Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про правила нарахування пені та фінансових санкцій на заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      .  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про правила нарахування пенi на заборгованiсть з податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв)   -1- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про правила нарахування пені та фінансових санкцій на заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів)"  
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ Про правила нарахування пені та фінансових санкцій на заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів)  
2. 1. Внести такi змiни до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України N8-93 вiд 21 сiчня 1993 року "Про стягнення не внесених у строк податкiв i неподаткових платежiв":      Стаття 1. Верховна Рада України постановляє внести до законодавчих актів України такі зміни:  
3. статтю 4 викласти у такiй редакцiї:      1). Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 8-93 "Про стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993р. №13, ст.144) викласти у такій редакції:  
4. "Стаття 4. Визначення недоїмки i пенi за несвоєчасну сплату податкiв i неподаткових платежiв      "Стаття 4. Визначення недоїмки і пені за несвоєчасну сплату податків і неподаткових платежів  
5. 1. Пiсля закiнчення встановлених строкiв сплати вiдповiдних платежiв невнесена сума вважається недоїмкою i стягується з нарахуванням пенi.   -2- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 1 законопроекту викласти у такій редакції: "Стаття1. Верховна Рада України постановляє внести до законодавчих актів України такі зміни: 1).Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 8-93 "Про стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів"(Відомості Верховної Ради України ,1993 р.№13 ,ст.144)викласти у такій редакції: "Стаття 4. Визначення недоїмки і пені за несвоєчасну сплату податків і неподаткових платежів Стаття 4. Визначення недоїмки і пені за несвоєчасну сплату податків і неподаткових платежів 1. Після закінчення встановлених строків сплати відповідних платежів невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені. Нарахування пені розпочинається: при самостійному нарахуванні сум податку, збору (обов"язкового платежу) їх платником - від першого робочого дня, наступного за останнім днем визначеного відповідним законом граничного строку самостійного внесення такого податку, збору (обов"язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду; при донарахуванні сум податку, збору (обов"язкового платежу) за результатами перевірок органами стягнення - від першого робочого дня, наступного десятиденним періодомві, який розпочинається від дня вручення платнику податку, збору (обов"язкового платежу) повідомлення про нарахування недоїмки, підписаного керівником відповідного органу стягнення , що зробив таке донарахування. У разі коли платник податку збору (обов"язкового платежу) до початку перевірки органом стягнення самостійно виявляє факт заниження податкового зобов"язання, письмово повідомляє про це орган стягнення та сплачує суму недоїмки протягом десяти днів з дня такого виявлення, пеня не нараховується та фінансові санкції не застосовуються. Нарахування пені зупиняється у день реєстрації банком, обслуговуючим платника податку, збору (обов"язкового платежу), платіжного доручення на перерахування до бюджету або державного цільового фонду коштів у погашення такої недоїмки, включаючи такий день, за наявності на рахунку платника відповідного залишку коштів, вільних від інших зобов"язань. Пеня нараховується від суми недоїмки з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день самостійного погашення такої недоїмки або її стягнення відповідним органом за кожен день прострочення платежу. Розмір зазначеної пені діє для всіх податків,зборів(обовязкових платежів) Якщо останній день граничного строку внесення податку, збору (обов"язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду, припадає на вихідний або святковий день,то останнім днем строку вважається перший наступний за вихідним або святковим робочий день. 2. За несвоєчасне зарахування платежів до бюджетів або державних цільових фондів з вини установ банків, така установа банку сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених для відповідного платежу, та несе іншу відповідальність за несвоєчасну сплату податків, зборів (обов"язкових платежів) відповідно до законів. При цьому платник податків, зборів (обов"язкових платежів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нарахування пені або фінансових санкцій. Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації в цих установах. 3. При стягненні недоїмки, передусім покриваються витрати, пов"язані з таким стягненням. 4. Під терміном "пеня" розуміються проценти, які нараховуються та стягуються з платника податку, збору (обов"язкового платежу) за використання коштів бюджетів або державних цільових фондів у зв"язку з несвоєчасним зарахуванням платежів до них".  
Враховано   1. Після закінчення встановлених строків сплати відповідних платежів невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені.  
6. Нарахування пенi розпочинається:      Нарахування пені розпочинається:  
7. при самостiйному нарахуваннi сум податку, збору (обов'язкового платежу) їх платником - вiд першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку самостiйного внесення такого податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цiльового фонду, визначеного вiдповiдним законом;      при самостійному нарахуванні сум податку, збору (обов'язкового платежу) їх платником - від першого робочого дня, наступного за останнім днем визначеного відповідним законом граничного строку самостійного внесення такого податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду;  
8. при донарахуваннi сум податку, збору (обов'язкового платежу) контролюючими органами - вiд першого робочого дня, наступного за спливом десятиденного перiоду, який розпочинається вiд дня вручення платнику податку, збору (обов'язкового платежу) повiдомлення про нарахування недоїмки, пiдписаного керiвником вiдповiдного контролюючого органу, що зробив таке донарахування.      при донарахуванні сум податку, збору (обов'язкового платежу) за результатами перевірок органами стягнення - від першого робочого дня, наступного за десятиденним періодом, який розпочинається від дня вручення платнику податку, збору (обов'язкового платежу) повідомлення про нарахування недоїмки, підписаного керівником відповідного органу стягнення, що зробив таке донарахування. У разі коли платник податку збору (обов'язкового платежу) до початку перевірки органом стягнення самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання, письмово повідомляє про це орган стягнення та сплачує суму недоїмки протягом десяти днів з дня такого виявлення, пеня не нараховується та фінансові санкції не застосовуються.  
9. Останнiм днем граничного строку внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цiльового фонду, який припадає на вихiдний або святковий день, вважається перший наступний за ним робочий день.       
10. Нарахування пенi зупиняється у день подачi платником податку, збору (обов'язкового платежу) обслуговуючому його банку платiжного доручення на перерахування до бюджету або державного цiльового фонду коштiв у погашення такої недоїмки, включаючи такий день.      Нарахування пені зупиняється у день реєстрації банком, обслуговуючим платника податку, збору (обов'язкового платежу), платіжного доручення на перерахування до бюджету або державного цільового фонду коштів у погашення такої недоїмки, включаючи такий день, за наявності на рахунку платника відповідного залишку коштів, вільних від інших зобов'язань.  
11. Пеня нараховується на суму недоїмки з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день самостiйного погашення такої недоїмки або її стягнення вiдповiдним органом.      Пеня нараховується від суми недоїмки з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день самостійного погашення такої недоїмки або її стягнення відповідним органом, за кожен день прострочення платежу.  
12. Розмiр зазначеної пенi дiє для всiх видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).      Розмір зазначеної пені діє для всіх податків, зборів (обов'язкових платежів) Якщо останній день граничного строку внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається перший наступний за вихідним або святковим робочий день.  
13. 2. За несвоєчасне зарахування платежiв з вини установ банкiв до бюджетiв або державних цiльових фондiв, установа банку сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмiрах, встановлених для вiдповiдного податку, збору (обов'язкового платежу), та несе iншу вiдповiдальнiсть за несвоєчасну сплату податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) згiдно iз законами. При цьому платник податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) звiльняється вiд вiдповiдальностi за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежiв до бюджетiв та державних цiльових фондiв, включаючи нарахування пенi або фiнансових санкцiй.      2. За несвоєчасне зарахування платежів до бюджетів або державних цільових фондів з вини установ банків, така установа банку сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених для відповідного платежу, та несе іншу відповідальність за несвоєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів. При цьому платник податків, зборів (обов'язкових платежів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нарахування пені або фінансових санкцій.  
14. Днем подання до установ банкiв платiжного доручення за всiма видами податкових платежiв вважається день його реєстрацiї в цих установах.      Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації в цих установах.  
15. 3. При стягненнi недоїмки, передусiм покриваються витрати, пов'язанi з таким стягненням.      3. При стягненні недоїмки, передусім покриваються витрати, пов'язані з таким стягненням.  
16. 4. Для цiлей цiєї статтi пiд термiном "пеня" розумiються проценти, якi справляються з платника податку, збору (обов'язкового платежу) за використання коштiв бюджетiв або державних цiльових фондiв у зв'язку з несвоєчасним зарахуванням платежiв до них".   -3- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Доповнити ст.1 Законопроект у частиною 2 наступного змісту: 2) Пункт 7 статті 11 Закону України " Про державну податкову службу в Україні"( Відомості Верховної Ради України, 1994 р, №15,ст. 84,1998р.,№29,ст.190) викласти у такій редакції: "7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у таких розмірах: у разі коли платник податку, збору (обов"язкового платежу) не подав або несвоєчасно подав податкову декларацію, розрахунок, аудиторський висновок або інші документи, необхідні для визначення податкового зобов"язання, обов"язковість подання яких визначена законодавством, - 10 відсотків від суми податкового зобов"язання за кожний повний або неповний місяць затримки у такому поданні, але не більше 50 відсотків від суми задекларованого або нарахованого податкового зобов"язання та не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; у разі коли платник податку збору (обов"язкового платежу) не сплачує або несвоєчасно сплачує податок, збір (обов"язковий платіж) до бюджету або державного цільового фонду протягом строків, визначених законом або не погашає суму недоїмки, нарахованої податковим органом, протягом строків, визначених законодавством - 5 відсотків від суми недоїмки за кожний повний або неповний місяць затримки у такому погашенні, але не більше 25 відсотків від суми недоїмки; у разі коли судом (арбітражним судом) було доведено факт умисного порушення податкових норм посадовими особами платника податку, або якщо платник податку декларує переоцінені або недооцінені величини, що призводить до значного заниження податкового зобов"язання, - 50 відсотків від суми недоплати, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Значним заниженням податкового зобов"язання розуміється сума недоплати, яка складає 20 та більше відсотків від суми податкового зобов"язання, нарахованого відповідно до закону, та є більшою 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
Враховано   4. Під терміном "пеня" розуміються проценти, які нараховуються та стягуються з платника податку, збору (обов'язкового платежу) за використання коштів бюджетів або державних цільових фондів у зв'язку з несвоєчасним зарахуванням платежів до них". 2) Пункт 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р, №15, ст. 84, 1998р., №29, ст.190) викласти у такій редакції: "7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у таких розмірах: у разі коли платник податку, збору (обов'язкового платежу) не подав або несвоєчасно подав податкову декларацію, розрахунок, аудиторський висновок або інші документи, необхідні для визначення податкового зобов'язання, обов'язковість подання яких визначена законодавством, - 10 відсотків від суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки у такому поданні, але не більше 50 відсотків від суми задекларованого або нарахованого податкового зобов'язання та не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; у разі коли платник податку збору (обов'язкового платежу) не сплачує або несвоєчасно сплачує податок, збір (обов'язковий платіж) до бюджету або державного цільового фонду протягом строків, визначених законом або не погашає суму недоїмки, нарахованої податковим органом, протягом строків, визначених законодавством - 5 відсотків від суми недоїмки за кожний повний або неповний місяць затримки у такому погашенні, але не більше 25 відсотків від суми недоїмки; у разі коли судом (арбітражним судом) було доведено факт умисного порушення податкових норм посадовими особами платника податку, або якщо платник податку декларує переоцінені або недооцінені величини, що призводить до значного заниження податкового зобов'язання, - 50 відсотків від суми недоплати, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Значним заниженням податкового зобов'язання розуміється сума недоплати, яка складає 20 та більше відсотків від суми податкового зобов'язання, нарахованого відповідно до закону, та є більшою 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
17. 2. Списанню з платникiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) пiдлягає пеня, нарахована за станом на 1 сiчня 1999 року та не сплачена станом на 1 травня 1999 року, у тому числi пеня, нарахована у зв'язку iз порушенням строкiв розрахункiв пiд час здiйснення операцiй у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм пенi, стягнення якої здiйснюється за рiшенням суду (арбiтражного суду).   -4- Сергієнко О.І.
Пункт 2 Закону викласти в такій редакції: "Суб'єктам підприємницької діяльності у разі сплати грошовими коштами до 1 грудня 1999 року в повному обсязі нарахованих сум недоїмки, що обліковувалася за станом на 1 липня 1999 року, списується пеня та фінансові санкції, нараховані на ці платежі".  
Відхилено   Стаття 2. Підлягає списанню з платників податків, зборів (обов'язкових платежів) пеня та суми фінансових санкцій, нараховані станом на 1 січня 1999 року та не сплачені станом на 1 травня 1999 року, у тому числі пеня та фінансові санкції, нараховані у зв'язку із порушенням строків розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, крім пені та фінансових санкцій, стягнення яких здійснюється за рішенням суду (арбітражного суду).  
    -5- Турчинов О.В. (реєстр. картка № 414)
Білик А.Г. (в.о. № 38)
Кириленко В.А. (реєстр. картка № 321)
Пропонуємо пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції: "2. Списанню з платників податків, зборів (обов'язкових платежів) усіх форм власності і господарювання підлягають штрафи та пеня, що нараховані відповідними державними органами станом на 1 січня 1999 р. і не сплачені станом на 1 липня 1999 р. до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів".  
Відхилено    
    -6- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття2. Підлягає списанню з платників податків, зборів (обов"язкових платежів) пеня та суми фінансових санкцій, нараховані станом на 1 січня 1999 року та не сплачені станом на 1 травня 1999 року, у тому числі пеня та фінансові санкції, нараховані у зв"язку із порушенням строків розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, крім пені та фінансових санкцій, стягнення яких здійснюється за рішенням суду (арбітражного суду). "  
Враховано    
18. 3. Списанню як безнадiйна пiдлягає заборгованiсть iз сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв та державних цiльових фондiв, у тому числi пеня, нарахована на таку заборгованiсть.   -7- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття3. Підлягає списанню безнадійна заборгованість із сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі пеня, нарахована на таку заборгованість, а також фінансові санкції. Під терміном "безнадійна" розуміється: а) заборгованість платника податку,визнаного у встановленому порядку банкрутом,вимоги щодо якої не були задоволені у звязку з недостатністю майнових активів банкрута; б) заборгованість фізичної особи, стягення якої стало не можливим у звязку з : визнання у судовому порядку безвісно відсутньою або оголошеною померлою; смертю особи; перебуванням особи в розшуку понад 720 днів. в) заборгованість юридичних та фізичних осіб, стосовно якої минув строк позовної давності, якщо такий встановлено згідно із законом. У разі коли фізична особа,що визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або оголошена померлою, з"являється, або фізичну особу, що перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку, без дотримання строків позовної давності.  
Враховано   Стаття 3. Підлягає списанню безнадійна заборгованість із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі пеня, нарахована на таку заборгованість, а також фінансові санкції.  
19. Для цiлей цього Закону, пiд термiном "безнадiйна" розумiється:      Під терміном "безнадійна" розуміється:  
20. а) заборгованiсть юридичної особи, об'явленої банкрутом у встановленому порядку, яка залишилась непогашеною пiсля розподiлу її активiв;      а) заборгованість платника податку, визнаного у встановленому порядку банкрутом, вимоги щодо якої не були задоволені у зв'язку з недостатністю майнових активів банкрута;  
21. б) заборгованiсть фiзичної особи, яка:      б) заборгованість фізичної особи, стягнення якої стало не можливим у зв'язку з :  
22. визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою;   -8- Сергієнко О.І.
В пункті 3, пп. б) виключити таку фразу "яка понад 720 днів перебуває в розшуку". В останньому абзаці цього пункту вилучити такі слова: "або особу, що перебувала у розшуку понад 720 днів". Далі додати таку фразу: "Якщо фізична або юридична особа знаходиться в розшуку дія цього Закону до неї не застосовується. При з'явленні такої особи вона повинна в повному обсязі погасити як основний податковий борг, так і нараховані пені та штрафи". Пункт 4 викласти в такій редакції: "Після подачі підприємством заяви про намір погасити основний податковий борг, органи державної податкової адміністрації відкликають у триденний термін з установ банків платіжні вимоги на суми списаної пені та фінансових санкцій по цим платежам. Після цього у 25-ти денний строк сплачується сума недоїмки по основному боргу". Наприкінці додати пункт 6, такого змістів: "Державній податковій адміністрації України розробити та передати на розгляд Верховній Раді України, у місячний строк порядок списання пені та фінансових санкцій, передбачених пунктом 2 і 3 цього Закону".  
Відхилено   визнання особи у судовому порядку безвісно відсутньою або оголошеною померлою;  
23. померла, у разi недостатностi майна, на яке може бути направлене стягнення згiдно iз законодавством;      смертю особи;  
24. яка понад 720 днiв перебуває в розшуку;      перебуванням особи в розшуку понад 720 днів.  
25. в) заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб, стосовно якої минув строк позовної давностi, якщо такий встановлено згiдно iз законодавстом.      в) заборгованість юридичних та фізичних осіб, стосовно якої минув строк позовної давності, якщо такий встановлено згідно із законом.  
26. У разi коли фiзична особа, визнана у судовому порядку безвiсно вiдсутньою або померлою, з'являється, або особу, що перебувала у розшуку понад 720 днiв, розшукано, попередньо списана заборгованiсть таких осiб пiдлягає вiдновленню та стягненню у загальному порядку.      У разі коли фізична особа, що визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або оголошена померлою, з'являється, або фізичну особу, що перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку, без дотримання строків позовної давності.  
27. 4. Органи стягнення вiдкликають платiжнi або iншi документи, якi мають силу виконавчого документу, на суму пенi та безнадiйної заборгованостi, списаних вiдповiдно до цього Закону.   -9- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Статті 4-5 викласти у такій редакції: " Стаття5.Перхідні положення. 1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2.Інші закони з питань оподаткування діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3.Кабінету Міністрів України у місячний термін подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність до цього Закону та привести своє рішення, у відповідність із цим законом."  
Враховано   Стаття 4. Органи стягнення відкликають розрахункові документи, які передбачають стягнення, пені, фінансових санкцій та безнадійної заборгованості, списаних відповідно до цього Закону.  
28. 5. Iншi закони з питань оподаткування дiють у частинах, якi не суперечать нормам цього Закону.      Стаття 5. Перехідні положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. Інші закони з питань оподаткування діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
29. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо приведення iнших законiв України у вiдповiднiсть до норм цього Закону та прийняти рiшення, що випливають з норм цього Закону.      3. Кабінету Міністрів України у місячний термін подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність до цього Закону та привести своє рішення, у відповідність із цим законом.  
30. 6. Цей Закон набирає чинностi з моменту опублiкування.