Кількість абзаців - 66 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести наступні зміни до законодавчих актів України
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
6. а) пункт «з» частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
7. «з) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу території району;»;
 
8. б) пункт «ж» частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
 
9. «ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу території району;»;
 
10. в) у частині першій статті 10:
 
11. у пункті «д» слова: «селищ, сіл» виключити;
 
12. доповнити частину новим пунктом «е» такого змісту:
 
13. «е) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу території району;»
 
14. у зв’язку з цим пункти «е», «є» вважати пунктами: «є», «ж»;
 
15. г) частину другу статті 173 викласти у такій редакції:
 
16. «2. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
17. Встановлення та зміна меж населених пунктів, здійснюється на підставі генеральних планів населених пунктів.»
 
18. ґ) частину другу статті 174 викласти у такій редакції:
 
19. «2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу території району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.
 
20. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу території району, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською радами за поданням відповідних сільських, селищних рад.»;
 
21. д) статтю 175 викласти у такій реакції:
 
22. «Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць
1. Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються та змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
Підставою розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць є рішення:
сільської, селищної, міської ради - у разі встановлення або зміни меж населеного пункту, району у місті,
районної ради - у разі встановлення або зміни меж району.
2. Склад проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць визначається Законом України «Про землеустрій».
3. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць погоджується з територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі, місті республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення, районним (міським) органом містобудування і архітектури.
4. Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади надають пропозиції щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць шляхом погодження відповідних проектів землеустрою або відмови у такому погодженні.
5. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту, який передбачає включення до меж населеного пункту території інших адміністративно-територіальних одиниць, підлягає погодженню районними державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами, за рахунок території яких планується таке включення.
6. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст підлягає погодженню також з Верховною Радою Автономної республіки Крим, обласною радою.
7. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст Києва, Севастополя, який передбачає включення до його меж території інших адміністративно-територіальних одиниць, підлягає погодженню також відповідно з обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
8. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, який передбачає зміну меж району, також підлягає погодженню відповідними районними, обласними державними адміністраціями, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами.
9. Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту, який передбачає також пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць, погоджується за правилами, встановленими для погодження проекту, що передбачає зміни меж останніх.
10. Погоджений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів, міст подається на розгляд Верховної Ради України Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
11. Рішення про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
12. Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру, на підтвердження чого відповідній сільській, селищній, міській, районній раді безоплатно видається витяг із Державного земельного кадастру»;
 
23. е) доповнити Кодекс статтею 175-1 такого змісту:
 
24. «Стаття 175-1. Особливості узгодження питань, пов’язаних із погодженням проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць
 
25. 1. Для врегулювання спірних питань, пов’язаних із відмовою одного чи декількох органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у погодженні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, утворюються погоджувальні комісії.
 
26. 2. Погоджувальні комісії утворюються:
 
27. Кабінетом Міністрів України - у разі виникнення спірних питань при погодженні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст Києва, Севастополя.
 
28. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами - у разі виникнення спірних питань при погодженні проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів, міст обласного значення та республіканського значення Автономної Республіки Крим, населених пунктів, які не входять до складу території районів.
 
29. районними радами – у інших випадках.
 
30. 3. До складу погоджувальних комісій входять уповноважені представники органів місцевого самоврядування, які прийняли рішення про розроблення проектів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які відмовили у їх погодженні, а також відповідних органів земельних ресурсів, органів містобудування та архітектури, розробників проектів.
 
31. 4. Результати роботи погоджувальної комісії оформлюються висновком, у якому зазначається обґрунтована позиція кожного члена комісії.
 
32. Висновок погоджувальної комісії підписується всіма її членами та долучається до проекту землеустрою.
 
33. Висновок погоджувальної комісії має містити рекомендації щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
 
34. 7. Висновок погоджувальної комісії має рекомендаційний характер.
 
35. 8. Висновки погоджувальних комісій розглядаються при прийнятті рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці.»
 
36. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):
 
37. а) у пункті «в» частини другої статті 25 слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»;
 
38. б) у статті 46:
 
39. у назві статті слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»,
 
40. у частині першій слово: «і» замінити словом: «або», а слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»,
 
41. у частині другій слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)»,
 
42. частину третю викласти у такій редакції:
 
43. «Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає:
 
44. а) пояснювальну записку;
 
45. б) завдання на виконання робіт;
 
46. в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
47. г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про їх затвердження (у випадку зміни меж населеного пункту);
 
48. д) викопіювання з проектів формування територій сільських, селищних рад;
 
49. е) викопіювання з кадастрових карт (планів) із відображенням існуючих (у разі їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
50. є) експлікація земель в межах існуючих (у разі їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;
 
51. ж) опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
 
52. з) матеріали погодження проекту;
 
53. і) висновок погоджувальної комісії (у разі виникнення спірних питань щодо погодження проекту);
 
54. и) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.»;
 
55. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
56. «Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту може також передбачати пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць».
 
57. 3. У Законі України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471):
 
58. у статті 9:
 
59. у абзацах третьому - четвертому частини першої слово: «утворень» замінити словом: «одиниць»,
 
60. у абзаці четвертому слова: «і зміни» замінити словом: « (зміни)».
 
61. ІІ. Межі населених пунктів, не встановлені на час набуття чинності цим Законом за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень, можуть бути встановлені без розроблення (зміни) генеральних планів населених пунктів. Площа та межі населених пунктів в такому випадку мають відповідати тим, які зазначені у проектах формування територій сільських, селищних рад.
 
62. ІІІ. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
63. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
64. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
65. ІV. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.