Кількість абзаців - 220 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок
та речових прав на нерухоме майно
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7—93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
6. «49) органи державної влади (посадові особи) — за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно».
 
7. 2. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
 
8. 1) у статті 28:
 
9. частину першу після слів «нотаріальної дії» доповнити словами «здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
10. частину другу після слів «нотаріальної діяльності» доповнити словами «, функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно»;
 
11. у частині четвертій слова «сто п’ятдесят» замінити словом «п’ятсот»;
 
12. 2) доповнити Закон статтею 46-1 такого змісту:
 
13. «Стаття 46-1. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
14. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», і має печатку такого реєстратора.
 
15. Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.
 
16. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.».
 
17. 3. Частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 45 такого змісту:
 
18. «45) страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса».
 
19. 4. Друге речення частини першої статті 4 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2009 р., № 38, ст. 535) виключити.
 
20. 5. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61):
 
21. 1) частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
22. «Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень у випадках, установлених законом, проводиться у порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей правового статусу такого об’єкта.»;
 
23. 2) у статті 3:
 
24. частину другу після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
25. частину третю після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
26. у частині четвертій:
 
27. абзац перший після слова «майно» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
28. абзац другий після слів «реєстрація прав», «виникнення прав» і «таких прав» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
29. доповнити частину п’яту абзацами такого змісту:
 
30. «Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія.
Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.»;
 
31. у частині шостій слова «укладаються, якщо право власності» замінити словами «вчиняються, якщо право власності чи інше речове право»;
 
32. у частині сьомій:
 
33. слово «прав» замінити словами «права власності та інших речових прав»;
 
34. після слів «орган державної реєстрації прав» доповнити словами «, крім випадків, установлених абзацами другим та третім частини п’ятої цієї статті»;
 
35. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
36. «Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна»;
 
37. 3) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
 
38. «3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), в яких вони розташовані.»;
 
39. 4) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
40. «Стаття 5. Об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація прав
 
41. 1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.
 
42. 2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об’єкт проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку.»;
 
43. 5) у статті 6:
 
44. частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
 
45. «1. Систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав»;
 
46. у частині другій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної реєстрації прав — Міністерство юстиції України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав»;
 
47. 6) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
48. «Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав
 
49. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав:
 
50. 1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері державної реєстрації прав та реалізує її;
 
51. 2) забезпечує створення та функціонування Державного реєстру прав;
 
52. 3) організовує роботу з державної реєстрації прав;
 
53. 4) здійснює керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;
 
54. 5) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі — державний реєстратор);
 
55. 6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
 
56. 7) у статті 9:
 
57. частину першу викласти у такій редакції:
 
58. «1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж юридичної роботи не менш як два роки. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт.»;
 
59. у частині другій:
 
60. у пункті 1:
 
61. абзац перший після слів «нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяженнями»;
 
62. в абзаці третьому слова «, та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав» замінити словами «прав та їх обтяжень»;
 
63. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
64. «наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону;»;
 
65. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
66. «2) приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації, її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав;»;
 
67. у пункті 7 слово «витяги» замінити словом «інформацію», а слово «їх» — словом «її»;
 
68. доповнити частину пунктом 8-1 такого змісту:
 
69. «8-1) під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 липня 2012 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;»;
 
70. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
71. «Нотаріус як спеціальний суб’єкт здійснює функції державного реєстратора, крім тих, що передбачені пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 цього Закону.»;
 
72. перше речення частини третьої та абзац перший частини четвертої після слів «рішення про державну реєстрацію прав» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
73. 8) у статті 10:
 
74. у першому реченні частини першої слова «, і картографічні (графічні) дані» виключити;
 
75. частину другу виключити;
 
76. частину п’яту після слів «органи державної реєстрації прав» доповнити словами «, державні реєстратори»;
 
77. 9) статтю 12 виключити;
 
78. 10) частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
 
79. «1. Реєстрація заяв і запитів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, проводиться в базі даних про реєстрацію заяв і запитів»;
 
80. 11) у частині четвертій статті 14 слова «за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи» виключити;
 
81. 12) у статті 15:
 
82. в абзаці першому частини другої слово «зобов’язаний» замінити словами «, державні реєстратори зобов’язані»;
 
83. частину четверту після слова «права» доповнити словами «та їх обтяження»;
 
84. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
85. «5. Державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує п’яти робочих днів (крім випадків, установлених частиною сьомою цієї статті) з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
Державна реєстрація права власності (надання відмови в ній) на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, коли їй передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів»;
 
86. у частині шостій слова «встановлено, що до органу державної реєстрації прав» замінити словами «державним реєстратором встановлено, що»;
 
87. у частині сьомій слова «одноденний строк з дня надходження до органу державної реєстрації прав» замінити словами «день надходження»;
 
88. у першому реченні частини восьмої слова «до органу державної реєстрації прав» і «у зазначеному органі» виключити;
 
89. доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
90. «9. Державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії.».
 
91. У зв’язку з цим частини дев’яту — дванадцяту вважати відповідно частинами десятою — тринадцятою;
 
92. у першому реченні частини десятої слова «майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено,» замінити словами «майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва»;
 
93. у частині одинадцятій слова «передбаченому для державної реєстрації прав на нерухоме майно» замінити словами «визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
94. у частині дванадцятій слова «в органі державної реєстрації прав» виключити;
 
95. у частині тринадцятій слово «витягів» замінити словом «інформації»;
 
96. доповнити статтю частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
97. «14. Форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв’язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства»;
 
98. 13) у статті 16:
 
99. у частині першій:
 
100. слова «, на території якого розміщений об’єкт нерухомого майна або більша за площею його частина» замінити словами «в паперовій або електронній формі у випадках, передбачених цим Законом»;
 
101. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
102. «Якщо об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, заява про державну реєстрацію прав подається до одного з таких органів, обраного заявником.
 
103. Заява про державну реєстрацію прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчиняється така дія.
 
104. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, яким вчинено таку дію.
 
105. Заява про державну реєстрацію прав власності на земельну ділянку подається державним кадастровим реєстратором, яким здійснено державну реєстрацію такої земельної ділянки.»;
 
106. частину третю викласти у такій редакції:
 
107. «3. Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.
 
108. У разі подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подаються оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.»;
 
109. у частині п’ятій слово «подання» замінити словом «реєстрації»;
 
110. у частині шостій слова «рішення державним реєстратором» замінити словами «державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в такій реєстрації»;
 
111. частини сьому і восьму викласти у такій редакції:
 
112. «7. Державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.
 
113. 8. Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи.»;
 
114. доповнити статтю після частини восьмої новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
115. «9. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.
 
116. У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державна реєстрація припинення іпотеки проводиться на підставі заяви державного виконавця»;
 
117. У зв’язку з цим частини дев’яту і десяту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
118. частину десяту після слів «орган державної реєстрації прав» доповнити словами «, державного реєстратора»;
 
119. у частині одинадцятій:
 
120. перше речення після слів «їх обтяжень» доповнити словами «в паперовій формі», а після слів «юридичної особи —» — словом «також»;
 
121. у другому реченні слова «разі потреби» замінити словами «випадках, установлених законом,»;
 
122. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
123. «Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника»;
 
124. 14) у статті 17:
 
125. частину третю після слів «нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
126. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
127. «4. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
128. Відповідальність за відповідність електронних копій оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам таких документів у паперовій формі несе особа, що подає заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі.»;
 
129. 15) у частині другій статті 18 слово «прав» виключити;
 
130. 16) частину третю статті 20 виключити;
 
131. 17) у статті 22:
 
132. назву статті викласти у такій редакції:
 
133. «Стаття 22. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень»;
 
134. у частині другій слова «на відповідний строк» замінити словами «з урахуванням часу, що минув до його зупинення»;
 
135. 18) статтю 23 викласти у такій редакції:
 
136. «Стаття 23. Зупинення державної реєстрації прав
 
137. 1. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
 
138. 2. Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника у п’ятиденний строк.
 
139. 3. Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення»;
 
140. 19) у статті 24:
 
141. у частині першій:
 
142. у пункті 2 слова «або більша його частина розміщені» замінити словом «, розміщений»;
 
143. доповнити частину пунктами 5-1—5-5 такого змісту:
 
144. «5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 
145. 5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону;
 
146. 5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;
 
147. 5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення;
 
148. 5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, яким вчинено таку дію;»;
 
149. пункт 6 викласти у такій редакції:
 
150. «6) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлено право та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.»
 
151. у частині другій слова «оформлюється рішення за зразком, встановленим Міністерством юстиції України» замінити словами «державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень»;
 
152. у частині третій:
 
153. слово і цифру «пункті 4» замінити словом і цифрами «пунктах 4, 5-2—5-5»;
 
154. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
155. «Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі, коли об’єкт нерухомого майна розміщений в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, одним з таких органів, обраним заявником, а також у разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.»;
 
156. 20) у статті 26:
 
157. частину другу викласти у такій редакції:
 
158. «2. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вносяться записи про відміну державної реєстрації прав.»;
 
159. частину третю виключити;
 
160. 21) частину четверту статті 27 викласти у такій редакції:
 
161. «4. Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п’ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки.»;
 
162. 22) у статті 28:
 
163. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
164. «Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом у формі витягу у результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.»;
 
165. частину другу викласти у такій редакції:
 
166. «2. Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати:
 
167. 1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
 
168. 2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;
 
169. 3) спадкоємець (правонаступник — для юридичної особи) або уповноважена ним особа.
 
170. Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи.»;
 
171. 23) у статті 28-1:
 
172. пункт 3 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
 
173. «У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначаються умови використання та цільове призначення такої земельної ділянки;»;
 
174. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
175. «4. Державний кадастровий реєстратор, який здійснив державну реєстрацію земельної ділянки, після видачі державного акта на право власності на таку земельну ділянку за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або наявні електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
 
176. За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 цього Закону, свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.»;
 
177. 24) доповнити Закон статтею 28-2 такого змісту:
 
178. «Стаття 28-2. Взаємодія органів державної реєстрації прав та державних виконавців у сфері державної реєстрації прав
 
179. 1. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону користується інформацією з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав.
 
180. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких прав і за його результатом формує інформаційну довідку з Державного реєстру прав, яка залишається у виконавчому провадженні державного виконавця.
 
181. 2. Державний виконавець під час примусового виконання рішень відповідно до закону подає до органу державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в паперовій або електронній формі.
 
182. 3. Порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру прав установлюється Міністерством юстиції України.»;
 
183. 25) у статті 29:
 
184. у назві статті слова «надання витягів» замінити словами «внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації»;
 
185. частину другу виключити;
 
186. частину третю викласти у такій редакції:
 
187. «3. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, що допущена не з вини державного реєстратора, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
188. у частині четвертій:
 
189. слова «, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом» виключити;
 
190. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
191. «Органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно»;
 
192. 26) текст статті 30 після слів «державний реєстратор» у всіх відмінках і формах числа доповнити словами «державний кадастровий реєстратор» у відповідному відмінку і числі.
 
193. 6. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
194. 1) у пункті 1 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року»;
 
195. 2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
196. «2. Встановити, що державна реєстрація прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснюється з 1 липня 2012 року.»;
 
197. 3) у пункті 3 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року»;
 
198. 4) доповнити розділ пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
199. «5. Встановити, що державна реєстрація в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, надання інформації із зазначених реєстрів здійснюються до 1 липня 2012 року.
 
200. Заяви чи повідомлення, подані у зв’язку з державною реєстрацією в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, а також заяви та запити, подані у зв’язку з отриманням інформації із зазначених реєстрів, розглядаються до 30 червня 2012 року.
 
201. Державний реєстратор, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», мають починаючи з 1 липня 2012 року доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек і використовують під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційні дані зазначених реєстрів.
 
202. Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 
203. 6. Встановити, що фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».».
 
204. 7. У пункті 3 частини першої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142) слова «за наявності» виключити, а після слів « (для фізичних осіб — платників податків)» доповнити словами «або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб — громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України».
 
205. 8. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року № 4152-VІ):
 
206. 1) абзац третій частини десятої статті 24 виключити;
 
207. 2) у статті 30:
 
208. пункт «в» частини другої доповнити абзацом такого змісту:
 
209. «У разі надання інформації про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначаються умови використання та цільове призначення такої земельної ділянки;»;
 
210. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
211. «4. Державний кадастровий реєстратор, яким здійснено державну реєстрацію земельної ділянки, після видачі державного акта на право власності на таку земельну ділянку за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо такої земельної ділянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрації прав відповідну заяву в електронній формі, наявні оригінали електронних документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, або наявні електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
 
212. За результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрації прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформлені за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», свідоцтво про право власності на нерухоме майно для їх видачі заявнику.»;
 
213. 3) у розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
214. в абзаці першому пункту 1 та абзаці другому пункту 4 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року»;
 
215. пункт 11 виключити;
 
216. у підпункті 2 пункту 12 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2012 року».
 
217. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
218. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 і 4 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2012 року, та абзаців четвертого — шостого підпункту 12 пункту 5 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
 
219. 2. Установити, що заяви в електронній формі подаються до органу державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з 1 липня 2012 року.