Кількість абзаців - 163 Розмітка (ліва колонка)


Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. ПРО ТЕХНІЧНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
4. РОЗДІЛ І. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
6. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з технічною інвентаризацією об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
 
7. Дія цього Закону не поширюється на виконання робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель.
 
8. Стаття 2. Визначення термінів
 
9. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
10. технічна інвентаризація – це комплекс робіт з метою визначення складу, фактичної площі, об’єму, технічного стану та фізичного зносу об'єктів нерухомого майна з виготовленням відповідних документів;
 
11. первинна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка проводиться вперше;
 
12. поточна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка встановлює зміни технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна, за певний період часу після первинної інвентаризації;
 
13. інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт нерухомого майна;
 
14. технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна і містить основні відомості про нього (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об’єкту);
 
15. довідка-характеристика – документ, що містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна, та дані про його належність, місцезнаходження, склад та опис;
 
16. бюро технічної інвентаризації – комунальні підприємства, що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна;
 
17. заявник – замовник будівництва, власник чи користувач об’єкта нерухомого майна або об’єкта незавершеного будівництва.
 
18. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України.
 
19. Стаття 3. Законодавство про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
20. Законодавство про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного кодексу України, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
21. Стаття 4. Мета технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
22. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються з метою:
 
23. оцінки технічного стану наявних об'єктів нерухомого майна, визначення їх фактичної площі та об'єму шляхом обстеження;
 
24. інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених законом;
 
25. здійснення контролю за використанням і схоронністю житлового фонду та інших об’єктів нерухомого майна;
 
26. збору інформації та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
 
27. встановлення факту існування або припинення існування об’єкта нерухомого майна;
 
28. захисту прав та інтересів власників чи користувачів об’єктів нерухомого майна.
 
29. Стаття 5. Органи технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та їхні повноваження
 
30. Організацію та забезпечення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють бюро технічної інвентаризації - комунальні підприємства за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна.
 
31. До повноважень бюро технічної інвентаризації належить:
 
32. проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
 
33. надання в установленому законом порядку інформації про об'єкти нерухомого майна;
 
34. створення та ведення архівних справ з технічної інвентаризації.
 
35. Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
36. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:
 
37. бере участь у формуванні державної політики у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
 
38. здійснює нормативно-методичне забезпечення у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
 
39. організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації,
 
40. здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими нормативними документами.
 
41. РОЗДІЛ ІІ. Порядок здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
42. Стаття 7. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації
 
43. Технічна інвентаризація здійснюються щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди, зелені насадження.
У випадках, передбачених діючим законодавством, технічній інвентаризації можуть підлягати об'єкти нерухомого майна, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад, об’єкти у стадії руйнування.
 
44. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за їх місцезнаходженням.
 
45. У разі якщо об’єкт розташований на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, технічна інвентаризація здійснюються бюро технічної інвентаризації на території обслуговування якої розміщується більша за площею частина такого об’єкта.
 
46. Стаття 8. Підстави проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
47. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за ініціативою заявника або його довіреної особи, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна.
 
48. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, що є у державній власності, здійснюються за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном, що є у державній власності, а об’єктів нерухомого майна територіальної громади - за заявою органу (установи, підприємства або організації – балансоутримувача), уповноваженого управляти комунальним майном.
 
49. Технічна інвентаризація об'єктів безхазяйного нерухомого майна та самовільно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися за ініціативою відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
50. Технічна інвентаризація може проводитися за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
51. Стаття 9. Проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
52. Об’єкти нерухомого майна, розташовані на території України, підлягають технічній інвентаризації у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативними документами.
 
53. Роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна здійснюються за обов’язковою участю заявника або його довіреної особи, у присутності якого проводиться обстеження з обов’язковим підписанням ним відповідних документів.
 
54. Технічна інвентаризація поділяється на первинну та поточну.
 
55. Первинній технічній інвентаризації підлягають об'єкти нерухомого майна, технічна інвентаризація яких раніше не проводилася.
 
56. Первинна технічна інвентаризація є обов'язковою при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів нерухомого майна та при здійсненні державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва.
 
57. Поточна технічна інвентаризація проводиться з метою відображення змін технічних або якісних характеристик об'єктів нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації, та за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
58. Проведення технічної інвентаризації у випадку переходу права власності на об’єкт нерухомого майна не є обов’язковим, проводиться за домовленістю сторін договору.
 
59. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи, технічні паспорти, довідки-характеристики, довідки про відсоток готовності об’єктів нерухомого майна незавершених будівництвом, довідки про розрахунок часток про виділ, поділ та розподіл.
 
60. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюються за єдиними правилами (методиками), які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
61. Термін виконання робіт з технічної інвентаризації не може перевищувати один місяць.
 
62. Стаття 10. Інвентаризаційна справа об'єкта нерухомого майна
 
63. На кожний об'єкт нерухомого майна на весь час його існування формується та ведеться інвентаризаційна справа.
 
64. Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації передбачені нормативно-правовими актами, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства
 
65. При виявленні змін у технічному або якісному стані об'єкта нерухомого майна під час проведення поточної інвентаризації внесення змін до відповідних документів інвентаризаційної справи є обов’язковим.
 
66. Вилучення документів з інвентаризаційної справи забороняється, крім випадків, передбачених законом.
 
67. Стаття 11. Технічний паспорт
 
68. Порядок оформлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості та форма технічного паспорту затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
69. Наявність технічного паспорта на об'єкт нерухомості є обов'язковою.
 
70. При відчуженні об'єктів нерухомості технічний паспорт є невід’ємною частиною договору.
 
71. Стаття 12. Довідка-характеристика на об'єкти нерухомого майна
 
72. Довідка-характеристика видається на об'єкти нерухомого майна, щодо яких проведена технічна інвентаризація.
 
73. Довідка-характеристика видається на замовлення заявника або її довіреної особи на підставі матеріалів інвентаризаційної справи з урахуванням усіх змін, виявлених під час обстеження об'єкта нерухомого майна в порядку проведення технічної інвентаризації.
 
74. Форма довідки–характеристики та порядок її виготовлення затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
75. Термін дії довідки-характеристики становить один рік.
 
76. Стаття 13. Перелік документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
77. Документи, що подаються для проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна:
 
78. 1) у разі первинної технічної інвентаризації:
 
79. заява на виконання робіт;
 
80. документи, що засвідчують особу, - для фізичних осіб; установчі документи та доручення (за винятком керівника, який відповідно до установчих документів діє від імені юридичної особи без доручення) - для юридичних осіб;
 
81. документи, що посвідчують право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна;
 
82. документи, що засвідчують право на виконання будівельних робіт (будівельний паспорт, декларація про початок виконання будівельних робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт);
 
83. 2) у разі поточної технічної інвентаризації:
 
84. заява на виконання робіт або скарга фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
 
85. документи, що засвідчують особу, - для фізичних осіб; установчі документи та доручення (за винятком керівника, який відповідно до установчих документів діє від імені юридичної особи без доручення) - для юридичних осіб;
 
86. копії правовстановлювальних документів на об’єкти нерухомого майна та їх оригінали (для огляду)
 
87. документи, що засвідчують право на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт чи зміну цільового призначення об'єктів нерухомого майна;
 
88. раніше видані технічні паспорти.
 
89. Документи, що подаються для здійснення технічної інвентаризації, повинні бути оформлені належним чином, містити підписи посадових осіб, бути скріплені печатками.
 
90. Не приймаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями.
 
91. Надходження заяви і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації, підтверджується відповідним записом у книзі обліку заяв, а заявникові видається розписка на підтвердження одержаних документів із зазначенням дати прийому документів.
 
92. Для здійснення технічної інвентаризації з юридичними особами укладається договір, а з фізичними особами – замовлення-зобов'язання.
 
93. Стаття 14. Підстави для зупинення або відмови у здійсненні технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
94. Здійснення технічної інвентаризації зупиняється:
 
95. у разі незабезпечення доступу фахівцям з технічної інвентаризації до всіх приміщень об’єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;
 
96. у разі незабезпечення фахівцям з технічної інвентаризації безпечних умов праці безпосередньо на об’єкті нерухомого майна;
 
97. за заявою заявника або його довіреної особи про зупинення проведення технічної інвентаризації на об’єкті нерухомого майна.
 
98. Про зупинення проведення технічної інвентаризації з підстав, зазначених в другому - четвертому абзацах цієї статті, бюро технічної інвентаризації повідомляє заявника або його довірену особу не пізніше наступного робочого дня.
 
99. Здійснення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, які стали підставою для зупинення, або до надходження заяви заявника або його довіреної особи про зняття зупинення робіт, якщо зупинення відбулося з його ініціативи.
 
100. У здійсненні технічної інвентаризації може бути відмовлено у разі, якщо:
 
101. із заявою про здійснення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа;
 
102. об’єкт нерухомого майна або більша його частина розмішені на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
 
103. подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом.
 
104. За наявності підстав для відмови у проведенні технічної інвентаризації оформлюється відповідне рішення.
 
105. Рішення про відмову у здійсненні технічної інвентаризації об’єкта нерухомості може бути оскаржено в суді.
 
106. Виявлені факти самовільного будівництва та самовільного зайняття земельної ділянки не є підставою для відмови у здійсненні технічної інвентаризації.
 
107. Інформація про факти самовільного будівництва зазначається в інвентаризаційній справи та технічному паспорті.
 
108. Про виявлені факти самовільного будівництва фахівці з технічної інвентаризації зобов’язані повідомити місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
 
109. Стаття 15. Плата за послуги з технічної інвентаризації
 
110. Послуги з технічної інвентаризації фізичним та юридичним особам надаються на платній основі, крім випадків проведення технічної інвентаризації за зверненням органів місцевого самоврядування при розгляді справ за скаргами фізичних або юридичних осіб про порушення власником (утримувачем) об'єкту нерухомого майна вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
111. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна та видача відповідних технічних документів здійснюються за тарифами, затвердженими виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
112. Нормативи обчислення вартості послуг з технічної інвентаризації та порядок їх застосування визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
113. Стаття 16. Обов'язки, права і відповідальність осіб, що володіють та користуються об’єктами нерухомого майна
 
114. Заявники проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна зобов'язані:
 
115. забезпечити доступ фахівців з технічної інвентаризації на об’єкт у період проведення технічної інвентаризації та створити для них безпечні умови праці;
 
116. надати фахівцям з технічної інвентаризації інформацію, необхідну для проведення технічної інвентаризації.
 
117. Заявники проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна мають право на отримання технічного паспорту, довідки-характеристики тощо за результатами проведеної технічної інвентаризації.
 
118. Заявники проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна несуть відповідальність за повноту та достовірність надання відомостей і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації.
 
119. Стаття 17. Сфера використання матеріалів технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
120. Відомості, отримані в результаті технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фінансовими, податковими, статистичними та правоохоронними органами, судами:
 
121. для розгляду питань планування та забудови територій;
 
122. для організації обліку житлового та нежитлового фонду;
 
123. під час розгляду в судах майнових та інших спорів, пов’язаних з використанням та приналежністю об’єктів нерухомого майна;
 
124. у разі передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соцкультпобуту з державної у комунальну власність та навпаки;
 
125. для вчинення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна;
 
126. для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів нерухомого майна;
 
127. для вирішення інших питань, передбачених законом.
 
128. Інформація з інвентаризаційних справ видається за письмовими запитами про отримання інформації.
 
129. Стаття 18. Зберігання документів з технічної інвентаризації
 
130. Дані технічної інвентаризації зберігаються на паперових та електронних носіях, є комунальною власністю.
 
131. Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.
 
132. Створення архівів електронних документів з технічної інвентаризації, подання електронних документів до архівів відповідних органів місцевого самоврядування, а також порядок зберігання документів з технічної інвентаризації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
133. Архівні документи, що є комунальною власністю та містять технічну інформацію щодо об’єктів нерухомого майна, не підлягають приватизації, не можуть бути об'єктом продажу, міни, дарування, а також інших операцій, що можуть привести до їх відчуження.
 
134. Стаття 19. Доступ до архіву з технічної інвентаризації
 
135. Розпорядником інформації з архіву з технічної інформації є відповідний орган місцевого самоврядування.
 
136. Доступ до архіву забезпечується шляхом надання інформації за письмовими запитами про отримання інформації.
 
137. Строк надання інформації не може перевищувати чотирнадцяти календарних днів.
 
138. Запитувачами інформації з архіву технічної інвентаризації є:
 
139. власники, користувачі або особи, яким належать об’єкти нерухомого майна на законних підставах, їхні спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) або довірені особи;
 
140. суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
141. За надання інформації справляється плата. розмір якої встановлюються виконавчими органами місцевого самоврядування.
 
142. Суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за отримання інформації, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом
 
143. Порядок складання та подання запитів про отримання інформації з архіву з технічної інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 
144. Стаття 20. Інформаційна взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації
 
145. Порядок інформаційної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
146. Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
147. Особи, винні в порушенні законодавства про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, несуть цивільно-правову або адміністративну відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
148. Правопорушеннями у сфері технічної інвентаризації вважаються:
 
149. порушення вимог закону про технічну інвентаризацію:
 
150. безпідставна відмова у задоволенні письмового запиту про отримання інформації;
 
151. надання власниками (користувачами) об’єктів нерухомого майна недостовірних даних під час проведення технічної інвентаризації;
 
152. фальсифікація висновків технічної інвентаризації, що призвели за собою значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки.
 
153. РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
154. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
155. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
156. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
157. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
158. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
159. забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
160. 4. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
 
161. забезпечити створення та функціонування архівів електронних документів з технічної інвентаризації.
 
162. 5. Органам місцевого самоврядування та бюро технічної інвентаризації протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом здійснити переведення архівів з технічної інвентаризації на електронні носії.