Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості
 
3. Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, збільшення обсягів випуску високотехнологічних суден і військових кораблів, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств.
 
4. Стаття 1. Визнати суднобудування пріоритетною галуззю економіки України та провести з 1 липня 2012 року до 1 січня 2018 року економічний експеримент, метою якого є створення підприємствам суднобудівної промисловості України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету.
 
5. Експеримент поширюється на підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) та дослідно-конструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості.
 
6. Стаття 2. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості на період проведення економічного експерименту є:
 
7. - підвищення конкурентоспроможності продукції суднобудування України на зовнішніх ринках;
 
8. - створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку суднобудування України;
 
9. - сприяння здійсненню фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері суднобудування, розвиток науки та освіти;
 
10. - формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого та інших секторів економіки з учасниками суднобудування;
 
11. - стимулювання переходу до моделі інноваційного розвитку суднобудування України;
 
12. - удосконалення законодавства (податкового, митного, трудового, пенсійного а також щодо виконавчого провадження та здійснення державних закупівель в частині, що регулює діяльність суднобудування);
 
13. - збільшення кількості високопродуктивних робочих місць в суднобудуванні України, запобігання відтоку висококваліфікованих робітників та інженерних кадрів на роботи в інші країни;
 
14. - забезпечення високого професіоналізму управлінського процесу і всіх ділянок трудової діяльності кваліфікованими працівниками, здатними забезпечувати відродження галузі, шляхом сприяння їхньої продуктивної праці, професійної мобільності та конкурентоспроможності;
 
15. - укріплення обороноздатності держави;
 
16. - активізація міжнародного співробітництва та поліпшення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та високо конкурентне суднобудування.
 
17. Стаття 3. Основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості реалізують шляхом:
 
18. - надання державних гарантій за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);
 
19. - здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків до рівня облікової ставки Національного банку України, діючої на дату сплати процентів за отриманими кредитами;
 
20. - надання пільг зі сплати податків і зборів та/або встановлення спеціальних режимів оподаткування у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
 
21. - у порядку, встановленому митним законодавством, звільнення від податку на додану вартість та мита операцій із ввезення товарів, які використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів;
 
22. - стимулювання зростання рівня заробітної плати в галузі в тому числі шляхом зниження розміру нарахувань на фонд оплати праці;
 
23. - збільшення рівня державних замовлень, в тому числі державних оборонних замовлень;
 
24. - стимулювання, у порядку встановленому законом, продажу продукції суднобудування на експорт;
 
25. - надання інших видів підтримки, не забороненої українським законодавством та міжнародними угодами.
 
26. Стаття 4. Суми пені, штрафних і фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих на податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які обліковуються у підприємств суднобудівної промисловості станом на 1 липня 2012 року підлягають списанню у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
27. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року і діє до 1 січня 2018 року.
 
29. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
30. 1) Закон України "Про державну підтримку суднобудівної промисловості України" (Відомості Верховної Ради України, 1998, №18, ст.90);
 
31. 2) Закон України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3, ст. 20 із наступними змінами).
 
32. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
33. 1) частину п’яту статті 65 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №19-20, ст.142 №45 ст. 476) викласти у такій редакції:
 
34. "Не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом:
 
35. кошти, що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
 
36. суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), отримані від замовників морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення або від замовників ремонту, модернізації морських, річкових суден, інших плавучих засобів та суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва або ремонту морських, річкових суден, а також на виготовлення або ремонт суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, що перебувають на окремих рахунках цих підприємств";
 
37. 2) частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, №33, ст. 471) доповнити абзацом такого змісту:
 
38. "товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється державними комерційними підприємствами та господарськими товариствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), дослідно-конструкторськими організаціями (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), у разі, якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень";
 
39. 3) у Законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011, №2-3, ст.11):
 
40. пункт 1 частини першої статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
 
41. "На період до 1 січня 2018 року, платники, зазначені в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), звільняються від сплати єдиного внеску на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності";
 
42. частину п’яту статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
 
43. "На період до 1 січня 2018 року, для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), розмір єдиного внеску встановлюється у розмірі 33,2 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску".
 
44. 4. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
45. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
46. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.