Кількість абзаців - 117 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Закон України
 
      
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів
 
      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 37, ст. 453; 2006 р., № 2-3, ст. 35; 2007 р., № 33, ст. 441; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
   1. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами):
 
6. 1) преамбулу після слова «інвалідам» доповнити словами «ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та»;
 
-1- Марущенко В.С.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.»;
 
Враховано   1) преамбулу після слова «інвалідам» доповнити словами «ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та», а після слова «індивідуальними» - словом «можливостями»;
 
7. 2) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
8. у частині першій слова «іншими законодавчими актами» замінити словами «законами України»;
 
-2- Марущенко В.С.
У статті 1 частини першу та другу викласти у такій редакції:
«Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.
 
Враховано   у частині першій слова «та іншими законодавчими актами» замінити словами «законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»;
 
    -3- Сушкевич В.М.
у частині першій слова «та іншими законодавчими актами» замінити словами «законами України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною»;
 
Враховано    
9. у частині другій слова «фізичні особи, які використовують найману працю, « виключити, а після слів «Верховною Радою України» доповнити словами « (далі - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації), фізичні особи, які використовують найману працю»;
 
-4- Марущенко В.С.
У статті 1 частини другу викласти у такій редакції:
Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі ? юридичні особи), фізичні особи, які використовують найману працю, залучають представників громадських та благодійних організацій, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів інвалідів. «;
 
Враховано частково бґрунтування: 1) щодо форми власності: далі по тексту Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» не всюди можливо та доцільно застосовувати термін юридичні особи; 2)щодо благодійних організацій: не узгоджується із Законом України „Про благодійництво та благодійні організації»  частину другу викласти в такій редакції:
«Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі –підприємства, установи та організації), фізичні особи, які використовують найману працю, залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів інвалідів»;
 
10. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
11. 3) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   3) статті 2 і 4 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 2. Інвалідом є особа з стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами.
 
-5- Сушкевич В.М.
У статті 2 частину першу викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
 
Враховано   «Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
 
    -6- Марущенко В.С.
У статті 2 частину першу викласти у такій редакції:
„Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими вадами, що призводить до обмежень життєдіяльності, які перешкоджають її повній та ефективній участі в житті суспільства, до необхідності в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а також виконання з боку держави відповідних заходів для забезпечення зрівняння її прав з правами інших громадян».
 
Враховано частково    
13. Терміни «дискримінація за ознакою інвалідності», «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» вживаються у значенні, наведеному у Конвенції про права інвалідів.
 
   Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.
 
14. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.
 
   Терміни «дискримінація за ознакою інвалідності», «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів»;
 
15. З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час розроблення державних соціальних стандартів, проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт застосовується принцип універсального дизайну.»;
 
-7- Сушкевич В.М.
слова „державних соціальних стандартів, проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт застосовується принцип універсального дизайну» замінити словами „державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій, національних стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, стандартів, технічних умов та правил усталеної практики, проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт враховуються потреби інвалідів та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального дизайну».
 
Враховано   «Стаття 4. Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у:
виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі – об’єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;
охороні здоров’я;
соціальному захисті;
забезпеченні виконання індивідуальної програми реабілітації інвалідів;
наданні пристосованого житла;
сприянні громадській діяльності.
Соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.
 
    -8- Частини першу і другу статті 4
викласти в такій редакції:
«Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов і механізмів для забезпечення їх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у:
виявленні, усуненні перепон і бар’єрів,
що перешкоджають забезпеченню прав і
задоволенню потреб;
відновленні здоров'я;
соціальному захисті;
забезпеченні виконання індивідуальної програми реабілітації інвалідів;
створенні умов для доступу нарівні з іншими громадянами до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізкультури та спорту;
наданні пристосованого житла;
сприянні громадській діяльності.
Соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо інвалідів по забезпеченню їх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами і полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів (технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг), у встановленні опіки (піклування) або стороннього догляду»;
 
Враховано    
    -9- Марущенко В.С.
Частини першу та другу статті 4 викласти у такій редакції:
Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових, соціально-психологічних та лікувально-реабілітаційних умов для забезпечення прав та задоволення їх потреб у відновленні здоров'я, належному матеріальному забезпеченні, освіті, працевлаштуванні, посильній трудовій та громадській діяльності.
Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування та технічної реабілітації, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, забезпеченні можливостей санаторно-курортного лікування, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до особливостей інвалідів, а також обов’язкового виконання Індивідуальної програми реабілітації інвалідів.»;
 
Враховано частково бґрунтування: законодавство про охорону здоров’я та про реабілітацію не містить таких термінів як „лікувально-реабілітаційні умови» та „технічна реабілітація». Крім того, по суті „пристосування забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до особливостей інвалідів» відноситься до універсального дизайну, а не до соціального захисту, то відповідні положення пропонується перенести до частини першої статті.   
16. 4) статтю 4 доповнити частинами такого змісту:
 
      
17. «Пільги інвалідам надаються на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та інших законів, в яких зазначено групу та причину інвалідності.
 
-10- Сушкевич В.М.
У частині третій статті 4: після слів на підставі посвідчення» доповнити словами «яке підтверджує відповідний статус», а слова „в яких зазначено групу та причину інвалідності» викласти у такій редакції: „в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина –інвалід» (для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату)»;
 
Враховано   Пільги інвалідам надаються на підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина-інвалід» (для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні ічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату).
З метою реалізації інвалідами прав та свобод людини і громадянина під час розроблення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій, національних стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, стандартів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних робіт враховуються потреби інвалідів та/або застосовуються принципи розумного пристосування та універсального дизайну.
 
    -11- Петьовка В.В.
В абзаці другому пункту 4) частини 1 розділу І законопроекту слова «та причину» виключити.
Обґрунтування: обов’язковість указання причин інвалідності у пенсійному посвідченні чи посвідченні, що підтверджує призначення соціальної допомоги, передбачена змінами до статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», не лише суперечить чинному законодавству, але й є некоректною законодавчою вимогою по відношенню до інвалідів.
 
Відхилено скільки нозологічні форми захворювань зазначаються для ідентифікації пільг   
    -12- Петьовка В.В.
В абзаці другому пункту 4) частини 1 розділу І законопроекту після слова «групу» додати слово і знаки « (категорію)».
Обґрунтування: відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія «дитина-інвалід» (а не група).
 
Враховано    
    -13- Гуменюк О.І.
В підпункті 4 пункту 1 розділу І, яким пропонується доповнити статтю 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в кінці першого абзацу слова «в яких зазначено групу та причину інвалідності» замінити на «в яких зазначено групу інвалідності (крім дітей з інвалідністю)».
Обгрунтування: вважаю некоректним та дискримінаційним зазначення причин інвалідності у згаданих документах.
 
Враховано частково    
    -14- Кармазін Ю.А.
У статті 4 частину третю викласти у такій редакції:
«Пільги інвалідам надаються на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та інших законів, в яких зазначено групу інвалідності. У пенсійних посвідченнях дітей з інвалідністю група інвалідності не зазначається.».
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою техніко-юридичного виправлення положень законопроекту, оскільки:
а) некоректним і таким, що містить ознаки дискримінації, є зазначення у пенсійному посвідченні чи посвідченні, що підтверджує призначення соціальної допомоги, причини інвалідності. Такі відомості мають міститися лише в особистих документах особи з інвалідністю, що зберігаються у відповідних органах та установах, і за розголошення таких даних про осіб з інвалідністю передбачена відповідальність відповідно до законодавства України про інформацію;
б) відповідно до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється лише категорія "дитина-інвалід" без зазначення групи інвалідності, яка встановлюється такій особі після досягнення повноліття.
 
Враховано по суті   
18. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав інвалідів на повне включення до суспільного життя.»;
 
-15- Сушкевич В.М.
Слова «на повне включення до суспільного життя» замінити словами «щодо включення до суспільного життя на рівні з іншими громадянами»
 
Враховано   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав інвалідів щодо включення до суспільного життя на рівні з іншими громадянами»;
 
19. 5) частину третю статті 6 виключити;
 
-16- Марущенко В.С.
Доповнити статтю 6 частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Особи, у встановленому порядку визнані інвалідами, мають право в судовому порядку оспорювати будь-яке рішення органів державної влади та місцевого самоврядування винесених щодо них.
Посадові особи та інші громадяни, винні у порушенні прав інвалідів, визначених цим Законом, несуть встановлену законодавством матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.»
 
Враховано частково бгрунтування: 1) чинне законодавство на сьогодні не забороняє інвалідам оскаржувати у судовому порядку рішення державних органів. 2) положення щодо відповідальності винних осіб законопроектом пропонується винести в окрему статтю 42.  4) частину третю статті 6 виключити;
 
20. 6) у назві розділу ІІ слова «в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів» замінити словами «з питань забезпечення прав інвалідів»;
 
-17- Сушкевич В.М.
Пункт шостий викласти у такій редакції:
«6) у назві розділу ІІ слова «в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів» замінити словами «з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціальної захищеності»;
 
Враховано   5) у назві розділу ІІ слова «в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів» замінити словами «з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціальної захищеності»;
 
21. 7) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
-18- Сушкевич В.М.
Статтю 8 після слів «прав інвалідів» доповнити словами «та їх соціальної захищеності»«
 
Враховано   6) статті 8, 9 і 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Державне управління з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціальної захищеності здійснюється в межах повноважень центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Стаття 9. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за участі громадських організацій інвалідів, у межах своїх повноважень здійснюють розроблення та координацію довгострокових і короткострокових програм з реалізації державної політики щодо інвалідів та контролюють їх виконання, сприяють розвитку міжнародного співробітництва з питань, що стосуються інвалідів. Нагляд за виконанням зазначених програм здійснюється також органами прокуратури.
Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень з урахуванням думки громадських організацій інвалідів можуть звертатися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вдосконалення законодавства з проблем інвалідності, сприяють розвитку співробітництва державних і громадських організацій з іноземними країнами з питань соціальної захищеності інвалідів»;
 
    -19- Кармазін Ю.А.
У статті 8 частину другу залишити у чинній редакції, а саме:
«Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України.».
Обґрунтування: Вважаю, що виключення цієї норми звужуватиме реальні можливості впливу інвалідів на прийняття рішень, що стосуються їх соціального захисту.
 
Враховано частково итання участі в колегіях центральних органів влади регулюється в статті 12   
    -20- Гуменюк О.І.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 8 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» доповнити абзацом «Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України».
Обгрунтування: вважаю, що вилучення цієї норми звужує можливості інвалідів впливати на прийняття рішень щодо їхнього соціального захисту.
 
Враховано частково итання участі в колегіях центральних органів влади регулюється в статті 12   
    -21- Петьовка В.В.
Абзац другий пункту 8) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів є членами центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України, а також можуть залучатися до складу колегій інших центральних органів виконавчої влади.»
Обґрунтування: необхідно зберегти обов’язковість залучення представників всеукраїнських громадських організацій інвалідів до складу центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України.
 
Враховано частково итання участі в колегіях центральних органів влади регулюється в статті 12   
    -22- Марущенко В.С.
Статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
#102092
 
Враховано частково несені відповідні зміни до статті 9   
    -23- Цибенко П.С.
Сушкевич В.М.
частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
«Центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування, за участі громадських організацій інвалідів, у межах компетенції здійснюють розробку й координацію довгострокових і короткострокових програм по реалізації державної політики щодо інвалідів та контролюють їх виконання, сприяють розвиткові міжнародного співробітництва із питань, що стосуються інвалідів. Нагляд за виконанням зазначених програм здійснюється також органами прокуратури»;
 
Враховано    
    -24- Цибенко П.С.
Сушкевич В.М.
У частині другій статті 9:
слова «Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики» замінити словами «Центральні органи виконавчої влади, у межах компетенції»;
слово «може» замінити на слово «можуть»; слово «сприяє» замінити на слово «сприяють»;
 
Враховано    
    -25- Марущенко В.С.
Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Розділ ІІІ „Громадські та благодійні організації інвалідів».
 
Відхилено    
    -26- Марущенко В.С.
У статті 12 частину першу викласти у такій редакції:
«Громадські та благодійні організації, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, їх спілки створюються з метою здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом, надають соціальні послуги, здійснюють громадський контроль за дотриманням прав інвалідів, представництво інтересів та захист прав інвалідів, створюють підприємства, які здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність, не заборонену законодавством, мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.
 
Враховано частково    
    -27- Сушкевич В.М.
статтю 12 викласти у такій редакції:
«Громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей інвалідів та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, створення умов для доступу їх нарівні з іншими до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізкультури та спорту, надання соціальних послуг, залучення інвалідів до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав інвалідів, представництва їх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації по відношенню до інвалідів та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.
 
Враховано    
22. «Стаття 8. Державне управління з питань забезпечення прав інвалідів здійснюється в межах повноважень центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.»;
 
      
23. 8) статтю 12 доповнити частиною такого змісту:
 
   «Стаття 12. Громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей інвалідів та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг, залучення інвалідів до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав інвалідів, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно інвалідів та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.
 
24. «Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів можуть залучатися до складу колегій центральних органів виконавчої влади.»;
 
-28- Сушкевич В.М.
Нову частину статті 12 замінити частинами такого змісту:
«Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади, державних органів центрального рівня.
Представники місцевих громадських організацій інвалідів (їх спілок) залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до свого статусу, який визначається територією діяльності».
 
Враховано   Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади.
Представники місцевих громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до свого статусу та території діяльності»;
7) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані громадські організації інвалідів, їх спілки мають право здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, а також підприємств, заснованих на колективній власності громадських організацій»;
 
    -29- Марущенко В.С.
У статті 12 частину другу викласти у такій редакції:
Представники всеукраїнських громадських та благодійних організацій, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, можуть залучатися до складу колегій центральних органів виконавчої влади.»;
 
Відхилено Питання благодійних організацій не є предметом цього закону.   
    -30- Кармазін Ю.А.
У статті 12 у частині другій слова: «можуть залучатися» замінити на слова: «залучаються» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою редакційного та техніко-юридичного уточнення положень законопроекту.
 
Враховано о суті   
    -31- Марущенко В.С.
Доповнити статтю 12 частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Продукція підприємств громадських та благодійних організацій, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, включається до державного замовлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів громадських та благодійних організацій, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, у заявленому обсязі включаються до державного замовлення.»;
 
Відхилено , ця норма є в діючій редакції статті 14 (другий абзац)   
    -32- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 8 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
 
Відхилено    
    -33- Сушкевич В.М.
частину першу статті 14 викласти у такій редакції:
«З метою виконання статутних завдань і цілей, зареєстровані громадські організації інвалідів, їх спілки мають право здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, а також підприємств, заснованих на колективній власності громадських організацій».
 
Враховано    
    -34- Марущенко В.С.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
«Стаття 21. Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти та професійних навиків на рівні, що відповідає їх індивідуальним здібностям і можливостям та забезпечення інклюзивної освіти на всіх рівнях.
Дітям з інвалідністю дошкільного віку надаються необхідні реабілітаційні заходи і створюються умови для перебування в дитячих дошкільних закладах загального типу поблизу місця їх проживання.. Для дітей з інвалідністю, стан здоров'я яких виключає можливість їх перебування в дитячих дошкільних закладах загального типу, створюються спеціальні дошкільні заклади.
Утримання дітей з інвалідністю у дошкільних та загальноосвітніх закладах здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
При неможливості здійснювати виховання і навчання дітей з інвалідністю в загальних або спеціальних дошкільних та загальноосвітніх закладах органи управління освітою та освітні установи забезпечують за згодою батьків навчання дітей з інвалідністю за повною загальноосвітньою або індивідуальною програмою вдома.
Порядок виховання і навчання дітей з інвалідністю вдома, в недержавних освітніх закладах, а також розміри компенсації витрат батьків на ці цілі визначаються Кабінетом Міністрів України.
При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд із загальними допускається застосування альтернативних форм навчання.
Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах.
Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам на рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда.»;
 
Відхилено таття 116 Регламенту, проте є доцільні пропозиції, які будуть обов’язково опрацьовані при подальшому вдосконаленні законодавства у цій сфері   
25. 9) статтю 21 доповнити частиною такого змісту:
 
      
26. «Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам на рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда.»;
 
-35- Кармазін Ю.А.
У статті 21 частину шосту викласти у такій редакції:
«Заклади освіти створюють належне кадрове, матеріально-технічне забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда, для отримання інвалідами освітніх послуг на рівні з іншими особами».
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою редакційного та техніко-юридичного уточнення положень законопроекту.
 
Враховано   8) статтю 21 доповнити частиною шостою такого змісту: «Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда»;
 
    -36- Петьовка В.В.
Абзац другий пункту 9) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Заклади освіти створюють належне кадрове, матеріально-технічне забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда, для отримання інвалідами освітніх послуг на рівні з іншими особами».
Обґрунтування: варто підтримати більш вдалу редакцію, запропоновану Головним науково-експертним управлінням.
 
Відхилено    
    -37- Гуменюк О.І.
В підпункті 9 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 21 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» абзац «Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам на рівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда» замінити на «Заклади освіти створюють належне кадрове, матеріально-технічне забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда, для отримання інвалідами освітніх послуг на рівні з іншими особами».
 
Відхилено    
27. 10) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
   9) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
28. «Стаття 23. Жестова мова як природна мова осіб з порушеннями слуху є засобом спілкування та навчання і користується захистом держави.
 
-38- Сушкевич В.М.
В частині першій статті 23 виключити слово «природна» далі за текстом.
 
Враховано   «Стаття 23. Жестова мова як мова осіб з вадами слуху є засобом спілкування та навчання і захищається державою.
 
29. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування:
 
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування:
 
30. сприяють засвоєнню жестової мови та заохоченню мовної самобутності осіб з порушеннями слуху;
 
-39- Сушкевич В.М.
В абзаці другому частини другої статті 23 слово «засвоєнню» замінити словом «поширенню» далі за текстом.
 
Враховано   сприяють поширенню жестової мови та заохоченню мовної самобутності осіб з вадами слуху;
 
31. гарантують збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості;
 
   гарантують збереження, вивчення і всебічний розвиток жестової мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості;
 
32. забезпечують підготовку працівників органів соціального захисту населення, правоохоронних органів, органів пожежної безпеки, аварійно-рятувальних служб, закладів охорони здоров’я тощо з оволодіння необхідними навичками спілкування жестовою мовою;
 
-40- Сушкевич В.М.
Абзац третій частини 2 статті 23 викласти в такій редакції:
Забезпечують можливість комунікації інвалідів по слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров’я, освіти тощо.
 
Враховано   забезпечують можливість комунікації інвалідів з вадами слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров’я, навчальних закладах тощо;
 
33. сприяють наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України, які мають порушення слуху і користуються жестовою мовою;
 
   сприяють наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які користуються жестовою мовою;
 
34. створюють умови для проведення наукових досліджень жестової мови;
 
   створюють умови для наукового вивчення жестової мови;
 
35. сприяють використанню в офіційних відносинах жестової мови та шрифту Брайля.
 
-41- Гуменюк О.І.
Оскільки в статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» регулюються питання спілкування осіб з порушенням слуху, а не з вадами зору, пропоную в підпункті 10 пункту 1 розділу І виключити з 8 абзацу законопроекту слова «та шрифту Брайля».
 
Враховано   сприяють використанню жестової мови в офіційних відносинах.
 
    -42- Кармазін Ю.А.
У статті 23 у частині другій у абзаці сьомому виключити слова: «та шрифту Брайля.»
 
Враховано    
36. Телерадіоорганізації забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову передач і програм.»;
 
-43- Сушкевич В.М.
викласти у такій редакції:
„Телерадіоорганізації (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
37. 11) у частині другій статті 24 слова «адміністрація підприємства (об’єднання), установи і організації» замінити словами «орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація»;
 
-44- Кармазін Ю.А.
У статті 24 у частині другій після слів: «підприємство, установа та організація» доповнити словами: «незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичні особи, що використовують найману працю» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою техніко-юридичного уточнення положень законопроекту;
 
Враховано частково Щодо форми власності, то в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»  10) у частині другій статті 24 слова «адміністрація підприємства (об’єднання), установи і організації» замінити словами «підприємство, установа та організація, фізична особа, яка використовує найману працю»;
 
    -45- Петьовка В.В.
У пункті 11) частини 1 розділу І законопроекту слова «та організація» замінити словами: «, організацією, фізичною особою, що використовує найману працю,».
Обґрунтування: серед працедавців необхідно передбачити і фізичних осіб-підприємців.
 
Враховано    
    -46- Гуменюк О.І.
В підпункті 11 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 24 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» після слів «орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація» додати слова « (незалежно від форм власності та господарювання)».
 
Відхилено одо форми власності, то в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»   
38. 12) у статті 25:
 
   11) у статті 25:
 
39. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
40. «Стаття 25. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації створюють безпечні і нешкідливі для здоров’я умови праці, вживають заходів до запобігання інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам забезпечують розумне пристосування.»;
 
-47- Кармазін Ю.А.
У статті 25:
1) частину першу викласти у такій редакції:
«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичні особи, що використовують найману працю, зобов’язані створити безпечні і нешкідливі для здоров’я умови праці, вжити заходів до запобігання інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам зобов’язані забезпечити розумне пристосування.».
Обґрунтування: Вважаю за необхідне визначити обов’язок відповідних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб, що використовують найману працю в імперативному порядку саме обов’язок створити для інвалідів необхідні умови, а не надати відповідним суб’єктам правову можливість визначати такі умови.
 
Враховано частково одо форми власності, то в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»  «Стаття 25. Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють безпечні і нешкідливі для здоров’я умови праці, вживають заходів до запобігання інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам забезпечують розумне пристосування робочих місць»;
 
    -48- Сушкевич В.М.
У статті 25 частину першу після слів «розумне пристосування» доповнити словами «робочих місць»
 
Враховано    
    -49- Гуменюк О.І.
В підпункті 12 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 25 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» після слів «Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації» додати « (незалежно від форм власності та господарювання), фізичні особи, що використовують найману працю», а далі за текстом.
 
Враховано частково одо форми власності, то в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»   
    -50- Марущенко В.С.
У статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації забезпечують створення робочих місць та безпечних і нешкідливих для здоров’я умов праці, вживають заходів до запобігання інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам забезпечують розумне пристосування.»;
 
Відхилено творення «робочих місць» регулюється іншими законами   
41. у частині другій слова «підприємством (об’єднанням), установою і організацією» замінити словами «органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією.»;
 
-51- Петьовка В.В.
В абзацах третьому та четвертому пункту 12) частини 1 розділу І законопроекту слова «та організація» замінити словами: «, організацією, фізичною особою, що використовує найману працю,».
Обґрунтування: серед працедавців необхідно передбачити і фізичних осіб-підприємців.
 
Враховано   друге речення частини другої викласти в такій редакції: „У таких випадках відшкодування витрат з урахуванням сплачених сум пенсій здійснюється підприємством, установою та організацією чи фізичною особою, яка використовує найману працю, під час роботи в яких настала інвалідність»;
 
    -52- Кармазін Ю.А.
2) у частині другій після слів: «підприємством, установою та організацією» доповнити словами: «незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичні особи, що використовують найману працю» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою техніко-юридичного уточнення положень законопроекту.
 
Враховано частково одо форми власності, то в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»   
    -53- Гуменюк О.І.
В підпункті 12 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до частини другої статті 25 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» після слів «органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією» додати « (незалежно від форм власності та господарювання)».
 
Враховано по суті в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»   
42. 13) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
   12) статті 26 і 27 викласти в такій редакції:
 
43. «Стаття 26. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації створюють умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують крісла колісні та собак-поводирів) до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту загального користування для вільного пересування в населених пунктах і користування засобами зв’язку та інформації.
 
-54- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані створити умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до фізичного оточення. Такі обов’язки покладаються також на власників і виробників транспортних засобів, виробників і замовників інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації тощо), операторів і провайдерів телекомунікацій»;
 
Враховано   «Стаття 26. Підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з урахуванням потреб інвалідів.
 
    -55- Гуменюк О.І.
В підпункті 13 пункту 1 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» після слів «Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації» додати « (незалежно від форм власності та господарювання)».
 
Враховано по суті в цій статті використовується узагальнене поняття, визначення якого дано у статті 1 і в якій є слова «незалежно від форм власності та господарювання»   
    -56- Марущенко В.С.
У статті 26 частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації створюють умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують крісла колісні та собак-поводирів) до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, об'єктів соціальної інфраструктури, місць відпочинку, спортивних споруд, громадських туалетів, громадського транспорту загального користування для вільного пересування в населених пунктах і користування засобами зв’язку та інформації.»;
 
Враховано по суті в статті 4 дано визначення поняття «об’єкти фізичного оточення», куди ввійшли об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.   
44. На об’єктах громадського призначення та транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів.
 
-57- Сушкевич В.М.
Слова «громадського призначення» замінити словами «фізичного оточення»
 
Враховано   На об’єктах фізичного оточення і транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів.
 
45. На об’єктах громадського призначення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).
 
-58- Сушкевич В.М.
Слова «громадського призначення» замінити словами «фізичного оточення»
 
Враховано   На об’єктах фізичного оточення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).
 
46. Нумерація поверхів, кабінетів на об’єктах громадського призначення наноситься рельєфним літерно-цифровим шрифтом.»;
 
-59- Сушкевич В.М.
Слова «громадського призначення» замінити словами «фізичного оточення»
 
Враховано   Нумерація поверхів, кабінетів на об’єктах фізичного оточення наноситься рельєфним літерно-цифровим шрифтом.
 
    -60- Марущенко В.С.
доповнити статтю 26 частиною п’ятою такого змісту:
«Місця для будівництва гаража або стоянки для технічних та інших засобів пересування надаються інвалідам позачергово поблизу місця проживання з урахуванням містобудівних норм.»;
 
Відхилено евідповідность ст. 116 Регламенту ВРУ; це норма ст. 30 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»   
47. 14) у статті 27:
 
      
48. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
49. «Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування жилих районів, розроблення проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів, об’єктів благоустрою, формування рекреаційних зон, засобів зв’язку та інформації без пристосування для використання інвалідами не допускається.»;
 
-61- Марущенко В.С.
У статті 27 частини першу та другу викласти в такій редакції:
«Планування і забудова населених пунктів, формування житлових і рекреаційних зон, розроблення проектних рішень на нове будівництво і реконструкцію будівель, споруд та їх комплексів, а також розроблення і виробництво транспортних засобів загального користування, засобів зв'язку та інформації без пристосування зазначених об'єктів для доступу до них інвалідів та використання їх інвалідами, а також розроблення проектних рішень на нове будівництво будівель, споруд та їх комплексів без узгодження з громадськими або благодійними організаціями, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, не допускаються.
У випадках, коли діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів, власниками цих об'єктів повинні здійснюватися за погодженням з громадськими або благодійними організаціями, що здійснюють свою діяльність в інтересах інвалідів, заходи, які забезпечують задоволення мінімальних потреб інвалідів та створюють інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів.»;
 
Враховано частково   Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція об’єктів фізичного оточення без пристосування для використання інвалідами не допускається. Зазначена діяльність здійснюється з урахуванням думки громадських організацій інвалідів.
У разі якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів, за погодженням з громадськими організаціями інвалідів здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
 
    -62- Сушкевич В.М.
1. статтю 27 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Планування і забудова населених пунктів, формування жилих районів, проектування, будівництво і реконструкція об’єктів фізичного оточення без пристосування для використання інвалідами не допускається. Зазначена діяльність здійснюється за урахуванням думки громадських організацій інвалідів».
У разі якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів, за погодженням з громадськими організаціями інвалідів здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) об’єктів або орендарів згідно із договором оренди»;
 
Враховано    
50. у частинах другій і третій слова «підприємств (об’єднань), установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій»;
 
   Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) об’єктів або орендарів згідно із договором оренди»;
 
51. 15) у статті 28:
 
   13) у статті 28:
 
52. у частині першій слова «Підприємства та організації» замінити словами «Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці»;
 
-63- Сушкевич В.М.
Слово «установи» виключити
 
Враховано   у частині першій слова «Підприємства та організації» замінити словами «Підприємства, організації та фізичні особи - підприємці»;
 
53. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
54. «Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), що працює на маршрутах, у межах території села, селища, міста, а також приміських маршрутах, з метою врахування обмежених можливостей інвалідів забезпечується зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, а також текстовими та звуковими системами у салоні для обов’язкового оголошення зупинок.
 
-64- Сушкевич В.М.
Слова «що працює на маршрутах, у межах території села, селища, міста, а також приміських маршрутах» виключити
 
Враховано   «Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) з метою врахування обмежених можливостей інвалідів забезпечується зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, текстовими та звуковими системами у салоні для обов’язкового оголошення зупинок.
 
55. Транспортні засоби загального користування, що виготовляються або ввозяться в Україну, повинні бути пристосовані для користування інвалідами по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, а також текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.»;
 
-65- Сушкевич В.М.
У статті 28 нову частину п’яту після слова «виготовляються» доповнити словами «в Україні», а слова «ввозяться в Україну» замінити словами «ввозяться на митну територію України»
 
Враховано   Транспортні засоби загального користування, що виготовляються в Україні або ввозяться на митну територію України, мають бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок»;
 
56. 16) у частині другій статті 35 слова «коштів Фонду соціального захисту інвалідів» замінити словами «видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів»;
 
-66- Кармазін Ю.А.
У статті 35 у частині другій після слів: «Інваліди першої та другої груп» доповнити словами: «сім‘ї, що виховують та утримують дітей з інвалідністю» і далі - за текстом.
Обґрунтування: У зв’язку з тим, що відносно сімей, які виховують та утримують дітей з інвалідністю, група інвалідності не визначається, ця категорія дітей потребує особливої уваги з боку держави та вимагає включення до переліку суб’єктів, які мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
Відхилено Не відповідає вимогам Бюджетного кодексу  14) у частині другій статті 35 слова «коштів Фонду соціального захисту інвалідів» замінити словами «видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів»;
 
57. 17) частини другу і третю статті 38? після слів «одного супроводжуючого» доповнити словами «на одного інваліда»;
 
-67- Кармазін Ю.А.
У статті 38-1 частину другу після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Звуження змісту та обсягу права на проїзд осіб з інвалідністю залізничним, водним і міжміським автомобільним транспортом, а також автобусами, не допускається.».
Обґрунтування: Закріплена в законодавстві норма щодо 50-відсоткової знижки на проїзд, яка діє лише з 1 жовтня до 15 травня є некоректною по відношенню до осіб з інвалідністю, включаючи дітей, оскільки інвалідність є переважно явищем постійним і не зникає на певний період. Тому право на проїзд осіб з інвалідністю залізничним, водним і міжміським автомобільним транспортом, а також автобусами, не повинно обмежуватися окремими періодами календарного року. Таке право особи з інвалідністю повинні мати в будь-який час, коли виникне необхідність ним скористатися.
 
Враховано В частині сьомій цієї статті  15) у статті 38?:
у частинах другій і третій слова « (не більше одного супроводжуючого)» замінити словами « (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда)»;
частини шосту та сьому викласти в такій редакції:
«Звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд транспортом не допускається.
Порядок транспортного обслуговування інвалідів та дітей - інвалідів на пільгових умовах визначається нормативно-правовими актами, що регламентують правила користування громадянами повітряним, залізничним, річковим, автомобільним та міським електричним транспортом»;
 
    -68- Сушкевич В.М.
Пункт 17 законопроекту викласти у такій редакції:
частини другу і третю статті 38? після слів «одного супроводжуючого» доповнити словами «на одного інваліда або на одну дитину-інваліда»;
 
Враховано    
    -69- Петьовка В.В.
Пункт 17 частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції
«17) у статті 38-1:
частини другу і третю після слів «одного супроводжуючого» доповнити словами «на одного інваліда»;
у частині четвертій слова «в період з 1 жовтня по 15 травня» виключити».
Обґрунтування: пільговий період проїзду транспортом з 1 жовтня по 15 травня, передбачений законом для інвалідів, штучно прив’язано до пільгового проїзду студентами. Але ж інвалідність ? явище постійне, а тому інваліди повинні мати право скористатися пільговим проїздом у будь-який час року.
 
Враховано частково    
    -70- Марущенко В.С.
Частини другу статті 38-1 після слів «Інваліди» доповнити словами «І та ІІ групи».
 
Відхилено Звуження діючих норм   
    -71- Сушкевич В.М.
частину четверту доповнити реченням такого змісту:
„В період з 16 травня по 30 вересня така пільга надається у разі проїзду зазначених осіб до місця лікування, оздоровлення та реабілітації та у зворотному напрямку.»
 
Відхилено    
    -72- Сушкевич В.М.
Частини шосту та сьому викласти у такій редакції:
«Звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд транспортом не допускається.
Порядок транспортного обслуговування інвалідів та дітей-інвалідів на пільгових умовах визначається у нормативно-правових актах, що регламентують правила користування громадянами повітряним, залізничним, річковим, автомобільним та міським електричним транспортом».
 
Враховано    
58. 18) доповнити Закон статтею 42 такого змісту:
 
   16) доповнити статтею 42 такого змісту:
 
59. «Стаття 42. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.».
 
   «Стаття 42. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність».
 
60. 2. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36):
 
   2. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36):
 
61. 1) у преамбулі слова «обмежень життєдіяльності, викликаних» замінити словами «наслідків, спричинених стійким», а слова «зі стійким розладом функцій організму» виключити;
 
   1) у преамбулі слова «обмежень життєдіяльності, викликаних» замінити словами «наслідків, спричинених стійким», а слова «зі стійким розладом функцій організму» виключити;
 
62. 2) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
63. абзаци другий - четвертий та сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий - четвертий та сьомий викласти в такій редакції:
 
64. «інвалід - особа із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами;
 
-73- Сушкевич В.М.
У статті 1 абзац другий викласти у такій редакції:
«інвалід - особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
 
Враховано   «інвалід - особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
дитина-інвалід - особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
 
    -74- Сушкевич В.М.
У статті 1 абзац третій викласти у такій редакції:
дитина-інвалід - особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
 
Враховано    
65. дитина-інвалід - особа віком до 18 років (повноліття) із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами, що заважають її ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами;
 
   інвалідність – міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист»;
 
66. інвалідність - міра втрати здоров’я у зв’язку із стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, що заважають особі брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами; «;
 
-75- Сушкевич В.М.
У статті 1 абзац четвертий викласти у такій редакції:
інвалідність – міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або уродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
 
Враховано   «обмеження життєдіяльності – помірно виражена, виражена або значно виражена втрата особою внаслідок захворювання, травми (її наслідків) або вроджених вад здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності нарівні з іншими громадянами»;
 
67. «догляд - сукупність соціальних послуг, спрямованих на підтримку, захист та забезпечення безпеки інваліда, який не може вести самостійний спосіб життя внаслідок стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень, зумовлених захворюванням, наслідком травм або уродженими вадами; «;
 
-76- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
обмеження життєдіяльності – помірно виражена, виражена або значно виражена втрата особою внаслідок захворювання, травми (її наслідків) або уроджених вад здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, виконання трудової діяльності нарівні з іншими громадянами.
 
Враховано   в абзаці дев’ятому слова «у постійне обмеження життєдіяльності чи» замінити словом «в»;
 
68. в абзаці дев’ятому слова «у постійне обмеження життєдіяльності чи» замінити словом «в»;
 
      
69. абзац десятий виключити;
 
-77- Сушкевич В.М.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 2 розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
70. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
   «реабілітація інвалідів - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення»;
 
71. «реабілітація інвалідів - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення; «;
 
-78- Сушкевич В.М.
Доповнити статтю 1 новим абзацом такого змісту:
«догляд за інвалідом (дитиною-інвалідом) - сукупність соціальних послуг, спрямованих на соціально-побутову допомогу та підтримку, захист і забезпечення життєдіяльності інваліда
 
Враховано   доповнити абзацом такого змісту:
«догляд за інвалідом (дитиною-інвалідом) - сукупність соціальних послуг, спрямованих на соціально-побутову допомогу та підтримку, захист і забезпечення життєдіяльності інваліда (дитини-інваліда)»;
 
72. 3) в абзаці другому статті 3 слова «усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, « виключити;
 
-79- Сушкевич В.М.
Підпункт 3 пункту 2 розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -80- Марущенко В.С.
Абзац другий статті 3 викласти у такій редакції:
«забезпечення реалізації інвалідами їх конституційних прав, створення умов для відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності;»;
 
Відхилено    
73. 4) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
74. «Стаття 7. Медико-соціальна експертиза
 
   «Стаття 7. Медико-соціальна експертиза
 
75. Інвалідність та обмеження ефективної участі у житті суспільства повнолітніх осіб встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх - лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.
 
-81- Сушкевич В.М.
частину першу викласти у такій редакції:
Медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб проводиться медико-соціальними експертними комісіями, а дітей – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.
 
Враховано   Медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб проводиться медико-соціальними експертними комісіями, а дітей – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.
 
    -82- Кармазін Ю.А.
У статті 7:
1) у частині першій слово: «неповнолітніх» замінити на слово: «дітей» і далі - за текстом.
 
Враховано    
    -83- Кармазін Ю.А.
у тексті статті 7 слова: «лікарсько-консультативні комісії» замінити на слова: «лікувально-консультативні комісії» у відповідних відмінках.
Обґрунтування: У чинному Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та інших нормативно-правових актах вживається термін «лікарсько-консультативні комісії»;
 
Відхилено    
76. Огляд повнолітніх осіб, інвалідів, дітей-інвалідів проводиться за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму у зв’язку з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, зумовленими захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами.
 
-84- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
Огляд повнолітніх осіб з порушеннями стану здоров’я, інвалідів (за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу), дітей з порушеннями стану здоров’я та дітей-інвалідів проводиться після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійкий розлад функцій організму у зв’язку з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами.
 
Враховано   Огляд повнолітніх осіб з порушеннями стану здоров’я, інвалідів (за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу), дітей з порушеннями стану здоров’я та дітей-інвалідів проводиться після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності даних, що підтверджують стійкий розлад функцій організму у зв’язку з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, зумовленими захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами.
 
77. Залежно від ступеня стійких фізичних, психічних, інтелектуальних або сенсорних порушень організму та ступеня можливості особи брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами внаслідок втрати здоров’я особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи третя група інвалідності.
 
-85- Сушкевич В.М.
Абзац викласти у такій редакції:
Залежно від ступеня стійкого розладу функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або уродженими вадами, та можливого обмеження життєдіяльності при взаємодії з зовнішнім середовищем внаслідок втрати здоров’я, особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи третя група інвалідності.
 
Враховано   Залежно від ступеня стійкого розладу функцій організму, зумовленого захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, та можливого обмеження життєдіяльності при взаємодії із зовнішнім середовищем внаслідок втрати здоров’я особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи третя група інвалідності.
 
78. Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.
 
-86- Сушкевич В.М.
У частині четвертій слово «ступеня» замінити словом «міри», а «нагляді» - «диспансерному нагляді»
 
Враховано   Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від міри втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або диспансерному нагляді.
 
79. До підгрупи А першої групи інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
 
-87- Сушкевич В.М.
У частині п’ятій слова «високим ступенем» замінити словом «високою мірою», а «нагляду» - «диспансерному нагляді»
 
Враховано   До підгрупи А першої групи інвалідності належать особи з виключно високою мірою втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
 
80. До підгрупи Б першої групи інвалідності належать особи з високим ступенем втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.
 
-88- Сушкевич В.М.
У частині шостій слова «високим ступенем втрати здоров’я» замінити словами «високою мірою втрати здоров’я»
 
Враховано   До підгрупи Б першої групи інвалідності належать особи з високою мірою втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.
 
81. Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія «дитина-інвалід».
 
-89- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія «дитина-інвалід», а особам у віці до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров’я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування, - категорія «дитина-інвалід» підгрупи А.
 
Враховано   Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія «дитина-інвалід», а особам у віці до 18 років з виключно високою мірою втрати здоров’я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування, - категорія «дитина-інвалід» підгрупи А.
 
82. Лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів:
 
-90- Гуменюк О.І.
В підпункті 4 пункту 2 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» термін «лікувально-консультаційні комісії» по всій статті замінити на «лікарсько-консультаційні комісії».
 
Враховано   Медико-соціальні експертні комісії визначають:
 
83. визначають з урахуванням втрати здоров’я ступінь можливості дитини-інваліда брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими дітьми;
 
-91- Сушкевич В.М.
Абзац другий частини 8 статті 7 законопроекту викласти у такій редакції:
визначають наявність стійкого розладу функцій організму дитини та, відповідно, можливі обмеження її життєдіяльності при взаємодії із зовнішнім середовищем;
 
Враховано   групу інвалідності, її причину і час настання. Особа може одночасно бути визнана інвалідом однієї групи і лише з однієї причини. При підвищенні групи інвалідності в разі виникнення більш тяжкого захворювання причина інвалідності встановлюється на вибір інваліда. У разі якщо однією з причин інвалідності є інвалідність з дитинства, вказуються дві причини інвалідності;
 
84. складають індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання;
 
-92- Сушкевич В.М.
Абзац викласти у такій редакції:
складають (корегують) індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснюють контроль за повнотою та якістю виконання цієї програми;
 
Враховано   види трудової діяльності, рекомендовані інваліду за станом здоров’я. Висновок про нездатність до трудової діяльності внаслідок інвалідності готується виключно за згодою інваліда (крім випадків, коли інваліда визнано недієздатним);
 
    -93- Марущенко В.С.
Доповнити частину восьму статті 7 абзацом другим такого змісту:
«визначають обсяг реабілітаційних послуг, що надаються за Індивідуальною програмою реабілітації, але не менше, чим передбачено Індивідуальною програмою реабілітації інваліда;»;
 
Відхилено    
    -94- Сушкевич В.М.
абзаці четвертий частини 8 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«надають консультативну допомогу з питань реабілітації та стороннього догляду, диспансерного нагляду або допомоги дітям-інвалідам»
 
Враховано    
85. надають консультативну допомогу з питань реабілітації та стороннього нагляду, догляду або допомоги дітям-інвалідам.
 
-95- Гуменюк О.І.
В підпункті 4 пункту 2 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» термін «нагляд» щодо дітей з інвалідністю замінити на «догляд».
 
Враховано частково   причинний зв’язок інвалідності із захворюванням чи каліцтвом, що виникли у дитинстві, вродженою вадою;
ступінь втрати професійної працездатності потерпілим від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання;
 
    -96- Кармазін Ю.А.
3) у частині восьмій у абзаці четвертому статті7 виключити слова: «стороннього нагляду, « і далі - за текстом.
Обґрунтування: Серед термінів, наданих у статті 1 Закону, не визначається поняття «нагляд», тому, відносно дітей з інвалідністю може застосовуватися лише термін «догляд»;
 
Враховано частково    
    -97- Сушкевич В.М.
Доповнити абзацом такого змісту:
«забезпечують своєчасний огляд (переогляд) дітей з порушеннями стану здоров’я та дітей - інвалідів».
 
Враховано    
86. Медико-соціальні експертні комісії визначають:
 
   ступінь втрати здоров’я, групу інвалідності, причину, зв’язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій або Чорнобильської катастрофи;
 
87. ступінь можливості особи з урахуванням втрати здоров’я брати ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами, групу інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання, стан працездатності. Висновок про нездатність до трудової діяльності готується лише у разі згоди інваліда (крім інвалідів, які визнані недієздатними);
 
-98- Сушкевич В.М.
Як варіант:
Частину дев’яту статті 7 викласти у такій редакції:
«групу інвалідності, її причину і час настання.
Особа може одночасно бути визнана інвалідом лише однієї із груп та причини.
При підвищенні групи інвалідності в разі виникнення важчого захворювання причина інвалідності встановлюється на вибір інваліда.
Якщо однією із причин інвалідності є інвалідність з дитинства, вказуються дві причини інвалідності.
 
Враховано   медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автомобільного транспорту і протипоказання до керування ним.
Медико-соціальні експертні комісії:
 
    -99- Кармазін Ю.А.
у частині дев’ятій у абзаці другому статті 7 друге речення викласти в такій редакції:
«Висновок про нездатність до трудової діяльності готується лише на прохання чи вимогу особи з інвалідністю (крім інвалідів, які визнані недієздатними);»
Обґрунтування: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» не передбачено процедури надання висновків у разі згоди особи з інвалідністю
 
Відхилено    
88. види трудової діяльності, рекомендовані для інваліда за станом його здоров’я;
 
-100- Сушкевич В.М.
Доповнити реченням такого змісту:
«Висновок про нездатність до трудової діяльності внаслідок інвалідності готується лише у разі згоди інваліда (крім випадків, коли інваліда визнано недієздатним).
 
Враховано   встановлюють компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації;
складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснюють контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми;
 
    -101- Гуменюк О.І.
В підпункті 4 пункту 2 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» в абзаці де виписані функції медико-соціальних експертних комісій речення «Висновок про нездатність до трудової діяльності готується лише у разі згоди інваліда (крім інвалідів, які визнані недієздатними)» замінити на «Висновок про нездатність до трудової діяльності готується на прохання чи вимогу особи з інвалідністю».
 
Відхилено    
89. причинний зв’язок інвалідності із захворюванням чи каліцтвом, що виникли у дитинстві, уродженою вадою;
 
-102- Сушкевич В.М.
Доповнити абзацом такого змісту:
ступінь втрати професійної працездатності потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
 
Враховано   вивчають виробничі, медичні, психологічні, екологічні, соціальні причини виникнення інвалідності, її рівня і динаміки та беруть участь у розробленні комплексних заходів щодо профілактики і зниження рівня інвалідності серед повнолітніх осіб, удосконалення реабілітаційних заходів;
забезпечують своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх осіб з порушеннями стану здоров’я, інвалідів;
 
    -103- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу третього частини дев’ятої статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
«наявність ознак спричиненої моральної шкоди (стрес, депресія чи інші негативні прояви стану особи) при трудовому каліцтві та професійному захворюванні;»
Обгрунтування:оскільки МСЕК має можливість безпосередньо та об’єктивно оцінити стан особи (згідно наказу МОЗ України від 22.11.1995 р. № 212),та з метою полегшення розгляду судами загальної юрисдикції справ про відшкодування моральної шкоди у зв’язку із спричиненням шкоди здоров’ю нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, пропонується, щоб МСЕКи визначали наявність ознак спричинення моральної шкоди.
 
Враховано    
90. ступінь втрати здоров’я, групу інвалідності, причину, зв’язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій або Чорнобильської катастрофи;
 
      
91. медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автомобільного транспорту і протипоказання до керування ним.
 
   вносять до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про повнолітніх осіб, яких визнано інвалідами.
 
92. Медико-соціальні експертні комісії:
 
-104- Сушкевич В.М.
Доповнити абзацом такого змісту:
встановлюють компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.
 
Враховано   Лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів:
 
93. складають індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання;
 
-105- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
складають (корегують) індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснюють контроль за повнотою та якістю виконання цієї програми;
 
Враховано   визначають наявність стійкого розладу функцій організму дитини та відповідно можливі обмеження її життєдіяльності при взаємодії із зовнішнім середовищем;
 
94. організовують проведення робіт з вивчення виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки;
 
-106- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
вивчають виробничі, медичні, психологічні, екологічні, соціальні причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки та беруть участь у розроблені комплексних заходів щодо профілактики і зниження рівня інвалідності серед повнолітніх осіб, а також удосконалення реабілітаційних заходів;
 
Враховано   складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснюють контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми;
 
95. забезпечують своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, а лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - дітей-інвалідів стосовно інвалідності та ступеня втрати здоров’я.
 
-107- Кармазін Ю.А.
у частині десятій статті 7 абзац четвертий викласти у такій редакції:
«забезпечують своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, «, тобто виключити слова: «а лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - дітей-інвалідів стосовно інвалідності та ступеня втрати здоров’я.»
 
Враховано   надають консультативну допомогу з питань реабілітації та стороннього догляду, диспансерного нагляду або допомоги дітям-інвалідам;
 
    -108- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
Забезпечують своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх осіб з порушенням стану здоров’я, інвалідів.
 
Враховано    
    -109- Сушкевич В.М.
Доповнити абзацом такого змісту
вносять до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про повнолітніх осіб, які визнані інвалідами;
 
Враховано    
96. Медико-соціальні послуги з огляду повнолітніх осіб і послуги лікувально-консультативних комісій з огляду неповнолітніх осіб надаються безоплатно.
 
-110- Сушкевич В.М.
Слова «неповнолітніх осіб» замінити словом «дітей»
 
Враховано      
97. Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності затверджуються Кабінетом Міністрів України.»;
 
-111- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції
«Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності медико-соціальними експертними комісіями та лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   забезпечують своєчасний огляд (переогляд) дітей з порушеннями стану здоров’я та дітей-інвалідів.
 
98. 5) в абзаці восьмому статті 9 слова «забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ), « виключити;
 
-112- Кармазін Ю.А.
2. У статті 9 абзац восьмий залишити у чинній редакції, а саме:
«забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ), розробляє типові штатні нормативи професійного складу працівників реабілітаційних установ, розробляє типові штатні нормативи професійного складу працівників реабілітаційних установ; «
 
Відхилено   Медико-соціальні послуги з огляду повнолітніх осіб і послуги лікарсько-консультативних комісій з огляду дітей надаються безоплатно.
Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності медико-соціальними експертними комісіями та лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
4) в абзаці восьмому статті 9 слова «забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ)» замінити словами «забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності»;
 
    -113- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 5 пункту 2 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 9 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
 
Відхилено    
    -114- Сушкевич В.М.
В абзаці восьмому статті 9 слова «забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ)»замінити словами «забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності»;
 
Враховано    
99. 6) в абзаці восьмому статті 10 слова «і послугами реабілітації, виробами медичного призначення» замінити словами «реабілітації, виробами медичного призначення та реабілітаційними послугами»;
 
   5) в абзаці восьмому статті 10 слова «і послугами реабілітації, виробами медичного призначення» замінити словами «реабілітації, виробами медичного призначення та реабілітаційними послугами»;
 
100. 7) в абзаці п’ятому статті 11 слова «і послугами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом» замінити словами «реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом та реабілітаційними послугами»;
 
-115- Марущенко В.С.
Абзац п’ятий статті 11 викласти у такій редакції:
«створюють умови для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів), технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом та реабілітаційними послугами; надають можливість людині з інвалідністю отримати грошову компенсацію у разі неможливості реалізації Індивідуальної програми реабілітації або за бажанням людини з інвалідністю;»;
 
Відхилено итання грошової компенсації врегульовано у статті 27 ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні.»  6) в абзаці п’ятому статті 11 слова «і послугами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом» замінити словами «реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом та реабілітаційними послугами»;
 
101. 8) частину сьому статті 14 виключити;
 
-116- Кармазін Ю.А.
У статті 14 частину сьому залишити у чинній редакції, а саме:
«Відомості про реабілітаційні установи незалежно від їх форми власності та відомчої підпорядкованості центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики вносить до Реєстру установ.»
Обґрунтування: Вважаю, що, оскільки у законопроекті не запропоновано інший варіант вирішення питання ведення Державного реєстру реабілітаційних установ та відповідальних за цю функцію органів державної влади, то видаляти частину сьому цієї статті є недоцільним.
 
Відхилено   7) частину сьому статті 14 виключити;
 
    -117- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 8 пункту 2 розділу І, яким пропонуються зміни до статті 14 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
 
Відхилено    
102. 9) останнє речення частини четвертої статті 23 викласти в такій редакції: «Інвалід (законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда) бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
   8) останнє речення частини четвертої статті 23 викласти в такій редакції: «Інвалід (законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда) бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг і санаторно-курортного лікування тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
103. 10) абзаци другий - сьомий частини другої статті 26 замінити абзацами такого змісту:
 
   9) абзаци другий - сьомий частини другої статті 26 замінити сімома абзацами такого змісту:
 
104. «протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
 
-118- Гуменюк О.І.
В підпункті 10 пункту 2 розділу І, яким вносяться зміни до частини другої статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» в абзаці де перераховуються технічні та інші засоби реабілітації інвалідів:
а) слова «протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття» замінити на «протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг»;
б) додати слова «спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар»
 
Відхилено Цей пункт зберігається в чинній редакції  «протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;
 
105. спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 
   спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 
106. засоби для пересування;
 
   засоби для пересування;
 
107. допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 
   допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 
108. меблі та оснащення;
 
   меблі та оснащення;
 
109. спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
 
   спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
 
110. спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих) і занять трудовою діяльністю; «.
 
   спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих) і зайняття трудовою діяльністю».
 
111. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
112. 11) абзац другий статті 30 після слова «реабілітологи» доповнити словами «, перекладачі жестової мови»;
 
   10) абзац другий статті 30 після слова «реабілітологи» доповнити словами «перекладачі жестової мови»;
 
113. 12) у статті 41:
 
   11) у статті 41:
 
114. у частині першій слова «протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо» замінити словами «виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом тощо»;
 
-119- Сушкевич В.М.
Викласти у такій редакції:
у частині першій після слів «що містить дані про» доповнити словами «реабілітаційні установи», а слова «протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо» замінити словами «виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом тощо»;
 
Враховано   у частині першій після слів «що містить дані про» доповнити словами «реабілітаційні установи», а слова «протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо» замінити словами «виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом тощо»;
 
115. у частині четвертій слова «засобах і послугах реабілітації» замінити словами «технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення та реабілітаційних послугах».
 
-120- Марущенко В.С.
У статті 41 частину четверту викласти у такій редакції:
«На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої влади здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування потреб інвалідів, дітей-інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення та реабілітаційних послугах, передбачивши можливість вибору людиною з інвалідністю реабілітаційних послуг або отримання грошової компенсації у разі неможливості їх отримання таких послуг.»
 
Відхилено Можливість отримання компенсації передбачена ст. 27  у частині четвертій слова «засобах і послугах реабілітації» замінити словами «технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення та реабілітаційних послугах».
 
116. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

-121- Петьовка В.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо реалізації статті 42 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Обґрунтування: з тексту запропонованих законодавчих змін випливає необхідність розробки нових та приведення у відповідність діючих підзаконних нормативно-правових актів. Крім того, необхідно розробити законопроект, у якому передбачити чіткі механізми реалізації нової статті 42 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», відповідно до якої «особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність».
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзаців третього-п’ятого підпункту 12, абзаців третього-п’ятого підпункту 13 пункту 1 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.