Кількість абзаців - 60 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів (Друге читання)

0. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. До статті 188? Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) внести такі зміни:
 
4. 1) в абзаці другому частини першої слова “від п’яти до восьми” замінити словами “від двадцяти п’яти до п’ятдесяти”;
 
5. 2) частину другу викласти в такій редакції:
 
6. «Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання або несвоєчасне подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів
 
7. - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
8. 2. У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 35, № 32, ст. 271; 2010 р., № 48, ст. 564):
 
9. 1) у частині другій статті 10 слова «Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики»;
 
10. 2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
 
11. «Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі з умовами виконання роботи вдома, здійснюючи для цього (з урахуванням індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю особи) розумне пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устатковання, обладнання тощо.»;
 
12. 3) у статті 18:
 
13. частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
14. «Підбір робочого місця (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється переважно підприємством, установою, організацією, фізичною особою, яка використовує найману працю, де (в якої) настала інвалідність, з урахуванням наявних у інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.
 
15. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
16. частину четверту виключити;
 
17. 4) частини другу - четверту статті 18? викласти в такій редакції:
 
18. «Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
19. Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інваліда з урахуванням його побажань, наявних в інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.
 
20. Фонд соціального захисту інвалідів може надавати за рахунок та в межах суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 цього Закону, та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій, що надійшли до державного бюджету, дотацію роботодавцям на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні, а також здійснювати професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку зазначеної категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
21. 5) у статті 19:
 
22. у частині першій слова «середньооблікової чисельності» замінити словами «середньооблікової кількості»;
 
23. у першому реченні частини другої слова «і забезпечують працевлаштування інвалідів» виключити;
 
24. частини третю, шосту, сьому, десяту викласти в такій редакції:
 
25. «Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів шляхом їх прийому за основним місцем роботи на наявні або створені робочі місця у рахунок нормативів робочих місць згідно з вимогами статей 17 - 19 цього Закону.»;
 
26. «До виконання підприємствами, установами, організаціями (крім тих, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів), фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, може бути зараховано за рішенням Комісії визначену кількість інвалідів, що забезпечені роботою на підприємствах, в організаціях громадських організацій інвалідів, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, шляхом укладення договорів на виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які виготовляються безпосередньо інвалідами.
 
27. Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до виконання нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.»;
 
28. «Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі нереєстрації або несвоєчасної реєстрації у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, незабезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання або несвоєчасного подання відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.»;
 
29. доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:
 
30. «До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно із частиною першою цієї статті, зараховується забезпечення роботою інвалідів І групи та інвалідів із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю ІІ групи, які працюють за основним місцем роботи на таких підприємствах, в установах, організаціях, у фізичних осіб, як один працюючий інвалід до двох штатних працівників.».
 
31. У зв’язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;
 
32. 6) у статті 20:
 
33. у першому реченні частини першої слово «чисельність» замінити словом «кількість»;
 
34. абзац шостий частини шостої викласти в такій редакції:
 
35. «надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення робочих місць, у тому числі спеціальних, для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу. Дотації надаються підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів лише за наявності відповідного рішення Комісії; «;
 
36. частину восьму після слова «обліку» доповнити словами «та контролю за їх сплатою і використанням, що здійснюється зазначеними відділеннями».
 
37. 3. Частину другу статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2009 р., № 18, ст. 247) доповнити абзацом такого змісту:
 
38. «Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, зокрема прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, зареєстроване місце проживання, відомості про інвалідність, зайнятість, трудову діяльність, також використовуються для формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності в установленому Пенсійним фондом України порядку, погодженому з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.».
 
39. 4. Абзаци тридцять перший і тридцять третій статті 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36) викласти в такій редакції:
 
40. «спеціальне робоче місце інваліда - окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, які потребують додаткових заходів з організації праці особи або створюються з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом розумного пристосування та/або встановлення основного чи додаткового устатковання, обладнання тощо; «;
 
41. «реабілітаційна установа - підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до встановлених законодавством державних норм і нормативів у сфері реабілітації.»;
 
42. 2) у статті 41:
 
43. частину першу викласти в такій редакції:
 
44. «Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень, зайнятість, трудову діяльність інвалідів, дітей-інвалідів, склад сім’ї, рівень доходів, потребу у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, реабілітаційними послугами, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо. Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
45. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
46. «Залучення підприємств, установ та організацій, що здійснюють реабілітаційні заходи, до формування та підтримки інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів, обмін інформаційними ресурсами між центральним, регіональним та місцевим рівнями, зазначеними у цій статті, а також доступ до них здійснюється в порядку, затвердженому відповідним центральним органом виконавчої влади, який бере участь у реалізації державної політики у сфері реабілітації інвалідів.».
 
47. 5. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
 
48. 1) у статті 8:
 
49. у частині тринадцятій слова «працюючих інвалідів» замінити словами «інвалідів, які працюють на цьому підприємстві, в установі, організації за основним місцем роботи»;
 
50. у частині чотирнадцятій:
 
51. в абзаці першому слова «в яких кількість інвалідів» замінити словами «в яких кількість інвалідів, для яких це підприємство, організація є основним місцем роботи, «;
 
52. абзац другий викласти в такій редакції:
 
53. «Єдиний внесок для підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів, для яких таке підприємство, організація є основним місцем роботи, становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5, 5 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для інвалідів, які працюють на відповідному підприємстві, в організації за основним місцем роботи.»;
 
54. 2) у статті 17:
 
55. частину першу після слів «соціального страхування» доповнити словами «, а також для формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації інвалідів у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності»;
 
56. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
 
57. «5. Пенсійний фонд у встановленому ним порядку, погодженому з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, надає інформацію (прізвище, ім’я і по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, зареєстроване місце проживання, відомості про інвалідність, зайнятість, трудову діяльність) з Державного реєстру центральному органові виконавчої влади у сфері соціальної політики для внесення її до централізованого банку даних з проблем інвалідності.».
 
58. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.
 
59. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.