Кількість абзаців - 198 Розмітка (ліва колонка)


Про громадські організації (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про громадські організації
 
3.

 
4.

 
5. Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права осіб на свободу об’єднання у громадські організації, гарантованого Конституцією та міжнародними договорами України.
 
6. Стаття 1. Засади утворення і діяльності громадських організацій
 
7. 1. Громадськими організаціями визнаються добровільні об’єднання осіб для спільного задоволення законних інтересів, здійснення та захисту прав і свобод.
 
8. 2. Громадські організації діють без мети одержання прибутку.
 
9. 3. Громадські організації можуть діяти як зі статусом юридичної особи, так без статусу юридичної особи.
 
10. Громадські організації набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації в порядку встановленому законом.
 
11. 4. Громадські організації мають право утворювати спілки та інші об’єднання, в тому числі міжнародні, добровільно приєднуватися до об’єднань або припиняти участь у таких об’єднаннях без попередніх дозволів органів державної влади або органів місцевого самоврядування.
 
12. 5. Іноземні громадські (неурядові) організації можуть діяти на території України відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України.
 
13. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
14. 1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають у сфері утворенням, діяльності та припиненням діяльності громадських організацій в Україні.
 
15. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
16. 1) політичні партії та інші добровільні об’єднання осіб, що беруть участь у виборах і референдумах;
 
17. 2) релігійні організації;
 
18. 3) кооперативні організації;
 
19. 4) інші об’єднання осіб, утворені на підставі спеціальних законів, актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
 
20. 3. Особливості застосування цього Закону до професійних спілок, організацій роботодавців або інших об’єднань, утворених для регулювання певної професійної діяльності, визначаються спеціальними законами.
 
21. Стаття 3. Обмеження утворення і діяльності громадської організації
 
22. 1. Забороняється утворення і діяльність громадських організацій, мета або діяльність яких спрямовані на ліквідацію незалежності України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки; незаконне захоплення державної влади; пропаганду війни, насильства; розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; посягання на права і свободи людини чи здоров’я населення.
 
23. 2. Громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
 
24. 3.Обмеження прав, напрямів і форм діяльності громадських організацій можуть встановлюватися виключно Конституцією та законами України.
 
25. Стаття 10. Гарантії участі та захист прав членів громадських організацій
 
26. 1. Ніхто не може бути примушений до участі в громадських організаціях.
 
27. Не дозволяються обмеження прав і свобод осіб органами державної влади, органами місцевого самоврядування на підставі участі осіб у громадських організаціях.
 
28. 2. Вимоги про зазначення в офіційних документах щодо участі або неучасті у громадських організаціях не допускаються, крім випадків, передбачених законами України.
 
29. 3. Обмеження або припинення участі в громадських організаціях дозволяються виключно на підставі установчих документів таких організацій або рішення суду.
 
30. 4. Члени громадської організації мають право одержувати від її органів інформацію про діяльність організації, кількість та склад її членів, реєстраційні дії, а також вільний доступ до установчих документів, рішень органів та фінансових звітів організації.
 
31. 5. Установчі документи громадської організації можуть визначати інші гарантії прав членів громадської організації.
 
32. Стаття 8. Засновники громадської організації
 
33. 1. Засновниками громадської організації можуть бути:
 
34. 1) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14 років;
 
35. 2) юридичні особи.
 
36. 2. Кількість засновників громадської організації не може бути менше, ніж три особи.
 
37. 3. Не можуть бути засновниками громадської організації:
 
38. 1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 
39. 2) юридичні особи, стосовно яких набрало чинності рішення про їх ліквідацію.
 
40. Стаття 9. Члени громадської організації
 
41. 1. Членами громадської організації можуть бути особи, визначені в частині першій статті 8 цього Закону.
 
42. 2. Особа віком до 14 років може стати членом громадської організації у випадках, передбачених установчими документами відповідної громадської організації, на підставі письмової згоди свого законного представника.
 
43. Стаття 5. Найменування громадської організації
 
44. 4. Найменування громадської організації не повинно відтворювати:
 
45. 1) найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування;
 
46. 2) найменування іншої раніше зареєстрованої громадської організації (за винятком відокремлених чи територіальних підрозділів такої організації);
 
47. 3) найменування громадської організації, що була ліквідована (примусово розпущена) на підставі рішення суду за порушення статті 3 цього Закону, протягом трьох років після набрання відповідним судовим рішення законної сили;
 
48. 4) інші найменування, використання яких громадською організацією обмежено на підставі закону або рішення суду.
 
49. 2. Найменування громадської організації не повинно явно вводити в оману щодо повноважень громадської організації, зокрема, містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.
 
50. 3. Найменування громадської організації може містити ім’я фізичної особи, яка не є засновником громадської організації, за умови попередньої письмової згоди такої особи або її спадкоємців.
 
51. 1. Громадські організації мають виключне право на використання власного найменування, яке визначається відповідно до їх установчих документів.
 
52. 5. Обмеження, указані в частині четвертій цієї статті, не застосовуються до скорочених найменувань, які можуть мати громадські організації.
 
53. Стаття 4. Установчі документи громадської організації
 
54. 1. Громадські організації діють на основі своїх установчих документів.
 
55. Установчими документами громадських організації без статусу юридичної особи є договори про спільну діяльність.
 
56. Установчими документами громадських організацій зі статусом юридичної особи є статути.
 
57. 2. Установчі документи громадської організації повинні містити відомості про:
 
58. 1) найменування;
 
59. 2) мету, завдання та основні напрями діяльності;
 
60. 3) порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки членів;
 
61. 4) повноваження органів, порядок формування і зміни складу органів;
 
62. 5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень органами, в тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
 
63. 6) джерела і порядок використання коштів та іншого майна;
 
64. 7) процедуру внесення змін до установчих документів громадської організації;
 
65. 8) порядок припинення громадської організації.
 
66. 3. В установчих документах громадських організацій можуть бути передбачені інші положення щодо створення, діяльності і припинення громадських організацій, що не суперечать законам України.
 
67. Стаття 12. Особливості державної реєстрації громадської організації
 
68. 1. Державна реєстрація громадських організацій як юридичних осіб здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
69. 2. Для державної реєстрації громадської організації як юридичної особи її засновники або уповноважені ними особи подають (надсилають рекомендованим листом) до державного реєстратора:
 
70. 1) протокол загальних зборів засновників або уповноважених ними осіб, які прийняли рішення про утворення громадської організації, затвердження її статуту та формування її органів;
 
71. 2) статут у двох примірниках;
 
72. 3) реєстраційну картку, заповнену за формою, що затверджена уповноваженим органом з питань державної реєстрації;
 
73. 4) документ про сплату реєстраційного збору, за винятком громадських організацій звільнених від плати за реєстрацію на підставі законів або міжнародних договорів України;
 
74. 5) копії свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб-засновників громадської організації.
 
75. 3. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після одержання документів передає примірник статуту громадської організації територіальному управлінню юстиції для проведення правової експертизи щодо порушення статті 3 цього Закону.
 
76. 4. Територіальне управління юстиції проводить правову експертизу статуту протягом трьох робочих днів.
 
77. Не пізніше наступного робочого дня територіальне управління юстиції передає державному реєстратору примірник статуту з відміткою про відсутність порушень статті 3 цього Закону або два примірники висновку про встановлені порушення.
 
78. 5. Державний реєстратор відмовляє в реєстрації громадської організації у випадку:
 
79. 2) наявності висновку правової експертизи територіального управління юстиції про порушення статті 3 цього Закону, примірник якого передається заявникам разом із рішенням про відмову в державній реєстрації.
 
80. Відмова в державній реєстрації громадської організації на інших підставах не допускається.
 
81. 1) наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
 
82. 6. Державна реєстрація змін статуту щодо мети громадської організації здійснюється за попередньої правової експертизи відповідно до цієї статті.
 
83. Стаття 11. Громадські організації без статусу юридичної особи
 
84. 1. Громадські організації без статусу юридичної особи утворюються і діють на підставі договору спільної діяльності без мети одержання прибутку, який обліковується в установленому законом порядку.
 
85. 3. Включення відомостей в реєстр здійснює Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів на підставі письмового повідомлення засновників організацій або уповноважених ними осіб.
 
86. У повідомленні вказуються імена (найменування) та адреси засновників, найменування, мета громадської організації, дата прийняття рішення про заснування громадської організації без статусу юридичної особи, а також особа, уповноважена вести облік результатів спільної діяльності (у випадку об’єднання майнових вкладів членів організації) відповідно до договору про спільну діяльність.
 
87. 4. Відмова у внесенні відомостей до реєстру без подання адміністративного позову про примусовий розпуск громадської організації без статусу юридичної особи не дозволяється.
 
88. 2. Громадські організації без статусу юридичної особи, можуть у будь-який час звернутися по проведення їх державної реєстрації як юридичної особи або включення відомостей про такі організації в єдиний реєстр громадських (неурядових) організацій.
 
89. Стаття 7. Реєстр громадських організацій
 
90. 1. З метою забезпечення загального доступу до інформації про громадські організації, що утворені та діють в Україні відповідно до цього Закону, Міністерство юстиції України веде єдиний реєстр громадських (неурядових) організацій в Україні в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
91. 2. Відомості реєстру розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та мають бути доступними для автоматичної обробки інформації.
 
92. Стаття 6. Символіка громадських організацій
 
93. 1. Громадські організації мають право використовувати власну символіку (символи та знаки), які затверджуються відповідно до їх установчих документів.
 
94. 2. Символіка громадських організацій не повинна відтворювати:
 
95. 1) офіційні символи та знаки, які використовують органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 
96. 2) раніше зареєстровану символіку іншої громадської організації;
 
97. 3) ім’я або зображення фізичної особи, яка не є засновником громадської організації, без попередньої письмової згоди такої особи або її спадкоємців;
 
98. 4) інші символи та знаки, використання яких громадською організацією обмежено на підставі закону або рішення суду.
 
99. 3. Реєстрація символіки громадських організацій є добровільною та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
100. Стаття 14. Підтвердження всеукраїнського статусу громадських організацій
 
101. 1. Громадські організації самостійно визначають територію своєї діяльності. Якщо інше не встановлено установчими документами громадських організацій, громадські організації мають право діяти на всій території України.
 
102. 2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадських організацій є добровільним.
 
103. Підтвердження всеукраїнського статусу здійснює Міністерство юстиції України на підставі заяви уповноваженого органу громадської організації за встановленою Міністерством юстиції України формою.
 
104. 3. Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів з дня одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про наявність відокремлених підрозділів громадської організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, вносить до єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій запис про підтвердження або відмову в підтвердженні всеукраїнського статусу такої громадської організації.
 
105. Стаття 13. Акредитація відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій
 
106. 1. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної громадської (неурядової) організації в Україні ця організація або уповноважені нею особи подають (надсилають рекомендованим листом) до Міністерства юстиції України:
 
107. 1) заяву про акредитацію за формою, що затверджена Кабінетом Міністрів України;
 
108. 2) копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує статус іноземної громадської (неурядової) організації як юридичної особи;
 
109. 3) копію установчих документів іноземної громадської (неурядової) організації;
 
110. 4) рішення уповноваженого органу іноземної громадської (неурядової) організації про утворення відокремленого підрозділу та призначення його керівника;
 
111. 5) положення відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо це передбачено рішенням про утворення відокремленого підрозділу);
 
112. 6) довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу оформлену відповідно до законодавства країни, в якій видано таку довіреність;
 
113. 7) документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за винятком іноземних громадських (неурядових) організацій звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України.
 
114. 2. Документи, зазначені у пунктах 2 - 6 частини першої цієї статті, повинні бути перекладені державною мовою та легалізовані в установленому порядку.
 
115. 3. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації Міністерство юстиції України протягом 20 робочих днів приймає рішення про акредитацію іноземної громадської (неурядової) організації, вносить до єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій відомості про акредитовану організацію, видає свідоцтво про акредитацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також один примірник положення з відміткою про акредитацію іноземної громадської (неурядової) організації (за наявності такого положення).
 
116. Стаття 15. Державна підтримка громадських організацій
 
117. 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують ефективну участь громадських організацій в громадському обговоренні та консультаціях щодо завдань державної політики у сферах діяльності таких організацій.
 
118. 4. Консультації з громадськими організаціями та їх об’єднаннями обов’язкові у рамках підготовки проектів будь-яких актів законодавства, які впливають на статус громадських організацій, їх фінансування або сфери діяльності.
 
119. 2. Критерії та порядок надання державної фінансової підтримки громадським організаціям встановлюють закони України та акти Кабінету Міністрів України.
 
120. 1. Закони та міжнародні договори України можуть встановлювати податкові та інші пільги для громадських організацій.
 
121. 5. Громадські організації беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до закону.
 
122. Стаття 17. Особливості припинення громадської організації
 
123. 1. Громадські організації без статусу юридичної особи припиняються шляхом саморозпуску на підставі рішення їх членів відповідно до установчих документів таких організацій.
 
124. 2. Громадські організації зі статусом юридичної особи припиняються шляхом злиття, приєднання або поділу (реорганізації) або ліквідації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
125. Правонаступниками громадських організацій зі статусом юридичної особи в результаті їх злиття, приєднання або поділу можуть бути інші громадські організації.
 
126. Правонаступниками громадських організацій зі статусом юридичної особи в результаті їх перетворення можуть бути інші об’єднання громадян або благодійні організації.
 
127. 3. Міністерство юстиції України приймає рішення про припинення акредитації відокремленого підрозділу іноземної громадської (неурядової) організації в Україні на підставі:
 
128. 1) заяви уповноваженого органу іноземної громадської (неурядової) організації про припинення акредитації відокремленого підрозділу;
 
129. 2) документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує припинення іноземної громадської (неурядової) організації.
 
130. Стаття 16. Відповідальність громадської організації
 
131. 2. У випадку встановлення порушення громадською організацією статті 3 цього Закону за позовом органу юстиції суд приймає рішення:
 
132. 1) про ліквідацію громадських організацій зі статусом юридичної особи;
 
133. 2) про примусовий розпуск громадських організацій без статусу юридичної особи;
 
134. 3) про припинення акредитації відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій.
 
135. 1. За порушення цього Закону громадські організації несуть відповідальність передбачену законом.
 
136. Стаття 18. Прикінцеві та перехідні положення
 
137. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня опублікування.
 
138. 2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 1993 р., № 46, ст. 427; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 26, ст. 220; 2001 р., № 9, ст. 38; № 44, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209; № 30, ст. 247; 2005 р., № 11, ст. 205; № 51, ст. 550; 2006 р., № 26, ст. 215; 2008 р., № 25, ст. 240; 2009 р., № 32-33, ст. 485; 2010 р., № 37, ст. 496).
 
139. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
140. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтю 1865 викласти у такій редакції:
 
141. «Стаття 1865. Порушення законодавства про громадські організації
 
142. Дії від імені громадської організації, яку було примусово розпущено за рішенням суду, що набрало законної сили -
 
143. тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
144. 2) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст. 446):
 
145. виключити пункт 1 частини четвертої статті 50;
 
146. викласти пункт 2 частини четвертої статті 50 в такій редакції:
 
147. «2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадських організацій чи інших об’єднань громадян; «;
 
148. пункт 5 частини другої статті 162 виключити;
 
149. частину другу статті 171 доповнити словами: «або громадські організації чи інші об’єднання таких осіб»;
 
150. пункт 2 частини другої статті 256 викласти в такій редакції:
 
151. «2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадських організацій чи інших об’єднань громадян;»;
 
152. 3) у Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст. 406; 2003 р., № 37, ст. 300):
 
153. у частині другій статті 3 слова «в особі їх республіканських органів» замінити словами «які мають статус всеукраїнських»;
 
154. у частині другій статті 8 слово «республіканських» виключити та після слів «організацій інвалідів» доповнити словами «які мають статус всеукраїнських»;
 
155. у частині другій статті 15 слова «місцеві органи» замінити словами «територіальні підрозділи»;
 
156. 4) у частині другій статті 24 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 30, ст. 379) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
157. 5) у частині другій статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165; 1999 р., № 2-3, ст. 20) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
158. 6) у Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80; 1999 р., № 34, ст. 271; 2000 р., № 13, ст. 101; 2005 р., № 11, ст. 204):
 
159. у частині третій статті 33, частині другій статті 34 та частині другій статті 367 слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
160. частини третю та четверту статті 34 виключити;
 
161. у частині шостій статті 34, абзаці шостому статті 361 слова «місцевих осередків» замінити словами «територіальних підрозділів»;
 
162. абзац другий статті 361 викласти в такій редакції: «отримання нею статусу всеукраїнської»;
 
163. частину третю статті 367 виключити;
 
164. у частині першій статті 368 слова «місцеві осередки у більшості її областей» замінити словами «територіальні підрозділи у більшості її областей, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі»;
 
165. 7) участині другій статті 28 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241; 2004 р., № 13, ст. 180) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
166. 8) у підпункті 7 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67; 2001 р., № 32, ст. 172; 2003 р., № 24, ст. 159, № 45, ст. 360; 2004 р., № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2007 р., № 15, ст. 194, № 20, ст. 282) слова «місцевих об’єднань громадян» виключити;
 
167. 9) у частині п’ятій статті 10 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
168. 10) у абзаці одинадцятому статті 13 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292) слова «Законом України «Про об’єднання громадян» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
169. 11) у статті 11 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
170. 12) у Законі України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 1, ст. 2):
 
171. у статті 1, частині першій статей 6 і 7 слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
172. у частині першій статті 4 цифру «15» замінити цифрою «14»;
 
173. частину четверту статті 6 виключити;
 
174. 13) у частинах першій і третій статті 4 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
175. 14) у частині третій статті 3 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
176. 15) у статті 3, частині першій статті 4, статті 13 Закону України «Про організації роботодавців» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
 
177. № 32, ст. 171) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
178. 16) у частині другій статті 26 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
179. 17) в абзаці першому частини п'ятої статті 24 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
180. 18) у частині другій статті 28 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
181. 19) у частині першій статті 26 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
182. 20) у статті 8 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94):
 
183. виключити слова «та легалізація»;
 
184. слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
185. слова «місцевих осередків» змінити на «територіальних підрозділів»;
 
186. 21) у частині першій статті 18 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 18, ст. 197) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
187. 22) у статті 13 Закону України «Про природно-заповідний фонд» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
188. 23) у частині четвертій статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440) додати слова «громадської організації зі статусом юридичної особи»;
 
189. 24) у частині другій статті 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
190. 25) у частині третій статті 9 Закону України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412) слова «всеукраїнське об’єднання громадян» замінити словами «всеукраїнська громадська організація».
 
191. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
192. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
193. 2) забезпечити перегляд та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
194. 5. До приведення у відповідність із цим Законом, інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
195. 6. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації громадських організацій, які були зареєстровані раніше.
 
196. Установчі документи указаних організацій застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону. Внесення змін до установчих документів громадських організацій, які були зареєстровані раніше, звільняється від плати за реєстраційні дії протягом 18 місяців після дати набрання чинності цим Законом.
 
197. Територіальні підрозділи громадських організацій, легалізовані шляхом реєстрації до дати набрання чинності цим Законом, отримують свідоцтво про їх державну реєстрацію як юридичної особи (громадської організації) на підставі рішення уповноваженого органу громадської організації, копія якого передається державному реєстратору за місцезнаходженням територіального підрозділу разом із реєстраційною карткою, заповненою за формою, що затверджена уповноваженим органом з питань державної реєстрації.