Кількість абзаців - 71 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо експертного забезпечення правосуддя у кримінальних справах (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо експертного забезпечення правосуддя у кримінальних справах
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо експертного забезпечення правосуддя у кримінальних справах
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 28.12.1960, № 2 ст. 15) такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
5. 1. У частині другій статті 65 після слів «висновком експерта» доповнити словами «показаннями експерта, отриманими під час його допиту»;
 
   1) частину другу статті 65 після слів «висновком експерта» доповнити словами «показаннями експерта, отриманими під час його допиту»;
 
6. 2. У частині першій статті 66:
 
-1- Бондик В.А.
Зміни до статті 66 Кримінально-процесуального кодексу України:
- у частині першій статті 66 після слів «або як експертів для дачі висновків» доповнити словами «чи показань»;
- інші зміни не вносити.
 
Враховано      
7. слова «або як експертів для дачі висновків» - виключити;
 
   2) частину першу статті 66 після слів «або як експертів для дачі висновків» доповнити словами «чи показань»;
 
8. доповнити реченням такого змісту: «Для дачі висновку та надання роз’яснень чи доповнень до нього як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».
 
      
9. 3. Статтю 75 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 75 викласти в такій редакції:
 
10. «Експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.
 
   « Стаття 75. Висновок експерта та види експертиз
Експертиза призначається у разі, якщо для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.
 
11. Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства та суду, і дати висновок з питань, які стосуються сфери її спеціальних знань. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».
 
   Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства та суду, і надати висновок з питань, що стосуються сфери її спеціальних знань. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».
 
12. Висновок експерта – докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на поставлені питання. Питання, які ставляться експертові, і його висновок по них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
 
-2- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України, після слів: «експертом досліджень» доповнити словами: «із зазначенням методів досліджень» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Внесення цього доповнення викликане потребою зазначення детальної інформації про проведені експертами дослідження для можливості проаналізувати їх об’єктивність.
 
Враховано   Висновок експерта – докладний опис проведених експертом досліджень із зазначенням методів та методик проведення судових експертиз та інших джерел, що використовувалися експертом під час проведення досліджень, зроблених у результаті них висновків та обґрунтованих відповідей на поставлені питання. Питання, що ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.
 
13. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності в справі може бути призначено первинну, додаткову, повторну експертизу, яка може бути одноосібною, комісійною або комплексною.
 
-3- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України після слів: «або комплексною» через кому доповнити словами: «але має проводитися без участі експерта, що виніс попередній висновок.».
Обґрунтування: Внесення цього доповнення викликане потребою у встановленні об’єктивності проведення дослідження.
 
Відхилено   Експерт надає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності у справі може бути призначено первинну, додаткову, повторну експертизу, що може бути одноосібною, комісійною або комплексною.
 
14. Первинною є експертиза, коли об’єкт досліджується вперше.
 
   Первинною є експертиза, якщо об’єкт досліджується вперше.
 
15. Додаткова експертиза призначається у випадках, коли для вирішення додаткових питань по досліджуваному первинною експертизою об’єктові необхідно провести додаткові дослідження, або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні данні тощо), які не були надані експерту під час проведення первинної експертизи. Додаткова експертиза доручається тому ж самому або іншому експертові.
 
   Додаткова експертиза призначається у разі, якщо для вирішення додаткових питань щодо досліджуваного первинною експертизою об’єкта необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні данні тощо), які не були надані експерту під час проведення первинної експертизи. Додаткова експертиза доручається тому самому або іншому експерту.
 
16. У випадку, коли експерт при проведенні первинної експертизи не надав вичерпних відповідей на всі поставлені питання, не дослідив всіх наданих йому об’єктів, і усунути неясність та неповноту дослідження шляхом допиту неможливо, та висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові або іншим експертам.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У частині сьомій статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України після слів: «наданих йому об’єктів» доповнити словами: «або є обґрунтовані сумніви у компетентності експерта з даного питання» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Доповнення вноситься з метою розширення переліку причин проведення повторної експертизи;
 
Відхилено   У разі якщо експерт під час проведення первинної експертизи не надав вичерпних відповідей на всі поставлені запитання, не дослідив всіх наданих йому об’єктів, або неможливо усунути неясність та неповноту дослідження шляхом допиту чи висновок експерта визнається необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності порушення процесуальних норм, що регламентують порядок призначення і проведення експертизи, може бути призначена повторна експертиза, що доручається іншому експерту або іншим експертам.
 
17. Комісійна експертиза проводиться не менше, ніж двома експертами з одного напряму знань.
 
   Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами з одного напряму знань.
 
18. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях науки, техніки, мистецтва тощо, або в різних напрямах однієї галузі знань; комплексна експертиза може бути доручена як комісії експертів, так і одному експертові, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питання. Комісія експертів проводить дослідження, виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку, та формулює загальний висновок.
 
-5- Кармазін Ю.А.
У частині дев’ятій статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України після слів: «загальний висновок» через кому доповнити словами: «у якому кожний експерт, що брав участь у проведенні експертизи, викладає висновки, що стосуються його сфери знань, а в кінці викладається підсумковий висновок усіх експертів, що брали участь у проведенні експертизи про предмет дослідження».
Обґрунтування: Доповнення вноситься з метою більшої деталізації порядку викладення інформації у експертних висновках, що дозволить неупереджено проаналізувати викладену в них інформацію і зробити об’єктивні висновки.
 
Відхилено   Комплексна експертиза проводиться у разі, якщо для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях науки, техніки, мистецтва або в різних напрямах однієї галузі знань тощо. Комплексна експертиза може бути доручена комісії експертів і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питання. Комісія експертів проводить дослідження, виходячи з компетенції кожного її члена, про що зазначається у висновку, та складає загальний висновок.
 
19. Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, окрім передбачених цим законом обов’язкових випадків призначення експертизи. Незгода з висновком експерта повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.
 
-6- Бондик В.А.
У частині десятій статті 75 слова «окрім передбачених цим законом обов'язкових випадків призначення експертизи» - виключити.
 
Враховано   Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора чи суду не є обов'язковим. Незгода з висновком експерта має бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.
 
20. Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які раніше були ревізорами в справі».
 
   Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які раніше були ревізорами у справі»;
 
21. 4. Доповнити статтею 75-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 75-1 такого змісту:
 
22. «Стаття 75-1. Показання експерта
 
   «Стаття 75-1. Показання експерта
 
23. Показання експерта отримуються під час його допиту особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором і судом з метою надання роз’яснень чи доповнень з приводу проведеної ним експертизи, якщо це не потребує нових, додаткових чи повторних досліджень, або для роз’яснень причин повідомлення про неможливість її проведення.
 
   Показання експерта отримуються під час його допиту особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором чи судом з метою надання роз’яснень чи доповнень з приводу проведеної ним експертизи, якщо це не потребує нових, додаткових чи повторних досліджень, або для роз’яснень причин повідомлення про неможливість її проведення.
 
24. Експерт зобов’язаний з’явитися за викликом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду для допиту з метою дачі показань.
 
   Експерт зобов’язаний з’явитися за викликом особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора чи суду для допиту з метою дачі показань.
 
25. Експерт не може давати показання з приводу експертизи, яка проводилася іншим експертом. Якщо експерт виконував експертизу у складі комісії експертів, то він може давати показання в межах результатів тих досліджень, які він безпосередньо проводив. Не можуть бути доказами повідомлені експертом дані, встановлення яких не потребує використання спеціальних знань в межах його компетенції.
 
   Експерт не може давати показання з приводу експертизи, що проводилася іншим експертом. Якщо експерт проводив експертизу у складі комісії експертів, то він може давати показання в межах результатів тих досліджень, які він безпосередньо проводив. Не можуть бути доказами повідомлені експертом дані, встановлення яких не потребує використання спеціальних знань в межах його компетенції.
 
26. За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно за частиною 2 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивих показань — за статтею 384 Кримінального кодексу України.
 
   Перед допитом експерт попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, а також за злісне ухилення від явки до суду, органів досудового слідства або дізнання.
 
27. Показання експерта фіксуються у протоколі допиту експерта або в протоколі судового засідання. Експерт має право викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час дачі показань.
 
-7- Кармазін Ю.А.
У статті 75-1 у частині п’ятій після слів: «дачі показань» доповнити словами: «та які стосуються сфери його спеціальних знань».
Обґрунтування: Доповнення вноситься з метою більшої деталізації процесу допиту експерта.
 
Враховано редакційно   Показання експерта фіксуються у протоколі допиту експерта або в протоколі судового засідання. Експерт має право викладати письмово відповіді на запитання, які ставляться йому під час дачі показань, а також має право відмовитися надавати відповіді на запитання, що не стосуються проведеної експертизи або сфери його спеціальних знань.
 
28. Якщо роз’яснення і доповнення неможливо отримати під час допиту, оскільки для цього необхідно провести відповідні дослідження, призначається нова, додаткова чи повторна експертиза».
 
-8- Бондик В.А.
У частині шостій статті 75-1 слово «нова» - виключити.
 
Враховано   У разі якщо роз’яснення або доповнення неможливо отримати під час допиту, оскільки для цього необхідно провести відповідні дослідження, призначається додаткова чи повторна експертиза»;
 
29. 5. Статтю 76 доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту:
 
   5) статтю 76 доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту:
 
30. «6) для встановлення належності речовини до наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогу, прекурсору, отруйної чи сильнодіючої речовини; або рослини, що вирощується, до такої, що містить наркотичні засоби та психотропні речовини ;
 
   «6) для встановлення належності речовини до наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналогу, прекурсору, отруйної чи сильнодіючої речовини; або рослини, що вирощується, до такої, що містить наркотичні засоби та психотропні речовини;
 
31. 7) для встановлення належності предмету до холодної чи вогнепальної зброї».
 
   7) для встановлення належності предмету до холодної чи вогнепальної зброї»;
 
32. 6. Статтю 77 викласти у такій редакції:
 
   6) текст статті 77 викласти в такій редакції:
 
33. «Експерт зобов'язаний прийняти до виконання доручену йому експертизу; провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок; з'явитися за викликом органу або особи, що призначила експертизу, для роз'яснення або доповнення висновку під час допиту; заявити самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі; з дозволу особи або органу, яка призначила експертизу, проводити окремі дослідження в присутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та інших осіб у випадках, передбачених законодавством.
 
   «Експерт зобов'язаний прийняти до виконання доручену йому експертизу; провести повне дослідження і надати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок; з'явитися за викликом органу або особи, яка призначила експертизу, для допиту щодо роз'яснення або доповнення висновку; заявити самовідвід за наявності передбачених цим Кодексом підстав, що виключають його участь у справі; з дозволу органу або особи, яка призначила експертизу, проводити окремі дослідження у присутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та інших осіб у випадках, передбачених цим Кодексом.
 
34. Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл органу або особи, що призначила експертизу.
 
   Під час проведення дослідження експерт має забезпечити збереження об'єкта експертизи. У разі якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл органу або особи, яка призначила експертизу.
 
35. Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи; спілкуватися з учасниками процесу, за винятком передбачених законом дій, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім органу або особи, що призначила експертизу, про хід її проведення та отримані результати. Повідомлення про неможливість дачі висновку повинне бути вмотивованим.
 
   Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи; спілкуватися з учасниками процесу, крім передбачених законом дій, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім органу або особи, що призначила експертизу, про хід її проведення та отримані результати. Повідомлення про неможливість надання висновку має бути вмотивованим.
 
36. Експерт повинен повідомити орган або особу, що призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі його компетенції, або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були йому надані.
 
   Експерт зобов’язаний повідомити орган або особу, яка призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі його компетенції або якщо наданих йому матеріалів недостатньо для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були йому надані.
 
37. У разі винесення постанови (ухвали) про припинення проведення експертизи, експерт зобов'язаний негайно повернути матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
 
   У разі винесення постанови (ухвали) про припинення проведення експертизи експерт зобов'язаний негайно повернути матеріали справи та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
 
38. Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження; заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків; викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження, задавати питання особам, які беруть участь у справі в межах предмету експертного дослідження; разі незгоди з іншими членами експертної комісії - складати окремий висновок; викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень; оскаржувати в установленому порядку дії та рішення особи або органу, яка призначила експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи; на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав; користуватися іншими правами, встановленими Законом України «Про судову експертизу».
 
   Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків; викладати у висновку судової експертизи виявлені під час її проведення факти, що мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів дослідження, ставити запитання особам, які беруть участь у справі в межах предмета експертного дослідження; у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок; викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень; оскаржувати в установленому порядку дії та рішення органу або особи, яка призначила експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи; на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав; користуватися іншими правами, встановленими Законом України «Про судову експертизу».
 
39. Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до органів дізнання, досудового слідства чи суду, якщо це не є його службовим обов’язком.
 
   Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до органів дізнання, досудового слідства чи суду, якщо це не є його службовим обов’язком.
 
40. За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно за частиною 2 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків – відповідно за статтями 384 чи 385 Кримінального кодексу України; за розголошення відомостей, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням ним експертизи – за статтею 387 Кримінального кодексу України, а за невиконання інших обов'язків – відповідальність, встановлену законом.»
 
   За злісне ухилення від явки до суду, органів досудового слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно до частини другої статті 185-3 або статті 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за завідомо неправдивий висновок чи показання або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків – відповідно до статті 384 чи статті 385 Кримінального кодексу України; за розголошення відомостей, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням експертизи, – відповідно до статті 387 Кримінального кодексу України, за невиконання інших обов'язків – відповідальність, встановлену законом»;
 
41. 7. Частину другу статті 121 після першого речення, що закінчується словами «досудового слідства», доповнити реченням такого змісту: «Експерт також може бути попередженим про обов’язок не розголошувати дані досудового слідства чи дізнання, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням ним експертизи, про що складається протокол.»
 
   7) частину другу статті 121 доповнити другим реченням такого змісту: «Експерт також може бути попередженим про обов’язок не розголошувати дані досудового слідства чи дізнання, що стали йому відомі у зв’язку з проведенням експертизи, про що складається протокол»;
 
42. 8. У статті 196:
 
      
43. частину другу викласти у такій редакції:
 
   8) частини другу та четверту статті 196 викласти в такій редакції:
 
44. «При необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову, в якій, крім даних, зазначених у статті 130 цього Кодексу, вказує підстави для проведення експертизи, обставини справи, які мають значення для проведення експертизи, прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу, питання, з яких експерт повинен дати висновок, об'єкти, які мають бути досліджені, перелічує інші матеріали, що пред'являються експертові для ознайомлення та попереджує експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків за статтею 385 Кримінального кодексу України. Якщо під час проведення експертизи об'єкт (об'єкти) дослідження може бути пошкоджений або знищений, у постанові повинен міститися дозвіл на його пошкодження або знищення.»;
 
-9- Бондик В.А.
Частину другу статті 196 після слів «385 Кримінального кодексу України» доповнити новим реченням наступного змісту: «У разі, якщо проведення комплексної експертизи доручено експертам декількох установ, у постанові (ухвалі) про її призначення зазначається, яка з них здійснює організацію проведення експертизи.», врахувати редакційну правку «у разі» по тексту законопроекту, інші редакційні в редакції членів Комітету.
 
Враховано   «У разі необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову, в якій, крім даних, зазначених у статті 130 цього Кодексу, вказує підстави для проведення експертизи, обставини справи, що мають значення для проведення експертизи, прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу, питання, щодо яких експерт має надати висновок, об'єкти, які мають бути досліджені, перелічує інші матеріали, що пред'являються експерту для ознайомлення, та попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до статті 384 Кримінального кодексу України і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків відповідно до статті 385 Кримінального кодексу України. У разі якщо проведення комплексної експертизи доручено експертам декількох установ, у постанові (ухвалі) про її призначення зазначається, яка з них здійснює організацію проведення експертизи. У разі якщо під час проведення експертизи об'єкт (об'єкти) дослідження може бути пошкоджено або знищено, у постанові має міститися дозвіл на його пошкодження або знищення»;
 
45. частину четверту викласти у такій редакції:
 
      
46. «Коли експертиза проводиться в експертній установі, експерт зазначає у вступній частині висновку, що він попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, та за відмову від виконання покладених на нього обов'язків і стверджує це своїм підписом».
 
-10- Кармазін Ю.А.
У статті 196 у частині четвертій після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною першою статті 198 цього Кодексу, слідчий негайно, як тільки йому стало відомо про дані експерта, повідомляє про них обвинуваченого, щоб останній міг скористатись своїм правом відводу експертові.» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що відповідно до чинної статті 197 КПК України обвинувачений також має право знати, хто є експертом у справі, і має право заявляти йому відвід. Однак у тексті статті, запропонованому до повторного другого читання, порядок проведення експертизи в експертній установі не передбачає обов‘язку слідчого повідомляти обвинуваченого про дані експерта, що в свою чергу, по-перше, не враховує вимог статті 19 Конституції України, згідно з якою посадові особи органів державної влади мають діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, по-друге, призведе до обмеження прав обвинуваченого, передбачених статтею 197 КПК України, що прямо заборонено статтею 22 Конституції України, а, по-третє, такий законодавчий підхід до врегулювання цього питання, не відповідає визначенню України як правової держави та не враховує Рішення Конституційного Суду України від 30 травня 2001 року №7-рп/2001, яким наголошувалося на необхідності завершення механізму правового регулювання суспільних відносин.
 
Відхилено   «У разі якщо експертиза проводиться в експертній установі, експерт зазначає у вступній частині висновку, що його попереджено про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на нього обов'язків і засвідчує це своїм підписом»;
 
47. 9. Статтю 198 викласти у такій редакції:
 
   9) статтю 198 викласти в такій редакції:
 
48. «Одержавши постанову про призначення експертизи, керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і доручає конкретному експерту, вказаному у постанові, чи відповідному структурному підрозділу установи організувати проведення експертизи. Керівник експертної установи має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, які дають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність; створювати комісії експертів керованої ним установи, якщо органом або особою, що призначила експертизу, не визначено конкретних експертів; у разі потреби замінювати виконавців експертизи; заявити клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи.
 
-11- Бондик В.А.
Назву та текст частини першої статті 198 викласти в такій редакції:
«Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі
Одержавши постанову про призначення експертизи, керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і видає доручення конкретному експерту, вказаному у постанові, чи відповідному структурному підрозділу установи організувати проведення експертизи. У разі якщо органом або особою, яка призначила експертизу, не визначено конкретних експертів, керівник експертної установи має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, які надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність; у разі потреби замінювати виконавців експертизи; створювати комісії експертів керованої ним установи та одночасно зобов’язаний повідомити органу або особі, яка призначила експертизу, прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, кваліфікацію та стаж роботи експерта (експертів). Керівник експертної установи має право заявити клопотання щодо організації проведення досліджень за межами експертної установи.»
 
Враховано   «Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі
Одержавши постанову про призначення експертизи, керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і видає доручення конкретному експерту, вказаному в постанові, чи відповідному структурному підрозділу установи організувати проведення експертизи. У разі якщо органом або особою, яка призначила експертизу, не визначено конкретних експертів, керівник експертної установи має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, які надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність; у разі потреби замінювати виконавців експертизи; створювати комісії експертів керованої ним установи та одночасно зобов’язаний повідомити орган або особу, яка призначила експертизу, прізвище, ім’я, по батькові, посаду, кваліфікацію та стаж роботи експерта (експертів). Керівник експертної установи має право заявити клопотання щодо організації проведення досліджень за межами експертної установи.
 
    -12- Кармазін Ю.А.
У статті 198:
Частину першу викласти у такій редакції:
«Одержавши постанову про призначення експертизи, керівник експертної установи вивчає отримані матеріали, видає доручення конкретному експерту, вказаному у постанові, чи окремим представникам відповідного структурного підрозділу установи організувати проведення експертизи. Керівник експертної установи має право видати доручення на проведення експертизи одному або кільком експертам, які дають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність; створювати комісії експертів керованої ним установи, якщо органом або особою, що призначила експертизу, не визначено конкретних експертів; у разі потреби замінювати виконавців експертизи; заявити клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи. У висновку експерта (експертів) з результатами проведення експертизи обов’язково вказується ким саме вона проводилася, за чиїм дорученням та у який спосіб (методика проведення експертизи), час і місце проведення експертизи.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного і техніко-юридичного удосконалення положень законопроекту та виходячи з того, що, якщо залишити незмінною редакцію даної статті, то це може стати завадою для обвинуваченого у реалізації своїх прав, передбачених ст. 197 КПК, оскільки при ознайомленні з постановою про призначення експертизи він не зможе, зокрема, заявити відвід експерту (експертам), так як із постанови не буде зрозуміло, хто саме буде її проводити, а протокол роз’яснення слідчим певному експерту (експертам) прав і обов’язків складатись не буде.
 
Враховано частково    
49. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, здійснюється керівником експертної установи під час присвоєння кваліфікації судового експерта під розписку. Підписана розписка про ознайомлення з правами і обов'язками експерта приєднується до особової справи. Засвідчені печаткою експертної установи копії цих документів подаються на вимогу особи (органу), що призначила експертизу.
 
-13- Кармазін Ю.А.
Частину другу викласти у такій редакції:
«Роз'яснення прав і обов'язків експерта, здійснюється керівником експертної установи під час присвоєння кваліфікації судового експерта під розписку. Підписана розписка про ознайомлення з правами і обов'язками експерта приєднується до особової справи. Засвідчені печаткою експертної установи копії цих документів в обов’язковому порядку приєднуються до висновку експерта (експертів) з результатами проведення експертизи та подаються особі (органу), що призначила експертизу та долучаються до матеріалів справи.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з наступних міркувань: якщо залишити незмінною редакцію даної статті, то це може стати завадою для обвинуваченого у реалізації своїх прав, передбачених ст. 197 КПК, оскільки при ознайомленні з постановою про призначення експертизи він не зможе, зокрема, заявити відвід експерту (експертам), так як із постанови не буде зрозуміло, хто саме її проводив, а протокол роз’яснення слідчим певному експерту (експертам) прав і обов’язків складатись не буде.
 
Враховано частково   Роз'яснення прав і обов'язків експерта здійснюється керівником експертної установи під час присвоєння кваліфікації судового експерта під розписку. Підписана розписка про ознайомлення з правами і обов'язками експерта приєднується до особової справи. Засвідчені печаткою експертної установи копії цих документів надаються на вимогу органу або особи, яка призначила експертизу.
 
50. Організовуючи виконання комплексної експертизи комісією експертів, керівник установи доручає проведення досліджень відповідним підрозділам установи і визначає, який з них є провідним. Якщо комплексна експертиза виконується експертами кількох установ, комісія експертів формується керівником провідної установи разом з керівниками інших установ-співвиконавців. Голову комісії призначає керівник провідної установи. Експерт, призначений головою комісії, не має переваг перед іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Як голова комісії він виконує лише організаційні функції:
 
-14- Кармазін Ю.А.
У частині третій у першому реченні слово: «доручає» замінити на слова: «видає доручення на» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного удосконалення положень законопроекту.
 
Враховано   Організовуючи виконання комплексної експертизи комісією експертів, керівник установи видає доручення на проведення досліджень відповідним підрозділам установи і визначає, який з них є провідним. У разі якщо комплексна експертиза проводиться експертами кількох установ, комісія експертів формується керівником провідної установи спільно з керівниками інших установ-співвиконавців. Голову комісії призначає керівник провідної установи. Експерт, призначений головою комісії, не має переваг перед іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Він як голова комісії виконує лише організаційні функції.
 
51. Висновок експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником експертної установи і направляється особі або органу, яка призначила експертизу.
 
-15- Кармазін Ю.А.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«Висновок експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником експертної установи і направляється особі або органу, яка призначила експертизу з обов’язковим повідомленням про те, ким саме проводилася експертиза, за чиїм дорученням та у який спосіб (методика проведення експертизи), час і місце проведення експертизи.»
Обґрунтування: Зміни вносяться з наступних міркувань: якщо залишити незмінною редакцію даної статті, то це може стати завадою для обвинуваченого у реалізації своїх прав, передбачених ст. 197 КПК, оскільки при ознайомленні з постановою про призначення експертизи він не зможе, зокрема, заявити відвід експерту (експертам), так як із постанови не буде зрозуміло, хто саме її проводив, а протокол роз’яснення слідчим певному експерту (експертам) прав і обов’язків складатись не буде.
 
Відхилено   Висновок експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником експертної установи і направляється органу або особі, яка призначила експертизу.
 
52. Якщо при ознайомленні з висновком судового експерта буде встановлено, що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження, керівник судово-експертної установи може передоручити проведення судової експертизи комісії експертів, до якої включається також судовий експерт, який проводив попереднє дослідження. Експерти комісії у разі згоди між собою підписують спільний висновок експертів, а у разі виникнення розбіжностей між членами комісії складається декілька висновків відповідно до позицій експертів.
 
-16- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій у другому реченні слова: «складається декілька висновків відповідно до позицій експертів.» замінити на слова: «висновки складаються кожним експертом, який проводив дослідження відповідно до його позиції з викладенням методики дослідження і обґрунтуванням отриманих ним результатів.».
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного і техніко-юридичного удосконалення положень законопроекту.
 
Відхилено   У разі якщо при ознайомленні з висновком судового експерта буде встановлено, що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження, керівник судово-експертної установи може передоручити проведення судової експертизи комісії експертів, до якої входить судовий експерт, який проводив попереднє дослідження. Експерти комісії у разі згоди між собою підписують спільний висновок експертів, а в разі виникнення розбіжностей між членами комісії складають декілька висновків відповідно до позицій експертів.
 
53. Висновок експерта або повідомлення про неможливість надання висновку, який дається поза експертною установою (у судовому засіданні, на місці події), розглядається керівником установи після надходження матеріалів експертизи до установи. Про зауваження, які виникли в керівника експертної установи після ознайомлення з висновком експерта (повідомлення про неможливість надання висновку), він може повідомити особу або орган, яка призначила експертизу».
 
-17- Кармазін Ю.А.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«Висновок експерта або повідомлення про неможливість надання висновку, який дається поза експертною установою (у судовому засіданні, на місці події), розглядається керівником установи після надходження матеріалів експертизи до установи. Про зауваження, які виникли в керівника експертної установи після ознайомлення з висновком експерта (повідомлення про неможливість надання висновку), він повідомляє особу або орган, які призначили експертизу, викладаючи у письмовому вигляді свої пояснення. Пояснення з обґрунтуванням позиції керівника експертної установи в обов’язковому порядку долучаються до матеріалів справи».
Обґрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного і техніко-юридичного удосконалення положень законопроекту.
 
Відхилено   Висновок експерта або повідомлення про неможливість надання висновку, який надається за межами експертної установи (у судовому засіданні, на місці події), розглядається керівником установи після надходження матеріалів експертизи до установи. Про зауваження, що виникли в керівника експертної установи після ознайомлення з висновком експерта (повідомлення про неможливість надання висновку), він може повідомити орган або особу, яка призначила експертизу»;
 
54. 10. Статтю 201 викласти в такій редакції:
 
   10) текст статті 201 викласти в такій редакції:
 
55. «Ознайомившись з висновком експерта, слідчий має право допитати експерта з метою отримання його показань для роз’яснення чи доповнення висновку з додержанням вимог статті 75-1 цього Кодексу. Показання експерта фіксуються у протоколі його допиту».
 
   «Ознайомившись з висновком експерта, слідчий має право допитати експерта з метою отримання його показань для роз’яснення чи доповнення висновку з додержанням вимог статті 75-1 цього Кодексу. Показання експерта фіксуються у протоколі його допиту»;
 
56. 11. Статтю 202 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-18- Кармазін Ю.А.
У назві статті 202 після слова: «обвинуваченому» доповнити словами: «або підозрюваному» і далі – за текстом.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою уточнення положень законопроекту, оскільки у назві цієї статті йдеться про пред`явлення обвинуваченому матеріалів експертизи, тоді як у тексті статті, запропонованому до повторного другого читання – про пред`явлення матеріалів експертизи підозрюваному.
 
Враховано   11) у статті 202:
а) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 202. Пред'явлення обвинуваченому (підозрюваному) матеріалів експертизи ";
б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
57. «У випадках, коли експертиза проведена до притягнення особи як підозрюваного, матеріали експертизи пред’являються особі після притягнення її як підозрюваного».
 
   «У разі якщо експертиза проведена до визнання особи як підозрюваного, матеріали експертизи пред’являються особі після визнання її підозрюваним»;
 
58. 12. У статті 311:
 
   12) частини першу та третю статті 311 викласти в такій редакції:
 
59. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
60. «Після оголошення висновку експертові можуть задаватися питання для роз’яснення і доповнення його висновку в процесі його допиту з додержанням вимог статті 75-1 цього Кодексу»;
 
   «Після оголошення висновку експерту можуть ставитися запитання для роз’яснення і доповнення його висновку у процесі його допиту з додержанням вимог статті 75-1 цього Кодексу»;
 
61. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
62. «Питання, поставлені експертові, та його показання заносяться до протоколу судового засідання».
 
   «Запитання, поставлені експерту, та його показання заносяться до протоколу судового засідання».
 
63. ІІ. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 05.04.2001, № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст. 131):
 
64. 1.У статті 384:
 
      
65. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
66. «Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, експерта або завідомо неправдивий висновок експерта чи завідомо неправильний переклад»;
 
-19- Бондик В.А.
Назву статті 384 Кримінального кодексу залишити у чинній редакції .
 
Враховано      
67. частину першу викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу статті 384 викласти в такій редакції:
 
68. «1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, експерта або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, судового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років».
 
-20- Бондик В.А.
Частину першу статті 384 Кримінального кодексу викласти у такій редакції:
«Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, експерта або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років».
 
Враховано   «1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, експерта або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України або в суді, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна під час здійснення виконавчого провадження, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років»;
 
69. 2. У частині першій статті 385 слова «у суді» замінити словом «судом».
 
   2) у частині першій статті 385 слова «у суді» замінити словом «судом».
 
70. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-21- Бондик В.А.
У прикінцевих положеннях слова «його опублікування» змінити словами «наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -22- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
Обґрунтування: Зміна вноситься з метою приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону.
 
Враховано