Кількість абзаців - 659 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 404 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
6. „З метою забезпечення виховного впливу вироку в необхідних випадках, а також якщо особа внаслідок засудження підлягає звільненню з роботи, суд надсилає копію вироку підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого».
 
7. 2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
8. 1) у статті 36:
 
9. частину першу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
10. „7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
12. „У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
13. 2) у статті 41:
 
14. частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. „4) перебування всупереч вимогам Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи»;
 
16. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
17. „Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу».
 
18. 3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288):
 
19. 1) статтю 412 викласти в такій редакції:
 
20. „Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 
21. На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.
 
22. Стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
23. Особи, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
24. Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
25. Посадові особи митної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним митним органом, спеціалізованою митною установою чи організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
26. Посадові особи митної служби України зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та законами України»;
 
27. 2) у статті 415:
 
28. назву статті викласти в такій редакції:
 
29. „Стаття 415. Обмеження в роботі посадових осіб митної служби України»;
 
30. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
31. „На посадових осіб митної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
32. Посадові особи митної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
33. 3) статтю 416 викласти в такій редакції:
 
34. „Стаття 416. Врегулювання конфлікту інтересів
 
35. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа митної служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи митної служби України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
36. Посадові особи митної служби України, спеціалізованих митних установ та організацій не можуть:
 
37. мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
38. обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі їм особи;
 
39. брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
40. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пунктів 1 і 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
41. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
42. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування», „близька особа» і „конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
43. 4. У Законі України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3455-VІ):
 
44. 1) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
45. „Стаття 17. Прийняття на службудо міліції
 
46. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Під час прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
 
47. Стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
48. Особи, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
49. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
50. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
51. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
52. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
53. Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
54. Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
55. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
56. 2) у статті 18:
 
57. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
58. „Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь»;
 
59. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
60. „На працівників міліції поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
61. Кодекс професійної етики та поведінки працівників міліції затверджується Міністром внутрішніх справ України.
 
62. Працівники міліції подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
63. Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
64. 3) доповнити Закон статтею 18-1 такого змісту:
 
65. „Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
66. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
67. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
68. 5. У Законі України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 44, ст. 233; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
69. 1) у назві та частині першій статті 10 слова „по боротьбі із злочинністю» замінити словами «з питань протидії злочинності і корупції»;
 
70. 2) у статті 46:
 
71. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
72. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
73. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
74. У зв’язку з цим частини четверту–сьому вважати відповідно частинами шостою–дев’ятою;
 
75. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
76. „Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного право-порушення»;
 
77. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
78. „Напрокурорівтаслідчихпрокуратурипоширюютьсяіншіобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
79. Прокуроритаслідчіпрокуратуриподаютьщорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
80. 3)устатті46-2:
 
81. участинідругій:
 
82. вабзаціпершомуслова„можутьбутизвільнені»замінитисловами„підлягаютьзвільненню»;
 
83. доповнитипунктами7і8такогозмісту:
 
84. „7)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогопрацівникапритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
85. 8)уразінеможливостіабовідсутностізгодинапереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
86. доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
87. „Прокурориабослідчіпрокуратури,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботи (служби)утриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомпрокуратурикопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили»;
 
88. 4)доповнитистаттями46-3,46-4і48-1такогозмісту:
 
89. „Стаття46-3.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
90. Прокурорабослідчийпрокуратуринеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
91. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняабовідсутностізгодинаньогоособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюзроботи (служби).
 
92. Прокуроруабослідчомупрокуратуризабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтаубудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
93. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції.
 
94. Стаття46-4.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
95. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпрокурорабослідчийпрокуратуризобов’язанийнегайнодоповістипроцебезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
96. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
97. „Стаття48-1.Кодекспрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратури
 
98. КодекспрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратурисхвалюєтьсявсеукраїнськоюконференцієюпрацівниківпрокуратуриізатверджуєтьсяГенераль-нимпрокуроромУкраїни.
 
99. Прокуроритаслідчіпрокуратуризобов’язанінеухильнодотримуватисявимогКодексупрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуриякусвоїйслужбовійдіяльності,такіпозанею.
 
100. ПорушенняпрокуроромвимогКодексупрофесійноїетикитаповедінкипрацівниківпрокуратуритягнезасобоювідповідальність,встановленузаконом»;
 
101. 5)удругомуреченнічастиниодинадцятоїстатті50-1слово„діяння»замінитисловом„правопорушення»;
 
102. 6)статтю56післяцифр„46-1»доповнитисловоміцифрами„статтях46-2–46-4»,апісляцифр„48»–цифрами„48-1».
 
103. 6.УДисциплінарномустатутіпрокуратуриУкраїни,затвердженомуПостановоюВерховноїРадиУкраїни„ПрозатвердженняДисциплінарногостатутупрокуратуриУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№4,ст.15):
 
104. 1)статтю11доповнитичастиноютакогозмісту:
 
105. „Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїзарішеннямкерівникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідуваннявідповіднодопорядкупроведенняслужбовогорозслідуванняворганахпрокуратуриУкраїни»;
 
106. 2)статтю12викластивтакійредакції:
 
107. „Стаття12.Дисциплінарнестягненнязастосовуєтьсяпротягомодногомісяцязднявиявленняпроступку,нерахуючичасуслужбовоїперевірки,тимчасовоїнепрацездатностіпрацівникатаперебуванняйогоувідпустці,аленепізнішеодногорокузднявчиненняпроступку.Строкпроведенняслужбовоїперевіркинеможеперевищуватидвохмісяців.
 
108. Заодинітойсамийпроступокможебутинакладенетількиоднедисциплінарнестягнення.
 
109. Прокурорабослідчий,щодоякоговинесенопостановупропритягненняякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїтапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
110. Прокурорабослідчий,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийкерівникомвідповідногоорганупрокуратуривідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
111. Уразівчиненняпрацівникомдіяння,несумісногозперебуваннямнароботіворганахпрокуратури,йогозвільненняпроводитьсянезалежновідчасувчиненняпроступку.
 
112. Прокурорабослідчий,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимпрацівникомпрокуратури,неможебутизвільненийчизмушенийдозвільненнязроботи,абопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
113. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпрокурораабослідчогоіззазначенихмотивівможебутиоскарженеувстановленомузакономпорядку».
 
114. 7.УЗаконіУкраїни„Просоціальнийіправовийзахиствійськовослужбовцівтачленівїхсімей» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№15,ст.190;1997р.,№12,ст.103;1999р.,№48,ст.410;2004р.,№36,ст.444,ст.446;2005р.,№27,ст.361;2006р.,№37,ст.318,№51,ст.519;2007р.,№33,ст.442;2008р.,№5–8,ст.78;2010р.,№19,ст.151;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід8липня2011року№3668-VІ):
 
115. 1)абзацпершийпункту2статті8викластивтакійредакції:
 
116. „2.Військовослужбовці (крімвійськовослужбовцівстроковоївійськовоїслужби)неможутьбутизвільненізвійськовоїслужбидонабуттяправанапенсіюзавислугуроків,крімвипадків,колиїхняслужбаприпиняється (розривається)узв’язкуіззакінченнямстрокуконтракту,узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособіабоузв’язкуізсистематичнимневиконаннямумовконтрактукомандуваннямчиузв’язкуізсистематичнимневиконаннямумовконтрактувійськовослужбовцем,завіком,завласнимбажанням,застаномздоров’я,черезслужбовуневідповідність,узв’язкуізскороченнямштатівабопроведенняморганізаційнихзаходів,узв’язкузобвинувальнимвирокомсуду,щонабравзаконноїсили,якимпризначенопокаранняувиглядіпозбавленнячиобмеженняволі,позбавленнявійськовогозвання,позбавленняправазайматипевніпосади,узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізакорупційнеправопорушення,узв’язкузпозбавленнямвійськовогозваннявдисциплінарномупорядку,атакожчерезсімейніобставиниабозіншихповажнихпричин,перелікякихвизначаєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни»;
 
117. 2)устатті10-1:
 
118. абзациперший,другийічетвертийпункту14післяслів„станомздоров’я»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
119. абзацпершийпункту15післяслів„позбавленняправазайматипевніпосади»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопору-шення»;
 
120. 3)упункті2статті15:
 
121. другереченняабзацупершогопісляслів„строкуконтракту»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
122. абзацтретійпісляслів„зобвинувальнимвирокомсуду,щонабравзаконноїсили»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення».
 
123. 8.УЗаконіУкраїни„ПроСлужбубезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№27,ст.382):
 
124. 1)устатті19:
 
125. участинітретійслова„вмежахвстановленогобюджету»замінитисловами„тавмежахвидатків,передбаченихнаутриманняСлужбибезпекиУкраїнивДержавномубюджетіУкраїни»;
 
126. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
127. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
128. Особи,якіпретендуютьнаслужбуворганахСлужбибезпекиУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
129. НаслужбуворганиСлужбибезпекиУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
130. СпівробітникиСлужбибезпекиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
131. НаспівробітниківСлужбибезпекиУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
132. ПрацівникиСлужбибезпекиУкраїни (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільня-ютьсяізслужбиутриденнийстрокздняодержаннявідповідниморганомСлужбибезпекиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціСлужбибезпекиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби.
 
133. СпівробітникСлужбибезпекиУкраїни,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимспівробітником,неможебутизвільненийізслужбичизмушенийдозвільненняабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
134. РішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіспівробітникаСлужбибезпекиУкраїниіззазначенихмотивівможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
135. 2)доповнитистаттями19-1і19-2такогозмісту:
 
136. „Стаття19-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
137. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьспівробітникСлужбибезпекиУкраїнизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.БезпосереднійначальникспівробітникаСлужбибезпекиУкраїнизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
138. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
139. Стаття19-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
140. СпівробітникиСлужбибезпекиУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
141. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
142. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабоізслужби.
 
143. СпівробітникуСлужбибезпекиУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихйомуосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
144. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
145. 9.Устатті9ЗаконуУкраїни„Пропенсійнезабезпеченняосіб,звільненихзвійськовоїслужби,тадеякихіншихосіб» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№29,ст.399;2006р.,№37,ст.318;2007р.,№33,ст.442;2009р.,№24,ст.296;іззмінами,внесенимиЗакономУкраїнивід8липня2011року№3668-VІ):
 
146. 1)другереченнячастинипершоїпісляслів„організаційнихзаходів»доповнитисловами„узв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
147. 2)частинутретюпісляслів„законноїсили»доповнитисловами„узв’язкузнабраннямзаконноїсилирішеннямсудущодопритягненнядовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопору-шення».
 
148. 10.Устатті20ЗаконуУкраїни„Прооб’єднаннягромадян» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1992р.,№34,ст.504;2008р.,№25,ст.240;2010р.,№37,ст.496):
 
149. 1)частинупершудоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
150. „братиучастьузаходахщодозапобіганнятапротидіїкорупції,передбаченихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
151. 2)доповнитистаттюпіслячастинипершоїновоючастиноютакогозмісту:
 
152. „Об’єднаннюгромадяннеможебутивідмовленовнаданнідоступудоінформації,зокремаусферізапобіганняіпротидіїкорупції,завиняткомобмежень,встановленихзаконом».
 
153. Узв’язкузцимчастинидругу–четвертувважативідповідночастинамитретьою–п’ятою.
 
154. 11.УЗаконіУкраїни„Пронотаріат» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1993р.,№39,ст.383;2000р.,№32,ст.257;2009р.,№13,ст.161;2011р.,№5,ст.29):
 
155. 1)доповнитистаттю3післячастинидругоїновоючастиноютакогозмісту:
 
156. „Нотаріусузабороняєтьсявикористо-вуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянкичипропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб».
 
157. Узв’язкузцимчастинутретювважатичастиноючетвертою;
 
158. 2)частинупершустатті30доповнитипунктом8-1такогозмісту:
 
159. „8-1)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогонотаріусапритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопо-рушення».
 
160. 12.УЗаконіУкраїни„Продержавнуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1993р.,№52,ст.490;1995р.,№34,ст.268;2011р.,№23,ст.160,іззмінами,внесенимиЗаконамиУкраїнивід7квітня2011року№3207-VІтавід8липня2011року№3668-VІ):
 
161. 1)устатті12:
 
162. абзацитретійічетвертийвикластивтакійредакції:
 
163. „маютьнезнятуабонепогашенусудимістьзавчиненняумисногозлочинуабонаякихпротягомтрьохостанніхроківнакладалосьадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення;
 
164. уразіприйняттянаслужбуперебуватимутьвумовахбезпосередньогопідпорядкуваннязблизькимиїмособами»;
 
165. доповнитиприміткоютакогозмісту:
 
166. „Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
167. 2)статтю13викластивтакійредакції:
 
168. „Стаття13.Фінансовийконтроль
 
169. Особа,якапретендуєназайняттяпосадидержавногослужбовця,подаєзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.
 
170. Державнийслужбовецьзобов’язанийщорокудо1квітняподаватизамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрік.
 
171. Деклараціяпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеруподаєтьсязаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
172. 3)статтю15доповнитичастиноютакогозмісту:
 
173. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнадержавнуслужбу,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Уразіприйняттянадержавнуслужбунаконкурснійосновіспеціальнаперевіркапроводитьсяпісляпроведенняконкурсустосовноосіб,якіуспішносклалиіспиттарекомендованідляпризначеннянапосадучизарахуваннядокадровогорезерву»;
 
174. 4)статтю16викластивтакійредакції:
 
175. „Стаття16.Обмеження,пов’язанізпроходженнямдержавноїслужби
 
176. Надержавнихслужбовцівпоширю-ютьсяобмеження,передбаченіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
177. Державніслужбовцінеможуть:
 
178. братиучастьустрайкахтавчинятиіншідії,щоперешкоджаютьнормальномуфункціонуваннюдержавногооргану;
 
179. мативбезпосередньомупідпорядку-ванніабобутибезпосередньопідпоряд-кованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам;
 
180. братиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
181. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогипункту2частинидругоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
182. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
183. Іншіобмеження,пов’язанізпроходженнямдержавноїслужбиокремимикатегоріямидержавнихслужбовців,встановлюютьсявиключнозаконодавчимиактамиУкраїни.
 
184. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
185. 5)доповнитиЗаконстаттею16-1такогозмісту:
 
186. „Стаття16-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
187. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьдержавнийслужбовецьзобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникдержавногослужбовцязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншомудержавномуслужбовцю,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
188. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
189. 6)устатті30:
 
190. участиніпершій:
 
191. упункті2частинипершоїсловаіцифри„передбаченихстаттею16цьогоЗакону»замінитисловамиіцифрами„передбаченихстаттями16і16-1цьогоЗакону»;
 
192. пункт7виключити;
 
193. доповнитистаттючастиноютакогозмісту:
 
194. „Припиненнядержавноїслужбиузв’язкузпритягненнямособидовідповідальностізавчиненнякорупційногоправопорушенняздійснюєтьсяутриденнийстрокздняотриманняорганом,вякомупрацюєособа,копіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили»;
 
195. 7)упершомуреченнічастинидванадцятоїстатті37слова„вчиненнямкорупційногодіяння»замінитисловами„притягненнямдовідповідальностізавчиненнякорупційногоправопорушення».
 
196. 13.УЗаконіУкраїни„Прозабезпеченнябезпекиосіб,якіберутьучастьукримінальномусудочинстві» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№11,ст.51;2003р.,№16,ст.124;2005р.,№11,ст.198;2009р.,№36-37,ст.511):
 
197. 1)назвуЗаконудоповнитисловами„таосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
198. 2)устатті1:
 
199. назвустаттідоповнитисловами„таосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
200. післяслів„усудовомурозглядікримінальнихсправ»доповнитисловами„таосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
201. 3)статтю2викластивтакійредакції:
 
202. „Стаття2.Особи,якімаютьправоназабезпеченнябезпеки
 
203. Правоназабезпеченнябезпекишляхомзастосуваннязаходів,зазначенихустаттях1і7цьогоЗакону,занаявностівідповіднихпідставмають:
 
204. а)особа,яказаявиладоправоохоронногоорганупрозлочинабовіншійформібралаучастьчисприялаувиявленні,попередженні,припиненніірозкриттізлочинів;
 
205. б)потерпілийтайогопредставникукримінальнійсправі;
 
206. в)підозрюваний,обвинувачений,захисникиізаконніпредставники;
 
207. г)цивільнийпозивач,цивільнийвідповідачтаїхпредставникиусправіпровідшкодуванняшкоди,завданоїзлочином;
 
208. д)свідок;
 
209. е)експерт,спеціаліст,перекладачіпонятий;
 
210. є)особи,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції;
 
211. ж)членисімейтаблизькіродичіосіб,переліченихупунктах„а»-„є»цієїстатті,якщошляхомпогрозабоіншихпротиправнихдійщодонихроблятьсяспробивплинутинаучасниківкримінальногосудочинстваабоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
212. 4)устатті3:
 
213. частинудругупісляслів„ірозкриттізлочинів»доповнитисловами
 
214. „атаксамоспеціальноуповноваженимсуб’єктомусферіпротидіїкорупціїщодоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
215. частинутретюдоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
216. „Заходибезпекищодоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,здійснюютьсяспеціальноуповноваженимсуб’єктомусферіпротидіїкорупції,упровадженніякогоперебуваєсправапроадміністративнекорупційнеправопорушення.Безпекаосіб,якихберутьпідзахист,якщосправаперебуваєупровадженніспеціальногопідрозділупоборотьбізорганізованоюзлочинністюподатковоїміліції,прокуратуриабосуду,здійснюєтьсязаїхрішеннямвідповідноорганамиСлужбибезпекиУкраїни,органамивнутрішніхсправ»;
 
217. 5)статтю4викластивтакійредакції:
 
218. „Стаття4.Правоваосновазабезпеченнябезпекиосіб,якіберутьучастьукримінальномусудочинствіабоосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції
 
219. Правовоюосновоюзабезпеченнябезпекиосіб,якіберутьучастьукримінальномусудочинствітаосіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,єКонституціяУкраїни,цейЗакон,КримінальнийіКримінально-процесуальнийкодексиУкраїни,ЗаконУкраїни„Прооперативно-розшуковудіяльність»,ЗаконУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,іншізакони»;
 
220. 6)устатті6:
 
221. пункт„в»частинидругоївикластивтакійредакції:
 
222. „в)звертатисядоорганудізнання,слідчого,прокурора,спеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,суду,упровадженніякогоперебуваєкримінальнасправаабосправапроадміністративнекорупційнеправопорушення,зклопотаннямщодоприйняттярішенняпрозастосуваннязаходівбезпекипідчаспровадженняпроцесуальнихдійабопроскасуванняздійснюванихзаходів»;
 
223. пункт„а»частинитретьоїпісляслова„судочинству»доповнитисловами„абонаданнямдопомогивзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
224. 7)пункт„а»статті15викластивтакійредакції:
 
225. „а)обмеженнявідомостейпроособувматеріалахпровадженняпрокорупційнеправопорушення,матеріалахперевірки (заявах,поясненняхтощо),протоколахслідчихдійісудовихзасідань,замінипрізвища,імені,побатьковівцихдокументахпсевдонімамизапостановоюорганудізнання,слідчого,прокурора,посадовоїособиспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупціїабозаухвалоюсудупрозмінуанкетнихданих.Ціпостанови (ухвали)доматеріалівсправинеприєднуються,азберігаютьсяокремоворгані,упровадженніякогоперебуваєкримінальнасправаабосправапроадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
226. 8)частинупершустатті17післяслів„укримінальномусудочинстві»доповнитисловами„абоособи,яканадаєдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції»;
 
227. 9)частинудругустатті20викластивтакійредакції:
 
228. „2.Приводомдлявжиттязаходівзабезпеченнябезпекиучасниківкримінальногосудочинства,осіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейтаблизькихродичівможебути:
 
229. а)заяваучасникакримінальногосудочинства,особи,яканадаєдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейабоблизькихродичів;
 
230. б)зверненнякерівникавідповідногодержавногооргану;
 
231. в)отриманняоперативноїтаіншоїінформаціїпронаявністьзагрозижиттю,здоров’ю,житлуімайнузазначенихосіб»;
 
232. 10)частинудругустатті21викластивтакійредакції:
 
233. „2.Приводомдляскасуваннязаходівзабезпеченнябезпекиучасниківкримінальногосудочинства,осіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейтаблизькихродичівможебути:
 
234. а)заяваучасникакримінальногосудочинства,особи,яканадаєдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції,членівїхсімейабоблизькихродичів,щодоякихбулизастосованізаходибезпеки;
 
235. б)отриманнядостовірноїінформаціїпроусуненнязагрозижиттю,здоров’ю,житлуімайнузазначенихосіб»;
 
236. 11)устатті22:
 
237. першереченняабзацупершогочастинидругоїпісляслів„слідчий,прокурор»доповнитисловами„посадоваособаспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
238. абзацдругийчастинитретьоївикластивтакійредакції:
 
239. „Провжитізаходибезпекитаїхрезультатиорган,якийздійснюєзаходи,інформуєоргандізнання,слідчого,прокурора,спеціальноуповноваженийсуб’єктусферіпротидіїкорупції,судабосуддю,упровадженніякогоперебуваєкримінальнасправаабосправапроадміністративнекорупційнеправопорушення,авразіусуненнязагрозиподаєвідповідномуорганузамісцемперебуванняособи,взятоїпідзахист,клопотанняпроскасуваннязаходівбезпеки»;
 
240. абзацпершийчастинип’ятоїпісляслів„слідчим,прокурором»доповнитисловами„посадовоюособоюспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
241. 12)частинипершуідругустатті28післяслів„учасниківкримінальногосудочинства»доповнитисловами„осіб,якінадаютьдопомогувзапобіганнііпротидіїкорупції».
 
242. 14.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуподатковуслужбувУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№15,ст.84;1998р.,№29,ст.190;2010р.,№29,ст.392):
 
243. 1)статтю15викластивтакійредакції:
 
244. „Стаття15.Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужби
 
245. Посадовоюособоюорганудержавноїподатковоїслужбиможебутиособа,якамаєосвітузафахомтавідповідаєкваліфікаційнимвимогам,установленимДержавноюподатковоюадміністрацієюУкраїни.
 
246. Уразіприйняттянароботупосадовійособіможебутивстановленовипробувальнийстроквідшестимісяцівдоодногороку.
 
247. Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиворганахдержавноїподатковоїслужби,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
248. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахдержавноїподатковоїслужби,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
249. Нароботудоорганівдержавноїподатковоїслужби,крімподатковоїміліції,неможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненняумисногозлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
250. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбинемаютьправазайматисяпідприємницькоюдіяльністю,атакожпрацюватизасумісництвомнапідприємствах,вустановахіорганізаціях (крімнауковоїтавикладацькоїдіяльності).
 
251. Напосадовихосіборганівдержавноїподатковоїслужбипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
252. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбипідлягаютьатестації.ПорядокатестаціївизначаєтьсяДержавноюподатковоюслужбоюУкраїни.
 
253. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбиподаютьщорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
254. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужби,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсяізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомдержавноїподатковоїслужбикопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
255. Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
256. Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногоорганудержавноїподатковоїслужбивідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
257. Посадоваособаорганудержавноїподатковоїслужби,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюпосадовоюособою,неможебутизвільненазроботичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
258. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпосадовихосіборганудержавноїподатковоїслужбиіззазначенихмотивівможебутиоскарженевустановленомузакономпорядку»;
 
259. 2)доповнитиЗаконстаттями15-1і15-2такогозмісту:
 
260. „Стаття15-1.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
261. Посадовіособиорганівдержавноїподатковоїслужбинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
262. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнонеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзднявиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
263. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабозроботи.
 
264. Посадовимособамдержавноїподатковоїслужбизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
265. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
266. Стаття15-2.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
267. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпосадоваособадержавноїподатковоїслужбизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособидержавноїподатковоїслужбизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
268. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
269. 3)абзацчетвертийчастинидругоїстатті19викластивтакійредакції:
 
270. „запобігання,виявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушеньворганахдержавноїподатковоїслужби»;
 
271. 4)статтю23доповнитичастиноютакогозмісту:
 
272. „Наслужбудоподатковоїміліціїнеможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.».
 
273. 15.УЗаконіУкраїни„Просудовуекспертизу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1994р.,№28,ст.232;2005р.,№1,ст.14):
 
274. 1)статтю10доповнитичастиноютакогозмісту:
 
275. „Судовомуекспертузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб»;
 
276. 2)частинупершустатті11викластивтакійредакції:
 
277. „Неможезалучатисядовиконанняобов’язківсудовогоекспертаособа,визнанавустановленомузакономпорядкунедієздатною,атакожта,якамаєнезнятуабонепогашенусудимість,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушенняабодисциплінарнестягненняувиглядіпозбавленнякваліфікаціїсудовогоексперта».
 
278. 16.Статтю4.5Положенняпропомічника–консультантанародногодепутатаУкраїни,затвердженогоПостановоюВерховноїРадиУкраїни„ПрозатвердженняПоложенняпропомічника–консультантанародногодепутатаУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1995р.,№37,ст.283;2004р.,№23,ст.320),доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
279. „3.Помічник–консультантнародногодепутатаУкраїни,якогопритягнутодовідповідальностізакорупційнеправопорушення,підлягаєзвільненнюзпосадиутриденнийстрокздняотриманнякерівникомАпаратуВерховноїРадиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
280. 17.Статтю16ЗаконуУкраїни„ПроКонституційнийСудУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1996р.,№49,ст.272)доповнитичастинамитакогозмісту:
 
281. „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
282. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадисуддіКонституційногоСудуУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом».
 
283. 18.УЗаконіУкраїни„ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1997р.,№24,ст.170;2005р.,№9,ст.172;2009р.,№6,ст.19,№19,ст.260;2010р.,№37,ст.496):
 
284. 1)участинічетвертійстатті12слова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїроботиупозаробочийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток»замінитисловами„іншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»;
 
285. 2)участинідругійстатті50слова„ (крімвикладацької,науковоїтатворчоїроботивпозаурочнийчас),займатисяпідприємницькоюдіяльністю,одержувативідцьогоприбуток,якщоіншенепередбаченозаконом»замінитисловами»,займатисяіншоюоплачуваною (крімвикладацької,науковоїітворчоїдіяльності,медичноїпрактики,інструкторськоїтасуддівськоїпрактикиізспорту)абопідприємницькоюдіяльністю»;
 
286. 3)частинуп’ятустатті55ічастинучетвертустатті56доповнитипунктом3такогозмісту:
 
287. „3)набраннязаконноїсилирішеннямсудупропритягненняйогодокримінальноїабоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
288. 4)упункті3частинипершоїстатті79слова„обвинувальнимвирокомщодонього»замінитисловами„рішеннямсудупропритягненняйогодокримінальноїабоадміністративноївідповідальностізакорупційнеправопорушення».
 
289. 19.УЗаконіУкраїни„ПроУповноваженогоВерховноїРадиУкраїнизправлюдини» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№20,ст.99):
 
290. 1)статтю5викластивтакійредакції:
 
291. „Стаття5.ВимогидокандидатанапосадуУповноваженоготапризначеннянапосадуУповноваженого
 
292. УповноваженийпризначаєтьсянапосадуізвільняєтьсязпосадиВерховноюРадоюУкраїнитаємнимголосуваннямшляхомподаннябюлетенів.
 
293. УповноваженимможебутипризначеногромадянинаУкраїни,якийнаденьобраннядосяг40років,володієдержавноюмовою,маєвисокіморальніякості,досвідправозахисноїдіяльностітапротягомостанніхп’ятироківпроживаєвУкраїні.
 
294. Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
295. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадиУповноваженого,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗаконом.
 
296. ОрганізаціяпроведенняспеціальноїперевіркипокладаєтьсянавідповіднийкомітетВерховноїРадиУкраїни.
 
297. НеможебутипризначеноУповноваженимособу,яказасуджуваласязавчиненнязлочину,крімреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
298. Уповноваженийпризначаєтьсястрокомнап’ятьроків,якийпочинаєтьсяздняскладеннянимприсягинасесіїВерховноїРадиУкраїни.
 
299. НаУповноваженогопоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
300. 2)другереченнячастинипершоїстатті6післяслів„комітетВерховноїРадиУкраїни»доповнитисловами»зарезультатамиспеціальноїперевірки,передбаченоїстаттею5цьогоЗакону».
 
301. 20.УЗаконіУкраїни„ПроВищурадуюстиції» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№25,ст.146;2010р.,№26,ст.272,№41–45,ст.529;2011р.,№23,ст.160):
 
302. 1)статтю19доповнитичастиноютакогозмісту:
 
303. „НачленівВищоїрадиюстиціїпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
304. 2)пункт6частинидругоїстатті29викластивтакійредакції:
 
305. „6)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
306. 3)абзацтретійчастинидругоїстатті32викластивтакійредакції:
 
307. „недотриманнясуддеювимогтаобмежень,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
308. 21.УЗаконіУкраїни„ПродержавнуохоронуорганівдержавноївладиУкраїнитапосадовихосіб» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1998р.,№35,ст.236):
 
309. 1)устатті16:
 
310. частинутретювикластивтакійредакції:
 
311. „НеможебутиприйнятийнаслужбувУправліннядержавноїохорониУкраїнигромадянин,якийранішезасуджувавсязавчиненняумисногозлочину,завиняткомреабілітованого,абонаякогопротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення,іякомувідповіднодовимогзаконодавстванеможебутинаданодопускдодержавноїтаємниці»;
 
312. доповнитистаттюпіслячастинитретьоїновимичастинамитакогозмісту:
 
313. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
314. Особи,якіпретендуютьнаслужбувУправліннідержавноїохорониУкраїни,подаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
315. ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
316. НавійськовослужбовцівУправліннядержавноїохорониУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
317. ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинузпризначеннямпокаранняувидіпозбавленняволі,обмеженняволі,позбавленнявійськовогозваннячипозбавленняправазайматипевніпосади,абозавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушенняпідлягаютьзвільненнюізслужби».
 
318. Узв’язкузцимчастиничетверту-дев’ятувважативідповідночастинамидев’ятою-чотирнадцятою;
 
319. 2)доповнитиЗаконстаттями16-1і16-2такогозмісту:
 
320. „Стаття16-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
321. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовослужбовецьУправліннядержавноїохорониУкраїнизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
322. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
323. Стаття16-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
324. ВійськовослужбовціУправліннядержавноїохорониУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
325. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюіззайманоїпосадиабоізслужби.
 
326. ВійськовослужбовцямУправліннядержавноїохорониУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
327. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
328. 22.УСтатутівнутрішньоїслужбиЗбройнихСилУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроСтатутвнутрішньоїслужбиЗбройнихСилУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№22–23,ст.194;2005р.,№3,ст.76):
 
329. 1)статтю59післяабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
330. „негайнодоповідатистаршомукомандиру (начальнику)прозлочин,корупційнеправопорушення,вчиненепідлеглимвійськовослужбовцем,акомандир (начальник)військовоїчастини (установи)–негайноповідомлятипроцевійськовомупрокурору,авразівчиненнязлочинучикорупційногоправопорушеннявійськовослужбовцемЗбройнихСилУкраїни–начальникувідповідногоорганууправлінняВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїнизодночаснимнадсиланнямйомувідповіднихматеріалівдлявивченнятаприйняттярішеннявпорядку,визначеномузаконом».
 
331. Узв’язкузцимабзацитретій–двадцятьдругийвважативідповідноабзацамичетвертим–двадцятьтретім;
 
332. 2)вабзацівісімнадцятомустатті67слово„діяння»замінитисловом„правопорушення».
 
333. 23.УДисциплінарномустатутіЗбройнихСилУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутЗбройнихСилУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№22–23,ст.197;2005р.,№3,ст.76):
 
334. 1)частинудругустатті45викластивтакійредакції:
 
335. „ЗавчиненняадміністративнихправопорушеньвійськовослужбовцінесутьдисциплінарнувідповідальністьзацимСтатутом,аувипадках,передбаченихКодексомУкраїнипроадміністративніправопорушення-такожадміністративнувідповідальність»;
 
336. 2)статтю84доповнитичастиноютакогозмісту:
 
337. „УкожномувипадкувчиненнякорупційногоправопорушенняабоневиконаннявійськовимипосадовимиособамивимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»зметоювиявленняпричинтаумов,щосприялийоговчиненню,службоверозслідуванняпризначаєтьсякомандиромсамостійноабопроводитьсязайогорішеннямзаподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції»;
 
338. 3)статтю85доповнитичастинамитакогозмісту:
 
339. „Якщопідчасслужбовогорозслідуваннябудез’ясовано,щоправопорушеннявійськовослужбовцяміститьознакиадміністративногокорупційногоправопорушення,чиодержаноінформаціюпровчиненнятакогоправопорушеннявійськовослужбовцем,командирвійськовоїчастинизобов’язанийумежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайнописьмовоповідомитипройоговчиненнявійськовомупрокуроровітаспеціальноуповноваженомусуб’єктовіусферіпротидіїкорупції.
 
340. УразіколиознакиадміністративногокорупційногоправопорушеннявстановленопідчаспроведенняслужбовогорозслідуваннящодовійськовослужбовцяЗбройнихСилУкраїничиодержаноінформаціюпровчиненнянимтакогоправопорушення,командирвійськовоїчастинизобов’язанийумежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайнописьмовоповідомитипройоговчиненнявійськовомупрокуроровітаначальниковівідповідногоорганууправлінняВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»;
 
341. 4)доповнитиЗаконстаттями87-1та91-1такогозмісту:
 
342. „87-1.Військовослужбовець,якийповідомивпропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимвійськовослужбовцем,неможебутизвільненийзпосадиабоізслужбичизмушенийдозвільненняабопритягнутийдодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
343. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностівійськовослужбовцяіззазначенихмотивівможебутиоскарженовустановленомузакономпорядку»;
 
344. „91-1.Військовослужбовець,щодоякоговинесенопостановупропритягненняякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьвпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.Військовослужбовець,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийвідвиконанняслужбовихповноваженьзарішеннямкомандирадозакінченнярозглядусправисудом».
 
345. 24.УЗаконіУкраїни„Провідновленняплатоспроможностіборжникаабовизнанняйогобанкрутом» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,1999р.,№42–43,ст.378;2002р.,№33,ст.235;2003р.,№28,ст.210;2004р.,№6,ст.38;2006р.,№1,ст.18,№8,ст.88):
 
346. 1)устатті1:
 
347. вабзацідвадцятьтретьомуслова„ДляцілейцьогоЗаконузаінтересованимиособамистосовнокеруючогосанацієючикредиторіввизначаютьсяособивтакомужпереліку,якізаінтересованіособистосовноборжника»виключити;
 
348. доповнитистаттюновимабзацомтакогозмісту:
 
349. „заінтересованіособистосовноарбітражногокеруючого-юридичнаособа,утвореназаучастюарбітражногокеруючого,подружжя,діти,батьки,ріднібратиісестри,дід,баба,онуки,усиновлювачі,усиновлені,атакожіншіособи,якіспільнопроживають,пов’язаніспільнимпобутомімаютьвзаємніправатаобов’язкизарбітражнимкеруючим»;
 
350. 2)устатті3-1:
 
351. частинутретюпісляабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
352. „особи,якімаютьконфліктінтересів-особи,уякихвиникаєсуперечністьміжособистимиінтересамитаповноваженнямиарбітражногокеруючого,щоможутьвплинутинаоб’єктивністьабонеупередженістьприйняттярішень,атакожнавчиненнячиневчиненнядійпідчасвиконанняповноваженьарбітражногокеруючого».
 
353. Узв’язкузцимабзацичетвертий–шостийвважативідповідноабзацамип’ятим–сьомим;
 
354. частинуп’ятупісляабзацудругогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
355. „уживатизаходівдонедопущеннябудь-якоїможливостівиникненняконфліктуінтересівтаневідкладноповідомлятисудупронаявністьконфліктуінтересів».
 
356. Узв’язкузцимабзацитретій–п’ятийвважативідповідноабзацамичетвертим–шостим;
 
357. доповнитистаттюпіслячастинишостоїновимичастинамисьомоюівосьмоютакогозмісту:
 
358. „7.Підчасреалізаціїсвоїхправтаобов’язківарбітражнийкеруючийзобов’язанийдодержуватисявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»щодообмеженнявикористаннясвоїхповноваженьзметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб,одержаннядарунків (пожертв).
 
359. 8.НедотриманняарбітражнимкеруючимвимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»,атакожвиникненняконфліктуінтересівпідчасздійсненняйогоповноваженьєпідставоюдляусуненняйоговідвиконанняобов’язківарбітражногокеруючогопідчаспровадженняусправіпробанкрутство,прощогосподарськийсудвиноситьухвалу».
 
360. Узв’язкузцимчастинисьому–п’ятнадцятувважативідповідночастинамидев’ятою–сімнадцятою.
 
361. 25.УЗаконіУкраїни„Прослужбуворганахмісцевогосамоврядування» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№33,ст.175;2010р.,№4,ст.18;2011р.,№23,ст.160):
 
362. 1)статтю5доповнитичастинамитакогозмісту:
 
363. „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахмісцевогосамоврядування,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
364. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахмісцевогосамоврядування,подаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
365. 2)устатті12:
 
366. частинупершувикластивтакійредакції:
 
367. „Наслужбуворганимісцевогосамоврядуваннянеможутьбутиприйнятіособи:
 
368. 1)визнанісудомнедієздатними;
 
369. 2)якімаютьсудимістьзавчиненняумисногозлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку;
 
370. 3)якінапідставізаконупозбавленіправазайматипосадиворганахдержавноївладитаїхапаратіабоворганахмісцевогосамоврядуванняпротягомустановленогостроку;
 
371. 4)наякихпротягомтрьохостанніхроківнакладалисяадміністративністягненнязавчиненняадміністративнихкорупційнихправопорушень;
 
372. 5)якіуразіприйняттянаслужбуворганимісцевогосамоврядуваннябудутьбезпосередньопідпорядкованіабопідлегліблизькимособам»;
 
373. частинудругувикластивтакійредакції:
 
374. „Напосадовихосібмісцевогосамоврядуванняпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
375. 3)доповнитиЗаконстаттею12-1такогозмісту:
 
376. „Стаття12-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
377. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпосадоваособамісцевогосамоврядуваннязобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникпосадовоїособимісцевогосамоврядуваннязобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
378. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».»;
 
379. 4)статтю13викластивтакійредакції:
 
380. „Стаття13.Фінансовийконтрользадоходамитавитратамипосадовихосібмісцевогосамоврядування
 
381. Посадовіособимісцевогосамоврядуваннящорокудо1квітнязамісцемроботи (служби)подаютьдеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
382. 5)статтю20післячастинипершоїдоповнитиновоючастиноютакогозмісту:
„Посадовіособимісцевогосамоврядування,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганоммісцевогосамоврядуваннякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
Узв’язкузцимчастинидругуітретювважативідповідночастинамитретьоюічетвертою.
 
383. 26.Статтю25ЗаконуУкраїни„ПростатуснародногодепутатаУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№42,ст.212;2011р.,№23,ст.160)викластивтакійредакції:
 
384. „Стаття25.Декларуваннямайновогостану,доходів,витратізобов’язаньфінансовогохарактерународногодепутатаУкраїни
 
385. НароднийдепутатУкраїнизобов’язанийпідчасоформленнянароботууВерховнуРадуУкраїни,апотімщорокупротягомздійсненнясвоїхповноважень,аленепізніше1квітняподаватизамісцемроботидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформоютаупорядку,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
386. 27.Устатті6ЗаконуУкраїни„Прооцінкумайна,майновихправтапрофесійнуоціночнудіяльністьвУкраїні» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2001р.,№47,ст.251):
 
387. 1)частинудругувикластивтакійредакції:
 
388. „Оцінювачемнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзавчиненнякорисливогозлочинуабонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
389. 2)доповнитистаттючастиноютакогозмісту:
 
390. „Оцінювачузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб».
 
391. 28.УЗаконіУкраїни„Продипломатичнуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№5,ст.29;2011р.,№31,ст.296):
 
392. 1)статтю9післячастинидругоїдоповнитиновимичастинамитакогозмісту:
 
393. „Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадвсистеміорганівдипломатичноїслужби,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
394. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадвсистеміорганівдипломатичноїслужби,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб».
 
395. Узв’язкузцимчастинитретю–шостувважативідповідночастинамип’ятою–восьмою;
 
396. 2)устатті28:
 
397. першереченнячастинидругоїпісляслів„тривалостіслужбовогорозслідування»доповнитисловами„крімвипадків,визначенихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті»;
 
398. частинутретюпісляслів„виконанняповноваженьзапосадою»доповнитисловами„крімвипадків,передбаченихчастинамичетвертоюіп’ятоюцієїстатті»;
 
399. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
400. „Працівникдипломатичноїслужби,щодоякоговинесенопостановупропритягненняякобвинуваченогоувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняслужбовихповноваженьзапосадоювпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
401. Працівникдипломатичноїслужби,щодоякогоскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненийвідвиконанняслужбовихповноваженькерівникомвідповідногоорганудипломатичноїслужбидозакінченнярозглядусправисудом»;
 
402. 3)статтю31викластивтакійредакції:
 
403. „Стаття31.Обмеження,пов’язанізперебуваннямнадипломатичнійслужбі
 
404. Напрацівниківдипломатичноїслужбипоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».Працівникидипломатичноїслужбинеможутьбратиучастіустрайкахтавчинятиіншідії,щоперешкоджаютьнормальнійдіяльностіорганівдержавноївладиабопорушуютьправилабезпекипідчасперебуванняудовготерміновомувідрядженні»;
 
405. 4)доповнитистаттею31-1такогозмісту:
 
406. „Стаття31-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
407. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьпрацівникдипломатичноїслужбизобов’язанийнегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
408. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномууЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
409. 5)статтю32викластивтакійредакції:
 
410. „Стаття32.Декларуваннядоходівпрацівниківдипломатичноїслужби
 
411. Декларуваннядоходівтавитратпрацівниківдипломатичноїслужбитаосіб,щопретендуютьназайняттяпосадидипломатичногопрацівникаабоадміністративно-технічногопрацівника,здійснюєтьсявідповіднодоЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
412. 29.УЗаконіУкраїни„ПроВійськовуслужбуправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№32,ст.225;2005р.,№3,ст.76;2010р.,№19,ст.151):
 
413. 1)статтю1післяслів„працівниківЗбройнихСилУкраїни»доповнитисловами„длявиявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушень,вчиненихвійськовимипосадовимиособамиЗбройнихСилУкраїни»;
 
414. 2)частинупершустатті3післяабзацуп’ятогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
415. „здійсненнявмежахсвоєїкомпетенціїзаходівщодовиявлення,припиненнятарозслідуваннякорупційнихправопорушень».
 
416. Узв’язкузцимабзацишостий-дванадцятийвважативідповідноабзацамисьомим-тринадцятим;
 
417. 3)пункт2частинип’ятоїстатті5доповнитиабзацомтакогозмісту:
 
418. „спеціальнихпідрозділівпоборотьбізкорупцією;
 
419. 4)статтю7доповнитипунктом17-1такогозмісту:
 
420. „17-1)проводитивмежахкомпетенціїспеціальнуперевіркустосовноосіб,якіпретендуютьназайняттявійськовихпосадуЗбройнихСилахУкраїни,пов’язанихзвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністративно-господарськихобов’язків»;
 
421. 5)статтю8доповнитипунктом5-1такогозмісту:
 
422. „5-1)інформуватигромадськістьпровжитізаходидозапобіганнятапротидіїкорупціїтапроосіб,притягнутихдовідповідальностізавчиненнякорупційнихправопорушень».
 
423. 30.УЗаконіУкраїни„Простатусдепутатівмісцевихрад» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2002р.,№40,ст.290;2004р.,№22,ст.316;2007р.,№13,ст.134):
 
424. 1)пункт7частинипершоїстатті5післяслів„допозбавленняволі»доповнитисловами„абонабраннязаконноїсилирішеннямсудущодопритягненняйогодовідповідальностізакорупційнеправопорушення»;
 
425. 2)статтю8доповнитичастиноютретьоютакогозмісту:
 
426. „3.Надепутатівмісцевихрадпоширюютьсяобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
427. 31.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуприкордоннуслужбуУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№27,ст.208;2007р.,№33,ст.442):
 
428. 1)статтю14викластивтакійредакції:
 
429. „Стаття14.ОсобовийскладДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни
 
430. ДоособовогоскладуДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнивходятьвійськовослужбовцітапрацівникиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни.
 
431. Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
432. Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
433. НаслужбувДержавнійприкордоннійслужбіУкраїнинеможебутиприйнятаособа,яказасуджуваласязавчиненняумисногозлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення.
 
434. КомплектуванняДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнивійськовослужбовцямиіпроходженнянимивійськовоїслужбиздійснюютьсянапідставіЗаконуУкраїни„Провійськовийобов’язоківійськовуслужбу».УповноваженіпосадовіособиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнипопередньовивчаютьскладпризовниківтаздійснюютьїхдобірувійськовихкомісаріатах.
 
435. ТрудовівідносинипрацівниківДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнирегулюютьсязаконодавствомпропрацю,державнуслужбутаукладенимитрудовимидоговорами (контрактами).ПерелікпосадпрацівниківДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,яківідповіднодоїхслужбовихповноваженьможутьзалучатисядооперативно-службовоїдіяльності,визначаєтьсяГоловоюДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни.
 
436. Навійськовослужбовців,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,ДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнипоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
437. Військовослужбовці,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,ДержавноїприкордонноїслужбиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
438. ПосадовіособиДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни (крімвійськововслужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботиутриденнийстрокздняодержанняорганомДержавноїприкордонноїслужбиУкраїникопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби»;
 
439. 2)доповнитиЗаконстаттею14-1такогозмісту:
 
440. „Стаття14-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
441. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовослужбовціДержавноїприкордонноїслужбиУкраїнизобов’язанінегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
442. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
443. 32.Вабзацішістдесятсьомомучастинидругоїстатті8ЗаконуУкраїни„ПроосновинаціональноїбезпекиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2003р.,№39,ст.351)слова„боротьбизкорупцією»замінитисловами»запобіганняіпротидіїкорупції».
 
444. 33.Статтю5ЗаконуУкраїни„ПроДержавнуспеціальнуслужбутранспорту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№19,ст.269;2006р.,№26,ст.215)викластивтакійредакції:
 
445. „Стаття5.КомплектуванняособовогоскладуДержавноїспеціальноїслужбитранспорту
 
446. ДоособовогоскладуДержавноїспеціальноїслужбитранспортувходятьпрацівникиівійськовослужбовці.
 
447. Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадуДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
448. Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадвДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб.
 
449. ВійськовослужбовціДержавноїспеціальноїслужбитранспортукомплектуютьсянадобровільнійосновізаконтрактомтакадровимскладом,атакожзапризовом.
 
450. Перелікпосад,якіпідлягаютьзаміщеннюпрацівникамиівійськовослужбовцями,затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїнизаподаннямкерівникацентральногоорганувиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктури,погодженимзГенеральнимштабомЗбройнихСилУкраїни.
 
451. Відносини,пов’язанізприйняттямгромадяннароботу,виконаннямнимислужбовихобов’язків,звільненнямзроботиуДержавнійспеціальнійслужбітранспорту,регулюютьсязаконодавствомУкраїни.
 
452. ПорядокпроходженняслужбивійськовослужбовцямиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,присвоєнняіпозбавленнявійськовихзваньвизначаютьсяПоложенням,якеподаєтьсяцентральниморганомвиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктуриізатверджуєтьсяУказомПрезидентаУкраїни.ВстановленняформиодягуізнаківрозрізненнявизначаєтьсяПоложенням,розробленимцентральниморганомвиконавчоївладиусферітранспорту,дорожньогогосподарства,туризмутаінфраструктуриізатвердженимКабінетомМіністрівУкраїни.
 
453. НавійськовослужбовцівДержавноїспеціальноїслужбитранспортупоширюєтьсядіявійськовихстатутівЗбройнихСилУкраїни.
 
454. УмирнийчасособовийскладДержавноїспеціальноїслужбитранспорту (крімпідрозділівохорони)немаєправаноситизброю.
 
455. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспортунеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
456. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинидесятоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
457. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
458. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспортуподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
459. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту (крімвійськовослужбовців),якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,звільняютьсязроботиутриденнийстрокздняодержанняорганомДержавноїспеціальноїслужбитранспортукопіївідповідногосудовогорішення.ВійськовослужбовціДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,якихпритягнутодовідповідальностізавчиненнязлочинуабоадміністративногокорупційногоправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужби.
 
460. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,щодоякихвинесенопостановупропритягненняякобвинуваченихувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаютьвідстороненнювідвиконанняповноваженьвпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
461. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,щодоякихскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можутьбутивідстороненікерівникомвідповідногооргану,загону,підрозділу,підприємствачиустановиДержавноїспеціальноїслужбитранспортувідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
462. ПосадовіособиДержавноїспеціальноїслужбитранспорту,якіповідомилипропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимипосадовимиособами,неможутьбутизвільненіізслужбичизмушенідозвільненняабопритягнутідодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
463. РішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпосадовихосібДержавноїспеціальноїслужбитранспортуіззазначенихмотивівможебутиоскарженевустановленомузакономпорядку.
 
464. НавійськовослужбовцівтаіншихпосадовихосібДержавноїспеціальноїслужбитранспортупоширюютьсяіншівимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
465. Примітка.Термін„безпосереднєпідпорядкування»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
466. 34.УЗаконіУкраїни„ПроЦентральнувиборчукомісію» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№36,ст.448):
 
467. 1)устатті7:
 
468. частинудругувикластивтакійредакції:
 
469. „2.НеможебутипризначенийдоскладуКомісіїгромадянинУкраїни,якиймаєсудимістьзавчиненнязлочину,якщоцясудимістьнепогашенаінезнятавустановленомузакономпорядку,чинаякогопротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненнякорупційнихправопорушень,абоякийвизнанийувстановленомупорядкунедієздатнимчиобмеженодієздатним»;
 
470. доповнитистаттючастинамишостоюісьомоютакогозмісту:
 
471. „6.Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
472. 7.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадичленаКомісії,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб»;
 
473. 2)устатті30:
 
474. частинучетвертудоповнитипунктом10такогозмісту:
 
475. „10)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогочленаКомісіїпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
476. участинішостійцифри„2,3,4,5,6,7,8,9»замінитицифрами„2–10»;
 
477. доповнитистаттюпіслячастинисьомоїновоючастиноювосьмоютакогозмісту:
 
478. „8.Поданняпродостроковеприпиненняповноваженьзпідстав,передбаченихпунктами6і10частиничетвертоїцієїстатті,вноситьсяГоловоюКомісіїабозаступникомГоловиКомісіїПрезидентовіУкраїниутриденнийстрокздняотриманнякопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
479. Узв’язкузцимчастинивосьму-одинадцятувважативідповідночастинамидев’ятою-дванадцятою.
 
480. 35.УЗаконіУкраїни„Проправовізасадицивільногозахисту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2004р.,№39,ст.488):
 
481. 1)статтю42доповнитичастинамишостою–восьмоютакогозмісту:
 
482. „6.Особирядовогоіначальницькогоскладуцивільногозахистунеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
483. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинип’ятоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
484. Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
485. 7.Особирядовогоіначальницькогоскладуцивільногозахиступодаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
486. 8.Наосібрядовогоіначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахиступоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
487. Примітка.Термін„безпосереднєпідпорядкування»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
488. 2)устатті46:
 
489. частинутретювикластивтакійредакції:
 
490. „3.Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якапідлягаєпризовунастроковувійськовуслужбудоЗбройнихСилУкраїнитаіншихутворенихвідповіднодозаконівУкраїнивійськовихформувань,атакожособа,якаранішезасуджуваласязавчиненняумисногозлочину,якщоцясудимістьнепогашенаабонезнятавустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
491. доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
492. „4.Стосовноосіб,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
493. 5.Особи,якіпретендуютьназайняттяпосадворганахіпідрозділахцивільногозахисту,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
494. 3)доповнитиЗаконстаттею46-1такогозмісту:
 
495. „Стаття46-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
496. Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоіначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахистузобов’язанінегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
497. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
498. 4)устатті51:
 
499. участинідругій:
 
500. пункт8викластивтакійредакції:
 
501. „8)узв’язкузнабраннямзаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовимрішенням,відповіднодоякогоособурядовогоіначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
502. доповнитичастинупунктом9такогозмісту:
 
503. „9)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
504. участинітретій:
 
505. пункт6викластивтакійредакції:
 
506. „6)узв’язкуізнабраннямзаконноїсилиобвинувальнимвирокомсудуабосудовимрішенням,відповіднодоякогоособуначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення»;
 
507. доповнитичастинупунктом7такогозмісту:
 
508. „7)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
509. доповнитистаттючастиноючетвертоютакогозмісту:
 
510. „4.Увипадку,передбаченомупунктом8частинидругоїтапунктом7частинитретьоїцієїстатті,особирядовогоіначальницькогоскладупідлягаютьзвільненнюзпосадутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабопідрозділомцивільногозахистукопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
511. 36.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнукримінально-виконавчуслужбуУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2005р.,№30,ст.409):
 
512. 1)устатті14:
 
513. частинудругудоповнитиабзацамитакогозмісту:
 
514. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
515. Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійкримінально-виконавчійслужбіУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуорганучипідрозділу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганічипідрозділіблизькихїмосіб»;
 
516. останнєреченнячастинитретьоївикластивтакійредакції:»Неможебутиприйнятанаслужбуособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
517. частинувосьмудоповнитиабзацамитакогозмісту:
 
518. „НаосібрядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїнипоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
519. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
520. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,якихпритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення,підлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабоустановоювиконанняпокаранькопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
521. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,щодоякихвинесенопостановупропритягненняякобвинуваченихувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаютьвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
522. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,щодоякихскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можутьбутивідстороненікерівникомвідповідногооргануабоустановивиконанняпокараньвідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
523. ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни,якіповідомилипропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимиособамирядовогоіначальницькогоскладу,неможутьбутизвільненіізслужбичизмушенідозвільненняабопритягнутідодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
524. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
525. 2)доповнитиЗаконстаттею14-1такогозмісту:
 
526. „Стаття14-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
527. УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїнизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомукерівникові.Безпосереднійкерівникзобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
528. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномууЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
529. 3)статтю15післячастинидругоїдоповнитиновоючастиноютретьоютакогозмісту:
 
530. „3.ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїкримінально-виконавчоїслужбинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
531. Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.Уразінеможливостітакогопереведенняабовідсутностізгодинаньогоособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
532. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
533. Узв’язкузцимчастинутретювважатичастиноючетвертою.
 
534. 37.УДисциплінарномустатутімитноїслужбиУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутмитноїслужбиУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2005р.,№42,ст.467):
 
535. 1)статтю4післяабзацутретьогодоповнитиновимабзацомтакогозмісту:
 
536. „додержуватисявимогтаобмежень,встановленихЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
537. Узв’язкузцимабзацичетвертий-одинадцятийвважативідповідноабзацамип’ятим-дванадцятим;
 
538. 2)устатті28:
 
539. вабзацідругомупункту3слова»відповіднодоположеннястатті7ЗаконуУкраїни„Проборотьбузкорупцією»виключити;
 
540. доповнитистаттюпунктами8і9такогозмісту:
 
541. „8)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогопосадовуособумитноїслужбипритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
542. 9)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
543. доповнитистаттючастинамитакогозмісту:
 
544. „Увипадку,передбаченомупунктом8цієїстатті,посадовіособимитноїслужбипідлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнямитниморганом,спеціалізованоюмитноюустановою,організацієюкопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили.
 
545. Посадоваособамитноїслужби,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюпосадовоюособою,неможебутизвільненазроботичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
546. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіпосадовоїособимитноїслужбиіззазначенихмотивівможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
547. 3)статтю33доповнитичастинамитакогозмісту:
 
548. „Посадоваособамитноїслужби,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняслужбовихповноваженьзапосадоювпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
549. Посадоваособамитноїслужби,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногомитногооргану,спеціалізованоїмитноїустановитаорганізаціївідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
550. 38.УДисциплінарномустатутіорганіввнутрішніхсправУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатуторганіввнутрішніхсправУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№29,ст.245):
 
551. 1)статтю14доповнитичастинамитакогозмісту:
 
552. „Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганувнутрішніхсправ,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншимпрацівникомміліції,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадотакогозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.
 
553. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакихосібіззазначенихмотивівможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку.
 
554. Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,зарішеннямначальникаоргану,якиймаєправоприйматиабозвільнятиізслужбиособу,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування»;
 
555. 2)статтю17доповнитичастинамитакогозмісту:
 
556. „Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
557. Особарядовогоабоначальницькогоскладу,щодоякоїскладенопротоколпрокорупційнеадміністративнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногоорганувнутрішніхсправвідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
558. 39.УЗаконіУкраїни„ПроДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№30,ст.258;2009р.,№24,ст.296,№32-33,ст.485,№41,ст.601):
 
559. 1)устатті10:
 
560. частинучетвертудоповнитиабзацамитакогозмісту:
 
561. „Стосовноосіб,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
562. Особи,якіпретендуютьнаслужбувДержавнійслужбіспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,допризначеннянавідповіднупосадуподаютьзамісцеммайбутньоїслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомузаконом,тазобов’язаніповідомитикерівництвуоргану,назайняттяпосадивякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизькихїмосіб.
 
563. НаслужбувДержавнуслужбуспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможебутиприйнятаособа,якаранішезасуджуваласязавчиненнязлочину,завиняткомреабілітованої,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
564. частинушостудоповнитиабзацомтакогозмісту:
 
565. „ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїниподаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
566. 2)доповнитиЗаконстаттями10-1і10-2такогозмісту:
 
567. „Стаття10-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
568. 1.УразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьособарядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.
 
569. БезпосереднійначальникособирядовогоабоначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
570. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
571. Стаття10-2.Обмеженнящодороботиблизькихосіб
 
572. 1.ОсобирядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнинеможутьмативбезпосередньомупідпорядкуванніабобутибезпосередньопідпорядкованимиузв’язкузвиконаннямповноваженьблизькимїмособам.
 
573. 2.Уразівиникненняобставин,щопорушуютьвимогичастинипершоїцієїстатті,відповідніособи,близькіїмособивживаютьзаходівдоусуненнятакихобставинуп’ятнадцятиденнийстрок.Якщоузазначенийстрокціобставинидобровільнониминеусунуто,відповідніособиабоблизькіїмособивмісячнийстрокзмоментувиникненняобставинпідлягаютьпереведеннювустановленомупорядкунаіншупосаду,щовиключаєбезпосереднєпідпорядкування.
 
574. 3.Уразінеможливостітакогопереведенняособа,якаперебуваєвпідпорядкуванні,підлягаєзвільненнюізслужби.
 
575. 4.ОсобамрядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнизабороняєтьсябратиучастьуроботіколегіальнихорганівпідчасрозглядупитаньщодопризначеннянапосадублизькихїмосібтавбудь-якийіншийспосібвпливатинаприйняттятакогорішення.
 
576. Примітка.Терміни„безпосереднєпідпорядкування»і„близькаособа»вживаютьсяузначеннях,наведенихуЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
577. 3)участинідругійстатті12:
 
578. доповнитичастинупунктами10і11такогозмісту:
 
579. „10)набраннязаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякогоособурядовогоіначальницькогоскладупритягнутодовідповідальностізакорупційніправопорушення;
 
580. 11)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
581. доповнитичастинуабзацомтакогозмісту:
 
582. „Увипадку,передбаченомупунктом10цієїчастини,особирядовогоіначальницькогоскладупідлягаютьзвільненнюізслужбиутриденнийстрокздняотриманнявідповідниморганомабопідрозділомДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїникопіївідповідногосудовогорішення,якенабралозаконноїсили».
 
583. 40.УЗаконіУкраїни„Провійськовийобов’язоківійськовуслужбу» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№38,ст.324;2009р.,№30,ст.418,№36–37,ст.512;2010р.,№12,ст.117;іззмінами,внесенимизаконамиУкраїнивід12травня2011року№3353-VІівід19травня2011року№3409-VІ):
 
584. 1)участинітретійстатті5слова„військовихсудівіпрокуратур»замінитисловами„військовихпрокуратур,підрозділівдізнання,атакожспеціальнихпідрозділівпоборотьбізкорупцієюВійськовоїслужбиправопорядкууЗбройнихСилахУкраїни»;
 
585. 2)статтю6післячастинидесятоїдоповнитиновоючастиноюодинадцятоютакогозмісту:
 
586. „11.Військовіпосадовіособи–військовослужбовці,якіобіймаютьштатніпосади,пов’язанізвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністра-тивно-господарськихобов’язків,абоякіспеціальноуповноваженінавиконаннятакихобов’язківзгідноіззаконодав-ством».
 
587. Узв’язкузцимчастинуодинадцятувважатичастиноюдванадцятою;
 
588. 3)статтю20доповнитичастинамитретьою-п’ятоютаприміткоютакогозмісту:
 
589. „3.Військовіпосадовіособинеможутьперебуватизблизькимиособамиувідносинахпрямоїорганізаційноїтаправовоїзалежностіпідлеглоїособивідїїначальника,втомучислічерезвирішення (участьувирішенні)питаньприйняттянаслужбу,звільненняізслужби,застосуваннязаохочень,дисциплінарнихстягнень,наданнявказівок,доручень,контролюзаїхвиконанням,зблизькимиїмособами.
 
590. 4.Стосовнокандидатівназайняттявійськовихпосад,пов’язанихзвиконанняморганізаційно-розпорядчихчиадміністративно-господарськихобов’язків,заїхписьмовоюзгодоюпроводитьсяспеціальнаперевіркавпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
591. 5.Військовіпосадовіособи,крімвійськовослужбовцівстроковоїслужби,подаютьщорокудо1квітнязамісцемслужбидеклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерувпорядку,встановленомуЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
592. Навійськовихпосадовихосібпоширюютьсяіншіобмеженнятавимоги,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
593. Примітка.Термін„близькіособи»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
594. 4)доповнитиЗаконстаттею20-1такогозмісту:
 
595. „Стаття20-1.Врегулюванняконфліктуінтересів
 
596. 1.Уразівиникненняконфліктуінтересівпідчасвиконанняслужбовихповноваженьвійськовапосадоваособазобов’язананегайнодоповістипроцесвоємубезпосередньомуначальникові.Безпосереднійначальниквійськовоїпосадовоїособизобов’язанийвжитивсіхнеобхіднихзаходів,спрямованихназапобіганняконфліктуінтересів,шляхомдорученнявиконаннявідповідногослужбовогозавданняіншійпосадовійособі,особистоговиконанняслужбовогозавданнячивіншийспосіб,передбаченийзаконодавством.
 
597. Примітка.Термін„конфліктінтересів»вживаєтьсяузначенні,наведеномувЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
598. 5)устатті26:
 
599. частинушостудоповнитипунктами„і»та„ї»такогозмісту:
 
600. „і)узв’язкузнабраннямзаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякоговійськовослужбовцяпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
601. ї)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі»;
 
602. частинусьомудоповнитипунктами„з»та„и»такогозмісту:
 
603. „з)узв’язкузнабраннямзаконноїсилисудовимрішенням,відповіднодоякоговійськовослужбовцяпритягнутодовідповідальностізаадміністративнекорупційнеправопорушення;
 
604. и)уразінеможливостіпереведеннянаіншупосадуузв’язкузбезпосереднімпідпорядкуваннямблизькійособі».
 
605. 41.УЗаконіУкраїни„Проаудиторськудіяльність» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2006р.,№44,ст.432):
 
606. 1)устатті4:
 
607. частинуп’ятувикластивтакійредакції:
 
608. „Аудиторомнеможебутиособа,якамаєнепогашенуабонезнятусудимістьзакорисливийзлочинабонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
609. доповнитистаттючастиноютакогозмісту:
 
610. „Аудиторузабороняєтьсявикористовуватисвоїповноваженнязметоюодержаннянеправомірноївигодиабоприйняттяобіцянки/пропозиціїтакоївигодидлясебечиіншихосіб»;
 
611. 2)пункт1статті19післяслів„цьогоЗакону»доповнитисловами„ЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
612. 3)статтю20доповнитиприміткоютакогозмісту:
 
613. „Примітка.Прямимиродиннимистосункамиєродинністосункизблизькимиособами,зазначенимивЗаконіУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
614. 42.УДисциплінарномустатутіДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,затвердженомуЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2009р.,№9,ст.114):
 
615. 1)частинудругустатті8післяслів„виявленняпорушеньзаконодавства»доповнитисловами„корупційногоправопорушеннячиодержанняінформаціїпровчиненнятакогоправопорушення»;
 
616. 2)статтю9доповнитичастиноюп’ятоютакогозмісту:
 
617. „5.ГоловаДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,начальникирегіональнихорганів,територіальнихпідрозділів,закладівтаустановДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїниуразівиявленнякорупційногоправопорушення,вчиненогоособоюрядовогочиначальницькогоскладу,зобов’язанівмежахсвоїхповноваженьвжитизаходівдоприпиненнятакогоправопорушеннятанегайноповідомитипройоговчиненняспеціальноуповноваженомусуб’єктуусферіпротидіїкорупції»;
 
618. 3)статтю15доповнитичастинамисімнадцятоюівісімнадцятоютакогозмісту:
 
619. „17.Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,зарішеннямначальникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування.
 
620. 18.ОсобарядовогоіначальницькогоскладуДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїни,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюособоюрядовогоіначальницькогоскладу,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням.Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностіможебутиоскарженоувстановленомузакономпорядку»;
 
621. 4)статтю18доповнитичастинамичетвертоюіп’ятоютакогозмісту:
 
622. „4.Особарядовогоіначальницькогоскладу,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
623. 5.Особарядовогоіначальницькогоскладу,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногооргану,підрозділу,закладучиустановиДержавноїслужбиспеціальногозв’язкутазахистуінформаціїУкраїнивідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом».
 
624. 43.Дисциплінарнийстатутслужбицивільногозахисту,затвердженийЗакономУкраїни„ПроДисциплінарнийстатутслужбицивільногозахисту» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2009р.,№29,ст.398),доповнитистаттею85-1такогозмісту:
 
625. „85-1.Зметоювиявленняпричинтаумов,щосприяливчиненнюкорупційногоправопорушення,абоневиконаннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»заподаннямспеціальноуповноваженогосуб’єктаусферіпротидіїкорупції,зарішеннямначальникаособи,якавчинилатакеправопорушення,проводитьсяслужбоверозслідування.
 
626. Особа,щодоякоївинесенопостановупропритягненняякобвинуваченоїувчиненнізлочинуусферіслужбовоїдіяльностітапрофесійноїдіяльності,пов’язаноїзнаданнямпублічнихпослуг,та/абопов’язаногоіззловживаннямсвоїмслужбовимстановищем,підлягаєвідстороненнювідвиконанняповноваженьнапосадівпорядку,визначеномузаконом,дорозглядусправисудом.
 
627. Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахисту,щодоякоїскладенопротоколпроадміністративнекорупційнеправопорушення,можебутивідстороненакерівникомвідповідногооргануцивільногозахистувідвиконанняслужбовихповноваженьдозакінченнярозглядусправисудом.
 
628. Особарядовогоабоначальницькогоскладуорганівіпідрозділівцивільногозахисту,якаповідомилапропорушеннявимогЗаконуУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»іншоюособоюрядовогоабоначальницькогоскладу,неможебутизвільненаізслужбичизмушенадотакогозвільненняабопритягнутадодисциплінарноївідповідальностіузв’язкузтакимповідомленням».
 
629. Рішенняпрозвільненняабопритягненнядодисциплінарноївідповідальностітакоїособиможебутиоскарженовустановленомузакономпорядку».
 
630. 44.УЗаконіУкраїни„Просудоустрійістатуссуддів» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2010р.,№41–45,ст.529;2011р.,№23,ст.160):
 
631. 1)устатті54:
 
632. участинічетвертій:
 
633. пункт6викластивтакійредакції:
 
634. „6)виконувативимогитадотримуватисяобмежень,щовстановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;»;
 
635. пункт7виключити;
 
636. частинуп’ятувиключити;
 
637. 2)частинупершустатті67доповнитипунктами8–10такогозмісту:
 
638. „8)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеру,втомучислізакордоном,заформою,передбаченоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
639. 9)копіювійськовогоквитка (длявійськовослужбовцівабовійськовозобов’язаних);
 
640. 10)довідкупродопускдодержавноїтаємниці (уразійогонаявності)»;
 
641. 3)пункт7частиничетвертоїстатті75викластивтакійредакції:
 
642. „7)деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеру,втомучислізакордоном,заформою,передбаченоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції».
 
643. 45.УЗаконіУкраїни„ПроКабінетМіністрівУкраїни» (ВідомостіВерховноїРадиУкраїни,2011р.,№9,ст.58,№23,ст.160,№38,ст.384):
 
644. 1)устатті7:
 
645. другереченнячастинипершоївикластивтакійредакції:„НеможебутипризначенанапосадучленаКабінетуМіністрівУкраїниособа,якамаєсудимість,непогашенуабонезнятувустановленомузакономпорядку,абонаякупротягомтрьохостанніхроківнакладалосяадміністративнестягненнязавчиненняадміністративногокорупційногоправопорушення»;
 
646. доповнитистаттючастиноючетвертоютакогозмісту:
 
647. „4.НачленівКабінетуМіністрівУкраїнипоширюютьсявимогитаобмеження,встановленіЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
648. 2)пункт4частинитретьоїстатті8викластивтакійредакції:
 
649. „4)декларацієюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
650. 3)пункт4частинип’ятоїстатті9викластивтакійредакції:
 
651. „4)декларацієюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактерузаминулийрікзаформою,встановленоюЗакономУкраїни„Прозасадизапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
652. 4)частинупершустатті19післяслів„свободлюдинитагромадянина»доповнитисловами„запобіганняі»;
 
653. 5)упункті3частинипершоїстатті20:
 
654. абзацчетвертийпісляслів„боротьбиіззлочинністю»доповнитисловами„запобіганняі»;
 
655. доповнитипунктабзацомтакогозмісту:
 
656. „забезпечуєкоординаціюіконтрользадіяльністюорганіввиконавчоївладищодозапобіганняіпротидіїкорупції»;
 
657. 6)участинічетвертійстатті45слова„діяньта»замінитисловами„правопорушеньабо»,аслово„сумлін-ної»–словом„етичної».
 
658. ІІ.ЦейЗаконнабираєчинностічерез30днівздняйогоопублікування.