Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність"      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність"  
2. З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238; 2000 р., № 42, ст.351) : 1) у статті 1: абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити; в абзаці п`ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, які відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України" та доповнити абзац після слів "інтересів вкладників" словами "та кредиторів банку".   -1- Цушко В.П. (в.о. № 140)
в абзаці п`ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність" та доповнити абзац словами "та кредиторів банку".  
Враховано   1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238; 2000 р., № 42, ст.351) : 1) у статті 1: абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити; в абзаці п`ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність" та доповнити абзац словами "та кредиторів банку".  
5. 2) у статті 7: у пункті 9 слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж" замінити словами "Державний реєстр банків"; статтю після пункту 9 доповнити новими пунктами 10 і 11 такого змісту: "10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; 11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку". У зв`язку з цим пункти 10 - 18 вважати відповідно пунктами 12 - 20; у пункті 14 слово "платежів" замінити словом "операцій", слово "комерційними" виключити, слова "кредитними установами" замінити словами "фінансовими установами", а слова "операцій з валютними цінностями" замінити словами "валютних операцій"; статтю після пункту 19 доповнити новим пунктом 20 такого змісту: "20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку". У зв`язку з цим пункт 20 вважати відповідно пунктом 21.   -2- Цушко В.П. (в.о. № 140)
Пункт 14 викласти в такій редакції : 14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;  
Враховано   2) у статті 7: у пункті 9 слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж" замінити словами "Державний реєстр банків"; статтю після пункту 9 доповнити новими пунктами такого змісту: "10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; 11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку". У зв`язку з цим пункти 10 - 18 вважати відповідно пунктами 12 - 20; пункт 14 викласти в такій редакції : 14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; статтю після пункту 19 доповнити новим пунктом такого змісту: "20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку". У зв`язку з цим пункт 20 вважати відповідно пунктом 21.  
6. 3) у статті 15: абзац п`ятнадцятий пункту 1 викласти в такій редакції: "про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, які відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України"; пункт 1 доповнити абзацом дев`ятнадцятим такого змісту: "щодо встановлення плати за надані послуги (здійснені операції)"; пункт 5 викласти в такій редакції: "5) установлює порядок надання банкам банківської ліцензії та дозволів на здійснення окремих операцій, ліцензій іншим юридичним особам на здійснення окремих банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках, передбачених законами України"; у пункті 6 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти".      3) у статті 15: у пункті 1 : абзац п`ятнадцятий викласти в такій редакції: "про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ; доповнити пункт абзацом такого змісту: "щодо встановлення плати за надані відповідно до Закону послуги (здійснені операції)"; пункт 5 викласти в такій редакції: "5) установлює порядок надання банку банківської ліцензії , ліцензій іншим юридичним особам на здійснення окремих банківських операцій, а також інших ліцензій та дозволів у випадках, передбачених законом"; у пункті 6 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти".  
7. 4) у статті 26: назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 26. Нормативи обов`язкового резервування"; у частині першій слово "нормативи" замінити словом "норматив"; у пункті 1 слова "розмір обов`язкових резервів" замінити словами "норматив обов`язкового резервування"; у пункті 2 слова "норми обов`язкових резервів" замінити словами "нормативи обов`язкового резервування"; у пункті 3 слово "норм резерву" замінити словами "нормативу обов`язкового резервування".   -3- Цушко В.П. (в.о. № 140)
5) у пункті 6 статті 33 слова "інших фінансово-кредитних установ" змінити на "інших фінансових установ".  
Враховано   4) у статті 26: назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 26. Нормативи обов`язкового резервування"; у частині першій слово "нормативи" замінити словом "норматив"; у пункті 1 слова "розмір обов`язкових резервів" замінити словами "норматив обов`язкового резервування"; у пункті 2 слова "норми обов`язкових резервів" замінити словами "нормативи обов`язкового резервування"; у пункті 3 слова "норм резерву" замінити словами "нормативу обов`язкового резервування". 5) у пункті 6 статті 33 слова "інших фінансово-кредитних установ" змінити на "інших фінансових установ".  
8. 5) у частині першій статті 38 слово "комерційними" виключити.      6) у частині першій статті 38 слово "комерційними" виключити.  
9. 6) у частині третій статті 39 слово "комерційні" виключити.      7) у частині третій статті 39 слово "комерційні" виключити.  
10. 7) у статті 40: частину першу після слів "електронних документів та" доповнити словами "платіжних інструментів", слова "за допомогою електронних документів" виключити; у частині другій слово "комерційних " виключити.      8) у статті 40: частину першу після слів "електронних документів та" доповнити словами "платіжних інструментів", слова "за допомогою електронних документів" виключити; у частині другій слово "комерційних " виключити.  
11. 8)статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту: "Національний банк має право встановлювати плату за надані ним послуги (здійснені операції)".      8)статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту: "Національний банк має право встановлювати плату за надані відповідно до закону ним послуги (здійснені операції)".  
12. 9) у статті 44: назву статті після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю"; абзац перший частини другої після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю"; у пункті 1 частини другої слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових"; у пункті 2 частини другої слова "та інших установ" замінити словами "юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів)", слова "операцій з валютними цінностями" замінити словами "валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових інспекційних перевірок"; частину другу після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю".   -4- Цушко В.П. (в.о. № 140)
пункт 2 частини другої статті 44 викласти в такій редакції : 2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю банків , юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових інспекційних перевірок;  
Враховано   9) у статті 44: назву статті після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю"; у частині другій : абзац перший після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю"; у пункті 1 слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових"; пункт 2 викласти в такій редакції : 2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю банків , юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових інспекційних перевірок; доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) застосовування заходів впливу до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю".  
13. 10) у статті 55: частину третю після слова "банками" доповнити словами "їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об`єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами"; частину третю після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті".   -5- Цушко В.П. (в.о. № 140)
частину третю статті 55 викласти в такій редакції: Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об`єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативних актів Національного банку і економічних нормативів.Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті.  
Враховано   11) частину третю статті 55 викласти в такій редакції: "Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об`єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті.".  
14. 11) у статті 57: у частині першій слова "від банків інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії" замінити словами "від банків, банківських об`єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій, а так само від осіб, які відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, інформацію про їх діяльність"; частину другу після слів "має право" доповнити словом "безоплатно".      12) у статті 57: у частині першій слова "від банків інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії" замінити словами "від банків, банківських об`єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює наглядову діяльність відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" , інформацію про їх діяльність"; частину другу після слів "має право" доповнити словом "безоплатно".  
15. 12) у другому реченні частини першої статті 58 слова "кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам), наданням великих кредитів" замінити словами "наданням кредитів".      13) у другому реченні частини першої статті 58 слова "кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам)," та "великих" виключити.  
16. 13) у частині першій статті 59 слова "та кредитних установ" та "фінансових" виключити.      14) у частині першій статті 59 слова "та кредитних установ" та "фінансових" виключити.  
17. 14) статтю 60 виключити.      15) статтю 60 виключити.  
18. 15) статтю 61 викласти в такій редакції: "Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій. Національний банк України здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", як безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду";      16) статтю 61 викласти в такій редакції: "Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій. Національний банк України здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність", як безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду";  
19. 16) у частині другій статті 65 слово "комерційних" виключити;      17) у частині другій статті 65 слово "комерційних" виключити;  
20. 17) у статті 66 слова "службову таємницю або має конфіденційний характер і" замінити словами "державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка".      18) у статті 66 слова "службову таємницю або має конфіденційний характер і" замінити словами "державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка".  
21. 18) у статті 67: абзац перший частини першої після слів "форми звітності" доповнити словами "(у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку", слова "та порядок її складання" виключити; пункт 1 частини першої після слів "(резидентів і нерезидентів)" доповнити словами "банківських об`єднань"; у пункті 2 частини першої слово "підприємницької" замінити словом "господарської".      19) у частині першій статті 67: у абзаці першому слова "та порядок її складання" замінити словами "(у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку", слова виключити; пункт 1 після слів "(резидентів і нерезидентів)" доповнити словами "банківських об`єднань"; у пункті 2 слово "підприємницької" замінити словом "господарської".  
22. 19) у частині першій статті 73 слово "комерційного" виключити.      20) у частині першій статті 73 слово "комерційного" виключити.  
23. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:   -6- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Виключити пункти 2, 4, 5, 6, та 7 розділу 1. У зв'язку з цим пункти 3, 8 - 15 розділу І вважати відповідно пунктами 3-10.  
Відхилено   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:  
24. 1) у статті 14-1: назву статті після слова "розмов" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків"; частину другу після слова "повідомлень" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків"; частину п`яту після слова "переговорів" доповнити словами "розкриття інформації, яка містить банківську таємницю", а після слова "здійснюється" доповнити словами "з письмового дозволу власника такої інформації або";      1) у статті 14-1: назву статті після слова "розмов" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків"; частину другу після слова "повідомлень" доповнити словами "банківських вкладів та рахунків"; частину п`яту після слова "переговорів" доповнити словами "розкриття інформації, яка містить банківську таємницю", а після слова "здійснюється" доповнити словами "з письмового дозволу власника такої інформації або";  
25. 2) перше речення частини першої статті 66 після слів "вимагати проведення ревізій" доповнити словами "вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановленими Законом України "Про банки і банківську діяльність";      2) перше речення частини першої статті 66 доповнити словами "вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановленими Законом України "Про банки і банківську діяльність";  
26. 3) частину третю статті 178 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську";      3) частину третю статті 178 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську";  
27. 4) частину другу статті 179 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську", а після слова "державної" доповнити словами "та/або банківської".      4) частину другу статті 179 після слова "державну" доповнити словами "та/або банківську", а після слова "державної" доповнити словами "та/або банківської".  
28. 3. У Господарському процесуальному кодексі України:      3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України , 1992р., № 6, ст.56; 1997р., № 25 , ст. 171 ; 2000р. , № 50 , ст. 436; 2001р., № 36 ,ст. 188):  
29. 1) у статті 8: перше речення частини п`ятої викласти в такій редакції: "Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через 20 днів після її отримання, така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження"; у другому реченні частини п`ятої слова "До розпорядження" замінити словами "До заяви про порушення виконавчого провадження", слова "до розпорядження" виключити;      1) частину п'яту статті 8 викласти в такій редакції: "Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через 20 днів після її отримання, така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження"; у другому реченні частини п`ятої слова "До розпорядження" замінити словами "До заяви про порушення виконавчого провадження", слова "до розпорядження" виключити;  
30. 2) з тексту статті 115 слова "цим Кодексом та" виключити;      2) з тексту статті 115 слова "цим Кодексом та" виключити;  
31. 3) частину другу статті 116 викласти в такій редакції: "Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом".      3) частину другу статті 116 викласти в такій редакції: "Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом".  
32. 4. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 27 , ст. 382; 2000 р., № 10, ст.79) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".      4. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 27 , ст. 382) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
33. 5. До пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст.474) внести такі зміни:      5. До пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст.474; 2001р., № 44, ст.233) внести такі зміни:  
34. 1) пункт після другого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність";      1) пункт після другого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність";  
35. 2) слова "чи банківську" виключити.      2) слова "чи банківську" виключити.  
36. 6. Пункт 17 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4 , ст. 20; 1993 р., № 11, ст.83) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".      6. Пункт 17 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4 , ст. 20; 1993 р., № 11, ст.83) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
37. 7. Підпункт "б" пункту 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".      7. Підпункт "б" пункту 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
38. 8. У статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110):      8. У статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110):  
39. 1) у другому реченні пункту 2 слова "Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках" замінити словами "Зупиняти видаткові операції на рахунках у банках", слово "операцій" виключити;      1) у другому реченні пункту 2 слова "Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках" замінити словами "Зупиняти видаткові операції на рахунках у банках", слово "операцій" виключити;  
40. 2) у пункті 5 слово "комерційних" виключити;      2) у пункті 5 слово "комерційних" виключити;  
41. 3) пункт 5 після першого речення доповнити реченням такого змісту:      3) пункт 5 після першого речення доповнити реченням такого змісту:  
42. "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".      "Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".  
43. 9. Статтю 16 Закону України "Про рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212) доповнити частиною третьою такого змісту: "Рахункова палата має право отримувати від Національного банку України та банків інформацію, що становить банківську таємницю, у порядку та обсязі, установленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".   -7- Черновецький Л.М. (в.о. № 219)
Пункт 9 законопроекту передбачає доповнення статті 16 Закону України "про Рахункову палату" частиною третьою щодо права Рахункової палати отримувати від банків інформацію, що становить банківську таємницю. Ця новела суперечить Закону "Про банки і банківську діяльність", яким таке право Рахункової палати не передбачено взагалі.  
Враховано    
44. 10. У пункті 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292) слово "всі" замінити словом "видаткові".      10. У пункті 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292) слово "всі операції" замінити словом "видаткові операції".  
45. 11. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 39 , ст. 510):      11. У Законі України "Про систему оподаткування" (відомості Верховної Ради України, 1997р., № 16, ст.119):  
46. 1) статтю 5 викласти в такій редакції : "Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов`язкових платежів) Облік платників податків і зборів (обов`язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов`язкових платежів) лише за умови пред`явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік у державному податковому органі. Усі платники податків і зборів у триденний строк повідомляють про відкриття власних рахунків цей державний податковий орган"; 2) у пункті 3 статті 12 слова "а також за неподання державним податковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності" виключити.   -8- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 11 законопроекту викласти у наступній редакції: "11. У Законі України "Про систему оподаткування" (відомості Верховної Ради України, 1991, № 39, ст.510): 1) статтю 5 викласти в редакції: Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби. Повідомлення про відкриття або закриття рахунків в установах банків платник податків зобов'язаний направити органу державної податкової служби, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Установи банків зобов'язані надіслати повідомлення про закриття рахунку платнику податків до органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку. Такі повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подаються особисто або направляються на адресу відповідного органу державної податкової служби з повідомленням про вручення. Датою початку операцій за видатками за рахунком платника податків в установі банку є дата реєстрації отримання банком документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на обліку в органах державної податкової служби. Форма і зміст повідомлень встановлюються центральним органом державної податкової служби України. 2) у пункті 3 статті 12 слова "а також за неподання державним податковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності" замінити на слова "а також за неподання органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або за початок здійснення операцій за видатками за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби"  
Враховано   1) статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов`язкових платежів) Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється державними податковими органами та іншими державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби. Повідомлення про відкриття або закриття рахунків в установах банків платник податків зобов'язаний направити органу державної податкової служби, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Установи банків зобов'язані надіслати повідомлення про закриття рахунку платника податків до органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку. Такі повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подаються особисто або направляються на адресу відповідного органу державної податкової служби з повідомленням про вручення. Датою початку операцій за видатками за рахунком платника податків в установі банку є дата реєстрації отримання банком документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на обліку в органах державної податкової служби. Форма і зміст повідомлень встановлюються центральним органом державної податкової служби України. 2) у пункті 3 статті 12 слова "а також за неподання державним податковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності" замінити на слова "а також за неподання органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або за початок здійснення операцій за видатками за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби  
47. 12. Абзац другий пункту 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 6 , ст. 37; 2001 р., № 10 , ст. 44) викласти в такій редакції:   -9- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 12 законопроекту викласти у наступній редакції: "Абзац другий пункту 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1994 р., № 6, ст.37; 2001 р., № 10, ст.44) викласти в такій редакції: Застосувати до юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення операцій за видатками за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у вигляді двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
Враховано   12. Абзац другий пункту 7 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1994 р., № 15, ст.84; 2001 р., № 10, ст.44) викласти в такій редакції:  
48. "застосовувати до юридичних осіб (у тому числі банків) та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття власних рахунків у банках України, штрафи в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".   -10- Черновецький Л.М. (в.о. № 219)
Пункт 12 законопроекту передбачає нову редакцію пункту 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", внаслідок чого до банків буде застосовуватись штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за відсутність повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках. Законом "Про банки і банківську діяльність", а також діючим законодавством взагалі не передбачений обов'язок банків повідомляти податкові органи про відкриття або закриття рахунків, за це відповідають юридичні та фізичні особи, які ці рахунки в банках відкривають та закривають.  
Відхилено   Застосувати до юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення операцій за видатками за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у вигляді двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
49. 13. В абзаці першому підпункту 9.3.1 а) пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44 ) слово "активних" замінити словами "власних видаткових".   -11- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 13 законопроекту абзац перший підпункту 9.3.1. а) пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44) викласти в наступній редакції: "а) банкам, обслуговуючим платника податків, з вимогою тимчасового зупинення видаткових операцій з рахунків такого платника податків (якщо платник податку є банком - з вимогою зупинення власних видаткових операцій з рахунків такого платника податків), крім операцій з:"  
Враховано   13. Абзац перший підпункту а) підпункту 9.3.1. пункту 9.3 статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44) викласти в такій редакції: "а) банкам, обслуговуючим платника податків, з вимогою тимчасового зупинення видаткових операцій з рахунків такого платника податків (якщо платником податку є банк - з вимогою зупинення видаткових операцій з власних рахунків ), крім операцій з:"  
50. 14. Пункт 2 статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст.440 ) викласти в такій редакції:      14. Частину другу статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст.378 ) викласти в такій редакції:  
51. "2. Законодавство України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про банки і банківську діяльність".      "2. Законодавство України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про банки і банківську діяльність".  
52. 15. Пункт 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 61) визнати таким, що втратив чинність.      15. Пункт 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 61) визнати таким, що втратив чинність.  
53. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.