Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України про внесення змін та доповнень до Кодексу законів про працю України відносно внесення окремих положень про відшкодування моральних збитків за тривалу (три і більше місяців) невиплату заробітної плати та про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Друге читанняПроект Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України   -1- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Дати об`єднуючу для всіх 3 проектів законів назву і преамбулу.  
Враховано   Друге читанняПроект Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N50, ст. 375; 1988 р., N23, ст. 556; 1989 р., N22, ст. 235; 1991 р., N23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N3, ст.10; 1995 р., N28, ст. 204; 1997 р., N35, ст. 223) такі зміни:      I. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971р., додаток до N50, ст.375; 1980р., N5, ст.81; 1984р., N1, ст.3; 1986р., N27, ст.539; 1987р., N45, ст.904; 1988 р., N23, ст. 556; 1989 р., N22, ст. 235; 1991 р., N23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N3, ст.10; 1995 р., N5, ст.30, N28, ст. 204; 1997 р., N35, ст. 223; 1999 р., N42-43, ст.378) такі зміни:  
3. 1. У статті 7 слова "а також тимчасових і сезонних працівників" замінити словами "тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами".   -2- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Останнє речення статті 21 викласти у такій редакції: "Сфера застосування контракту визначається Законами України".  
Враховано   1. У статті 7 слова "а також тимчасових і сезонних працівників" замінити словами "тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами". 2. Останнє речення частини третьої статті 21 викласти у такій редакції: "Сфера застосування контракту визначається законами України".  
4. 2. У статті 24:       
5. перше речення частини першої викласти у такій редакції:   -3- Стоян О.М. (в.о. № 18)
- Перше речення частини першої статті 24 залишити у чинній редакції, оскільки сторони трудового договору визначені статтею 21 Кодексу.  
Враховано   3. Частину першу статті 24 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту: " 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;". У зв`язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.  
6. "Трудовий договір між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом укладається як в усній, так і у письмовій формі";   -4- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити першу частину статті 24 новим шостим пунктом такого змісту: "п. 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;". У зв`язку з цим пункт шостий вважати пунктом сьомим.  
Враховано    
7. доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:       
8. "Трудовий договір між працівником і фізичною особою укладається у письмовій формі".       
9. У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту, п'яту та шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою та сьомою.       
10. 3. Доповнити Кодекс статтею 24-1 такого змісту:   -5- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується викласти пункт 3 розділу І проекту закону у такій редакції: "3. Доповнити Кодекс статтею 24-1 такого змісту: "Стаття 24-1. Інформування про укладення трудового договору. У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи повідомити про укладений у письмовій формі трудовий договір державну службу зайнятості за місцем свого проживання". Реєстрація договору є недоцільною оскільки це необґрунтовано покладає ще однією бюрократичною перепоною. Доцільніше тільки інформувати про укладення трудового договору.  
Враховано частково   4. Доповнити Кодекс статтею 24-1 такого змісту:  
11. "Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору      "Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору  
12. У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики".   -6- Стоян О.М. (в.о. № 18)
3. У статті 24-1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики "змінити словами "Міністерством праці та соціальної політики України". До статей 32, 33, 34, 35 та 48 зауважень не надійшло.  
Враховано   У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України".  
13. 4. У частині першій статті 32 слова і цифри "статтях 33 і 34" замінити словом і цифрами "статті 33".      5. У частині першій статті 32 слово і цифри "статтях 33 і 34" замінити словом і цифрами "статті 33".  
14. 5. Статті 33 і 34 викласти у такій редакції:      6. Статті 33 і 34 викласти у такій редакції:  
15. "Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором      "Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором  
16. Тимчасове переведення працівників на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за їх згодою.      Тимчасове переведення працівників на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за їх згодою.  
17. Власник або уповноважений ним орган має право терміном до одного місяця перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівнику за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.      Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника терміном до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.  
18. У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення без згоди на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років.      У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.  
19. Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою      Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою  
20. Простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.      Простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.  
21. У разі простою працівники можуть бути переведені за згодою з урахуванням їх спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця".      У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця".  
22. 6. Статтю 35 виключити.      7. Статтю 35 виключити.  
23. 7. Перше речення частини другої статті 48 викласти у такій редакції:      8. Перше речення частини другої статті 48 викласти у такій редакції:  
24. "Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації та у фізичної особи понад п'ять днів".      "Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів".  
25. 8. У статті 113:      9. У статті 113:  
26. у частині першій слова "якщо працівник попередив власника або уповноважений ним орган (бригадира, майстра, інших службових осіб) про початок простою" виключити;      у частині першій слова "якщо працівник попередив власника або уповноважений ним орган (бригадира, майстра, інших службових осіб) про початок простою" виключити;  
27. доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:      доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:  
28. "Про початок простою, крім простою певного структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган, бригадира, майстра, інших посадових осіб".   -7- Стоян О.М. (в.о. № 18)
5. У статті 113 вилучити слово "певного" та після слова "Орган" доповнити словом "чи".  
Враховано   "Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, інших посадових осіб".  
29. У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою.      У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою.  
30. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.       
31. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до "Кодексу Законів про працю" відносно вступу окремих положень про відшкодування моральних збитків за тривалу (3 i більше місяців) несплату заробітної плати.   -8- Стоян О.М. (в.о. № 18)
1. Назва проекту загалом для всіх законопроектів, наведена на початку таблиці.  
Враховано    
32. Верховна Рада України п о c т а н о в л я є:       
33. 1. Доповнити абзац 1 ст. 232 додатковим пунктом наступного змісту:       
34. 6) робітникiв і службовцiв підприємств, установ і організацій про відшкодування моральних збитків, якiм протягом тривалого часу (3 і більше місяців) не виплачується заробітна плата.       
35. 2. Доповнити розділ XV "Індивідуальні трудові спори" новою статтею "Відшкодування моральних збитків у випадку тривалої (3 і більше місяців) несплати заробітної плати наступного змісту:   -9- Стоян О.М. (в.о. № 18)
2. Підтримуючи запровадження відшкодування моральної шкоди пропоную її встановлення не тільки за затримання виплати заробітної плати, а за порушення норм трудового законодавства. Пропоную доповнити проект новою статтею 237-1 у такий редакції: Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди. Власник або уповноваженим ним орган повинен відшкодувати моральну шкоду працівників у разі якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв`язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством". У зв`язку з цим статтю 173-1 Кодексу законів про працю включити.  
Враховано   10. Доповнити Кодекс статтею 237-1 у такій редакції: "Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв`язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством". 11. Статтю 173-1 виключити.  
36. Ст. 238-1 Відшкодування моральних збитків.       
37. У випадку тривалої (3 і більше місяців) несплати робітнику заробітної плати, він має право для вирішення трудового спору звернутися згідно ст. 231 до районного (міського) суду з позовною заявою про відшкодування йому моральних збитків.       
38. Розмір моральних збитків встановлюється рішенням суду, але не може бути нижчим половини розміру несплаченої заробітної плати.       
39. Категорія осіб, що мають право на відшкодування моральних збитків, визначаються Постановою Кабінету Міністрів України щорічно до настання наступного календарного року.       
40. Закон України Про внесення змiн i доповнень до Кодексу законiв про працю України       
41. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
42. Внести до Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375) такi змiни та доповнення:       
43. 1. Назву кодексу викласти у такiй редакцiї: "Кодекс законiв України про працю".   -10- -10- Н.д.Степура В.С. (Реєстр. картка №304) Пропонується врахувати при прийнятті нового кодексу з питань праці.  Враховано    
44. 2. Частину (абзац) третю статтi 38 викласти у такiй редакцiї: "Працiвник має право у визначений ним строк розiрвати трудовий договiр за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує закони України про працю чи колективний або двостороннiй трудовий договiр".   -11- Стоян О.М. (в.о. № 18)
6. У статті 38 замість слів "закони України про працю чи колективний або двосторонній трудовий договір" записати слова "законодавство про працю, умови колективного або трудового договору".  
Враховано   12. Частину третю статті 38 викласти в такій редакції: "Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору."  
    -12- -12- Н.д.Степура В.С. (Реєстр. картка №304) Стаття 38, частина третя Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство України про працю чи трудовий договір.  Враховано    
45. 3. Статтю 4 викласти у такiй редакцiї: "При припиненнi трудового договору з пiдстав, зазначених у пунктi 6 статтi 36 та пунктах 1,2 i 6 статтi 40 цього Кодексу працiвниковi виплачується вихiдна допомога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку, у разi призову або вступу на вiйськову службу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу (пункт 3 статтi 36) - не менше двомiсячного середнього заробiтку; внаслiдок порушення власником або уповноваженим ним органом законiв України про працю чи колективного або трудового договору (статтi 38 i 39) - у розмiрi, передбаченому колективним або двостороннiм трудовим договором, але не менше тримiсячного середнього заробiтку.   -13- -13- Н.д.Степура В.С. (Реєстр. картка №304) Стаття 44 При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативу (невійськову) службу (пункту 3 статті 36) - не менше двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства України про працю чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому трудовим договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.  Враховано   13. Статтю 44 викласти в такiй редакцiї: "Стаття 44. Вихідна допомога При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункту 3 статті 36) - не менше двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку."  
46. 4. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.   -14- Стоян О.М. (в.о. № 18)
1. Доповнити проект наступними змінами до статті 40, пункт перший частини першої після слова "реорганізації" доповнити словом "банкрутства". При цьому пункт 9 статті 40 виключити.  
Враховано   14. У статті 40: у пункті 1 частини першої після слова "реорганізації" доповнити словом "банкрутства"; пункт 9 частини першої виключити. 15. У частині третій статті 184 слова "частина друга статті 179" замінити словами "частина шоста статті 179". ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -15- Стоян О.М. (в.о. № 18)
2. У частині третій статі 184 слова "частина друга статі 179" замінити словами " частина шоста статі 179".  
Враховано    
    -16- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити проект прикінцевими положеннями: ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону; привести свої рішення у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
Враховано