Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 51 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змiни до статтi 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"      Проект Закон України Про внесення змiни до статтi 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Частину першу статтi 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р. N 25, ст. 281; Вiдомостi Верховної Ради України 1992 р., N 47, ст. 644; 1996 р., N 7, ст. 28) викласти у такiй редакцiї:      І. Частину першу статтi 51 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р. N 25, ст. 281; Вiдомостi Верховної Ради України 1996 р., N 7, ст. 28) викласти у такiй редакцiї:  
3. "З метою захисту iнтересiв клiєнтiв та забезпечення фiнансової надiйностi комерцiйних банкiв мiнiмальний розмiр статутного фонду встановлюється у сумi, еквiвалентнiй 5 млн. ЕURО за офiцiйним курсом грошової одиницi України, визначеним Нацiональним банком".      "З метою захисту iнтересiв клiєнтiв та забезпечення фiнансової надiйностi комерцiйних банкiв мiнiмальний розмiр статутного фонду встановлюється у сумi, еквiвалентнiй 5 млн. ЕURО за офiцiйним курсом грошової одиницi України, визначеним Нацiональним банком".  
4. II. Заключнi положення      II. Заключнi положення  
5. 1. Зобов'язати iснуючi комерцiйнi банки збiльшити свої статутнi фонди та здiйснити перереєстрацiю у такi строки:   -1- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пункт 4 розділу II "Заключні положення" законопроекту зробити пунктом 1 з відповідною зміною нумерації подальших пунктів. П.2 розділу ІІ "Заключні положення" законопроекту перше речення викласти у такій редакції: "2.Створеним до набрання чинності цим Законом комерцiйним банкам збiльшити свої статутнi фонди та здiйснити перереєстрацiю у такi строки: до суми, еквiвалентної 1 млн. ЕURО - до 1 сiчня 2001 року; до суми, еквiвалентної 3 млн. ЕURО - до 1 сiчня 2006 року; до суми, еквiвалентної 5 млн. ЕURО - до 1 сiчня 2008 року".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Створеним до набрання чинності цим Законом комерцiйним банкам збiльшити свої статутнi фонди та здiйснити перереєстрацiю у такi строки: до суми, еквiвалентної 1 млн. ЕURО - до 1 сiчня 2001 року; до суми, еквiвалентної 3 млн. ЕURО - до 1 сiчня 2006 року; до суми, еквiвалентної 5 млн. ЕURО - до 1 сiчня 2008 року.  
6. у сумi, еквiвалентнiй 1 млн. ЕURО, до 1 сiчня 2002 року;   -2- Суслов В.І. (реєстр. картка № 343)
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Єльяшкевич О.С. (в.о. № 182)
Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Станков А.К. (реєстр. картка № 365)
В пунктах 2 та 4 розділу II "Заключні положення" законопроекту цифри "2002" замінити цифрами "2001".  
Враховано    
7. у сумi, еквiвалентнiй 3 млн. ЕURО, до 1 сiчня 2006 року;       
8. у сумi, еквiвалентнiй 5 млн. ЕURО, до 1 сiчня 2008 року.       
9. 2. Зобов'язати Нацiональний банк України скасувати дозвiл на створення комерцiйних банкiв, якi не виконали вимоги щодо строкiв i розмiрiв збiльшення статутних фондiв, передбачених пунктом 1 роздiлу II цього Закону, та вiдкликати їх лiцензiї на виконання банкiвських операцiй.   -3- Суслов В.І. (реєстр. картка № 343)
Пункт 3 розділу ІІ "Заключні положення" законопроекту викласти у такій редакції: "3. Встановити, що в разі невиконання комерційними банками вимог пункту 2 цього розділу Закону щодо строків і розмірів збільшення статутних фондів, Національний банк України зобов'язаний протягом трьох місяців після настання цих строків скасувати дозвіл на створення таких комерційних банків та відкликати надані їм ліцензії на виконання банківських операцій".  
Враховано   3. Встановити, що в разі невиконання комерційними банками вимог пункту 2 цього розділу Закону щодо строків і розмірів збільшення статутних фондів, Національний банк України зобов'язаний протягом трьох місяців після настання цих строків скасувати дозвіл на створення таких комерційних банків та відкликати надані їм ліцензії на виконання банківських операцій.  
10. До 1 сiчня 2002 року заборонити Нацiональному банку застосовувати санкцiї до iснуючих комерцiйних банкiв з питань збiльшення їх статутних фондiв.   -4- Суслов В.І. (реєстр. картка № 343)
Частину другу п.2 розд.II викласти як окремий пункт 4 такого змісту: "4. Встановити, що Національний банк України до 1 січня 2001 року не застосовує до комерційних банків встановлені законодавством санкції за невиконання вимог щодо збільшення розмірів статутних фондів комерційних банків". Подальшу нумерацію пунктів у зв'язку з цим відповідно змінити.  
Враховано   4. Встановити, що Національний банк України до 1 січня 2001 року не застосовує до комерційних банків встановлені законодавством санкції за невиконання вимог щодо збільшення розмірів статутних фондів комерційних банків.  
11. 3. Нацiональному банку України привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом.      5. Нацiональному банку України привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом.  
12. 4. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування.