Кількість абзаців - 979 Таблиця поправок


Про регулювання містобудівної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про регулювання містобудівної діяльності
 
   Про регулювання містобудівної діяльності
 
3. Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів.
 
-1- Лисов І.В.
у преамбулі та частині другій статті 17 законопроекту слова "державних і громадських" замінити словами "державних, громадських та приватних".
 
Враховано   Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту.
 
Враховано   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
-3- Кармазін Ю.А.
Перенести до статті 1 "Визначення термінів" визначенні всіх термінів, які розміщуються в інших статтях проекту, пронумерувати їх і викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;
генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії з питань планування, забудови та іншого використання територій населеного пункту;
державна експертиза планувальної документації – оцінка відповідності проектів планувальної документації законодавству, державним нормам, стандартам, вихідним даним для проектування, планувальній документації вищого рівня;
державний архітектурно-будівельний контроль – сукупність заходів, спрямованих на дотримання державних будівельних норм, стандартів і правил, при виконанні підготовчих і будівельних робіт, виробництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
детальний план території – планувальна документація, яка визначає планувальну організацію та розвиток території;
завдання на проектування – документ, у якому визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.
замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (групи або земельної ділянки) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
лінії регулювання забудови – визначені в планувальній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
містобудівна діяльність - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів регіонального та місцевого самоврядування, , установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини, яка включає:
а) досліджувальну та вишукувальну діяльність;
б) планувальну діяльність;
в) проектну діяльність;
г) будівельну діяльність;
ґ) регуляторну діяльність у цій сфері.
містобудівна документація – технічні звіти, топо-геодезичні зйомки, планувальна та проектна документація, інші інформаційні ресурси, що стосуються здійснення містобудівної діяльності;
містобудівний кадастр – державна система зберігання й використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів, державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.
містобудівний моніторинг – система спостережень, оцінки та прогнозу стану й змін об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів.
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження) – документ, що містить комплекс планувальних і архітектурних вимог до проектування й будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та планувальною документацією.
місцеві правила забудови – нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок планування й забудови та іншого використання територій з визначенням містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.
план зонування території – планувальна документація, яка встановлює поділ території населеного пункту на зони з визначенням переважних та допустимих видів їх використання.
планувальна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій, з урахуванням яких визначається цільове призначення земель;
проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва;
режим забудови та іншого використання територій (далі – режим забудови) полягає у визначенні умов і обмежень забудови та іншого використання земельної ділянки відповідно до планувальної документації та місцевих правил забудови.
схеми планування території на регіональному та місцевому рівні – планувальна документація, яка розробляється в розвиток генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;
територія – частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови й ресурси;
технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема, щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
функціональне призначення (використання) земельної ділянки – передбачене власником або користувачем призначення земельної ділянки для будівництва об'єкта певної функції або іншого використання території в засіб та шляхом, дозволеним законодавством.
цільове призначення земельної ділянки – це встановлені законодавством відповідно до вимог статті 19 Земельного кодексу України й конкретизовані відповідним органом влади допустимі межі використання земельної ділянки її власником або користувачем.
червоні лінії – визначені в планувальній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.".
 
Враховано частково   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
-4- Смітюх Г.Є.
У статті 1 необхідно дати визначення терміну "самочинне будівництво".
 
Відхилено   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) Генеральна схема планування території України — містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;
 
   1) Генеральна схема планування території України — містобудівна документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;
 
9. 2) генеральний план населеного пункту — містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
 
   2) генеральний план населеного пункту — містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
 
10. 3) детальний план території — містобудівна документація, яка визначає планувальну організацію та розвиток території;
 
-5- Чорноволенко О.В.
Пункт 3 частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції "3) детальний план території - містобудівна документація, що визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;"
 
Відхилено   3) детальний план території — містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;
 
11. 4) замовник — фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (групи земельних ділянок або окремої земельної ділянки) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
 
-6- Бевзенко В.Ф.
У пункті 4) частини першої статті 1 слова: "території (групи земельних ділянок або окремої земельної ділянки)" замінити словами: "однієї чи декількох земельних ділянок".
 
Враховано частково   4) замовник — фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
 
    -7- Бевзенко В.Ф.
Пункт 4) частини першої статті 1 після слів: "містобудівних" доповнити словами: "та інших".
 
Відхилено    
    -8- Одарченко Ю.В.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
"4) замовник — фізична або юридична особа, а також учасники договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, що об’єднують свої вклади для будівництва багатоповерхового будинку з наступним створенням об’єднання співвласників цього будинку, які мають намір щодо забудови території (групи земельних ділянок або окремої земельної ділянки) і подали в установленому законодавством порядку відповідну заяву;".
 
Відхилено    
12. 5) зонінг — документація, яка визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб;
 
-9- Лисов І.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"5) план зонування території (зонінг) — містобудівна документація, яка визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб в межах визначених зон;"
 
Враховано   9) план зонування території (зонінг) — містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;
 
    -10- Ткач Р.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 після слів: "містобудівних" доповнити словами: "та інших".
 
Відхилено    
    -11- Сербін Ю.С.
Пункт 5 статті 1 доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Зонінг є складовою частиною генерального плану, а при відсутності його у даному плані, він розробляється, як складова частина детального плану території".
 
Враховано частково у частині 1 статті 18   
13. 6) інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
 
   5) інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
 
14. 7) лінії регулювання забудови — визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
 
   6) лінії регулювання забудови — визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
 
15. 8) містобудівна документація — затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;
 
   7) містобудівна документація — затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;
 
16. 9) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі — містобудівні умови та обмеження) — документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, встановлені законодавством та містобудівною документацією;
 
   8) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі — містобудівні умови та обмеження) — документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією;
10) приміська зона – територія, що забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста;
 
17. 10) проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів містобудування;
 
   11) проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;
12) схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;
 
18. 11) територія — частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;
 
-12- Бевзенко В.Ф.
Пункт 11) частини першої статті 1 виключити оскільки наявний у законопроекті термін "територія" фактично тотожній терміну "земельна ділянка", який визначений статтею 99 Земельного кодексу України.
 
Відхилено   13) територія — частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;
 
19. 12) червоні лінії — визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.
 
-13- Чорноволенко О.В.
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 13 такого змісту "13) планування територій - процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;"
 
Враховано редакційно у статті 2  14) червоні лінії — визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.
 
    -14- Чорноволенко О.В.
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 14 такого змісту "14) схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;"
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 15 такого змісту "15) об'єкти планування - територія України, території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі земельні ділянки;"
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 16 такого змісту "16) регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення) порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;"
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 17 такого змісту "17) місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування;"
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 18 такого змісту "18) громадське обговорення - процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій відповідно до вимог цього Закону;"
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити пунктом 19 такого змісту "19) громадські слухання - форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови;"
 
Відхилено    
20. Стаття 2. Планування і забудова територій
 
-15- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Планування й забудова територій
1. Планування й забудова територій – діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:
1) прогнозування розвитку територій;
2) забезпечення раціонального розселення й визначення напрямів сталого розвитку територій;
3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
4) взаємоузгодження державних, громадських інтересів під час планування й забудови територій;
5) визначення й раціональне взаємне розташування функціональних зон і об’єктів;
6) установлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів;
8) реконструкцію існуючої забудови та територій;
9) збереження та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, природних ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.
11) проведення моніторингу забудови;
12) ведення містобудівного кадастру;
13) здійснення контролю у сфері містобудування.
2. Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівня.
3. Містобудівна документація розробляється на оновленій картографічній основі в цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру.".
 
Враховано   Стаття 2. Планування і забудова територій
 
21. 1. Планування і забудова територій — діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:
 
   1. Планування і забудова територій — діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:
 
22. 1) прогнозування розвитку територій;
 
   1) прогнозування розвитку територій;
 
23. 2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;
 
   2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;
 
24. 3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
 
-16- Бевзенко В.Ф.
Пункт 3 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
"обґрунтування використання земель за певним функціональним призначенням".
 
Відхилено   3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
 
25. 4) взаємоузгодження державних, громадських інтересів під час планування і забудови територій;
 
-17- Лисов І.В.
У пункті 4 частини першої статті 2 після слів "державних, громадських" доповнити словами "та приватних".
 
Враховано   4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;
 
26. 5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;
 
-18- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 5 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
"5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих зон, природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини;".
 
Враховано частково   5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;
 
27. 6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
 
   6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
 
28. 7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів містобудування;
 
   7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів;
 
29. 8) реконструкцію існуючої забудови та територій;
 
   8) реконструкцію існуючої забудови та територій;
 
30. 9) збереження та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
 
-19- Бевзенко В.Ф.
Пункт 9 частини першої статті 2 перед словом: "збереження" доповнити словом: "створення".
 
Враховано   9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
 
31. 10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
 
   10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
 
32. 11) проведення моніторингу забудови;
 
   11) проведення моніторингу забудови;
 
33. 12) ведення містобудівного кадастру;
 
   12) ведення містобудівного кадастру;
 
34. 13) здійснення контролю у сфері містобудування.
 
   13) здійснення контролю у сфері містобудування.
 
35. 2. Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівня.
 
   2. Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівня.
 
36. Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних в державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру.
 
   3. Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.
 
37. Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності
 
-20- Кармазін Ю.А.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності
1. Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією України, цим Законом, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, Законами України "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", іншими нормативно-правовими актами.
2. Якщо міжнародним договором, згоду, на обов’язковість якого надає Верховна Рада України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законах України, то Верховна Рада України робить застереження про це при дачі згоди на обов’язковість такого міжнародного договору. У випадку необхідності прийняття нової норми саме в редакції міжнародного договору, остання приймається лише після внесення зміни до чинного нормативно-правового акту України.".
 
Враховано частково   Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності
 
38. 1. Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією України, цим Законом, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, Законами України "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", іншими нормативно-правовими актами.
 
-21- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 3 після слів: "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" доповнити словами: "Про землеустрій".
 
Враховано   1. Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією України, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, цим Законом, законами України "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", "Про землеустрій", іншими нормативно-правовими актами.
 
    -22- Ткач Р.В.
Частину першу статті 3 після слів: "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" доповнити словами: "Про землеустрій".
 
Враховано    
39. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
40. Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти містобудування
 
-23- Кармазін Ю.А.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти містобудування
1. Об'єктами містобудування є територія України, території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі земельні ділянки, функціональні зони адміністративно-територіальних одиниць та розташовані на них будинки й споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального й монументально-декоративного мистецтва, об’єкти історичної та культурної спадщини, інженерно-транспортної інфраструктури, що перебувають у стадії будівництва.
2. Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.".
 
Враховано частково   Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти містобудування
 
41. 1. Об’єкти містобудування — будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, об’єкти історичної та культурної спадщини, інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі ті, що перебувають на стадії будівництва.
 
-24- Лисов І.В.
Частиту першу статті 4 викласти у наступній редакції:
"1. Об’єктами містобудування на державному та регіональному рівнях є планувальна організація території, система розселення, система взаємопов’язаного комплексного розміщення основних об’єктів промисловості, транспорту інженерної та соціальної інфраструктури, функціональне зонування території України, її частин (груп областей), території Автономної Республіки Крим, областей, адміністративних районів.
Об’єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об’єктів будівництва, об’єднаних спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населеного пункту, його функціональної зони (сельбищної, промислової, центру, курортної, рекреаційної тощо), планувального, житлового району, мікрорайону (кварталу), приміської зони.
Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.".
По тексту законопроекту термін "об’єкт містобудування" (в значенні будівельного об’єкту – окремого будинку, будівлі, споруди) замінити термінами "об’єкт будівництва", "будівельний об’єкт", "будівництво об’єкту" у відповідних відмінках.
 
Враховано   1. Об’єктами містобудування на державному та регіональному рівнях є планувальна організація території, система розселення, система взаємопов’язаного комплексного розміщення основних об’єктів промисловості, транспорту, інженерної та соціальної інфраструктури, функціональне зонування території України, її частин (груп областей), території Автономної Республіки Крим, областей, адміністративних районів.
Об’єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об’єктів будівництва, об’єднаних спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населеного пункту, його функціональної зони (сельбищної, промислової, центру, курортної, рекреаційної тощо), планувального, житлового району, мікрорайону (кварталу), приміської зони.
Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.
 
    -25- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 4 слова „об'єкти історичної та культурної спадщини" замінити словами „об'єкти культурної спадщини".
 
Відхилено    
42. 2. Суб’єктами містобудування є органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.
 
   2. Суб’єктами містобудування є органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.
 
43. Стаття 5. Обов’язковість дотримання вимог містобудівної документації
 
-26- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Обов’язковість дотримання вимог містобудівної документації
1. Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.
2. Містобудівна документація є обов’язковою для виконання всіма суб’єктами містобудування."
 
Враховано частково   Стаття 5. Обов’язковість дотримання вимог містобудівної документації
 
44. 1. Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.
 
-27- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 5 виключити
 
Відхилено   1. Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.
 
45. 2. Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.
 
-28- Бевзенко В.Ф.
частину другу статті 5 після слів: "суб'єктами містобудування" доповнити словами: "при здійснення ними містобудівної діяльності"
 
Відхилено   2. Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.
 
46. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
47. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
-29- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: " ІІ. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ".
 
Відхилено   УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
48. Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності
 
-30- Кармазін Ю.А.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності
1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури та іншими спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.».
 
Враховано редакційно   Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності
 
49. 1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, іншими спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
 
-31- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 6 після слів: "органами місцевого самоврядування" доповнити словами: "відповідно до їх повноважень, визначених цим Законом".
 
Відхилено   1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, іншими спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
 
50. Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності
 
   Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності
 
51. 1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом:
 
   1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом:
 
52. 1) планування територій на державному, регіональному та місцевому рівні;
 
   1) планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 
53. 2) проведення моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;
 
   2) моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;
 
54. 3) визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;
 
   3) визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;
 
55. 4) проведення ліцензування і професійної атестації;
 
-32- Бевзенко В.Ф.
Пункт 4 частини першої статті 7 доповнити словами: "відповідно до закону"
 
Відхилено   4) проведення ліцензування і професійної атестації;
 
56. 5) розроблення і затвердження державних будівельних норм, стандартів і правил, запровадження паралельної дії міжнародних кодів та стандартів;
 
   5) розроблення і затвердження державних будівельних норм, стандартів і правил, запровадження паралельної дії міжнародних кодів та стандартів;
 
57. 6) контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування (далі — вихідні дані), проектної документації.
 
-33- Кармазін Ю.А.
Перенести всі повноваження КМУ в одну статтю і викласти її в такій редакції:
«Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності
1. Кабінетом Міністрів України визначаються:
доцільність внесення змін до генерального плану населеного пункту у зв’язку з державною необхідністю;
перелік об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті;
структура містобудівного кадастру, порядок його ведення та надання інформації з містобудівного кадастру;
форма акта готовності об’єкта до експлуатації, форма сертифіката, порядок його видачі, розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката;
форма декларації про готовність об’єкта до експлуатації, порядок її подання та реєстрації;
форма декларації про початок виконання будівельних робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації;
форма декларації про початок виконання підготовчих робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації;
форма дозволу на виконання будівельних робіт, форма заяви, що подається для його отримання, перелік документів, що додаються до заяви, форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, порядок видачі, переоформлення та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання;
2. Кабінетом Міністрів України затверджуються:
порядок видачі та форма будівельного паспорта
порядок віднесення об’єктів містобудування до IV і V категорії складності та їх перелік відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;
порядок експертизи проектів будівництва експертними організаціями, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури;
порядок здійснення інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю Державного архітектурно-будівельного контролю;
порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами;
порядок проведення громадських обговорень проектів генеральних планів населених пунктів;
порядок проведення державної експертизи планувальної документації на засадах організаційної єдності;
порядок проведення професійної атестації експертів з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;
типове положення про службу містобудівного кадастру;
порядок обов‘язкового страхування цивільно - правової відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно майну або життю й здоров’ю третіх осіб під час будівництва та експлуатації об’єкту будівництва;
11) порядок обов‘язкового архітекторами, проектувальниками та будівельниками, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам у період реалізації проекту будівництва, страхування професійної відповідальності.».
 
Відхилено   6) контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування (далі — вихідні дані), проектної документації.
 
    -34- Кармазін Ю.А.
Перенести всі повноваження центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури у сфері містобудівної діяльності в одну статтю і викласти її в такій редакції:
«Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури у сфері містобудівної діяльності
Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури визначає склад, зміст, порядок розроблення та затвердження:
а) схем планування окремих частин території України;
б) містобудівної документації на регіональному рівні;
в) генеральних планів населених пунктів;
г) історико-архітектурного опорного плану населеного пункту;
ґ) схем планування окремих частин території України;
д) плану зонування території;
є) детального плану території;
е) містобудівних умов та обмежень;
2. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури затверджує:
а) порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
б) порядок ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів;
в) порядок проведення містобудівного моніторингу;
г) порядок розробки детального плану території за межами населених пунктів;
ґ) типове положення про архітектурно-містобудівні ради;
3. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури відносить об’єкти містобудування до І—ІІІ категорії складності відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.
 
Відхилено    
58. Стаття 8. Організація планування, забудови та іншого використання територій
 
   Стаття 8. Організація планування та забудови територій
 
59. 1. Планування територій здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівні відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
 
-35- Чорноволенко О.В.
У частині 1 статті 8 слова "відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "відповідними органами державної влади"
 
Відхилено   1. Планування територій здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
 
60. 2. Планування, забудова та інше використання територій здійснюється власниками чи користувачами земельних ділянок в установленому законодавством порядку.
 
-36- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 8 викласти у такій редакції: "2. Планування, забудова та інше використання земельних ділянок здійснюється їх власниками чи користувачами в установленому законом порядку".
 
Враховано частково   2. Планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками чи користувачами в установленому законодавством порядку.
 
61. 3. Рішення з питань забудови та іншого використання територій приймаються органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями в межах визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.
 
-37- Сербін Ю.С.
Частину 3 статті 8 викласти у такій редакції:
"3. Рішення з питань планування та забудови територій приймаються сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями міст Києва та Севастополя в межах визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.".
 
Враховано   3. Рішення з питань планування та забудови територій приймаються сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями міст Києва та Севастополя в межах визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.
 
    -38- Бевзенко В.Ф.
У частині третій статті 8 слова: "органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями" замінити словами: "органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно    
    -39- Ткач Р.В.
У частині третій статті 8 слова: "органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями" замінити словами: "органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування".
 
Враховано редакційно    
    -40- Чорноволенко О.В.
Частину 3 статті 8 викласти в наступній редакції "3. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забудови та іншого використання територій, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб приймаються в межах, визначених законом відповідно до містобудівної документації за погодженням з спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури.".
 
Відхилено    
    -41- Чорноволенко О.В.
Доповнити статтю 8 частинами 4 та 5 наступного змісту:
"4. Рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забудови та іншого використання територій, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов'язковими для суб'єктів містобудування;
5. Проведення експертизи містобудівної і проектної документації здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково    
62. Стаття 9. Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій
 
-42- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Повноваження у сфері містобудівної діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад.
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради є замовниками схем планування окремих частин території України.".
 
Відхилено   Стаття 9. Нормативне регулювання планування та забудови територій
 
63. 1. Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, державних та галузевих будівельних норм, стандартів і правил, імплементації міжнародних кодів та стандартів.
 
   1. Нормативне регулювання планування та забудови територій здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, державних та галузевих будівельних норм, стандартів і правил, імплементації міжнародних кодів та стандартів.
 
64. 2. Державні будівельні норми, стандарти і правила розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   2. Державні будівельні норми, стандарти і правила розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
65. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
66. ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
 
   ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
 
67. Стаття 10. Фінансування робіт з планування територій
 
-43- Кармазін Ю.А.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності
1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється шляхом:
1) планування територій на державному, регіональному та місцевому рівні;
2) проведення моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;
3) визначення державних інтересів для їхньго врахування під час розроблення містобудівної документації;
4) проведення ліцензування й професійної атестації;
5) розроблення й затвердження державних будівельних норм, стандартів і правил, запровадження паралельної дії міжнародних кодів та стандартів;
6) контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування (далі – вихідні дані), проектної документації.".
 
Враховано редакційно у статті 7  Стаття 10. Фінансування робіт з планування територій
 
68. 1. Фінансування робіт з планування територій на державному рівні, розроблення нормативних документів з питань планування і забудови територій, проведення найважливіших науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-44- Бевзенко В.Ф.
У частині першій статті 10 слова: "проведення найважливіших науково-дослідних робіт" виключити, адже критерії "важливості" вказаних робіт законом не визначені
 
Відхилено   1. Фінансування робіт з планування територій на державному рівні, розроблення нормативних документів з питань планування і забудови територій, проведення найважливіших науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
69. 2. Фінансування робіт з планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, районів у містах, кварталів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел.
 
-45- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 10 після слів: "інших джерел" доповнити словами: "не заборонених законом".
 
Враховано   2. Фінансування робіт з планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, районів у містах, кварталів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом.
 
    -46- Чорноволенко О.В.
У частині 2 статті 10 слова "або інших джерел" замінити словами "і передбачатися в них окремим рядком".
 
Відхилено    
70. 3. Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів містобудування (далі — будівництво), здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел.
 
-47- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 10 після слів: "інших джерел" доповнити словами: "не заборонених законом".
 
Враховано   3. Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів будівництва (далі — будівництво), здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом.
 
    -48- Чорноволенко О.В.
Доповнити абзацом 2 частину 3 статті 10 наступного змісту "Фінансування робіт з планування територій, окремих земельних ділянок може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.".
 
Враховано редакційно    
71. 4. Для розроблення зонінгу та детального плану території можуть залучатися кошти інвесторів за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.
 
-49- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції: "За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для розроблення зонінгу, детального планування території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатись кошти з інших джерел, не заборонених законом".
 
Враховано   4. За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для розроблення плану зонування, детального плану території, крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.
 
    -50- Сербін Ю.С.
Частину 4 статті 10 викласти у такій редакції:
"За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для розроблення плану зонування, детального планування території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатись кошти з інших джерел, не заборонених законом".
 
Враховано    
    -51- Ткач Р.В.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції: "За рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для розроблення зонінгу, детального плану території, крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатись кошти з інших джерел, не заборонених законом".
 
Враховано    
72. Стаття 11. Планування територій на державному рівні
 
-52- Кармазін Ю.А.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Організація планування й забудови територій
1. Планування територій здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівні відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
2. Рішення з питань забудови та іншого використання територій приймаються органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями в межах, визначених законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації."
 
Враховано редакційно у статті 8  Стаття 11. Планування територій на державному рівні
 
    -53- Чорноволенко О.В.
Статтю 11 викласти в наступній редакції:
1. Планування територій на державному рівні полягає в розробленні Генеральної схеми планування території України (далі - Генеральна схема), якою передбачається раціональне використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, охорони здоров'я населення, охорони пам'яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
2. Генеральна схема повинна містити:
аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення;
аналіз намірів та потреб використання окремих територій, визначених у загальнодержавних програмах соціального, економічного розвитку, інших державних програмах, схемах розвитку галузей економіки;
аналіз санітарно-епідеміологічного та екологічного стану регіонів і реалізації відповідних цільових програм, а також аналіз заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля;
аналіз диспропорцій використання територій;
визначення територій за видами переважного використання;
напрями вдосконалення систем розселення та сталого розвитку населених пунктів;
комплекс заходів по її реалізації.
3. За рішенням Кабінету Міністрів України можуть розроблятися схеми планування окремих частин території України - кількох областей, узбереж Чорного та Азовського морів, міжнародних транспортних коридорів, прикордонних територій тощо.
4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень керуються Генеральною схемою під час:
підготовки проектів державних програм соціального, економічного розвитку України, інших державних програм - з питань охорони земель, охорони здоров'я населення, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму;
вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, будівель і споруд;
підготовки та розгляду висновків щодо розробленої містобудівної документації на регіональному, а у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, - місцевому рівні;
створення резерву територій, призначених для перспективних містобудівних потреб загальнодержавного значення, та визначення режиму використання земель;
підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою України.
 
Відхилено    
73. 1. Планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.
 
-54- Лисов І.В.
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
"Містобудівна документація на державному рівні підлягає експертизі".
 
Враховано   1. Планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.
2. Містобудівна документація на державному рівні підлягає експертизі.
 
74. Стаття 12. Розроблення та затвердження схем планування окремих частин території України
 
-55- Кармазін Ю.А.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій.
1. Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, державних та галузевих будівельних норм, стандартів і правил.
2. Державні будівельні норми, стандарти й правила розробляються й затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.».
 
Враховано редакційно у статті 9  Стаття 12. Розроблення та затвердження схем планування окремих частин території України
 
75. 1. За рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми планування окремих частин території України: кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням та ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.
 
-56- Чорноволенко О.В.
Частину 1 статті 12 викласти в наступній редакції "1. Розроблення Генеральної схеми, схем планування окремих частин території України, визначених частиною третьою статті 11 цього Закону, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.".
 
Враховано редакційно   1. За рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми планування окремих частин території України: кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.
 
76. 2. Замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради.
 
   2. Замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради.
 
77. 3. Схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням замовників таких схем.
 
   3. Схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням замовників таких схем.
 
78. 4. Склад, зміст, порядок розроблення схем планування окремих частин території України визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-57- Чорноволенко О.В.
Частину 4 статті 12 вилучити.
 
Відхилено   4. Склад, зміст, порядок розроблення схем планування окремих частин території України визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
79. Стаття 13. Планування територій на регіональному рівні
 
-58- Кармазін Ю.А.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Фінансування робіт з планування територій
1. Фінансування робіт з планування територій на державному рівні, розроблення нормативних документів з питань планування й забудови територій, проведення найважливіших науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
2. Фінансування робіт з планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, районів у містах, кварталів може здійснюватися за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел.
3. Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, провести реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування, здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел.
4. Для розроблення зонального планування та детального плану території можуть залучатися кошти інвесторів за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.
5. Для розроблення планів зонування частини території населеного пункту або детального плану території можуть залучатися кошти інвесторів за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.".
 
Враховано частково у статті 10  Стаття 13. Планування територій на регіональному рівні
 
80. 1. Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.
 
-59- Чорноволенко О.В.
Частину 1 статті 13 викласти в наступній редакції "1. Планування територій на регіональному рівні полягає у розробленні та затвердженні схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації відповідно до закону.";
Доповнити частиною 2 статтю 13 наступного змісту "2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради в межах своїх повноважень приймають рішення про розроблення схем планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також їх окремих частин.";
Доповнити частиною 3 статтю 13 наступного змісту "3. У схемах планування територій на регіональному рівні визначаються заходи реалізації державної політики та враховуються державні інтереси під час планування цих територій, їх історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні та культурні традиції.".
 
Відхилено   1. Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.
 
81. Стаття 14. Розроблення та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів
 
-60- Кармазін Ю.А.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Планування територій на державному рівні
1. Планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.
2. За рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми планування окремих частин території України: кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії Чорнобильської катастрофи, та інших небезпечних територій.
3. Замовниками схем планування окремих частин території України є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради.
4. Схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням замовників таких схем.".
 
Враховано редакційно у статті 11  Стаття 14. Розроблення та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів
 
82. 1. Рішення про розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів або коригування окремих їх розділів приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна або районна рада.
 
-61- Чорноволенко О.В.
Доповнити абзацом 2 частину 1 статті 14 наступного змісту "Після прийняття відповідними радами рішень про розроблення схем планування територій спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації відповідно до своїх повноважень протягом двох місяців: оприлюднюють через засоби масової інформації відомості про початок робіт, пов'язаних з розробленням схем планування територій на регіональному рівні, визначають форму, місце, строк внесення сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, а також фізичними та юридичними особами пропозицій (зауважень) до технічних завдань цих схем; визначають технічні завдання на розроблення схем планування територій на регіональному рівні; організують розроблення схем планування територій на регіональному рівні.";
Частину 2 статті 14 викласти в наступній редакції "2. Спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації відповідно до своїх повноважень протягом двох тижнів після завершення робіт, пов'язаних з розробленням схем планування територій на регіональному рівні: повідомляють через засоби масової інформації про місце та строки розгляду схем планування територій, а також про форми подання пропозицій і порядок їх урахування; подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань містобудування та архітектури схеми планування територій Автономної Республіки Крим, областей для проведення експертизи та надання висновку щодо їх затвердження. Районні державні адміністрації після завершення робіт подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій схеми планування територій районів для проведення експертизи та підготовки висновку щодо їх затвердження.";
У частині 4 статті 14 вилучити наступне речення "та не підлягають експертизі";
Частину 5 статті 14 вилучити;
Доповнити частиною 6 статтю 14 наступного змісту "6. Схеми планування територій на регіональному рівні кількох адміністративно-територіальних одиниць затверджуються спільним рішенням відповідних рад.";
Доповнити частиною 7 статтю 14 наступного змісту "7. Рішення про затвердження схеми планування територій на регіональному рівні оприлюднюється через засоби масової інформації.";
Доповнити частиною 8 статтю 14 наступного змісту "8. Порушення встановленого цим Законом порядку розроблення схем планування територій на регіональному рівні може бути підставою для оскарження до суду рішень відповідних рад про їх затвердження.".
 
Враховано частково   1. Рішення про розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів або щодо коригування окремих їх розділів приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна або районна рада.
 
83. 2. Організація розроблення, коригування показників і затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та районними державними адміністраціями.
 
   2. Організація розроблення, коригування показників і затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та районними державними адміністраціями.
 
84. 3. Замовником схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні та районні ради.
 
   3. Замовником схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні та районні ради.
 
85. 4. Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів затверджуються рішенням відповідних рад та не підлягають експертизі.
 
-62- Лисов І.В.
У частині четвертій статті 14 слово "не" виклити.
 
Враховано   4. Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів затверджуються рішенням відповідних рад та підлягають експертизі.
 
    -63- Яворівський В.О.
В частині 4 статті 14 законопроекту слова "та не підлягають експертизі" вилучити.
 
Враховано редакційно    
86. 5. Склад, зміст, порядок розроблення містобудівної документації на регіональному рівні визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   5. Склад, зміст, порядок розроблення містобудівної документації на регіональному рівні визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
87. Стаття 15. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів
 
-64- Кармазін Ю.А.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Планування територій на регіональному рівні
1. Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.
2. Рішення про розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів або коригування окремих їх розділів приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна або районна рада.
3. Організація розроблення, коригування показників і затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та районними державними адміністраціями.
4. Замовником схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні та районні ради.
5. Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів затверджуються рішенням відповідних рад за умови отримання позитивного висновку державної експертизи планувальної документації.".
 
Враховано редакційно у статті 13  Стаття 15. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів
 
88. 1. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних програм економічного і соціального розвитку.
 
   1. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних програм економічного і соціального розвитку.
 
89. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації забезпечують проведення моніторингу реалізації схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.
 
   2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації забезпечують проведення моніторингу реалізації схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.
 
90. 3. У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких розроблено схеми планування території Автономної Республіки Крим, області, району, або виникнення потреби у розміщенні об’єктів державного, регіонального значення Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна або районна рада приймають рішення про внесення змін до схеми планування відповідної території.
 
-65- Матчук В.Й.
У частині 3 статті 15 слово "внесення" замінити словами "розробку змін або коригування"
 
Враховано редакційно   3. У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких розроблено схеми планування території Автономної Республіки Крим, області, району, або виникнення потреби у розміщенні об’єктів державного, регіонального значення Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна або районна рада приймають рішення про розроблення чи про внесення змін до схеми планування відповідної території.
 
91. Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні
 
-66- Кармазін Ю.А.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів
1. Реалізація схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів здійснюється шляхом розроблення, затвердження й виконання відповідних програм економічного й соціального розвитку.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації забезпечують проведення моніторингу реалізації схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.
3. У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких розроблено схеми планування території Автономної Республіки Крим, області, району, або виникнення потреби в розміщенні об’єктів державного, регіонального значення Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна або районна рада приймають рішення про внесення змін до схеми планування відповідної території.
4. У разі прийняття рішення про внесення змін до схем планування території Автономної Республіки Крим, області, району здійснюється за необхідністю перегляд положень планувальної документації вищого рівня.".
 
Враховано редакційно у статті 15  Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні
 
92. 1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення генеральних планів населених пунктів, зонінгу та детальних планів території.
 
-67- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 16 після слова: "розроблення" доповнити словом: "затвердження"
 
Враховано   1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.
 
93. Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово-орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.
 
   Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово-орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.
 
94. Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-68- Чорноволенко О.В.
Доповнити абзацом 4 частину 1 статті 16 наступного змісту "Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до їх повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.";
Доповнити абзацом 5 частину 1 статті 16 наступного змісту "Розроблення, погодження та експертиза містобудівної документації провадяться згідно з встановленими державними стандартами, нормами та правилами в порядку, визначеному законодавством.";
Доповнити абзацом 6 частину 1 статті 16 наступного змісту "Містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни.";
Доповнити абзацом 7 частину 1 статті 16 наступного змісту "Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням ради, яка затвердила містобудівну документацію, після погодження з відповідним спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.".
 
Відхилено   Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
95. 2. Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена за рішенням місцевих рад.
 
   2. Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена за рішенням місцевих рад.
 
96. Оновлення містобудівної документації передбачає:
 
   Оновлення містобудівної документації передбачає:
 
97. актуалізацію картографо-геодезичної основи;
 
   1) актуалізацію картографо-геодезичної основи;
 
98. перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму.
 
   2) перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму.
 
99. 3. Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-69- Сербін Ю.С.
Статтю 16 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Затвердження оновленої містобудівної документації здійснюється згідно статей 17,18 та 19 цього Закону".
 
Враховано редакційно   3. Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
4. Затвердження оновленої містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється згідно із статтями 17, 18 та 19 цього Закону.
 
    -70- Чорноволенко О.В.
Доповнити частиною 4 статтю 16 наступного змісту "4. Схеми планування територій на місцевому рівні визначають: потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях, передбачених для містобудівних потреб; зонування територій для забудови та іншого використання; планувальну структуру території; інші питання, визначені державними будівельними нормами.";
Доповнити частиною 5 статтю 16 наступного змісту "5. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування, забудови та іншого використання територій згідно із схемою планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць.";
Доповнити частиною 6 статтю 16 наступного змісту "6. Схемами планування територій на місцевому рівні в разі необхідності може визначатися доцільність розроблення генеральних планів окремих населених пунктів.".
 
Відхилено    
100. Стаття 17. Генеральний план населеного пункту
 
-71- Кармазін Ю.А.
Статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Планування територій на місцевому рівні
1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення генеральних планів населених пунктів, планів зонування території та детальних планів території.
2. Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена за рішенням місцевих рад.
3.Оновлення містобудівної документації передбачає:
1) актуалізацію картографо-геодезичної основи;
2) перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;
4. Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.».
 
Враховано редакційно у статті 16  Стаття 17. Генеральний план населеного пункту
 
101. 1. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.
 
   1. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
 
102. У складі генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою населеного пункту.
 
-72- Лисов І.В.
У частині першій статті 17:
- абзац другий викласти у такій редакції:
"Невідємною частиною генерального плану населеного пункту є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту";
- доповнити частину абзацом такого змісту:
"У складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування території цього населеного пункту. План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану".
 
Враховано   Невід’ємною частиною генерального плану населеного пункту є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту.
У складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування території цього населеного пункту. План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану.
 
    -73- Чорноволенко О.В.
Доповнити абзацом 3 частину 1 статті 17 наступного змісту "Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій; планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту; загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання; інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.";
Доповнити абзацом 4 частину 1 статті 17 наступного змісту "Відповідно до генеральних планів населених пунктів сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених законом, а також Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами: готують обґрунтовані пропозиції щодо встановлення та зміни меж населених пунктів; готують вихідні дані для розроблення планів земельно-господарського устрою території населеного пункту та іншої землевпорядної документації; вирішують питання щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій; вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок; організують розроблення та затвердження місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів; організують проведення грошової оцінки земель; розробляють і затверджують місцеві містобудівні програми та програми соціально-економічного розвитку населених пунктів; організують роботу з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля та визначають шляхи та засоби зменшення цього впливу; узгоджують питання забудови та іншого використання територій, в яких заінтересовані територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць; встановлюють на відповідних територіях режим використання земель, передбачених для містобудівних потреб.".
 
Відхилено    
103. 2. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних і громадських інтересів.
 
-74- Лисов І.В.
Частину другу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
"Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами на всю територію таких населених пунктів".
 
Враховано   2. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.
 
104. 3. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини.
 
-75- Мірошниченко Ю.Р.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
"3. Для населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, у складі генерального плану населеного пункту розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначаються межі і режими використання історичних ареалів, межі територій розташованих в його межах об'єктів культурної спадщини, зон охорони пам'яток та режими їх використання".
 
Враховано редакційно   3. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини.
 
105. 4. Склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-76- Марущенко В.С.
"спільно із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено   4. Склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
    -77- Дем'янчук В.О.
"спільно із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено    
    -78- Гриневецький С.Р.
"спільно із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено    
    -79- Яворівський В.О.
Частину 4 статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування, архітектури.та охорони культурної спадщини».
 
Відхилено    
106. 5. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації є замовниками, організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.
 
-80- Смітюх Г.Є.
Виключити друге речення абзацу 5 статті 17.
 
Відхилено   5. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації є замовниками, організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.
 
107. 6. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
 
   6. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
 
108. 7. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в установлений строк:
 
   7. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в установлений строк:
 
109. 1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;
 
   1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;
 
110. 2) визначають в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;
 
   2) визначають в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;
 
111. 3) звертаються до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Кабінету Міністрів України (для міст Києва і Севастополя) стосовно визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення генерального плану населеного пункту;
 
   3) звертаються до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Кабінету Міністрів України (для міст Києва та Севастополя) стосовно визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту;
 
112. 4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк подання пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
 
   4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
 
113. 5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;
 
   5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;
 
114. 6) узгоджують проект генерального плану населеного пункту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.
 
   6) узгоджують проект генерального плану населеного пункту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.
 
115. Приміська зона — прилегла до міста територія, яка перебуває у тісному функціонально-планувальному та економічному зв’язку з територією міста.
 
-81- Лисов І.В.
Визначення "приміська зона" (стаття 17) перенести до статті 1 у такій редакції:
"приміська зона – територія, яка забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста".
 
Враховано      
116. 8. Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.
 
   8. Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.
 
117. 9. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше ніж один раз на п’ять років.
 
-82- Сербін Ю.С.
Частину 9 статті 17 доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту. Необхідність дострокового внесення змін до генерального плану населеного пункту, крім міст обласних центрів, Київ та Севастополь, вирішується обласною радою. Рішення про дострокове внесення змін до генерального плану міст обласного центру, Києва і Севастополя приймається Кабінет Міністрів України".
 
Враховано частково   9. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затвердив генеральний план населеного пункту. Необхідність дострокового внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України.
 
    -83- Чорноволенко О.В.
Частину 9 статті 17 вилучити повністю
 
Відхилено    
118. Рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту у зв’язку з державною необхідністю приймається Кабінетом Міністрів України.
 
-84- Матчук В.Й.
Другий абзац частини дев’ятої статті 17 в кінці доповнити словами "за погодженням з відповідною місцевою радою".
 
Відхилено   У зв’язку з державною необхідністю рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України.
 
    -85- Бевзенко В.Ф.
Існує необхідність доповнити законопроект визначенням терміну: "державна необхідність", який використовується у частині дев'ятій статті 17, для унеможливлення його довільного трактування.
 
Відхилено    
119. 10. Генеральні плани населених пунктів розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на черговій сесії після їх подання.
 
-86- Сербін Ю.С.
Частину 10 статті 17 викласти у такій редакції:
"10. Генеральні плани населених пунктів розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом 3 місяців після їх подання. У разі не затвердження генерального плану населеного пункту відповідною радою у вказаний термін, таке рішення приймає обласна рада, а по містам обласних центрів, Київ і Севастополь Кабінет Міністрів України".
 
Враховано редакційно   10. Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання. У разі незатвердження генерального плану населеного пункту відповідною радою у вказаний строк таке рішення приймає обласна рада, а для обласних (республіканського) центрів, міст Києва і Севастополя – Кабінет Міністрів України.
 
    -87- Бевзенко В.Ф.
Частину десяту статті 17 після слів: "населених пунктів" доповнити словами: "та зміни до них".
 
Враховано    
    -88- Ткач Р.В.
Частину десяту статті 17 після слів: "населених пунктів" доповнити словами: "та зміни до них".
 
Враховано    
120. 11. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу, крім частини, що є державною таємницею та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу генерального плану населеного пункту як окремий розділ.
 
   11. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу генерального плану населеного пункту як окремий розділ.
 
121. 12. Експертизі підлягають виключно генеральні плани міст.
 
-89- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини дванадцятої статті 17 викласти у такій редакції:
"Експертизі містобудівної документації підлягають виключно генеральні плани міст.
 
Враховано   12. Експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст.
 
122. Порядок проведення експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.
 
123. Стаття 18. Зонінг
 
-90- Кармазін Ю.А.
Статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Генеральний план населеного пункту
1. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних і громадських інтересів.
2. Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.
3. Зміни до генеральних планів населених пунктів можуть вноситися не частіше ніж один раз у п’ять років.
4. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, у межах визначених історичних ареалів, у складі генерального плану населеного пункту розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини.
5. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
6. Розробка планувальної документації та розташування об’єктів містобудування в приміських зонах здійснюється за погодженням з відповідною міською радою.
7. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації є замовниками, організовують розроблення проекту генерального плану населеного пункту чи внесення до нього змін, їхнього розміщення на своєму офіційному веб-сайті та громадського обговорення, із наступним поданням на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.
8. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та в місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу, крім частини, що є державною таємницею та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу генерального плану населеного пункту як окремий розділ.
9. За результатами громадського обговорення, і за умови отримання позитивного висновку державної експертизи, генеральні плани населених пунктів розглядаються й затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на черговій сесії після подання їх проектів.".
 
Враховано редакційно у статті 17  Стаття 18. План зонування території
 
124. 1. Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту та містобудівного кадастру з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб.
 
-91- Лисов І.В.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
"1. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ), плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб в межах визначених зон".
 
Враховано   1. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ), плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.
 
    -92- Сербін Ю.С.
Частину 1 статті 18 викласти у такій редакції:
"1. Зонінг розробляється в складі генерального плану населеного пункту та містобудівного кадастру з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб".
 
Враховано частково    
125. Під час розроблення зонінгу в його складі розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів.
 
-93- Лисов І.В.
Абзац другий частини першої статті 18 викласти у такій редакції:
"Невідємною складовою плану зонування території (як у складі генерального плану, так і окремо) є проект землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту".
 
Враховано   Невід’ємною складовою плану зонування території (у складі генерального плану чи окремо) є проект землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту.
 
126. Зонінг розробляється з метою створення сприятливих умов життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, історико-культурних об’єктів, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.
 
-94- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці 3 частини першої статті 18 слова „історико-культурних об'єктів" замінити словами „об'єктів культурної спадщини".
 
Враховано   План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.
 
127. 2. Зонінг встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.
 
-95- Бевзенко В.Ф.
У частині другій статті 18 слова: "функціональне призначення" замінити словам: "допустимі види функціонального використання"
 
Відхилено   2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.
 
128. 3. Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:
 
   3. Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:
 
129. 1) узгодженість з попередніми рішеннями щодо планування і забудови території;
 
   1) урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;
 
130. 2) виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;
 
   2) виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;
 
131. 3) відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;
 
   3) відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;
 
132. 4) урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;
 
   4) урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;
 
133. 5) встановлення для кожної зони умов та обмежень з визначенням видів використання земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 
   5) встановлення для кожної зони умов та обмежень з визначенням видів використання земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 
134. 6) узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями.
 
   6) узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями.
 
135. 4. Параметри використання території та будівель, запропонованих для розташування у межах групи земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, можливе розміщення на ділянці, є обов’язковими для врахування під час зонування відповідної території.
 
-96- Бевзенко В.Ф.
У частині четвертій статті 18 слова: "у межах групи земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення" замінити словами: "у межах окремої земельної ділянки або декількох земельних ділянок, зокрема: допустимі види функціонального використання"
 
Відхилено   4. Параметри використання території та будівель, запропонованих для розташування у межах групи земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, можливе розміщення на ділянці, є обов’язковими для врахування під час зонування відповідної території.
 
136. Перелік зазначених параметрів визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-97- Марущенко В.С.
Частину другу пункту 4 статті 18 законопроекту доповнити наступним реченням:
"Для територій і будівель, розташованих в історичних ареалах населених пунктів і занесених до Списку історичних населених місць України, перелік параметрів визначається за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено   Перелік зазначених параметрів визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
    -98- Дем'янчук В.О.
Частину другу пункту 4 статті 18 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
"Для територій і будівель, що розташовані в історичних ареалах населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, перелік параметрів визначається за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено    
    -99- Яворівський В.О.
Абзац другий частини 4 статті 18 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
"Для територій і будівель, що розташовані в історичних ареалах населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, перелік параметрів визначається за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено    
137. 5. Внесення змін до зонінгу здійснюється за умови внесення відповідних змін до генерального плану населеного пункту.
 
-100- Лисов І.В.
Частину п’яту статті 18 викласти у такій редакції:
"5. Внесення змін до плану зонування території, допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту".
 
Враховано   5. Внесення змін до плану зонування території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту.
 
138. 6. Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження зонінгу визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   6. Склад, зміст, порядок розроблення плану зонування території визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
139. 7. За порушення положень, встановлених зонінгом, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
 
   7. За порушення положень, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
 
140. 8. Зонінг затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.
 
-101- Чорноволенко О.В.
Абзац 1 частини 8 статті 18 викласти в наступній редакції "8. Зонінг затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.".
Абзац 1 частини 8 статті 18 вилучити.
 
Відхилено   8. План зонування території затверджується виконавчим органом відповідної сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.
 
141. Зонінг не підлягає експертизі.
 
   План зонування території не підлягає експертизі.
 
142. 9. У разі відсутності зонінгу інвестор може звернутися до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради з пропозицією щодо його розроблення з оплатою інвестором відповідних проектних робіт, що виконуються генеральним проектувальником, та збереженням функцій замовника за виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. Відповідний інвестиційний договір укладається протягом десяти робочих днів з дати надходження звернення інвестора між виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, інвестором та генеральним проектувальником.
 
-102- Сербін Ю.С.
Частину 9 статті 18 виключити.
 
Враховано      
    -103- Чорноволенко О.В.
Частину 9 статті 18 вилучити.
 
Враховано    
143. Стаття 19. Детальний план території
 
-104- Кармазін Ю.А.
Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Забезпечення розробки Генеральних планів виконавчими органами сільських, селищних і міських рад, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
1. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в установлений строк:
1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреб у розробці містобудівної документації;
2) визначають в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;
3) звертаються до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Кабінету Міністрів України (для міст Києва і Севастополя) стосовно визначення державних інтересів для їхньго врахування під час розроблення генерального плану населеного пункту;
4) повідомляють на своєму офіційному веб-сайті й інформують місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк подання пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;
6) узгоджують проект генерального плану населеного пункту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.".
 
Відхилено   Стаття 19. Детальний план території
 
144. 1. Детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток території.
 
   1. Детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території.
 
145. 2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території району з метою визначення їх функціонального призначення. У складі детального плану території розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.
 
   2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території району з метою визначення їх функціонального призначення.
3. У складі детального плану території розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.
 
146. 3. Детальний план території визначає:
 
   4. Детальний план території визначає:
 
147. 1) принципи планувально-просторової організації забудови;
 
   1) принципи планувально-просторової організації забудови;
 
148. 2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 
   2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 
149. 3) функціональне призначення, режим та параметри забудови земельних ділянок та їх груп, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
 
-105- Бевзенко В.Ф.
у пункті 3 частини третьої статті 19 слова: "земельних ділянок та їх груп" замінити словами: "однієї чи декількох земельних ділянок".
 
Враховано   3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
 
150. 4) уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із зонінгом;
 
-106- Лисов І.В.
Пункт 4 частини третьої статті 19 викласти у такій редакції:
"містобудівні умови та обмеження (в разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування території".
 
Враховано   4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 
151. 5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 
   5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 
152. 6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 
   6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 
153. 7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 
   7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 
154. 8) систему інженерних мереж;
 
   8) систему інженерних мереж;
 
155. 9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 
   9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 
156. 10) порядок комплексного благоустрою та озеленення.
 
   10) порядок комплексного благоустрою та озеленення.
 
157. 4. Детальний план території складається з графічних і текстових матеріалів.
 
   5. Детальний план території складається із графічних і текстових матеріалів.
 
158. 5. Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження детального плану території визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-107- Чорноволенко О.В.
Частину 5 статті 19 викласти в наступній редакції "5. Рішення про розроблення детальних планів території приймаються відповідними радами за поданням їх виконавчих органів, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури відповідно до детального плану території подають висновки і пропозиції сільським, селищним, міським радам та їх виконавчим органам, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям для наступного прийняття рішень у межах повноважень, визначених законом, щодо: визначення земельних ділянок для розташування та будівництва об'єктів містобудування та іншого використання; вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (оренду) земельних ділянок; визначення поверховості та інших параметрів забудови території; розроблення та затвердження місцевих правил забудови, проектів забудови території, проектів розподілу території мікрорайону (кварталу).".
 
Відхилено   6. Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження детального плану території визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
159. 6. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України. Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.
 
   7. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.
 
160. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом десяти днів з дня його затвердження.
 
   Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом десяти днів з дня його затвердження.
 
161. 7. Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.
 
-108- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини сьомої статті 19 викласти у такій редакції:
"Детальний план території розглядається і затверджується сільською, селищною, міською радою, а щодо території, розташованих за межами населених пунктів – районною радою".
 
Відхилено   8. Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.
 
    -109- Чорноволенко О.В.
Абзац 1 частини 7 статті 19 викласти в наступній редакції "7. Детальний план території розглядається і затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.".
 
Відхилено    
162. Детальний план території не підлягає експертизі.
 
-110- Чорноволенко О.В.
Абзац 2 частини 7 статті 19 вилучити.
 
Відхилено   9. Детальний план території не підлягає експертизі.
 
163. 8. Перегляд положень детального плану території здійснюється в разі внесення змін до генерального плану та зонінгу.
 
-111- Лисов І.В.
Частину восьму статті 19 викласти у такій редакції:
"8. Внесення змін до детального плану території допускається в разі, якщо такі зміни не суперечать генеральному плану населеного пункту та плану зонування території";
 
Враховано   10. Внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту та плану зонування території.
 
    -112- Сербін Ю.С.
Частину 8 статті 19 виключити.
 
Враховано    
164. Стаття 20. Архітектурно-містобудівні ради
 
-113- Кармазін Ю.А.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Зонування території
1. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту та містобудівного кадастру з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб.
2. План зонування території затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання.".
 
Враховано редакційно у статті 18  Стаття 20. Архітектурно-містобудівні ради
 
    -114- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Погодження проектних рішень у сфері містобудування
1. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури надсилає розділ проекту містобудівної документації (за відповідним
напрямом) органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, які відповідно до закону здійснюють розгляд містобудівної документації.
Зазначені органи у термін до ЗО календарних днів з дня надходження розділу проекту містобудівної документації надають письмовий висновок стосовно проекту з продовженням у разі необхідності терміну його розгляду до 45 календарних днів.
2. Доопрацьований з урахуванням зауважень, викладених у висновках органів, зазначених у частині першій цієї статті, проект містобудівної документації підлягає повторному погодженню такими органами, які у термін до 20 календарних днів з дня надходження доопрацьованого проекту містобудівної документації надають письмові висновки стосовно проекту.
3. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури можуть утворювати архітектурно-містобудівні ради як дорадчі органи, що діють на громадських засадах.
Типове положення про архітектурно-містобудівні ради затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
Рішення архітектурно-містобудівної ради стосовно розгляду проектів містобудівної документації мають рекомендаційний характер і враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.
Архітектурно-містобудівні ради приймають рішення з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць, меж територій пам'яток та зон їх охорони з урахуванням висновків органів охорони культурної спадщини.
Архітектурно-містобудівна рада розглядає проекти будівництва об'єктів містобудування за зверненням замовників таких проектів.
Результати розгляду радою зазначених проектів мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження проекту будівництва.".
 
Відхилено    
165. 1. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури можуть утворювати архітектурно-містобудівні ради як дорадчі органи, що діють на громадських засадах.
 
-115- Марущенко В.С.
У пункті 1 статті 20 законопроекту:
- у частині першій слова "можуть утворювати" замінити словом:
"утворюють";
- після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"Практикуючі архітектори та державні службовці не можуть складати більше половини від загальної кількості членів архітектурно-містобудівної ради. До складу архітектурно-містобудівної ради можуть входити: науковці, викладачі вузів, коледжів, гімназій і шкіл, працівники музеїв та заповідників, представники всеукраїнських пам’яткоохоронних, природоохоронних, громадських організацій, представники професійних об’єднань та спілок, представники засобів масової інформації".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Відхилено   1. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури можуть утворювати архітектурно-містобудівні ради як дорадчі органи, що діють на громадських засадах.
 
    -116- Дем'янчук В.О.
У пункті 1 статті 20 законопроекту:
- у частині першій слова "можуть утворювати" замінити словом:
"утворюють";
- після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"Практикуючі архітектори та державні службовці не можуть складати більше половини від загальної кількості членів архітектурно-містобудівної ради. До складу архітектурно-містобудівної ради можуть входити: науковці, викладачі вузів, коледжів, гімназій і шкіл, працівники музеїв та заповідників, представники всеукраїнських пам’яткоохоронних, природоохоронних, громадських організацій, представники професійних об’єднань та спілок, представники засобів масової інформації".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
    -117- Яворівський В.О.
У частині 1 статті 20 законопроекту внести такі зміни:
- у абзаці першому слова "можуть утворювати" замінити словом "утворюють";
- після абзацу першого додати новий абзац такого змісту:
"До складу архітектурно-містобудівної ради можуть входити: науковці; викладачі вузів, коледжів, гімназій; працівники музеїв та заповідників; представники всеукраїнських пам’яткоохоронних, природоохоронних, правозахисних та антікорупційних громадських організацій; представники професійних об’єднань та спілок. Практикуючі архітектори та державні службовці не можуть складати більше половини від загальної кількості членів архітектурно-містобудівної ради.".
 
Відхилено    
166. Типове положення про архітектурно-містобудівні ради затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   Типове положення про архітектурно-містобудівні ради затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
167. 2. Результати розгляду проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.
 
-118- Смітюх Г.Є.
В частині 2 статті 20 після слова "радою" включити слова "можуть бути враховані".
 
Відхилено   2. Результати розгляду проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.
 
    -119- Марущенко В.С.
Пункт 2 статті 20 законопроекту доповнити частиною другою такого змісту:
"Проект містобудівної документації, не розглянутий на засіданні архітектурно-містобудівної ради, не може бути затвердженим (погодженим)".
 
Відхилено    
    -120- Дем'янчук В.О.
Пункт 2 статті 20 законопроекту доповнити частиною другою такого змісту:
"Проект містобудівної документації, не розглянутий на засіданні архітектурно-містобудівної ради, не може бути затвердженим (погодженим)".
 
Відхилено    
    -121- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 20 законопроекту доповнити новим абзацом:
"Проект містобудівної документації, не розглянутий на засіданні архітектурно-містобудівної ради, не може бути затвердженим (погодженим)".
 
Відхилено    
168. 3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, надсилає за 20 робочих днів до засідання ради розділ проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду радою, органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.
 
-122- Марущенко В.С.
У пункті 3 статті 20:
- у частині першій цифри "20" замінити цифрами:
" 40 ";
- у частині другій цифри "20" замінити цифрами і словами:
" 40 робочих ".
 
Відхилено   3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, надсилає за 20 робочих днів до засідання ради розділ проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду радою, органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.
 
    -123- Дем'янчук В.О.
У пункті 3 статті 20:
- у частині першій цифри "20" замінити цифрами:
" 40 ";
- у частині другій цифри "20" замінити цифрами і словами:
" 40 робочих ".
 
Відхилено    
    -124- Яворівський В.О.
До частини 3 статті 20 внести такі зміни:
- в абзаці першому цифру "20" замінити на " 40 ";
- в абзаці другому цифру "20" замінити на " 40 робочих ".
 
Відхилено    
169. У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження розділу містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.
 
   У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження розділу містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.
 
170. Після погодження зазначеними у цій частині органами проекту містобудівної документації такі органи та їх посадові особи не беруть участі у будь-який спосіб у проведенні земельних торгів, процедурі надання або продажу земельних ділянок або прав на них, розробленні та погодженні землевпорядної документації, не надають документів дозвільного характеру, крім випадків, передбачених законами.
 
-125- Гриневецький С.Р.
Абзац третій частини третьої статті 20 виключити.
 
Відхилено   Після погодження зазначеними у цій частині органами проекту містобудівної документації такі органи та їх посадові особи не беруть участі у будь-який спосіб у проведенні земельних торгів, процедурі надання або продажу земельних ділянок або прав на них, розробленні та погодженні землевпорядної документації, не надають документів дозвільного характеру, крім випадків, передбачених законами.
 
171. 4. Архітектурно-містобудівні ради приймають рішення з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.
 
-126- Сербін Ю.С.
Частину 4 статті 20 викласти у наступній редакції:
«4. Архітектурно - містобудівні ради надають рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини».
 
Відхилено   4. Архітектурно-містобудівні ради приймають рішення з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.
 
    -127- Марущенко В.С.
У пункті 4 статті 20 слова «приймають рішення з питань» замінити словами «розглядають питання», а слова «з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини» - словами «з обов’язковим урахуванням рішень органів охорони культурної спадщини».
 
Відхилено    
    -128- Дем'янчук В.О.
У пункті 4 статті 20 слова «приймають рішення з питань» замінити словами «розглядають питання», а слова «з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини» - словами «з обов’язковим урахуванням рішень органів охорони культурної спадщини».
 
Відхилено    
    -129- Гриневецький С.Р.
Частину четверту статті 20 доповнити словами "та органів охорони культурної спадщини".
 
Відхилено    
    -130- Яворівський В.О.
У частині 4 статті 20 слова «приймають рішення з питань» замінити словами «розглядають питання», а слова «з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини» - словами «з обов’язковим урахуванням рішень органів охорони культурної спадщини».
 
Відхилено    
172. 5. Архітектурно-містобудівна рада розглядає проекти будівництва об’єктів містобудування за зверненням замовників таких проектів.
 
   5. Архітектурно-містобудівна рада розглядає проекти будівництва об’єктів за зверненням замовників таких проектів.
 
173. Результати розгляду радою зазначених проектів мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження проекту будівництва.
 
   Результати розгляду радою зазначених проектів мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження проекту будівництва.
 
174. Стаття 21. Громадське обговорення генеральних планів населених пунктів
 
-131- Лисов І.В.
У назві та тексті статті 21 слова "громадські обговорення" замінити словами "громадські слухання" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 21. Громадські слухання щодо генеральних планів населених пунктів
 
    -132- Сербін Ю.С.
У статті 21:
а)назву статті викласти у такій редакції:
"Громадське обговорення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій"
б)абзац 1 частини 1 викласти у такій редакції:
"Громадському обговоренню підлягають розробленні та погодженні генеральні плани населених пунктів і детальні плани територій".
в)частину 2 викласти у наступній редакції:
"У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться зміни до відповідних проектів генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій".
г)частину 3 викласти у такій редакції:
"Фінансування заходів з громадського обговорення генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій здійснюється за рахунок місцевих бюджетів".
д)частину 4 викласти у наступній редакції:
"Порядок проведення громадських обговорень проектів генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -133- Мовчан П.М.
Статтю 21 викласти у наступній редакції:
"Стаття 21. Громадське обговорення проектів генеральних планів населених пунктів
1. Громадському обговоренню підлягають проекти генеральних планів населених пунктів.
Порядок організації громадського обговорення визначається статутом територіальної громади.
2. За результатами громадського обговорення у разі необхідності вносяться зміни до проектів генеральних планів населених пунктів.
3. Фінансування заходів з громадського обговорення проектів генеральних планів населених пунктів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
4. Порядок проведення громадського обговорення проектів генеральних планів населених пунктів визначається Законами України".
 
Враховано частково    
    -134- Марущенко В.С.
Статтю 21 законопроекту виключити.
Натомість проект Закону доповнити розділом IV-1 такого змісту:
«Розділ IV-1. ПОРЯДОК ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ І ЗАБУДОВІ ТЕРИТОРІЙ»
Стаття 42. Предмет громадського обговорення
Громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, а саме:
схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;
генеральних планів населених пунктів;
детальних планів територій;
проектів забудови територій;
містобудівного обґрунтування розміщення об'єктів містобудування.
У разі розроблення генеральних планів населених пунктів у дві стадії громадському обговоренню підлягають окремо проект концепції розвитку населеного пункту та безпосередньо проект генерального плану населеного пункту.
Громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови проводиться один раз.
Проектування і будівництво окремих будівель і споруд, не передбачених чинним генеральним планом (для малих і середніх населених пунктів), детальним планом території (для великих, більших і найбільших населених пунктів), не допускається і не виноситься на обговорення.

Стаття 43. Організація проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські, районні у місті ради (їх виконавчі органи) при вирішенні питань планування і забудови територій зобов'язані забезпечити:
оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
оприлюднення розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови і доступ громадськості до цієї інформації;
реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій (зауважень) громадськості, поданих до проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;
проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови;
узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками документації через погоджувальну комісію;
винесення нерозв'язаних погоджувальною комісією спірних питань на розгляд відповідної ради;
оприлюднення результатів громадського обговорення, затверджених містобудівної документації та місцевих правил забудови.
Оприлюднення прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішень щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови, результатів громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів (за наявності).
Прийняті рішення про розроблення та затвердження містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування зобов'язані інформувати громадськість через місцеві засоби масової інформації (за наявності) про прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки впровадження схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій.
Оприлюднення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня надходження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку таких проектів шляхом публікації повідомлень про проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови та поширення їх у друкованому вигляді у формі інформаційного пакета чи брошури.
Проекти містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надсилаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови має містити:
назву проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, їх значення для планування території та межі територій, у тому числі суміжних, на якій проживають особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з обговорення відповідних проектів;
відомості про замовника та розробника, підстави розроблення;
положення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, у тому числі графічний матеріал, що відображають зміст зазначеної документації з проектними рішеннями;
порядок, місце і строки детального ознайомлення з проектом відповідної документації;
найменування та місцезнаходження, контактну інформацію органу, до якого слід звертатися із пропозиціями (зауваженнями);
строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;
інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентації, прилюдного експонування, телевізійних програм, публічних конференцій, "круглих столів");
дату, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;
висновки державної експертизи на проект відповідної документації.
Особи, які виносять проекти відповідної документації на обговорення, є відповідальними за їх автентичність (відповідність документації, що обговорюється), а також за додержання вимог законодавства та державних норм і стандартів.
Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови є підставою для подання пропозицій (зауважень) громадськості до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування.
Пропозиції (зауваження) громадськості подаються до початку проведення громадських слухань, а також можуть бути висловлені та внесені до протоколу під час проведення громадських слухань.
Пропозиції (зауваження) громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.
Дата проведення громадських слухань визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування у строк:
не менше трьох і не більше п'яти місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, місцевих правил забудови;
не менше двох і не більше чотирьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів забудови територій;
не менше одного і не більше трьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проекту містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта містобудування.
Місце та час проведення громадських слухань визначаються залежно від виду документації, що виноситься на обговорення, з урахуванням можливості забезпечення присутності всіх імовірних учасників.

Стаття 44. Вимоги до осіб - учасників громадських слухань
У громадських слуханнях можуть брати участь:
повнолітні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розробляється документація, або на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
юридичні особи, приміщення яких розташовані на території, щодо якої розробляється документація, в особі їх повноважних представників;
власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
замовники та розробники документації;
посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
народні депутати України, депутати відповідних рад.

Стаття 45. Проведення громадських слухань. Розгляд пропозицій (зауважень) громадськості
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські ради (їх виконавчі органи) у визначені цим Законом строки проводять громадські слухання відповідних проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови. Громадські слухання проводяться під головуванням представника Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування.
До обов'язків головуючого на громадських слуханнях належить:
забезпечення реєстрації учасників слухань;
забезпечення обрання секретаріату слухань у складі трьох осіб - представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування, громадськості та замовника документації;
оголошення порядку денного і пропозицій щодо регламенту проведення слухань;
інформування про порядок ведення протоколу, подання усних та письмових пропозицій (зауважень) щодо предмета обговорень;
надання можливості розробникам викласти основні положення документації, яка підлягає обговоренню, та проблемні питання, що заслуговують на увагу громадськості;
інформування учасників слухань про подані пропозиції (зауваження) та порядок їх урахування;
надання можливості представникам громадськості поставити запитання та висловити свою думку;
забезпечення ведення обговорення та прийняття відповідних рішень щодо пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;
оголошення рішення про призначення членів погоджувальної комісії від Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
забезпечення обрання членів погоджувальної комісії від громадськості;
підбиття підсумків громадських слухань та інформування учасників слухань про порядок урахування пропозицій (зауважень) громадськості.
До складу погоджувальної комісії входять:
посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів, залежно від виду проектної документації;
представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;
уповноважені представники громадськості, які обираються на ромадських слуханнях. Кількість представників громадськості має тановити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної исельності комісії.
Головою погоджувальної комісії є посадова особа Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого амоврядування, яка головувала на громадських слуханнях.
Протокол слухань складається секретаріатом за участю членів погоджувальної комісії, підписується ними та головуючим. За наявності спірних питань, обґрунтованих з посиланням на нормативно-правові акти, у протоколі фіксується мотивоване обґрунтування члена (членів) погоджувальної комісії.
У разі відсутності пропозицій (зауважень) громадськості складається відповідний акт.
Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).
Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).
Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.
Під час проведення громадських слухань здійснюється їх фіксація за допомогою засобів аудіовізуального запису та іншими доступними засобами.
У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
Стаття 46. Урахування результатів громадського обговорення
У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться необхідні зміни до документації та проводиться її повторна державна експертиза, витрати за яку оплачуються замовником, а Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування приймає відповідне рішення щодо затвердження містобудівної документації.
Сторона, не згідна з рішенням органу місцевого самоврядування, може оскаржити його в судовому порядку.
Затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови.

Стаття 47. Фінансування заходів з громадського обговорення
Фінансування заходів з громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється за рахунок коштів замовників цих проектів».
 
Відхилено    
    -135- Дем'янчук В.О.
Статтю 21 законопроекту виключити.
Натомість проект Закону доповнити розділом IV-1 такого змісту:
«Розділ IV-1. ПОРЯДОК ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ І ЗАБУДОВІ ТЕРИТОРІЙ»
Стаття 42. Предмет громадського обговорення
Громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, а саме:
схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;
генеральних планів населених пунктів;
детальних планів територій;
проектів забудови територій;
містобудівного обґрунтування розміщення об'єктів містобудування.
У разі розроблення генеральних планів населених пунктів у дві стадії громадському обговоренню підлягають окремо проект концепції розвитку населеного пункту та безпосередньо проект генерального плану населеного пункту.
Громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови проводиться один раз.
Проектування і будівництво окремих будівель і споруд, не передбачених чинним генеральним планом (для малих і середніх населених пунктів), детальним планом території (для великих, більших і найбільших населених пунктів), не допускається і не виноситься на обговорення.
Стаття 43. Організація проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські, районні у місті ради (їх виконавчі органи) при вирішенні питань планування і забудови територій зобов'язані забезпечити:
оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
оприлюднення розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови і доступ громадськості до цієї інформації;
реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій (зауважень) громадськості, поданих до проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;
проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови;
узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками документації через погоджувальну комісію;
винесення нерозв'язаних погоджувальною комісією спірних питань на розгляд відповідної ради;
оприлюднення результатів громадського обговорення, затверджених містобудівної документації та місцевих правил забудови.
Оприлюднення прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішень щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови, результатів громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів (за наявності).
Прийняті рішення про розроблення та затвердження містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування зобов'язані інформувати громадськість через місцеві засоби масової інформації (за наявності) про прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки впровадження схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій.
Оприлюднення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня надходження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку таких проектів шляхом публікації повідомлень про проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови та поширення їх у друкованому вигляді у формі інформаційного пакета чи брошури.
Проекти містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надсилаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови має містити:
назву проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, їх значення для планування території та межі територій, у тому числі суміжних, на якій проживають особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з обговорення відповідних проектів;
відомості про замовника та розробника, підстави розроблення;
положення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, у тому числі графічний матеріал, що відображають зміст зазначеної документації з проектними рішеннями;
порядок, місце і строки детального ознайомлення з проектом відповідної документації;
найменування та місцезнаходження, контактну інформацію органу, до якого слід звертатися із пропозиціями (зауваженнями);
строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;
інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентації, прилюдного експонування, телевізійних програм, публічних конференцій, "круглих столів");
дату, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;
висновки державної експертизи на проект відповідної документації.
Особи, які виносять проекти відповідної документації на обговорення, є відповідальними за їх автентичність (відповідність документації, що обговорюється), а також за додержання вимог законодавства та державних норм і стандартів.
Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови є підставою для подання пропозицій (зауважень) громадськості до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування.
Пропозиції (зауваження) громадськості подаються до початку проведення громадських слухань, а також можуть бути висловлені та внесені до протоколу під час проведення громадських слухань.
Пропозиції (зауваження) громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.
Дата проведення громадських слухань визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування у строк:
не менше трьох і не більше п'яти місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, місцевих правил забудови;
не менше двох і не більше чотирьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів забудови територій;
не менше одного і не більше трьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проекту містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта містобудування.
Місце та час проведення громадських слухань визначаються залежно від виду документації, що виноситься на обговорення, з урахуванням можливості забезпечення присутності всіх імовірних учасників.

Стаття 44. Вимоги до осіб - учасників громадських слухань
У громадських слуханнях можуть брати участь:
повнолітні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розробляється документація, або на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
юридичні особи, приміщення яких розташовані на території, щодо якої розробляється документація, в особі їх повноважних представників;
власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
замовники та розробники документації;
посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
народні депутати України, депутати відповідних рад.

Стаття 45. Проведення громадських слухань. Розгляд пропозицій (зауважень) громадськості
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські ради (їх виконавчі органи) у визначені цим Законом строки проводять громадські слухання відповідних проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови. Громадські слухання проводяться під головуванням представника Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування.
До обов'язків головуючого на громадських слуханнях належить:
забезпечення реєстрації учасників слухань;
забезпечення обрання секретаріату слухань у складі трьох осіб - представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування, громадськості та замовника документації;
оголошення порядку денного і пропозицій щодо регламенту проведення слухань;
інформування про порядок ведення протоколу, подання усних та письмових пропозицій (зауважень) щодо предмета обговорень;
надання можливості розробникам викласти основні положення документації, яка підлягає обговоренню, та проблемні питання, що заслуговують на увагу громадськості;
інформування учасників слухань про подані пропозиції (зауваження) та порядок їх урахування;
надання можливості представникам громадськості поставити запитання та висловити свою думку;
забезпечення ведення обговорення та прийняття відповідних рішень щодо пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;
оголошення рішення про призначення членів погоджувальної комісії від Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
забезпечення обрання членів погоджувальної комісії від громадськості;
підбиття підсумків громадських слухань та інформування учасників слухань про порядок урахування пропозицій (зауважень) громадськості.
До складу погоджувальної комісії входять:
посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів, залежно від виду проектної документації;
представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;
уповноважені представники громадськості, які обираються на ромадських слуханнях. Кількість представників громадськості має тановити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної исельності комісії.
Головою погоджувальної комісії є посадова особа Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого амоврядування, яка головувала на громадських слуханнях.
Протокол слухань складається секретаріатом за участю членів погоджувальної комісії, підписується ними та головуючим. За наявності спірних питань, обґрунтованих з посиланням на нормативно-правові акти, у протоколі фіксується мотивоване обґрунтування члена (членів) погоджувальної комісії.
У разі відсутності пропозицій (зауважень) громадськості складається відповідний акт.
Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).
Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).
Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.
Під час проведення громадських слухань здійснюється їх фіксація за допомогою засобів аудіовізуального запису та іншими доступними засобами.
У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
Стаття 46. Урахування результатів громадського обговорення
У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться необхідні зміни до документації та проводиться її повторна державна експертиза, витрати за яку оплачуються замовником, а Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування приймає відповідне рішення щодо затвердження містобудівної документації.
Сторона, не згідна з рішенням органу місцевого самоврядування, може оскаржити його в судовому порядку.
Затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови.

Стаття 47. Фінансування заходів з громадського обговорення
Фінансування заходів з громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється за рахунок коштів замовників цих проектів».

 
Відхилено    
    -136- Заєць І.О.
До проекту Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності":
а) до статті 21:
назву статті 21 викласти в редакції: "Предмет громадського обговорення";
пункт 1 викласти в такій редакції:
"Громадському обговоренню підлягають розроблені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, а саме:
схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;
генеральних планів населених пунктів;
детальних планів територій;
проектів забудови територій;
містобудівного обґрунтування розміщення об'єктів містобудування.
У разі розроблення генеральних планів населених пунктів у дві стадії громадському обговоренню підлягають окремо проект концепції розвитку населеного пункту та безпосередньо проект генерального плану населеного пункту";
пункт 2 – вилучити;
пункт 3 – вилучити;
пункт 4 викласти в такій редакції: "Порядок врахування громадських інтересів при плануванні і забудові територій визначається Розділом ІV-І Закону України "Про планування і забудову
 
Відхилено    
    -137- Кармазін Ю.А.
Статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Детальний план території
1. Детальний план території уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток територій.
2. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України. Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.
3.Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території на своєму на офіційному веб-сайті органу невідкладно після його затвердження.
4. Детальний план території розглядається й затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання при умові отримання позитивного висновку державної експертизи.
5. У разі внесення змін до генерального плану населеного пункту здійснюється перегляд положень детального плану та плану зонування території.".
 
Враховано редакційно у статті 19   
175. 1. Громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені генеральні плани населених пунктів.
 
-138- Матчук В.Й.
В частині першій статті 21 слова "розроблені та погоджені генеральні плани населених пунктів" замінити словами "проекти генеральних планів населених пунктів".
 
Враховано   1. На громадські слухання виносяться розроблені і погоджені проекти генеральних планів населених пунктів.
 
    -139- Яворівський В.О.
Частину 1 статті 21 проекту Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" викласти у такій редакції:
"Громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, якы пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, а саме:
схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;
генеральних планів населених пунктів;
детальних планів територій;
проектів забудови територій;
Проектування і будівництво окремих будівель і споруд, не передбачених чинним генеральним планом (для малих і середніх населених пунктів), детальним планом території (для великих, більших і найбільших населених пунктів), не допускається і не виноситься на обговорення".
 
Відхилено    
176. Організація та проведення громадського обговорення належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
 
-140- Матчук В.Й.
Абзац другий частини 1 статті 21 виключити.
 
Відхилено   Організація та проведення громадських слухань щодо генеральних планів населених пунктів належить до компетенції виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад.
 
    -141- Чорноволенко О.В.
У абзаці другому частини 1 статті 21 вилучити слова "виконавчих органів".
 
Відхилено    
177. 2. У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться зміни до відповідних проектів генеральних планів населених пунктів.
 
   2. У разі потреби за результатами громадських слухань вносяться зміни до проекту генерального плану населеного пункту.
 
178. 3. Фінансування заходів з громадського обговорення генеральних планів населених пунктів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
 
   3. Фінансування заходів з підготовки та проведення громадських слухань щодо генеральних планів населених пунктів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
 
179. 4. Порядок проведення громадського обговорення проекту генерального плану населеного пункту визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-142- Матчук В.Й.
В частині 4 статті 21 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "Законом".
 
Відхилено   4. Порядок проведення громадських слухань щодо проектів генеральних планів населених пунктів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -143- Яворівський В.О.
Після статті 21 законопроекту, доповнити законопроект новими статтями 21-1 – 21-5 такого змісту:
«Стаття 21-1. Організація проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські, районні у місті ради (їх виконавчі органи) при вирішенні питань планування і забудови територій зобов'язані забезпечити:
оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
оприлюднення розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови і доступ громадськості до цієї інформації;
реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій (зауважень) громадськості, поданих до проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;
проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови;
узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками документації через погоджувальну комісію;
винесення нерозв'язаних погоджувальною комісією спірних питань на розгляд відповідної ради;
оприлюднення результатів громадського обговорення, затверджених містобудівної документації та місцевих правил забудови.
Оприлюднення прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішень щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови, результатів громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів (за наявності).
Прийняті рішення про розроблення та затвердження містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування зобов'язані інформувати громадськість через місцеві засоби масової інформації (за наявності) про прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки впровадження схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій.
Оприлюднення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня надходження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку таких проектів шляхом публікації повідомлень про проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови та поширення їх у друкованому вигляді у формі інформаційного пакета чи брошури.
Проекти містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надсилаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови має містити:
назву проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, їх значення для планування території та межі територій, у тому числі суміжних, на якій проживають особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з обговорення відповідних проектів;
відомості про замовника та розробника, підстави розроблення;
положення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, у тому числі графічний матеріал, що відображають зміст зазначеної документації з проектними рішеннями;
порядок, місце і строки детального ознайомлення з проектом відповідної документації;
найменування та місцезнаходження, контактну інформацію органу, до якого слід звертатися із пропозиціями (зауваженнями);
строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;
інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентації, прилюдного експонування, телевізійних програм, публічних конференцій, "круглих столів");
дату, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;
висновки державної експертизи на проект відповідної документації.
Особи, які виносять проекти відповідної документації на обговорення, є відповідальними за їх автентичність (відповідність документації, що обговорюється), а також за додержання вимог законодавства та державних норм і стандартів.
Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови є підставою для подання пропозицій (зауважень) громадськості до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування.
Пропозиції (зауваження) громадськості подаються до початку проведення громадських слухань, а також можуть бути висловлені та внесені до протоколу під час проведення громадських слухань.
Пропозиції (зауваження) громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.
Дата проведення громадських слухань визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування у строк:
не менше трьох і не більше п'яти місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, місцевих правил забудови;
не менше двох і не більше чотирьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів забудови територій;
не менше одного і не більше трьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проекту містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта містобудування.
Місце та час проведення громадських слухань визначаються залежно від виду документації, що виноситься на обговорення, з урахуванням можливості забезпечення присутності всіх імовірних учасників.

Стаття 21-2. Вимоги до осіб - учасників громадських слухань
У громадських слуханнях можуть брати участь:
повнолітні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розробляється документація, або на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
юридичні особи, приміщення яких розташовані на території, щодо якої розробляється документація, в особі їх повноважних представників;
власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею, що визначається відповідним органом місцевого самоврядування, відповідальним за проведення громадських слухань;
представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
замовники та розробники документації;
посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
народні депутати України, депутати відповідних рад.

Стаття 21-3. Проведення громадських слухань. Розгляд пропозицій (зауважень) громадськості
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські ради (їх виконавчі органи) у визначені цим Законом строки проводять громадські слухання відповідних проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови. Громадські слухання проводяться під головуванням представника Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування.
До обов'язків головуючого на громадських слуханнях належить:
забезпечення реєстрації учасників слухань;
забезпечення обрання секретаріату слухань у складі трьох осіб - представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування, громадськості та замовника документації;
оголошення порядку денного і пропозицій щодо регламенту проведення слухань;
інформування про порядок ведення протоколу, подання усних та письмових пропозицій (зауважень) щодо предмета обговорень;
надання можливості розробникам викласти основні положення документації, яка підлягає обговоренню, та проблемні питання, що заслуговують на увагу громадськості;
інформування учасників слухань про подані пропозиції (зауваження) та порядок їх урахування;
надання можливості представникам громадськості поставити запитання та висловити свою думку;
забезпечення ведення обговорення та прийняття відповідних рішень щодо пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;
оголошення рішення про призначення членів погоджувальної комісії від Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
забезпечення обрання членів погоджувальної комісії від громадськості;
підбиття підсумків громадських слухань та інформування учасників слухань про порядок урахування пропозицій (зауважень) громадськості.
До складу погоджувальної комісії входять:
посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;
представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів, залежно від виду проектної документації;
представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;
уповноважені представники громадськості, які обираються на ромадських слуханнях. Кількість представників громадськості має тановити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної исельності комісії.
Головою погоджувальної комісії є посадова особа Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого амоврядування, яка головувала на громадських слуханнях.
Протокол слухань складається секретаріатом за участю членів погоджувальної комісії, підписується ними та головуючим. За наявності спірних питань, обґрунтованих з посиланням на нормативно-правові акти, у протоколі фіксується мотивоване обґрунтування члена (членів) погоджувальної комісії.
У разі відсутності пропозицій (зауважень) громадськості складається відповідний акт.
Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).
Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).
Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.
Під час проведення громадських слухань здійснюється їх фіксація за допомогою засобів аудіовізуального запису та іншими доступними засобами.
У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
Стаття 21-4. Урахування результатів громадського обговорення
У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться необхідні зміни до документації та проводиться її повторна державна експертиза, витрати за яку оплачуються замовником, а Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування приймає відповідне рішення щодо затвердження містобудівної документації.
Сторона, не згідна з рішенням органу місцевого самоврядування, може оскаржити його в судовому порядку.
Затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови.

Стаття 21-5. Фінансування заходів з громадського обговорення
Фінансування заходів з громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється за рахунок коштів замовників цих проектів».
У зв’язку із запропонованими пропозиціями, абзац другий частини 1 та частину 4 статті 21 вилучити.
 
Відхилено    
180. Стаття 22. Містобудівний кадастр
 
-144- Кармазін Ю.А.
Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Державна експертиза планувальної документації
1. Державній експертизі підлягають:
1) схеми планування території Автономної Республіки Крим та областей України, окремих частин території України;
2) генеральні плани населених пунктів;
3) плани зонування території;
4) детальні плани території.".
 
Відхилено   Стаття 22. Містобудівний кадастр
 
181. 1. Містобудівний кадастр — державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів, державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.
 
   1. Містобудівний кадастр — державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів, державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.
 
182. Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, рівні Автономної Республіки Крим, обласному та районному рівні, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення.
 
-145- Бевзенко В.Ф.
У абзаці другому частини першої статті 22:
слова: "з урахуванням даних державного земельного кадастру" виключити,
доповнити абзац реченням такого змісту: "Основою для ведення містобудівного кадастру є дані державного земельного кадастру."
 
Відхилено   Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної Республіки Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення.
 
    -146- Ткач Р.В.
У абзаці другому частини першої статті 22 слова: "з урахуванням даних державного земельного кадастру" виключити,
доповнити абзац реченням такого змісту: "Основою для ведення містобудівного кадастру є дані державного земельного кадастру".
 
Відхилено    
183. 2. Містобудівний кадастр ведеться службами містобудівного кадастру, які діють у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури.
 
   2. Містобудівний кадастр ведеться службами містобудівного кадастру, які діють у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури.
 
184. Типове положення про службу містобудівного кадастру затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Типове положення про службу містобудівного кадастру затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
185. 3. Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням таких джерел:
 
   3. Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням таких джерел:
 
186. державні геоінформаційні ресурси;
 
   1) державні геоінформаційні ресурси;
 
187. цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;
 
   2) цифрові масиви профільних геопросторових даних, які містяться у затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;
 
188. бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких визначається законодавством.
 
   3) бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких визначається законом.
 
189. 4. Профільні геопросторові дані не пізніше 30 робочих днів після затвердження містобудівної документації вносяться до містобудівного кадастру відповідного рівня.
 
   4. Профільні геопросторові дані не пізніше 30 робочих днів після затвердження містобудівної документації вносяться до містобудівного кадастру відповідного рівня.
 
190. 5. Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
 
   5. Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
 
191. 6. Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.
 
   6. Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.
 
192. Захист інформації, яка міститься у містобудівному кадастрі, здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до законодавства.
 
   Захист інформації, яка міститься у містобудівному кадастрі, здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до законодавства.
 
193. 7. Порядок ведення та структура містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Порядок ведення та структура містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
194. Стаття 23. Містобудівний моніторинг
 
-147- Кармазін Ю.А.
Статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Архітектурно-містобудівні ради
1. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури можуть утворювати архітектурно-містобудівні ради як дорадчі органи, що діють на громадських засадах.
2. Результати розгляду проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.
3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, не пізніше ніж за 20 робочих днів до засідання ради розміщує на офіційному веб-сайті відповідного органу розділ проекту містобудівної документації (за відповідним напрямом), що планується для розгляду радою, для попереднього розгляду й надсилає його органам земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, державної санітарно-епідеміологічної служби, природоохоронному та іншим органам, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.
4. Архітектурно-містобудівні ради приймають рішення з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.
5. Проекти будівництва об’єктів містобудування за зверненням замовників таких проектів повинні обов’язково бути розглянуті архітектурно-містобудівною радою.
6. Результати розгляду радою зазначених проектів мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження проекту будівництва.».
 
Враховано редакційно у статті 20  Стаття 23. Містобудівний моніторинг
 
195. 1. Містобудівний моніторинг — система спостережень, оцінки та прогнозу стану і змін об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів.
 
   1. Містобудівний моніторинг — система спостережень, оцінки та прогнозу стану і змін об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів.
 
196. 2. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру.
 
   2. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру.
 
197. 3. Під час проведення містобудівного моніторингу використовуються аерокосмічні матеріали, просторово-орієнтовані дані наземного лазерного сканування, матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва.
 
   3. Під час проведення містобудівного моніторингу використовуються аерокосмічні матеріали, просторово-орієнтовані дані наземного лазерного сканування, матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва.
 
198. 4. Порядок проведення містобудівного моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   4. Порядок проведення містобудівного моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
199. Стаття 24. Земельні відносини у містобудуванні
 
-148- Бевзенко В.Ф.
Назву статті 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності".
 
Враховано   Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності
 
    -149- Кармазін Ю.А.
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Громадське обговорення генеральних планів населених пунктів
1. Розроблені та погоджені проекти генеральних планів населених пунктів повинні невідкладно після цього бути розміщені розміщує на офіційному веб-сайті відповідного органу та підлягають громадському обговоренню.
2. Організація та проведення громадського обговорення належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
3. У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться зміни до відповідних проектів генеральних планів.
4. Фінансування заходів з громадського обговорення генеральних планів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.".
 
Враховано редакційно у статті 21   
    -150- Ткач Р.В.
У статті 24:
Назву статті 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності".
 
Враховано    
200. 1. Землевпорядна документація розробляється з урахуванням обмежень, визначених зонінгом або детальним планом території.
 
-151- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"1. Документація із землеустрою розробляється з урахуванням положень зонінгу, детального плану території."
 
Враховано   1. Документація із землеустрою розробляється з урахуванням положень плану зонування та/або детального плану території.
 
    -152- Ткач Р.В.
Частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"7. Документація із землеустрою розробляється з урахуванням вимог зонінгу, детального плану території."
 
Враховано редакційно    
201. 2. Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, що були відведені до встановлення нового функціонального призначення територій.
 
-153- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"2. Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, право користування якими виникло що були відведені до встановлення нового функціонального призначення територій."
 
Враховано редакційно   2. Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення територій.
 
202. 3. У разі відсутності зонінгу або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичних та юридичних осіб для містобудівних потреб забороняється.
 
-154- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
"Забороняється надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичних та юридичних осіб для містобудівних потреб з порушенням вимог, встановлених зонінгом та/або детальним планом території"
 
Відхилено   3. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.
 
203. 4. Зміна цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб здійснюється за умови внесення відповідних змін до зонінгу та/або детального плану території.
 
-155- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 24 виключити.
 
Відхилено   4. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.
 
204. 5. Спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці вільних земель, що можуть бути використані під забудову, обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному та державному земельному кадастрах.
 
-156- Бевзенко В.Ф.
У частині п’ятій статті 24 слова: "вільних земель" замінити словами: "земель державної та комунальної власності, не наданих у користування"
 
Враховано   5. Спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.
 
205. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність вільних земельних ділянок.
 
   До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.
 
206. 6. У разі наявності зонінгу або детального плану території, розроблених відповідно до вимог цього Закону, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для містобудівних потреб не розробляється.
 
-157- Бевзенко В.Ф.
Частину шосту статті 24 викласти у такій редакції:
"Передача у власність, користування земельних ділянок державної та комунальної власності, сформованих за проектом землеустрою щодо впорядкування території, здійснюється без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Проект землеустрою щодо впорядкування території підлягає погодженню комісією з питань погодження документації із землеустрою".
 
Відхилено      
    -158- Ткач Р.В.
Частину шосту статті 24 викласти у такій редакції:
"Передача у власність, користування земельних ділянок державної та комунальної власності, сформованих за проектом землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, здійснюється без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів підлягає погодженню Комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою".
 
Відхилено    
    -159- Лисов І.В.
Абзац перший частини шостої статті 24 виключити.
 
Враховано    
207. Склад, зміст та порядок погодження містобудівної документації, до складу якої входить документація із землеустрою, визначаються центральним органом виконавчої влади з будівництва, містобудування та архітектури разом з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
   6. Склад, зміст та порядок погодження містобудівної документації, до складу якої входить документація із землеустрою, визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури спільно з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
208. 7. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування для містобудівних потреб здійснюється на підставі рішень виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або відповідного місцевого органу виконавчої влади.
 
-160- Матчук В.Й.
В першому абзаці частини 7 статті 24 слова "виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або відповідного місцевого органу виконавчої влади" замінити словами "відповідної місцевої ради".
 
Відхилено      
    -161- Сербін Ю.С.
Частинну 7 статті 24 доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Надання у постійне користування для містобудівних потреб земельних ділянок підприємствам комунальної власності, бюджетним установам та підприємствам, в статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій належить територіальним громадам, відбувається без проведення аукціонів (конкурсних) торгів".
 
Відхилено    
    -162- Бевзенко В.Ф.
Частину сьому статті 24 виключити.
 
Враховано    
    -163- Чорноволенко О.В.
Абзац 1 частини 7 статті 24 викласти в наступній редакції "7. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування для містобудівних потреб здійснюється на підставі рішень сільської, селищної, міської ради.".
 
Відхилено    
    -164- Ткач Р.В.
Частину сьому статті 24 виключити.
 
Враховано    
209. Зазначені органи приймають рішення на підставі затвердженої в установленому порядку містобудівної документації.
 
-165- Матчук В.Й.
В абзаці другому частини 7 статті 24 слова "зазначені органи" замінити словами "Місцеві ради".
 
Відхилено      
    -166- Бевзенко В.Ф.
Статтю 24 доповнити частиною такого змісту:
"Документація із землеустрою, яка згідно із цим Законом є складовою частиною містобудівної документації, погоджується і затверджується в порядку, передбаченому Земельним кодексом України, Законом України "Про землеустрій".
 
Відхилено    
210. Розділ ІV
 
-167- Кармазін Ю.А.
Розділ ІV . РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ розпочати зі статті 28.
Статтю 28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Забудова територій
1. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється планом зонування територій, у детальних планах територій та регулюється місцевими правилами забудови.
2. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.
3. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб за межами населених пунктів, встановлюється відповідними обласними, районними державними адміністраціями на підставі містобудівної документації.
4. Узгодження питань щодо забудови та іншого використання визначених для містобудівних потреб територій суміжних територіальних громад, здійснюється на підставі відповідних угод, відображається в схемах планування зазначених територій та генеральних планах населених пунктів.
5. Встановлення режиму забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.".
 
Враховано редакційно у статті 25  Розділ ІV
 
211. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ
 
   РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ
 
212. Стаття 25. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб
 
-168- Кармазін Ю.А.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Містобудівний кадастр
1. Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, рівні Автономної Республіки Крим, обласному та районному рівні, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення.
2. Містобудівний кадастр ведеться службами містобудівного кадастру, які діють у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури.
3. Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням таких джерел:
1) державні геоінформаційні ресурси;
2) цифрові масиви геопросторових даних, які міститься в затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;
3) бази даних юридичних і фізичних осіб, порядок використання яких визначається законодавством.
4. Профільні геопросторові дані невідкладно після затвердження містобудівної документації, але не пізніше наступного робочого дня, вносяться до містобудівного кадастру відповідного рівня.
5. Реєстрація даних про об’єкти містобудування в службі містобудівного кадастру є обов’язковою на всіх стадіях проектування та будівництва.
6. Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
7. Інформація, яка міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.
8. Захист інформації, яка міститься в містобудівному кадастрі від несанкціонованого втручання, здійснюється відповідними суб’єктами інформаційних відносин відповідно до законодавства.".
 
Враховано редакційно у статті 22  Стаття 25. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб
 
213. 1. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, зонінгу та детальних планах територій.
 
   1. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування та детальних планах територій.
 
214. 2. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.
 
-169- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 25 виключити, оскільки вона дублює норми статті 24
 
Відхилено   2. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.
 
215. 3. Режим забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів встановлюється відповідними районними державними адміністраціями.
 
-170- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 25 виключити, оскільки вона дублює норми статті 24.
 
Відхилено   3. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів встановлюється відповідними районними державними адміністраціями, а в разі відсутності адміністративного району – відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Севастопольською міською державними адміністраціями.
 
    -171- Чорноволенко О.В.
У частині 3 статті 25 слова "районними державними адміністраціями" замінити словами "радами".
 
Відхилено    
216. 4. Узгодження питань щодо забудови та іншого використання визначених для містобудівних потреб територій суміжних територіальних громад, здійснюється на підставі відповідних угод, відображається у схемах планування зазначених територій та генеральних планах населених пунктів.
 
-172- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 25 виключити
 
Відхилено   4. Узгодження питань щодо забудови визначених для містобудівних потреб територій суміжних територіальних громад здійснюється на підставі відповідних угод, відображається у схемах планування зазначених територій та генеральних планах населених пунктів.
 
217. 5. Встановлення режиму забудови та іншого використання територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.
 
-173- Бевзенко В.Ф.
У частині п’ятій статті 25 слова: "до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок" виключити
 
Відхилено   5. Встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.
 
218. Стаття 26. Забудова територій
 
-174- Кармазін Ю.А.
Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Містобудівний моніторинг
1. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру.
2. Під час проведення містобудівного моніторингу використовуються аерокосмічні матеріали, просторово-орієнтовані дані наземного лазерного сканування, матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва.
3. Розміщення об’єктів будівництва на території населених пунктів та за їхніми межами здійснюється виконавчим органом районної, сільської, селищної, міської ради відповідно до її повноважень шляхом надання містобудівних умов та обмежень або видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки відповідно до містобудівної документації в порядку, передбаченому цим Законом.".
 
Враховано редакційно у статті 23  Стаття 26. Забудова територій
 
219. 1. Забудова територій здійснюється шляхом розміщення та будівництва об’єктів містобудування.
 
   1. Забудова територій здійснюється шляхом розміщення об’єктів будівництва.
 
220. 2. Суб’єкти містобудування зобов’язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проектування і будівництва об’єктів містобудування.
 
   2. Суб’єкти містобудування зобов’язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проектування і будівництва об’єктів.
 
221. 3. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог цього Закону.
 
   3. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог цього Закону.
 
222. 4. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.
 
-175- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 26 виключити, оскільки вона дублює частину другу цієї ж статті
 
Відхилено   4. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.
 
223. 5. Проектування та будівництво об’єктів містобудування здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку:
 
   5. Проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку:
 
224. 1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
 
   1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
 
225. 2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи;
 
   2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи;
 
226. 3) затвердження проектної документації;
 
   3) затвердження проектної документації;
 
227. 4) виконання підготовчих та будівельних робіт;
 
   4) виконання підготовчих та будівельних робіт;
 
228. 5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
 
   5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
 
229. 6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.
 
   6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.
 
230. Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
 
-176- Кармазін Ю.А.
Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Земельні відносини в містобудуванні
1. Землевпорядна документація розробляється з урахуванням обмежень, визначених планом зонування або детальним планом території.
2. Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, що були відведені до встановлення нового функціонального призначення територій.
3. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичних та юридичних осіб для містобудівних потреб забороняється.
4. Зміна цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб здійснюється за умови внесення відповідних змін до плану зонування та/або детального плану території.
5. Спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури й центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці вільних земель, що можуть бути використані під забудову, обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному та державному земельному кадастрах.
6. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність вільних земельних ділянок.
7. У разі наявності плану зонування або детального плану території, розроблених відповідно до вимог цього Закону, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для містобудівних потреб не розробляється.
8. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності в користування для містобудівних потреб здійснюється на підставі рішень виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або відповідного місцевого органу виконавчої влади, що приймаються на підставі затвердженої в установленому порядку містобудівної документації.".
 
Враховано редакційно у статті 24  Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
 
231. 1. Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок здійснюється на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі — будівельний паспорт).
 
-177- Бевзенко В.Ф.
У абзаці першому частини першої статті 27 з метою узгодження із земельним законодавством слова: "присадибних, дачних і садових земельних ділянок" замінити словами: "земельних ділянок, призначених для ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів".
 
Відхилено   1. Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі — будівельний паспорт).
 
    -178- Ткач Р.В.
У статті 27:
У абзаці першому частини першої статті 27 з метою узгодження із земельним законодавством слова: "присадибних, дачних і садових земельних ділянок" замінити словами: "земельних ділянок, призначених для ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів".
 
Відхилено    
232. Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
 
-179- Бевзенко В.Ф.
У абзаці другому частини першої статті 27 цифри: "300" замінити цифрами: "500".
 
Відхилено   Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
 
    -180- Ткач Р.В.
У абзаці 2 частини 1 статті 27 цифру "300" замінити на цифру "500".
 
Відхилено    
233. Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.
 
   Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.
 
234. У разі наявності зонінгу розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.
 
   За наявності плану зонування території розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.
 
235. 2. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.
 
-181- Бевзенко В.Ф.
У частині другій статті 27 слова: "містобудівних умов та обмежень" замінити словами: "вихідних даних"
 
Відхилено   2. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.
 
    -182- Ткач Р.В.
У частині другій статті 27 слова: "містобудівних умов та обмежень" замінити словами: "вихідних даних".
 
Відхилено    
236. 3. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-183- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
«3. Для надання будівельного паспорту особа, яка має право власності, користування земельною ділянкою, надає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури у районі (місті)
заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України,
копію документу, що посвідчує право власності, користування земельною ділянкою.
Будівельний паспорт видається надає спеціально орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури у районі (місті) на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження документів, зазначених у реченні першому цієї частини».
 
Відхилено   3. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
    -184- Ткач Р.В.
Частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
"3. Для надання будівельного паспорта особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подає до спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури в районі (місті):
заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України,
копію документа, що посвідчує право власності, користування земельною ділянкою.
Будівельний паспорт видається спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури в районі (місті) на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження документів, зазначених у реченні першому цієї частини".
 
Відхилено    
237. 4. Порядок видачі та форма будівельного паспорта визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-185- Бевзенко В.Ф.
У частині четвертій статті 27 слова: "Порядок видачі та" виключити.
 
Відхилено   4. Порядок видачі та форма будівельного паспорта визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
238. Стаття 28. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності
 
-186- Бевзенко В.Ф.
Статтю 28 виключити
 
Відхилено   Стаття 28. Малі архітектурні форми і тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності
1. Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору, та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.
До малих архітектурних форм належать:
1) альтанки, павільйони, навіси;
2) паркові арки (аркади) і колони (колонади);
3) вуличні вази, вазони і амфори;
4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;
5) монументальна, декоративна та ігрова скульптура;
6) вуличні меблі (лавки, лави, столи);
7) садово-паркове освітлення, ліхтарі;
8) сходи, балюстради;
9) паркові містки;
10)обладнання дитячих ігрових майданчиків;
11)павільйони зупинок громадського транспорту;
12) огорожі, ворота, грати;
13) меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);
14) рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски;
15) інші об’єкти визначені законодавством.
2. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру), або не мати такого приміщення.
 
    -187- Сербін Ю.С.
У статті 28:
а)частину 1 вважати частиною 3, а частину 2 частиною 4.
б)частину 1 викласти у такій редакції:
"1. Мала архітектурна форма — невелика споруда декоративного, допоміжного та іншого призначення, яка використовуються для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору, доповнюючи композицію будинків, будівель, їх комплексів.
До малих архітектурних форм належать:
1) альтанки, павільйони, навіси;
2) паркові арки (аркади) і колони (колонади);
3) вуличні вази, вазони і амфори;
4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;
5) монументальна, декоративна та ігрова скульптура;
6) вуличні меблі (лавки, лави, столи);
7) садово-паркове освітлення, ліхтарі;
8) сходи, балюстради;
9) паркові мостики;
10)устаткування дитячих ігрових майданчиків;
11)павільйони зупинок громадського транспорту;
12) огорожі, ворота, грати;
13) меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);
14) рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски;
15) інші об’єкти визначені законодавчими актами;
в) частину 2 викласти у наступній редакції:
"2. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності одноповерхова споруда висотою не більше 4 метрів, яка виготовляється з полегшених конструкцій, з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту.
Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон, не більше 30 кв. м по зовнішньому контуру), або не мати такого приміщення (торгівельний кіоск, торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності)".
 
Враховано редакційно    
    -188- Чорноволенко О.В.
Статтю 28 вилучити повністю.
 
Відхилено    
239. 1. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів".
 
   3. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів".
 
240. 2. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   4. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
241. Стаття 29. Вихідні дані
 
-189- Кармазін Ю.А.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Регулювання забудови територій
1. Забудова територій здійснюється шляхом розміщення та будівництва об'єктів містобудування.
2. Суб'єкти містобудування зобов'язані додержуватися містобудівних умов та обмежень під час проектування й будівництва об'єктів.
3. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог цього Закону.
4. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.
5. Проектування та будівництво об’єктів містобудування здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку:
1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, та її експертизи;
3) затвердження проектної документації;
4) виконання підготовчих та будівельних робіт;
5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.".
 
Враховано редакційно у статті 26  Стаття 29. Вихідні дані
 
242. 1. Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для проектування об’єкта містобудування.
 
   1. Фізична або юридична особа, яка подала до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для проектування об’єкта будівництва.
 
243. 2. Вихідні дані повинні міститися у повному обсязі в загальнодоступній містобудівній документації на місцевому рівні.
 
   2. Вихідні дані повинні міститися у повному обсязі в загальнодоступній містобудівній документації на місцевому рівні.
 
244. 3. Основними складовими вихідних даних є:
 
   3. Основними складовими вихідних даних є:
 
245. містобудівні умови та обмеження;
 
   містобудівні умови та обмеження;
 
246. завдання на проектування, що визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.
 
   завдання на проектування, що визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.
 
247. 4. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.
 
   4. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.
 
248. Перелік об’єктів містобудування, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
249. 5. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
   5. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
250. 6. Розгляд заяви та надання вихідних даних або прийняття рішення про відмову у видачі вихідних даних здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
   6. Розгляд заяви та надання вихідних даних або прийняття рішення про відмову у видачі вихідних даних здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
251. Рішення про відмову у видачі вихідних даних приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
   Рішення про відмову у видачі вихідних даних приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
 
252. 7. У разі наявності зонінгу або детального плану території містобудівні умови та обмеження надаються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури лише за бажанням замовника, про що зазначається у поданій заяві.
 
-190- Лисов І.В.
У частині сьомій статті 29 слова "лише за бажанням замовника, про що зазначається у поданій заяві" виклити.
 
Враховано   7. За наявності плану зонування або детального плану території містобудівні умови та обмеження надаються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури.
 
253. 8. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (далі — пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту).
 
-191- Поляченко В.А.
У частині восьмій статті 29 законопроекту слово "визначаються" замінити словами "можуть визначатися".
 
Відхилено      
    -192- Лисов І.В.
Частину восьму статті 29 виклити.
 
Враховано    
254. 9. До містобудівних умов та обмежень не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об’єктів містобудування, крім об’єктів історико-культурної спадщини.
 
-193- Мірошниченко Ю.Р.
У частині дев'ятій статті 29 слова „крім об'єктів історико-культурної спадщини" замінити словами „крім умов та обмежень, пов'язаних з охороною культурної спадщини".
 
Відхилено   8. До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.
 
    -194- Лисов І.В.
Частину девяту статті 29 викласти у такій редакції:
«До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.»
 
Враховано    
255. 10. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   9. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
256. 11. Вихідні дані є чинними до завершення будівництва об’єкта містобудування. Зміни до вихідних даних можуть вноситися тільки за згодою замовника.
 
   10. Вихідні дані є чинними до завершення будівництва об’єкта. Зміни до вихідних даних можуть вноситися тільки за згодою замовника.
 
257. Стаття 30. Технічні умови
 
-195- Кармазін Ю.А.
Статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки
1. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт)– документ, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення й будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки;
2. Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок здійснюється на підставі будівельного паспорта.
3. У разі наявності плану зонування території розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.
4. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.
5. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.».
 
Враховано редакційно у статті 27  Стаття 30. Технічні умови
 
258. 1. Технічні умови — комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
 
   1. Технічні умови — комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.
 
259. 2. Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов.
 
-196- Матчук В.Й.
Частину другу статті 30 доповнити в кінці словами "згідно поданої нею заяви"
 
Враховано   2. Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.
 
260. 3. Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів містобудування, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.
 
   3. Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.
 
261. 4. У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.
 
-197- Корж П.П.
У частині 4 статті 30 після сполучення "розташовується на межі" додати сполучення "чи на території максимально наближеній до межі".
 
Відхилено   4. У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.
 
262. 5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів комунальної власності поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму пов’язаних з цим витрат.
 
-198- Корж П.П.
Виключити абзац перший частини 5 статті 30 наступного змісту: "Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів комунальної власності поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму пов’язаних з цим витрат".
 
Відхилено   5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
263. Будівництво необхідних замовнику електричних та газових мереж поза межами його земельної ділянки здійснюється суб’єктами природної монополії за рахунок замовника відповідно до укладених договорів з оплатою у розмірі, що не перевищує розміру його пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
-199- Матчук В.Й.
В абзаці другому частини 5 статті 30 слова "суб’єктами природних монополій" вилучити.
 
Відхилено бзац вилучено     
    -200- Корж П.П.
Абзац другий частини 5 статті 30 викласти у такій редакції:
"Будівництво необхідних замовнику електричних, теплових, водопровідних, телекомунікаційних та газових мереж поза межами його земельної ділянки здійснюється суб’єктами природних монополій, що здійснюють діяльність на підставі отриманих ліцензій та є власниками мереж, до яких згідно із технічними умовами планується приєднання об’єкта містобудування замовника, за рахунок сплаченої замовником плати за приєднання таких об’єктів до інженерних мереж відповідно до укладених договорів.".
 
Відхилено Абзац вилучено   
264. Побудовані замовником інженерні мережі та/або об’єкти передаються в установленому законодавством порядку підприємствам, що здійснюють управління ними.
 
-201- Поляченко В.А.
Частину п’яту статті 30 викласти у такій редакції:
"5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між понесеними витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.".
 
Враховано      
    -202- Матчук В.Й.
В частині 5 статті 30:
в абзаці третьому слово "замовником" вилучити; після слова "передаються" включити слова "замовником і приймаються". Далі – за текстом;
доповнити частину 5 новим абзацом такого змісту:
"Порядок передачі та прийняття мереж та об’єктів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -203- Сербін Ю.С.
Абзац 3 частини 5 статті 30 викласти у наступній редакції:
"Побудовані замовником інженерні мережі та/або об'єкти передаються у власність підприємствам, з їх управління у власність по кошторисній або експертній вартості з компенсацією замовнику будівництва мереж та/або об'єктів понесених витрат протягом календарного року. У разі відмови підприємств компенсувати замовнику будівництва понесенні витрати, побудовані мережі та/або об'єкти передаються зазначеним підприємствам в оперативне управління".
 
Враховано редакційно    
    -204- Корж П.П.
Абзац третій частини 5 статті 30 викласти у такій редакції:
"Побудовані замовником інженерні мережі та/або об’єкти передаються безоплатно у власність суб’єктам природних монополій, що здійснюють діяльність на підставі отриманих ліцензій та до мереж яких відповідно до технічних умов здійснено приєднання об’єкта містобудування замовника.".
 
Відхилено    
265. 6. Склад, зміст, порядок надання технічних умов та порядок визначення вартості послуг з їх надання визначається відповідними центральними органами виконавчої влади.
 
   6. Склад, зміст, порядок надання технічних умов та порядок визначення вартості послуг з їх надання визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади.
 
266. 7. Замовник може особисто або через виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (Київську та Севастопольську міські державні адміністрації) звернутися до власників відповідних елементів інженерної інфраструктури або організацій, що їх експлуатують, для отримання технічних умов, які повинні бути видані протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
 
-205- Корж П.П.
Частину 7 статті 30 викласти у такій редакції:
"Замовник особисто звертається до власників відповідних елементів (об’єктів) інженерної інфраструктури або підприємств, що їх експлуатують, для отримання технічних умов, які повинні бути видані протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.".
 
Відхилено частина вилучена     
    -206- Лисов І.В.
Частину 7 статті 30 виключити.
 
Враховано    
267. У разі видачі замовнику технічних умов виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями) такі органи:
 
      
268. 1) вимагають від осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію, надання у межах строку, встановленого абзацом першим цієї частини, технічних умов та інформації про наявні потужності з інженерного забезпечення об’єктів містобудування, а також про наявні інженерні мережі (споруди);
 
      
269. 2) перевіряють достовірність інформації, що міститься в технічних умовах, їх відповідність намірам заявника щодо забудови земельної ділянки;
 
      
270. 3) невідкладно інформують заявника про виявлені порушення під час надання технічних умов;
 
-207- Матчук В.Й.
Пункт 3) частии 7 статті 30 виключити.
 
Враховано      
271. 4) у разі виявлення порушень під час надання технічних умов вимагають від осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію, усунення таких порушень у встановлений ними строк, а в разі, коли такі порушення не будуть усунені, звертаються до органів, які регулюють діяльність у відповідній сфері, для вжиття передбачених законом заходів.
 
-208- Матчук В.Й.
В пункті 4) частини 7 статті 30 після слів "технічних умов" включити слова "інформують про це заявника". Далі – за текстом.
 
Відхилено      
272. 8. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта містобудування. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.
 
-209- Корж П.П.
Частину 8 статті 30 після слова "завершення" доповнити словами "нормативного терміну".
 
Відхилено   7. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.
8. За відсутності на відповідній території необхідного водо-, тепло-, електро-, газопостачання, його недостатньої потужності за рішенням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.
 
    -210- Поляченко В.А.
Статтю 30 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
"9. За відсутності на відповідній території необхідного водо-, тепло-, електро-, газопостачання, його недостатньої потужності, за рішенням замовника, може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку."
 
Враховано    
273. Стаття 31. Проектна документація на будівництво
 
-211- Кармазін Ю.А.
Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності
1. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів".
 
Відхилено   Стаття 31. Проектна документація на будівництво
 
274. 1. Проектна документація на будівництво об’єктів містобудування розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних з дотриманням вимог державних будівельних норм, стандартів і правил та затверджується замовником.
 
-212- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 31:
1) абзац 1 частини першої статті 31 після слів "з дотриманням вимог" доповнити словом "законодавства";
2) частину другу після слів "такими органами" доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
 
Враховано   1. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил та затверджується замовником.
 
275. До проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додаються оцінка існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища. Перелік таких об’єктів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   До проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, додається оцінка існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища. Перелік таких об’єктів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
276. 2. Проектна документація на будівництво не потребує погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
-213- Лисов І.В.
Частини 2 та 3 замінити новою частиною такого змісту:
"Не підлягають обов’язковій експертизі проекти будівництва об’єктів І-ІІІ категорій складності."
 
Враховано   3. Не підлягають обов’язковій експертизі проекти будівництва об’єктів І-ІІІ категорій складності.
 
277. 3. У випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті, розроблення проектної документації на будівництво завершується проведенням експертизи проекту будівництва, а її затвердження здійснюється після отримання позитивного висновку експертизи.
 
-214- Радовець А.А.
Пункти 3, 4 і 5 статті 31 скасувати.
 
Враховано частково      
278. Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. При цьому до проведення експертизи залучаються (в тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат. Порядок проведення професійної атестації таких експертів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-215- Сербін Ю.С.
Частину 3 статті 31 доповнити абзацом 3 наступного змісту:
«Термін проведення експертизи проектів будівництва різної категорії складності встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури».
 
Відхилено   2. Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. При цьому до проведення експертизи залучаються (в тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат. Порядок проведення професійної атестації таких експертів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -216- Смітюх Г.Є.
Абзац 2 частини 3 статті 22 доповнити новим реченням у такій редакції:
"Загальний термін проведення експертизи (у тому числі із залученням сторонніх організацій та експертів) не повинен перевищувати термінів, встановлених законодавством".
 
Відхилено    
    -217- Заєць І.О.
До статті 31:
частину другу пункту 3, яка починається словами "експертиза проектів…", – вилучити;
пункт 4 – вилучити;
пункт 5 – вилучити.
 
Враховано частково    
    -218- Яворівський В.О.
В абзаці другому частини 3 статті 31 після слів "екології" додати "охорони культурної спадщини, археології".
 
Відхилено    
279. 4. Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів містобудування:
 
   4. Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які:
 
280. що належать до ІV і V категорії складності, — щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності;
 
-219- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини четвертої статті 31 виключити
 
Відхилено   1) належать до ІV і V категорій складності, — щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності;
 
    -220- Даниленко В.А.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
"що належать до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів, а також об'єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України - щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
    -221- Петьовка В.В.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
"що належать до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів, а також об'єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України - щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
    -222- Василенко С.В.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
"що належать до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів, а також об'єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України - щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
    -223- Бевз В.А.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
"що належать до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів, а також об'єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України - щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
    -224- Олійник В.М.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
"що належать до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів, а також об'єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України - щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
    -225- Грицак В.М.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"що належать до об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів, вибухопожежонебезпечних об’єктів, а також об’єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України – щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
    -226- Ващук К.Т.
Частину четверту статті 31 доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
"що належать до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів, а також об'єктів з масовим перебуванням людей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України - щодо додержання норм та правил пожежної та техногенної безпеки;".
 
Враховано редакційно в п. 1) частини 4 цієї статті   
281. що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, — в частині міцності, надійності та довговічності;
 
   2) споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, — в частині міцності, надійності та довговічності;
 
282. що споруджуються із залученням бюджетних коштів, — щодо кошторисної частини проектної документації.
 
   3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, — щодо кошторисної частини проектної документації.
 
283. За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині.
 
   За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині.
 
284. 5. Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається.
 
-227- Марущенко В.С.
Пункт 5 статті 31 виключити.
 
Відхилено   5. Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається.
 
    -228- Дем'янчук В.О.
Пункт 5 статті 31 виключити.
 
Відхилено    
    -229- Гриневецький С.Р.
Частину п’яту статті 31 виключити.
 
Відхилено    
    -230- Яворівський В.О.
Частину 5 статті 31 виключити.
Відповідно до цього, у пп. 4, 9, 12, 13 п. 4 розділу V "Перехідні положення" проекту Закону норму, згідно якої експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", вилучити.
 
Відхилено    
    -231- Єфремов О.С.
Пропонується доповнити статтю 31 "Проектна документація на будівництво" пунктом 6:
"Для проектної документації об'єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також тих, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок проведення державної екологічної експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -232- Шпенов Д.Ю.
1. Доповнити статтю 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" частиною 6 такого змісту:
"Для проектної документації об'єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті, здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також тих, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок проведення державної екологічної експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -233- Радовець А.А.
Доповнити законопроект статтею 31-1 в наступній редакції:
"Стаття 31-1. ЕКСПЕРТИЗА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
1. Мета експертизи
Експертиза проводиться з метою підготовки комплексного висновку щодо доцільності затвердження містобудівної документації, інвестиційних програм і проектів будівництва та реконструкції на основі встановлення їх відповідності завданням і технічним умовам на розробку, вимогам чинного законодавства, рішенням державних органів влади, державним стандартам, нормам і правилам, сучасним досягненням науково-технічного прогресу, економічної ефективності, природокористування та безпеки.
2. Об’єкти експертизи
Містобудівна документація, що підлягає обов’язковій експертизі:
- генеральна схема планування території України;
- схеми планування території Автономної Республіки Крим та областей України, районів, окремих частин території України;
- спільні проекти містобудівного розвитку транскордонних регіонів;
- схеми проходження транспортних коридорів та зон їх впливу;
- схеми планування і забудови територій на місцевому рівні;
- генеральні плани населених пунктів;
- детальні плани територій;
- проект забудови територій;
- проект розподілу територій.
Обов’язковість проведення експертизи іншої документації (інвестиційних програм та проектів будівництва) встановлюється законодавством з питань провадження інвестиційної діяльності в Україні.
3. Суб'єкти та порядок організації проведення та оплати експертизи
Суб'єктами експертизи є:
органи державного управління, місцевого самоврядування, інвестори, інші юридичні і фізичні особи, які замовляють проведення такої експертизи;
ліцензовані на предмет проведення експертизи провідні у відповідній сфері вітчизняні і акредитовані зарубіжні наукові, проектно-вишукувальні організації та окремі висококваліфіковані фахівці, які не є авторами документації і яким, як генеральним підрядникам та субпідрядникам, замовляється проведення експертизи.
Експертиза документації проводиться на підставі відповідних договорів (угод), укладених між її суб'єктами, а витрати на її виконання покриваються замовниками і включаються до загальної вартості об'єкта.
Порядок і розмір оплати проведення експертизи визначається Кабінетом Міністрів України для документації, що фінансується з державних джерел.
Вартість експертизи, що фінансується з недержавних джерел визначається згідно договору (угоді) в залежності від реальної кошторисної вартості об'єкта або ж за укрупненими показниками та аналогами.
Забороняється під час проведення експертизи містобудівної документації висувати вимоги до матеріалів, що відповідають змісту наступних стадій проектування, та вимагати висновків територіальних органів виконавчої влади.
4. Відповідальність виконавців за якість проведення експертизи
Виконавці експертизи документації несуть відповідальність за її якість на рівні судових експертів"
 
Враховано частково    
285. Стаття 32. Місцеві правила забудови
 
-234- Бевзенко В.Ф.
Статтю 32 виключити.
 
Враховано   Стаття 32. Категорії складності об’єктів будівництва
1. Всі об’єкти будівництва за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання поділяються на І, ІІ, ІІІ, ІV та V категорії складності.
2. Категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва.
3. Віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.
4. Порядок віднесення об’єктів до ІV та V категорій складності визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -235- Кармазін Ю.А.
Статтю 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Вихідні дані
1. Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для проектування об’єкта містобудування.
2. Вихідні дані повинні міститися в повному обсязі в загальнодоступній містобудівній документації на місцевому рівні.
3. Основними складовими вихідних даних є:
1) містобудівні умови та обмеження;
2) завдання на проектування.
4. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.
5. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.
6. Розгляд заяви та надання вихідних даних або відмови у видачі вихідних даних здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
7. У разі невідповідності намірів забудови вимогам містобудівної документації рішення про відмову у видачі вихідних даних приймається на місцевому рівні.
8. У разі наявності детального плану або плану зонування території містобудівні умови та обмеження надаються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на письмову вимогу замовника.
9. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі (внеску) замовників у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту (далі – пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту).
10. До містобудівних умов та обмежень не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об’єктів містобудування, крім об’єктів історико-культурної спадщини.
11. Вихідні дані для проектування об’єкта містобудування є чинними до завершення його будівництва, і зміни до них можуть вноситися тільки за згодою замовника відповідно до законодавства, державних будівельних норма, стандартів і правил.".
 
Враховано редакційно у статті 29   
    -236- Сербін Ю.С.
Статтю 32 виключити.
 
Враховано    
    -237- Лисов І.В.
Назву та зміст статті 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Категорії складності об’єктів будівництва
1. Всі об’єкти будівництва за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання поділяються на І, ІІ, ІІІ, ІV та V категорії складності.
2. Категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва.
3. Віднесення об'єкту будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.
4. Порядок віднесення об’єктів до ІV та V категорії складності визначаються Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано    
286. 1. Місцеві правила забудови — нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік допустимих видів, умов і обмежень забудови, іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених зонінгом.
 
      
287. 2. Місцеві правила забудови можуть розроблятися для міст Києва та Севастополя, обласних центрів, міст обласного значення, республіканського Автономної Республіки Крим значення.
 
      
288. 3. Необхідність розроблення місцевих правил забудови визначається відповідною місцевою радою.
 
      
289. 4. Місцеві правила забудови розробляються виключно на підставі містобудівної документації на місцевому рівні.
 
-238- Гриневецький С.Р.
Частину четверту статті 32 доповнити абзацом другим такого змісту: "Для населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, місцеві правила забудови підлягають погодженню також з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини".
 
Відхилено Статтю вилучено     
    -239- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 32 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Місцеві правила забудови населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.".
 
Відхилено    
290. Стаття 33. Здійснення комплексної забудови території
 
-240- Кармазін Ю.А.
Статтю 33 викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Технічні умови
1. Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов.
2. Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів містобудування, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.
3. У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.
4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів комунальної форми власності поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму пов’язаних з цим витрат. Будівництво необхідних замовнику електричних та газових мереж поза межами його земельної ділянки здійснюється суб’єктами природної монополії за рахунок замовника відповідно до укладених договорів з оплатою в розмірі, що не перевищує розміру його пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.
5. Побудовані замовником інженерні мережі та/або об’єкти передаються в установленому законодавством порядку підприємствам, що здійснюють управління ними.
6. Склад, зміст, порядок надання технічних умов та порядок визначення вартості послуг з їхнього надання визначається відповідними центральними органами виконавчої влади.
7. Замовник може особисто або через виконавчий орган сільської, селищної, міської ради звернутися до власників відповідних елементів інженерної інфраструктури або організацій, що їх експлуатують, для отриманням технічних умов, які повинні бути видані протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
8. У разі видачі технічних умов виконавчими органами сільських, селищних, міських рад такі органи:
1) вимагають від осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їхню експлуатацію, надання в межах строку, встановленого абзацом першим цієї частини, технічних умов та інформації про наявні потужності з інженерного забезпечення об’єктів містобудування, а також про наявні інженерні мережі (споруди);
2) перевіряють достовірність інформації, що міститься в технічних умовах, їх відповідність намірам заявника щодо забудови земельної ділянки;
3) невідкладно інформують заявника про виявлені порушення під час надання технічних умов;
4) у разі виявлення порушень під час надання технічних умов вимагають від осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їхню експлуатацію, усунення таких порушень у встановлений ними строк, а в разі, коли такі порушення не будуть усунені, звертаються до органів, які регулюють діяльність у відповідній сфері, для вжиття передбачених законом заходів.
9. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта, але не більше п’яти років.".
 
Враховано редакційно у статті 30  Стаття 33. Здійснення комплексної забудови території
 
291. 1. Комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об’єктів містобудування, а також на благоустрій території. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами.
 
   1. Комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об’єктів будівництва, а також на благоустрій території. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами.
 
292. 2. Рішення щодо організації комплексної забудови території у визначених межах приймається відповідною місцевою радою на підставі техніко-економічних розрахунків.
 
-241- Поляченко В.А.
У статті 33 законопроекту:
частину другу викласти у такій редакції:
"2. Рішення щодо організації комплексної забудови території у визначених межах та рішення щодо розміщення об’єктів будівництва на території населених пунктів та за їх межами, під час комплексної забудови території, здійснюється виконавчим органом районної, сільської, селищної, міської ради, відповідно до її повноважень, шляхом надання містобудівних умов та обмежень або видачі будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації у порядку, передбаченому цим Законом.";
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
"Функції замовника комплексної забудови території може виконувати власник (користувач) відповідної земельної ділянки в межах такої земельної ділянки, виділеної йому в установленому законодавством порядку."
 
Враховано   2. Рішення про організацію комплексної забудови території у визначених межах та рішення про розміщення об’єктів будівництва на території населених пунктів та за їх межами під час комплексної забудови території приймає виконавчий орган районної, сільської, селищної, міської ради відповідно до його повноважень шляхом надання містобудівних умов та обмежень або видачі будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації у порядку, передбаченому цим Законом.
Рішення про розроблення детального плану певної території одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території.
 
    -242- Лисов І.В.
Частину другу статті 33 доповнити абзацом такого змісту:
"Рішення щодо розроблення детального плану певної території одночасно є рішенням щодо комплексної забудови цієї території".
 
Враховано    
293. 3. Функції замовника виконавчий орган місцевої ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами) виконують безпосередньо або делегують їх на конкурсній основі генеральному підряднику (підряднику) у порядку, встановленому законодавством.
 
-243- Сербін Ю.С.
Частину 3 статті 33 викласти у наступній редакції:
"Функції замовника на будівництво виконавчий орган відповідної ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (у разі делегування їм таких повноважень) виконують безпосередньо або можуть делегувати їх спеціалізованим підприємствам комунальної власності, підприємствам, в статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій належить територіальним громадам, чи на конкурсній основі генеральному підряднику (підряднику) у порядку, встановленому законодавством".
 
Враховано частково   3. Функції замовника на будівництво виконавчий орган місцевої ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами) виконують безпосередньо або можуть делегувати їх на конкурсній основі генеральному підряднику (підряднику) у порядку, встановленому законодавством.
Функції замовника комплексної забудови території може виконувати власник (користувач) відповідної земельної ділянки в межах такої земельної ділянки, виділеної йому в установленому законодавством порядку.
 
294. 4. Розміщення об’єктів містобудування на території населених пунктів та за їх межами під час комплексної забудови території здійснюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради відповідно до її повноважень шляхом надання містобудівних умов та обмежень або видачі будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації у порядку, передбаченому цим Законом.
 
-244- Чорноволенко О.В.
Частину 4 статті 33 викласти в наступній редакції "4. Рішення органів місцевого самоврядування щодо організації комплексної забудови території для розташування об'єктів містобудування загальнодержавного значення (морських портів, аеропортів, терміналів, комплексів забезпечення виконання владних функцій тощо) приймаються з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, затверджених Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   4. Розміщення об’єктів будівництва на території населених пунктів та за їх межами під час комплексної забудови території здійснюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради відповідно до її повноважень шляхом надання містобудівних умов та обмежень або видачі будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації у порядку, передбаченому цим Законом.
 
295. 5. Регулювання земельних відносин під час комплексної забудови території здійснюється відповідно до земельного законодавства.
 
   5. Регулювання земельних відносин під час комплексної забудови території здійснюється відповідно до земельного законодавства.
 
296. Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт
 
-245- Кармазін Ю.А.
Статтю 34 викласти в такій редакції:
« Стаття 34. Проектна документація на будівництво
1. Проектна документація на будівництво об’єктів містобудування розробляється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних з дотриманням вимог державних будівельних норм, стандартів і правил та затверджується замовником.
2. До проектної документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті, додаються оцінка існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища.
3. Проектна документація погоджується з уповноваженим органом містобудування та архітектури в обсязі наданих містобудівних умов і обмежень
4 .У випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, розроблення проектної документації завершується проведенням експертизи проекту будівництва, а її затвердження здійснюється після отримання позитивного висновку експертизи.
5. Експертиза проектів будівництва проводиться у встановленому законодавством порядку. При цьому до проведення експертизи мають залучатися (у тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які відповідний професійний сертифікат, отриманий у встановленому законодавством порядку.
6. Обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів містобудування що:
1) належать до ІV і V категорії складності, – щодо додержання діючих нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності;
2) споруджуються на територіях зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – у частині міцності, надійності та довговічності;
3) споруджуються із залученням бюджетних коштів, – щодо кошторисної частини проектної документації.
7. За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені в цій частині.
8. Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається.».
 
Враховано редакційно у статті 31  Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт
 
297. 1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:
 
   1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:
 
298. надіслання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) за місцезнаходженням об’єкта містобудування — щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів містобудування, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
   1) направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) за місцезнаходженням об’єкта будівництва — щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
299. реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт — щодо об’єктів містобудування, що належать до І—ІІІ категорії складності;
 
   2) реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт — щодо об’єктів будівництва, що належать до І—ІІІ категорій складності;
 
300. видачі замовнику відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів містобудування, що належать до ІV і V категорії складності.
 
   3) видачі замовнику відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів будівництва, що належать до ІV і V категорій складності.
 
301. Віднесення об’єктів містобудування до І—ІІІ категорії складності здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва містобудування та архітектури відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил. Віднесення об’єктів містобудування до ІV і V категорії складності та їх перелік визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-246- Сербін Ю.С.
Абзац 2 частини 1 статті 34 викласти у такій редакції:
«Порядок віднесення об'єктів містобудування до І-ІІІ категорії складності здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил. Порядок віднесення об'єктів містобудування до IV і V категорії складності та їх перелік визначаються Кабінетом Міністрів України. Рішення про віднесення об'єкту містобудування до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва, відповідність якого може перевірятись інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю під час реєстрації повідомлення про початок будівництва або видачі дозволу на таке будівництво».
 
Враховано редакційно у статті 32     
302. 2. Зазначені у частині першій цієї статті документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
 
   2. Зазначені у частині першій цієї статті документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
 
303. 3. Державна архітектурно-будівельна інспекція веде у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, єдиний реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів, який формується на підставі інформації, поданої відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
 
   3. Державна архітектурно-будівельна інспекція у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, веде єдиний реєстр отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів, який формується на підставі інформації, поданої відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
 
304. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції.
 
   Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції.
 
305. 4. Реконструкцію або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій в межах земель їх розміщення може бути проведено за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
 
-247- Борисов В.Д.
Доповнити пункт 4 статті 34 проекту Закону, новим абзацом наступного змісту:
"Видача, зазначених у частині першій цієї статті документів, замовнику - органу державної влади або місцевого самоврядування при будівництві або реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури, здійснюється за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою."
 
Враховано   4. Реконструкцію або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може бути проведено за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Видача, зазначених у частині першій цієї статті документів замовнику - органу державної влади або органу місцевого самоврядування при будівництві або реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
 
306. 5. Контроль за виконанням підготовчих робіт з винесення інженерних мереж, будівельних робіт здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
 
   5. Контроль за виконанням підготовчих робіт з винесення інженерних мереж, будівельних робіт здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
 
307. Стаття 35. Виконання підготовчих робіт
 
-248- Кармазін Ю.А.
Статтю 35 викласти в такій редакції:
"Стаття 35. Місцеві правила забудови
1. Місцеві правила забудови можуть розроблятись для міст Києва та Севастополя, обласних центрів, міст обласного значення, республіканського Автономної Республіки Крим значення.
2. Необхідність розроблення місцевих правил забудови визначається відповідною місцевою радою.
3. Місцеві правила забудови розробляються виключно на підставі містобудівної документації на місцевому рівні.".
 
Відхилено   Стаття 35. Виконання підготовчих робіт
 
308. 1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені державними будівельними нормами, стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж, з повідомленням відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
 
   1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені державними будівельними нормами, стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
 
309. 2. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
 
   2. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
 
310. Виконання підготовчих робіт, в тому числі з винесення інженерних мереж може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
 
   Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
 
311. Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.
 
   Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.
 
312. 3. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
 
   3. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
 
313. 4. Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснюють відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня подання декларації.
 
   4. Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснюють відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації.
 
314. За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт (надіслання повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті) отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру для виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не вимагається.
 
-249- Поляченко В.А.
У абзаці другому частини четвертої статті 35 законопроекту після слів "для виконання підготовчих робіт" доповнити словами "та видалення зелених насаджень".
 
Враховано   За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт (направлення повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті), отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру для виконання підготовчих робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.
 
315. 5. Форма декларації про початок виконання підготовчих робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Форма декларації про початок виконання підготовчих робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
316. 6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
 
   6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
 
317. Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт приймається у строк, передбачений для реєстрації декларації.
 
   Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт приймається у строк, передбачений для реєстрації декларації.
 
318. 7. У разі коли інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання підготовчих робіт або не відмовила в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання підготовчих робіт виникає на одинадцятий робочий день з дати, коли декларація повинна бути зареєстрована, а рішення про відмову — прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
   7. У разі якщо інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання підготовчих робіт або не відмовила в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання підготовчих робіт виникає на одинадцятий робочий день з дати, коли декларація повинна бути зареєстрована, а рішення про відмову — прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
319. 8. У разі коли право на будівництво об’єкта містобудування передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі, коли підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду, або відповідальних виконавців робіт, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
 
   8. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду, чи відповідальних виконавців робіт, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю.
 
320. Продовження виконання підготовчих робіт без такого повідомлення забороняється.
 
   Продовження виконання підготовчих робіт без такого повідомлення забороняється.
 
321. 9. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня надіслання повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті або реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт, або з дня набуття права на виконання підготовчих робіт відповідно до частини сьомої цієї статті письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта містобудування про початок виконання підготовчих робіт.
 
   9. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня надіслання повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті або реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт, або з дня набуття права на виконання підготовчих робіт відповідно до частини сьомої цієї статті письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва про початок виконання підготовчих робіт.
 
322. 10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання підготовчих робіт, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених у цій статті.
 
   10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання підготовчих робіт, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених у цій статті.
 
323. Стаття 36. Декларація про початок виконання будівельних робіт
 
-250- Кармазін Ю.А.
Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Здійснення комплексної забудови території
1. Комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами.
2. Рішення щодо організації комплексної забудови території у визначених межах приймається відповідною місцевою радою на підставі техніко-економічних розрахунків.
3. Функції замовника на будівництво виконавчий орган місцевої ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами) виконують безпосередньо або делегують їх на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) у порядку, встановленому законодавством.
4. Регулювання земельних відносин під час комплексної забудови території здійснюється відповідно до земельного законодавства.".
 
Враховано редакційно у статті 33  Стаття 36. Декларація про початок виконання будівельних робіт
 
324. 1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно із повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до І—ІІІ категорії складності, підключення об’єкта містобудування до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.
 
   1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно із повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах, що належать до І—ІІІ категорій складності, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.
 
325. 2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводять відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації.
 
   2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводять відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації.
 
326. Виконувати будівельні роботи, підключати об’єкт містобудування до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.
 
   Виконувати будівельні роботи, підключати об’єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.
 
327. За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт у межах будівельного майданчика не вимагається.
 
-251- Поляченко В.А.
У абзаці третьому частини другої статті 36 законопроекту після слів "для виконання будівельних робіт" доповнити словами "та видалення зелених насаджень".
 
Враховано   За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.
 
328. 3. Форма декларації про початок виконання будівельних робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Форма декларації про початок виконання будівельних робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
329. 4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
 
   4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
 
330. Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт приймається у строк, передбачений для реєстрації декларації.
 
   Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт приймається у строк, передбачений для реєстрації декларації.
 
331. 5. У разі коли інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт або не прийняла рішення про відмову в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день з дати, коли декларація повинна бути зареєстрована, а рішення про відмову — прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
   5. У разі якщо інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт або не прийняла рішення про відмову в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна бути зареєстрована, а рішення про відмову — прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
 
332. 6. У разі коли право на будівництво об’єкта містобудування передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт.
 
   6. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт.
 
333. 7. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт відповідно до частини п’ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об’єкта містобудування про початок виконання будівельних робіт.
 
   7. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт відповідно до частини п’ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об’єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.
 
334. 8. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.
 
   8. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.
 
335. Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт
 
-252- Кармазін Ю.А.
Статтю 37 викласти в такій редакції:
"Стаття 37. Право на виконання будівельних робіт
1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:
1) надіслання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) за місцезнаходженням об’єкта містобудування — щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів містобудування, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
2) реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт — щодо об’єктів містобудування, що належать до І—ІІІ категорії складності;
3) видачі замовнику відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів містобудування, що належать до ІV і V категорії складності.
4) укладання замовником договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно майну або життю й здоров’ю третіх осіб під час будівництва та експлуатації об’єкту будівництва.
5) укладання архітекторами, проектувальниками та будівельниками, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам у період реалізації проекту будівництва, договорів обов’язкового страхування професійної відповідальності;
6) укладання замовником договору страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об‘єкту будівництва та післяпускових гарантійних зобов’язань на весь час гарантійного періоду
2. Договори страхування, що передбачені підпунктами 4 – 6 частини першої цієї статті, укладаються зі страховою компанією, яка має відповідні ліцензії та є членом об‘єднання страховиків у будівельний страховий пул.
3. Зазначені в частині першій цієї статті документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
4. Державна архітектурно-будівельна інспекція веде відповідний реєстр інформації, поданої до нього інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
5. Доступ до даних реєстру здійснюється для громадян безоплатно через офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції затвердженому нею порядку.
6. Проведення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може бути проведено за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
7. Контроль за виконанням підготовчих робіт з винесення інженерних мереж, будівельних робіт здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.".
 
Враховано редакційно у статті 34  Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт
 
336. 1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до ІV і V категорії складності, підключення об’єкта містобудування до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
 
   1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що належать до ІV і V категорій складності, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
 
337. 2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
   2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
 
338. За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт в межах будівельного майданчика не вимагається.
 
-253- Поляченко В.А.
У абзаці другому частини другої статті 37 законопроекту після слів "для виконання будівельних робіт" доповнити словами "та видалення зелених насаджень".
 
Враховано   За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.
 
    -254- Гриневецький С.Р.
Абзац другий частини другої статті 37 виключити.
 
Відхилено    
339. 3. Форма дозволу на виконання будівельних робіт, форма заяви, що подається для його отримання, перелік документів, що додаються до заяви, форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, порядок видачі, переоформлення та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Форма дозволу на виконання будівельних робіт, форма заяви, що подається для його отримання, перелік документів, що додаються до заяви, форма відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, порядок видачі, переоформлення та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
340. 4. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт видається заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
 
   4. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт видається заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
 
341. Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:
 
342. неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
 
   1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
 
343. невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 
   2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 
344. виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
 
   3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
 
345. Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду.
 
   Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду.
 
346. 5. У разі коли в установлений цією статтею строк інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі коли протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, а дозвіл вважається виданим.
 
   5. У разі якщо в установлений цією статтею строк інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, а дозвіл вважається виданим.
 
347. 6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у разі:
 
   6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у разі:
 
348. подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
 
   1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
 
349. наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником), смерті фізичної особи — замовника або визнання її безвісно відсутньою;
 
-255- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини шостої статті 37 після слів: "юридичної особи" доповнити словами: "шляхом ліквідації"
 
Відхилено   2) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником), смерті фізичної особи — замовника або визнання її безвісно відсутньою;
 
350. перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.
 
   3) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.
 
351. 7. У разі коли право на будівництво об’єкта містобудування передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє процес виконання будівельних робіт.
 
   7. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє процесу виконання будівельних робіт.
 
352. У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл, про такі зміни протягом трьох днів з дня їх настання.
 
   У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл, про такі зміни протягом трьох днів з дня їх настання.
 
353. 8. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до частини п’ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об’єкта містобудування про початок виконання будівельних робіт.
 
   8. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до частини п’ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об’єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.
 
354. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцева державна адміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до ІV і V категорії складності, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
   Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцева державна адміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що належать до ІV і V категорій складності, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
355. 9. Виконання будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до ІV і V категорії складності, без дозволу на виконання будівельних робіт або його переоформлення, а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
   9. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що належать до ІV і V категорій складності, без дозволу на виконання будівельних робіт або його переоформлення, а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
356. Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об’єктів містобудування
 
-256- Кармазін Ю.А.
Статтю 38 викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Декларація про початок виконання будівельних робіт
1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони раніше не були виконані згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до І—ІІІ категорії складності, підключення об’єкта містобудування до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт.
2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводять відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації.
3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
4. Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт приймається в строк, передбачений для реєстрації декларації.
5. У разі, коли інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт або відмову в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день з дати, коли декларація мала бути зареєстрована. У такому випадку декларація вважається зареєстрованою.
6. Виконувати будівельні роботи, підключати об’єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт забороняється.
7. За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт, отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт у межах будівельного майданчика не вимагається.
8. У разі, коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського й технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт.
9. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня отримання права на виконання будівельних робіт відповідно до частини п’ятої цієї статті письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.
10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.".
 
Враховано редакційно у статті 36  Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об’єктів містобудування
 
357. 1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта містобудування, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.
 
   1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.
 
358. У разі коли особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об’єкта та компенсацію витрат, пов’язаних з таким знесенням.
 
   У разі якщо особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об’єкта та компенсацію витрат, пов’язаних з таким знесенням.
 
359. 2. За рішенням суду самочинно збудований об’єкт містобудування підлягає знесенню з наступною компенсацією витрат, пов’язаних із знесенням об’єкта, за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) таке самочинне будівництво.
 
-257- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 38 після слів: "об'єкт містобудування" доповнити словами: "зазначений у частині першій цієї статті"
 
Відхилено   2. За рішенням суду самочинно збудований об’єкт підлягає знесенню з компенсацією витрат, пов’язаних із знесенням об’єкта, за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) таке самочинне будівництво.
 
360. Замовником робіт із знесення зазначеного об’єкта є інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, за позовом якої було прийнято відповідне рішення суду.
 
   Замовником робіт із знесення зазначеного об’єкта є інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, за позовом якої прийнято відповідне рішення суду.
 
361. Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
 
-258- Кармазін Ю.А.
Статтю 39 викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Дозвіл на виконання будівельних робіт
1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони раніше не були виконані згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до IV і V категорії складності, підключення об’єкта містобудування до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
2. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта будівництва на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.
3. За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт у межах будівельного майданчика не вимагається.
4. Відмова в наданні дозволу на виконання будівельних робіт видається заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.
5. Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:
1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
6. Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду.
7. У разі, коли в установлений цією статтею строк інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі, коли протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, а дозвіл вважається виданим.
8. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в разі:
1) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
2) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (замовником), смерті фізичної особи – замовника або визнання її безвісно відсутньою;
3) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.
9. У разі, коли право на будівництво об’єкта містобудування передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє процес виконання будівельних робіт.
10. У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського й технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, замовник повідомляє інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл, про такі зміни протягом трьох днів з дня настання таких змін.
11. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня видання дозволу на виконання будівельних або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до частини п’ятої цієї статті письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об’єкта містобудування про початок виконання будівельних робіт.
12. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцева державна адміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об’єктах містобудування, що належать до IV і V категорії складності, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
13. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що належать до IV і V категорії складності, без дозволу на виконання будівельних робіт або його переоформлення, а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.».
 
Враховано редакційно у статті 37  Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
 
362. 1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів містобудування, що належать до І—ІІІ категорії складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
 
   1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до І—ІІІ категорій складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
 
363. Форма декларації про готовність об’єкта до експлуатації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Форма декларації про готовність об’єкта до експлуатації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
364. 2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів містобудування, що належать до ІV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до ІV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
365. Форма акта готовності об’єкта до експлуатації, форма сертифіката, порядок його видачі, розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Форма акта готовності об’єкта до експлуатації, форма сертифіката, порядок його видачі, розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
366. Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховою компанією (у разі, коли об’єкт застрахований).
 
-259- Ващук К.Т.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об'єкта до експлуатації, якщо такий об'єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду."
 
Відхилено   Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховою компанією (якщо об’єкт застрахований).
 
367. У разі наявності договорів страхування будівельно-монтажних робіт, відповідальності перед третіми особами за завдання шкоди майну або життю і здоров’ю людей, післяпускових гарантійних зобов’язань, укладених до початку будівельних робіт, прийняття об’єкта в експлуатацію може бути здійснено без подання акта готовності об’єкта до експлуатації за умови гарантування страховою компанією відповідності об’єкта проектній документації на будівництво, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
 
-260- Сербін Ю.С.
Абзац 4 частини 2 статті 39 виключити.
 
Враховано      
    -261- Даниленко В.А.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об'єкта до експлуатації, якщо такий об'єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду".
 
Відхилено    
    -262- Петьовка В.В.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об'єкта до експлуатації, якщо такий об'єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду".
 
Відхилено    
    -263- Василенко С.В.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об'єкта до експлуатації, якщо такий об'єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду".
 
Відхилено    
    -264- Бевз В.А.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об'єкта до експлуатації, якщо такий об'єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду".
 
Відхилено    
    -265- Олійник В.М.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об'єкта до експлуатації, якщо такий об'єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів, вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду".
 
Відхилено    
    -266- Грицак В.М.
Частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Акт готовності об’єкта до експлуатації, якщо такий об’єкт, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку належить до об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів, вибухопожежонебезпечних об’єктів або об’єктів з масовим перебуванням людей погоджується з органами державного пожежного нагляду.".
 
Відхилено    
368. 3. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в разі необхідності під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.
 
   3. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в разі необхідності під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.
 
369. Неподання таких висновків у визначений інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.
 
   Неподання таких висновків у визначений інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.
 
370. 4. Прийняття рішення про реєстрацію (відмову у реєстрації) декларації про готовність об’єкта до експлуатації, видачу (відмову у видачі) сертифіката здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання відповідних документів.
 
   4. Прийняття рішення про реєстрацію (відмову у реєстрації) декларації про готовність об’єкта до експлуатації, видачу (відмову у видачі) сертифіката здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання відповідних документів.
 
371. 5. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.
 
   5. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.
 
372. 6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, якщо така декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
 
   6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, якщо така декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
 
373. 7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у видачі сертифіката з таких підстав:
 
   7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у видачі сертифіката з таких підстав:
 
374. неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;
 
   1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;
 
375. виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
   2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
376. невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.
 
   3) невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.
 
377. Відмова у реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі сертифіката надається замовнику в письмовому вигляді у строк, передбачений для реєстрації декларації або видачі сертифіката.
 
   Відмова у реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі сертифіката надається замовнику в письмовому вигляді у строк, передбачений для реєстрації декларації або видачі сертифіката.
 
378. 8. Експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.
 
   8. Експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.
 
379. 9. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
 
   9. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
 
380. Підключення закінченого будівництвом об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.
 
   Підключення закінченого будівництвом об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.
 
381. 10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність об’єкта до експлуатації, та за експлуатацію об’єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.
 
   10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність об’єкта до експлуатації, та за експлуатацію об’єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.
 
382. 11. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта письмово поінформувати про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта містобудування.
 
-267- Чорноволенко О.В.
Доповнити законопроект статтею 39-1 такого змісту «Стаття 39-1 Порядок врахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові територій 1. Предмет громадського обговорення Громадському обговоренню підлягають розроблені та погоджені в установленому законодавством порядку проекти місцевих правил забудови та проекти містобудівної документації, які пройшли в установленому законодавством порядку державну експертизу, а саме: схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;генеральних планів населених пунктів;детальних планів територій;У разі розроблення генеральних планів населених пунктів у дві стадії громадському обговоренню підлягають окремо проект концепції розвитку населеного пункту та безпосередньо проект генерального плану населеного пункту. Громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови проводиться один раз.2. Організація проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські, районні у місті ради (їх виконавчі органи) при вирішенні питань планування і забудови територій зобов'язані забезпечити: оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;оприлюднення розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови і доступ громадськості до цієї інформації;реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій (зауважень) громадськості, поданих до проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови;узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками документації через погоджувальну комісію;винесення нерозв'язаних погоджувальною комісією спірних питань на розгляд відповідної ради;оприлюднення результатів громадського обговорення затверджених проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови. Оприлюднення прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішень щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови, результатів громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів (за наявності).Прийняті рішення про розроблення та затвердження містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування зобов'язані інформувати громадськість через місцеві засоби масової інформації (за наявності) про прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки впровадження схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій. Оприлюднення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня надходження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку таких проектів шляхом публікації повідомлень про проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови та поширення їх у друкованому вигляді у формі інформаційного пакета чи брошури. Проекти містобудівної документації, що поширюються на інші адміністративно-територіальні одиниці, надсилаються відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови має містити: назву проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, їх значення для планування території та межі територій, у тому числі суміжних, на якій проживають особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з обговорення відповідних проектів;відомості про замовника та розробника, підстави розроблення;положення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови, у тому числі графічний матеріал, що відображають зміст зазначеної документації з проектними рішеннями;порядок, місце і строки детального ознайомлення з проектом відповідної документації;найменування та місцезнаходження, контактну інформацію органу, до якого слід звертатися із пропозиціями (зауваженнями);строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентації, прилюдного експонування, телевізійних програм, публічних конференцій, "круглих столів");дату, час та місце проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;Особи, які виносять проекти відповідної документації на обговорення, є відповідальними за їх автентичність (відповідність документації, що обговорюється), а також за додержання вимог законодавства та державних норм і стандартів. Повідомлення про громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови є підставою для подання пропозицій (зауважень) громадськості до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування. Пропозиції (зауваження) громадськості подаються до початку проведення громадських слухань, а також можуть бути висловлені та внесені до протоколу під час проведення громадських слухань. Пропозиції (зауваження) громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил. Дата проведення громадських слухань визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування у строк: не менше одного і не більше трьох місяців з дня оприлюднення повідомлення про громадське обговорення проектів схем планування територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, місцевих правил забудови;Місце та час проведення громадських слухань визначаються залежно від виду документації, що виноситься на обговорення, з урахуванням можливості забезпечення присутності всіх імовірних учасників.3. Вимоги до осіб - учасників громадських слухань. У громадських слуханнях можуть брати участь: повнолітні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розробляється документація;юридичні особи, приміщення яких розташовані на території, щодо якої розробляється документація, в особі їх повноважних представників;власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація;представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;замовники та розробники документації;посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;народні депутати України, депутати відповідних рад.4. Проведення громадських слухань. Розгляд пропозицій (зауважень) громадськості. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські ради (їх виконавчі органи) у визначені цим Законом строки проводять громадські слухання відповідних проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови. Громадські слухання проводяться під головуванням представника Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування. До обов'язків головуючого на громадських слуханнях належить: забезпечення реєстрації учасників слухань;забезпечення обрання секретаріату слухань у складі трьох осіб - представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування, громадськості та замовника документації;оголошення порядку денного і пропозицій щодо регламенту проведення слухань;інформування про порядок ведення протоколу, подання усних та письмових пропозицій (зауважень) щодо предмета обговорень;надання можливості розробникам викласти основні положення документації, яка підлягає обговоренню, та проблемні питання, що заслуговують на увагу громадськості;інформування учасників слухань про подані пропозиції (зауваження) та порядок їх урахування;надання можливості представникам громадськості поставити запитання та висловити свою думку;забезпечення ведення обговорення та прийняття відповідних рішень щодо пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;оголошення рішення про призначення членів погоджувальної комісії від Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;забезпечення обрання членів погоджувальної комісії від громадськості;підбиття підсумків громадських слухань та інформування учасників слухань про порядок урахування пропозицій (зауважень) громадськості. До складу погоджувальної комісії входять: посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування;представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів, залежно від виду проектної документації;представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;уповноважені представники громадськості, які обираються на громадських слуханнях. Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії. Головою погоджувальної комісії є посадова особа Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування, яка головувала на громадських слуханнях. Протокол слухань складається секретаріатом за участю членів погоджувальної комісії, підписується ними та головуючим. За наявності спірних питань, обґрунтованих з посиланням на нормативно-правові акти, у протоколі фіксується мотивоване обґрунтування члена (членів) погоджувальної комісії. У разі відсутності пропозицій (зауважень) громадськості складається відповідний акт. Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом. Під час проведення громадських слухань здійснюється їх фіксація за допомогою засобів аудіовізуального запису та іншими доступними засобами. У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.5. Урахування результатів громадського обговорення У разі потреби за результатами громадського обговорення вносяться необхідні зміни до документації та проводиться її повторна державна експертиза, витрати за яку оплачуються замовником, а Верховна Рада Автономної Республіки Крим або відповідний орган місцевого самоврядування приймає відповідне рішення щодо затвердження містобудівної документації. Сторона, не згідна з рішенням органу місцевого самоврядування, може оскаржити його в судовому порядку. Затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід'ємною складовою містобудівної документації, місцевих правил забудови.6. Фінансування заходів з громадського обговорення Фінансування заходів з громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється за рахунок коштів замовників цих проектів.»;
Доповнити законопроект статтею 39-2 такого змісту «Стаття 39-2 Міжнародне співробітництво у сфері містобудівної діяльності. Міжнародне співробітництво у сфері містобудівної діяльності здійснюється згідно з законодавством України та міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.».
 
Відхилено   11. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта письмово поінформувати про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва.
 
383. Стаття 40. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту
 
-268- Кармазін Ю.А.
Статтю 40 викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Виконання підготовчих робіт
1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені державними будівельними нормами, стандартами й правилами, крім винесення інженерних мереж, з повідомленням відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
2. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж замовник здійснює на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.
3. Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
4. Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж без реєстрації зазначеної декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється.
5. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт.
6. Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснюють відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня подання декларації.
7. За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт (надіслання повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті) отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру для виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не вимагається.
8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
9. Відмова в реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт видається замовнику в письмовому вигляді в строк, передбачений для реєстрації та видачі декларації.
10. Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт приймається в строк, передбачений для реєстрації декларації.
11. У разі, коли інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не видала зареєстровану декларацію про початок виконання підготовчих робіт або не відмовила в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання підготовчих робіт виникає на одинадцятий робочий день з дати, коли такі декларація мала бути зареєстрована, а рішення про відмову – прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
12. Замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю про випадки:
1) передачі права на будівництво об’єкта іншому замовникові;
2) зміну осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду або відповідальних виконавців робіт;
3) зміну генерального підрядника чи підрядника (у разі, коли підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників).
13. Продовження виконання підготовчих робіт без такого повідомлення забороняється.
14. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня надіслання повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої цієї статті або реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт або з дня набуття права на виконання підготовчих робіт відповідно до частини сьомої цієї статті письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта містобудування про початок виконання підготовчих робіт.
15. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання підготовчих робіт, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених у цій статті.".
 
Враховано редакційно у статті 35  Стаття 40. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту
 
384. 1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
 
   1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
 
385. 2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
 
   2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
 
386. 3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 
-269- Матчук В.Й.
В частині 3 статті 40 слово "після" замінити словом "до". Далі – за текстом.
 
Враховано   3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 
    -270- Осика С.Г.
Додати пункт 3 статті 40 законопроекту абзацом наступного змісту:
"Органи місцевого самоврядування не можуть вимагати сплати пайової участі замовником будівництва, в тому числі частково, до прийняття в експлуатацію об'єкта містобудування."
 
Відхилено    
387. 4. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
 
-271- Сандлер Д.М.
Пункт 4 статті 40 законопроекту доповнити абзацом наступного змісту:
"об’єктів промисловості, у разі, якщо необхідні для їх забезпечення елементи інженерно-транспортної інфраструктури належать замовнику або будуть створені за його кошти"
 
Відхилено   4. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
 
388. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
   1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
389. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 
   2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 
390. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 
   3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 
391. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських споруд площею до 300 квадратних метрів, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 
-272- Бевзенко В.Ф.
У частині четвертій статті 40 цифри: "300" замінити цифрами: "500"
 
Відхилено   4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 
392. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів;
 
-273- Поляченко В.А.
У абзаці шостому частини четвертої статті 40 законопроекту слова ", що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів" виключити.
 
Відхилено   5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
 
    -274- Сербін Ю.С.
У статті 40:
а) пункт 5 частини 4 викласти у наступній редакції:
"об’єктів комплексної забудови територій;";
б) доповнити частиною 11 такого змісту:
"11. Замовник, який набув право на земельну ділянку для містобудівних потреб за результатами проведення земельних торгів звільняється від пайової участі (внеску) замовника у створення і розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту".
 
Враховано частково    
    -275- Осика С.Г.
Абзац шостий пункту 4 статті 40 законопроекту викласти в наступній редакції:
"об'єктів комплексної забудови територій при наявності будівництва на цій території об'єктів соціальної інфраструктури".
 
Враховано    
393. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 
   7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 
394. об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.
 
-276- Корж П.П.
Частину 4 статті 40 доповнити абзацом дев’ятим наступного змісту:
"об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі тощо)".
 
Відхилено   8) об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.
 
    -277- Осика С.Г.
Додати пункт 4 статті 40 законопроекту абзацом 9 наступного змісту:
"об'єктів містобудування на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності замовника будівництва з відповідним цільовим призначенням".
Додати пункт 4 статті 40 законопроекту абзацом 10 наступного змісту:
"об'єктів містобудування у випадку будівництва згідно виграного замовником будівництва інвестиційного конкурсу."
 
Враховано частково    
395. 5. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 
   5. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 
396. У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.
 
   У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.
 
397. 6. Установлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
   6. Установлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
398. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
 
   Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
 
399. 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування — для нежитлових будівель та споруд;
 
   1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;
 
400. 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування — для житлових будинків.
 
   2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.
 
401. 7. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону.
 
   7. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону.
 
402. 8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.
 
   8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.
 
403. 9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
 
   9. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
 
404. Істотними умовами договору є:
 
   Істотними умовами договору є:
 
405. розмір пайової участі;
 
   1) розмір пайової участі;
 
406. строк (графік) оплати пайової участі;
 
   2) строк (графік) сплати пайової участі;
 
407. відповідальність сторін.
 
   3) відповідальність сторін.
 
408. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
   Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
 
409. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний строк сплати коштів не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
 
-278- Сандлер Д.М.
У пункті 9 статті 40 законопроекту речення "Граничний строк сплати коштів не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію" виключити.
 
Відхилено   Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.
 
410. 10. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.
 
-279- Осика С.Г.
Додати статтю 40 законопроекту пунктом 11 наступного змісту:
"Після набрання чинності цим -законом, сільські, селищні, міські ради, інші органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень про надання земельних ділянок в оренду, користування, власність чи використання згідно проведеного органом місцевого самоврядування інвестиційного конкурсу для спорудження об'єктів містобудування не можуть зобов'язувати замовників будівництва здійснювати відчуження активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), здійснювати надання послуг, передачу частини (відсотків) площ прийнятих в експлуатацію об'єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього закону".
 
Враховано редакційно у частині 7 цієї статті  10. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.
 
411. Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний контроль
 
-280- Кармазін Ю.А.
Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Знесення самочинно збудованих об’єктів
1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.
2. У разі, коли особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги припису, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об’єкта та компенсацію витрат, пов’язаних з таким знесенням.
3. За рішенням суду самочинно збудований об’єкт підлягає знесенню з наступною компенсацією витрат, пов’язаних зі знесенням об’єкта за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) таке самочинне будівництво.
4. Замовником робіт зі знесення зазначеного об’єкта є інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, за позовом якої було прийнято відповідне рішення суду.".
 
Враховано редакційно у статті 38  Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний контроль
 
412. 1. Державний архітектурно-будівельний контроль — сукупність заходів, спрямованих на дотримання державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
 
-281- Матчук В.Й.
В частині 1 статті 41 слова "виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" виключити.
 
Враховано   1. Державний архітектурно-будівельний контроль — сукупність заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт.
 
413. 2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-282- Матчук В.Й.
В частині 2 статті 41 після слів "архітектурно-будівельного контролю" включити слова "у формі планових та позапланових перевірок". Далі – за текстом.
Частини 2 та 3 статті 41 поміняти місцями.
 
Відхилено   2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -283- Даниленко В.А.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -284- Петьовка В.В.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -285- Василенко С.В.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -286- Бевз В.А.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -287- Олійник В.М.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -288- Грицак В.М.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -289- Ващук К.Т.
Частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
"2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а також органами, до повноважень яких належить здійснення нагляду (контролю) у визначеній сфері управління, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
414. 3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
 
-290- Матчук В.Й.
Доповнити статтю 41, після частини 3, новими частинами такого змісту:
"4. Право на проведення органом державного архітектурно-будівельного контролю планової перевірки суб'єкта господарювання (фізичної або юридичної особи) надається лише у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення (рекомендованим листом) із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.
Позапланова перевірка може здійснюватися за виняткових обставин лише на підставі рішення суду.
Орган державного архітектурно-будівельного контролю, який ініціює проведення позапланової перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки, дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які свідчать про обставини, що зумовили необхідність для проведення такої перевірки, інформацію про попередні перевірки щодо суб'єкта господарювання за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарювання. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.
5.Посадові особи органу державного архітектурно-будівельного контролю вправі приступити до проведення планової або позапланової перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання суб'єкту господарювання під розписку направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного архітектурно-будівельного контролю, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата почтку та тривалість перевірки, посади та прізвища посадових осіб, які проводитимуть перевірку.
Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного архітектурно-будівельного контролю, скріпленого печаткою.
Проведення перевірок органами державного архітектурно-будівельного контролю не повинно порушувати нормального режиму роботи суб’єктів господарювання."
 
Відхилено   3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
 
415. 4. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право:
 
-291- Матчук В.Й.
В частині 4 статті 41 після слів "архітектурно-будівельного контролю" включити слова "під час перевірки"
 
Враховано   4. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю під час перевірки мають право:
 
416. 1) безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів, виробництва та виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 
-292- Матчук В.Й.
В пункті 1) частини 4 статті 41 слова "виробництва та виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" виключити.
 
Враховано   1) безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів;
 
417. 2) складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону;
 
   2) складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону;
 
418. 3) видавати обов’язкові для виконання приписи стосовно:
 
   3) видавати обов’язкові для виконання приписи стосовно:
 
419. а) усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил;
 
   а) усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил;
 
420. б) надання інформації і документів, необхідних для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
 
-293- Матчук В.Й.
Підпункт б) пункту 3) частини 4 статті 41 виключити
 
Враховано      
421. в) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які виконуються з порушенням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил, рішень, технічних умов, без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;
 
-294- Матчук В.Й.
В підпункті в) пункту 3) частини 4 статті 41 слова "з порушенням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил, рішень, технічних умов" виключити.
 
Враховано   б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;
 
422. г) зупинення виробництва, виготовлення і застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, технічним умовам;
 
-295- Матчук В.Й.
Підпункти г)-д) пункту 3) частини 4 статті 41 виключити.
 
Враховано      
423. ґ) заборони експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
 
      
424. д) зупинення надання послуг з водо-, тепло-, газо-, електропостачання на об’єкти, не прийняті в експлуатацію;
 
-296- Поляченко В.А.
Підпункт д) пункту 3 частини четвертої статті 41 виключити.
 
Враховано      
    -297- Смітюх Г.Є.
Виключити підпункт д) у статті 41, частини 4, пункту 3).
 
Враховано    
425. 4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, виробництва та виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
 
-298- Матчук В.Й.
В пункті 4) частини 4 статті 41 слова "виробництва та виготовлення будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" вилучити.
 
Враховано   4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
 
426. 5) здійснювати контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури;
 
-299- Лисов І.В.
У пункті 5 частини четвертої статті 41 слова "об’єктів архітектури" замінити словами "об’єктів містобудування та архітектури"
 
Враховано   5) здійснювати контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів містобудування та архітектури;
 
427. 6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних та проектних установ;
 
   6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних та проектних установ;
 
428. 7) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;
 
-300- Матчук В.Й.
В пункті 7) частини 4 статті 41:
слова "інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань" замінити словами "фізичних осіб, інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Забороняється витребовувати інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не пов’язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю".
 
Враховано   7) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
Забороняється витребовувати інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не пов’язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю;
 
429. 8) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 
-301- Матчук В.Й.
Доповнити частину 4 статті 41, після пункту 8) новим пунктом в такій редакції:
"9) забороняти, за вмотивованим письмовим рішенням керівника інспекції чи його заступника, експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію".
 
Враховано   8) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
 
430. 9) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.
 
   10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.
 
431. 5. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законодавством, а також з органами внутрішніх справ, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.
 
   5. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами внутрішніх справ, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.
 
432. 6. Посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:
 
-302- Матчук В.Й.
Частину 6 статті 41 виключити.
 
Враховано      
433. безоплатно надавати на запити посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю необхідні для виконання покладених на них завдань інформацію, документи та матеріали;
 
      
434. сприяти посадовим особам інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у виконанні покладених на них завдань і функцій.
 
      
435. 7. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю забезпечуються спеціальною технікою, обладнанням, форменим одягом, засобами зв’язку та індивідуального захисту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-303- Матчук В.Й.
Частину 7 статті 41 викласти у такій редакції:
"Забезпечення діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх працівників необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   6. Забезпечення діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх працівників необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
436. 8. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю підлягають обов’язковому державному страхуванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-304- Сербін Ю.С.
Статтю 41 доповнити частиною 9 такого змісту:
«9. Постанови інспекцій державного архітектурно - будівельного контролю можуть бути оскаржені у центральному органі виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури або у судовому порядку».
 
Враховано   7. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю підлягають обов’язковому державному страхуванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8. Постанови інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури або до суду.
9. У разі заподіяння шкоди, завдання збитків внаслідок порушення працівниками органу державного архітектурно-будівельного контролю вимог, встановлених цим та іншими законами, а також вимог щодо перевірок, суб’єкт господарювання може звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
10. Суб’єкт господарювання має право звернутися до суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю.
Стаття 42. Реєстрація прийнятих в експлуатацію об’єктів
1. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат готовності об’єкта до експлуатації є підставою для реєстрації об’єкта в Бюро технічної інвентаризації за місцезнаходженням об’єкта.
2. Замовник подає до відповідного Бюро технічної інвентаризації декларацію про реєстрацію об’єкта за умови наявності у нього документів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Форма декларації про реєстрацію об’єкта, умови та порядок її подання визначаються Кабінетом Міністрів України.
3. Бюро технічної інвентаризації здійснює реєстрацію декларації протягом семи робочих днів. Реєстрація декларації здійснюється на безоплатній основі.
4. Бюро технічної інвентаризації відмовляє у реєстрації декларації у разі, якщо вона подана з порушенням порядку та умов її подання, не заповнена (повністю або частково) або заповнена неправильно.
Відмова у реєстрації декларації надається замовнику в письмовому вигляді у строк, передбачений для її реєстрації.
 
    -305- Матчук В.Й.
Доповнити статтю 41 новими частинами такого змісту:
"У разі заподіяння шкоди, завдання збитків внаслідок порушення працівниками органу державного архітектурно-будівельного контролю вимог, встановлених цим та іншими законами України, а також вимог щодо перевірок, суб’єкт господарювання може звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Суб’єкт господарювання має право звернутися до суду щодо оскарження рішень. Дій, бездіяльності посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю".
 
Враховано    
    -306- Сербін Ю.С.
Виходячи з того, що у пункті 6 частини 5 статті 26 цілком логічно включено до етапів проектування та будівництва об'єктів містобудування реєстрацію права власності на об'єкт містобудування, у Законі слід прописати статтю 42 про таку реєстрацію після прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, виклавши її у наступній редакції:.
"Стаття 42. Реєстрація прийнятих в експлуатацію об’єктів
1. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат готовності об’єкта до експлуатації є підставою для реєстрації об’єкта в Бюро технічної інвентаризації за місцем розміщення об’єкта.
2. Замовник подає до відповідного Бюро технічної інвентаризації декларації про реєстрацію об’єкта за умови наявності у нього документів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Форма декларації про реєстрацію об’єкта, умови та порядок її подання визначаються Кабінетом Міністрів України.
3. Бюро технічної інвентаризації здійснює реєстрацію декларації протягом семи робочих днів. Реєстрація декларації здійснюється на безоплатній основі.
4. Бюро технічної інвентаризації відмовляє у реєстрації декларації у разі, якщо вона подана з порушенням порядку та умов її подання, не заповнена (повністю або частково) або заповнена невірно.
Відмова у реєстрації декларації надається замовнику в письмовому вигляді у строк, передбачений для її реєстрації".
 
Враховано    
    -307- Кармазін Ю.А.
Статтю 42 викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до І–ІІІ категорії складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до ІV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
3. Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховою компанією.
4. За умови гарантування страховою компанією відповідності об’єкта проектній документації на будівництво, державним будівельним нормам, стандартам і правилам прийняття об’єкта в експлуатацію може бути здійснено без подання акта готовності об’єкта до експлуатації.
5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в разі необхідності під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.
6. Неподання таких висновків у визначений інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.
7. Прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) декларації про готовність об’єкта до експлуатації, видачу (відмову у видачі) сертифіката здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання відповідних документів.
8. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.
9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, якщо така декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог.
10. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у видачі сертифіката з таких підстав:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.
11. Відмова в реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі сертифіката надається замовнику в письмовому вигляді в строк, передбачений для реєстрації декларації або видачі сертифіката.
12. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в разі необхідності під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.
13. Неподання таких висновків у визначений інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.
14. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку, забороняється.
15. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
16. Підключення закінченого будівництвом об’єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їхню експлуатацію.
17. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність об’єкта до експлуатації, та за експлуатацію об’єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.
18. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта письмово поінформувати про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта містобудування.".
 
Враховано редакційно у статті 39   
    -308- Кармазін Ю.А.
Статтю 43 викласти в такій редакції:
"Стаття 43. Пайова участь (внесок) замовника в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту
1. Порядок залучення, розрахунку розміру й використання коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
3. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає в перерахуванні замовником після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення й розвитку зазначеної інфраструктури.
4. До пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники в разі будівництва:
об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;
будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських споруд площею до 300 квадратних метрів, розташованих на відповідних земельних ділянках;
об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів;
об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за кошти інвесторів.
5. Величина пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту визначається в договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі в розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
6. У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.
7. Установлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.
8. Граничний розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування – для нежитлових будівель та споруд;
4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування – для житлових будинків.
9. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їхньго викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону.
10. Розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.
11. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше, ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
12. Істотними умовами договору є:
розмір пайової участі (внеску);
строк (графік) оплати пайової участі (внеску);
відповідальність сторін.
13. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.
14. Кошти пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний строк сплати коштів не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
15. Кошти, отримані, як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.".
 
Враховано редакційно у статті 40   
    -309- Кармазін Ю.А.
Статтю 44 викласти в такій редакції:
"Стаття 44. Державний архітектурно-будівельний контроль
1. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано редакційно у статті 41   
437. Розділ V
 
   Розділ V
 
438. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-310- Лисов І.В.
Назву Розділу V викласти у такій редакції:
"Прикінцеві положення"
 
Враховано   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    -311- Кармазін Ю.А.
Розділ V викласти в такій редакції:
"V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250 із наступними змінами).".
 
Враховано частково    
    -312- Осика С.Г.
Перехідні положення законопроекту додати пунктом першим такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів:
"Якщо договором про пайову участь, який укладений до набрання чинності цим Законом, передбачена сплата пайової участі замовником будівництва (повністю або частково) до прийняття в експлуатацію об'єкта містобудування, такий договір вважається недійсним в частині строків сплати пайової участі з моменту набрання чинності цим законом та підлягає повторному укладанню з відповідним органом місцевого самоврядування з урахуванням вимог цього закону щодо строків сплати пайової участі та раніше сплачених сум пайової участі."
Перехідні положення законопроекту додати пунктом другим такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів:
"Будь-які рішення сільських, селищних, міських рад, інших органів місцевого самоврядування про надання замовником будівництва будь-яких послуг, передачі активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачі частини (відсотків) площ прийнятих в експлуатацію об'єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього закону, які прийняті до набрання чинності цим законом, є недійсними з моменту набрання чинності цим законом."
 
Враховано редакційно у пункті 5   
439. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
 
-313- Лисов І.В.
Пункт 1 Розділу V викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
 
    -314- Яворівський В.О.
Частину 1 Перехідних положень викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:".
 
Відхилено    
    -315- Чорноволенко О.В.
Викласти пункт 1 розділу V законопроекту у такій редакції "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року".
 
Відхилено    
440. частини третьої статті 24, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року;
 
-316- Лисов І.В.
Абзац другий пункту 1 Розділу V після слова "третьої" доповнити словами "та четвертої"
 
Враховано   1) частин третьої та четвертої статті 24, які набирають чинності з 1 січня 2012 року;
 
441. частин третьої — п’ятої статті 31, підпункту 4, абзаців п’ятого — одинадцятого підпункту 5, абзаців другого — четвертого та дев’ятого — одинадцятого підпункту 8, абзаців другого — четвертого і восьмого підпункту 9, підпунктів 10, 12, 13, 20, абзаців другого — п’ятого підпункту 21, підпунктів 24, 25, 26 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня набрання чинності цим Законом;
 
   2) частин другої — п’ятої статті 31, підпункту 2, абзаців п’ятого — одинадцятого підпункту 3, абзаців шостого — дев’ятого та п’ятнадцятого — сімнадцятого підпункту 5, абзаців другого — четвертого і восьмого підпункту 6, підпунктів 7 – 9, 13, абзаців другого — п’ятого підпункту 14, підпунктів 18 – 20 пункту 6 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом;
 
442. абзаців тридцять восьмого — сорок першого підпункту 1 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
-317- Лисов І.В.
Абзац четвертий пункту 1 Розділу V розпочати словами "частини третьої, абзацу сьомого частини дев’ятої статті 40".
 
Враховано   3) частини третьої, абзацу сьомого частини дев’ятої статті 40, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
443. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-318- Лисов І.В.
Розділ V доповнити пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими цетральними органами виконавчої влади їх нормативно-праввоих актів у відповідність із цим Законом;
3) внести проект Закону України щодо скорочення до 60 днів терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб."
 
Враховано   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
3) внести до Верховної Ради України проект закону щодо скорочення до 60 днів терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.
 
444. 3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250 із наступними змінами).
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250 із наступними змінами).
5. Якщо договором про пайову участь, який укладений до набрання чинності цим Законом, передбачена сплата пайової участі замовником будівництва (повністю або частково) в обсягах інших, ніж визначено цим Законом, такий договір підлягає приведенню у відповідність із цим Законом.
Будь-які рішення органів місцевого самоврядування про надання замовником будівництва будь-яких послуг, передачу активів у будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини (відсотків) площ прийнятих в експлуатацію об'єктів містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Закону, прийняті до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом.
 
445. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-319- Кармазін Ю.А.
Назву пункту 4 розділу перехідних положень викласти в такій редакції:
"4. У Законі України "Про страхування":
 
Відхилено   6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
446. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-320- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 4 розділу перехідних положень викласти в такій редакції:
" 1) частину першу статті 7 доповнити пунктами 44 та 45 такого змісту:
"44) страхування професійної відповідальності архітекторів, проектувальників та будівельників, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам у період реалізації проекту будівництва;
45) страхування цивільно-правової відповідальності забудовника за шкоду, яку може бути заподіяно майну або життю і здоров’ю третіх осіб під час будівництва та експлуатації об‘єкту будівництва."."
 
Відхилено      
    -321- Чорноволенко О.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано    
    -322- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 4 розділу перехідних положень викласти в такій редакції:
"2) статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Страховики, які мають ліцензію на проведення цивільно-правової відповідальності забудовника за шкоду, яку може бути заподіяно майну або життю і здоров‘ю третіх осіб під час будівництва та експлуатації об‘єкту будівництва, та ліцензію на страхування професійної відповідальності архітекторів, проектувальників та будівельників, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам у період реалізації проекту будівництва, зобов'язані утворити об‘єднання страховиків будівельний страховий пул, який є юридичною особою та утримується за рахунок коштів страховиків. Положення про об‘єднання страховиків будівельний страховий пул затверджується уповноваженим органом.".
 
Відхилено    
447. статтю 79-1 виключити;
 
-323- Заєць І.О.
Костенко Ю.І.
До підпункту 1 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення):
до статті 79-1:
поновити статтю 79-1 в редакції чинного Кодексу, а саме у такій редакції:
"Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд
Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено підпункт 1 пункту 4 виключено     
    -324- Єфремов О.С.
Статтю 79-1 залишити у чинній редакції
 
Враховано    
448. статті 96, 96-1 і 97 викласти у такій редакції:
 
      
449. "Стаття 96. Порушення вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва
 
-325- Заєць І.О.
Костенко Ю.І.
До підпункту 1 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення):
до статті 96:
у назві статті після слів "під час" додати слова "проектування і";
у частині першій даної статті після слів "під час" додати слово "проектування";
після частини другої додати нову частину такого змісту: "проектування об’єктів і споруд з порушенням затвердженої в установленому порядку містобудівної документації
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в десятій частині даної статті цифру "200" замінити на цифру "400 (включно)";
після частини десятої додати нову частину такого змісту: "Експлуатація індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею понад 400 квадратних метрів, не прийнятих в експлуатацію
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено підпункт 1 пункту 4 виключено     
450. Порушення вимог державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів чи споруд —
 
      
451. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
452. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
 
      
453. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
454. Порушення встановлених законодавством строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури —
 
      
455. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
456. Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт —
 
      
457. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
458. Виконання будівельних робіт з будівництва автомобільних доріг, інженерних мереж, об’єктів промислового призначення, транспортної інфраструктури без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт —
 
      
459. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
460. Виконання будівельних робіт з будівництва об’єктів без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт:
 
      
461. на об’єктах І категорії складності —
 
      
462. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
463. на об’єктах ІІ категорії складності —
 
      
464. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
465. на об’єктах ІІІ категорії складності —
 
      
466. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
467. Виконання будівельних робіт на об’єктах містобудування без дозволу на їх виконання:
 
      
468. на об’єктах ІV категорії складності —
 
      
469. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
470. на об’єктах V категорії складності —
 
      
471. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
472. Експлуатація або використання об’єктів містобудування, які не прийняті в експлуатацію (крім об`єктів, визначених частинами дев’ятою — десятою цієї статті):
 
      
473. об’єктів І категорії складності —
 
      
474. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
475. об’єктів ІІ категорії складності —
 
      
476. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
477. об’єктів ІІІ категорії складності —
 
      
478. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
479. об’єктів ІV категорії складності —
 
      
480. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
481. об’єктів V категорії складності —
 
      
482. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
483. Експлуатація індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 100 квадратних метрів- включно, а також господарських будівель, не прийнятих в експлуатацію, —
 
-326- Смітюх Г.Є.
До підпункту 1 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення):
у статті 96:
слова "до 100 квадратних метрів- включно" замінити словами "до 300 квадратних метрів- включно";
у наступному абзаці слова "від ста до ста п’ятдесяти" замінити словами "від десяти до п’ятдесяти;
у наступному абзаці слова "від 100 до 200 квадратних метрів- включно" замінити словами "від 300 і більше квадратних метрів, а також господарських будівель";
у наступному абзаці слова "від двохсот до двохсот п’ятдесяти" замінити словами " від пятидесяти до ста".
 
Відхилено підпункт 1 пункту 4 виключено     
484. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
485. Експлуатація індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею від 100 до 200 квадратних метрів- включно, не прийнятих в експлуатацію, —
 
      
486. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
487. Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно з вимогами законодавства, —
 
      
488. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
489. Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно з вимогами законодавства, —
 
      
490. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
491. Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
 
      
492. Порушення строків надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обґрунтованої відмови щодо їх надання, подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, —
 
      
493. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-327- Смітюх Г.Є.
До підпункту 1 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення):
у статті 96-1:
абзац 2та абзац 4 доповнити словами "та накладання штрафу на організацію, яка здійснює експертизу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян";
в абзаці 10 слова "п’яти тисяч" замінити словами "однієї тисячі";
в абзаці 12 слова "однієї тисячі" замінити словами "двохсот".
 
Відхилено підпункт 1 пункту 4 виключено     
494. Порушення строків реєстрації (відмови в реєстрації) декларації про початок виконання підготовчих робіт та декларації про початок виконання будівельних робіт, видачі (відмови у видачі) дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації та видачі сертифіката, вимагання під час реєстрації таких декларацій та видачі (відмови у видачі) дозволів і сертифікатів документів, не передбачених законодавством, —
 
      
495. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
496. Здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил —
 
      
497. тягне за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора) у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
498. Здійснення технічного нагляду з порушенням законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і
 
      
499. правил —
 
      
500. тягне за собою накладення штрафу на особу, що здійснює технічний нагляд, у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
501. Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті містобудування, розробленої з порушенням вимог вихідних даних на проектування, державних будівельних норм, стандартів і правил, —
 
      
502. тягне за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (головного інженера проекту), сертифікованого експерта у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
503. Ведення виконавчої документації з порушенням державних будівельних норм, стандартів і правил —
 
      
504. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
505. Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов’язковій сертифікації, але не пройшли її, —
 
      
506. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
507. Виготовлення будівельних матеріалів, виробів та конструкцій з порушенням вимог державних норм, стандартів (регламентних технічних умов), технічних умов під час виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій —
 
      
508. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
509. Виробництво та виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов’язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх, —
 
      
510. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
511. Виробництво та виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів (регламентних технічних умов) або технічним умовам, —
 
      
512. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі семи тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
513. Дії, передбачені частинами першою — десятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —
 
      
514. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у подвійному розмірі, визначеному у цій статті.
 
      
515. Стаття 97. Самочинне будівництво
 
      
516. Самочинне будівництво об’єктів загальною площею до 200 квадратних метрів, інженерних споруд заввишки або протяжністю до 30 метрів, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації —
 
-328- Смітюх Г.Є.
В підпункті 1) пункту 4 Розділу V "Перехідні положення" законопроекту (частина перша статті 97 "Самочинне будівництво") після слів "будинків або споруд" включити слова " (крім зовнішнього утеплення)".
 
Відхилено підпункт 1 пункту 4 виключено     
517. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
518. Самочинне будівництво інших об’єктів та інженерних споруд, крім тих, що зазначені у частині першій цієї статті, —
 
      
519. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
      
520. доповнити Кодекс статтею 188-37 такого змісту:
 
      
521. "Стаття 188-37. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб
 
      
522. Державної архітектурно-будівельної інспекції або її територіальних органів
 
      
523. Невиконання приписів посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції або її територіальних органів —
 
      
524. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
525. Недопущення посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів на об’єкти містобудування —
 
      
526. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
      
527. у статті 242-1:
 
      
528. у частині першій цифри "78-1 — 79-1" замінити цифрами і словом
 
      
529. "78-1 і 79";
 
      
530. у пункті першому частини другої цифри "78-1—79-1" замінити цифрами і словом "78-1 і 79";
 
      
531. частину першу статті 244-6 викласти у такій редакції:
 
      
532. "Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1, 97, 188-37).";
 
      
533. 2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
-329- Лисов І.В.
Підпункт 2 пункту 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
534. доповнити Кодекс статтею 12-1 такого змісту:
 
-330- Чорноволенко О.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
535. "Стаття 12-1. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі земельних відносин
 
-331- Бевзенко В.Ф.
Статтю 12-1, якою пропонується доповнити Земельний кодекс України, виключити.
 
Враховано      
    -332- Ткач Р.В.
У пункті 2 частини 4 Розділу V "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" (внесення змін до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., №3-4, ст.27) статтю 12-і виключити.
 
Враховано    
536. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі земельних відносин на території відповідних сіл, селищ, міст належить:
 
      
537. а) розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності для містобудівних потреб, зокрема в разі їх безоплатної передачі громадянам, продажу ділянок або прав на них, надання їх в користування, в оренду, юридичним особам та громадянам, поновлення або продовження строку дії договорів оренди земельних ділянок для містобудівних потреб;
 
      
538. б) затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб у випадках, коли розроблення таких проектів вимагається законом, або технічної документації із землеустрою, технічних паспортів земельних ділянок, необхідних для їх продажу на земельних торгах для містобудівних потреб;
 
      
539. в) вилучення в установленому цим Кодексом порядку земельних ділянок для містобудівних потреб;
 
      
540. г) організація в установленому законом порядку земельних торгів щодо земельних ділянок та прав на них для містобудівних потреб. ";
 
      
541. частину другу статті 92 доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
      
542. "г) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.";
 
      
543. у статті 118:
 
-333- Чорноволенко О.В.
Абзац 4 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
544. частину шосту викласти у такій редакції:
 
-334- Бевзенко В.Ф.
зміни до частини шостої статті 118 виключити.
 
Враховано      
    -335- Ткач Р.В.
У статті 118 Земельного кодексу:
Пункт 6 залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
545. "6. Громадяни, заінтересовані в одержанні у межах норм безоплатної приватизації у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для:
 
      
546. ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки;
 
      
547. будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) ради за місцезнаходженням земельної ділянки.
 
      
548. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).";
 
      
549. у частині сьомій:
 
      
550. у першому реченні абзацу першого слова "розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" замінити словами "з питань, зазначених в абзаці другому частини шостої цієї статті, або виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) ради, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація з питань, зазначених в абзаці третьому частини шостої цієї статті, розглядає клопотання у тижневий строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі відсутності детального плану території або зонінгу)";
 
-336- Ткач Р.В.
У статті 118 Земельного кодексу:
В абзаці 1 пункту 7 слова "...з питань, зазначених в абзаці другому частини шостої цієї статті, або виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) ради, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація з питань, зазначених в абзаці третьому частини шостої цієї статті, " виключити.
 
Відхилено Підпункт вилучено     
551. абзац другий після слів "що обумовлюються угодою сторін" доповнити словами ", але не можуть бути довшими ніж один місяць";
 
      
552. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
553. "У разі затвердження детального плану території або зонінгу відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" проект землеустрою не розробляється. Безоплатна передача земельної ділянки у такому разі здійснюється на підставі наявної містобудівної та землевпорядної документації.";
 
-337- Ткач Р.В.
У статті 118 Земельного кодексу:
Редакцію нового абзацу частини сьомої статті 118, яким пропонується доповнити статтю 118 Земельного кодексу України, викласти у такій редакції: "Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не розробляється у разі передачі у власність земельної ділянки державної та комунальної власності, сформованої за проектом землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів.".
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -338- Бевзенко В.Ф.
Редакцію нового абзацу частини сьомої статті 118, яким пропонується доповнити статтю 118 Земельного кодексу України, викласти у такій редакції:
"Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не розробляється у разі передачі у власність земельної ділянки державної та комунальної власності, сформованої за проектом землеустрою щодо впорядкування території."
 
Відхилено Підпункт вилучено   
554. частини восьму — одинадцяту замінити частинами такого змісту:
 
-339- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 4 Розділу V:
1)зміни до частини восьмої - одинадцятої статті 118 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
"частини дев'яту — одинадцяту замінити частинами такого змісту: "9. Сільська, селищна, міська рада у двотижневий строк, районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у тижневий строк з дня надходження погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або закінчення строку, визначеного абзацом другим частини восьмої цієї статті, — у разі, коли висновок Комісією не надано, а в разі потреби у проведенні обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.
10.Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконавчого органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність, залишення клопотання без розгляду або порушення строків розгляду, визначених у цій статті, можуть бути оскаржені до суду.
Суд повинен зобов'язати відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган місцевого самоврядування передати земельну ділянку у власність громадянина в разі дотримання вимог, визначених частинами шостою і восьмою цієї статті, та відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки нормативно-правовим актам та документації із землеустрою, зазначеним у частині сьомій цієї статті."
 
Відхилено підпункт вилучено     
555. "8. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою (далі — Комісія), у спосіб, що забезпечує документальне підтвердження дати його надходження до Комісії.
 
      
556. Комісія протягом двох тижнів з дня надходження проекту землеустрою надає відповідному органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування чи його виконавчому органу свій висновок щодо погодження проекту або відмови в його погодженні. У разі відмови в погодженні проект повертається заявнику в зазначений у цій частині строк.
 
-340- Бевзенко В.Ф.
У абзаці другому частини восьмої статті 118:
- слова: "чи його виконавчому органу" виключити,
- речення друге після слів: "в зазначений у цій частині строк" доповнити словами: "із зазначенням підстав такої відмови (з посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -341- Ткач Р.В.
У статті 118 Земельного кодексу:
У абзаці другому частини восьмої слова: "чи його виконавчому органу" виключити. Речення друге після слів: "в зазначений у цій частині строк" доповнити словами: "із зазначенням підстав такої відмови (з посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів)".
 
Відхилено підпункт вилучено   
557. Підставою для відмови в погодженні проекту може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
      
558. У разі коли протягом зазначеного в абзаці другому цієї частини строку Комісія не надала свій висновок щодо погодження проекту землеустрою або про відмову в його погодженні, проект землеустрою вважається таким, що погоджений Комісією.
 
-342- Бевзенко В.Ф.
Абзац четвертий частини восьмої статті 118 виключити, оскільки вводити положення щодо застосування принципу мовчазної згоди можна лише з одночасним встановленням відповідальності органу, бездіяльність якого стала підставою для погодження проектної документації, яка не відповідає вимогам закону
 
Враховано      
559. Якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із законом підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для проведення такої експертизи.
 
      
560. 9. Сільська, селищна, міська рада у двотижневий строк, районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у тижневий строк з дня надходження погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або закінчення строку, визначеного абзацом другим частини восьмої цієї статті, — у разі, коли висновок Комісією не надано, а в разі потреби у проведенні обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.
 
-343- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини дев'ятої статті 118 виключити
 
Враховано      
    -344- Ткач Р.В.
У статті 118 Земельного кодексу:
У пункті 9 слова ", виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Відхилено Підпункт вилучено   
561. 10. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконавчого органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність, залишення клопотання без розгляду або порушення строків розгляду, визначених у цій статті, можуть бути оскаржені до суду.
 
      
562. Суд повинен зобов’язати відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган місцевого самоврядування передати земельну ділянку у власність громадянина в разі дотримання вимог, визначених частинами шостою і восьмою цієї статті, та відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки нормативно-правовим актам та документації із землеустрою, зазначеним у частині сьомій цієї статті.";
 
      
563. статті 123 і 124 викласти в такій редакції:
 
-345- Чорноволенко О.В.
Абзац 5 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
    -346- Бевзенко В.Ф.
У підпункті 2 пункту 4 розділу V статтю 123 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів .
Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі.
зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону;
формування нових земельних ділянок з метою надання їх у користування.
Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
2. Особа, заінтересована в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою.
У клопотанні зазначаються орієнтовні розміри земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розміри земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
3. Орган, уповноважений здійснювати розпорядження земельною ділянкою, в межах своїх повноважень, у тижневий строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.
Підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів у складі зонінгу, проектів землеустрою щодо впорядкування території у складі детальних планів території, затверджених у встановленому законом порядку.
У разі надходження двох і більше клопотань про надання у користування земельної ділянки у порядку її відведення, така земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, крім випадку, якщо ця земельна ділянка визначена сільською, селищною, міською радою у переліку таких земельних ділянок, які підлягають наданню для будівництва соціального житла, проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільних потреб.
Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем відповідних робіт згідно з типовим договором. Типовий договір і строки розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з питань погодження документації із землеустрою у спосіб, що забезпечує документальне підтвердження дати його надходження до Комісії або поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.
Комісія протягом двох тижнів з дня надходження проекту землеустрою надає відповідному органу виконавчої влади, сільській, селищній, міській раді чи її виконавчому органу, що надав дозвіл на розроблення такого проекту, свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні. У разі відмови у погодженні проекту він повертається заявнику в зазначений у цій частині строк.
Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
У разі коли протягом зазначеного в абзаці другому цієї частини строку Комісія не надала свій висновок щодо погодження проекту землеустрою або про відмову в його погодженні проект землеустрою вважається, таким, що погоджений Комісією.
Якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для проведення такої експертизи.
5. У разі коли місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не підлягає.
6. Відповідний орган у двотижневий строк з дня надходження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого Комісією у встановленому цим Кодексом випадках та порядку, чи не погодженого Комісією, у разі закінчення строку, визначеного абзацом другим частини четвертої цієї статті, та позитивного висновку обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації, у разі обов’язковості її проведення згідно із законом, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у користування чи відмову у такому наданні з обґрунтуванням причин відмови.
7. Якщо земельна ділянка надається у користування Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в двотижневий строк подають зазначений проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
8. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в двотижневий строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
9. За рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
визначення категорії земельної ділянки,
вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі якщо таке вилучення передбачено проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки);
надання земельної ділянки особі у користування з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання, передбачених проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у тому числі (у разі наявності) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджено Комісією відповідно до частини четвертої цієї статті та за наявності позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації по даному проекту, у разі її обов’язковості проведення, відповідний орган виконавчої влади, сільська, селищна, міська рада чи її виконавчий орган не має права відмовити у наданні земельної ділянки у користування.
11. Відмова відповідного органу виконавчої влади, сільської, селищної, міської ради чи її виконавчого органу, районної чи обласної ради, у наданні земельної ділянки у користування, залишення клопотання без розгляду або порушення строків розгляду, визначених у цій статті, можуть бути оскаржені до суду.
Суд зобов’язує відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування надати земельну ділянку у користування в разі дотримання вимог, визначених цією статтею та відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки нормативно-правовим актам та документації із землеустрою, зазначеним в абзаці другому частини третьої цієї статті.".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -347- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 4 Розділу V:
статтю 123 Земельного кодексу викласти в такій редакції: "Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування для цілей, не пов'язаних з містобудуванням, здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, а для містобудівних потреб — на підставі рішень виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону;
надання у користування земельних ділянок, межі яких не встановлені у натурі (на місцевості), у разі відсутності детального плану території чи зонінгу.
Надання у користування земельної ділянки для містобудівних потреб, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення або у разі наявності детального плану території чи зонінгу, до складу якого включено відповідну документацію із землеустрою, здійснюється на підставі наявної документації із землеустрою, якою встановлено в натурі (на місцевості) межі та цільове призначення земельної ділянки, без розроблення проекту землеустрою щодо її відведення. У такому разі відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради приймає рішення про надання земельної ділянки у користування у тижневий строк з дня подання зазначеної документації із землеустрою.
2. Особа, заінтересована в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розроблення до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, а з питань відведення земельної ділянки для містобудівних потреб — до виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) ради, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації.
У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
3. Відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або виконавчий орган сільської, селищної, міської ради в межах його повноважень у тижневий строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, розроблених відповідно до них детальних планів територій та зонінгу, до складу яких включено відповідну документацію із землеустрою, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Забороняється відмова у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування чи виконавчим органом сільської, селищної, міської ради згідно із статтею 151 цього Кодексу.
Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем відповідних робіт згідно з типовим договором. Типовий договір і строки розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.
Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні. У разі відмови у погодженні проекту він повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
Підставою відмови у погодженні проекту може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи відповідно до закону.
5. У разі коли місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не підлягає.
6. Відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у двотижневий строк з дня надходження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або закінчення строку, визначеного абзацом другим частини четвертої цієї статті, — у разі, коли висновок Комісією не надано, а в разі потреби у проведені обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.
7. Якщо земельна ділянка надається у користування Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в двотижневий строк
подають зазначений проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
8. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в двотижневий строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
9. За рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі коли його розроблення є необхідним відповідно до цієї статті);
вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі потреби);
надання земельної ділянки особі у користування з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у разі потреби) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
10. У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджено Комісією відповідно до частини четвертої цієї статті, відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради не має права відмовити у наданні земельної ділянки у користування.
11. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у наданні земельної ділянки у користування, залишення клопотання без розгляду або порушення строків розгляду, визначених у цій статті, можуть бути оскаржені до суду.
Суд зобов'язує відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради надати земельну ділянку у користування в разі дотримання вимог, визначених цією статтею, та відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки нормативно-правовим актам та документації із землеустрою, зазначеним в абзаці першому частини третьої цієї статті.
12. У разі коли рішення про надання або про відмову у наданні земельної ділянки в користування для містобудівних потреб не прийнято протягом строку, зазначеного в частинах першій і третій цієї статті, заявник має право звернутися до відповідної місцевої державної адміністрації з клопотанням про надання земельної ділянки в користування в порядку, визначеному цим Кодексом.
У разі неприйняття відповідною місцевою державною адміністрацією рішення про надання або відмову у наданні земельної ділянки для містобудівних потреб заявник має право звернутися до
місцевої державної адміністрації вищого рівня для прийняття нею рішення у визначений строк.
У такому разі надання (продаж) земельної ділянки державної власності здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу щодо надання (продажу) земельних ділянок або прав на них для містобудівних потреб. Кошти, отримані від продажу земельної ділянки чи прав на неї, перераховуються місцевою державною адміністрацією до державного бюджету."
 
Відхилено підпункт вилучено   
564. "Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування
 
      
565. 1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування для цілей, не пов’язаних з містобудуванням, здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, а для містобудівних потреб — на підставі рішень виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
-348- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
У абзаці 1 пункту 1 слова "для цілей, не пов'язаних з містобудуванням", ", а для містобудівних потреб — на підставі рішень виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій" виключити.
 
Відхилено Підпункт вилучено     
566. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
-349- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
Зміни до абзацу другого частини першої статті 123 Земельного кодексу України викласти таким чином:
"Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону (крім випадків, коли можливість використання земельної ділянки за певним цільовим призначенням встановлена містобудівною документацією);
надання у користування земельних ділянок, межі яких не встановлені у натурі (на місцевості) без зміни їх цільового призначення,
передачі у користування земельної ділянки державної та комунальної власності, сформованої за проектом землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів,".
 
Відхилено Підпункт вилучено     
567. зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону;
 
      
568. надання у користування земельних ділянок, межі яких не встановлені у натурі (на місцевості), у разі відсутності детального плану території чи зонінгу.
 
      
569. Надання у користування земельної ділянки для містобудівних потреб, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення або у разі наявності детального плану території чи зонінгу, до складу якого включено відповідну документацію із землеустрою, здійснюється на підставі наявної документації із землеустрою, якою встановлено в натурі (на місцевості) межі та цільове призначення земельної ділянки, без розроблення проекту землеустрою щодо її відведення. У такому разі відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради приймає рішення про надання земельної ділянки у користування у тижневий строк з дня подання зазначеної документації із землеустрою.
 
-350- Ткач Р.В.
Зміни до абзацу третього частини першої статті 123 Земельного кодексу
України виключити.
 
Враховано      
570. 2. Особа, заінтересована в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розроблення до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, а з питань відведення земельної ділянки для містобудівних потреб — до виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) ради, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації.
 
-351- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини другої статті 123 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано      
    -352- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
У пункті 2 слова ", а з питань відведення земельної ділянки для містобудівних потреб - до виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) ради, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації" виключити.
 
Відхилено Підпункт вилучено   
571. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
 
      
572. 3. Відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або виконавчий орган сільської, селищної, міської ради в межах його повноважень у тижневий строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, розроблених відповідно до них детальних планів територій та зонінгу, до складу яких включено відповідну документацію із землеустрою, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 
-353- Бевзенко В.Ф.
У новій редакції частини третьої статті 123 Земельного кодексу України слова: "або виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -354- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
У пункті 3 слова "або виконавчий орган сільської, селищної, міської ради", виключити.
 
Відхилено Підпункт вилучено   
573. Забороняється відмова у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об’єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування чи виконавчим органом сільської, селищної, міської ради згідно із статтею 151 цього Кодексу.
 
      
574. Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем відповідних робіт згідно з типовим договором. Типовий договір і строки розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
575. 4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії у спосіб, що забезпечує документальне підтвердження дати його надходження до Комісії.
 
-355- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший нової редакції частини четвертої статті 123 Земельного кодексу України доповнити словами: "або поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення"
 
Відхилено Підпункт вилучено     
576. Комісія протягом двох тижнів з дня надходження проекту землеустрою надає відповідному органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування чи виконавчому органу сільської, селищної, міської ради свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні. У разі відмови у погодженні проекту він повертається заявнику в зазначений у цій частині строк.
 
-356- Бевзенко В.Ф.
У абзаці другому нової редакції частини четвертої статті 123 Земельного кодексу України слова: "чи виконавчому органу сільської, селищної, міської ради" виключити
 
Враховано      
    -357- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
У пункті 4 слова "чи виконавчому органу сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Враховано    
577. Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
      
578. У разі коли протягом зазначеного в абзаці другому цієї частини строку Комісія не надала свій висновок щодо погодження проекту землеустрою або про відмову в його погодженні проект землеустрою вважається таким, що погоджений Комісією.
 
      
579. Якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із законом підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для проведення такої експертизи відповідно до закону.
 
      
580. 5. У разі коли місце розташування об’єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не підлягає.
 
      
581. 6. Відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у двотижневий строк з дня надходження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або закінчення строку, визначеного абзацом другим частини четвертої цієї статті, — у разі, коли висновок Комісією не надано, а в разі потреби у проведені обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної ділянки у користування.
 
-358- Бевзенко В.Ф.
У частині шостій нової редакції статті 123 Земельного кодексу України слова: "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити
 
Враховано      
    -359- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
У пункті 6 слова "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради", виключити.
 
Враховано    
582. 7. Якщо земельна ділянка надається у користування Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в двотижневий строк подають зазначений проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
 
      
583. 8. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в двотижневий строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
 
      
584. 9. За рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
 
      
585. затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі коли його розроблення є необхідним відповідно до цієї статті);
 
      
586. вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі потреби);
 
      
587. надання земельної ділянки особі у користування з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у разі потреби) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 
-360- Бевзенко В.Ф.
Частину дев'яту нової редакції статті 123 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
"віднесення земельної ділянки до певної категорії земель (у разі надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення)"
 
Відхилено Підпункт вилучено     
588. 10. У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджено Комісією відповідно до частини четвертої цієї статті, відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради не має права відмовити у наданні земельної ділянки у користування.
 
-361- Бевзенко В.Ф.
У частині десятій нової редакції статті 123 Земельного кодексу України слова: "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити
 
Враховано      
    -362- Ткач Р.В.
У частині десятій нової редакції статті 123 Земельного кодексу України слова: "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Враховано    
589. 11. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у наданні земельної ділянки у користування, залишення клопотання без розгляду або порушення строків розгляду, визначених у цій статті, можуть бути оскаржені до суду.
 
-363- Бевзенко В.Ф.
У частині одинадцятій нової редакції статті 123 Земельного кодексу України слова: "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради" виключити
 
Враховано      
590. Суд зобов’язує відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради надати земельну ділянку у користування в разі дотримання вимог, визначених цією статтею, та відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки нормативно-правовим актам та документації із землеустрою, зазначеним в абзаці першому частини третьої цієї статті.
 
-364- Ткач Р.В.
У статті 123 Земельного кодексу України:
Абзац 2 пункту 11, пункт 12 виключити.
 
Враховано      
591. 12. У разі коли рішення про надання або про відмову у наданні земельної ділянки в користування для містобудівних потреб не прийнято протягом строку, зазначеного в частинах першій і третій цієї статті, заявник має право звернутися до відповідної місцевої державної адміністрації з клопотанням про надання земельної ділянки в користування в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
-365- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану редакцію частини дванадцятої статті 123 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано      
592. У разі неприйняття відповідною місцевою державною адміністрацією рішення про надання або відмову у наданні земельної ділянки для містобудівних потреб заявник має право звернутися до місцевої державної адміністрації вищого рівня для прийняття нею рішення у визначений строк.
 
      
593. У такому разі надання (продаж) земельної ділянки державної власності здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу щодо надання (продажу) земельних ділянок або прав на них для містобудівних потреб. Кошти, отримані від продажу земельної ділянки чи прав на неї, перераховуються місцевою державною адміністрацією до державного бюджету.
 
      
594. Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
 
      
595. 1. Передача в оренду земельних ділянок державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (для цілей, не пов’язаних з містобудуванням), рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (для містобудівних потреб) чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
 
-366- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану нову редакцію частини першої статті 124 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішень органів, здійснювати розпорядження земельними ділянками згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки"
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -367- Ткач Р.В.
У статті 124 Земельного кодексу України:
У пункті 1 слова " (для цілей, не пов'язаних з містобудуванням), рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (для містобудівних потреб)" виключити.
 
Відхилено Підпункт вилучено   
596. 2. Передача в оренду земельних ділянок державної або комунальної власності здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
 
-368- Бевзенко В.Ф.
Запропоновані редакції частин другої-третьої статті 124 цього Закону викласти у такій редакції:
"2. Передача в оренду земельних ділянок державної або комунальної власності здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
Передача в оренду земельних ділянок державної або комунальної власності громадянам, юридичним особам, у випадках визначених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.
3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Підставою для укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про відчуження права оренди."
 
Відхилено Підпункт вилучено     
597. 3. Передача в оренду земельних ділянок державної або комунальної власності громадянам, юридичним особам, визначеним частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.
 
      
598. 4. У разі здійснення комплексної забудови територій орендарі земельних ділянок державної або комунальної власності мають право здійснити поділ орендованої земельної ділянки на частини на підставі технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, право користування земельною ділянкою, в разі поділу чи об’єднання земельних ділянок. На підставі зазначеної технічної документації, а також за погодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади чи виконавчим органом сільської, селищної, міської ради орендар може передати право на відповідну частину орендованої земельної ділянки іншій особі. Така передача здійснюється на підставі тристороннього договору за умови, що новий орендар здійснюватиме забудову відповідно до намірів щодо забудови попереднього орендаря.
 
-369- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану редакцію частини четвертої статті 124 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"4. Орендарі земельних ділянок державної або комунальної власності мають право здійснити поділ орендованої земельної ділянки на частини на підставі технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою за погодженням з органом, уповноваженим здійснювати розпорядження відповідною земельною ділянкою відповідно до закону"
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -370- Ткач Р.В.
Запропоновану редакцію частини четвертої статті 124 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"4. Орендарі земельних ділянок державної або комунальної власності мають право здійснити поділ орендованої земельної ділянки на частини на підставі технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою".
 
Відхилено Підпункт вилучено   
599. 5. Орендарі земельних ділянок, наданих для потреб будівництва об’єктів комерційного призначення, зобов’язані розпочати та здійснювати будівництво на таких ділянках не пізніше ніж через п’ять років з дати укладення договору оренди землі. Невиконання цієї вимоги є підставою для дострокового припинення дії договору оренди землі.
 
-371- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану редакцію частини п'ятої статті 124 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -372- Ткач Р.В.
Запропоновану редакцію частини п'ятої статті 124 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
600. 6. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Підставою для укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про відчуження права оренди.
 
-373- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану редакцію частини шостої статті 124 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -374- Ткач Р.В.
Запропоновану редакцію частини шостої статті 124 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
601. 7. Рішення про продовження або поновлення дії договорів оренди приймається місцевими органами виконавчої влади або виконавчими органами сільської, селищної, міської ради протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви орендаря.
 
-375- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану редакцію частини сьомої статті 124 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -376- Ткач Р.В.
У пункті 7 статті 124 Земельного кодексу України слова "виконавчими органами сільської, селищної, міської ради" замінити словами "сільською, селищною, міською радою".
 
Відхилено Підпункт вилучено   
602. Підстави для відмови у продовженні або поновленні дії договору оренди є систематичне невиконання орендарем своїх зобов’язань за відповідним договором оренди.
 
      
603. Про прийняте рішення орендодавець повідомляє орендаря протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення письмово у спосіб, що дає змогу визначити дату відправлення повідомлення.
 
      
604. В разі неприйняття рішення про продовження або поновлення дії договору оренди землі або про відмову в такому продовженні або поновленні чи в разі неповідомлення орендарю про прийняте рішення у зазначений у цій частині строк договір оренди вважається таким, дію якого продовжено або поновлено на тих же умовах і на такий самий строк. При цьому відповідний орендодавець зобов’язаний протягом п’яти робочих днів видати орендарю документ, що підтверджує продовження або поновлення дії договору оренди землі.";
 
      
605. у частині першій статті 127 слова "та органи місцевого самоврядування" замінити словами ", органи місцевого самоврядування чи виконавчі органи сільської, селищної, міської ради";
 
-377- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 127 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -378- Ткач Р.В.
У статті 127 Земельного кодексу України:
У пункті 1 слова "чи виконавчі органи сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Враховано    
    -379- Чорноволенко О.В.
Абзац 6 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано    
606. у статті 128:
 
-380- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 128 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -381- Ткач Р.В.
У статті 128 Земельного кодексу України:
У пункті 1 слова " (крім містобудівних)" виключити.
Абзац 3 пункту 1 виключити.
У пункті 2 слова "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради" виключити.
У пункті 3 слова "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити.
У пункті 6 слова ", виконавчого органу сільської, селищної, міської ради" виключити.
У пункті 10 слова "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради" виключити.
Пункт 12 виключити.
 
Враховано    
    -382- Чорноволенко О.В.
Абзац 7 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту викласти у такій редакції «статтю 128. викласти у такій редакції: Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, (крім містобудівних) провадиться на конкурентних засадах місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. До заяви (клопотання) додаються: а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особув) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у разі продажу земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності.3. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.;6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.».
 
Відхилено підпункт вилучено   
607. у частині першій:
 
      
608. абзац перший після слів "для потреб, визначених цим Кодексом" довонити словами " (крім містобудівних)";
 
      
609. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
610. "Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для містобудівних потреб здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.";
 
      
611. перше речення абзацу першого частини другої після слів "або сільської, селищної, міської ради" доповнити словами ", виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";
 
      
612. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
613. "3. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради у тижневий строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажі із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
 
      
614. У разі наявності детального плану території чи зонінгу, до складу яких включено відповідну документацію із землеустрою, продаж земельної ділянки здійснюється на підставі такої документації у тижневий строк.";
 
      
615. в абзаці першому частини шостої слова "сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки, яке приймається у тижневий строк з дня надходження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки";
 
      
616. частину десяту викласти у такій редакції:
 
      
617. "10. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у продажі земельної ділянки, залишення клопотання без розгляду або порушення строків розгляду, визначених у цій статті, можуть бути оскаржені до суду.
 
      
618. Суд зобов’язує відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки у разі дотримання вимог, визначених у цій статті.";
 
      
619. доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:
 
      
620. "12. У разі коли рішення про продаж або про відмову у продажі земельної ділянки для містобудівних потреб не прийнято протягом строку, зазначеного в частині третій цієї статті, відповідний заявник має право звернутися до відповідної місцевої державної адміністрації з клопотанням про продаж земельної ділянки в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
      
621. У разі неприйняття відповідною місцевою державною адміністрацією рішення про надання або відмову у наданні земельної ділянки для містобудівних потреб заявник має право звернутися до місцевої державної адміністрації вищого рівня для прийняття нею рішення у визначений строк.
 
      
622. У такому разі надання (продаж) земельної ділянки державної власності здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу щодо надання (продажу) земельних ділянок або прав на них для містобудівних потреб. Кошти, отримані від продажу земельної ділянки чи прав на неї, перераховуються місцевою державною адміністрацією до державного бюджету.";
 
      
623. у статті 129:
 
-383- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 129 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -384- Ткач Р.В.
У статті 129 Земельного кодексу України:
У пункті 5 слова " (а у разі продажу для містобудівних потреб – до
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)" виключити.
У пункті 6 слова "виконавчими органами сільських, селищних, міських
рад" виключити.
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -385- Чорноволенко О.В.
Абзац 8 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано    
624. у частині п’ятій слова "або сільської, селищної, міської ради і" замінити словами ", сільської, селищної, міської ради (а у разі продажу для містобудівних потреб — до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради),";
 
      
625. абзац перший частини шостої після слів "сільськими, селищними, міськими радами" доповнити словами ", виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, органами виконавчої влади";
 
      
626. частину другу статті 134 після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-386- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 134 виключити.
 
Враховано      
    -387- Ткач Р.В.
У статті 134 Земельного кодексу України:
У пункті 2 абзац 22 виключити.
 
Враховано    
627. "надання земельної ділянки для містобудівних потреб у разі, коли ця земельна ділянка виставлялася на земельні торги, які були визнані такими, що не відбулися, у зв’язку з наявністю лише одного покупця, такому покупцю;
 
      
628. переоформлення права постійного користування на право власності або користування земельною ділянкою за умови, що таке переоформлення здійснюється без зміни меж та цільового призначення.";
 
      
629. У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять четвертим;
 
      
630. у статті 136:
 
-388- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 136 виключити.
 
Враховано      
    -389- Ткач Р.В.
У статті 136 Земельного кодексу України:
У пункті 1 слова "чи виконавчі органи сільської, селищної, міської ради" виключити.
У пункті 5 слова "чи виконавчим органом сільської, селищної, міської ради" виключити.
У пункті 7 слова "виконавчих органів сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Враховано    
    -390- Чорноволенко О.В.
Абзац 10 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано    
631. перше речення частини першої після слів "або органи місцевого самоврядування" доповнити словами ", чи виконавчі органи сільської, селищної, міської ради";
 
      
632. частину п’яту після слів "або органом місцевого самоврядування" доповнити словами ", чи виконавчим органом сільської, селищної, міської ради";
 
      
633. частину сьому після слів "або органів місцевого самоврядування" доповнити словами ", виконавчих органів сільської, селищної, міської ради";
 
      
634. частину третю статті 137 викласти у такій редакції:
 
      
635. "3. Організатором земельних торгів є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа або фізична особа — ліцитатор на підставі договору з відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради чи державним органом приватизації.
 
-391- Чорноволенко О.В.
Абзац 11 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту викласти у такій редакції "частину третю статті 137 викласти у такій редакції: 3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації. У договорі з юридичною особою, що проводить торги, та з ліцитатором обов’язково передбачається їх фінансова відповідальність у разі неналежного виконання ними своїх обов’язків. ".
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -392- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 137 Кодексу викласти у такій редакції:
"3. Організатором земельних торгів є відповідний орган державної влади або орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснюється на підставі договору з відповідним органом державної влади або органом місцевого самоврядування чи державним органом приватизації юридичною особою, у штаті якої на постійній основі працює ліцитатор, який має кваліфікаційне свідоцтво на здійснення цього виду господарської діяльності.".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -393- Ткач Р.В.
У статті 137:
Частину третю статті 137 Земельного кодексу викласти у такій редакції: "3. Організатором земельних торгів є відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснюється на підставі договору з відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи державним органом приватизації юридичною особою, у штаті якої на постійній основі працює ліцитатор, який має кваліфікаційне свідоцтво на здійснення цього виду господарської діяльності."
 
Відхилено Підпункт вилучено   
636. У договорі з юридичною особою, що проводить торги, та з ліцитатором обов’язково передбачається їх фінансова відповідальність у разі неналежного виконання ними своїх обов’язків.";
 
-394- Бевзенко В.Ф.
Частину другу та третю статті 149 Кодексу викласти у такій редакції:
"2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, районних та обласних рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів відповідно до їх повноважень.
3. Сільські, селищні, міські ради вилучають земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу та земельних ділянок, вилучення яких здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в межах реалізації затверджених у встановленому законом порядку проектів землеустрою щодо впорядкування території у складі зонінгу та проектів землеустрою щодо впорядкування території у складі детальних планів території."
 
Відхилено підпункт вилучено     
637. у статті 151:
 
-395- Бевзенко В.Ф.
Зміни до статті 151 виключити.
 
Враховано      
    -396- Ткач Р.В.
У статті 151 Земельного кодексу:
У пункті 1 слова "виконавчими органами сільської, селищної, міської ради" виключити.
У пункті 3 слова ", виконавчими органами сільських, селищних, міських рад" виключити.
У пункті 5 слова "виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради," виключити.
У пункті 8 слова "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради"
виключити.
У пункті 11 слова "чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" виключити.
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -397- Чорноволенко О.В.
Абзац 12 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано    
638. у частині першій слова "або органами місцевого самоврядування" замінити словами ", органами місцевого самоврядування, виконавчими органами сільської, селищної, міської ради";
 
      
639. у частині третій слова "міськими, селищними, сільськими радами" замінити словами "сільськими, селищними, міськими радами, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад";
 
      
640. у першому реченні частини п’ятої слова "до відповідної сільської, селищної, міської" замінити словами "до відповідної сільської, селищної, міської ради, виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради";
 
      
641. в абзаці першому частини восьмої і частині одинадцятій слова "або орган місцевого самоврядування" замінити словами ", орган місцевого самоврядування чи виконавчий орган сільської, селищної, міської ради";
 
      
642. частину третю статті 186-1 викласти у такій редакції:
 
-398- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 4 Розділу V підпункт щодо внесення змін до статті 186і Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -399- Чорноволенко О.В.
Абзац 13 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту викласти у такій редакції: "частину третю статті 1861 викласти у такій редакції:"3. До складу Комісії входять уповноважені представники районного (міського) органу земельних ресурсів, містобудування та архітектури, природоохоронного та санітарно-епідеміологічного органу, органу охорони культурної спадщини. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов'язаних із розробкою корисних копалин, до складу Комісії залучається відповідно представник територіальних органів лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду. Керівники відповідних територіальних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання відповідних документів. У разі невиконання керівником територіального органу цих вимог голова Комісії зобов’язаний, а заінтересована особа має право звернутися до державного органу вищого рівня з вимогою про притягнення керівника територіального органу до дисциплінарної відповідальності. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, територій пам’яток культурної спадщини, зон їх охорони, археологічних територій, що охороняються, історичних ареалів населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, а також у разі надання земель історико-культурного призначення до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду, органу охорони культурної спадщини. На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.";".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -400- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 1861 Кодексу викласти у такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою заступники керівників районного (міського) органу з питань земельних ресурсів, містобудування та архітектури, санітарно-епідеміологічного органу.
У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок для цілей, пов'язаних із розробкою корисних копалин, територій пам'яток культурної спадщини, зон їх охорони, археологічних територій, що охороняються, історичних ареалів населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, а також у разі вилучення, надання, зміни цільового призначення земель історико-культурного, оздоровчого та рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони - до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, охорони культурної спадщини, природоохоронного органу та органу державного гірничого нагляду.
Керівники відповідних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання висновку та скріплення його печаткою. У разі невиконання відповідного органу цих вимог голова Комісії зобов'язаний, а заінтересована особа має право, звернутися до відповідного органу вищого рівня з вимогою про притягнення відповідного керівника до дисциплінарної відповідальності.
На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації."
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -401- Курило В.С.
Частину третю статті 186-1 підпункту 2 пункту 4 розділу V викласти в такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини.
Керівники відповідних територіальних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання відповідних документів. У разі невиконання керівником територіального органу цих вимог голова Комісії зобов’язаний, а заінтересована особа має право звернутися до державного органу вищого рівня з вимогою про притягнення керівника територіального органу до дисциплінарної відповідальності.
У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, територій пам’яток культурної спадщини, зон їх охорони, археологічних територій, що охороняються, історичних ареалів населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, а також у разі надання земель історико-культурного призначення до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду, органу охорони культурної спадщини.
На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -402- Марущенко В.С.
У підпункті 2 пункту 4 Перехідних положень зміни до частини третьої статті 186-1 викласти у такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини.
Керівники відповідних територіальних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання відповідних документів. У разі невиконання керівником територіального органу цих вимог голова Комісії зобов’язаний, а заінтересована особа має право звернутися до державного органу вищого рівня з вимогою про притягнення керівника територіального органу до дисциплінарної відповідальності.
У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду.
На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -403- Дем'янчук В.О.
У підпункті 2 пункту 4 Перехідних положень зміни до частини третьої статті 186-1 викласти у такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини.
Керівники відповідних територіальних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання відповідних документів. У разі невиконання керівником територіального органу цих вимог голова Комісії зобов’язаний, а заінтересована особа має право звернутися до державного органу вищого рівня з вимогою про притягнення керівника територіального органу до дисциплінарної відповідальності.
У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду.
На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -404- Гриневецький С.Р.
У підпункті 2 Пункту 4 Перехідних положень, запропоновані у законопроекті зміни щодо викладення частини третьої статті 1861 Земельного кодексу України у новій редакції виключити.
 
Відхилено    
    -405- Колесніченко В.В.
Частину третю статті 186-1 викласти у такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини.
Керівники відповідних територіальних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання відповідних документів. У разі невиконання керівником територіального органу цих вимог голова Комісії зобов’язаний, а заінтересована особа має право звернутися до державного органу вищого рівня з вимогою про притягнення керівника територіального органу до дисциплінарної відповідальності.
У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду.
На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.";
перше речення частини другої статті 209 після слів "комунальної власності" доповнити словами "та для розроблення містобудівної документації, в тому числі зонінгу".
 
Відхилено підпункт вилучено   
643. "3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби.
 
-406- Парубій А.В.
У п. 2 розділу V проекту Закону "Перехідні положення" доповнити перший абзац частини 3 (стаття 186-І "Земельного кодексу України") словами: "органів охорони культурної спадщини".
 
Відхилено підпункт вилучено     
    -407- Яворівський В.О.
Абзац перший частини 3 статті 1861 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини.".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -408- Зубанов В.О.
У пункті 2 пероехідних положень, де йдеться про внесення змін до ст.. 186-1 ЗК України, абзац перший частини 3 ст. 186-12 ЗК України викласти в такій редакції:
"3. До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини".
 
Відхилено підпункт вилучено   
    -409- Одарченко Ю.В.
У пункті 2 розділу V "Перехідні положення" абзац перший частини 3 ст. 186-1 ЗК України викласти в такій редакції:
"До складу Комісії входять керівники або уповноважені в установленому порядку на підписання необхідних документів та скріплення їх печаткою відповідного органу заступники керівників територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, природоохоронних органів, органів державної санітарно-епідеміологічної служби, органів охорони культурної спадщини."
 
Відхилено Підпункт вилучено   
644. Керівники відповідних територіальних органів зобов’язані особисто брати участь у роботі Комісії або делегувати до складу Комісії свого заступника, уповноваженого на підписання відповідних документів. У разі невиконання керівником територіального органу цих вимог голова Комісії зобов’язаний, а заінтересована особа має право звернутися до державного органу вищого рівня з вимогою про притягнення керівника територіального органу до дисциплінарної відповідальності.
 
      
645. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, територій пам’яток культурної спадщини, зон їх охорони, археологічних територій, що охороняються, історичних ареалів населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, а також у разі надання земель історико-культурного призначення до складу Комісії залучається відповідно представник територіального органу лісового господарства, водного господарства, державного гірничого нагляду, органу охорони культурної спадщини.
 
      
646. На засіданні Комісії мають право бути присутніми заінтересована особа (її представник), якій надсилається або надається під підпис інформація про час і місце проведення засідання, землекористувачі та землевласники, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.";
 
-410- Бевзенко В.Ф.
Статю 186-1 Земельного кодексу України доповнити частинами одинадцятою-дванадцятою такого змісту:
"11. Документація із землеустрою подається до Комісій у кількості примірників відповідно до кількості органів, які згідно із законом погоджують таку документацію.
12. Комісії здійснюють свою діяльність у дозвільних центрах органів, що їх утворили, за принципом організаційної єдності."
 
Відхилено Підпункт вилучено     
647. перше речення частини другої статті 209 після слів "комунальної власності" доповнити словами "та для розроблення містобудівної документації, в тому числі зонінгу";
 
-411- Бевзенко В.Ф.
Зміни до першого речення частини другої статті 209 Кодексу виключити.
 
Враховано      
    -412- Ткач Р.В.
У статті 209 слова "та для розроблення містобудівної документації, в тому числі зонінгу" виключити.
 
Враховано    
648. у пункті 12 розділу Х "Перехідні положення":
 
      
649. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-413- Чорноволенко О.В.
Абзац 15 підпункту 2 частини 4 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
650. "12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради (у разі розпорядження землями для містобудівних потреб — виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст Києва та Севастополя) рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації), а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади.";
 
-414- Бевзенко В.Ф.
Зміни до абзацу першого пункту 12 розділу Х "Перехідні положення" виключити.
 
Враховано      
    -415- Ткач Р.В.
Пункт 12 Розділу Х "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
651. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
      
652. "До розмежування земель державної та комунальної власності:
виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад мають право делегувати функції з організації та проведення земельних торгів відповідним районним державним адміністраціям;
відповідні місцеві державні адміністрації мають право розпоряджатися земельними ділянками в межах населених пунктів для містобудівних потреб у випадках, визначених статтями 123 і 128 цього Кодексу;";
 
      
653. 3) частину п’яту статті 81 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492) доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину п’яту статті 81 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40—42, ст. 492) доповнити абзацом третім такого змісту:
 
654. "Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах, в яких у випадках, встановлених законом, представництво інтересів держави в суді здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція або її територіальні органи.";
 
   "Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах, в яких у випадках, встановлених законом, представництво інтересів держави в суді здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція або її територіальні органи";
 
655. 4) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 11—12, ст. 41, № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
-416- Заєць І.О.
Костенко Ю.І.
До підпункту 4 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"):
а) до статті 3: пункт є) частини першої викласти в редакції чинного закону, а саме: "обов’язковість екологічної експертизи";
б) до статті 26: після частини першої даної статті додати нову частину такого змісту: "проведення екологічної експертизи є обов’язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища";
в) до статті 27:
у пункті а) частини першої після слова "планіровки" додати слова "та інша перед планова і перед проектна документація";
у частині першій після пункту а) доповнити новим пунктом б) такого змісту: "техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) підприємств та інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі військового призначення";
г) до статті 28:
друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність";
після пункту а) частини другої додати новий пункт б) такого змісту: "встановлення відповідності передпроектних, передпланових, проектних та інших рішень вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища";
ґ)до статті 68:
у пункті д) частини другої після слова "фінансуванні" додати слово "будівництві".
 
Відхилено   2) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 11—12, ст. 41, № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34, № 27, ст. 213; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
656. пункт "є" статті 3 викласти у такій редакції:
 
   пункт "є" статті 3 викласти в такій редакції:
 
657. "є) обов’язковість надання висновків державної екологічної експертизи;";
 
   "є) обов’язковість надання висновків державної екологічної експертизи";
 
658. частину другу статті 26 виключити;
 
-417- Єфремов О.С.
Статтю 26 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   частину другу статті 26 виключити;
 
659. у частині першій статті 27:
 
   у частині першій статті 27:
 
660. у пункті "а" слова "та інша передпланова і передпроектна документація" виключити;
 
-418- Єфремов О.С.
Статтю 27 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   у пункті "а" слова "та інша передпланова і передпроектна документація" виключити;
 
661. пункт "б" виключити;
 
   пункт "б" виключити;
 
662. у статті 28:
 
   у статті 28:
 
663. друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
-419- Єфремов О.С.
Друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Державна експертиза проектів будівництва здійснюється відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
Враховано редакційно   друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
664. пункт "б" частини другої виключити;
 
-420- Єфремов О.С.
Пункт "б" частини другої залишити у чинній редакції
 
Відхилено   пункт "б" частини другої виключити;
 
665. у підпункті "д" частини другої статті 68 слово ", будівництві" виключити;
 
-421- Єфремов О.С.
Статтю 68 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   у пункті "д" частини другої статті 68 слово "будівництві" виключити;
 
666. 5) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486):
 
-422- Одарченко Ю.В.
У п. 5 розділу V "Перехідні положення" додати нову частину наступного змісту:
"ч. 3 статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" викласти у такій редакції:
"Інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління (крім випадків укладання учасниками житлового будівництва договору про спільну діяльність без створення юридичної особи відповідно до Цивільного кодексу України), може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Інші способи фінансування будівництва таких об’єктів визначаються виключно законами."
 
Відхилено   3) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486):
 
667. у частині першій статті 8:
 
-423- Заєць І.О.
Костенко Ю.І.
До підпункту 5 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність"):
а) до статті 8:
абзаци третій і четвертий пункту 1 замінити одним абзацом в такій редакції:
"одержати позитивний комплексний висновок державної
експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог, за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим. Перелік об'єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва та архітектури";
б) до статті 15:
пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Обов'язковій державній експертизі у повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим. Інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших джерел фінансування, підлягають експертизі згідно з частиною першою статті 8 цього Закону";
після пункту 2 додати новий пункт 3 такого змісту: "3. У разі необхідності експертиза окремих інвестиційних проектів і програм може здійснюватись експертними комісіями, створюваними Верховною Радою України".
 
Відхилено   у частині першій статті 8:
 
668. абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
669. "одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та у порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
   "одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
670. одержати позитивний висновок експертизи проекту будівництва у випадках та у порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";";
 
   одержати позитивний висновок експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
671. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
672. "одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційної програми (проекту) у випадках та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.";
 
   "одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційної програми (проекту) у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України";
 
673. статтю 15 викласти в такій редакції:
 
   статтю 15 викласти в такій редакції:
 
674. "Стаття 15. Державна експертиза інвестиційних програм (проектів)
 
   "Стаття 15. Державна експертиза інвестиційних програм (проектів)
 
675. 1. Обов’язковій державній експертизі підлягають інвестиційні програми (проекти), що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії.
 
   1. Обов’язковій державній експертизі підлягають інвестиційні програми (проекти), що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії.
 
676. 2. Державна експертиза інвестиційних програм (проектів) проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
   2. Державна експертиза інвестиційних програм (проектів) проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
677. 6) у Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76; 2007 р., № 34, ст. 444; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
-424- Чорноволенко О.В.
Абзац 1 частини 6 розділу V законопроекту вилучити;
Абзац 2 частини 6 розділу V законопроекту вилучити;
Абзац 3 частини 6 розділу V законопроекту вилучити.
 
Відхилено   4) у Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76; 2007 р., № 34, ст. 444; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
678. статті 3, 4, 22 і 23 виключити;
 
-425- Лисов І.В.
Підпункт 6 пункту 4 Розділу V доповнити абзацами такого змісту:
"у абзаці другому статті 5 слова "регіональних і місцевих правил забудови" виключити";
у статті 8:
у абзаці четвертому слова "регіональних та місцевих правил забудови" виключити;
у абзаці дев’ятому слова "регіональних та місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
у частині першій статті 10:
у абзаці третьому слова "регіональних, місцевих правил забудови" виключити";
абзац п'ятий виключити;
у статті 11:
абзац п'ятий частини першої виключити;
у частині другій слова "регіональних, місцевих правил забудови населених пунктів та територій області (крім міст обласного значення)" замінити словами "відповідної містобудівної документації";
у абзаці п'ятому частини першої статті 14 слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
у частині першій статті 21 слова "місцевих правил забудови" виключити.
 
Враховано   статті 3, 4, 22 і 23 виключити;
в абзаці другому статті 5 слова "регіональних і місцевих правил забудови" виключити;
у статті 8:
в абзаці четвертому слова "регіональних та місцевих правил забудови" виключити;
в абзаці дев’ятому слова "регіональних та місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
у частині першій статті 10:
в абзаці третьому слова "регіональних, місцевих правил забудови" виключити";
абзац п'ятий виключити;
у статті 11:
абзац п'ятий частини першої виключити;
у частині другій слова "регіональних, місцевих правил забудови населених пунктів та територій області (крім міст обласного значення)" замінити словами "відповідної містобудівної документації";
 
679. статтю 12 викласти в такій редакції:
 
   статтю 12 викласти в такій редакції:
 
680. "Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування
 
   "Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування
 
681. До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування на їх території належить затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації.
 
   До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування на їх території належить затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів відповідних населених пунктів.
 
682. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, сільські, селищні, міські ради затверджують місцеві правила забудови окремих частин населених пунктів, вносять зміни у зазначені документи за поданням спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури відповідно до законодавства. Місцева рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.
 
   Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, місцева рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.
 
683. Місцеві ради вирішують інші питання у сфері містобудування відповідно до закону, а також можуть делегувати вирішення питань, що належать до їх компетенції, своїм виконавчим органам або відповідним місцевим державним адміністраціям.
 
   Місцеві ради вирішують інші питання у сфері містобудування відповідно до закону, а також можуть делегувати вирішення питань, що належать до їх компетенції, своїм виконавчим органам або відповідним місцевим державним адміністраціям.
 
684. До компетенції виконавчих органів місцевих рад у сфері містобудування належить визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб, внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону.";
 
-426- Бевзенко В.Ф.
Запропоновану редакцію частини четвертої статті 12 Закону України "Про основи містобудування" виключити
 
Відхилено   До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належить:
затвердження відповідно до законодавства планів зонування території, детальних планів територій;
визначення територій для містобудівних потреб;
внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону";
 
    -427- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту запропонованої статті 12 Закону України "Про основи містобудування" викласти у такій редакції:
"До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належить визначення територій для містобудівних потреб, внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону."
 
Враховано редакційно    
    -428- Лисов І.В.
Частину четверту запропонованої статті 12 викласти у такій редакції:
"До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належить визначення територій для містобудівних потреб, внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону."
 
Враховано редакційно    
685. у статті 13:
 
   у статті 13:
 
686. абзац п’ятий частини другої виключити;
 
   абзац п’ятий частини другої виключити;
 
687. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
688. "До компетенції Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій належать також організація розроблення та проведення експертизи містобудівної документації, підготовка її до затвердження, крім випадків, передбачених законами, надання, продаж у встановленому законодавством порядку земель в межах міст Києва та Севастополя для містобудівних потреб.";
 
-429- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини третьої статті 13 Закону України "Про основи містобудування" виключити.
 
Враховано   в абзаці шостому слова "здійснення державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб" виключити;
у статті 14:
у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"визначення території для містобудівних потреб згідно з рішенням відповідної ради";
у абзаці четвертому слова "у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами" виключити;
в абзаці п’ятому слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
частину другу виключити;
абзац шостий частини другої статті 17 викласти в такій редакції:
"вирішення питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання) земельних ділянок у власність чи користування громадян та юридичних осіб";
у статті 21:
у частині першій слова "і вибір земель" та слова "місцевих правил забудови" виключити;
частину четверту виключити;
у частині п’ятій слова "та вибір земель" виключити;
 
    -430- Бевзенко В.Ф.
Доповнити зміни до статті 13 Закону України "Про основи містобудування" новим абзацом у такій редакції:
"у абзаці шостому слова "здійснення державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб" виключити."
 
Враховано    
    -431- Бевзенко В.Ф.
Доповнити законопроект змінами до статті 14 Закону України "Про основи містобудування", виклавши їх у такій редакції:
"у статті 14:
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"визначення згідно з рішенням відповідної ради території для містобудівних потреб, у випадках та порядку, передбачених законом";
у абзаці четвертому частини першої слова "у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами" виключити;"
в абзаці п’ятому частини першої слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
частину другу виключити.
 
Враховано редакційно    
    -432- Лисов І.В.
Доповнити законопроект змінами до статті 17 Закону, виклавши їх у такій редакції:
"абзац шостий частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
"вирішення питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання) земельних ділянок у власність чи користування громадян та юридичних осіб";
 
Враховано    
    -433- Бевзенко В.Ф.
Доповнити законопроект змінами до статті 21 Закону України "Про основи містобудування", виклавши їх у такій редакції:
"у статті 21:
в частині першій слова "і вибір земель" та слова "місцевих правил забудови" виключити;
частину четверту виключити;
в частині п’ятій слова "та вибір земель" виключити";
 
Враховано    
689. 7) пункт 42 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   24) пункт 42 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
690. "42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи;";
 
   "42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи".
 
691. 8) у Законі України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95; 2007 р.,
 
-434- Даниленко В.А.
У підпункті 8 пункту 4 Перехідних положень проекту Закону про регулювання містобудівної діяльності (щодо змін до Закону України "Про пожежну безпеку"):
- абзац другий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзац десятий викласти в такій редакції:
"Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
- абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку, якщо акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації було погоджено органом державного пожежного нагляду;";
- абзац тринадцятий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзаци шістнадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Органи державного пожежного нагляду погоджують акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації, у порядку, визначеному законом.".
 
Відхилено   5) у Законі України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95; 2007 р.,
 
    -435- Петьовка В.В.
У підпункті 8 пункту 4 Перехідних положень проекту Закону про регулювання містобудівної діяльності (щодо змін до Закону України "Про пожежну безпеку"):
- абзац другий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзац десятий викласти в такій редакції:
"Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
- абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку, якщо акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації було погоджено органом державного пожежного нагляду;";
- абзац тринадцятий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзаци шістнадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Органи державного пожежного нагляду погоджують акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації, у порядку, визначеному законом.".
 
Відхилено    
    -436- Василенко С.В.
У підпункті 8 пункту 4 Перехідних положень проекту Закону про регулювання містобудівної діяльності (щодо змін до Закону України "Про пожежну безпеку"):
- абзац другий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзац десятий викласти в такій редакції:
"Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
- абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку, якщо акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації було погоджено органом державного пожежного нагляду;";
- абзац тринадцятий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзаци шістнадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Органи державного пожежного нагляду погоджують акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації, у порядку, визначеному законом.".
 
Відхилено    
    -437- Бевз В.А.
У підпункті 8 пункту 4 Перехідних положень:
- абзац другий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзац десятий викласти в такій редакції:
"Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
- абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку, якщо акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації було погоджено органом державного пожежного нагляду;";
- абзац тринадцятий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзаци шістнадцятий викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Органи державного пожежного нагляду погоджують акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації, у порядку, визначеному законом.".
 
Відхилено    
    -438- Олійник В.М.
У підпункті 8 пункту 4 Перехідних положень проекту Закону про регулювання містобудівної діяльності (щодо скорочення дозвільних процедур у будівництві) (щодо змін до Закону України "Про пожежну безпеку"):
- абзац другий виключити (залишити в діючій редакції Закону
України "Про пожежну безпеку");
- абзац десятий викласти в такій редакції:
"Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
- абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку, якщо акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації було погоджено органом державного пожежного нагляду;";
- абзац тринадцятий виключити (залишити в діючій редакції Закону України "Про пожежну безпеку");
- абзаци шістнадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Органи державного пожежного нагляду погоджують акт готовності закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації, у порядку, визначеному законом.".
 
Відхилено    
    -439- Грицак В.М.
У підпункті 8 пункту 4 Перехідних положень проекту Закону України про регулювання містобудівної діяльності (щодо скорочення дозвільних процедур у будівництві) (щодо змін до Закону України "Про пожежну безпеку"):
- абзац другий виключити (залишити в діючій редакції Закону України "Про пожежну безпеку");
- абзац десятий викласти в такій редакції:
"Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
- абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку, якщо акт готовності закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації було погоджено органом державного пожежного нагляду;";
- абзац тринадцятий виключити (залишити в діючій редакції Закону України "Про пожежну безпеку");
- абзаци шістнадцятий та сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Органи державного пожежного нагляду погоджують акт готовності закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації, у порядку, визначеному законом.".
 
Відхилено    
692. № 4, ст. 34, № 34, ст. 444; 2010 р., № 28, ст. 353):
 
   № 4, ст. 34, № 34, ст. 444; 2010 р., № 28, ст. 353):
 
693. в абзаці третьому частини п’ятої статті 7 слова ", а також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила" виключити;
 
   в абзаці третьому частини п’ятої статті 7 слова "а також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила" виключити;
 
694. у статті 9:
 
   у статті 9:
 
695. у назві статті слова "і проектної документації" виключити;
 
   у назві слова "і проектної документації" виключити;
 
696. друге речення частини першої виключити;
 
   друге речення частини першої виключити;
 
697. у статті 10:
 
   у статті 10:
 
698. у першому реченні частині другій слова "будівництво, реконструкція, технічне переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення," виключити;
 
   у першому реченні частини другої слова "будівництво, реконструкція, технічне переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення" виключити;
 
699. частини сьому і восьму викласти у такій редакції:
 
   частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
 
700. "Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво об’єктів іноземними юридичними особами здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
 
   "Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво об’єктів іноземними юридичними особами здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
 
701. Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устатковання та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.";
 
   Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного дозволу органом державного пожежного нагляду, крім випадків вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства";
 
702. абзац другий частини одинадцятої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини одинадцятої викласти в такій редакції:
 
703. "у разі прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку;";
 
   "у разі прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в установленому законодавством порядку";
 
704. частину тринадцяту виключити;
 
   частину тринадцяту виключити;
 
705. у частині двадцятій слова "введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення," виключити;
 
   у частині двадцятій слова "введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення" виключити;
 
706. частини двадцять другу і двадцять третю викласти у такій редакції:
 
   частини двадцять другу і двадцять третю викласти в такій редакції:
 
707. "Видача дозволів проводиться органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   "Видача дозволів проводиться органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
708. Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
709. 9) у Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
 
   6) у Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
 
710. № 27, ст. 218; 2002 р., № 29, ст. 190; 2006 р., № 5—6, ст. 74, № 22, ст. 199; 2007 р., № 34, ст. 444):
 
   № 27, ст. 218; 2002 р., № 29, ст. 190; 2006 р., № 5—6, ст. 74, № 22, ст. 199; 2007 р., № 34, ст. 444):
 
711. в абзаці шістнадцятому статті 1 слова "проекти будівництва," виключити;
 
   в абзаці шістнадцятому статті 1 слова "проекти будівництва" виключити;
 
712. абзац п’ятий статті 11 виключити;
 
   абзац п’ятий статті 11 виключити;
 
713. друге речення частини першої статті 12 викласти у такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   друге речення частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
714. частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
 
715. "Затвердження норм проектування, розробка, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устатковання, інших засобів виробництва, впровадження нових технологій здійснюється за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.";
 
   "Затвердження норм проектування, розроблення, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, впровадження нових технологій здійснюються за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби";
 
716. у пункті "д" частини першої статті 41 слова "забудову та інші види землекористування, " виключити;
 
   у пункті "д" частини першої статті 41 слова "забудову та інші види землекористування" виключити;
 
717. у пункті "б" частини першої статті 42 слова "за проектами, що не мають позитивного висновку за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та" виключити;
 
   у пункті "б" частини першої статті 42 слова "за проектами, що не мають позитивного висновку за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та" виключити;
 
718. 10) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283; 2006 р., № 15, ст. 126; 2007 р., № 34, ст. 444):
 
   7) у Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283; 2006 р., № 15, ст. 126; 2007 р., № 34, ст. 444):
 
719. пункт "б" статті 22 після слів "умовне паливо" доповнити словами
 
   пункт "б" статті 22 доповнити словами
 
720. "— за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів";
 
   "— за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів";
 
721. частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 23 викласти в такій редакції:
 
722. "Державна експертиза з енергозбереження проводиться уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   "Державна експертиза з енергозбереження проводиться уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
723. у частині другій статті 24 слова "не прийнятих в експлуатацію" виключити;
 
   у першому реченні частини другої статті 24 слова "не прийнятих в експлуатацію" виключити;
 
724. у пункті "д" частини другої статті 27 слово ", будівництві" виключити;
 
   у пункті "д" частини другої статті 27 слово "будівництві" виключити;
 
725. 11) Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; 1997 р., № 6, ст. 49, № 34, ст. 214; 1998 р., № 10, ст. 36; 2000 р., № 46, ст. 398; 2003 р., № 30, ст. 247; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 444; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 41) викласти у такій редакції:
 
-440- Чорноволенко О.В.
Частину 11 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
726. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
      
727. Про відповідальність за правопорушення у сфері
 
      
728. містобудівної діяльності
 
      
729. Цей Закон встановлює відповідальність фізичних та юридичних осіб (суб’єкти містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
 
      
730. Стаття 1. Загальні положення
 
      
731. 1. Правопорушеннями у сфері містобудівної діяльності є протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб’єктів містобудівної діяльності, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, місцевими правилами забудови.
 
      
732. 2. Вчинення суб’єктами містобудування правопорушень у сфері містобудівної діяльності тягне за собою відповідальність, передбачену цим та іншими законами.
 
      
733. Стаття 2. Види відповідальності
 
      
734. 1. За вчинення правопорушень у сфері містобудівної діяльності застосовуються такі види відповідальності:
 
      
735. 1) фінансова;
 
      
736. 2) адміністративна;
 
      
737. 3) кримінальна;
 
      
738. 4) цивільно-правова.
 
      
739. 2. Фінансова відповідальність за вчинення правопорушень у сфері містобудівної діяльності встановлюється згідно з цим та іншими законами для юридичних осіб — суб’єктів містобудування.
 
      
740. 3. Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері містобудівної діяльності встановлюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
      
741. 4. Кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень у сфері містобудівної діяльності встановлюється відповідно до Кримінального кодексу України.
 
      
742. Стаття 3. Фінансова відповідальність
 
      
743. 1. Суб’єкти містобудування, які здійснюють проектування об’єктів містобудування, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 
      
744. 1) передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті містобудування, розробленої з порушенням вимог вихідних даних на проектування, державних будівельних норм, стандартів і правил:
 
      
745. проектна організація — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
746. експертна організація, яка проводила експертизу проектної документації, — у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
747. 2) незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно з вимогами законодавства, — у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
748. 2. Суб’єкти містобудування, які є замовниками будівництва об’єктів містобудування (у разі провадження містобудівної діяльності), або такі, що виконують функції замовника і підрядника одночасно, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 
      
749. 1) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок будівельних робіт — у розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
750. 2) виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
751. 3) виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання робіт з будівництва автомобільних доріг, інженерних мереж, об’єктів промислового призначення, транспортної інфраструктури — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
752. 4) виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт:
 
      
753. на об’єктах І категорії складності — у розмірі однієї тисячі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
754. на об’єктах ІІ категорії складності — у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
755. на об’єктах ІІІ категорії складності — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
756. 5) виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання:
 
      
757. на об’єктах ІV категорії складності — у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
758. на об’єктах V категорії складності — у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
759. 6) експлуатація або використання автомобільних доріг, інженерних мереж, об’єктів промислового призначення, транспортної інфраструктури, які не прийняті в експлуатацію, — у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
760. 7) експлуатація або використання об’єктів містобудування, які не прийняті в експлуатацію:
 
      
761. об’єктів І категорії складності — у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
762. об’єктів ІІ категорії складності — у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
763. об’єктів ІІІ категорії складності — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
764. об’єктів ІV категорії складності — у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
765. об’єктів V категорії складності — у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
766. 8) незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно з вимогами законодавства, — у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
767. 3. Суб’єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 
      
768. 1) виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт — у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
769. 2) виконання будівельних робіт з будівництва автомобільних доріг, інженерних мереж, об’єктів промислового призначення, транспортної інфраструктури без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт — у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
770. 3) виконання будівельних робіт з будівництва об’єктів без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт:
 
      
771. на об’єктах І категорії складності — у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
772. на об’єктах ІІ категорії складності — у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
773. на об’єктах ІІІ категорії складності — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
774. 4) виконання будівельних робіт на об’єктах містобудування без дозволу на їх виконання:
 
      
775. на об’єктах ІV категорії складності — у розмірі двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
776. на об’єктах V категорії складності — у розмірі п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
777. 5) ведення виконавчої документації з порушенням державних будівельних норм, стандартів і правил — у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
778. 6) застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов’язковій сертифікації, але не пройшли її, — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
779. 7) виконання підрядною організацією будівельних робіт з порушенням вимог державних будівельних норм, стандартів і правил або затверджених проектних рішень — у розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
780. 4. Суб’єкти містобудування, які виготовляють будівельні матеріали, вироби та конструкції, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 
      
781. 1) порушення вимог державних норм, стандартів (регламентних технічних умов), технічних умов під час виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
782. 2) виробництво та виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов’язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх, — у розмірі трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
783. 3) виробництво та виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів (регламентних технічних умов) або технічним умовам, — у розмірі семи тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
784. 5. Суб’єкти містобудування, які провадять пов’язану із створенням об’єктів архітектури господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, сертифікації, несуть відповідальність у вигляді штрафу за провадження такої діяльності без отримання в установленому порядку ліцензії чи сертифіката — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
785. 6. Суб’єкти містобудування несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:
 
      
786. 1) невиконання приписів Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів щодо:
 
      
787. а) усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності — у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
788. б) надання інформації і документів, необхідних для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, — у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
789. в) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, державних норм, стандартів і правил, архітектурним вимогам, рішенням, технічним умовам та іншим нормативно-правовим актам, місцевим правилам забудови населених пунктів, здійснюються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт, — у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
790. г) зупинення виготовлення і застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що виготовлені з порушенням державних стандартів, — у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
791. ґ) заборони експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку, — у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
792. д) зупинення надання послуг з водо-, газо- та теплопостачання, електрозабезпечення на об’єкти, не прийняті в експлуатацію, — у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
793. 2) недопущення посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів на об’єкти містобудування, підприємства будівельної галузі незалежно від форми власності для виконання покладених на них функцій — у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
794. 7. Підприємства, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, несуть відповідальність у вигляді штрафу за подання недостовірної інформації у складі раніше наданих технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, відмову у наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об’єкта містобудування на підставі наданих технічних умов або непідключення об’єкта містобудування до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об’єкта містобудування — у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
795. 8. Притягнення винних осіб до фінансової відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок правопорушення шкоди.
 
      
796. 9. Штраф може бути накладено на суб’єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
 
      
797. 10. У разі вчинення суб’єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.
 
      
798. Стаття 4. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності
 
      
799. 1. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами.
 
      
800. Стаття 5. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
 
      
801. 1. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
802. 2. Постанови про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, винесені посадовими особами Держаної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.
 
      
803. 3. Штраф підлягає сплаті у п’ятнадцятиденний строк з дня його накладення.
 
      
804. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу у повному обсязі, надсилається Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу, які його наклали.
 
      
805. У разі несплати штрафу у зазначений строк другий примірник постанови надсилається до органу державної виконавчої служби для виконання постанови в примусовому порядку.
 
      
806. Не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до виконання протягом двох років з дня винесення.
 
      
807. Стаття 6. Оскарження рішень у справах про порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
 
      
808. 1. Постанову Державної архітектурно-будівельної інспекції або її територіального органу може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з моменту винесення.";
 
-441- Сербін Ю.С.
У Розділі V законопроекту статтю 6 Закону України «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності» частину 1 вважати частиною 2, а частину 1 викласти у такій редакції:
«1. Постанову Державної архітектурно - будівельної інспекції та її територіальних органів може бути оскаржено у центральному органі виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури».
 
Відхилено      
809. 12) у Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
-442- Заєць І.О.
До підпункту 12) пункту 4 Розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Закону України "Про екологічну експертизу").
а) до статті 7:
в частині першій після слів "нормативно-правових актів" додати слова "передпроектні, проектні";
б) до статті 13:
друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Державна екологічна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність"";
в) до статті 14:
в пункті 2 після слів "схем районного планування" додати слова: "схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація";
в пункті 3 перед словом "документація" додати слова: "інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств";
г) до статті 37:
частину другу викласти в такій редакції: "Державна екологічна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність"".
 
Відхилено   8) у Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
810. у пункті 3 статті 5 слова ", будівельних норм і правил" виключити;
 
-443- Єфремов О.С.
Статтю 5 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   у пункті 3 статті 5 слова "будівельних норм і правил" виключити;
 
811. у частині першій статті 7 слова "передпроектні, проектні матеріали," виключити;
 
-444- Єфремов О.С.
Статтю 7 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   у частині першій статті 7 слова "передпроектні, проектні матеріали" виключити;
 
812. друге речення частини першої статті 13 викласти в такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   друге речення частини першої статті 13 викласти в такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
813. у частині першій статті 14:
 
-445- Єфремов О.С.
Статтю 14 залишити у чинній редакції
 
Відхилено   у частині першій статті 14:
 
814. у пункті 2 слова ", схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація" виключити;
 
   у пункті 2 слова "схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація" виключити;
 
815. у пункті 3 слова "інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств;" виключити;
 
   у пункті 3 слова "інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств" виключити;
 
816. частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
 
817. "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
818. 13) у статті 40 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81):
 
   9) у статті 40 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81):
 
819. у частині першій слова "Техніко-економічні обґрунтування і проекти будівництва, реконструкції, зняття з експлуатації, матеріали" замінити словом "Матеріали";
 
   у частині першій слова "Техніко-економічне обґрунтування і проекти будівництва, реконструкції, зняття з експлуатації, матеріали" замінити словом "Матеріали";
 
820. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
821. "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності.".
 
   "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
822. У зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами четвертою — сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини третю — шосту вважати відповідно частинами четвертою — сьомою;
 
823. 14) у Законі України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 6—7 ст. 39; 2003 р., № 26, ст. 195; 2005 р., № 17—19, ст. 267, № 25, ст. 335; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358):
 
-446- Бевзенко В.Ф.
Підпункт 14) пункту 4 Розділу V "Перехідні положення" виключити, у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України, яким визнано Закон України "Про плату за землю" таким, що втратив чинність.
 
Враховано      
    -447- Чорноволенко О.В.
Частину 14 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано    
824. у статті 6:
 
      
825. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
      
826. "для земельних ділянок під багатоквартирними житловими будинками та прибудинковою територією, наданих в постійне користування об’єднанням та/або асоціаціям співвласників багатоквартирних житлових будинків, — 0,01.";
 
      
827. частину другу після слів "вони віднесені," доповнити словами "а також за земельні ділянки, надані в постійне користування об’єднанням та/або асоціаціям співвласників багатоповерхових будинків,";
 
      
828. у частині першій статті 7 слова "частині другій" замінити словами "частинах першій і другій";
 
      
829. 15) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
-448- Чорноволенко О.В.
Частину 15 розділу V законопроекту вилучити.
 
Відхилено   10) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; із наступними змінами):
 
830. у частині першій статті 26:
 
      
831. пункт 30 після слів "відчуження відповідно до закону комунального майна" доповнити словами ", крім земельних ділянок для містобудівних потреб";
 
-449- Бевзенко В.Ф.
Зміни до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключити.
 
Враховано      
    -450- Ткач Р.В.
Зміни до пункту ЗО частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключити.
 
Враховано    
    -451- Лисов І.В.
Абзаци другий – четвертий та сьомий – одинадцятий (зміни до статей 26 та 52) підпункту 15) пункту 4 Розділу V "Перехідні положення" виключити.
 
Враховано    
832. пункт 34 після слів "земельних відносин" доповнити словами ", крім питань надання, продажу земельних ділянок або прав на них для містобудівних потреб";
 
      
833. у підпункті 1 пункту "б" частини першої статті 31 слова", встановленому законодавством" замінити словами "та у випадках, встановлених законом";
 
-452- Лисов І.В.
підпункт 15) пункту 4 Розділу V доповнити абзацами такого змісту:
"у підпункті 10 пункту "а" частини першої статті 31 слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
у пункті 1 частини третьої статті 43 слова "правил забудови і" виключити;"
 
Враховано   у частині першій статті 31:
підпункті 1 пункту "б" слова "встановленому законодавством" замінити словами "та у випадках, встановлених законом";
у підпункті 10 пункту "а" слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
у пункті 1 частини третьої статті 43 слова "правил забудови і" виключити;
 
834. частину третю статті 51 доповнити реченням такого змісту: "Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.";
 
   частину третю статті 51 доповнити реченням такого змісту: "Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури";
 
835. частину другу статті 52 доповнити пунктами 4—7 такого змісту:
 
-453- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини другої статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключити.
 
Враховано      
    -454- Ткач Р.В.
Зміни до частини другої статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключити.
 
Враховано    
836. "4) розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності для містобудівних потреб, зокрема у разі їх безоплатної передачі громадянам, продажу ділянок або прав на них, надання їх в користування, оренду юридичним особам та громадянам, поновлення або продовження строку дії договорів оренди земельних ділянок для містобудівних потреб;
 
      
837. 5) затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб у разі, коли розроблення таких проектів вимагається законом, або технічної документації із землеустрою, технічних паспортів земельних ділянок, необхідних для їх продажу на земельних торгах для містобудівних потреб;
 
      
838. 6) вилучення в установленому цим Кодексом порядку земельних ділянок для містобудівних потреб;
 
      
839. 7) організація в установленому законом порядку земельних торгів щодо земельних ділянок та прав на них для містобудівних потреб.";
 
-455- Бевзенко В.Ф.
З метою узгодження статті 24 та інших положень законопроекту із законодавством у сфері землеустрою:
Внести наступні зміни до Закону України "Про землеустрій":
у пункті "ж" частини другої статті 25, статті 53 слова: "населених пунктів" виключити;
пункт: "а" частини третьої статті 53 викласти у такій редакції:
"визначення цільового призначення земель",
статтю 53 доповнити частинами четвертою – п'ятою такого змісту:
"Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування, визначення їх цільового призначення.
Проекти землеустрою щодо впорядкування територій підлягають погодженню Комісіями з питань погодження документації із землеустрою та затверджуються:
проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів - сільськими, селищними, міськими радами,
проекти впорядкування території, розташованої за межами населених пунктів – районними державними адміністраціями,
проекти впорядкування території, розташованої за межами населених пунктів, яка не входить до складу району – обласними державними адміністраціями, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим."
 
Враховано частково   15) у статті 53 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №36, ст. 282):
пункт "а" частини третьої викласти у такій редакції:
"цільове призначення земель";
доповнити частинами четвертою – п'ятою такого змісту:
"Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування.
Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів підлягають погодженню комісіями з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами";
 
840. 16) частину другу статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2006 р., № 35, ст. 296; 2007 р., № 16, ст. 216; 2009 р., № 30, ст. 421) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
-456- Чорноволенко О.В.
Частину 16 розділу V законопроекту вилучити.
 
Враховано      
841. "11) постанови Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.";
 
-457- Сербін Ю.С.
У Розділі V законопроекту пункт 11 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" викласти у такій редакції:
"11) постанови Державної архітектурно - будівельної інспекції та її територіальних органів про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, якщо вони не оскаржуються у встановленому законодавством порядку".
 
Відхилено      
842. 17) у Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 22, ст. 184, № 39, ст. 342; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009 р., № 19, ст. 257):
 
   11) у Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 22, ст. 184, № 39, ст. 342; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009 р., № 19, ст. 257):
 
843. у статті 1:
 
   у статті 1:
 
844. абзац сьомий виключити;
 
-458- Чорноволенко О.В.
Пункт1 абзацу 2 частини 17 розділу 5 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   абзац сьомий виключити;
 
845. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
-459- Чорноволенко О.В.
Пункт2 абзацу 2 частини 17 розділу 5 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
846. "саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності — неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного статусу.";
 
   "саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності — неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного статусу";
 
847. у статті 3 слова "Про планування і забудову територій" замінити словами "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
   у статті 3 слова "Про планування і забудову територій" замінити словами "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
848. у статті 4:
 
   у статті 4:
 
849. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
850. "підготовку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у випадках і порядку, передбачених законодавством;";
 
   "підготовку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у випадках і порядку, передбачених законодавством";
 
851. в абзаці четвертому слово ", погодження" виключити;
 
-460- Мірошниченко Ю.Р.
Зміни до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про архітектурну діяльність" викласти в такій редакції:
"абзац четвертий викласти у такій редакції:
"пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у визначених законом випадках і затвердження проекту".
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
"пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у визначених законом випадках і затвердження проекту";
 
852. статтю 5 виключити;
 
-461- Лисов І.В.
Підпункт 17 пункту 4 розділу V доповнити абзацами такого змісту:
"у частині четвертій статті 6, частині першій статті 10, абзаці другому частини першої статті 26 слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
у частині п’ятій статті 14 слова "та місцевих правил забудови" виключити".
 
Враховано   статтю 5 виключити;
у частині четвертій статті 6, частині першій статті 10, абзаці другому частини першої статті 26 слова "місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
 
853. статтю 7 викласти в такій редакції:
 
   статтю 7 викласти в такій редакції:
 
854. "Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об’єкта архітектури
 
   "Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об’єкта архітектури
 
855. Проект об’єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов’язковою участю архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
 
   Проект об’єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов’язковою участю архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
 
856. Проект об’єкта архітектури завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат.
 
   Проект об’єкта архітектури завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат.
 
857. Проектна документація на будівництво об’єктів, розроблена відповідно до наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і природоохоронними органами.
 
   Проектна документація на будівництво об’єктів, розроблена відповідно до наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і природоохоронними органами.
Проекти об’єктів архітектури затверджуються замовником. Затвердження проектів об’єктів архітектури, які споруджуються із залученням державних коштів, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
858. Перед затвердженням проектів у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться їх експертиза.
 
   Перед затвердженням проектів у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться їх експертиза.
 
859. До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об’єкта архітектури обов’язково залучається архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
 
   До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об’єкта архітектури обов’язково залучається архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
 
860. Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою архітектора — автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов — за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.
 
   Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою архітектора — автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов — за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.
 
861. Внесення до затвердженого проекту змін, пов’язаних із зміною державних стандартів, норм і правил, здійснюється за згодою замовника, якщо інше не передбачено законом.
 
   Внесення до затвердженого проекту змін, пов’язаних із зміною державних стандартів, норм і правил, здійснюється за згодою замовника, якщо інше не передбачено законом.
 
862. Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за такими проектами.
 
   Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або надавати дозвіл на проведення будівельних робіт за такими проектами.
 
863. Забороняється вимагати від замовників рішення архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження проектної документації.";
 
   Забороняється вимагати від замовників рішення архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження проектної документації";
 
864. частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
   частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
865. "Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   "Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
866. статті 12 і 15 виключити;
 
   статті 12 і 15 виключити;
у частині п’ятій статті 14 слова "та місцевих правил забудови" виключити;
 
867. доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
-462- Чорноволенко О.В.
Абзац 8 частини 17 розділу 5 законопроекту вилучити.
 
Відхилено   доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
868. "Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності
 
   "Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності
 
869. В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.
 
   В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.
 
870. Неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність, набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.
 
   Неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність, набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури і внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.
 
871. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності визначають правила та стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов’язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, робіт і послуг неналежної якості.
 
   Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов’язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.
 
872. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації.
 
-463- Сербін Ю.С.
У Розділі V законопроекту абзац 4 статті 16-1 Закону України "Про архітектурну діяльність" виключити.
 
Відхилено   Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації.
 
873. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури визначає порядок реєстрації таких організацій та здійснює контроль за їх діяльністю.";
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури визначає порядок реєстрації таких організацій і здійснює контроль за їх діяльністю";
 
874. статті 17 і 18 викласти у такій редакції:
 
   статті 17 і 18 викласти в такій редакції:
 
875. "Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
 
   "Стаття 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
 
876. Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.
 
   Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.
 
877. Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
878. Органами ліцензування є Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи.
 
   Органами ліцензування є Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи.
 
879. Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
880. Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності. При цьому саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури рішення про надання таких повноважень в офіційному виданні, визначеному таким органом.
 
   Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проводиться центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності. При цьому саморегулівна організація набуває делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури рішення про надання таких повноважень в офіційному виданні, визначеному таким органом.
 
881. До професійної атестації допускаються громадяни, які:
 
   До професійної атестації допускаються громадяни, які:
 
882. здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
 
   здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
 
883. не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
 
   не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
 
884. Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.
 
   Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.
 
885. Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть персональну відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, у тому числі будівельних норм, державних стандартів і правил.
 
   Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть персональну відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.
 
886. Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.
 
   Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до реєстру атестованих осіб.
 
887. Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
   Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
888. Стаття 18. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія
 
   Стаття 18. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія
 
889. Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, здійснюється атестаційною архітектурно-будівельною комісією.
 
   Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, здійснюється атестаційною архітектурно-будівельною комісією.
 
890. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія:
 
   Атестаційна архітектурно-будівельна комісія:
 
891. визначає рівень кваліфікації і знань фахівців, їх спеціалізацію;
 
   визначає рівень кваліфікації і знань фахівців, їх спеціалізацію;
 
892. видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення
 
   видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення про їх видачу;
 
893. про їх видачу;
 
      
894. може утворювати секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації;
 
   може утворювати секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації;
 
895. здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.";
 
   здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури";
 
896. у статті 22:
 
   у статті 22:
 
897. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
898. "за дорученням замовника одержувати в установленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки і технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури;";
 
   "за дорученням замовника одержувати в установленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки і технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури";
 
899. в абзаці п’ятому слова "вихідних даних на проектування" замінити словами "містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки";
 
   в абзаці п’ятому слова "вихідних даних на проектування" замінити словами "містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки";
 
900. у статті 23:
 
   у статті 23:
 
901. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
902. "затверджувати проект, якщо він не суперечить законодавству, містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки;";
 
   "затверджувати проект, якщо він не суперечить законодавству, містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки";
 
903. в абзаці четвертому слова ", завдання на проектування" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "завдання на проектування" виключити;
 
904. в абзаці другому частини першої статті 26 слова "місцевих правил забудови населених пунктів," виключити;
 
-464- Лисов І.В.
у частині другій статті 26 слова "регіональним і місцевим правилам забудови" виключити;"
 
Враховано   у частині другій статті 26 слова "регіональним і місцевим правилам забудови" виключити;
 
905. частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
 
   частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
 
906. "Замовники, крім виконання обов’язків, зазначених у частині першій цієї статті, також зобов’язані передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об’єкт архітектури, власникові такого об’єкта для постійного зберігання.";
 
   "Замовники, крім виконання обов’язків, зазначених у частині першій цієї статті, також зобов’язані передавати один комплект проектної документації, за якою збудовано об’єкт архітектури, власникові такого об’єкта для постійного зберігання";
 
907. в абзаці другому статті 28 слова "встановлених місцевими правилами забудови населених пунктів," виключити;
 
   в абзаці другому статті 28 слова "встановлених місцевими правилами забудови населених пунктів" виключити;
 
908. у тексті Закону слова "замовник (забудовник)" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "замовник" у відповідному відмінку і числі;
 
   у тексті Закону слова "замовник (забудовник)" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "замовник" у відповідному відмінку і числі;
 
909. 18) у Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2007 р., № 9, ст. 67; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 33, ст. 471):
 
   12) у Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2007 р., № 9, ст. 67; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 33, ст. 471):
 
910. статтю 7 доповнити частиною такого змісту:
 
   статтю 7 доповнити частиною такого змісту:
 
911. "В умовах та правилах провадження підприємницької діяльності у сфері природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах) визначаються зобов’язання суб’єктів природних монополій з надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування згідно з вимогами законодавства.";
 
   "В умовах та правилах провадження підприємницької діяльності у сфері природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах) визначаються зобов’язання суб’єктів природних монополій з надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва згідно з вимогами законодавства";
 
912. частину першу статті 10 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   частину першу статті 10 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
913. "надавати на вимогу органів місцевого самоврядування інформацію про наявні потужності із забезпечення об’єктів містобудування та інженерні мережі (споруди);
 
   "надавати на вимогу органів місцевого самоврядування інформацію про наявні потужності із забезпечення об’єктів будівництва та інженерні мережі (споруди);
 
914. забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування у порядку та строки, встановлені законодавством;".
 
   забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва у порядку та строки, встановлені законодавством".
 
915. У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
916. частину першу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
917. "систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, або відмова у наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об’єкта містобудування на підставі наданих технічних умов або непідключення об’єкта містобудування до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об’єкта містобудування — у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
   "систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва або відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об’єкта будівництва на підставі наданих технічних умов або непідключення об’єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об’єкта будівництва — у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
918. 19) у пункті 33 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; із змінами, внесеними Законом України від 19 жовтня 2010 року № 2608-VІ) слова "та земельних торгів" виключити;
 
-465- Яворівський В.О.
Підпункт 33 пункту 3 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
919. 20) у пункті 19 статті 5, пункті 9 частини першої та пункті 7 частини другої статті 6 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; із змінами, внесеними Законом України від 9 вересня 2010 року № 2518-VІ) слово "будівельних," виключити;
 
-466- Парубій А.В.
Пункти 20 та 25 розділу V проекту Закону "Перехідні положення" виключити.
 
Відхилено   13) у пункті 19 статті 5, пункті 9 частини першої та пункті 7 частини другої статті 6 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; із змінами, внесеними Законом України від 9 вересня 2010 року № 2518-VІ) слово "будівельних" виключити;
 
    -467- Курило В.С.
Підпункт 20 та 25 пункту 4 розділу V виключити.
 
Відхилено    
    -468- Зубанов В.О.
Пункти 20 та 25 перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -469- Марущенко В.С.
Підпункт 20 пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -470- Дем'янчук В.О.
Підпункт 20) пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -471- Гриневецький С.Р.
Підпункт 20 пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -472- Яворівський В.О.
Підпункт 20) пункту 4 Перехідних положень вилучити.
 
Відхилено    
    -473- Одарченко Ю.В.
Пункти 20 та 25 розділу V "Перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
    -474- Мірошниченко Ю.Р.
Пункти 20 і 25 виключити.
 
Відхилено    
    -475- Колесніченко В.В.
Підпункт 20 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
920. 21) у статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654; 2010 р., № 28, ст. 353, із змінами, внесеними Законом України від 23 вересня 2010 року № 2562-VІ):
 
   14) у статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654; 2010 р., № 28, ст. 353, із змінами, внесеними Законом України від 23 вересня 2010 року № 2562-VІ):
 
921. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
922. у другому реченні слова "будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціально-культурного призначення," виключити;
 
   у другому реченні слова "будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єктів соціально-культурного призначення," виключити;
 
923. останнє речення викласти у такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   останнє речення викласти в такій редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
924. у частині дев’ятій слова "Експертиза проектів" замінити словами "Експертиза проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження нових технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту", а слова ", прийняття їх в експлуатацію" виключити;
 
   у частині дев’ятій слова "Експертиза проектів" замінити словами "Експертиза проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження нових технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту", а слова "прийняття їх в експлуатацію" виключити;
 
925. частину дванадцяту виключити;
 
   частину дванадцяту виключити;
 
926. 22) у Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 17, ст. 236; 2010 р., № 34, ст. 486):
 
   16) у Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 17, ст. 236; 2010 р., № 34, ст. 486):
 
927. абзаци вісімнадцятий — двадцять третій статті 2 виключити;
 
   абзаци вісімнадцятий — двадцять третій статті 2 виключити;
 
928. частину третю статті 9 виключити;
 
   частину третю статті 9 виключити;
 
929. у статті 11:
 
   у статті 11:
 
930. у частині третій та абзаці другому частини четвертої слова "та проектної декларації" і ", визначених у проектній декларації," виключити;
 
   у частині третій та абзаці другому частини четвертої слова "та проектної декларації" і "визначених у проектній декларації" виключити;
 
931. у частині першій статті 13:
 
   у частині першій статті 13:
 
932. абзаци третій і п’ятнадцятий виключити;
 
   абзаци третій і п’ятнадцятий виключити;
 
933. в абзаці вісімнадцятому слова "зазначених у проектній декларації," виключити;
 
   в абзаці вісімнадцятому слова "зазначених у проектній декларації" виключити;
 
934. у статті 14:
 
   у статті 14:
 
935. в абзаці дев’ятому частини п’ятої слова "відповідно до проектної декларації" виключити;
 
   в абзаці дев’ятому частини п’ятої слова "відповідно до проектної декларації" виключити;
 
936. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
937. абзац шостий після слова "робіт" доповнити словами "або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт";
 
   абзац шостий після слова "робіт" доповнити словами "або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт";
 
938. абзац восьмий виключити;
 
   абзац восьмий виключити;
 
939. у статті 16:
 
   у статті 16:
 
940. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
941. абзац шостий після слова "робіт" доповнити словами "або зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт";
 
   абзац шостий після слова "робіт" доповнити словами "або зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт";
 
942. абзац восьмий виключити;
 
   абзац восьмий виключити;
 
943. частини п’яту і шосту виключити;
 
   частини п’яту і шосту виключити;
 
944. у частині десятій слова ", зазначених у проектній декларації," виключити;
 
   у частині десятій слова "зазначених у проектній декларації" виключити;
 
945. у частині шостій статті 24:
 
   у частині шостій статті 24:
 
946. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
947. в абзаці третьому слова "у відповідності з проектною декларацією" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "у відповідності з проектною декларацією" виключити;
 
948. 23) у Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102):
 
   17) у Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102):
 
949. частину другу статті 4 після слів "визначених законом" доповнити словами ", а для містобудівних потреб — виконавчі органи відповідних рад";
 
-476- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини другої статті 4 Закону України "Про оренду землі" виключити.
 
Враховано      
950. частину першу статті 19 доповнити реченнями такого змісту: "Строк дії договору оренди землі, наданої для потреб будівництва, не може бути меншим ніж 5 років. Після завершення будівництва та прийняття об’єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об’єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк 50 років.";
 
-477- Лисов І.В.
Абзац третій підпункту 23 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" виключити.
 
Враховано частково   статтю 19 доповнити частиною другою такого змісту:
"Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об’єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі".
У зв’язку з цим частини другу – третю вважати відповідно частинами третьою – четвертою;
в абзаці третьому частини першої статті 24 слова "у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
статтю 33 викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Поновлення договору оренди землі
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.
До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.
При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із:
власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);
уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).
Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу.
Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку.
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди";
 
    -478- Сербін Ю.С.
У Розділі V законопроекту статтю 19 Закону України "Про оренду землі" доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію за бажанням орендаря припиняється дія договору оренди землі".
 
Враховано    
    -479- Лисов І.В.
Підпункт 23 пункту 4 розділу V доповнити абзацом такого змісту:
"у абзаці третьому частини першої статті 24 слова "у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів" виключити".
 
Враховано    
    -480- Лисов І.В.
Доповнити підпункт 23 пункту 4 розділу V абзацами такого змісту:
"Статтю 33 викласти у такій редакції:
"Стаття 33. Поновлення договору оренди землі
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренду землі.
До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.
При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення та проект додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує із орендарем (при необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі, орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.
У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із:
власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності);
уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).
Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, визначається рішенням цього органу.
Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку.
Відмову, а також наявне зволікання, в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі можуть бути оскаржено у суді.
У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди."
 
Враховано    
951. 24) у частині першій статті 31 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155) слова "у випадках і в порядку, встановлених законодавством" замінити словами "відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
   18) у частині першій статті 31 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155) слова "у випадках і в порядку, встановлених законодавством" замінити словами "відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
952. 25) у Законі України "Про охорону археологічної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст. 361; із змінами, внесеними Законом України від 9 вересня 2010 року № 2518-VІ):
 
-481- Заєць І.О.
Костенко Ю.І.
До підпункту 25 пункту 4 розділу V "Перехідні положення" законопроекту (про внесення змін до Закону України "Про охорону археологічної спадщини"):
а) абзац четвертий, а саме слова "у тексті Закону слова "будівельних" виключити" вилучити;
б) шостий абзац частини першої статті 7, а саме слова "погодження у випадках, передбачених законом проектів відведення земельних ділянок" замінити словами "погодження відповідно до закону проектів відведення земельних ділянок";
в) абзац 3 підпункту 25), а саме слова "статтю 9-1 виключити" вилучити та поновити її у редакції чинного Закону:
"Стаття 9-1. Наукова археологічна експертиза
1. Наукова археологічна експертиза - діяльність, метою якої є дослідження археологічної спадщини, що здійснюється шляхом обстеження територій та водних об'єктів, вивчення архівних матеріалів, а також підготовка науково обґрунтованих експертних висновків щодо наявності на обстежуваних територіях об'єктів археологічної спадщини, режимів їх використання, можливості та умов виконання містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, інших земляних і підводних робіт на об'єктах експертизи.
2. Проведення наукової археологічної експертизи передує погодженню комісіями з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, проектів землеустрою, якими передбачається:
відведення земельних ділянок у власність юридичним особам;
використання земельних ділянок для проведення містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, земляних і підводних робіт, виконання яких може позначитися на стані об'єктів археологічної спадщини;
зміна цільового призначення земельних ділянок для потреб будівництва та інших цілей, що може негативно вплинути на об'єкти археологічної спадщини.
3. Відсутність висновку за результатами наукової археологічної експертизи є підставою для відмови в погодженні проектів землеустрою, зазначених у частині другій цієї статті".
 
Відхилено   19) у Законі України "Про охорону археологічної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 26, ст. 361; із змінами, внесеними Законом України від 9 вересня 2010 року № 2518-VІ):
 
    -482- Колесніченко В.В.
Підпункт 25 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
953. в абзаці шостому статті 7 слова "відповідно до закону" замінити словами "у випадках, передбачених законом,";
 
   в абзаці шостому статті 7 слова "відповідно до закону" замінити словами "у випадках, передбачених законом";
 
954. статтю 9-1 виключити;
 
-483- Марущенко В.С.
Абзац третій підпункту 25 пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено   статтю 9-1 виключити;
 
    -484- Дем'янчук В.О.
Абзац третій підпункту 25) пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -485- Гриневецький С.Р.
Абзац третій підпункту 25 Пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -486- Яворівський В.О.
Абзац третій підпункту 25) пункту 4 Перехідних положень вилучити.
 
Відхилено    
955. у тексті Закону слово "будівельних," виключити;
 
-487- Марущенко В.С.
Абзац четвертий підпункту 25 пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено   у тексті Закону слово "будівельних" виключити;
 
    -488- Дем'янчук В.О.
Абзац четвертий підпункту 25) пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -489- Гриневецький С.Р.
Абзац четвертий підпункту 25 Пункту 4 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -490- Яворівський В.О.
Абзац четвертий підпункту 25) пункту 4 Перехідних положень вилучити.
 
Відхилено    
956. 26) у статті 38 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488; 2009 р., № 15, ст. 188):
 
   20) у статті 38 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488; 2009 р., № 15, ст. 188):
 
957. після слів "проектів і рішень" доповнити словами " (крім проектів будівництва)";
 
   після слів "проектів і рішень" доповнити словами " (крім проектів будівництва)";
 
958. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною такого змісту:
 
959. "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";
 
   "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
960. 27) у Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
-491- Лисов І.В.
Підункт 27 пункту 4 Розділу V доповнити абзацами такого змісту:
"у абзаці четвертому частини першої статті 1, частині першій статті 14 слова "місцевих правил забудови" виключити;
у частині 2 статті 23 слова "регіональних і місцевих правил забудови" виключити;".
 
Враховано   21) у Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517; 2008 р., № 48, ст. 358):
в абзаці четвертому частини першої статті 1, статті 14 слова "місцевих правил забудови" виключити;
 
961. пункт 10 частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
 
   пункт 10 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
962. "10) визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою;";
 
   "10) визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою";
 
963. пункт 1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
 
964. "1) виконувати роботи без дозволу в разі, коли обов’язковість його отримання передбачена законом";
 
   "1) виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом";
у частині другій статті 23 слова "регіональних і місцевих правил забудови" виключити;
 
965. статтю 27 виключити;
 
-492- Поляченко В.А.
Підункт 27) пункту 4 Розділу V "Перехідні положення" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Частину 3 статті 28 доповнити абзацом другим наступного змісту:
Не потребує отримання дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень виконання робіт на підставі одного з документів, визначених частиною 1 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
Враховано   статтю 27 виключити;
частину третю статті 28 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень виконання робіт на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
 
966. частину третю статті 34 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину третю статті 34 доповнити абзацом такого змісту:
 
967. "Правила благоустрою території населеного пункту не можуть передбачати обов’язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.";
 
   "Правила благоустрою території населеного пункту не можуть передбачати обов’язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи";
 
968. 28) у Законі України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41):
 
   23) у Законі України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41):
 
969. частину п’яту статті 10 доповнити реченнями такого змісту: "Для забезпечення гармонізації нормативної бази з нормативною базою Європейського Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування зазначених норм визначається Кабінетом Міністрів України. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.";
 
   частину п’яту статті 10 доповнити реченнями такого змісту: "Для забезпечення гармонізації нормативної бази з нормативною базою Європейського Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування зазначених норм визначається Кабінетом Міністрів України. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку";
 
970. частину першу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Міжнародні, регіональні та національні будівельні норми, правила, стандарти інших держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.".
 
-493- Лисов І.В.
Пункт 4 Розділу V доповнити підпунктом такого змісту:
"у частині другій статті 4 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" слова "і місцевими правилами забудови" виключити".
 
Враховано   частину першу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Міжнародні, регіональні та національні будівельні норми, правила, стандарти інших держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
22) у частині другій статті 4 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України 2007 р., № 10, ст. 88) слова "і місцевими правилами забудови" виключити;
 
971. 5. Прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2009 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і заяви про прийняття в експлуатацію яких подаються до 31 грудня 2012 року, здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів за наявності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт. Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
-494- Смітюх Г.Є.
У пункті 5 Розділу V "Перехідні положення" після слів "до 31 грудня 2012 року, здійснюється" включити слово безоплатно"; після слів "на якій розміщений такий об’єкт" включити слова "протягом 30 днів з моменту подання заяви"
 
Враховано   7. Прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2009 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і заяви про прийняття в експлуатацію яких подаються до 31 грудня 2012 року, здійснюється безоплатно інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів за наявності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт, протягом 30 днів з моменту подання заяви. Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
 
972. 6. Генеральні плани населених пунктів, затверджені до набрання чинності цим Законом, є безстроковими.
 
   8. Генеральні плани населених пунктів, затверджені до набрання чинності цим Законом, є безстроковими.
 
973. 7. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом рішення щодо визначення та надання містобудівних умов та обмежень приймають спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури з урахуванням попередніх планувальних рішень у межах встановленого законодавством строку.
 
   9. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом рішення щодо визначення та надання містобудівних умов і обмежень приймають спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури з урахуванням попередніх планувальних рішень у межах встановленого законодавством строку.
 
974. 8. Дозволи на виконання будівельних робіт, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об’єкта.
 
   10. Дозволи на виконання будівельних робіт, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об’єкта.
 
975. Дозволи на виконання підготовчих робіт, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення їх виконання або до реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт чи отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
 
   Дозволи на виконання підготовчих робіт, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення їх виконання або до реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт чи отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
 
976. 9. Проекти забудови територій, розподілу територій, містобудівні обґрунтування з відповідними умовами та обмеженнями забудови земельних ділянок, будівельні паспорти, документи на введення об’єктів в експлуатацію та їх сертифікацію, розроблені та/або оформлені до набрання чинності цим Законом, можуть бути затверджені та використані після набрання чинності цим Законом.
 
   11. Проекти забудови територій, розподілу територій, містобудівні обґрунтування з відповідними умовами та обмеженнями забудови земельних ділянок, будівельні паспорти, документи на введення об’єктів в експлуатацію та їх сертифікацію, розроблені та/або оформлені до набрання чинності цим Законом, можуть бути затверджені та використані після набрання чинності цим Законом.
 
977. Положення затверджених відповідно до цього пункту проектів забудови територій, розподілу територій, містобудівних обґрунтувань з відповідними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки враховуються під час розроблення, внесення змін та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.
 
   Положення затверджених відповідно до цього пункту проектів забудови територій, розподілу територій, містобудівних обґрунтувань з відповідними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки враховуються під час розроблення, внесення змін та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.
 
978. 10. Вихідні дані для проектування, експертні висновки до проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів містобудування, експертні висновки до проектів містобудівної документації, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

   12. Вихідні дані для проектування, експертні висновки до проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів, експертні висновки до проектів містобудівної документації, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.