підпунктах „а"–„ґ" пункту 2" виключити;
 
   а) в абзаці першому слова і цифру „і підпунктах „а"–„ґ" пункту 2" виключити;
 
29. б) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
   б) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
30. „Перелік осіб, щодо яких зазначені відомості підлягають оприлюдненню, а також порядок оприлюднення таких відомостей встановлюється законом.";
 
-50- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
„1. Особи, зазначені в пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов’язані подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданим на їх основі нормативно-правовими актами.
Ці відомості без указування конкретних адрес проживання зазначених осіб, а також місця розташування майна, що їм належить, підлягають щорічному оприлюдненню на офіційних веб-сайтах органів державної влади України, де працюють ці особи, а також центрального органу виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціонування управління держаною службою".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  „Перелік осіб, щодо яких зазначені відомості підлягають оприлюдненню, а також порядок оприлюднення таких відомостей встановлюється законом";
 
    -51- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 10 викласти у такій редакції:
„2. У разі відкриття валютного рахунку в установі банку–нерезидента особа, зазначена у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов’язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку–нерезидента".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -52- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
„3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законодавством порядку органу чи посадовій особі, які здійснюють обрання або призначення на ці посади, відомості про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном".
 
Відхилено відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України..   
    -53- Яценко А.В.
Статтю 11 виключити, змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -54- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції:
„1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються законом".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
31. 10) у частині першій статті 11, частині першій статті 12 і частині першій статті 14 слово і цифри „пунктах 1–2" замінити словом і цифрою „пункті 1";
 
-55- Яценко А.В.
Слова „частині першій статті 11" виключити.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  10) у частині першій статті 11, частині першій статті 12 і частині першій статті 14 слово і цифри „пунктах 1–2" замінити словом і цифрою „пункті 1";
 
    -56- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
„1. Особи, зазначені у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов’язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів ".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
32. 11) у статті 13:
 
   11) у статті 13:
 
33. а) в абзаці першому частини першої слово „ (особа)" виключити;
 
   а) в абзаці першому частини першої слово „ (особа)" виключити;
 
34. б) абзац другий частини другої доповнити словами „ (у разі їх розробки Президентом України або Кабінетом Міністрів України)";
 
-57- Яценко А.В.
Статтю 13 виключити, змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  б) абзац другий частини другої доповнити словами „ (у разі їх розроблення Президентом України або Кабінетом Міністрів України)";
 
    -58- Кармазін Ю.А.
Текст статті 13 викласти у такій редакції:
„1. Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають:
1) проекти актів Верховної Ради України;
2) проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади,
з метою виявлення в проектах цих актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їхнього усунення.
2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики проводить антикорупційну експертизу проектів цих актів і оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію щодо початку експертизи акта та, невідкладно після підписання висновку про результати експертизи, оприлюднює там же результати експертизи, відповідно до порядку і методології проведення антикорупційної експертизи та порядку оприлюднення її результатів, визначеного Кабінетом Міністрів України.
3. Результати антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання відповідного нормативно-правового акта, про що зазначається під час оприлюднення цього акта.
4. Не допускається прийняття актів, щодо проектів яких відсутній висновок антикорупційної експертизи.
5. За ініціативою фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, яка, як і оприлюднення її результатів, здійснюється за рахунок відповідних фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -59- Шаманов В.В.
У пункті 2 частини першої статті 14 слова „або близькими їм особами" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -60- Кармазін Ю.А.
Пункт перший частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
„1) розміри, види благодійної чи іншої допомоги, що надаються фізичним та юридичним особам чи одержуються від них особами, зазначеними у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону;".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -61- Кармазін Ю.А.
Пункт другий частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
„2) розміри, види винагороди, що одержують особи, зазначені у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, а також правочини, пов’язані з одержанням подарунків цими особами або близькими їм особами;".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -62- Кармазін Ю.А.
Пункт третій частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
„3) працевлаштування, виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими угодами близьким особам осіб, зазначених у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, якщо інше не передбачено законом".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
35. 12) в абзаці першому частини другої статті 16 слово „ (особа)" виключити.
 
-63- Міщенко С.Г.
Підпункт „а" пункту 1 частини другої статті 16 після слів „вчинення корупційних" доповнити словом „адміністративних".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  12) в абзаці першому частини другої статті 16 слово „ (особа)" виключити.
 
    -64- Міщенко С.Г.
Підпункт „б" пункту 1 частини другої статті 16 після слів „стягнення за корупційне" доповнити словом „адміністративне".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -65- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 16 викласти у такій редакції:
„2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку не пізніше 1 квітня готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції та пропозиції щодо усунення причин, які їй сприяють".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -66- Шаманов В.В.
Доповнити статтю 16 частиною третьою такого змісту:
„3. Обов’язки об’єднань громадян, що беруть участь у заходах щодо запобігання та протидії корупції:
1) сприяти реалізації державних всеукраїнських та регіональних програм, спрямованих на створення системи доброчесних відносин і протидії корупції;
2) представляти та захищати права, свободи та законні інтереси фізичних осіб та права чи інтереси юридичних осіб, що були порушені або зазнали шкоди внаслідок умисних діянь, вчинених суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення;
3) надавати громадську підтримку діяльності правоохоронним органам та іншим державним органам та організаціям щодо організації запобігання та протидії корупції;
4) не розголошувати конфіденційну і таємну інформацію, що стала відома членам та уповноваженим представникам громадських організацій в процесі діяльності щодо запобігання та протидії корупції;
5) надавати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та іншим органам, зазначеним у статті 3 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості лише достовірну інформацію про виявлені факти корупційних правопорушень та осіб, що їх вчинили;
6) щорічно оприлюднювати звіт про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції.
За невиконання визначених цією статтею обов’язків громадські організації, що беруть участь у заходах щодо запобігання та протидії корупції несуть відповідальність передбачену законодавчими актами України".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -67- Міщенко С.Г.
Частину другу статті 18 після слів „за вчинення корупційних" доповнити словом „адміністративних".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -68- Міщенко С.Г.
Частину третю статті 19 після слів „стягнення за корупційне" доповнити словом „адміністративне".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -69- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 19 слово „приватного" замінити словом „публічного".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -70- Яценко А.В.
У розділі ІV текст статті 18 викласти у такій редакції:
„1. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 2 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку".
Статтю 19 виключити, відповідно змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -71- Міщенко С.Г.
У частині першій статті 20 слово „виконанням" замінити словом „додержанням".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -72- Кармазін Ю.А.
Доповнити пункт 3 розділу VІІІ „Прикінцеві положення" абзацом такого змісту:
„затвердити форму декларації про доходи осіб, які вказані в пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, що передбачає вказування домашньої адреси осіб, які заповнюють декларації, а також місця розташування майна, що їм належить, на окремій сторінці, що не підлягає оприлюдненню".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
36. 2. У статті 9 Закону України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 692; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VІ):
 
-73- Рябека О.Г.
Слова і цифри „із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VІ" виключити та змінити нумерацію.
 
Враховано .  4. У статті 9 Закону України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 45, ст. 692):
 
    -74- Воропаєв Ю.М.
Визнати таким, що втратив чинність Закон України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -75- Яценко А.В.
Визнати таким, що втратив чинність Закон України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -76- Прутнік Е.А.
У назві Закону після слів „юридичних осіб" доповнити словами „публічного права".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -77- Прутнік Е.А.
У частині першій статті 1 Закону після слів „юридичних осіб" доповнити словами „публічного права".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -78- Прутнік Е.А.
У частині другій статті 1 слово „не" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -79- Міщенко С.Г.
У частині першій статті 2 слова „учасником чи іншою уповноваженою особою" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -80- Міщенко С.Г.
Доповнити статтю 2 частиною другою такого змісту:
„2. Юридична особа не несе відповідальності за корупційний злочин вчинений його керівником чи посадовою особо, якщо ця особа діяла в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, не пов’язаних з діяльністю юридичної особи".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
37. 1) частину першу викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
38. „1. Провадження у справах стосовно юридичних осіб здійснюється відповідно до цього Закону, а у частині, що не регулюється ним, відповідно до правил Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо за своїм змістом вони можуть бути застосовані для цілей цього Закону.";
 
   „1. Провадження у справах стосовно юридичних осіб здійснюється відповідно до цього Закону, а в частині, що не регулюється ним — відповідно до правил Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо за своїм змістом вони можуть бути застосовані для цілей цього Закону";
 
39. 2) частину другу доповнити реченням такого змісту:
 
   2) частину другу доповнити реченням такого змісту: „У випадках, передбачених частиною другою статті 11 цього Закону здійснення провадження у справі може бути доручено іншому прокурору";
 
40. „У випадках, передбачених частиною другою статті 11 цього Закону здійснення провадження у справі може бути доручено іншому прокурору.";
 
      
41. 3) частину третю виключити.
 
-81- Міщенко С.Г.
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
„3. Провадження у справі починається з моменту складання прокурором відповідного протоколу.
Протокол про вчинення корупційного правопорушення юридичною особою прокурором складається в присутності представника юридичної особи, яка має право представляти інтереси юридичної особи та надала прокурору документи, що підтверджують таке право.
При складанні протоколу представнику юридичної особи роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені цим Законом, про що робиться відмітка у протоколі.
У разі злісного ухилення від явки для підписання протоколу про вчинення корупційного правопорушення юридичною особою представника такої особи, протокол складається без його участі".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  3) частину третю виключити.
 
    -82- Міщенко С.Г.
Доповнити частину п’яту статті 9 новим абзацом такого змісту:
„дані представника юридичної особи та документ, що підтверджує його повноваження", у зв’язку з цим абзаци п’ятий–десятий вважати відповідно абзацами шостим–одинадцятим.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -83- Міщенко С.Г.
Частину шосту статті 9 викласти у такій редакції:
„6. Протокол підписується особою, яка його склала та представником юридичної особи. В разі відмови підписати протокол в ньому робиться відповідна відмітка про це. Представник юридичної особи має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вказуються у протоколі, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -84- Міщенко С.Г.
Доповнити Закон статтею 9-1 у такій редакції:
„Стаття 9-1. Порядок подання доказів у справах стосовно юридичних осіб
1. Особи, які беруть участь у розгляді в суді справи стосовно юридичної особи, можуть надавати докази.
2. Доказами є будь-які фактичні дані необхідні суду для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
3. Докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.
4. Суд ініціює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -85- Міщенко С.Г.
Доповнити Закон статтею 9-2 у такій редакції:
„Стаття 9-2. Повістки
1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками.
2. Повістки надсилаються особам, які беруть участь у справі рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою) або кур’єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами.
3. Повістки вручаються під розписку.
4. Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за три дні до судового засідання.
5. Часом вручення повістки вважається день заповнення розписки адресатом".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -86- Міщенко С.Г.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
„3. Справи стосовно юридичних осіб розглядаються суддею одноосібно за участю секретаря судового засідання".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -87- Міщенко С.Г.
Частину другу статті 13 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
„вимагати забезпечення повного фіксування судового процесу технічними засобами", у зв’язку з цим абзаци восьмий–одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим–дванадцятим.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -88- Яценко А.В.
Доповнити законопроект новим пунктом 2 такого змісту:
„2. У Законі України „Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2009 р., № 29, ст. 392):
1) частину другу статті 3 після слова „нотаріус" доповнити словами „під час здійснення нотаріальної діяльності";
2) пункт 7 частини першої статті 29-1 після слів „на посаду" доповнити словами „або призначення на посаду в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування", після слів „нотаріальної діяльності" доповнити словами „— на строк перебування на такій посаді";
3) пункт 6 частини першої статті 30 доповнити словами „за виключенням підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 29-1 цього Закону".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -89- Воропаєв Ю.М.
Статтю 27-1 Кримінально-процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -90- Яценко А.В.
Статтю 27-1 Кримінально-процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -91- Воропаєв Ю.М.
Частину другу статті 98 Кримінально-процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -92- Яценко А.В.
Частину другу статті 98 Кримінально-процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -93- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України цифри "235–235-5"замінити цифрами „235".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -94- Яценко А.В.
У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України цифри "235–235-5", „368-1", „369-1" виключити, відповідно змінивши рубрикацію законопроекту.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
42. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
43. 1) примітку до статті 212-3 виключити;
 
-95- Воропаєв Ю.М.
У пункті 1 примітки до статті 212-21 слово і цифри „пунктах 1–3" замінити словом і цифрою „пункті 1".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  1) примітку до статті 212-3 виключити;
 
    -96- Мойсик В.Р.
Статті 212-21, 212-22 та 212-24 викласти у такій редакції:
„Стаття 212-21. Одержання неправомірної вигоди
Одержання особою неправомірної вигоди для себе чи іншої особи у невеликому розмірі, не пов’язане із вчиненням нею з використанням наданої їй влади чи службового становища будь-якої дії або бездіяльність в інтересах особи, яка надає таку вигоду, чи в інтересах будь-якої іншої особи, —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Примітка. 1. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-21, 212-23, 212-27 є особи, визначені у пунктах 1, 3 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
2. У статтях 212-21–212-23 під неправомірною вигодою слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
3. Під неправомірною вигодою у невеликих розмірах, якщо вона має матеріальний характер, вважається така вигода, що не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
Стаття 212-22. Пропозиція або надання неправомірної вигоди
Пропозиція або надання службовій особі (безпосередньо для неї чи для іншої особи) неправомірної вигоди, не поєднані із спонуканням її до вчинення нею з використанням наданої їй влади чи службового становища дій або бездіяльність в інтересах особи, яка пропонує чи надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, —
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
„Стаття 212-24. Порушення обмежень щодо зайняття підприємницькою діяльністю та видами діяльності, несумісними з представницьким мандатом чи діяльністю, здійснюваною у зв’язку з обійманням певної посади
Здійснення особою, зазначеною у частинах другій–четвертій статті 4 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції", видів діяльності, в тому числі підприємницької, або оплачуваної роботи чи обіймання нею посади, не сумісних із здійсненням нею діяльності, обумовленої займаною посадою нею посадою, —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу, отриманого від незаконного здійснення підприємниць-кої діяльності незаконного здійснення оплачуваної роботи.
Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-24 та 212-25, є особи, зазначені у частинах другій–четвертій статті 4 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
44. 2) у статті 212-24 слова „ (крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час)" замінити словами „ (крім викладацької, наукової, творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)";
 
-97- Міщенко С.Г.
Слова „у позаробочий час" виключити.
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  2) у абзаці першому статті 212-24 слова „ (крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час)" замінити словами „ (крім викладацької, наукової, творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)";
 
    -98- Міщенко С.Г.
У примітці до статті 212-24 слова „за винятком народних засідателів і присяжних" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
45. 3) статті 212-26 і 212-30 виключити;
 
-99- Міщенко С.Г.
Абзац перший частини першої статті 212-26 викласти у такій редакції
:
„Умисна неправомірна відмова особи у наданні інформації, або умисне несвоєчасне чи умисне неповне надання інформації, або умисне надання інформації, що не відповідає дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню на запит фізичної або юридичної особи відповідно до законів України „Про інформацію" або „Про звернення громадян", —".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  3) статті 212-26 і 212-30 виключити;
 
    -100- Воропаєв Ю.М.
Примітку до статті 212-26 викласти у такій редакції:
„Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у цій статті є особи, визначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
46. 4) примітку до статті 212-28 викласти у такій редакції:
 
   4) примітку до статті 212-28 викласти в такій редакції:
 
47. „Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-31–212-33 є особи, визначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції.".
 
-101- Воропаєв Ю.М.
Примітку до статті 212-28 викласти у такій редакції:
„Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-30–212-33 є особи, визначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  „Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-31–212-33 є особи, визначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
    -102- Кармазін Ю.А.
Примітку до статті 212-28 викласти у такій редакції:
„Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-31–212-33 є особи, визначені у пункті 1 і підпунктах „а", „в", „г" пункту 2 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.   
    -103- Міщенко С.Г.
Абзац перший статті 212-29 доповнити словами „зазначеними у статті 3 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -104- Міщенко С.Г.
Статтю 212-32 викласти у такій редакції:
„Стаття 212-32. Порушення встанов-лених законом обмежень щодо одержання подарунка
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо одержання подарунка в зв’язку з виконанням нею функцій держави або органів місцевого самоврядування —
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення, передбачено статтями 212-32 та 212-34 є особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -105- Міщенко С.Г.
Доповнити Кодекс новою статтею 212-34 такого змісту:
„Стаття 212-34. Неправомірне сприян-ня призначенню на посаду
Неправомірне сприяння призначення на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -106- Міщенко С.Г.
Доповнити Кодекс новою статтею 212-35 такого змісту:
„Стаття 212-35. Непроведення обов’язкової спеціальної перевірки
Умисне непроведення обов’язкової спеціальної перевірки та/або не проведення обов’язкової перевірки з метою одержання неправомірної вигоди щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування —
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення, передбаченого цією статтею є особи, зазначені у частині першій статті 9 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -107- Міщенко С.Г.
В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри „212-20–212-33" замінити цифрами „212-20–212-35".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -108- Міщенко С.Г.
В абзаці „органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), статті 212-5 і 212-6)" пункту 1 частини першої статті 255 цифри „212-21–212-33" замінити цифрами „212-21–212-35".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -109- Кармазін Ю.А.
Абзац „органів державної податкової служби (статті 512, 155-1, 163-1–163-4, 164, 164-5, 177-2) пункту 1 частини першої статті 255 доповнити цифрами „212-21–212-33".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -110- Міщенко С.Г.
У пункті 8 частини першої статті 255 цифри „212-21–212-33" замінити цифрами „212-21–212-35".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -111- Міщенко С.Г.
У першому реченні частини другої статті 268 цифри „212-21–212-33" замінити цифрами „212-21–212-35".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
48. 4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131):
 
-112- Воропаєв Ю.М.
Частини третю та четверту статті 18 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.  2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131):
 
    -113- Яценко А.В.
Частини третю та четверту статті 18 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
49. 1) в абзаці першому частини першої статті 235-3 слова „всупереч своїм повноваженням" виключити;
 
-114- Міщенко С.Г.
Абзац перший частини першої статті 235-3 викласти у такій редакції:
„1. Використання своїх повноважень особами, які зазначені у підпункті „ґ" пункті 1 статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції", з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, —".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  1) в абзаці першому частини першої статті 235-3 слова „всупереч своїм повноваженням" виключити;
 
    -115- Мойсик В.Р.
В абзаці першому частини першої статті 232-3 слова „незалежним посередником чи" замінити словами „незалежним посередником, арбітром чи іншим".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -116- Мойсик В.Р.
Доповнити приміткою статтю 235-3 такого змісту:
„Примітка. 1. Під публічними послугами у статтях 232-3 та 232-5 цього Кодексу розуміються послуги нематеріального характеру, які надаються: 1) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями (адміністративні послуги), перелік і порядок яких визначається законодавством; 2) послуги, які надаються особами, зазначеними у статтях 235-3 та 235-5 цього Кодексу, які їх надають як самозайняті особи (особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність) чи як наймані працівники; 3) медичні та освітні послуги, а також послуги у сфері туризму, телекомунікацій та поштового зв’язку; 4) соціальні послуги, які надаються з підстав і в порядку, визначеному законодавством.
2. Під особами, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг у статтях 232-3 та 232-5 цього Кодексу слід розуміти осіб, які на професійній основі як само- зайняті особи чи наймані працівники надають публічні послуги, зазначені у пункті 1 цієї примітки".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -117- Мойсик В.Р.
У статті 232-5:
1) в абзаці першому частини першої і абзаці першому частини третьої слово „їй" замінити словами „такій особі";
2) в абзаці першому частини третьої слова „чи арбітром" замінити словами „арбітром чи іншим членом трудового арбітражу".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -118- Міщенко С.Г.
В абзаці першому частини першої статті 235-5 слова „аудитору, нотаріусу, експерту, оцінювачу, третейському судді або іншій особі, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежному посереднику чи члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів" замінити словами „особі, яка зазначена у підпункті „ґ" пункту 1 статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -119- Міщенко С.Г.
В абзаці першому частини третьої статті 235-5 слова „аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів" замінити словами „особою, яка зазначена у підпункті „ґ" пункту 1 статті 2 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -120- Воропаєв Ю.М.
Розділ VІІ-А виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -121- Яценко А.В.
Розділ VІІ-А виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -122- Яценко А.В.
Текст статті 364 та пункти 1 і 2 примітки до цієї статті викласти у такій редакції:
„1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, —
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням.
2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені у пункті 1 цією примітки".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -123- Воропаєв Ю.М.
Пункти 1 і 2 примітки до статті 364 викласти у такій редакції:
„Примітка. 1. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням.
2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені у пункті 1 цією примітки".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -124- Яценко А.В.
У статті 365:
1) в абзаці другому частини першої слова „та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" виключити;
2) у частині другій:
а) в абзаці першому слова „або погрозою застосування насильства" та „чи спеціальних засобів" виключити;
б) в абзаці другому слова „та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" виключити;
3) в абзаці другому частини третьої слова „та зі штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -125- Яценко А.В.
Текст статті 366 викласти у такій редакції:
„1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів —
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльності на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -126- Яценко А.В.
У статті 367:
1) в абзаці другому частини першої слова „від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот" замінити словами „від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти";
2) в абзаці другому частини другої слова „від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти" замінити словами „від ста до двохсот п’ятдесяти".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -127- Міщенко С.Г.
Пункт 2 примітки до статті 368 викласти у такій редакції:
„2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України „Про державну службу" або статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесено до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України „Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України „Про державну службу" або статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесено до першої та другої категорій".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -128- Мойсик В.Р.
Пункти 1 і 2 примітки до статті 368 викласти у такій редакції:
„Примітка. 1. Хабарем у великому розмірі, якщо він має матеріальний характер, вважається такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, в особливо великому — такий, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України „Про державну службу" або статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесено до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України „Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України „Про державну службу" або статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесено до першої та другої категорій".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -129- Воропаєв Ю.М.
У пункті 3 примітки до статті 368 слова і цифри „або статтями 235-4 чи 235-5 цього Кодексу" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -130- Яценко А.В.
Текст статті 368 і примітку до цієї статті викласти у такій редакції:
„1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища —
карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, —
карається позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, —
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, в особливо великому — такий, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України „Про державну службу" або статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесено до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України „Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України „Про державну службу" або статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесено до першої та другої категорій.
3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.
4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або не вчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
50. 2) у статті 368-1:
 
   2) у статті 368-1:
 
51. а) частину першу викласти у такій редакції:
 
-131- Міщенко С.Г.
Пропозицію щодо змін до статті 368-1 відхилити, виклавши абзац перший частини першої статті 368-1 у такій редакції:
„1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у незначних розмірах або сприяння службовою особою одержанню такої вигоди її близькими родичами, за відсутності ознак злочину, передбаченого статтею 368 цього Кодексу (незаконне збагачення), —".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  а) частину першу викласти в такій редакції:
 
52. „1. Одержання службовою особою вигоди у значному розмірі, законність походження якої не може бути підтверджена в установленому законом порядку, або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) —
 
   „1. Одержання службовою особою вигоди у значному розмірі, законність походження якої не може бути підтверджена в установленому законом порядку, або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) —
 
53. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";
 
-132- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої статті 368-1 викласти у такій редакції:
„карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років".
 
Відхилено пропозицію як не обґрунтовану.  карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";
 
54. б) частину другу виключити.
 
   б) частину другу виключити.
 
55. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.
 
-133- Яценко А.В.
Статтю 368-1 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.     
    -134- Міщенко С.Г.
Примітку до статті 368-1 викласти у такій редакції:
„Примітка. Незаконним збагаченням у незначному розмірі, вважається таке, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у значному розміру — таке, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі — таке, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі — таке, що перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -135- Мойсик В.Р.
Статтю 368-1 викласти у такій редакції:
„Стаття 368-1. Незаконне збагачення
1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у незначних розмірах або передача нею такої вигоди близьким родичам, не пов’язане із вчиненням чи не вчиненням з використанням наданої їй влади чи службового становища будь-якої дії чи бездіяльності в інтересах особи, яка надає таку вигоду, чи в інтересах будь-якої іншої особи (незаконне збагачення), —
карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у значних розмірах, —
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, —
карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у особливо великих розмірах, —
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Примітка. Незаконним збагаченням, якщо воно має матеріальний характер, у незначному розмірі, вважається таке, що перевищує один але не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у значному розмірі — таке, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі — таке, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі — таке, що перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -136- Мойсик В.Р.
Доповнити Кодекс статтею 368-2 такого змісту:
„ Стаття 368-2. Пропозиція або надання неправомірної вигоди
1. Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, зазначеній у пунктах 1, 2 примітки до статті 364 цього Кодексу, чи для її близьких родичів, не поєднана із спонуканням службової особи до вчинення чи не вчинення нею з використанням наданої їй влади чи службового становища дій чи бездіяльність в інтересах особи, яка пропонує неправомірну вигоду, чи в інтересах будь-якої іншої особи, —
карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Надання неправомірної вигоди службовій особі, зазначеній у пунктах 1, 2 примітки до статті 364 цього Кодексу, чи її близьким родичам, не поєднане із спонуканням службової особи до вчинення чи не вчинення нею з використанням наданої їй влади чи службового становища дій чи бездіяльність в інтересах особи, яка пропонує неправомірну вигоду, чи інтересах будь-якої іншої особи, —
карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, —
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або організованою групою чи її учасником, —
карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
5. Особа, яка пропонувала чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції чи надання неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -137- Воропаєв Ю.М.
У пункті 1 примітки до статті 369 слова і цифри „або злочин, передбачений статтями 235-4 чи 235-5 цього Кодексу" виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -138- Яценко А.В.
Статтю 369-1 виключити.
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -139- Воропаєв Ю.М.
У примітці до статті 369-1 слово і цифри „пунктах 1 та 2" замінити словом і цифрою „пункті 1".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -140- Мойсик В.Р.
У статті 369-1:
1) в абзаці першому частини першої, абзаці першому частини другої, абзаці першому частини третьої слова „особою, уповноваженою на виконання функцій держави" замінити словами „особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";
2) у примітці слово і цифри „пунктах 1 та 2" замінити словом і цифрою „пункті 1".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -141- Яценко А.В.
У статті 370:
а) в абзаці другому частини першої слова „або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років" замінити словами „або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
б) абзац другий частини другої доповнити словами „та зі штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено пропозицію відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.   
56. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.