Кількість абзаців - 73 Таблиця поправок


Про вилучення, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про вилучення, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції   -1- Мартинюк А.І. (реєстр. картка № 231)
Слово "перероблення" замінити на слово "переробка"  
Враховано .  Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції  
    -2- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назву законопроекту після слова "вилучення" доповнити словами "з обігу".  
Враховано .   
3. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.      Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.  
4. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -3- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Вважаю за необхідне, з метою визначення поняття неякісної та небезпечної продукції, яке вживається в зазначеному законопроекті, внести до законопроекту статтю 1 такого змісту: "Стаття 1. Неякісна та небезпечна продукція. У цьому Законі до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів відносно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту та повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції".  
Враховано   РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Неякісна та небезпечна продукція. У цьому Законі до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів відносно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту та повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.  
5. Стаття 1. Терміни та їх визначення      Стаття 2. Терміни та їх визначення  
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
7. власник продукції - громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності чи юридична особа будь-якої форми власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію;   -4- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 1 ст.1 викласти у такій редакції: "власник продукції - фізична або юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію;"  
Враховано   власник продукції - фізична або юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію;  
8. продукція - будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування;      продукція - будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування;  
9. неякісна продукція - продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів до відповідних видів продукції;   -5- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац 3 ст.1 продовжити словами: "щодо її споживчих властивостей".  
Враховано в новій редакції статті 1.   
10. небезпечна продукція - продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів до безпеки і яка становить загрозу для життя, здоров'я людини, майна і довкілля;   -6- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
В абзаці 4 ст.1 після слів "нормативних документів" фразу продовжити словами "щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля".  
Враховано в новій редакції статті 1.   
11. фальсифікована продукція - продукція, якій навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;   -7- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
В абзаці 5 ст.1 після слова "якій" доповнити словами "з метою збуту споживачам виробником (продавцем)"-далі за текстом.  
Враховано в новій редакції статті 1.   
12. неправильно маркована продукція - продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги до мови маркування та (або) до змісту та повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;       
13. вилучення продукції з обігу - фактичне припинення обігу (реалізації) продукції, проведене в установленому порядку, за рішенням власника продукції або спеціально уповноважених органів виконавчої влади в межах їх компетенції;   -8- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
В абзаці 6 ст.1 і далі за текстом законопроекту слова "компетенції", "компетенція" замінити словами "повноважень", "повноваження".  
Враховано   вилучення продукції з обігу - фактичне припинення обігу (реалізації) продукції, здійснене в установленому порядку, за рішенням власника продукції або спеціально уповноважених органів виконавчої влади в межах їх повноважень; обіг продукції - рух продукції шляхом переходу права власності на неї починаючи з моменту введення її в обіг і закінчуючи споживанням, використанням або вилученням з обігу; введення продукції в обіг - виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною її реалізацією на території України;  
    -9- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
"Вилучення продукції з обігу" потребує юридичного доопрацювання з метою узгодження з нормами статті 41 Конституції України, статтями 421-423, 221, 313, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, іншими актами законодавства щодо правового трактування поняття "вилучення продукції з обігу". Фактично воно означає відчуження майна юридичної чи фізичної особи, оскільки після "вилучення з обігу" така продукція підлягає переробленню, утилізації або знищенню, що призводить до значної або повної втрати її чи товару, втрати його вартості. Проектом не передбачається примусове вилучення неякісної та небезпечної продукції уповноваженими органами. Відповідно до проекту вилучення продукції з обігу здійснюється самим власником продукції за його рішенням або за рішенням уповноваженого органу.  
Відхилено .   
    -10- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Необхідно дати визначення поняття "обіг продукції", оскільки у контексті законопроекту незрозуміло, чи відноситься до "обігу продукції" її виробництво.  
Враховано    
14. використання вилученої з обігу продукції - дії, в результаті яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля;      використання вилученої з обігу продукції - дії, в результаті яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля;  
15. утилізація вилученої з обігу продукції - використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;      утилізація вилученої з обігу продукції - використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;  
16. знищення вилученої з обігу продукції - механічне, фізико-хімічне, біологічне або інше оброблення та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях;      знищення вилученої з обігу продукції - механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях;  
17. перероблення вилученої з обігу продукції - будь-які технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання;   -11- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац 11 ч. 1 ст. 1 після слів "подальшого використання" доповнити словами "згідно з обов'язковим сертифікатом відповідності".  
Враховано   переробка вилученої з обігу продукції - будь-які технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання цієї продукції за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів;  
18. поводження з вилученою з обігу продукцією - дії, спрямовані на перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції;      поводження з вилученою з обігу продукцією - дії, спрямовані на переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції;  
19. спеціалізовані підприємства - підприємства будь-якої форми власності, що здійснюють перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції.   -12- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Не зрозуміло, навіщо потрібна стаття 9 проекту "Вимоги до спеціалізованих підприємств, що здійснюють перероблення, утилізацію або знищення вилученої продукції", якщо це в повній мірі визначено у Законі України "Про відходи" (стаття 17) ? Вилучено термін "спеціалізовані підприємства". За текстом Закону (в т.ч. у статті 9) із словосполучення "спеціалізовані підприємства" вилучено слово "спеціалізовані"  
Враховано .   
20. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
21. Дія цього Закону поширюється на відносини між власниками неякісної і небезпечної продукції та органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спеціалізованими підприємствами з питань вилучення з обігу, перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання зазначеної продукції.   -13- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Необхідно уточнити сферу поширення дії Закону при цьому необхідно звернути увагу на те що є продукція (наприклад особливо небезпечні хімічні речовини, зброя, ядерні матеріали, лікарські та наркотичні засоби, психотропні речовини тощо), для яких ці процедури вже реґламентовані іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано   Цей Закон регулює відносини що виникають у процесі вилучення з обігу, переробки, утилізації . знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції і поширюється на власників неякісної і небезпечної продукції, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції. Дія цього Закону не поширюється на власників продукції, діяльність яких пов'язана з виготовленням та участю в обігу військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї; холодної та пневматичної зброї; вибухових речовин; спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів; особливо небезпечних хімічних речовин; ядерного матеріалу, спеціального розщепленого матеріалу, іншої продукції в сфері використання ядерної енергії; лікарських і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також тих власників продукції, що здійснюють міжнародні передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю.  
    -14- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У проекті Закону України про відповідальність постачальників продукції за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції (стаття 2) дія останнього не поширюється на осіб, що здійснюють виготовлення та беруть участь в обігу ядерного матеріалу, спеціального розщепленого матеріалу, іншої продукції в сфері використання ядерної енергії, лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також тих осіб, що здійснюють міжнародні передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю. У проекті Закону України про вилучення, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, дія закону поширюються і на ці види діяльності. Уточнена сфера поширення дії Закону з урахуванням проекту Закону України "Про відповідальність постачальників продукції за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції".  
Враховано .   
    -15- Соломатін Ю.П.
У проекті Закону замість харчових продуктів і продовольчої сировини ми отримали якусь неякісну та небезпечну продукцію. У відповідних висновках комітетів так само вже пропонується і вогнепальну зброю, ядерні розщиплювальні матеріали до цього Закону приєднати. Питання вилучення радіоактивної забрудненої продукції регулюються окремими додатками до постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 23.07.91 р., і там дуже добре опрацьоване це питання і , як на мене не зрозуміло як будуть кореспондуватися в цій важливій галузі нашого життя ті документи, які подані і те, що вже у нас є в нашій законодавчій та нормативній базі.  
Враховано    
22. Стаття 3. Законодавство про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції      Стаття 4. Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції  
23. Законодавство про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції складається з цього Закону, Законів України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів" та інших нормативно-правових актів України.      Законодавство про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції складається з Законів України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів", цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
24. РОЗДІЛ II. ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ      РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ  
25. НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ   -16- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У проекті не визначено на підставі яких документів уповноважені органи здійснюють вилучення неякісної або небезпечної продукції, у яких випадках не здійснюється вилучення продукції. Відповідно до проекту вилучення продукції з обігу здійснюється самим власником продукції за його рішенням або за рішенням уповноваженого органу  
Відхилено .  НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
26. Стаття 4. Продукція, що підлягає вилученню з обігу   -17- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву статті 4 та її текст викласти у такій редакції: "Стаття 5. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень ".  
Враховано .  Стаття 5. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.  
27. Вилученню з обігу підлягає:       
28. продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився;   -18- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Наведені в абзацах першому та другому види продукції у редакції законопроекту не підпадають під його дію, оскільки не є, за визначенням авторів неякісними та небезпечними, і невизначено подальших дій щодо цієї продукції. Зокрема, у статтях 2, 3, 5-7, 12 йдеться лише про неякісну та небезпечну продукцію, тобто строк придатності якої закінчився та на яку немає відповідних документів.  
Враховано у новій редакції статті 1.   
29. продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів (сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання іноземного сертифіката відповідності, висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, ветеринарний дозвіл, карантинний дозвіл та інші документи, що підтверджують якість та безпеку продукції);       
30. неправильно маркована та фальсифікована продукція, а також інша продукція, яка не відповідає вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів до відповідних видів продукції (далі - неякісна та небезпечна продукція).       
31. Стаття 5. Вилучення продукції з обігу за рішенням її власника      Стаття 6. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу за рішенням її власника  
32. Власник продукції зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію і забезпечити перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом.   -19- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Власник продукції зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, при можливості, у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом".  
Враховано   Власник продукції зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, при можливості, у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом.  
33. Стаття 6. Вилучення продукції з обігу та подальше поводження з нею за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади   -20- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Назва статті 6 не відповідає змісту, оскільки про "подальше поводження" у тексті статті не згадується.  
Враховано   Стаття 7. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу і подальше поводження з нею за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади  
34. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції (далі - спеціально уповноважені органи виконавчої влади), на підставі результатів відповідних перевірок видають у межах своєї компетенції обов'язкові для виконання власником продукції рішення про вилучення продукції з обігу.   -21- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину першу статті 6 подовжити фразою "і подальше поводження з нею".  
Враховано   Спеціально уповноважені органи виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції (далі - спеціально уповноважені органи виконавчої влади), на підставі результатів відповідних перевірок видають у межах своїх повноважень обов'язкові для виконання власником продукції рішення про вилучення продукції з обігу і подальше поводження з нею.  
35. До спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що приймають рішення про вилучення і подальше поводження з вилученою з обігу неякісною та небезпечною продукцією, належать центральні органи виконавчої влади у галузі забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, стандартизації, метрології та сертифікації, їх територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі та інші органи виконавчої влади у межах їх компетенції.   -22- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину другу в статті 6 виключити, оскільки наведені норми не відносяться до сфери дії цього законопроекту. Наведений перелік органів неповний (наприклад, відсутні органи державної ветеринарної медицини) і виписаний недбало (не існує "галузі забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення").  
Враховано в нових редакціях статей 13 - 17.   
    -23- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Дія проекту Закону поширюється на всі без виключення види продукції, тобто на 100% продукції, напівфабрикатів та сировини, які знаходяться в обороті. Відповідно до цього перелік уповноважених органів виконавчої влади, що приймають рішення про вилучення та подальше поводження з вилученою з обігу продукції треба було, б поповнити Службою безпеки України (спортивна, мисливська, вогнепальна, зброя та боєприпасів до неї, холодна та пневматична зброя тощо), Міністерством внутрішніх справ (спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони і засоби для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів тощо), Мінпромполітикою (особливо небезпечні - хімічні речовини, прекурсори тощо), Мінагропрому (Департамент ветеринарної медицини) та іншим центральними органами виконавчої влади у компетенції яких знаходиться контроль за обігом окремих видів продукції. У зв'язку з новою редакцією статті 3.  
Відхилено .   
36. Стаття 7. Порядок вилучення продукції з обігу   -24- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву статті 7 викласти в такій редакції: " Стаття 8. Порядок вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції та повернення її в обіг ".  
Враховано   Стаття 8. Порядок вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції та повернення її в обіг  
37. Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції проводиться власником продукції шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення суб'єктами підприємницької діяльності, у яких ця продукція знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.      Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється власником цієї продукції шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення її суб'єктами підприємницької діяльності, в яких ця продукція знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.  
38. Вилучена з обігу продукція повинна зберігатися у належно обладнаних та опломбованих (опечатаних) приміщеннях.   -25- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
З тексту частини другої незрозуміло, на кого покладається відповідальність за зберігання, схоронність, облік вилученої продукції тощо.  
Враховано   Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях. При приведенні вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів, які встановлюють вимоги до відповідних видів продукції, зазначена продукція повертається в обіг за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади. РОЗДІЛ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ВИЛУЧЕННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ З НЕЯКІСНОЮ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: реалізація державної політики у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; спрямування та координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; встановлення загальних вимог щодо порядку, умов та правил переробки, утилізації, знищення (захоронення) або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції. Кабінет Міністрів України може здійснювати інші повноваження у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією відповідно до законів України. Стаття 10. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: участь у формуванні державної політики у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; здійснення заходів щодо вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією відповідно до законодавства України; контроль за додержанням законодавства фізичними та юридичними особами, які здійснюють діяльність щодо вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією на території Автономної Республіки Крим. Законами України до повноважень Автономної Республіки Крим можуть бути віднесені також інші повноваження у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Стаття 11. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: взаємодія з органами місцевого самоврядування у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; організація та сприяння створенню підприємств усіх форм власності, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції. Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів щодо вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Стаття 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить вирішення питань щодо розміщення на своїй території підприємств, які здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, в тому числі прийняття рішень про відвід земельних ділянок для розміщення цих підприємств, а також здійснення інших повноважень відповідно до законів України. Стаття 13. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що приймають рішення про вилучення і подальше поводження з вилученою з обігу неякісною та небезпечною продукцією, належать центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, стандартизації, метрології та сертифікації, їх територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі та інші органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; участь у проведенні атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виготовляється в результаті утилізації; розроблення, погодження та затвердження нормативних документів, що встановлюють порядок та умови використання, утилізації, знищення неякісної та небезпечної продукції; виконання інших повноважень передбачених законами України. Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: встановлення порядку атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію, або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; організація та проведення атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; затвердження та ведення державної реєстрації нормативних документів, що встановлюють порядок та умови використання, утилізації і знищення неякісної та небезпечної продукції, атестації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію, або знищення вилученої з обігу такої продукції; виконання інших повноважень передбачених законами України. Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; проведення державної екологічної експертизи проектно-кошторисної документації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; розроблення, погодження та затвердження нормативних документів, що встановлюють порядок та умови використання, утилізації, знищення конкретних видів неякісної та небезпечної продукції; участь в проведенні атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; виконання інших повноважень передбачених законами України. Стаття 17. Повноваження інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Повноваження інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією визначаються законами України.  
    -26- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Проектом не передбачений механізм повернення в обіг вилученої з обігу продукції у випадку приведення її у відповідність до вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів.  
Враховано    
    -27- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
В проекті необхідно також передбачити можливість і процедури введення в обіг неякісної продукції за умови її приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів і документів.  
Враховано    
    -28- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Стаття виписана надто схематично і потребує ретельного доопрацювання. У ній має бути чітко виписано правовий механізм вилучення (як відчуження) продукції з обігу, як це має місце у світовій юридичній практиці, має бути також передбачено захист прав власника продукції, що вилучається з обігу, від неправомірних дій посадових осіб органів виконавчої влади.  
Враховано частково у новій редакції статей 5, 8, , 18, 22.   
    -29- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У тексті не виписані механізми реалізації основної мети законопроекту. Фраза "шляхом недопущення можливості її реалізації..." надто загальна і не дає можливості проконтролювати весь шлях вилученої продукції від моменту прийняття про це рішення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади до завершального етапу: перероблення, утилізації, знищення. На всіх етапах вказаного шляху проходження цієї продукції (її точна кількість!) повинно бути контрольованим, її необхідно не лише зберігати, а й вантажити, розвантажувати, транспортувати, знищувати чи захоронювати з документальним оформленням. .  
Враховано у новій редакції статті 8.   
    -30- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Незрозуміло, як повинна вилучатися продукція, строк придатності якої закінчився або на яку немає відповідних документів (абзаци другий і третій статті 4 законопроекту), адже у статті йдеться лише про неякісну та небезпечну продукцію.  
Враховано в новій редакції статті 1.   
    -31- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Проект Закону є значною мірою декларативним. При підготовці до другого читання треба більш чітко виписати механізми, способи, відповідні органи, їх функції контролю і відповідальність за ці процеси. Якщо це буде зроблено, то Закон буде діяти ефективно.  
Враховано    
    -32- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Зазначений законопроект своїми положеннями, особливо 6 та 8 статтями, вступає у протиріччя з діючим законодавством, зокрема, Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів", Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" та іншими нормативно-правовими актами, в частині повноважень відповідних державних органів. Виходячи з того, що спеціально уповноважені органи виконавчої влади, які приймають рішення про вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції вже визначені законодавчими актами, а в сфері подальшого поводження з вилученою з обігу неякісною та небезпечною продукцією повинна проводитись єдина державна політика, з урахуванням прав та інтересів як власника (виробника, продавця) продукції, так і споживача з персоніфікованою відповідальністю за прийняття, згідно єдиних умов та правил рішень, щодо перероблення, утилізації або знищення неякісної та небезпечної продукції, Комітет не може погодитись з законодавчою пропозицією (ст.6), яка передбачає, що рішення про подальше поводження з вилученою з обігу неякісною та небезпечною продукцією будуть приймати чотири спеціально уповноважені органи. Реалізація такої законодавчої пропозиції приведе до небажаного паралелелізму, дублювання і протистояння між спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, які прийматимуть рішення про подальше поводження з вилученою з обігу неякісною та небезпечною продукцією, а також до створення конфліктних ситуацій в ході реалізації вимог Закону. До того ж вказані у вищезазначеній статті органи, крім органів забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, не мають ні кадрових, ні матеріальних можливостей для забезпечення виконання визначених законодавством вимог. Тому, Комітет вважає, що повноваження, обумовлені у другій частині статті 6 щодо прийняття рішень про подальше поводження з вилученою з обігу продукцією слід покласти на орган у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, що повною мірою відповідатиме чинному законодавству в т. ч. і діючим нормативним актам, що регулюють питання знищення небезпечної продукції. Крім того, слід передбачати щоб цей орган, разом з іншими уповноваженими на те органами проводив атестацію спеціалізованих підприємств, що здійснюватимуть перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції. З метою виключення можливості пара-лелізму, дублювання і протистояння спеціально уповно-важеними органами Закон доповнено відповідними статтям щодо повноважень цих органів  
Враховано .   
    -33- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
До недоліків законопроекту відноситься відсутність в ньому чіткої реґламентації повноважень Кабінету Міністрів України, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, міністерств і відомств з питань вилучення та утилізації неякісної та небезпечної продукції. У зв'язку з наведеним пропоную внести до законопроекту статті такого змісту: "Стаття. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: реалізація державної політики у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; спрямування та координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; встановлення загальних вимог щодо порядку, умов та правил переробки, утилізації, знищення (захоронення) або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції. Кабінет Міністрів України може здійснювати інші повноваження у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією відповідно до законів України. Стаття. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: участь у формуванні державної політики у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; здійснення заходів щодо вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією відповідно до законодавства України; контроль за додержанням законодавства фізичними та юридичними, які здійснюють діяльність щодо вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією на території Автономної Республіки Крим. Законами України до повноважень Автономної Республіки Крим можуть бути віднесені також інші повноваження у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Стаття. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: взаємодія з органами місцевого самоврядування у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією; організація та сприяння створенню підприємств усіх форм власності, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів щодо вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Стаття. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить вирішення питань щодо розміщення на своїй території підприємств, які здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, в тому числі прийняття рішень про відвід земельних ділянок для розміщення цих підприємств, а також здійснення інших повноважень відповідно до законів України.".  
Враховано    
    -34- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
У законопроекті необхідно передбачити статті щодо компетенції центральних органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією такого змісту: "Стаття. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; участь у проведенні атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виготовляється в результаті утилізації; розробка, погодження та затвердження нормативних документів, що встановлюють порядок та умови використання, утилізації, знищення неякісної та небезпечної продукції; виконання інших повноважень передбачених законами України. Стаття. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: встановлення порядку атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію, або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; організація та проведення атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; затвердження та ведення державної реєстрації нормативних документів, що встановлюють порядок та умови використання, утилізації і знищення неякісної та небезпечної продукції, атестації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію, або знищення вилученої з обігу такої продукції; виконання інших повноважень передбачених законами України. Стаття. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і його територіальних органів у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією належить: погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; проведення державної екологічної експертизи проектно-кошторисної документації підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію, або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; розроблення, погодження та затвердження нормативних документів, що встановлюють порядок та умови використання, утилізації, знищення конкретних видів неякісної та небезпечної продукції; участь в проведенні атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції; виконання інших повноважень передбачених законами України. Стаття. Повноваження інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Повноважень інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією визначаються законами України".  
Враховано    
39. РОЗДІЛ III. ПЕРЕРОБЛЕННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ, ЗНИЩЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕНОЇ З ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ      РОЗДІЛ IV. ПЕРЕРОБКА, УТИЛІЗАЦІЯ, ЗНИЩЕННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕНОЇ З ОБІГУ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
40. Стаття 8. Порядок, умови та правила перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу продукції   -35- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Статтею 5 законопроекту передбачено, що власник продукції зобов'язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію і забезпечити перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання такої продукції у порядку, передбаченому цим Законом (ст.8), в той же час проект Закону такого порядку не передбачає, чим ставить власника продукції у надзвичайно складну ситуацію.  
Враховано   Стаття 18. Порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції Загальні вимоги щодо порядку, умов та правил переробки, утилізації, знищення (захоронення) або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
41. Порядок, умови та правила перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу продукції розробляються та затверджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції.   -36- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Частину першу статті 9 зробити частиною другою статті 8. Перше речення цієї частини продовжити такою фразою: "що у кожному випадку визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади або їх територіальним підрозділом, який виніс рішення про вилучення продукції з обігу". Друге речення і наступний текст статті виключити.  
Враховано частково   Порядок, умови та правила переробки, утилізації, знищення або подальшого використання конкретних видів вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції розробляються та затверджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень. Переробка, утилізація або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється підприємствами, виробництво яких пройшло атестацію на виконання цих робіт відповідно до вимог цього Закону.  
42. Стаття 9. Вимоги до спеціалізованих підприємств, що здійснюють перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції   -37- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статтю 9 виключити, оскільки норми частини другої та третьої не входять у сферу дії законопроекту. Не чітко викладена і здається нереальною ідея авторів законопроекту щодо спеціалізованих підприємств для перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції. Незрозуміло, чи йдеться про створення якихось нових підприємств, чи надання такого статусу існуючим. Величезне розмаїття видів та асортименту продукції унеможливлює створення саме спеціалізованих підприємств. Не визначено їхнє підпорядкування, порядок визначення рівня їхньої спеціалізації, територіальний розподіл і т. і. Багаторічний досвід показав, що перероблення та утилізація навіть трьох видів відходів - скла, паперу та пластмас - в Україні дуже далекий від досконалості.  
Немає висновку   Стаття 19. Вимоги до підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції  
43. Перероблення, утилізація, або знищення вилученої з обігу продукції здійснюється спеціалізованими підприємствами. Зазначені підприємства зобов'язані:   -38- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 1 статті 9 викласти у такій редакції: "Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію, або знищення вилученої з обігу продукції, зобов'язані:"  
Враховано   Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, зобов'язані:  
44. забезпечувати належні умови для безпечних для здоров'я людини та довкілля перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;      забезпечувати належні умови для безпечних для здоров'я людини та довкілля переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;  
45. забезпечувати повне перероблення, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції;   -39- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 2 статті 9 викласти у такій редакції: "забезпечувати переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів;"  
Враховано   забезпечувати переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів;  
46. вести облік надходження, а також перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;      вести облік надходження, а також переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;  
47. забезпечувати професійну підготовку, постійне підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців;      забезпечувати професійну підготовку, постійне підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців;  
48. своєчасно інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про аварії та екстремальні ситуації на підприємстві;   -40- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абзац .5 ч.1 ст. 9 після слова "самоврядування" доповнити словами "а також населення та засоби масової інформації" і далі за текстом.  
Враховано   своєчасно інформувати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби масової інформації про аварії та екстремальні ситуації на підприємстві; своєчасно та кваліфіковано проводити ліквідацію аварій та екстремальних ситуацій на підприємстві;  
    -41- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 1 статті 9 після абзацу 5 доповнити абзацом: "своєчасно та кваліфіковано проводити ліквідацію аварій та екстремальних ситуацій на підприємстві" та наступним абзацом: "своєчасно надавати безкоштовну медичну допомогу постраждалим на виробництві робітникам".  
Враховано частково    
49. виконувати вимоги відповідних нормативних документів до перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції;      виконувати вимоги відповідних нормативних документів до переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;  
50. не допускати несанкціонованого використання продукції та зберігання продукції в непередбачених місцях.      не допускати несанкціонованого використання неякісної та небезпечної продукції та зберігання продукції в непередбачених місцях.  
51. Спеціалізовані підприємства підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, що встановлені нормативно-правовими актами та нормативними документами до поводження з окремими видами речовин, матеріалів та предметів, охорони навколишнього природного середовища, а також на відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.   -42- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 7 статті 9 викласти у такій редакції: "Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, підлягають в установленому порядку атестації виробництва на відповідність обов'язковим вимогам, що встановлені нормативно-правовими актами та нормативними документами до поводження з окремими видами речовин, матеріалів та предметів, охорони навколишнього природного середовища, а також на відповідність санітарним та пожежним нормам, правилам та нормативам екологічної безпеки".  
Враховано   Підприємства, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, підлягають в установленому порядку атестації виробництва на відповідність обов'язковим вимогам, що встановлені нормативно-правовими актами та нормативними документами до поводження з окремими видами речовин, матеріалів та предметів, охорони навколишнього природного середовища, а також на відповідність санітарним і пожежним нормам, правилам та нормативам екологічної безпеки.  
52. Атестація проводиться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, уповноваженими ним органами.   -43- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 8 ст.9 перенести до статті15 новій редакції Закону.  
Немає висновку    
53. Стаття 10. Фінансування робіт з перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу продукції   -44- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Назву та зміст статті 10 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Оплата робіт, пов'язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції. Оплата робіт, пов'язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, здійснюється власниками цієї продукції.".  
Враховано   Стаття 20. Оплата робіт, пов'язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції  
54. Фінансування робіт з перероблення, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу продукції, а також оплата відповідної експертизи, що призначається спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, здійснюється власником цієї продукції.   -45- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, №23, ст. 247) визначено, що фінансування робіт щодо здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил провадиться за рахунок коштів, передбачуваних державним бюджетом (стаття 7). Проектом оплата відповідної експертизи здійснюється власником продукції.  
Враховано   Оплата робіт, пов'язаних з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, здійснюється власниками цієї продукції.  
55. Стаття 11. Перероблення, утилізація, знищення або подальше використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, власник якої невідомий      Стаття 21. Переробка, утилізація, знищення або подальше використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, власник якої невідомий  
56. У разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після отримання висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади забезпечують за рахунок коштів місцевих бюджетів перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими цим Законом.      У разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після отримання висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади забезпечують за рахунок коштів місцевих бюджетів переробку, утилізацію, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими цим Законом.  
57. Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вживають заходів до встановлення власника неякісної та небезпечної продукції, який зобов'язаний відшкодувати всі витрати, пов'язані з переробленням, утилізацією, знищенням або подальшим використанням цієї продукції.      Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вживають заходів до встановлення власника неякісної та небезпечної продукції, який зобов'язаний відшкодувати всі витрати, пов'язані з переробкою, утилізацією, знищенням або подальшим використанням цієї продукції.  
58. РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -46- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Внести в законопроект розділ V такого змісту : "Відповідальність за порушення законодавства про поводження з неякісною та небезпечною продукцією. Вирішення спорів з питань вилучення з обігу та поводження з неякісною та небезпечною продукцією".  
Враховано   РОЗДІЛ V. Відповідальність за порушення законодавства про поводження з неякісною та небезпечною продукцією. вирішення спорів з питань вилучення з обігу та поводження з неякісною та небезпечною продукцією  
59. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції      Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції  
60. Особи, винні в порушенні законодавства про вилучення з обігу, перероблення, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:   -47- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 1 статті 12 після абзацу 1 доповнити абзацом: "несвоєчасне виявлення та вилучення з обігу продукції, що не відповідає встановленим для неї вимогам".  
Відхилено   Особи, винні в порушенні законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:  
61. ухилення від вилучення з обігу продукції, що не відповідає встановленим для неї вимогам;   -48- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 2 статті 12 викласти в такій редакції: " не вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції її власником;"  
Враховано   не вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції її власником;  
62. невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади;      невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади щодо вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції та подальшого поводження з нею;  
63. порушення порядку подальшого використання вилученої з обігу продукції;      порушення порядку подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції;  
64. здійснення перероблення, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції не атестованими спеціалізованими підприємствами;   -49- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзац 5 частини 1 статті 12 викласти у такій редакції: " здійснення переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції підприємствами, виробництво яких не атестовано;"  
Враховано   здійснення переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції підприємствами, виробництво яких не атестовано;  
65. невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводження з окремими видами продукції.      невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводження з окремими видами неякісної та небезпечної продукції.  
66. Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про вилучення з обігу та поводження з неякісною та небезпечною продукцією.   -50- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Останній абзац статті 12 викласти у такій редакції: "Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".  
Враховано   Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції. Посадові та службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією несуть відповідальність згідно з законами України. Стаття 23. Вирішення спорів у сфері вилучення з обігу та поводження з неякісною та небезпечною продукцією Спори у сфері вилучення з обігу та поводження з неякісною та небезпечною продукцією розглядаються судом або арбітражним судом. РОЗДІЛI VI. Міжнародне співробітництво у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією Стаття 24. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері вилучення та подальшого поводження з неякісною та небезпечною продукцією відповідно до норм міжнародного права. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору. РОЗДІЛI VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
    -51- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
З огляду на вимоги статті 12 законопроекту дискримінаційними щодо власника /виробника, продавця/ продукції є відсутність положення про відповідальність винних у прийнятті необґрунтованих рішень щодо вилучення, переробку, утилізації або знищення продукції.  
Враховано    
    -52- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
У проекті вкрай недосконало виписаний саме механізм вилучення небезпечної і неякісної продукції, а також порядок її обліку та зберігання. Зокрема, не передбачено навіть правового захисту інтересів власника продукції від можливих неправомірних дій посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади та процедур компенсації понесених збитків.  
Враховано    
    -53- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
З огляду на вимоги статті 12 законопроекту дискримінаційними щодо власника /виробника, продавця/ продукції є відсутність механізму оскарження рішень спеціально уповноважених органів.  
Враховано    
    -54- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
При вирішенні спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості або некомплектних, а також в неналежній тарі (упаковці), суди керуються статтями 248-253 Цивільного кодексу України, Положеннями про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, стандартами, іншою обов'язковою для сторін нормативно-технічною документацією, Інструкціями про порядок приймання продукції (товарів) за якістю, а також договорами. Що ж до відносин підприємств і організацій України з господарюючими суб'єктами держав - учасниць СНД, то відповідно до Угоди "Про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" усі питання якості і комплектності продукції (товарів), що поставляється, у тому числі майнова відповідальність сторін, повинні визначатись в договорі за взаємним погодженням між постачальником та споживачем. Застосування до цих відносин санкцій щодо поставки продукції і товарів, у тому числі встановленої ними майнової відповідальності, може мати місце тільки тоді, коли це передбачено договором з посиланням на конкретні норми. У цьому випадку проект ставить серйозні обмеження. Кожний власник продукції (української чи закордонної) повинен мати декларацію відповідності нормативним документам України, або інші документи, визначені у статті 4 проекту. У разі відсутності цих документів продукцію вилучають. Якщо продукція не відповідає українським нормативам, продукція також вилучається. В результаті користувач втрачає право на вибір продукції, яка його влаштовує. Таким чином покупець обмежується у правах, гарантованих державою: куплений товар повинен бути безпечним і по споживчим властивостям відповідати обіцянкам постачальника. Це протирічить і поняттю якості продукції (Закон України "Про захист прав споживачів") - сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення. (в частині міжнародних договорів). Більшість зазначених питань буде вирішена з прийняттям Закону України "Про відповідальність постачальників продукції за виготовлення і реалізацію неякісної і небезпечної продукції".  
Враховано частково    
67. Стаття 13. Введення Закону в дію       
68. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
69. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -55- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Пункт 3 статті 13 викласти в такій редакції: "3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;" і далі за текстом.  
Враховано   2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
70. 3. Кабінету Міністрів України:      3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
71. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
72. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.