Кількість абзаців - 98 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2011 р., № 10, ст. 63; зі змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 року № 3614-VI та від 6 жовтня 2011 року № 3828-VI):
 
4. 1) у абзаці першому частини першої статті 21:
 
5. слова "Міністерства економіки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань економічного розвитку";
 
6. доповнити абзац після слів "який грунтується на" словами "щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
7. 2) у статті 33:
 
8. назву статті після слова "Визначення" доповнити словами "Основних напрямів";
 
9. частину першу після слова "розробляє" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики на плановий період";
 
10. 3) частину першу статті 52 після слів "зміни структури витрат державного бюджету" доповнити словами "уточнення пріоритетів бюджетної політики";
 
11. 4) у статті 109:
 
12. пункт 1 частини першої виключити;
 
13. пункт 1 частини другої після слів "підготовка питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів";
 
14. частину третю після слів "питання щодо" доповнити словами "Основних напрямів".
 
15. 2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2010 р., № 37, ст. 496, № 40, ст. 524):
 
16. 1) у частині першій статті 6:
 
17. після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актів";
 
18. слова "та інших центральних органів виконавчої влади" виключити;
 
19. 2) частину другу статті 7 після слів "актами Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами";
 
20. 3) у пункті 8 статті 17 слова "державних програм соціального та економічного розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";
 
21. 4) пункт 1 статті 18 після слова "складає" доповнити словами "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів";
 
22. 5) статтю 30 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
23. "Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання виданих Президентом України актів, реалізацію програм Президента України та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, виконання наданих Президентом України доручень, актів Кабінету Міністрів України".
 
24. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
25. 3. У Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195):
 
26. 1) у статті 1:
 
27. абзац третій викласти в такій редакції:
 
28. "програма економічного і соціального розвитку – державні цільові програми економічного, соціального розвитку, програми економічного, соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст";
 
29. в абзаці п'ятому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
30. 2) у статті 2:
 
31. у назві та абзаці першому слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
32. абзац другий доповнити словами "і на більш тривалий період";
 
33. 3) у назві та тексті статті 3 слова "програм економічного і соціального розвитку України" замінити словами "програм економічного і соціального розвитку";
 
34. 4) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
35. "Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку складається з:
 
36. прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;
 
37. прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період;
 
38. загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;
 
39. прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період;
 
40. програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період".
 
41. 5) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
42. "Прогнозні і програмні документи економічного і соціального розвитку розробляються у строки та у порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України";
 
43. 6) у частині третій статті 7 слова "Державної програми економічного і соціального розвитку України" замінити словами "державних цільових програм";
 
44. 7) статтю 8 викласти в такій редакції:
 
45. "Стаття 8. Загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми
 
46. Порядок розроблення, затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм визначається Законом України "Про державні цільові програми";
 
47. 8) у статті 11:
 
48. частину першу викласти в такій редакції:
 
49. "Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
50. в абзаці першому частини другої слово "міста" замінити словами "міста Києва, Севастополя, іншого міста";
 
51. 9) назву Розділу ІV викласти в такій редакції:
 
52. "Розділ ІV
 
53. Прогнози розвитку галузей економіки";
 
54. 10) у статті 12:
 
55. у назві статті слова "та програм" виключити;
 
56. у частині першій слова "і програми розвитку галузей економіки" виключити;
 
57. у частині другій слова "та програми" виключити;
 
58. 11) статтю 14 виключити;
 
59. 12) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
60. "Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку
 
61. Верховна Рада України відповідно до Конституції України затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку";
 
62. 13) у статті 16:
 
63. у назві статті слова "та розроблення програм економічного і соціального розвитку" виключити;
 
64. в абзаці другому слова "розробляє і здійснює Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, організовує" та "і програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
65. в абзаці третьому слова "і програмних" виключити;
 
66. абзац четвертий виключити;
 
67. в абзаці п'ятому слова "затверджує програми розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
68. абзац шостий виключити;
 
69. 14) у статті 17:
 
70. а) у назві статті слова "та розроблення програм економічного і соціального розвитку" виключити;
 
71. б) у частині першій:
 
72. в абзаці першому слова "та підготовки програм економічного і соціального розвитку програми" виключити;
 
73. в абзаці другому слова "Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України" та "і Державну програму економічного і соціального розвитку України на наступний рік, здійснює щоквартальний моніторинг її виконання" виключити;
 
74. в абзаці третьому слова "і проекти програм розвитку окремих галузей економіки" виключити;
 
75. в абзаці четвертому слова "та програмних" виключити;
 
76. в) у частині другій:
 
77. в абзаці другому слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, у відповідних галузях економіки та сферах діяльності" виключити;
 
78. в абзаці третьому слова "та програми" виключити;
 
79. 15) у частині другій статті 18 слова "і Державної програми економічного і соціального розвитку України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, на відповідній території" замінити словами "і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами, на відповідній території".
 
80. 4. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352):
 
81. 1) у статті 4:
 
82. у частині першій абзац другий виключити;
 
83. у частині третій слова "у складі проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та" виключити;
 
84. 2) частину першу статті 9 після слів "розробляється на основі" доповнити словами "прогнозів економічного і соціального розвитку України, прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період";
 
85. 3) абзац п'ятий статті 18 та абзац четвертий статті 21 виключити.
 
86. 5. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 38, ст. 384):
 
87. 1) частину другу статті 25 доповнити словами "та щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";
 
88. 2) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
89. "1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля";
 
90. 3) частину першу статті 50 після слів "актів Президента України" доповнити словами "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".
 
91. 6. Частину першу статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) після слів "актами та дорученнями Президента України" доповнити словами "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України".
 
92. ІІ. Прикінцеві положення
 
93. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
94. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
95. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
96. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
97. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.