Кількість абзаців - 78 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців
 
-1- Гнаткевич Ю.В.
Змінити назву проекту, виклавши його у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус закордонних українців».
Обґрунтування: оскільки зміни будуть вноситися лише до цього Закону.
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус закордонних українців»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
      
5. 1. Частину другу статті 8 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 23, ст. 161; 2000 р., № 38, ст. 318; 2002 р., № 46, ст. 347; 2003 р., № 16, ст. 117) після слів «яким надано статус біженця в Україні» доповнити словами «або статус закордонного українця».
 
-2- Гнаткевич Ю.В.
Пункт 1 розділу І проекту вилучити, змінивши відповідно нумерацію пунктів у проекті.
Обґрунтування: оскільки 25.12.2011р. набере чинності нова редакція Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», прийнята Верховною Радою України 22.09.2011р., яка не містить відповідних положень, до яких пропонуються зміни у проекті.
 
Враховано      
    -3- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у статті 8 у частині другій після слів: «або статус закордонного українця» доповнити словами: « - особи, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України».
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою техніко-юридичного уточнення положень законопроекту, оскільки у запропонованій редакції не враховано, що поняття «закордонний українець» є складовою більш широких понять «іноземці» та «особи без громадянства».
 
Відхилено    
    -4- Гуменюк О.І.
Виключити пункт 1 розділу 1, яким вносяться зміни до частини другої статті 8 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Обґрунтування: поняття «закордонний українець» є складовою більш широких понять «іноземці» та «особи без громадянства», а «право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України» вже закріплене в Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
Враховано редакційно    
6. 2. Статтю 9 Закону України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-5- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 2 розділу І проекту, яким пропонуються зміни до Закону України «Про громадянство України», виключити.
Обґрунтування: Вважаємо недоцільним внесення таких змін, оскільки стаття 8 Закону України «Про громадянство України» «Набуття громадянства України за територіальним походженням» уже містить норми, що спрощують процедуру отримання громадянства України вихідцям з території України. Крім того, наявність кровноспоріднених родичів, народження чи проживання їх на території України надає особі право на набуття громадянства України за територіальним походженням. Таким чином, вважаємо, що прийняття до громадянства України зазначеної категорії осіб вже врегульовано чинним законодавством.
Крім того, відповідно до Закону України «Про правовий статус закордонних українців» українське етнічне походження або походження з України заявник підтверджує відповідними документами або свідченнями громадян України, закордонних українців чи громадянських організацій. Вважаємо, що у випадку прийняття законопроекту, до громадянства України можуть бути прийняті і ті особи, які здобули статус закордонного українця лише на підставі таких свідчень.
 
Враховано      
7. «Положення, передбачені пунктами 3 і 6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які набули статусу закордонного українця.».
 
-6- Заєць І.О.
частину третю пункту 6 статті 9 Закону України «Про громадянство України» викласти в редакції:
«Положення, передбачені пунктами 3, 4 і 6 частини другої цієї статті не поширюються на осіб, які набули статусу закордонного українця».
 
Відхилено      
8. У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою.
 
      
9. 3. У Законі України «Про правовий статус закордонних українців» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 343):
 
   І. Внести до Закону України «Про правовий статус закордонних українців» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 343) такі зміни:
 
10. 1) назву Закону викласти у такій редакції:
 
   1) назву викласти в такій редакції:
 
11. «Про закордонних українців»;
 
   «Про закордонних українців»;
 
12. 2) доповнити Закон статтями 1-1 і 1-2 такого змісту:
 
   2) доповнити статтями 1-1 і 1-2 такого змісту:
 
13. «Стаття 1-1. Законодавство про закордонних українців
 
   «Стаття 1-1. Законодавство про закордонних українців
 
14. Відносини у сфері співпраці із закордонними українцями регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   Відносини у сфері співпраці із закордонними українцями регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
15. Стаття 1-2. Основні засади співпраці із закордонними українцями
 
-7- Петьовка В.В.
статтю 1-2 «Основні засади співпраці із закордонними українцями» викласти у такій редакції:
«Основними засадами співпраці із закордонними українцями є:
1) обов’язковість задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців;
2) взаємне збагачення надбаннями духовної та матеріальної культури;
3) взаємодія з іншими державами у сфері забезпечення прав і свобод закордонних українців на засадах обов’язковості дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема невтручання у внутрішні справи інших держав;
4) паритет у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб закордонних українців та національних меншин України».
 
Враховано частково   Стаття 1-2. Основні засади співпраці із закордонними українцями
 
    -8- Заєць І.О.
до статті 1-2:
після слів «Основні засади співпраці із закордонними українцями», додати слова: «Метою державної політики України щодо закордонних українців є надання державної підтримки і допомоги українцям діаспори відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України, законодавства України, а також з урахуванням законодавства іноземних держав у реалізації і забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, у тому числі права:
- вільно виражати, зберігати і розвивати національну самобутність, підтримувати і розвивати духовний і інтелектуальний потенціал; встановлювати і вільно підтримувати всебічні зв’язки між українцями діаспори й зв’язки з Українською державою, одержувати інформацію з України;
- створювати національно-культурні автономії, громадські об’єднання, засоби масової інформації;
- брати участь у роботі неурядових організацій на національному й міжнародному рівнях;
- брати участь у розвитку взаємовигідних відносин між державою проживання й Україною;
- здійснювати вільний вибір місця проживання чи права на повернення в Україну;
 
Відхилено    
    -9- Гуменюк О.І.
Виключити статтю 1-2 підпункту 2 пункту 3 розділу І, якою пропонується доповнити Закон України «Про правовий статус закордонних українців».
Обґрунтування: для уникнення повторення норм статей Конституції України (11, 12, 21, 23), які є нормами прямої дії.
 
Відхилено    
16. Основними засадами співпраці із закордонними українцями є:
 
   Основними засадами співпраці із закордонними українцями є:
 
17. 1) визнання невід’ємності і належності кожній особі від народження основних прав і свобод людини і громадянина;
 
   1) визнання невід’ємності та належності кожній особі від народження основних прав і свобод людини і громадянина;
 
18. 2) розв’язання проблем становлення та консолідації української нації;
 
   2) розв’язання проблем становлення та консолідації української нації;
 
19. 3) обов’язковість задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців;
 
   3) обов’язковість задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців;
 
20. 4) взаємне збагачення надбаннями духовної та матеріальної культури;
 
   4) взаємне збагачення надбаннями духовної та матеріальної культури;
 
21. 5) взаємодія з іншими державами у сфері забезпечення прав і свобод закордонних українців на засадах обов’язковості дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема невтручання у внутрішні справи інших держав;
 
   5) взаємодія з іншими державами у сфері забезпечення прав і свобод закордонних українців на засадах обов’язковості дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема невтручання у внутрішні справи інших держав;
 
22. 6) паритет у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб закордонних українців та національних меншин України.»;
 
-10- Заєць І.О.
статтю 1-2 після пункту 6) доповнити словами:
«Органи державної влади України зобов’язані:
- розробляти й здійснювати заходи по реалізації державної політики України відповідно до даного Закону;
- сприяти закордонним українцям в реалізації їхніх прав, закріплених у законодавстві держав їх проживання чи перебування, міжнародних договорах України, законодавстві України, а також уживати заходів по їх захисту;
Реалізація державної політики України щодо закордонних українців здійснюється окремим центральним органом виконавчої влади.
 
Враховано редакційно а думку Комітету, відповідно до запропонованої редакції Президент України або визначить уже в існуючій системі центральних органів виконавчої влади головний орган, або створить за необхідності новий, який здійснюватиме реалізацію державної політики щодо співпраці із закордонними українцями. До того ж, при такій редакції закон не потребуватиме внесення змін у разі зміни системи центральних органів виконавчої влади або перерозподілу їх повноважень.  6) паритет у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб закордонних українців та національних меншин України.
Реалізацію державної політики України у сфері співпраці із закордонними українцями здійснює центральний орган виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями»;
 
23. 3) частину восьму статті 2, частину четверту статті 4 і частину п’яту статті 5 виключити;
 
-11- Заєць І.О.
частину восьму статті 2 чинного Закону поновити, а саме записати:
«Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує програму повернення та облаштування закордонних українців в Україні. В Державному бюджеті України щорічно передбачаються кошти, необхідні для реалізації цієї програми;
 
Відхилено   3) частину восьму статті 2, частину четверту статті 4 і частину п’яту статті 5 виключити;
 
24. 4) у пункті 3 статті 6 слова і цифру «Положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у статті 4 цього Закону» замінити словами «Порядком про оформлення і видачу посвідчення закордонного українця»;
 
   4) у пункті 3 статті 6 слова і цифру «Положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у статті 4 цього Закону» замінити словами «Порядком про оформлення і видачу посвідчення закордонного українця»;
 
25. 5) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
-12- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 5 пункту 3 розділу І, яким вносяться зміни до статті 9 Закону України «Про правовий статус закордонних українців».
Обґрунтування: норми Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначають правовий статус, основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні поширюють свою дію і на закордонних українців, тому вважаю недоцільним дублювання цих норм іншими законами.
 
Відхилено   5) статті 9 та 10 викласти в такій редакції:
 
26. «Стаття 9. Права, свободи і обов’язки закордонних українців
 
   «Стаття 9. Права, свободи і обов’язки закордонних українців
 
27. Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
 
-13- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про правовий статус закордонних українців»:
у статті 9 у частині першій у реченні другому після слів: «має право» доповнити словами: «на освіту нарівні з громадянами України,» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Відповідно до статті 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України, а всі інші іноземці та особи без громадянства оплачують своє навчання, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України. Проте у запропонованій редакції цієї статті зазначена обставина не врахована повною мірою.
 
Відхилено   Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
 
28. Закордонним українцям щороку передбачаються державні стипендії для здобуття вищої освіти в межах квот, установлених для навчання іноземців та осіб без громадянства.
 
-14- Толстенко В.Л.
У ч. 2 ст. 9 Закону України «Про закордонних українців» передбачити, що у випадку, встановленому міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іноземці та особи без громадянства мають право на здобуття вищої освіти в Україні за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.
Обґрунтування: оскільки державні стипендії виділяються із Державного бюджету України.
 
Відхилено   Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.
 
    -15- Гнаткевич Ю.В.
Частину другу статті 9 Закону України «Про правовий статус закордонних українців» пропоную викласти у такій редакції:
«Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення».
 
Враховано    
29. Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України у порядку, встановленому Законом України «Про громадянство України».»;
 
-16- Кармазін Ю.А.
у статті 9 частину третю викласти у наступній редакції:
«Особи, які набули статусу закордонного українця, мають визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, мають право на набуття громадянства України у порядку, встановленому Законом України «Про громадянство України.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою узгодження тексту даної частини з ч.3 ст. 9 Закону України «Про громадянство України» та у зв’язку з тим, що запропонована у законопроекті редакція викликає сумнів з точки зору відповідності Конституції України, оскільки згідно з цією редакцією всі іноземці та особи без громадянства мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом і не можуть мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
Відхилено   Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом України «Про громадянство України».
 
30. 6) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
-17- Гуменюк О.І.
Виключити підпункт 6 пункту 3 розділу І, яким вносяться зміни до статті 10 Закону України «Про правовий статус закордонних українців».
Обґрунтування: порядок нагородження державними нагородами вже виписаний Законом України «Про державні нагороди», де визначено, що державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
 
Відхилено      
31. «Стаття 10. Правовий захист та нагородження закордонних українців
 
-18- Гнаткевич Ю.В.
У запропонованій редакції статті 10 Закону України «Про правовий статус закордонних українців»:
- назву статті викласти у такій редакції: «Захист прав і законних інтересів закордонних українців».
 
Враховано   Стаття 10. Захист прав і законних інтересів закордонних українців
 
32. Задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців та захист їх прав як національних меншин в інших державах є невід’ємною складовою частиною зовнішньополітичної діяльності України.
 
   Задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців та захист їхніх прав як національних меншин в інших державах є невід’ємною складовою частиною зовнішньополітичної діяльності України.
 
33. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані забезпечувати реалізацію прав закордонних українців під час їх перебування в Україні відповідно до цього Закону.
 
-19- Гнаткевич Ю.В.
У частині другій статті 10 проекту слова «відповідно до цього Закону» вилучити;
 
Враховано   Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані забезпечувати реалізацію прав закордонних українців під час їх перебування в Україні.
 
34. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо вирішення питань, пов’язаних з перебуванням закордонних українців в Україні, можуть бути оскаржені в суді в установленому законом порядку.
 
   Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо вирішення питань, пов’язаних з перебуванням закордонних українців в Україні, можуть бути оскаржені в суді в установленому законом порядку.
 
35. За видатні заслуги перед Україною закордонні українці можуть бути нагороджені державними нагородами України у порядку, встановленому законодавством України.»;
 
-20- Гнаткевич Ю.В.
Частину четверту статті 10 проекту вилучити.
 
Відхилено   За видатні заслуги перед Україною закордонні українці можуть бути нагороджені державними нагородами України в порядку, встановленому законодавством України»;
 
36. 7) доповнити Закон статтями 10-1-10-6 такого змісту:
 
   6) доповнити статтями 10-1-10-6 такого змісту:
 
37. «Стаття 10-1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо співпраці із закордонними українцями
 
   «Стаття 10-1. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо співпраці із закордонними українцями
 
38. Кабінет Міністрів України під час реалізації внутрішньої та зовнішньої політики:
 
-21- Кармазін Ю.А.
у статті 10-1 речення перше викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України під час здійснення своєї діяльності та для досягнення цілей внутрішньої та зовнішньої політики:»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного та техніко-юридичного уточнення положень законопроекту.
 
Враховано   Кабінет Міністрів України під час здійснення своїх повноважень та для досягнення цілей внутрішньої та зовнішньої політики:
 
39. 1) спрямовує та координує роботу органів виконавчої влади у сфері співпраці із закордонними українцями;
 
-22- Гнаткевич Ю.В.
Пункт 1 статті 10-1 проекту вилучити, змінивши відповідно нумерацію підпунктів у статті.
Обґрунтування: з метою уникнення дублювання положень Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
 
Враховано      
40. 2) затверджує державні програми співпраці із закордонними українцями;
 
-23- Гнаткевич Ю.В.
У статті 10-1 проекту:
- пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) затверджує державну цільову програму співпраці із закордонними українцями»
Обґрунтування: зазначене буде узгоджуватися із Законом України «Про державні цільові програми» та з метою уточнення техніко-юридичного характеру.
 
Враховано   1) затверджує державну цільову програму співпраці із закордонними українцями;
 
    -24- Кармазін Ю.А.
у статті 10-1 пункти 2 та 5 об’єднати та викласти у наступній редакції:
«2) розробляє і здійснює державні цільові програми щодо закордонних українців, які відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» мають затверджуватися законом.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного та техніко-юридичного уточнення положень законопроекту, так як у запропонованій редакції сказано: «державна програма співпраці із закордонними українцями» та «програма повернення та облаштування закордонних українців», які затверджуються Кабінетом Міністрів України, але із змісту цих пунктів неможливо зробити однозначного висновку про те, що являють собою ці програми. Оскільки зазначені програми, очевидно, здійснюватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України, то їх слід кваліфікувати як державні цільові програми, які відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» мають затверджуватися законом.
 
Враховано частково    
    -25- Петьовка В.В.
пункт 2 статті 10-1 викласти у такій редакції:
2) затверджує державні цільові програми співпраці із закордонними українцями;
 
Враховано редакційно    
41. 3) затверджує порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця;
 
   2) затверджує порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця;
 
42. 4) надає підтримку для проведення заходів за участю фахівців та громадськості щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями;
 
-26- Кармазін Ю.А.
у статті 10-1 у пункті 4 словосполучення: «надає підтримку для проведення» замінити на словосполучення: «сприяє проведенню» і далі - за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного та техніко-юридичного уточнення положень законопроекту
 
Враховано   3) сприяє проведенню заходів за участю фахівців та громадськості щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями.
 
    -27- Заєць І.О.
пункт 4 статті 10-1 доповнити словами «згідно затверджених програм».
 
Відхилено    
43. 5) затверджує програму повернення та облаштування закордонних українців в Україні.
 
-28- Гнаткевич Ю.В.
Пункт 5 статті 10-1 проекту вилучити.
Обґрунтування: оскільки відповідні заходи щодо облаштування в Україні осіб із числа закордонних українців (іноземців та осіб без громадянства) мають здійснюватися в рамках міграційної політики.
 
Враховано Комітет вважає, що зазначена програма має затверджуватися законом, оскільки потребує значного бюджетного фінансування     
44. Стаття 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері закордонних справ щодо співпраці із закордонними українцями
 
-29- Гнаткевич Ю.В.
У статті 10-2 проекту:
- назву статті викласти у такій редакції:
«Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями».
А відповідно абзац перший статті 10-2 викласти у такій редакції:
«До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями належать:»;
Обґрунтування: з метою уточнення техніко-юридичного характеру.
 
Враховано   Стаття 10-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями
 
45. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері закордонних справ належить:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями належать:
 
46. 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері співпраці із закордонними українцями;
 
   1) забезпечення реалізації державної політики у сфері співпраці із закордонними українцями;
 
47. 2) здійснення координації заходів, які проводяться центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями;
 
   2) здійснення координації заходів, що проводяться центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями;
 
48. 3) розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями;
 
   3) розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями;
 
49. 4) надання громадським організаціям (осередкам) закордонних українців організаційної, методичної, технічної та іншої допомоги в їх діяльності;
 
   4) надання громадським організаціям (осередкам) закордонних українців організаційної, методичної, технічної та іншої допомоги в їх діяльності;
 
50. 5) розроблення разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних програм співпраці із закордонними українцями;
 
-30- Гнаткевич Ю.В.
У пункті 5 статті 10-2 проекту слова «державних програм співпраці із закордонними українцями» замінити словами «державної цільової програми співпраці із закордонними українцями».
Обґрунтування: з метою техніко-юридичного уточнення.
 
Враховано   5) розроблення спільно з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державної цільової програми співпраці із закордонними українцями;
 
    -31- Петьовка В.В.
пункт 5 статті 10-2 викласти у такій редакції:
5) розроблення разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних цільових програм співпраці із закордонними українцями;
 
Враховано редакційно    
51. 6) участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо забезпечення прав закордонних українців, створення оптимальних умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб;
 
-32- Петьовка В.В.
пункт 6 статті 10-2 викласти у такій редакції:
6) участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо забезпечення прав закордонних українців, створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних потреб;
 
Враховано   6) участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо забезпечення прав закордонних українців, створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб;
 
52. 7) участь у роботі змішаних міжурядових комісій з питань національних меншин;
 
   7) участь у роботі змішаних міжурядових комісій з питань національних меншин;
 
53. 8) співпраця з державними органами іноземних держав, до компетенції яких належить питання національних меншин;
 
   8) співпраця з державними органами іноземних держав, до компетенції яких належить питання національних меншин;
 
54. 9) взаємодія з міжнародними організаціями, що проводять моніторинг дотримання прав осіб, які належать до національних меншин;
 
   9) взаємодія з міжнародними організаціями, що проводять моніторинг дотримання прав осіб, які належать до національних меншин;
 
55. 10) моніторинг забезпечення прав закордонних українців, пов’язаних із збереженням і розвитком їх етнічної, культурної та мовної ідентичності;
 
   10) моніторинг забезпечення прав закордонних українців, пов’язаних із збереженням і розвитком їх етнічної, культурної та мовної ідентичності;
 
56. 11) надання фінансової підтримки для виконання заходів, що здійснюються громадськими організаціями закордонних українців, зокрема форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців в Україні та за кордоном.
 
   11) надання фінансової підтримки для виконання заходів, що здійснюються громадськими організаціями закордонних українців, зокрема форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців в Україні та за кордоном.
 
57. Стаття 10-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо співпраці із закордонними українцями
 
   Стаття 10-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо співпраці із закордонними українцями
 
58. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки належить:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки належать:
 
59. 1) забезпечення реалізації державної політики щодо здобуття закордонними українцями освіти в Україні;
 
-33- Кармазін Ю.А.
у статті 10-3 пункти 1, 2 та 3 викласти у наступній редакції:
«1) забезпечення реалізації державної політики в частині сприяння здобуттю закордонними українцями освіти в Україні шляхом створення спеціальних програм обміну студентами, передбачення пільгових місць у навчальних закладах для закордонних українців;
2) надання підтримки навчальним закладам за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова шляхом організації співпраці навчальних закладів, що функціонують на території України з такими навчальними закладами, обміну студентами та викладачами;
3) участь у виконанні освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури і української мови у місцях компактного проживання закордонних українців, проведення зустрічей, семінарів, лекцій, присвячених самобутності української культури, релігійним та етнічним особливостям українців, історії українського народу.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного та техніко-юридичного уточнення положень законопроекту, направлені на більш широке розкриття змісту статті та шляхів здійснення задекларованих у ній заходів.
 
Враховано редакційно   1) забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння здобуттю закордонними українцями освіти в Україні;
 
60. 2) надання підтримки навчальним закладам за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова;
 
-34- Гнаткевич Ю.В.
У пункті 2 статті 10-3 слова «надання підтримки навчальним закладам» пропоную замінити словами «сприяння відкриттю та функціонуванню навчальних закладів».
 
Враховано   2) сприяння відкриттю та функціонуванню навчальних закладів за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова;
 
61. 3) участь у виконанні освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури і української мови у місцях компактного проживання закордонних українців.
 
   3) участь у виконанні освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури та української мови в місцях компактного проживання закордонних українців.
 
62. Стаття 10-4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури щодо співпраці із закордонними українцями
 
   Стаття 10-4. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері культури щодо співпраці із закордонними українцями
 
63. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері культури належить:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері культури належать:
 
64. 1) забезпечення реалізації державної політики щодо створення умов для задоволення національно-культурних потреб закордонних українців, збереження і популяризації культурних надбань Українського народу;
 
   1) забезпечення реалізації державної політики щодо створення умов для задоволення національно-культурних потреб закордонних українців, збереження і популяризації культурних надбань Українського народу;
 
65. 2) здійснення заходів щодо популяризації культурних надбань Українського народу за межами України, залучення закордонних українців до участі в культурно-мистецьких заходах в Україні та за її межами;
 
   2) здійснення заходів щодо популяризації культурних надбань Українського народу за межами України, залучення закордонних українців до участі в культурно-мистецьких заходах в Україні та за її межами;
 
66. 3) сприяння проведенню у місцях компактного проживання українців за кордоном міжнародних та регіональних культурно-мистецьких акцій, мистецьких фестивалів, конкурсів, аукціонів, виставок та інших заходів;
 
   3) сприяння проведенню в місцях компактного проживання українців за кордоном міжнародних та регіональних культурно-мистецьких акцій, мистецьких фестивалів, конкурсів, аукціонів, виставок та інших заходів;
 
67. 4) проведення конкурсів на кращі ескізні проекти пам’ятників і монументів державного значення за кордоном, присвячених визначним подіям в історії України, видатним діячам української історії, науки і культури.
 
   4) проведення конкурсів на кращі ескізні проекти пам’ятників і монументів державного значення за кордоном, присвячених визначним подіям в історії України, видатним діячам української історії, науки і культури.
 
68. Стаття 10-5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення щодо співпраці із закордонними українцями
 
   Стаття 10-5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення щодо співпраці із закордонними українцями
 
69. До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення належить:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення належать:
 
70. 1) забезпечення поширенню радіомовлення та трансляції телевізійних програм з України, зокрема через супутниковий зв’язок та інші засоби комунікації, на країни проживання закордонних українців;
 
-35- Кармазін Ю.А.
у статті 10-5 у пункті 1 після слів: «на країни» доповнити словом: «компактного» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою техніко-юридичного уточнення положень законопроекту.
 
Відхилено   1) забезпечення поширення радіомовлення та трансляції телевізійних програм з України, зокрема через супутниковий зв’язок та інші засоби комунікації, на країни проживання закордонних українців;
 
71. 2) сприяння трансляції українських теле- та радіопрограм на країни проживання закордонних українців;
 
-36- Гнаткевич Ю.В.
У пункті 2 статті 10-5 проекту слово «українських» пропоную замінити словом «україномовних».
 
Враховано   2) сприяння трансляції україномовних теле- та радіопрограм на країни проживання закордонних українців;
 
72. 3) сприяння налагодженню співпраці телерадіокомпаній прикордонних областей України з телерадіокомпаніями країн проживання закордонних українців;
 
-37- Гнаткевич Ю.В.
У пункті 3 статті 10-5 проекту після слова «телерадіокомпаніями» доповнити словом «сусідніх».
 
Враховано   3) сприяння налагодженню співпраці телерадіокомпаній прикордонних областей України з телерадіокомпаніями сусідніх країн проживання закордонних українців;
 
73. 4) сприяння створенню в країнах проживання закордонних українців кореспондентських пунктів Національного інформаційного агентства «Укрінформ».
 
   4) сприяння створенню в країнах проживання закордонних українців кореспондентських пунктів Національного інформаційного агентства «Укрінформ».
 
74. Стаття 10-6. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади
 
-38- Гнаткевич Ю.В.
Назву статті 10-6 проекту доповнити словами «щодо співпраці із закордонними українцями».
Обґрунтування: з метою техніко-юридичного уточнення.
 
Враховано   Стаття 10-6. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади щодо співпраці із закордонними українцями
 
75. Інші центральні органи виконавчої влади забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію цього Закону.»;
 
   Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію цього Закону»;
 
76. 8) статтю 11 виключити.
 
-39- Заєць І.О.
Поновити статтю 11 в чинній редакції Закону:
Стаття 11. Гарантії задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця.
 
Відхилено   7) статтю 11 виключити.
 
77. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-40- Гнаткевич Ю.В.
Розділ ІІ проекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, які випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.»
Обґрунтування: з метою належного забезпечення дієвості цього закону.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

    -41- Мовчан П.М.
Доповнити Прикінцеві положення законопроекту пунктом наступного змісту:
«2. Кабінету Міністрів України забезпечити створення центрального органу виконавчої влади – Державної служби у справах закордонних українців».
 
Відхилено    
    -42- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону.
 
Відхилено    
    -43- Толстенко В.Л.
Пункт 1 Розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
Обґрунтування: у зв’язку з потребою приведення законопроекту до вимог нормопроектувальної техніки.
 
Відхилено    
    -44- Толстенко В.Л.
Доповнити прикінцеві положення відповідним пунктом наступного змісту:
«Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.»
Обґрунтування: у зв’язку з тим, що центральним органам виконавчої влади після прийняття цього Закону слід привести свою діяльність у відповідність із ним шляхом видання або зміни тих чи інших підзаконних нормативно-правових актів (щодо стипендій, щодо забезпечення прав на працю і освіту тощо).
 
Враховано редакційно