Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
про внесення змін до Закону України про «Національний архівний фонд та архівні установи»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України (ВВР, 2002 р., № 11, ст. 81; 2007 р., № 10, ст. 91; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ) такі зміни:
 
4. 1) статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
5. «експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до категорії унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду; «.
 
6. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;
 
7. 2) у статті 6:
 
8. після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
9. «Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими (галузевими) переліками документів, що створюються під час діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, установлених відповідно до законодавства».
 
10. У зв’язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - дев’ятою;
 
11. у частині шостій слово «четвертій» замінити словом «п’ятій»;
 
12. після частини п’ятої доповнити новими частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
13. «Юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.
 
14. Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право доступу до документів юридичних осіб з метою виявлення документів Національного архівного фонду, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством».
 
15. У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;
 
16. частину десяту викласти в такій редакції:
 
17. «Підлягають вилученню з Національного архівного фонду документи, що втратили культурну цінність, дублетні документи та невиправно пошкоджені документи, що не підлягають відновленню. Рішення про вилучення зазначених документів приймаються за ініціативою їх власника або державної архівної установи експертними комісіями за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забороняється вилучення із Національного архівного фонду документів за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, із політичних чи ідеологічних міркувань, а також будь-яких документів, створених до 1946 року»;
 
18. 3) статтю 8 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
19. «Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави».
 
20. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
21. 4) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
 
22. «Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації, доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства, з метою здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання»;
 
23. 5) у частині першій статті 13 слова «а у разі віднесення їх до унікальних чи надання у користування поза архівними установами забезпечувати страхування за правилами, встановленими законодавством» виключити;
 
24. 6) пункт 1 частини першої статті 20 після слова «оригіналами» доповнити словами « (за винятком унікальних документів)»;
 
25. 7) в абзаці п’ятому статті 23, частині другій статті 27 слово «державний» замінити словом «Державний»;
 
26. 8) у частині першій статті 29:
 
27. слова «Місцеві органи виконавчої влади та» виключити;
 
28. після слова «міста» доповнити словом «області»;
 
29. після слів «Національного архівного фонду» доповнити словами «, (трудові архіви)»;
 
30. 9) частину третю статті 31 після слова «фонодокументів» доповнити словами «науково-технічних документів»;
 
31. 10) у статті 32:
 
32. друге речення частини першої виключити;
 
33. частину третю викласти в такій редакції:
 
34. «У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов’язані забезпечити впорядкування та збереженість їх архівних документів, у тому числі всіх первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції, і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб.»;
 
35. 11) у статті 42:
 
36. назву статті викласти в такій редакції:
 
37. «Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення»;
 
38. доповнити статтю частиною першою такого змісту:
 
39. «Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень мають право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок.».
 
40. У зв’язку з цим частину першу вважати відповідно частиною другою.
 
41. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.