Кількість абзаців - 64 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами
 
2. З метою стимулювання в Україні екологічних інвестицій, розвитку сфери поводження з відходами, а також максимального залучення відходів у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. До Закону України «Про відходи» () (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р, N 6, ст.140; 2010 р., N 10, ст..107):
 
5. 1.1 У преамбулі після слова «зберіганням» доповнити словом «сортуванням»;
 
6. 1.2. У Статті 1:
 
7. 1) абзац 5 після слова «перевезення» доповнити словом «сортування»;
 
8. 2) абзаци 5 та 15 після слова «оброблення» доповнити словом «перероблення»;
 
9. 3) абзаци 15 та 18 після слова «зберігання» доповнити словом «сортування»;
 
10. 4) абзаци 20 та 21 викласти у такій редакції:
 
11. «відходи як вторинна сировина – відходи придатні для використання в якості вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;
 
12. операції поводження з відходами як вторинною сировиною - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, сортуванням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;»;
 
13. 5) абзац 27 викласти у такій редакції:
 
14. «послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;»;
 
15. 6) після абзацу 27 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
16. «послуги з перероблення відходів – сортування, оброблення, утилізація, видалення та знешкодження побутових відходів відповідно до правил благоустрою;
 
17. послуги з захоронення відходів - захоронення решток побутових відходів, після їх перероблення на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах відповідно до правил благоустрою;»;
 
18. У зв’язку із цим абзац 28 вважати абзацом 30;
 
19. 7) абзац 30 викласти в новій редакції:
 
20. «сортування відходів – розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.»;
 
21. 8) після абзацу 30 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
22. «джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житло, установа, організація, територія);».
 
23. 1.3. Статтю 3 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
24. «д) стимулювання інвестицій у сферу поводження з відходами, наукові дослідження та розвиток технологій у цій сфері.».
 
25. 1.4. Частину першу статті 4 доповнити після слова «заготівлею» словом «сортуванням».
 
26. 1.5. У частині першій статті 15:
 
27. 1) пункт б) викласти у новій редакції:
 
28. б) з 1 січня 2013 року укласти договори на вивезення побутових відходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на території за місцем їхнього проживання;
 
29. 2) після пункту б) доповнити новими пунктами:
 
30. в) вносити в установленому порядку плату за надані послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 
31. г) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;».
 
32. У зв’язку з цим пункт в) вважати пунктом д).
 
33. 1.6. Статтю 17 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
34. «Юридичні особи, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території забезпечують їх роздільне збирання.».
 
35. У зв’язку з чим частину другу вважати частиною третьою.
 
36. 1.7. У статті 32:
 
37. 1) Пункт а) частини першої доповнити новим реченням у такій редакції:
 
38. «Ліміти на розміщення відходів як вторинної сировини на територіях (об’єктів) суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері не встановлюються;»;
 
39. 2) Частину першу доповнити новим пунктом, виклавши його у такій редакції:
 
40. «і) з 1 січня 2016 року захоронення не оброблених (не перероблених) відходів.»
 
41. 1.8. У статті 35-1:
 
42. 1) Частину другу і третю викласти у такій редакції:
 
43. «Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.
 
44. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування, а у випадках, встановлених законом, - місцевою державною адміністрацією на конкурсних засадах, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.»;
 
45. 2) Частину п’яту викласти у такій редакції:
 
46. «Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.»;
 
47. 3) Частину восьму викласти у такій редакції:
 
48. «Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів та передаються спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.»
 
49. 2. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) новими статтями 152-1 і 152-2 такого змісту:
 
50. Стаття 152-1 Порушення вимог цього закону та інших нормативно-правових актів щодо поводження з відходами
 
51. Порушення вимог цього закону та інших нормативно-правових актів щодо поводження з відходами в т.ч. щодо укладення договору на вивіз відходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться джерело утворення відходів, -
 
52. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
53. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, -
 
54. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
55. Стаття 152-2 Порушення заборони на захоронення не оброблених (не перероблених) відходів
Порушення заборони на захоронення не оброблених (не перероблених) відходів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
56. ІІ. Прикінцеві положення
 
57. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
58. 2. Стаття 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
59. Стаття 152-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
60. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
61. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
62. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
63. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.