Кількість абзаців - 140 Таблиця поправок


про державну реєстрацію об'єктів нерухомогомайна та прав на них (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого майна"   -1- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Назву Закону пропоную викласти в такій редакції: "Закон України "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них".  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них"  
    -2- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
Пропонується змінити назву проекта на: "Про державну реєстрацію об`єктів нерухомості і прав на них".  
Враховано    
1. Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади здійснення державної реєстрації прав на об'єкти нерухомості в умовах розвитку ринку нерухомого майна і рівноправності різних форм власності.   -3- Чиж І.С. (в.о. № 190)
В зв'язку із зміною назви Закону пропоную преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна і прав на них, в умовах розвитку ринку нерухомого майна і рівноправності різних форм власності".  
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них і спрямований на забезпечення визнання і захисту державою цих прав, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна, виходячи з принципу рівноправності всіх форм власності.  
    -4- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У назві Закону включити поняття "обтяження" та змінити назву Закону на "Закон України "Про державну реєстрацію прав та обтяжень на об'єкти нерухомого майна".  
Відхилено    
    -5- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
По всьому тексту замінити термін "органи державної реєстрації" на "бюро технічної інвентаризації" або перейменувати БТІ в органи державної реєстрації об'єктів нерухомості.  
Враховано    
    -6- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей закон визначає правові, економічні, організаційні засади здійснення державної реєстрації прав та обтяжень на об'єкти нерухомого майна з метою забезпечення захисту державою цих прав та обтяжень, виходячи з принципу рівноправності всіх суб'єктів права на нерухомість."  
Враховано частково    
    -7- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Назву закону викласти в такій редакції: "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них". У преамбулі слова "державної реєстрації прав на об'єкти нерухомості" замінити словами "державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них". В тексті проекту слова "на об'єкти нерухомого майна" замінити на слова "на об'єкти нерухомості"; слова "Державного реєстру прав на нерухомість", "Державного реєстру прав" замінити відповідно словами "Державному реєстрі об'єктів та прав", "Державного реєстру об'єктів та прав"; слова "прав власності на об'єкти нерухомого майна" замінити словами "об'єктів нерухомого майна та прав власності на них"; слова "державний реєстратор прав", "державний реєстратор" замінити словами "реєстратор об'єктів та прав на них". Статтю 1 доповнити новою частиною третьою такого змісту: "Земельний кадастр та інші спеціальні реєстри є невід'ємними складовими частинами Державного реєстру об'єктів нерухомого майна та прав на нього. Зміст, порядок формування і ведення, органи державної реєстрації Земельного кадастру та інших спеціальних реєстрів визначається відповідно до Земельного кодексу України, інших актів законодавства України".  
Враховано    
2. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Сфера застосування Закону      Стаття 1. Сфера застосування Закону  
4. Цей Закон застосовується щодо реєстрації об'єктів нерухомості та прав на них, визначених у цьому Законі.      Цей Закон застосовується щодо державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них, визначених у цьому Законі.  
5. Дія цього Закону не поширюється на державну реєстрацію повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів та інших об'єктів цивільних прав, на які поширено режим нерухомої речі, а також на реєстрацію підприємств як цілісних май нових комплексів і об'єктів незавершеного будівництва до їх прийняття в експлуатацію у встановленому Законом порядку.   -8- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У ч. 2 статті 1 виключити слова "... підприємств як цілісних майнових комплексів...".  
Враховано   Дія цього Закону не поширюється на державну реєстрацію повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів та інших об'єктів цивільних прав, на які поширено правовий режим нерухомої речі, а також на державну реєстрацію підприємств.  
    -9- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Частину 2 ст.1 після слів "державну реєстрацію" доповнити словами "земельних ділянок", а далі по тексту.  
Відхилено    
    -10- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 1 доповнити новою частиною 3 такого змісту: "Земельний кадастр та інші спеціальні реєстри є невід'ємними складовими частинами Державного реєстру об'єктів нерухомого майна та прав на нього. Зміст, порядок формування і ведення, органи державної реєстрації Земельного кадастру та інших спеціальних реєстрів визначається відповідно до Земельного кодексу України, інших актів законодавства України".  
Відхилено    
    -11- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропоную статтю 1 викласти в такій редакції: "Цей Закон застосовується щодо державної реєстрації об'єктів нерухомості, прав та обтяжень на нерухоме майно. Дія цього Закону не поширюється на державну реєстрацію повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів та інших об'єктів цивільних прав, на які поширено правовий режим нерухомої речі, а також реєстрацію підприємств як цілісних майнових комплексів і об'єктів незавершеного будівництва до їх прийняття в експлуатацію у встановленому законодавством порядку."  
Враховано частково    
6. Стаття 2. Визначення термінів      Стаття 2. Визначення термінів  
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:   -12- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Стаття 2. Визначення основних термінів. Пропонуємо такі визначення термінів та їх послідовність: "державна реєстрація прав та обтяжень на нерухоме майно (державна реєстрація прав) - це юридичний акт визнання та підтвердження державою виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухоме майно"; "нерухоме майно (нерухомість, об'єкт нерухомості) - земельні ділянки та все, що розташовано на них та тісно пов'язано з ними, тобто об'єкти, переміщення яких без істотного, непропорційного збитку для їх призначення є неможливим, в тому числі будівлі, споруди, приміщення або їх частини." "речове право - встановлене в межах закону безпосереднє володіння особою річчю, внаслідок чого виникають зобов'язання всіх і кожного не порушувати це право, яке забезпечує задоволення інтересів правомочної особи шляхом безпосереднього впливу на річ без сприяння інших осіб. Речовими правами є право власності та обмежені речові права." "обмежене речове право - похідне від права власності і встановлене на законних підставах часткове панування над річчю, що здійснюється в межах, визначених законом або договором. Обмежене речове право обмежує право власності таким чином, що воно зберігає чинність у разі відчуження речі, а також здійснюється незалежно від волі власника в межах, встановлених законом або договором." "обтяження - заборона або обмеження щодо здійснення повноважень власника, встановлені відповідно до законодавства. Обтяження встановлюються на підставі застави нерухомого майна (іпотеки), ухвали суду або арбітражного суду про забезпечення позову, постанови слідчого про вжиття заходів для забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, заходів охорони спадкового майна та заборони відчуження нерухомого майна, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством." "правовстановлюючий документ - документ, який підтверджує права певного суб'єкту на нерухоме майно і складений у порядку, передбаченому законодавством." "Державний реєстр прав та обтяжень на нерухоме майно (Держаний реєстр) - це державна інформаційна система відомостей про об'єкти нерухомого майна, права та обтяження на об'єкти нерухомого майна та суб'єктів цих прав." "реєстровий номер - індивідуальний, такий, що не повторюється в часі та на всій території України, номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна під час первинної реєстрації права власності на нього. Реєстраційний номер залишається незмінним протягом усього часу існування об'єкту. Присвоєння реєстрового номеру є засобом технічного обліку нерухомості, який дозволяє однозначно індивідуалізувати його." "реєстраційний округ - територія, в межах якої діє орган державної реєстрації прав на нерухоме майно."  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
8. нерухоме майно (далі - нерухомість) - земельні ділянки, будівлі житлово-цивільного, комунального, господарського, промислового та іншого призначення, їх комплекси, приміщення, споруди або їх частини, та інше майно яке законом віднесено до нерухомого;   -13- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
У абзаці 2 ч.1 статті 2 вилучити слова "земельні ділянки" - з підстав, викладених у пропозиціях до ст.1.  
Відхилено (земельні ділянки є об'єктами нерухомого майна)  державна реєстрація об'єктів нерухомого майна та прав на них - це юридичний акт визнання та підтвердження державою виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухоме майно; об'єкти нерухомого майна - земельні ділянки та все, що розташовано на них і тісно пов'язано з ними, тобто об'єкти, переміщення яких без істотного, непропорційної шкоди для їх призначення є неможливим, в тому числі будівлі, споруди, приміщення або їх частини; речове право - встановлене в межах закону безпосереднє володіння над річчю, внаслідок чого виникають зобов'язання всіх і кожного не порушувати це право, яке забезпечує задоволення інтересів правомочної особи шляхом безпосереднього впливу на річ без сприяння інших осіб. Речовими правами є право власності та обмежені речові права; обмежене речове право - похідне від права власності і встановлене на законних підставах часткове панування над річчю, що здійснюється в межах, визначених законом або договором. Обмежене речове право обмежує право власності таким чином, що воно зберігає чинність у разі відчуження речі, а також здійснюється незалежно від волі власника в межах, встановлених законом або договором; обтяження - заборона або обмеження щодо здійснення повноважень власника, встановлені відповідно до закону. Обтяження встановлюються на підставі рішень органів державної влади та уповноважених осіб у випадках, передбачених законом; правовстановлюючий документ - документ, який підтверджує права певного суб'єкту на нерухоме майно і складений у порядку, передбаченому законодавством; Державний реєстр об'єктів нерухомого майна та прав на них - це державна інформаційна система відомостей про об'єкти нерухомого майна, права на них та суб'єктів прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр); реєстраційний номер - індивідуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна під час реєстрації права власності на нього. Реєстраційний номер залишається незмінним протягом усього часу існування об'єкту. Присвоєння реєстраційного номеру є засобом технічного обліку нерухомого майна, який дозволяє однозначно індивідуалізувати його; реєстраційний округ - територія, в межах якої діє бюро технічної інвентаризації.  
    -14- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У п.2 статті 2 - "нерухоме майно" (далі - нерухомість) - виключити слова "земельні ділянки".  
   
    -15- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
В абз.2 статті 2 слова "земельні ділянки" виключити.  
   
9. обмежене речове право - довічне управління майном, право довірчого управління та речові права, які є похідними від права власності і встановлюють часткове панування над об`єктом нерухомості в межах, встановлених законом або договором;   -16- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Абзаци 2 та 3 статті 2 пропоную викласти в наступній редакції: "обмежене речове право - похідне від права власності i встановлене на законних підставах часткове панування над річчю, що здійснюється в межах, встановлених законом або договором. Обмежене речове право обмежує право власності таким чином, що зазначене право зберігає свою чинність в разі відчуження речі, а також здійснюється незалежно від волі власника в межах, установлених законом або договором;" "нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки та все, що розташоване на них i тісно пов'язане з ними, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційної шкоди їх призначенню неможливе, у тому числі будівлі, приміщення i квартири, розташовані в них, споруди, підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси та інше майно, яке за законом віднесене до нерухомого;".  
Враховано    
10. Державний реєстр прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав) - інформаційна система даних про об'єкти нерухомого майна, їх власників та прав на ці об'єкти, зафіксованих у письмовій формі в спеціальних книгах-кадастрах та у вигляді записів в електронних базах даних;   -17- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
У четвертій частині статті 2 слова "Державний реєстр прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав)" замінити на "Державний реєстр нерухомого майна (Державний реєстр нерухомості)".  
Враховано    
11. державна реєстрація прав на нерухоме майно (державна реєстрація прав) - дії по внесенню до Державного реєстру прав відомостей про об'єкт нерухомості, його власника, а також про виникнення, обмеження та припинення прав на нього;   -18- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
В абз.4 статті 2 слова "Державний реєстр прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав" замінити словами "Державний реєстр об'єктів нерухомості та прав на них (Державний реєстр об'єктів та прав)"; в абз.5 слова "державна реєстрація прав на нерухоме майно (державна реєстрація прав)" замінити словами "державна реєстрація об'єктів нерухомості та прав на них (державна реєстрація об'єктів та прав)".  
Враховано редакційно    
12. обтяження права власності - заборона або обмеження щодо здійснення повноважень розпорядження або інших повноважень власника, встановлені відповідно до законодавства;   -19- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У випадку включення земельних ділянок до нерухомого майна необхідно внести зміни в статті: п.6 статті 2 - доповнити, що на земельні ділянки присвоюються ідентифікаційні (кадастрові) номери; п.7 статті 2 - доповнити, що правоустановчим документом, який підтверджує права на земельні ділянки, є державний акт (це вказано в ст.23 Земельного кодексу України) і який видається і реєструється сільськими, селищними, міськими, районними радами.  
   
13. ідентифікаційний (кадастровий) номер - закодований номер, який присвоюється кожному об'єкту нерухомості при його державній реєстрації прав, і який не може повторюватися на території України. Присвоєний об'єкту нерухомості ідентифікаційний номер не може бути змінений протягом усього часу існування самого об'єкта нерухомого майна як єдиного цілого;   -20- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
В абз.7 статті 2 слова "кожному об'єкту нерухомості при його державній реєстрації прав" замінити словами "кожному об'єкту нерухомості при його державній реєстрації та державній реєстрації прав на нього".  
Враховано    
14. правоустановлюючий документ - угода, договір, адміністративний акт, судове рішення або інший документ, який відповідно до закону підтверджує права на об'єкт нерухомості.   -21- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Абз. 8 статті 2 пропоную викласти в наступній редакції: "правовстановлюючий документ - документ, який підтверджує права на нерухоме майно та складений в порядку, передбаченому законодавством;".  
Враховано    
15. Стаття 3. Законодавство про державну реєстрацію прав на нерухоме майно      Стаття 3. Законодавство про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав них  
16. Законодавство про державну реєстрацію прав на нерухомість (законодавство про державну реєстрацію прав) складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного Кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів, які видаються відповідно до них.   -22- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 3 пропоную викласти в наступній редакції: "Державна реєстрація прав на нерухоме майно регулюється Цивільним кодексом України, цим Законом та іншими актами законодавства, які видаються відповідно до них."  
Враховано   Законодавство про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них складається з Цивільного Кодексу України, Земельного кодексу України, цього Закону, інших законів України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстить цей Закон, застосовуються правила мiжнародного договору.  
    -23- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У статті 3 виключити слова "які видаються відповідно до них".  
Враховано    
    -24- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Статтю 3 після слів "Цивільного кодексу України" доповнити словами "Земельного кодексу України", а далі по тексту. Ця пропозиція зберігає силу у разі залишення земельних ділянок у складі об'єктів нерухомого майна.  
Враховано    
    -25- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 3 доповнити словами: "…державна реєстрація прав на землю регулюється Земельним кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування".  
Відхилено    
    -26- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після статті 3 пропонуємо помістити статтю 4, виклавши її в такій редакції: "Стаття 4. Державна реєстрація прав та обтяжень на нерухоме майно. Державна реєстрація є єдиним та вичерпним доказом існування зареєстрованого права на нерухоме майно. Зареєстроване право на нерухоме майно може бути оскаржено виключно в судовому порядку. Держава гарантує законність зареєстрованих прав на нерухоме майно. Держава, в особі органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно, несе цивільно-правову відповідальність за законність і достовірність зареєстрованих прав на нерухоме майно."  
Відхилено    
17. Стаття 4. Права, що підлягають державній реєстрації      Стаття 4. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації  
18. Державній реєстрації підлягає право власності на об'єкти нерухомого майна, право повного господарського відання, оперативного управління ними та інші відповідні права (права власності) на нерухомість, якщо інше не передбачено Законом.   -27- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
У абз.1 статті 4 виключити слова "повного господарського відання, оперативного управління ними".  
Враховано   Обов'язковій державній реєстрації підлягає право власності на об'єкти нерухомого майна, обмежені речові права та обтяження, за винятком прав на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти.  
19. У випадках передбачених законодавством, державній реєстрації підлягають права щодо користування та здійснення інших прав на об'єкти нерухомості.   -28- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.1 статті 4 замінити наступними словами: "Обов'язковій державнiй реєстрацiї пiдлягають: право власностi, обмежені речові права (право користування строком більше трьох років, довірче управлiння майном, іпотека та iншi речові права, віднесені законом до таких), за винятком прав на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Обмежені речові права реєструються після реєстрацiї права власностi на це майно. Права, які пiдлягають обов'язковій державнiй реєстрацiї, виникають з моменту такої реєстрацiї."  
Враховано   Обмежені речові права на нерухоме майно реєструються після державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно. Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна та прав на них здійснюється за власниками цього майна - фізичними та юридичними особами. Державній реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них передує обов'язкове обстеження цих об'єктів, а також наявність матеріалів інвентаризації, підготовлених бюро технічної інвентаризації, яке проводить державну реєстрацію. Оформлення правовстановлюючих документів щодо прав на об'єкти нерухомого майна може бути здійснено тільки щодо тих об'єктів нерухомого майна та прав на них, які зареєстровані відповідно до цього Закону. У випадку, коли власник об'єкта нерухомого майна ухиляється від реєстрації права власності, та в інших випадках, коли державна реєстрація об'єкта нерухомого майна та прав на нього за заявою власника є неможливою, за заявою особи якій належить обмежене речове право, покупця або іншої зацікавленої особи, суд вправі з урахуванням обставин справи зобов'язати власника звернутися до бюро технічної інвентаризації з метою проведення державної реєстрації, а у відповідних випадках зобов'язати бюро технічної інвентаризації провести державну реєстрацію.  
    -29- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Права, що підлягають державній реєстрації. Державній реєстрації підлягають об'єкти нерухомого майна і такі права на них: право власності, обмежені речові права (право користування строком більше 3-х років, довірче управління майном, іпотека та інші речові права, віднесені законом до таких). Обмежені речові права реєструються після державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".  
Враховано частково    
    -30- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо убрати із проекту закону статті 4, 5, 6. Замість скасованих статей пропонуємо помістити статтю 5 в такій редакції: "Стаття 5. Обов'язковість державної реєстрації прав та обтяжень. Обов'язковій державній реєстрації підлягають право власності на нерухоме майно, обмежені речові права та обтяження. У випадках, передбачених законодавством, державній реєстрації підлягають права користування нерухомим майном. Права та обтяження, які підлягають обов'язковій державній реєстрації виникають з моменту такої реєстрації. Обмежені речові права на нерухоме майно реєструються після державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно. Права на нерухоме майно, які не підлягають обов'язковій державній реєстрації, виникають з моменту укладання договору, якщо інше не передбачено договором або законом".  
Враховано редакційно    
20. Стаття 5. Обтяження, які підлягають реєстрації   -31- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Суб'єкти державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них Суб'єктами державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них є фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації, іноземні держави, Україна в особі відповідних органів виконавчої влади, територіальні громади сіл, селищ, міст в особі органів місцевого самоврядування з одного боку та бюро технічної інвентаризації, з іншого боку."  
Враховано   Стаття 5. Суб'єкти державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них Суб'єктами державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них є фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації, іноземні держави, Україна в особі відповідних органів виконавчої влади, територіальні громади сіл, селищ, міст в особі органів місцевого самоврядування з одного боку та бюро технічної інвентаризації, з іншого боку.  
    -32- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У статті 5, як і в цілому у проекті закону, слово "обтяження" замінити словами "заборона або обмеження".  
   
21. Державній реєстрації підлягають обтяження щодо здійснення розпорядження та інших повноважень власника об'єкта нерухомості, які випливають з його застави (іпотеки), ухвали суду або арбітражного суду про забезпечення позову, постанови слідчого про вжиття заходів для забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, заходів охорони спадкового майна та заборони відчуження нерухомого майна.   -33- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 5 пропоную викласти в наступній редакції: "Обов'язковій державнiй реєстрацiї підлягають обтяження, накладені на нерухоме майно відповідними органами у випадках, передбачених законом."  
   
22. Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки державної реєстрації обтяжень прав власності.   -34- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
У статті 5 вилучити слова "або арбітражного суду".  
   
    -35- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Обтяження, які підлягають державній реєстрації. Обтяження щодо прав власності на об'єкти нерухомого майна підлягають обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація обтяжень здійснюється на підставі: ухвали суду про забезпечення позову; рішення суду про звернення стягнення на об'єкт нерухомого майна; рішення суду про оголошення банкрутом; постанов органів попереднього слідства про накладення арешту на об'єкт нерухомого майна; рішення суду, в якому передбачено конфіскацію об'єкта нерухомого майна; накладення заборони на відчуження об'єкта нерухомого майна посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради у населених пунктах, де немає нотаріусів. Обтяження реєструються незалежно від того чи зареєстровано право власності на об'єкти нерухомого майна. У разі надходження до органу державної реєстрації прав в один день звернення про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого майна і актів відповідних органів державної влади про обтяження, у першу чергу реєструється рішення про обтяження".  
   
23. Стаття 6. Обов'язковість державної реєстрації прав   -36- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 6 об'єднати зі статтею 4.  
Враховано    
24. Обов'язковій державній реєстрації, незалежно від форми власності, підлягають: об'єкти нерухомості, права власності на об'єкти нерухомості та інші визначені законодавством права на них, а також обтяження прав власності.   -37- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Місце державної реєстрації об'єктів та прав". Частину першу після слів "об'єктів нерухомості" доповнити словами "та прав на них"; слова "за його місцезнаходженням" замінити словами "за місцезнаходженням цього об'єкту нерухомості".  
Враховано    
25. Державній реєстрації об'єктів нерухомості та прав на них передує обов'язкове обстеження цих об'єктів, а також наявність матеріалів інвентаризації, підготовлених органом технічної інвентаризації, яке проводить державну реєстрацію прав.   -38- Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
У частині другій статті 6 замість слів "органом технічної інвентаризації, яке проводить державну реєстрацію прав" викласти "відповідно до законодавства України".  
   
    -39- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У п.2 статті 6 після слів "Державної реєстрації об'єктів нерухомості та прав на них" доповнити "крім земельних ділянок", а далі за текстом.  
   
26. Обмежені речові права щодо об'єктів нерухомості реєструються після реєстрації прав власності на них.   -40- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Обов'язковість державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них. Об'єкти нерухомого майна та права на них підлягають обов'язковій державній реєстрації незалежно від форми власності. Орган державної реєстрації прав обов'язково обстежує об'єкти нерухомого майна, виготовляє технічно-інвентаризаційну документацію і лише після цього здійснює державну реєстрацію цих об'єктів нерухомого майна і прав на них. Оформлення правовстановлювальних документів про відчуження об'єктів нерухомого майна і прав на них або оформлення документів про перехід прав на ці об'єкти на інших підставах, передбачених законодавством, може бути здійснено тільки щодо тих об'єктів нерухомого майна і прав на них, які зареєстровані в органі державної реєстрації прав".  
Враховано редакційно    
27. Нотаріальне посвідчення або біржові контракти щодо розпорядження і користування правами на нерухомість можуть здійснюватися тільки до об'єктів нерухомості і прав на них, зареєстрованих у Державному реєстрі прав.   -41- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Пропонується абзац 4 статті 6 вважати абзацом 5 цієї ж статті, а абзац 5 статті 6 - відповідно абзацом 4.  
Враховано    
28. У випадку, коли власник нерухомості ухиляється від реєстрації права власності, за заявою особи якій належить обмежене речове право, покупця або іншої зацікавленої особи, суд вправі зобов'язати власника, а за заявою спадкоємця - орган державної реєстрації прав - провести державну реєстрацію.   -42- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 6 доповнити додатковим абзацом: "Обстеження, обмеження речових прав та державна реєстрація однієї квартири, садового будинку та транспортного засобу, що перебуває у власності сім'ї та одиноких громадян, проводиться тільки за рахунок держави і не повинна проводитись за рахунок громадян".  
Відхилено (це рухоме майно)   
29. Стаття 7. Особи, за якими здійснюється державна реєстрація прав на нерухоме майно   -43- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину першу статті 7 перенести у статтю 4.  
Враховано    
30. Державна реєстрація об'єктів нерухомості та прав власності на них здійснюється за власниками цього майна - фізичними та юридичними особами.   -44- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Абз.2 та 3 статті 7 виключити.  
Враховано    
31. Державна реєстрація об'єктів нерухомості які належать державі, здійснюється за державними підприємствами, установами і організаціями, на балансі яких знаходяться такі об'єкти і яким передано право повного господарського відання щодо них.   -45- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині четвертій статі 7 слово "володільцями" замінити словом "власниками".  
Враховано    
32. Державна реєстрація об'єктів нерухомості, які належать державі, а право оперативного управління ними передано державним підприємствам і організаціям та казенним підприємствам, здійснюється за цими підприємствами та організаціями. Обмежені речові права реєструються за їх володільцями.   -46- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Суб'єкти державної реєстрації прав. Суб'єктами державної реєстрації прав є фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації, іноземні держави, Україна, в особі відповідних органів влади, територіальні громади сіл, селищ, міст в особі органів місцевого самоврядування з одного боку та органи, які здійснюють державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них з іншого боку".  
   
    -47- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 7 вважаємо доцільним усунути.  
Враховано    
33. Стаття 8. Державний реєстр прав   -48- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції: "Порядок ведення Державного реєстру встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України".  
Враховано   Стаття 6. Державний реєстр  
34. Об'єкти нерухомості, права на них та обтяження реєструються у Державному реєстрі прав на нерухомість, ведення якого здійснюють органи державної реєстрації прав.   -49- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо таку редакцію статті 6 (за новою нумерацією): "Cтаття 6. Державний реєстр прав та обтяжень на нерухоме майно. Об'єкти нерухомості, права та обтяження на них підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі. Державний реєстр та реєстраційні справи про об'єкти нерухомого майна є вічними, їх знищення, як і вилучення з них будь-яких документів або їх частин, заборонено. Структура Державного реєстру прав та обтяжень, а також правила його ведення встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі виявлення невідповідності запису в Державному реєстрі прав та обтяжень правовстановлюючому документу, пріоритет має правовстановлюючий документ."  
Враховано частково   Об'єкти нерухомого майна та права на них підлягають реєстрації у Державному реєстрі, ведення якого здійснюють бюро технічної інвентаризації.  
35. Правила ведення Державного реєстру прав, його структура та захист, в тому числі і від несанкціонованого доступу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Зміст та порядок ведення Державного реєстру встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури спільно з Міністерством юстиції України.  
36. Стаття 9. Місце державної реєстрації об'єкта нерухомості   -50- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У частині 1 ст.9 виключити слова "району в місті".  
Враховано   Стаття 7. Місце державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
37. Державна реєстрація об'єктів нерухомості провадиться за його місцезнаходженням в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті).   -51- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину другу ст. 9 виключити.  
Враховано   Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна та прав на них здійснюється за їх місцезнаходженням в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста), яка становить реєстраційний округ.  
38. У випадках, коли об'єкт реєстрації знаходяться на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, відповідний орган державної реєстрації прав визначається власником такого об'єкта.   -52- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.2 статті 9 пропоную викласти в наступній редакції: "У випадках, коли об'єкт реєстрації знаходиться на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, належним органом державної реєстрації прав визнається орган, на території якого знаходиться більша частина такого об'єкта."  
Враховано   Реєстраційний округ, його межі і розмір встановлюється на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць за рішенням обласних державних адміністрацій, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури. В межах одного реєстраційного округу державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них здійснює одне бюро технічної інвентаризації.  
    -53- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Ч. 2 статті 9 викласти в такій редакції: "При знаходженні об'єкта реєстрації на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, державна реєстрація об'єкта провадиться за місцем знаходження його власника ".  
Відхилено    
    -54- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Місце державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них. Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна та прав на них проводиться за їх місцезнаходженням в межах реєстраційного округу. Реєстраційний округ, його межі і розмір встановлюється на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць за рішенням обласних державних адміністрацій, державної адміністрації Автономної Республіки Крим, міських державних адміністрацій міст Києва і Севастополя за погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України".  
Враховано    
    -55- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо таку редакцію статті 7 (за новою нумерацією, (ст.9)): "Стаття 7. Місце державної реєстрації об'єкта нерухомості, прав та обтяжень на нього. Державна реєстрація об'єкта нерухомості, прав та обтяжень на нього провадиться за його місцезнаходженням в межах відповідного реєстраційного округу. У випадках, коли об'єкт нерухомості знаходиться на території декількох реєстраційних округів, державна реєстрація провадиться в межах того реєстраційного округу, на території якого розташована більша частина об'єкту нерухомості."  
Враховано частково    
39. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ       
40. Стаття 10. Система органів державної реєстрації прав   -56- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 10 вилучити.  
Відхилено   Стаття 8. Система органів державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
41. Систему органів державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна становлять: - Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України;   -57- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В абз.2 частини 1 статті 10 і далі по тексту пропоную слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" замінити на "Відповідний центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений орган виконавчої влади);"  
  Систему органів державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них становлять: центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури; територіальні (районні, міські) бюро технічної інвентаризації.  
    -58- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 10 після слів " Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" ;доповнити абзацом: "Державний комітет України по земельних ресурсах та його органи на місцях".  
   
42. - територіальні (районні (у сільських районах) та міські) органи державної реєстрації прав на нерухомість;   -59- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Абз.3 частини 1 статті 10 викласти в редакції : "- територіальні (районні, міські та районні у містах Києві, Севастополі і містах обласного підпорядкування) органи державної реєстрації прав на нерухомість;"  
Враховано частково   Центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури формує єдину державну політику щодо реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них, для забезпечення реалізації якої при ньому створюється Центральне бюро технічної інвентаризації України. Положення про Центральне бюро технічної інвентаризації України та його склад затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.  
    -60- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину 4 та 5 ст.10 викласти в такій редакції: "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України формує єдину державну політику щодо реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них, для забезпечення реалізації якої при ньому створюється Центральне бюро технічної інвентаризації України. Положення про Центральне бюро технічної інвентаризації України та його склад затверджуються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України."  
Враховано    
43. - кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав;   -61- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ст.10 встановити єдину систему органів державної реєстрації прав власності - систему органів бюро технічної інвентаризації. Вилучити з тексту статті "кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав" та останній абзац статті 10.  
Враховано    
44. - архіви органів державної реєстрації прав.       
45. Територіальні органи державної реєстрації прав можуть утворювати спеціалізовані підрозділи для забезпечення власної діяльності.   -62- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В останній частині ст.10 слова "можуть утворювати" замінити на слова "мають право".  
Враховано    
    -63- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
У статті 10 вилучити останню частину.  
Враховано    
    -64- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Система органів державної реєстрації прав на нерухоме майно. Систему органів державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна становлять: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України; Територіальні Бюро державної реєстрації прав. Територіальні Бюро державної реєстрації прав можуть утворювати спеціалізовані підрозділи для забезпечення власної діяльності".  
Враховано    
    -65- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо таку редакцію статті 8 (за новою нумерацією, (ст.10): "Стаття 8. Система органів державної реєстрації прав та обтяжень. Система органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно включає: 1) Центральне Бюро державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно (далі "Центральне Бюро"); 2) Територіальні Бюро державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно (далі "Територіальні Бюро"). Територіальні Бюро утворюються та діють в реєстраційних округах. В межах одного реєстраційного округу утворюється та діє лише одне Територіальне Бюро. Межі реєстраційного округу встановлюються таким чином, щоб вони збігалися з межами адміністративно-територіальних одиниць. Органи державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно (далі "органи державної реєстрації") є державними органами. Органи державної реєстрації є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням державного гербу України та своїм найменуванням. Положення про систему органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно затверджується Кабінетом Міністрів України."  
   
    -66- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 11 пропонуємо виключити. Та включити статті 9 та 10 з закріпленням функцій органів реєстрації через обов'язки (а не повноваження) останніх: "Стаття 9. Обов'язки Центрального Бюро державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно Обов'язки Центрального Бюро включають: - створення Територіальних Бюро; - забезпечення додержання правил ведення Державного реєстру; - надання інформації про зареєстровані права та обтяження на нерухоме майно; - узагальнення практики застосування законодавства з питань державної реєстрації прав та обтяжень на нерухомість, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення; - розроблення методичних матеріалів з питань державної реєстрації прав та обтяжень на нерухомість; - забезпечення підготовки кадрів для системи органів державної реєстрації; - організацію діяльності кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав та обтяжень; - прийняття у встановленому порядку рішень про виплату коштів з компенсаційного фонду на відшкодування збитків, завданих з вини органу, що здійснює державну реєстрацію прав та обтяжень; - забезпечення взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у питаннях, пов'язаних з державною реєстрацією прав та обтяжень на нерухоме майно; - забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями з питань реєстрації прав та обтяжень; - інші обов'язки, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства та Положенням про систему органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно. Стаття 10. Обов'язки Територіальних Бюро державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно. Обов'язки Територіальних Бюро включають: - державну реєстрацію прав та обтяжень; - ведення державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно; - надання інформації про зареєстровані права та обтяження; інші обов'язки, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства, а також Положенням про систему органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно."  
Враховано частково редакційно   
46. Стаття 11. Територіальні органи державної реєстрації прав      Стаття 9. Територіальні органи державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
47. Державну реєстрацію об'єктів нерухомості, прав на неї та обтяжень, а також ведення Державного реєстру прав здійснюють органи технічної інвентаризації та державної реєстрації об'єктів нерухомості та прав на неї (бюро державної реєстрації прав).   -67- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У частині 2 ст.11виключити слова "району в місті".  
Враховано   Бюро технічної інвентаризації є державними підприємствами, які здійснюють державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них, а також ведення Державного реєстру. Територіальні бюро технічної інвентаризації підпорядковані обласним управлінням житлово-комунального господарства, управлінням житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, управлінням житлового господарства міст Києва та Севастополя. Обласні управління житлово-комунального господарства, управління житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, управління житлового господарства міст Києва та Севастополя забезпечують організацію діяльності бюро технічної інвентаризації, що знаходяться на їх території і є у їх підпорядкуванні. Територіальні бюро технічної інвентаризації для здійснення своєї діяльності мають право утворювати спеціалізовані підрозділи (філії). Типове положення про територіальні бюро технічної інвентаризації та їх структуру затверджуються Центральним бюро технічної інвентаризації України.  
    -68- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Викласти статтю 11 в такій редакції: "Стаття 11. Територіальні органи державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них Бюро технічної інвентаризації є державними підприємствами, здійснюють державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна, прав на них та ведення Державного реєстру. Територіальні бюро технічної інвентаризації підпорядковані обласним управлінням житлово-комунального господарства, житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, управлінням житлового господарства міст Києва та Севастополя. Обласні управління житлово-комунального господарства, житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, управління житлового господарства міст Києва та Севастополя забезпечують організацію діяльності бюро технічної інвентаризації, що знаходяться на їх території і є у їх підпорядкуванні. Територіальні бюро технічної інвентаризації для здійснення своєї діяльності мають право утворювати спеціалізовані підрозділи (філії). Типове положення про територіальні бюро технічної інвентаризації та їх структуру затверджуються Центральним бюро технічної інвентаризації України".  
Враховано    
48. В межах адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті), яка становить реєстраційний округ, утворюється і діє лише одне Бюро державної реєстрації прав.   -69- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 11 викласти в такій редакції: "Стаття 11. Територіальні органи державної реєстрації прав. Державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна, прав на них та обтяжень, а також ведення Державного реєстру прав здійснюють бюро державної реєстрації прав. В межах реєстраційного округу утворюється і діє лише одне бюро державної реєстрації прав. Бюро державної реєстрації прав - це державні госпрозрахункові підприємства, створені на базі існуючих госпрозрахункових бюро технічної інвентаризації. Ті підприємства бюро технічної інвентаризації, які здійснювали державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна і, до прийняття цього Закону, були на законних підставах перетворені в підприємства з колективною формою власності, продовжують здійснювати функції державних Бюро реєстрації прав, за дорученням державних адміністрацій, на договорних засадах. Бюро державної реєстрації є юридичними особами, які мають свою печатку, розрахунковий та інші рахунки в установах банку і на них поширюється Закон України "Про підприємства в Україні". Керівник Бюро державної реєстрації прав призначається на посаду та звільнюється відповідно державною адміністрацією Автономної Республіки Крим, обласних та Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України. Керівники Бюро державної реєстрації прав з колективною формою власності, яка була встановлена до прийняття цього Закону, призначаються на посаду та звільняються з неї за рішенням вищих органів управління цих підприємств у відповідності з їх Статутами. Типове положення про Бюро державної реєстрації прав затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України".  
Враховано частково    
49. Керівник Бюро державної реєстрації прав призначається на посаду та звільняється головою відповідної місцевої державної адміністрації за погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.   -70- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
У частині третій статті 11 слова "відповідної місцевої державної адміністрації" замінити на " відповідного виконавчого органу". одне Бюро технічної інвентаризації.  
   
50. Типове положення про Бюро державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомості затверджується Кабінетом Міністрів України.   -71- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 11 викласти в такій редакції: "Стаття 11. Територіальні органи державної реєстрації прав Державна реєстрація об`єктів нерухомості, прав на неї та обтяжень, а також ведення Державного реєстру прав здійснюють органи технічної інвентаризації (бюро технічної інвентаризації). В межах адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті), яке становить реєстраційний округ, утворюється і діє лише Керівник Бюро технічної інвентаризації призначається на посаду та звільняється головою відповідної державної адміністрації у сільських районах та головою Ради у містах за погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України. Типове положення про Бюро технічної інвентаризації затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -72- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Останній абзац статті 11 пропонуємо викласти в такій редакції: Типове положення про Бюро державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомості розробляється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -73- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ст.11 абзаци 3 та 4 вилучити.  
Відхилено    
    -74- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити текст законопроекту після статті 11 двома статтями наступного змісту: "Стаття .... Повноваження відповідного центрального органу виконавчої влади в сфері державної реєстрації До повноважень уповноваженого органу виконавчої влади належать: організація робіт, пов'язаних із створенням органів державної реєстрацiї прав на нерухоме майно; забезпечення додержання правил ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно; узагальнення практики застосування законодавства з питань державної реєстрацiї прав на нерухоме майно, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення; розроблення методичних матеріалів з питань ведення державної реєстрацiї прав на нерухоме майно; забезпечення взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з реєстрацією прав на нерухоме майно; забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями у питаннях державної реєстрацiї прав на нерухоме майно; координація та формування системи підготовки кадрів для функціонування системи реєстрацiї прав на нерухоме майно; надання інформації про зареєстровані права на нерухоме майно; організація діяльності кваліфікаційної комісії для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір отримати свідоцтво державного реєстратора прав; прийняття в установленому порядку рішень про виплату коштів компенсаційного фонду на відшкодування збитків, завданих з вини органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно; інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства, а також відповідним Положенням про уповноважений органу виконавчої влади". Стаття 12. Повноваження органiв державної реєстрацiї прав на нерухомість на місцях До компетенції органiв державної реєстрації прав на місцях належить: державна реєстрація прав на нерухоме майно; ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно; надання інформації про зареєстровані права; забезпечення зберігання інформації про зареєстровані права; інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про органи державної реєстрації прав на нерухоме майно на місцях."  
   
51. Стаття 12. Резервний фонд органів державної реєстрації прав Для відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам неправомірними діями органів державній реєстрації прав утворюється спеціальний резервний фонд.   -75- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Пропонуємо статтю 12 вилучити.  
Враховано    
52. Спеціальний резервний фонд органів державній реєстрації прав утворюється за рахунок коштів, які залишаються в їх розпорядженні після сплати обов'язкових внесків і платежів.   -76- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В ч. 2 статті 12 після слів "... утворюється за рахунок..." додати "відрахувань з..." - далі по тексту.  
   
53. Порядок використання та розпорядження коштами спеціального резервного фонду органів державній реєстрації прав, розмір відрахувань до нього, визначається Кабінетом Міністрів України.   -77- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину третю статті 12 після слова "порядок" доповнити словом "формування " і у зв'язку з цим слова "розмір відрахувань до нього" виключити.  
   
    -78- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Стаття 12 змінить свій порядковий номер на 11: "Стаття 11. Компенсаційний фонд органів державної реєстрації прав та обтяжень. Для відшкодування шкоди, завданої фізичним чи юридичним особам неправомірними та (або) помилковими діями органів державної реєстрації та їх співробітників, утворюється спеціальний компенсаційний фонд. Порядок формування та використання коштів компенсаційного фонд органів державної реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України."  
   
54. Стаття 13. Державний реєстратор прав   -79- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 13 викласти в такій редакції: "Стаття 13. Державний реєстратор прав. Державний реєстратор прав - це працівник Бюро державної реєстрації прав, який здійснює державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них. На посаду державного реєстратора прав призначаються особи, які мають вищу освіту, здобуту в Україні або прирівнену до неї на підставі міжнародних договорів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та за переліком спеціальностей, затверджених Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України, а також склали кваліфікаційний іспит і отримали свідоцтво державного реєстратора прав. Державним реєстратором прав не може бути особа, яка має судимість за умисний злочин".  
Враховано   Стаття 10. Державний реєстратор об'єктів нерухомого майна та прав на них Державний реєстратор об'єктів нерухомого майна та прав на них - це працівник бюро технічної інвентаризації, який здійснює державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них (далі -державний реєстратор). На посаду державного реєстратора призначаються особи, які мають вищу освіту, здобуту в Україні або прирівнену до неї на підставі міжнародних договорів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та за переліком спеціальностей, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури, а також склали кваліфікаційний іспит і отримали свідоцтво державного реєстратора прав. Державним реєстратором не може бути особа, яка має судимість за умисний злочин.  
55. На посаду державного реєстратора прав призначаються особи, які мають вищу освіту, здобуту в Україні або прирівняну до неї на підставі міжнародних договорів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та за переліком спеціальностей, затвердженим Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України, а також склали кваліфікаційний іспит і отримали свідоцтво державного реєстратора прав.   -80- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.1 статті 13 пропоную викласти в наступній редакції : "На посаду державного реєстратора прав призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту, здобуту в Україні або прирівняну до неї на підставі міжнародних договорів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, а також пройшли стажування в органах реєстрації прав на нерухоме майно протягом 6 місяців, склали кваліфікаційний іспит і отримали свідоцтво державного реєстратора прав."  
Враховано частково    
    -81- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Пропонуємо перший абзац ст.13 викласти в наступній редакції: "На посаду державного реєстратора прав призначаються особи, які мають вищу освіту, здобуту в Україні або прирівняну до неї на підставі міжнародних договорів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче рівня спеціаліста, або особи, які мають наукові ступені та за переліком спеціальностей…" - далі по тексту.  
Враховано частково    
56. Державним реєстратором прав не може бути особа, яка має судимість за умисний злочин.   -82- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У ч 2 статті 13- після слів "за умисний" додати "корисливий".  
   
    -83- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Останній абзац статті 13 вилучити.  
Відхилено    
    -84- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 13 вилучити.  
Відхилено    
    -85- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 13 пропонуємо перейменувати, а також змінити номер статті з 13 на 12. "Стаття 12. Державний реєстратор прав та обтяжень. Державний реєстратор прав та обтяжень є державним службовцем. На посаду державного реєстратора прав та обтяжень може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, здобуту в Україні, або прирівняну до неї на підставі міжнародних договорів, пройшов стажування протягом шести місяців в Територіальних Бюро, склав кваліфікаційний іспит, та отримав свідоцтво державного реєстратора прав та обтяжень. Свідоцтво державного реєстратора прав та обтяжень видається Міністерством юстиції України на підставі рішення кваліфікаційної комісії. Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту, допускаються до його повторного складення не раніше, ніж через рік. Державним реєстратором не може бути особа, яка має судимість за умисний злочин. Державний реєстратор прав має печатку із зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові, а також реєстраційного округу. "  
Враховано частково редакційно   
57. Стаття 14. Обов'язок додержання таємниці вчинюваних дій щодо державної реєстрації прав      Стаття 11. Обов'язок додержання таємниці вчинюваних дій щодо державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
58. Державні реєстратори прав, а також інші особи, які працюють у системі органів державної реєстрації прав, зобов'язані додержувати таємниці цих дій.   -86- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Статтю 14 доповнити в кінці речення словами: "... в частині, що стосується осіб правоволодільців."  
Враховано редакційно   Державні реєстратори, а також інші особи, які працюють у територіальних бюро технічної інвентаризації, зобов'язані додержувати таємниці вчинюваних дій щодо державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них.  
    -87- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Статтю 14 виключити.  
Відхилено    
    -88- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 14 замінити на ст.13 виклавши її в такій редакції: "Стаття 13. Обов'язок додержання таємниці вчинюваних дій щодо державної реєстрації прав та обтяжень. Державні реєстратори прав та обтяжень, а також інші особи, які працюють у системі органів державної реєстрації прав та обтяжень, зобов'язані додержувати таємниці цих дій. "  
Враховано частково    
59. Стаття 15. Обмеження в здійсненні державної реєстрації для державних реєстраторів      Стаття 12. Обмеження в здійсненні державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав них для державних реєстраторів  
60. Державний реєстратор не має права проводити державну реєстрацію об'єктів нерухомості та прав на неї на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер).   -89- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині першій статті 15 слова "(батьків, дітей, онуків, діда. баби, братів, сестер)" замінити словами "(батьків, дітей, рідних братів та сестер)".  
Враховано   Державний реєстратор не має права проводити державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер).  
61. У випадках, визначених частиною першою цієї статті, державна реєстрація прав на нерухомість провадиться будь-яким іншим державним реєстратором прав за місцезнаходженням об'єкту нерухомості.   -90- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Ч.2 статті 15 доповнити словами: "При неможливості проведення реєстрації іншим державним реєстратором вона проводиться керівником даного органу державної реєстрації або головою відповідної місцевої державної адміністрації."  
Відхилено   У випадках, визначених частиною першою цієї статті, державна реєстрація провадиться будь-яким іншим державним реєстратором за місцезнаходженням об'єкту нерухомості.  
62. Державна реєстрація прав, вчинена з порушенням встановлених цією статтею правил, є недійсною.   -91- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Номер статті 15 змінюється на номер 14. Пропонується наступна редакція статті: "Стаття 14. Обмеження здійснення державної реєстрації прав та обтяжень для державних реєстраторів. Державний реєстратор прав та обтяжень не має права здійснювати державну реєстрацію прав та обтяжень на нерухомість на своє ім'я та від свого імені, на ім'я та від імені свого чоловіка (дружини), його (її) та своїх близьких родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У такому випадку державна реєстрація прав та обтяжень здійснюється іншим державним реєстратором прав та обтяжень. Державна реєстрація прав та обтяжень вчинена з порушення встановлених цією статтею правил, є недійсною."  
Враховано редакційно у ст.15  Державна реєстрація, вчинена з порушенням встановлених цією статтею правил, є недійсною.  
63. Стаття 16. Кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав   -92- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 16 вилучити.  
Відхилено   Стаття 13. Кваліфікаційна комісія державних реєстраторів  
64. Для визначення рівня професійної кваліфікації та рівня знань державних реєстраторів прав, а також осіб, які мають намір здійснювати державну реєстрацію прав, при Державному комітеті будівництва, архітектури та житлової політики України утворюється Кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав і її філії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.   -93- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Останній абзац статті 16 пропонуємо викласти в такій редакції: "Положення про Кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав та її склад розробляється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України".  
Враховано   Для визначення професійної кваліфікації та рівня знань державних реєстраторів, а також осіб, які мають намір здійснювати державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури утворює Кваліфікаційну комісію державних реєстраторів.  
65. Положення про Кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав та її склад за тверджуються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України.   -94- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ч.2 статті 16 слова "затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України" замінити словами "затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України."  
  Положення про Кваліфікаційну комісію державних реєстраторів та її склад затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури спільно з Міністерством юстиції України.  
    -95- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Крім зміни номеру з 16 на 15, пропонуємо максимально спростити зміст статті 15 "Кваліфікаційна комісія": "Стаття 15. Кваліфікаційна комісія. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір отримати свідоцтво державного реєстратора прав та обтяжень, утворюється кваліфікаційна комісія. Порядок формування та функціонування кваліфікаційної комісії визначається Кабінетом Міністрів України."  
   
66. Стаття 17. Свідоцтво державного реєстратора прав   -96- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В ч. 2 статті 17 виключити з тексту слова "та Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики".  
Відхилено   Стаття 14. Свідоцтво державного реєстратора  
67. Професійна кваліфікація та рівень знань державних реєстраторів прав засвідчується відповідним свідотством.   -97- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину 3 ст.17 викласти в такій редакції: "Порядок видачі, призупинення, відновлення та анулювання свідоцтва державного реєстратора встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України. Зразок свідоцтва державного реєстратора, встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Немає висновку   Професійна кваліфікація та рівень знань державних реєстраторів засвідчуються свідоцтвом державного реєстратора, яке видається центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури на підставі рішення Кваліфікаційної комісії державних реєстраторів. Порядок видачі, зупинення дії, відновлення та анулювання свідоцтва державного реєстратора встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури. Зразок свідоцтва державного реєстратора встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
68. Свідоцтво державного реєстратора прав видається Міністерством юстиції України та Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики на підставі рішення Кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав.   -98- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Другий абзац статті 17 викласти в такій редакції: "Свідоцтво державного реєстратора прав видається Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України на підставі рішення Кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав".  
Враховано    
69. Порядок видачі, призупинення та відновлення дії, а також анулювання свідоцтва державного реєстратора прав, встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -99- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Ч.3 статті 17 викласти в такій редакції: "Зразок свідоцтва державного реєстратора прав, порядок його видачі, призупинення, відновлення та анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -100- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Свідоцтво державного реєстратора прав. Професійна кваліфікація та рівень знань державних реєстраторів прав засвідчується відповідним свідоцтвом. Свідоцтво державного реєстратора прав видається Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України на підставі рішення Кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав. Порядок видачі, призупинення та відновлення дії, а також анулювання свідоцтва державного реєстратора прав встановлюються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України".  
Враховано частково    
    -101- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Необхідно замінити назву статті 17, а також номер статті 17 на 16. "Стаття 16. Свідоцтво державного реєстратора прав та обтяжень. Професійна кваліфікація та рівень знань державних реєстраторів прав та обтяжень засвідчується відповідним свідоцтвом. Свідоцтво державного реєстратора прав та обтяжень видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав. Порядок видачі, призупинення та відновлення дії, а також анулювання свідоцтва державного реєстратора прав та обтяжень, встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково редакційно   
70. Стаття 18. Архіви органів державної реєстрації прав   -102- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 18 вилучити.  
Враховано   Стаття 15. Реєстраційні справи об'єктів нерухомого майна та прав на них На кожний об'єкт нерухомого майна та прав на нього формується реєстраційна справа об'єкта нерухомого майна та прав на нього з присвоєнням їм ідентифікаційного (кадастрового) номеру.  
    -103- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пропоную статтю 18 об'єднати зі статтею 26.  
Враховано    
71. Реєстраційні справи підлягають довічному зберіганню в спеціальних архівах бюро державної реєстрації прав.   -104- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Останній абзац статті 18 пропонуємо викласти в такій редакції: "Порядок ведення архіву державної реєстрації прав розробляється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і погоджується з органом виконавчої влади з питань архівної діяльності".  
Враховано   Реєстраційна справа об'єктів нерухомого майна та прав на них формується бюро технічної інвентаризації при реєстрації об'єкта нерухомого майна та прав на нього і ведеться до знищення відповідного об'єкта.  
72. Порядок ведення архіву державної реєстрації прав затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України за погодженням з органом виконавчої влади з питань архівної діяльності.   -105- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Номер статті змінюємо з 18 на 17: "Стаття 17. Архіви органів державної реєстрації прав та обтяжень. Реєстраційні справи підлягають довічному зберіганню в спеціальних архівах органів державної реєстрації. Порядок ведення архіву органу державної реєстрації затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково   Зміст реєстраційної справи об'єктів нерухомого майна та прав на них та порядок її ведення визначаються центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури. Реєстраційні справи об'єктів нерухомого майна та прав на них підлягають довічному зберіганню в архівах бюро технічної інвентаризації. Порядок ведення архіву бюро технічної інвентаризації затверджується центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури за погодженням з органом виконавчої влади з питань архівної діяльності.  
73. Стаття 19. Методологічне на нормативне забезпечення діяльності органів державної реєстрації прав   -106- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 19 вилучити.  
Враховано    
74. Методологічне та нормативне забезпечення діяльності органів державної реєстрації прав здійснюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України.   -107- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 19 викласти в такій редакції: "Стаття 19. Методологічне забезпечення діяльності органів державної реєстрації прав. Методологічне та нормативне забезпечення діяльності органів державної реєстрації прав здійснюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України. При Державному комітеті будівництва, архітектури та житлової політики України для розроблення рекомендацій щодо методологічного і нормативного забезпечення діяльності органів державної реєстрації прав та узагальнення практики їх діяльності утворюється Координаційна Рада. Положення про Координаційну Раду та її склад затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України. Методологічні і нормативно-правові акти, видані Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України у межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма органами державної реєстрації прав".  
Враховано    
75. При Державному комітеті будівництва, архітектури та житлової політики України для розроблення рекомендацій щодо методологічного і нормативного забезпечення діяльності органів державної реєстрації прав та узагальнення практики їх діяльності утворюється Координаційна Рада.       
76. Положення про Координаційну Раду та її склад затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.       
77. Методичні і нормативно-правові акти, видані Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерством юстиції України у межах іх компетенції обов'язкові для виконання всіма органами державної реєстрації прав.   -108- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Виключити ч. 4 статті 19. Пропоную доповнити текст законопроекту розділом "Державний реєстр прав на нерухоме майно" наступного змісту, розмістивши його після ст. 19 і змінивши відповідним чином нумерацію наступних розділів та статей: "Розділ III. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО Стаття .... Державний реєстр прав на нерухоме майно Права на нерухоме майно підлягають державній реєстрацiї в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Невід'ємною частиною Державного реєстру прав є база даних реєстрацiї заяв та запитів, реєстраційна справа . Порядок ведення Державного реєстру прав, технічні та програмні засоби забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації; захист інформації від несанкціонованого доступу та внесення недокументованих записів; можливість контролю реєстраційних записів i запитів до реєстру та процедури реєстрації; оновлення та архiвування даних; оперативний пошук даних та документальне відтворення процедури реєстрації; оперативне надання витягів з Державного реєстру прав. Структура даних Державного реєстру прав є незалежною від технічних, технологічних та програмних засобів ведення бази даних реєстру. Державний реєстр прав та реєстраційні справи про об'єкт нерухомого майна є вічними, їх знищення, а однаково i вилучення з них будь-яких документів або частин не допускається. Правила ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлюються Кабінетом Міністрів України. Стаття .... Джерела інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно Джерелами інформації для функціонування Державного реєстру прав на нерухоме майно є дані державного земельного та містобудівного кадастрів, Державного картографо-геодезичного фонду України та інші офіційні джерела інформації. Порядок використання інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України. Стаття .... Структура даних Державного реєстру прав на нерухоме майно Державний реєстр прав на нерухоме майно містить дані про зареєстровані права, суб'єкти прав, основні характеристики нерухомого майна, правовстановлюючi документи, на підставі яких здійснено реєстрацію прав, i складається з текстової та картографічної (графічної) частин. Текстова частина Державного реєстру прав складається із розділів, що відкриваються для кожного об'єкта нерухомого майна під час реєстрації права власності, та містить записи про нерухоме майно, про право власності на нього, про обмежені речові права та обтяження. Записи про нерухоме майно повинні містити: Iдентифiкацiйний код нерухомого майна та відомості про його адресу; Опис (площа земельної ділянки, будівлі, її частини, споруди тощо, призначення); Дані про межі нерухомості; Характеристику змін нерухомого майна (у разі здійснення добудови, будівництва нових об'єктів, поділу тощо); Час i дату внесення, погашення, анулювання та зміни записів; Прізвище державного реєстратора та дату прийняття рішення. Записи про право власності на нерухоме майно повинні містити: Для власників - фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, адресу постійного місця проживання, iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, дані документа, що посвiдчує особу; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), адресу постійного місця проживання за межами України; для власників - юридичних осіб - резидентів - назву, юридичну адресу, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, юридичну адресу та країну, де зареєстровано юридичну особу; Вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності; Зміст права, підставу його набуття; Час i дату внесення, анулювання, погашення та зміни записів; Прізвище державного реєстратора та дату прийняття рішення. Записи про обмежені речові права та обтяження повинні містити: Порядковий номер запису; Зміст права, обтяження, строк дії, якщо він обумовлений договором; підставу виникнення права, обтяження; відомості про суб'єкт права; у разі реєстрації іпотеки - вартість іпотеки; час i дату внесення, погашення, анулювання та зміни записів; прізвище державного реєстратора та дату прийняття рішення. У картографічній (графічній) частині Державного реєстру прав на нерухоме майно зазначаються межі та коди реєстраційних округів, кварталів, на які поділяються реєстраційні округи, а також відомості про iдентифiкацiйний код та межі нерухомого майна, інші відомості, необхідні для організації управління інформацією та контролю за проведенням реєстрації. У разі виявлення невідповідності запису в Державному реєстрі прав на нерухоме майно правовстановлюючому документу пріоритет має правовстановлюючий документ. Стаття .... Реєстрація заяв i запитів до Державного реєстру прав на нерухоме майно Реєстрацiя заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та встановлених щодо них обтяжень i запитів стосовно надання витягів з Державного реєстру прав про зареєстровані права та встановлені щодо них обтяження здійснюється в базі даних реєстрації заяв i запитів. Реєстрацiя заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та встановлених щодо них обтяжень проводиться в порядку їх надходження. Данi реєстрації повинні містити: порядковий номер заяви; час i дату надходження заяви; ідентифiкацiйний код нерухомого майна; Відомості про заявителя (для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), адресу постійного місця проживання за межами України; для юридичних осіб - резидентів - найменування, юридичну адресу, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, юридичну адресу та країну, де зареєстровано юридичну особу) та відомості про особу, яка представляє інтереси заявника; короткий зміст прохання із зазначенням прав та встановлених щодо них обтяжень, які необхідно зареєструвати, або який запис слід анулювати, погасити чи змінити; запис про прийняте рішення, дату його прийняття, прізвище державного реєстратора. Данi реєстрації запитів стосовно надання витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про зареєстровані права та встановлені щодо них обтяження повинні містити: порядковий номер запиту; дату надходження запиту; дані про особу, яка звернулася із запитом (для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), адресу постійного місця проживання за межами України; для юридичних осіб - резидентів - найменування, юридичну адресу, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, юридичну адресу та країну, де зареєстровано юридичну особу); iдентифiкацiйний код та адресу нерухомого майна, щодо якого надійшов запит; запис про прийняте рішення та дату його прийняття. Стаття .... Індексні карти та реєстраційні плани Індексні карти та реєстраційні плани складаються для визначення меж реєстраційних округів, ідентифікації нерухомого майна, відображення взаєморозташування об'єктів нерухомого майна, організації управління інформацією та контролю за проведенням реєстрації. Індексні карти складаються на основі офіційних топографічних карт i планів, де позначаються межі та коди реєстраційних округів, кварталів, на які вони поділяються. Межі реєстраційного округу встановлюються таким чином, щоб вони збігалися з межами адміністративно-територіальних одиниць. Індексні карти затверджуються в установленому порядку та використовуються для присвоєння об'єкту нерухомого майна iдентифiкацiйного коду. Затверджені індексні карти зберігаються органами державної реєстрації прав на місцях, їх копії передаються до Державного картографо-геодезичного фонду України. Реєстраційні плани складаються на основі базових топографічних i кадастрових планів та видаються за спеціальними вимогами. На реєстраційних планах наносяться межі нерухомості та зазначається її iдентифiкацiйний код. Порядок складання та вимоги до індексних карт i реєстраційних планів встановлюються Кабінетом Міністрів України. Стаття .... Реєстраційна справа Реєстраційна справа відкривається на кожний об'єкт нерухомого майна, права на який підлягають реєстрації. Реєстраційна справа містить такі документи: заяву про реєстрацію відповідного права; копію розділу Державного реєстру прав на нерухоме майно; рішення державного реєстратора; копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право на нерухоме майно; акти відповідних органів про накладення обтяжень; довіреність на вчинення відповідних дій; документ, що свідчить про внесення плати за реєстрацію; інформацію про видані з Державного реєстру прав витяги; інші документи, що є підставою для прийняття рішення державним реєстратором. Документи в реєстраційній справі розміщуються в порядку їх надходження i мають послідовну нумерацію. Стаття .... Відкриття i закриття розділів Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстраційної справи У Державному реєстрі прав на нерухоме майно на кожний самостійний об'єкт нерухомого майна на підставі рішення реєстратора про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно відкривається відповідний розділ. У разі відмови або призупинення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, право власності на яке раніше не було зареєстровано, відкривається тільки реєстраційна справа. Розділ Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстраційна справа закриваються на підставі рішення державного реєстратора у разі: Знищення об'єкта нерухомого майна; поділу, виділення або об'єднання об'єктів нерухомого майна. Закриті реєстраційні справи передаються до архівів відповідних органів державної реєстрації прав на місцях."  
   
78. РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ, НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРАВ   -109- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Назву Розділу 3 пропоную замінити на "Порядок державної реєстрації прав та обтяжень. Надання відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав та обтяжень".  
  РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА ПРАВ НА НИХ  
79. Стаття 20. Загальний порядок проведення державної реєстрації прав      Стаття 16. Порядок проведення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
80. Державна реєстрація об'єктів нерухомості, прав на неї та обмежень провадиться в такому порядку:      Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна та прав на них здійснюється в такому порядку:  
81. - прийняття документів необхідних для державної реєстрації прав;   -110- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Доповнити абз.5 частини 1 статті 20 в кінці словами "в документарній та електронній формі".  
Відхилено   прийняття правовстановлюючих документів, необхідних для державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них, а договори відчуження прав на об'єкти нерухомого майна, незалежно від форми власності, повинні бути нотаріально посвідчені або зареєстровані на біржі;  
82. - встановлення відсутності підстав для відмови або призупинення державної реєстрації прав; - прийняття рішення про державну реєстрацію прав, відмову у державній реєстрації прав чи призупинення її проведення; - внесення записів до Державного реєстру прав; - вчинення написів на правоустановлюючих документах; - видача свідоцтв про право власності та витягів з Державного реєстру прав;   -111- Чиж І.С. (в.о. № 190)
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Загальний порядок проведення державної реєстрації прав. Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна, прав на них та обмежень провадиться в такому порядку: прийняття правовстановлюючих доку-ментів, необхідних для державної реєстрації прав, які повинні бути належним чином оформлені, а договори відчуження прав на об'єкти нерухомого майна, незалежно від форми власності, повинні бути обов'язково нотаріально посвідчені або зареєстровані на біржі; встановлення відсутності підстав для відмови або призупинення державної реєстрації прав; прийняття рішення про державну реєстрацію прав, відмову у державній реєстрації прав чи призупинення її проведення; внесення записів до Державного реєстру прав; вчинення написів на правовста-новлюючих документах; видача свідоцтв про право власності та витягів з Державного реєстру прав; надання інформації, яка міститься у Державному реєстрі прав. Порядок проведення державної реєстрації прав та перелік правовстановлюючих документів щодо її проведення затверджуються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України з реєстрацією в Міністерстві юстиції України".  
Враховано   встановлення відсутності підстав для відмови або призупинення державної реєстрації; прийняття рішення про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них, відмову у державній реєстрації чи зупинення її проведення; внесення записів до Державного реєстру; вчинення реєстраційних написів на правовстановлюючих документах; видача витягів з Державного реєстру;  
83. - надання інформації, яка міститься у Державному реєстрі прав.      надання інформації, яка міститься у Державному реєстрі.  
84. Порядок проведення державної реєстрації прав та перелік правоустановлюючих документів щодо її проведення затверджуються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України.   -112- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В статті 20 залишити тільки другу частину статті, виклавши її в такій редакції: "Порядок проведення державної реєстрації об'єктів нерухомості, прав на неї, обмежень та перелік необхідних документів затверджується Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України."  
Враховано   Порядок проведення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них, перелік правовстановлюючих документів, у тому числі документів про обтяження, на підставі яких проводиться державна реєстрація затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.  
    -113- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Пропоную після ст. 20 доповнити текст законопроекту статтями наступного змісту: "Стаття.... Підстави для державної реєстрації прав Підставами для державної реєстрації наявності, виникнення, припинення, переходу прав на нерухоме майно є: акти, видані органами державної влади або органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції та в порядку, встановленому законодавством; договори та інші угоди щодо нерухомого майна, укладені згідно із законодавством; свідоцтва про право на спадщину; рішення суду, що набрали чинності; інші правовстановлюючi документи, які підтверджують права на нерухоме майно та складені у порядку, передбаченому законодавством. Стаття .... Державна реєстрація прав на об'єкти нерухомого майна в разі їх поділу, виділення або об'єднання У разі поділу, виділення або об'єднання об'єктів нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, а про новостворені об'єкти вносяться записи до нових розділів Державного реєстру прав i відкриваються нові реєстраційні справи з новими iдентифiкацiйними кодами. У разі поділу (виділення) об'єкта нерухомого майна на кілька самостійних об'єктів записи про обмежені речові права, зареєстровані щодо цього об'єкта, переносяться до розділів Державного реєстру прав, відкритих на кожний новостворений об'єкт, якщо відповідним договором між власником та заінтересованою особою не визначено інше. У разі об'єднання об'єктів нерухомого майна записи про обмежені речові права щодо них переносяться до розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ, відкритих на кожний новостворений об'єкт, у частині, на яку вони були зареєстровані. Стаття .... Проведення державної реєстрації обтяжень Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі: ухвали суду про забезпечення позову; рішення суду про звернення стягнення на нерухоме майно; рішення суду про оголошення банкрутом; постанови органів попереднього слідства про накладення арешту на нерухоме майно; вироку суду, в якому передбачена конфіскація нерухомого майна; накладення заборони відчуження нерухомого майна нотаріусом; накладення заборони відчуження нерухомого майна посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради у населених пунктах, де немає нотаріусів. Датою i часом реєстрації цих обтяжень вважається дата i час надходження актів відповідних органів до органу державної реєстрації прав. У разі надходження в один i той же день заяв про реєстрацію прав на нерухоме майно i актів відповідних органів про обтяження цих прав у першу чергу реєструються рішення про обтяження прав.  
   
    -114- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Номер статті 20 змінити на 18. "Стаття 18. Загальний порядок державної реєстрації прав та обтяжень на нерухомість. Державна реєстрація прав та обтяжень на нерухоме майно здійснюється в такому порядку: - прийняття документів, необхідних для державної реєстрації прав або обтяжень; - встановлення відсутності підстав для відмови або призупинення державної реєстрації прав або обтяжень; - прийняття рішення про державну реєстрацію прав або обтяжень, відмову в державній реєстрації чи призупинення її проведення; - внесення записів до Державного реєстру; - вчинення написів на правовстановлюючих документах; - видача документу про державну реєстрацію права або обтяження; Порядок проведення державної реєстрації прав та обтяжень та перелік правовстановлюючих документів щодо її проведення затверджуються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково    
85. Стаття 21. Терміни проведення державної реєстрації прав Державна реєстрація новостворюваного об'єкту нерухомості та права власності на нього при його первинній реєстрації провадиться протягом 10 робочих днів з дня отримання органом державної реєстрації прав всіх необхідних для цього документів.   -115- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Викласти ч.2 статті 21 в наступній редакції: "Державна реєстрація прав на об'єкт нерухомості, які виникли після його первинної реєстрації (поточна реєстрація) та обтяжень, крім обтяжень перерахованих у частини третій цієї статті, провадиться протягом 10 робочих днів з дня отримання органом державної реєстрації прав всіх необхідних для цього документів.  
Враховано частково   Стаття 17. Терміни проведення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна, прав на них, а також обтяжень, крім передбачених у частині другій цієї статті, здійснюється протягом десяти робочих днів з дня отримання бюро технічної інвентаризації всіх необхідних для цього документів.  
    -116- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 21 викласти в такій редакції: "Державна реєстрація об'єктів нерухомого майна, прав на них, а також обтяження, які випливають із іпотеки (застави) об'єкта нерухомого майна та інших обтяжень, крім перерахованих у частині другій цієї статті, здійснюється протягом десяти робочих днів з дня отримання бюро технічної інвентаризації всіх необхідних для цього документів. Державна реєстрація обтяжень, які випливають з рішень судових, правоохоронних органів та органів податкової служби здійснюється протягом двох робочих днів з дня отримання бюро технічної інвентаризації необхідних для цього документів."  
Враховано    
86. Державна реєстрація прав на об'єкт нерухомості, які виникли після його первинної реєстрації (поточна реєстрація), а також обтяжень, які випливають із іпотеки (застави) об'єкта нерухомості та інших обтяжень, крім перерахованих у частини третьої цієї статті, провадиться протягом 10 робочих днів з дня отримання органом державної реєстрації прав всіх необхідних для цього документів.      Державна реєстрація обтяжень, які випливають з рішень органів державної влади, здійснюється протягом двох робочих днів з дня отримання бюро технічної інвентаризації необхідних для цього документів.  
87. Державна реєстрація обтяжень, які випливають з рішень судових та правоохоронних органів та органів податкової служби здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня отримання органом державної реєстрації прав необхідних для цього документів.   -117- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
В ч.3 статті 21 слова "судових та" замінити словом "судів".  
Відхилено    
88. Керівник бюро державної реєстрації прав за наявності відповідного обгрунтовання може продовжити встановлені цією статтею терміни державної реєстрації прав, відповідно на 10, 5 і 2 робочих дня з обов'язковим письмовим повідомленням про це заявнику. У випадку продовження терміну реєстрації обтяжень, зазначених у частині третій цієї статті дозволяється повідомляти про це заявникам посередством засобів телефонного зв'язку.   -118- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Викласти ч.4 статті 21 в наступній редакції: Керівник бюро державної реєстрації прав за наявності відповідного обгрунтування може продовжити встановлені цією статтею терміни державної реєстрації прав, до 10, 5 і робочих дня відповідно, але не більше одного разу і з обов'язковим письмовим повідомленням про це заявнику."  
Враховано частково    
    -119- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Останню фразу статті 21 пропонуємо вилучити або переробити.  
Враховано    
    -120- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ч. 4 ст. 21 слова "повідомляти про це заявника посередством засобів телефонного зв'язку" замінити словами "повідомляти про це заявника за допомогою засобів зв'язку з обов'язковою про це реєстрацією у бюро державної реєстрації прав".  
Враховано    
    -121- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Номер статті 21 замінити на 19. "Стаття 19. Терміни проведення державної реєстрації прав та обтяжень. Державна реєстрація прав проводиться протягом десяти робочих днів, а державна реєстрація прав, правовстановлюючі документи яких не потребують обов'язкового нотаріального посвідчення і нотаріально не посвідченні, - протягом двадцяти робочих днів з дня отримання органом державної реєстрації прав та обтяжень заяви та всіх документів, необхідних для державної реєстрації прав. Державна реєстрація обтяжень проводиться протягом п'яти робочих днів з дня отримання органом державної реєстрації прав та обтяжень заяви та всіх документів, необхідних для державної реєстрації обтяжень."  
Враховано частково    
89. Стаття 22. Призупинення державної реєстрації прав   -122- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо замінити номер та назву статті 22 на номер 20. "Стаття 20. Призупинення державної реєстрації прав та обтяжень. У разі коли документи для державної реєстрації прав або обтяжень подані не в повному обсязі, або не сплачено державне мито за реєстрацію прав та обтяжень, державний реєстратор прав та обтяжень приймає протягом трьох робочих днів рішення про призупинення державної реєстрації прав або обтяжень і письмово повідомляє про це заявника із зазначенням підстав її призупинення і пропозицій щодо усунення виявлених порушень. Якщо протягом тридцяти календарних днів заявник усунув усі порушення, які викликали призупинення державної реєстрації прав або обтяжень, заява вважається поданою у день, коли заявник вдруге звернувся стосовно проведення реєстрації після усунення всіх порушень. Якщо протягом тридцяти календарних днів заявник не усунув порушення, які викликали призупинення державної реєстрації прав або обтяжень, державним реєстратором виноситься рішення про відмову у її проведенні. Відмова у державної реєстрації прав та обтяжень у випадках, визначених частиною другою цієї статті не перешкоджає повторному зверненню щодо проведення державної реєстрації після усунення допущених порушень."  
Враховано частково редакційно  Стаття 18. Зупинення проведення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
90. У випадку, якщо документи про державну реєстрацію прав подано не в повному обсязі або не внесено плату, державний реєстратор прав протягом трьох робочих днів приймає рішення про призупинення державної реєстрації прав і письмово повідомляє про це заявника із зазначенням підстав її призупинення і пропозицій щодо усунення виявлених порушень.      У разі, коли документи для державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них подано не в повному обсязі або не внесено плату, державний реєстратор протягом трьох робочих днів приймає рішення про зупинення проведення державної реєстрації і письмово повідомляє про це заявника із зазначенням підстав зупинення її проведення і пропозицій щодо усунення виявлених порушень.  
91. Якщо протягом 30 календарних днів заявник не усунув порушення, які викликали призупинення державної реєстрації прав, державним реєстратором виносить рішення про відмову у її проведенні.      Якщо протягом тридцяти календарних днів заявник не усунув порушення, які викликали зупинення проведення державної реєстрації, державним реєстратором приймається рішення про відмову у державній реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них.  
92. Відмова у державній реєстрації прав у випадках, визначених частиною другою цієї статті не перешкоджає повторному зверненню щодо проведення державної реєстрації після усунення допущених порушень.   -123- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину третю ст.22 виключити.  
Враховано    
93. Стаття 23. Відмова у державній реєстрації прав      Стаття 19. Відмова у державній реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них  
94. У державній реєстрації об'єкту нерухомості, прав на нього та обтяжень може бути відмовлено, якщо: 1) подані правоустановлюючі документи не підтверджують права на нерухоме майно та наявності обтяжень, реєстрації яких вимагає заставник;   -124- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
П.1 частини першої статті 23 викласти в такій редакції: "1) подані недостовірні документи або документи, що не підтверджують права на нерухоме майно та наявності обтяжень, реєстрації яких вимагає заявник".  
Враховано редакційно   У державній реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них може бути відмовлено, якщо: 1) подані правовстановлюючі документи не підтверджують права на нерухоме майно та наявності обтяжень, реєстрації яких вимагає заявник;  
95. 2) відсутній об'єкт нерухомості або не проведено повного комплексу робіт з його технічної інвентаризації і оформлення паспорта об'єкта нерухомості;   -125- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункти 2 та 4 частини першої ст.22 викласти в такій редакції: "2) відсутній об'єкт нерухомого майна та права на нього або не проведена його технічна інвентаризація; 4) подані правовстановлюючі документи не відповідають вимогам законодавства." Та частину третю викласти в такій редакції: "Рішення про відмову у державній реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них може бути оскаржене до Державного комітету будівництва. архітектури та житлової політики України або до суду."  
Враховано   2) відсутні об'єкт нерухомого майна та права на нього або не проведена його технічна інвентаризація;  
96. 3) об'єкт нерухомості не підлягає реєстрації на території відповідного реєстраційного округу;      3) об'єкт нерухомого майна та права на нього не підлягають реєстрації на території відповідного реєстраційного округу;  
97. 4) об'єкт нерухомості не закінчено будівництвом і не прийнято в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;   -126- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 23 пункти 4, 5 виключити.  
Враховано    
98. 5) будівлі і споруди мають тимчасове призначення;   -127- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Виключити п. 5 ч. 1 ст. 23. Ч. 2 статті 23 викласти у наступній редакції: "Про відмову у державній реєстрації прав державний реєстратор письмово повідомляє заявника негайно після прийняття відповідного рішення."  
  4) подані правовстановлюючі документи не відповідають вимогам законодавства.  
99. 6) з інших підстав, передбачених законом.       
100. Про відмову у державній реєстрації прав державний реєстратор на протязі трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення письмово повідомляє заявнику.   -128- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 23 доповнити абзацом такого змісту: "Відмова у державній реєстрації прав може бути оскаржена у вищестоящому органі державної реєстрації або у суді, розгляд заяви з цих питань проводиться у десятиденний строк".  
Враховано   Про відмову у державній реєстрації державний реєстратор письмово повідомляє заявника у триденний строк. Рішення про відмову у державній реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади з питань містобудування та архітектури або у судовому порядку.  
    -129- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Замінити номер статті 23 на 21. "Стаття 21. Відмова у державній реєстрації прав та обтяжень. Державний реєстратор відмовляє у здійсненні державної реєстрації прав або обтяжень, якщо: заявлене право або обтяження не є таким, що підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону; - нерухоме майно, або більша його частина, знаходиться в іншому реєстраційному окрузі; - із заявою про державну реєстрацію звернулась особа, яка не може бути заявником відповідно до цього Закону; - подані документи не підтверджують право на нерухоме майно або наявність обтяження, реєстрацію якого вимагає заявник, або подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом та іншими актами законодавства; - заявлене право або обтяження вже зареєстроване; - об'єкт нерухомості не прийнято в експлуатацію у встановленому законодавством порядку; - будівлі і споруди мають тимчасове призначення. Про відмову в державній реєстрації прав або обтяжень державний реєстратор на протязі трьох робочих днів повідомляє заявника письмово."  
Враховано частково редакційно   
101. Стаття 24. Витяг із Державного реєстру прав   -130- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 24 викласти в такій редакції: "Стаття 24. Свідоцтво про право власності та витяг з Державного реєстру прав Підтвердженням прав власності, прав на об`єкт нерухомості, а також обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі прав, є Свідоцтво про право власності, яке видається власнику об`єкта нерухомості, володільцю права на нього або за їх дорученням іншій особі. Також може видаватися витяг із Державного реєстру прав на вимогу власника об`єкта нерухомості, володільця права на нього або за їх дорученням іншій особі, а також судових органів, органів податкової служби, правоохоронних органів, нотаріату та інших випадках, передбачених законодавством".  
Враховано частково редакційно  Стаття 20. Витяг із Державного реєстру  
102. Підтвердженням інших, крім права власності, прав на об'єкт нерухомості, а також обтяжень, зареєстрованих у Державному реєстрі прав, є витяг із Державного реєстру, яка видається власнику об'єкта нерухомості, володільцю права на нього або за їх дорученням іншій особі.   -131- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину першу ст.24 викласти в такій редакції: "Витяг із Державного реєстру, який підтверджує права власності на об'єкти нерухомого майна, іпотеку, обмежені речові права та обтяження видається власнику об'єкта нерухомого майна, або за його дорученням іншій особі."  
Враховано   Витяг із Державного реєстру, який підтверджує права власності на об'єкти нерухомого майна, іпотеку, обмежені речові права та обтяження видається власнику об'єкта нерухомого майна, або за його дорученням іншій особі.  
103. Витяг із Державного реєстру прав видається також на вимогу судових органів, органів податкової служби, правоохоронних органів, нотаріату, у випадках, передбачених законодавством.   -132- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 2 статті 24 після слова "нотаріату" доповнити словами "органів місцевого самоврядування".  
  Витяг із Державного реєстру може видаватися за вимогою відповідних органів у випадках, передбачених законом.  
    -133- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
В частині 2 статті 24 слова "судових органів" замінити словом "суду".  
   
    -134- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Ч.2 статті 24 викласти в такій редакції: "Витяг із Державного реєстру прав може видаватися за вимогою відповідних органів у випадках, передбачених законодавством".  
Враховано    
    -135- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо замінити номер статті 24 на 22: "Стаття 22. Витяг з Державного реєстру прав та обтяжень. Витяг з Державного реєстру - це документ, який видається органом державної реєстрації прав та обтяжень, та який офіційно підтверджує зареєстровані у Державному реєстрі права та встановлені обтяження. Витяги з Державного реєстру мають містити опис об'єкту нерухомості, зареєстровані права на нього та суб'єктів таких прав, обтяження, встановлені щодо нього, а також посилання на правовстановлюючи документи, та бути посвідчені підписом та печаткою державного реєстратора прав та обтяжень. Витяг з Державного реєстру видається власнику об'єкту нерухомості, володільцю права на нього, або за їх дорученням іншій особі. Витяг з Державного реєстру видається також на вимогу судових органів, органів податкової служби, правоохоронних органів, нотаріату, у випадках, передбачених законодавством."  
Враховано частково редакційно   
104. Стаття 25. Реєстраційний напис      Стаття 21. Реєстраційний напис  
105. Після проведення державної реєстрації прав, на відповідному правоувстановлюючому документі державним реєстратором робиться реєстраційний напис про державну реєстрацію прав власності на об'єкт нерухомого майна.   -136- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ч.1 статті 25 слово "відповідному" замінити на слово "основному" або записати конкретно на якому документі робиться реєстраційний напис.  
  Після проведення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них, на правовстановлюючих документах державним реєстратором робиться реєстраційний напис про державну реєстрацію.  
106. Якщо на правоустановлюючому документі відсутне місце для розміщення реєстраційного напису про державну реєстрацію прав заявнику видається реєстраційне посвідчення, яке є невід'ємною частиною правоувстановлюючого документа.   -137- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після зміни номеру з 25 на 23, стаття може бути запропонована в такій редакції: "Стаття 23. Реєстраційний напис. Після проведення державної реєстрації прав, на відповідному правововстановлюючому документі державним реєстратором робиться реєстраційний напис про державну реєстрацію відповідних прав на об'єкт нерухомого майна. Якщо на правовстановлюючому документі відсутнє місце для розміщення реєстраційного напису про державну реєстрацію прав, заявнику видається реєстраційне посвідчення, яке є невід'ємною частиною правовстановлюючого документу. Після проведення державної реєстрації обтяження на об'єкт нерухомого майна, заявнику видається відповідне реєстраційне посвідчення про реєстрацію обтяження. Форма реєстраційного напису та реєстраційного посвідчення встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково редакційно  Якщо на правовстановлюючому документі відсутнє місце для розміщення реєстраційного напису про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них заявнику видається реєстраційне посвідчення, яке є невід'ємною частиною правовстановлюючого документа.  
107. Форма реєстраційного напису та реєстраційного посвідчення встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України спільно з Міністерством юстиції України.      Форма реєстраційного напису та реєстраційного посвідчення встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури за погодженням з Міністерством юстиції України.  
108. Стаття 26. Реєстраційно-інвентарізаційна документація об'єкта нерухомості   -138- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Узгодити статті 26 і 18 по назві справ і їх зберіганню.  
Враховано    
109. На кожний об'єкт нерухомості і на весь час існування формується реєстраційно-інвентарізаційна справа об'єкта з присвоєнням йому ідентифікаційного (кадастрового) номеру.   -139- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Зважаючи на попередні пропозиції щодо р. ІІІ, ст. 26 виключити.  
Враховано    
110. Реєстраційно-інвентарізаційна справа об'єкта нерухомості формується органом державної реєстрації прав при його первинній реєстрації.   -140- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо номер статті 26 замінити на номер 24. "Стаття 24. Реєстраційно-інвентаризаційна документація об'єкта нерухомості. На кожний об'єкт нерухомості і на весь час його існування формується реєстраційно-інвентаризаційна справа об'єкту з присвоєнням йому реєстраційного номеру. Реєстраційно-інвентаризаційна справа на об'єкт нерухомості формується органом державної реєстрації при первинної реєстрації права власності на об'єкт. Зміст реєстраційно-інвентаризаційної справи та порядок її ведення визначаються Кабінетом Міністрів."  
Враховано частково редакційно   
111. Реєстраційно-інвентарізаційна справа об'єкта нерухомості ведеться до його знищення.       
112. Зміст реєстраційно-інвентаризаційної справи та порядок її ведення визначаються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.       
113. Стаття 27. Надання відомостей про державну реєстрацію прав      Стаття 22. Надання відомостей про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них  
114. Про факт державної реєстрації об'єкта нерухомості у Державному реєстрі прав органом державної реєстрації прав може надаватись інформація, без зазначення будь-яких інших відомостей щодо такого об'єкта.   -141- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
Виключити ч.ч. 2,3 ст.27.  
Враховано   Про факт державної реєстрації об'єктів нерухомого майна та прав на них у Державному реєстрі бюро технічної інвентаризації може надаватись інформація, без зазначення будь-яких інших відомостей щодо такого об'єкта лише у випадках передбачених законом.  
115. Відомості можуть надаватись юридичній або фізичній особі на підставі її письмового звернення.   -142- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину 1 ст.27 доповнити с ловами " лише у випадках передбачених законодавством". Частину четверту виключити. У частині п'ятій виключити слова "або правоволоділця".  
Враховано    
116. Відомості про право власності та інші права щодо об'єкта нерухомості та обтяженя, що містяться в Державному реєстрі прав, можуть надаватись юридичній або фізичній особі за її письмовим запитом, якщо надання таких відомостей не обмежено заявою власника об'єкта нерухомості або володільця прав (правоволодільця) про її надання тільки за його згодою.   -143- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину четверту статті 27 доповнити такими словами "або у випадках, передбачених законодавством".  
Відхилено   Бюро технічної інвентаризації зобов'язане за заявою власника об'єкта нерухомого майна надавати йому інформацію про осіб, які отримали відомості про такий об'єкт, права та обтяження щодо нього.  
117. Якщо власник об'єкта нерухомості або правоволоділець обмежив вільне надання відомостей про належність йому об'єкта нерухомості та прав на нього, визначені частиною третьою цієї статті відомості надаються тільки за його згодою.   -144- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропоную замінити назву, а також номер статті 27 на 25: "Стаття 25. Надання відомостей про зареєстровані права та обтяження. Орган державної реєстрації надає відомості про права та обтяження щодо об'єкту нерухомості, що містяться в державному реєстрі фізичним та юридичним особам за їх письмовими запитами. Відомості надаються шляхом надання відповідної довідки, яка повинна містити дані щодо адреси об'єкту нерухомості, зареєстрованих прав та обтяжень, а також осіб, які є власниками прав чи в інтересах яких встановлені обтяження. Орган державної реєстрації зобов'язаний за заявою власника або правоволодільця надавати йому інформацію про осіб, які отримали відомості про належний йому об'єкт нерухомості, права та обтяження щодо нього. "  
   
118. Орган державної реєстрації прав зобов'язаний за заявою власника або правоволодільця надавати йому інформацію про осіб, які отримали відомості про належний йому об'єкт нерухомості, права та обтяження щодо нього.   -145- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Назву та номер статті 28 пропонується замінити відповідно на номер 26. "Стаття 26. Плата за державну реєстрацію прав та обтяжень а також за надання витягів та довідок з Державного реєстру. За державну реєстрацію права власності, обмежених речових прав та обтяжень справляється державне мито. За видачу витягів та довідок з Державного реєстру про зареєстровані права та обтяження сплачується спеціальний збір. Розмір і порядок сплати збору за видачу витягів та довідок з Державного реєстру а також порядок використання отриманих сум збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. Суди, правоохоронні органи, органи державної податкової служби звільняються від сплати державного мита за державну реєстрацію обтяжень та збору за видачу витягів та довідок з державного реєстру про зареєстровані права та обтяження, якщо відповідні заяви і запити зроблені у зв'язку з виконанням ними повноважень, визначених законодавством України. "  
   
119. Стаття 28. Плата за державну реєстрацію нерухомості, прав на неї та послуги, які надаються органами державної реєстрації прав   -146- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Абз.1 статті 28 доповнити словами "по узгодження з місцевими радами, і він не повинен перевищувати подвійного розміру витрат БТІ необхідних для проведення державної реєстрації нерухомості" .  
Відхилено   Стаття 23. Плата за державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна, прав на них та послуги, які надаються бюро технічної інвентаризації Розмір плати за державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них, надання відомостей з Державного реєстру та послуги, пов'язані з державною реєстрацією встановлюються бюро технічної інвентаризації за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури .  
    -147- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Частину першу ст.28 викластив такій редакції: "Розмір плати за державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них, видачу відповідних документів, надання відомостей з Державного реєстру та послуги, пов'язані з державною реєстрацією встановлюються бюро технічної інвентаризації за погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України."  
Враховано    
120. Розмір плати за державну реєстрацію нерухомості, прав на неї та обтяжень, видачу відповідних документів, надання відомостей Державного реєстру прав та послуги, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухомість встановлюються бюро державної реєстрації прав.   -148- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У ч.1 статті 28 слова "бюро державної реєстрації прав" замінити словами "у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України". Чч. 2, 3 і 4 статті 28 виключити.  
  Обтяження, які накладаються на підставі рішень державних органів і пов'язані з охороною спадщини реєструються безкоштовно.  
    -149- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У ч.1 статті 28 замінити слова "бюро державної реєстрації" на "Кабінетом Міністрів України".  
   
    -150- Кондратевський С.М. (в.о. № 224)
У статті 28: у першій частині слова "бюро державної реєстрації прав" замінити на "Кабінетом Міністрів за поданням бюро державної реєстрації прав і за погодженням з Антимонопольним комітетом України"; другу частину вилучити.  
   
    -151- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Перший абзац статті 28 пропонуємо викласти так: "Розмір плати за державну реєстрацію нерухомості , прав на неї та обтяжень, видачу відповідних документів, надання відомостей Державного реєстру прав та послуги, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухомість встановлюються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України". Якщо ця пропозиція буде прийнята, другий абзац треба скасувати. Останній абзац статті 28 виключити.  
Враховано частково    
    -152- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Перший та другий абзаци статті 28 викласти в такій редакції: "Розмір плати за державну реєстрацію нерухомості, прав на неї та обтяжень, видачу відповідних документів, надання відомостей Державного реєстру прав та послуги, пов`язані з державною реєстрацією на нерухомість, а також розміру Державного збору за державну реєстрацію встановлюється Кабінетом Міністрів України з диференціацією щодо сільських районів, міст обласного підпорядкування, обласних центрів, міст Києва та Севастополя і інших міст. Державний збір за державну реєстрацію на 100 відсотків направляється до місцевого бюджету".  
   
121. За погодженням з Антимонопольним комітетом України може встановитись державне регулювання розміру плати за державну реєстрацію об'єктів нерухомості, прав на неї та обтяжень, видачу відповідних документів, надання відомостей Державного реєстра прав.   -153- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
У статті 28: ч.2 виключити; доповнити статтю ч. 5 наступного змісту: "Порядок відшкодування витрат бюро державної реєстрації прав, пов`язаних з безоплатною та пільговою реєстрацією об`єктів нерухомості, визначається Кабінетом Міністрів України." Доповнити р. ІІІ після ст. 28 статтею такого змісту: "Стаття .... Виправлення технічних помилок, допущених під час державної реєстрації прав на нерухоме майно Технічні помилки у записах, що вносяться до Державного реєстру прав на нерухоме майно, які не відповідають рішенню про державну реєстрацію прав чи обтяжень, негайно виправляються на підставі рішення державного реєстратора. Про виправлення технічної помилки заінтересовані особи повідомляються письмово у триденний строк. Технічні помилки, допущені під час державної реєстрації прав на нерухоме майно чи обтяжень, виправляються, якщо немає підстав вважати, що таке виправлення може заподіяти шкоду або порушити законні інтереси праволодiльцiв чи інших заінтересованих осіб, які покладалися на відповідні записи в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. У разі коли виправлення помилки може заподіяти шкоду або порушити законні інтереси праволодiльця чи інших осіб, які покладалися на відповідні записи в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, такі виправлення робляться за рішенням суду."  
Враховано частково    
122. Обтяження, які накладаються судом, органами податкової служби, правоохоронними органами, іншими державними органами і пов'язані з охороною спадщини реєструються безоплатно.       
123. Законом можуть бути передбачені й інші випадки безоплатної чи пільгової реєстрації об'єктів нерухомості, прав на неї, обтяжень, безоплатна або пільгова видача відповідних документів та відомостей Державного реєстру прав.       
124. РОЗДІЛ ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ   -154- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 29 виключити.  
Враховано   РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
125. Стаття 29. Оскарження рішень державного реєстратора   -155- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Статтю 29 доповнити словами: "або вищестоящим органом БТІ".  
Відхилено    
126. Оскарження рішеннь органів державної реєстрації прав можуть бути оскаржені в установленому законом порядку судом.   -156- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В ст. 29 слово "судом" замінити на "до суду".  
Враховано редакційно    
    -157- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 29 необхідно відредагувати: "Оскарження рішень органів державної реєстрації прав здійснюється у встановленому законом порядку".  
Враховано редакційно    
    -158- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 29 "Оскарження рішень державного реєстратору", пропонуємо замінити тільки номер статті з 29 на 27.  
   
127. Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію прав   -159- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 30 пропонуємо викласти в такій редакції: "Бюро технічної інвентаризації несуть вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть i достовiрнiсть записiв про зареєстрованi об'єкти нерухомого майна та права на них у Державному реєстрi прав, а також за надання достовiрної iнформацiї щодо них. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами бюро технічної інвентаризації своїх обов'язкiв вони притягаються до дисциплiнарної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з законодавством".  
Враховано   Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них  
128. Органи державної реєстрації прав на нерухомість несуть цивільно-правову відповідальності перед юридичними та фізичними особами за збитки, у тому числі і неодержані доходи, завдані цим особам в наслідок порушення законодавства про державну реєстрацію прав, якщо органи державної реєстрації не доведуть, що збитки завдані не з їх вини.      Бюро технічної інвентаризації несуть вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть i достовiрнiсть записiв про зареєстрованi об'єкти нерухомого майна та права на них у Державному реєстрi, а також за надання достовiрної iнформацiї щодо них. За невиконання або неналежне виконання державними реєстраторами своїх обов'язкiв вони притягаються до дисциплiнарної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно із законом.  
129. За порушення законодавства про державну реєстрацію прав на нерухоме майно,державні реєстратори прав можуть притягаються до кримінальної, адміністративної, майнової та дисциплінарної відповідальності.   -160- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В ч.1 статті 30 слова "збитки" і "завдані" замінити відповідно на "шкода" і "завдана".  
Враховано редакційно    
    -161- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропонуємо замінити номер та назву статті 30 на номер 28, та викласти в такій редакції: "Стаття 28. Відповідальність при державній реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно. Орган державної реєстрації несе цивільно-правову відповідальність за своєчасність та точність записів про права та обтяження на нерухоме майно в Державному реєстрі, за повноту та дійсність інформації, що надається про зареєстровані права та обтяження на нерухоме майно. Орган державної реєстрації несе матеріальну відповідальність за збитки, спричинені суб'єктам прав та обтяжень на нерухомість та іншим зацікавленим особам, у зв'язку із: - несвоєчасністю або неточністю записів про права та обтяження на нерухоме майно у Державному реєстрі; - наданням неповної або недостовірної інформації про зареєстровані права та обтяження на нерухоме майно; - перекрученням або втратою інформації про права та обтяження на нерухоме майно; - допущенням технічних помилок під час державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно. Матеріальна відповідальність органу державної реєстрації прав та обтяжень за шкоду, спричинену суб'єктам прав на нерухомість та іншим зацікавленим особам у зв'язку із зазначеним вище, наступає незалежно від того, чи діяла посадова особа органу державної реєстрації навмисно, недбало або з необережності. За порушення законодавства про державну реєстрацію прав та обтяжень на нерухоме майно, державні реєстратори притягаються до кримінальної, адміністративної, майнової та дисциплінарної відповідальності."  
Враховано частково редакційно   
130. РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ   -162- Чиж І.С. (в.о. № 190)
У заголовку розділу V пропонується залишити лише слова "Перехідні положення" та викласти його у такій редакції: "Розділ V. Перехідні положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них" вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них"; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4. Об'єкти нерухомого майна та права на них, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються зареєстрованими належним чином. Об'єкти нерухомого майна та права на них, які виникли до набрання чинності цим Законом, але не були зареєстровані, підлягають реєстрації відповідно до вимог цього Закону. 5. Установити, що свідоцтво державного реєстратора без складання кваліфікаційного іспиту видаються особам, які на день набрання чинності цим Законом більше одного року працювали в Бюро технічної інвентаризації на посадах, пов'язаних з реєстрацією об'єктів нерухомого майна".  
Враховано   РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них" вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після введення в дію Закону України "Про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них": подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. 4. Об'єкти нерухомого майна та права на них, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються зареєстрованими належним чином. Об'єкти нерухомого майна та права на них, які виникли до набрання чинності цим Законом, але не були зареєстровані, підлягають реєстрації відповідно до вимог цього Закону. 5. Працівники бюро технічної інвентаризації, діяльність яких пов'язана з державною реєстрацією об'єктів нерухомого майна та прав на них зобов'язані протягом одного року у встановленому центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури порядку пройти перепідготовку для отримання свідоцтва державного реєстратора. До отримання свідоцтва державного реєстратора зазначені працівники проводять державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав на них.  
    -163- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
П.1 р.V доповнити частиною. 2: "Обов'язковiй державнiй реєстрацiї пiдлягають права на нерухоме майно, які виникли після формування системи органів державної реєстрації нерухомості, але не пізніше ніж через рік з дня набрання чинностi цим Законом."  
   
    -164- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пропоную таку редакцію частини 5 Прикінцевих положень: "5. Працівники бюро технічної інвентаризації, діяльність яких пов'язана з державною реєстрацією об'єктів нерухомого майна та прав на них зобов'язані протягом одного року у встановленому центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури порядку пройти перепідготовку для отримання свідоцтва державного реєстратора. До отримання свідоцтва державного реєстратора зазначені працівники продовжують здійснювати діяльність, пов'язану з державною реєстрацією об'єктів нерухомого майна та прав на них.  
Враховано    
131. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з Законом України "Про державну реєстрацію прав на нерухомість" вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:   -165- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
П.2 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України розробити порядок взаємодії Державного реєстру об'єктів нерухомого майна та прав на нього з Земельним кадастром та іншими спеціальними реєстрами".  
   
132. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого майна";   -166- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункт 3 Перехідних положень пропоную викласти в такій редакції: "3. Кабінету Міністрів України: 1) протягом трьох місяців з моменту прийняття цього Закону затвердити Положення про систему органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно; 2) протягом трьох місяців з моменту набуття чинності цим Законом затвердити Порядок проведення державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно та Правила ведення Державного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно; 3) протягом двох років з моменту набуття чинності цим Законом створити систему органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно та забезпечити їх функціонування; 4) протягом шести місяців з моменту набуття чинності цим Законом затвердити програму поетапного розвитку системи державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно."  
   
133. - відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;       
134. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;       
135. - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.       
136. - протягом року після набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку системи органів державної реєстрації прав на нерухоме майно до функціонування відповідно до цього Закону, в тому числі перетворення госпрозрахункових бюро технічної інвентаризації у госпрозрахункові бюро державної реєстрації прав.   -167- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
В абз.6 п.3 розділу V виключити слово "госпрозрахункові".  
   
    -168- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В частині 3 розділу V Прикінцеві та перехідні положення - останній абзац виключити.  
   
137. 4. Об'єкти нерухомості та права на них зареєстровані до набрання чинності цим Законом вважаються зареєстрованими належним чином.       
138. Об'єкти нерухомості та права на них, які виникли до набрання чинності цим Законом, але не були зареєстровані, підлягають реєстрації відповідно до вимог цього Закону.   -169- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункті 4 Розділу 5 пропоную викласти в такій редакції: "4. Протягом одного року з початку функціонування системи органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно державний реєстратор прав та обтяжень призначається на посаду без проходження стажування, передбаченого Статтею 12 цього Закону."  
   
139. 5. Установити, що свідоцтва державного реєстратора без стажування, складання кваліфікаційного іспиту та плати за нього видаються особам, які на день набрання чинності цим Законом більше 6 місяців працювали в бюро технічної інвентаризації на посадах, пов'язаних з реєстрацією об'єктів нерухомості.   -170- Коліушко І.Б. (реєстр. картка № 402)
П. 5 розділу V викласти в наступній редакції: "Протягом одного року з часу створення державної системи реєстрацiї прав на нерухоме майно державний реєстратор прав призначається на посаду без проходження стажування, передбаченого статтею 13 цього Закону."  
   
    -171- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У пункті п'ятому розділу V Прикінцеві положення виключити слова "стажування" і "та плати за них", оскільки стаття 13 цього проекту закону не передбачає ні стажування, ні плати.  
   
    -172- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пропоную таку редакцію пункту 5 та 6: "5. Права та обтяження на нерухоме майно підлягають обов'язковій державній реєстрації починаючи з дати початку функціонування системи органів реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно. Датою початку функціонування системи органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно є 1 січня року, наступного за роком, протягом якого було завершене створення системи органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно. Права та обтяження на нерухоме майно, які виникли до моменту початку функціонування системи органів державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно, визнаються державою та прирівнюються до зареєстрованих прав та обтяжень, якщо відповідні правовстановлюючі документи були належним чином зареєстровані в бюро технічної інвентаризації. 6. Запропонувати Президенту України, Кабінету Міністрів України та іншим органам виконавчої влади привести їх нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим Законом. Кабінету Міністрів України: - у тримісячний строк подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність з Законом України "Про державну реєстрацію прав та обтяжень на нерухоме майно"; прийняти нормативно-правові акти по забезпеченню реалізації цього Закону."  
Враховано частково редакційно