Кількість абзаців - 74 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції
 
2.

 
3. Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. У статті 56:
 
5. пункт 56.15 викласти в такій редакції:
 
6. «56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3. цієї статті, зупиняє виконання платником податків податкового повідомлення-рішення (рішення), акту контролюючого органу, що оскаржується, в тому числі грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), акті на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.
Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою, право платника податку на застосування спеціального податкового режиму не скасовується, платник податку, що оскаржує відповідне рішення контролюючого органу, не виключається з відповідного реєстру платників податків.»;
в абзаці першому пункт 56.18. після слів «контролюючого органу» доповнити словами «, в тому числі»;
 
7. 2. у пункті 1 частини другої підпункту 140.1.2. пункту 140.1. статті 140 після слів «суміжним правом на» доповнити словами «комп’ютерні програми (програмне забезпечення), «;
 
8. 3. статтю 151 доповнити пунктом 151.4. такого змісту:
«151.4. За ставкою 16 відсотків прибутку суб’єктів спеціального режиму оподаткування індустрії програмної продукції від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пункті 156-1.5. статті 156-1 цього Кодексу»;
 
9. 4. доповнити новою статтею 156-1 такого змісту:
«Стаття 156-1. Спеціальний режим оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції
156-1.1. Резидент, який відповідає критеріям, встановленим у пункті 156-1.4 цієї статті (далі - суб’єкт індустрії програмної продукції), може обрати спеціальний режим оподаткування.
 
10. 156-1.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування податок на прибуток від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пункті 156-1.5. цієї статті, нараховується суб’єктом індустрії програмної продукції за ставкою, визначеною пунктом 151.4. статті 151 цього Кодексу.
 
11. 156-1.3. Платники податку ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пункті 156-1.5. цієї статті. При цьому:
 
12. до складу витрат таких платників податку, пов’язаних з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4. статті 151 цього Кодексу, не включаються витрати, пов’язані з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1. статті 151 цього Кодексу;
 
13. сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4. статті 151 цього Кодексу, не враховується у витратах, пов’язаних з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.1. статті 151 цього Кодексу.
 
14. У разі якщо основні засоби використовуються одночасно для отримання прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4. статті 151 цього Кодексу, та інших прибутків, що оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 151.1. статті 151 цього Кодексу, витрати платника податку, пов’язані з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4. статті 151 цього Кодексу, підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного податкового періоду, як сума доходів від видів економічної діяльності, визначених у пункті 156-1.5. цієї статті, відноситься до доходів від всіх інших видів економічної діяльності такого підприємства.
 
15. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4. статті 151 цього Кодексу, так і з отриманням інших прибутків, що оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 151.1. статті 151 цього Кодексу.
 
16. 156-1.4. Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом попередніх 4 послідовних звітних податкових періодів, визначених п. 34.1.3. цього Кодексу, сукупно одночасно відповідає таким критеріям:
 
17. 156-1.4.1) питома вага доходів суб’єкта господарювання від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пункті 156-1.5. цієї статті, становить не менш як 70 відсотків доходів від всіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
18. 156-1.4.2) середньооблікова кількість працівників перевищує 10 осіб;
 
19. 156-1.4.3) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 
20. 156-1.4.4) загальна сума розбіжностей між податковим кредитом з податку на додану вартість, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 
21. 156-1.4.5) щодо нього судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
22. Для новоутворених суб’єктів індустрії програмної продукції, що утворені менше ніж за 4 повних звітних податкових періоди, визначених п. 34.1.3. цього Кодексу, до дати подання реєстраційної заяви із дотриманням вимог, встановлених пунктом 156-1.6. цієї статті (крім суб’єктів господарювання, які бажають обрати спеціальний режим оподаткування у звітному податковому періоді, в якому їх було утворено), дозволяється при визначенні відповідності такого суб’єкта господарювання критеріям, встановленим цим пунктом, застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності такого суб’єкта господарювання та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичній кількості звітних податкових періодів, визначених п. 34.1.3. цього Кодексу
 
23. Не вважаються новоутвореними суб’єкти господарювання, які утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.
 
24. 156-1.5. Видами економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції в цілях визначення наявності права суб’єкта господарювання індустрії програмної продукції на використання спеціального режиму оподаткування є:
 
25. 156-1.5.1) видання програмного забезпечення, включаючи видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп'ютерних ігор для всіх платформ;
 
26. 156-1.5.2) комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування та забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (в тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури та змісту і/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів;
 
27. 156-1.5.3) консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп'ютерних систем, які поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації;
 
28. 156-1.5.4) діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування та діяльності комп'ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;
 
29. 156-1.5.5) створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем та мереж збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на (комп’ютерні програми) програмне забезпечення;
 
30. 156-1.5.6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов’язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору у режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом (комп'ютеризований менеджмент) для широкого чи обмеженого кола користувачів; оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; розміщення даних в мережі Інтернет (веб-хостинг);
 
31. 156-1.5.7) діяльність веб-порталів, включаючи діяльність, пов'язану із порталами пошуку в мережі Інтернет, керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми з метою створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес, керування іншими веб-сайтами, які функціонують у ролі порталів в мережі Інтернет, таких як сайти ЗМІ, які періодично поновлюють інформацію;
 
32. 156-1.5.8) видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів і періодичних видань, довідників та списків адрес у режимі он-лайн, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет.
 
33. 156-1.6. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування суб’єкт індустрії програмної продукції подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву.
 
34. Реєстраційна заява про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта спеціального режиму оподаткування подається керівником або представником юридичної особи - платника (з документальним підтвердженням особи та повноважень) до відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку податкового періоду, визначеного п. 34.1.3. цього Кодексу, з якого зазначений суб’єкт господарювання передбачає отримати право на використання спеціального режиму оподаткування.
 
35. У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
 
36. Суб’єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою подає фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), які підтверджують право на використання спеціального режиму оподаткування. Для підтвердження відповідності видів економічної діяльності суб’єкта індустрії програмної продукції видам економічної діяльності, визначеним у пункті 156-1.5. цієї статті суб’єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою має право подати висновок центрального органу виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України щодо відповідності видів економічної діяльності суб’єкта індустрії програмної продукції видам економічної діяльності, визначеним у пункті 156-1.5. цієї статті. Вказаний висновок також отримується у випадку необхідності за зверненням органу державної податкової служби.
 
37. Для підтвердження права суб’єкта індустрії програмної продукції на використання спеціального режиму оподаткування орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності поданих платником документів. Така перевірка може бути проведена протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання реєстраційної заяви.
 
38. Орган державної податкової служби відмовляє суб’єкту індустрії програмної продукції в реєстрації його як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви, поданих документів або проведеної документальної позапланової виїзної перевірки встановлено, що зазначений суб’єкт господарювання не відповідає критеріям, встановленим у пункті 156-1.4. цієї статті.
 
39. Рішення про таку відмову повинно бути вручено платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.
 
40. Рішення про відмову у реєстрації не обмежує можливість повторного звернення суб’єкта індустрії програмної продукції до органу державної податкової служби з метою реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
 
41. У разі відсутності підстав для відмови суб’єкту індустрії програмної продукції у реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування орган державної податкової служби зобов’язаний протягом 15 робочих днів від дати отримання реєстраційної заяви включити такого платника до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції та видати йому або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такого суб’єкта господарювання як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
 
42. Суб’єкт індустрії програмної продукції має право використовувати спеціальний режим оподаткування з першого числа місяця календарного кварталу після місяця, в якому суб’єкта господарювання було включено до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції. За порушення термінів включення платника до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції та/або видачі йому відповідного свідоцтва посадові особи органів державної податкової служби несуть відповідальність відповідно до закону.
 
43. Форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації, свідоцтва про реєстрацію та порядок ведення реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням із Міністерством фінансів України та центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України.
 
44. Центральний орган державної податкової служби веде реєстр суб’єктів спеціального режиму оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції та щомісячно оприлюднює його на своєму веб-сайті.
 
45. У разі незатвердження центральним органом державної податкової служби зазначених у цьому пункті форм реєстраційні заяви платниками податків подаються у довільній формі.
 
46. 156-1.7. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування не відповідає критеріям, встановленим у пункті 156-1.4. цієї статті, то:
 
47. а) на такого суб’єкта господарювання не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Такий суб’єкт господарювання зобов’язаний визначити податкове зобов’язання з податків, визначених спеціальним режимом оподаткування, за підсумками звітного податкового періоду, визначеного п. 34.1.3. цього Кодексу, в якому було допущена така невідповідність, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
 
48. б) такий суб’єкт господарювання втрачає право на використання спеціального режиму оподаткування протягом наступних 4 послідовних звітних податкових періодів, визначених п. 34.1.3. цього Кодексу, наступних за звітним податковим періодом, визначеним п. 34.1.3. цього Кодексу, в якому була допущена така невідповідність;
 
49. в) такий суб’єкт господарювання вважається платником відповідних податків на загальних підставах з першого числа місяця звітного податкового періоду, визначеного п. 34.1.3. цього Кодексу, в якому була допущена така невідповідність.
 
50. 156-1.8. Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню в разі, якщо зазначений суб’єкт господарювання:
 
51. а) подає заяву про анулювання реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування;
 
52. б) не відповідає критеріям, встановленим у пункті 156-1.4. цієї статті;
 
53. в) припиняє здійснення видів економічної діяльності, які надавали йому право обрати спеціальний режим оподаткування, у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією.
 
54. У таких випадках:
 
55. а) суб’єкт індустрії програмної продукції як суб’єкт спеціального режиму оподаткування зобов’язаний повернути органу державної податкової служби свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування;
 
56. б) орган державної податкової служби має право анулювати свідоцтво про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та виключити його з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції.
 
57. Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта спеціального режиму оподаткування вважається анульованим з дати анулювання реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
 
58. Рішення органу державного податкової служби може бути оскаржене платником податку в порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.
 
59. 156-1.9. Спеціальний режим оподаткування діє з 1 січня 2013 року.»;
 
60. 5. Статтю 167 доповнити новим пунктом 167.2-1. такого змісту:
 
61. «167.2-1. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно із пунктом 164.6 статті 164 цього Кодексу, та інших винагород за трудовими договорами (контрактами) працівників суб’єкта спеціального режиму оподаткування індустрії програмної продукції (його філій, відділень, інших відокремлених підрозділів) згідно із спеціальним режимом оподаткування.
 
62. У разі якщо сума податку, обчислена відповідно до абзацу першого цього пункту, є меншою ніж сума податку, обчислена шляхом множення двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, на ставку податку, визначеної абзацом першим пункту 167.1. цієї статті, ставка податку щодо доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту (СтІТрозр), встановлюється у розмірі, що визначається за формулою:
 
63. СтІТрозр = 2 х Зпмін х СтБ / ЗпІТ, де:
 
64. Зпмін - розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року;
 
65. СтБ - ставка податку, визначена абзацом першим пункту 167.1. цієї статті;
 
66. ЗпІТ - розмір доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту.».
 
67. 6. Пункт 197.1. статті 197 доповнити новим підпунктом 197.1.29. такого змісту:
 
68. «197.1.29. постачання товарів/робіт/послуг, визначених у пункті 156-1.5. статті 156-1 цього Кодексу.».
 
69. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
70. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
71. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
72. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
73. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.