Кількість абзаців - 91 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних переговорів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення сторін колективних переговорів"
 
2. І. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Закону України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 36 (07.09.93), ст. 361) такі зміни:
 
4. 1) у преамбулі слово "власників" замінити на слово "роботодавців";
 
5. 2) у статті 1 слова "трудящих, власників та уповноважених ними органів" замінити на слова "працівників та роботодавців";
 
6. 3) у статті 2 частину третю викласти у наступній редакції:
 
7. "Угода укладається на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або трьохсторонній основі:
 
8. на національному рівні - генеральна угода;
 
9. на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;
 
10. на територіальному рівні - територіальні угоди."
 
11. 4) у статті 3:
 
12. в частині першій слова "власником або уповноваженим ним органом" та слово "трудящих" замінити на слова "роботодавцем" та "працівників" відповідно;
 
13. частини другу, третю четверту замінити частиною наступного змісту:
 
14. "Сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.";
 
15. 5) статтю 4 викласти у наступній редакції:
 
16. "Стаття 4. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод
 
17. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.
 
18. При наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів, вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.
 
19. У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі, загальні збори (конференція) трудового колективу приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з роботодавцем.
 
20. При наявності на національному, галузевому, територіальному рівнях кількох репрезентативних відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні сформувати спільний представницький орган.
 
21. Ініціатива укладення угоди про утворення спільного представницького органу суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців відповідного рівня може виходити від будь-якого репрезентативного відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єкта профспілкової сторони та сторони роботодавців.
 
22. Професійні спілки та їх об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення своїх інтересів під час ведення колективних переговорів та укладання угод відповідного рівня.
 
23. Спільний представницький орган сторони профспілок, роботодавців може вести переговори та укладати колективні угоди відповідного рівня за дорученням його членів, які є репрезентативними відповідно до законодавства України про соціальний діалог.";
 
24. 6) у статті 6 слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити на слово "роботодавець" у відповідних відмінках;
 
25. 7) в абзаці 10 частини другої статті 7 слово "трудящих" замінити словом "працівників";
 
26. 8) у статті 8:
 
27. в частині першій слово "державному" замінити словом "національному";
 
28. у частині третій слово "трудящих" замінити словом "працівників";
 
29. у частині четвертій слово "регіональному" замінити словом "територіальному";
 
30. 9) у статті 9:
 
31. у частині першій, четвертій, дев’ятій слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках; слова "галузевої, регіональної" замінити словами "галузевої (міжгалузевої), територіальної";
 
32. у частині третій після слова "договір" у відповідних відмінках додати слово " (угода)" у відповідних відмінках;
 
33. частину десяту викласти у наступній редакції:
 
34. "Галузеві (міжгалузеві) та територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством соціальної політики України, а колективні договори та територіальні угоди іншого рівня реєструються місцевими органами виконавчої влади.";
 
35. 10) у статтях 17, 18, 19 слова "власник або уповноважений ним орган" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках.
 
36. 2. В Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (2591-VІ, Відомості Верховної Ради України, 2011, N 9 (04.03.2011), ст.58):
 
37. 1) у статті 20:
 
38. абзац третій пункту 2 частини першої викласти у наступній редакції:
 
39. "виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин";
 
40. абзац шостий пункту 2 частини першої доповнити сполученням наступного змісту: "забезпечує виконання положень Генеральної угоди в межах взятих на себе зобов’язань";
 
41. 2) пункт шостий частини першої статті 42 доповнити словами "Генеральну угоду".
 
42. 3. В Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 45 (12.11.99), ст. 397):
 
43. 1) у частині третій статті 20 слова "державному, галузевому або регіональному" замінити словами "національному, галузевому (міжгалузевому) або територіальному";
 
44. 2) у пункті 16 частини першої статті 38 слово "власникові" замінити словом "роботодавцеві".
 
45. 4. В Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 34, ст. 227):
 
46. 1) у статті 3:
 
47. в абзаці 2 частини першої сполучення "власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник" замінити словом "роботодавець";
 
48. абзац 2 доповнити реченням "За дорученням, інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація, об’єднання організацій";
 
49. в абзаці 3 частини першої сполучення "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники" замінити словами "організації роботодавців, їх об'єднання";
 
50. в абзаці 4 частини першої сполучення "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники) на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України" замінити словами "всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців";
 
51. 2) у частині третій статті 4 сполучення "власнику або уповноваженому ним органу (представнику)" замінити сполученням "роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації, об’єднанню організацій".
 
52. 3) у статті 5:
 
53. в частині першій сполучення "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити сполученням "Роботодавець або уповноважена ним особа, організація, об’єднання організацій";
 
54. в частині другій сполучення "уповноваженого власником органу (представника)" замінити сполученням "роботодавця або уповноваженої ним особи, організації, об’єднання організацій";
 
55. в частині третій слова "власником або уповноваженим ним органом (особою)", "власника або відповідного вищестоящого органу управління" замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках;
 
56. в частині четвертій слова "власника або відповідного вищестоящого органу управління" замінити словом "роботодавця".
 
57. 4) у статті 6:
 
58. в частині першій слова "власника чи уповноваженого ним органу (представника) або" замінити словом "роботодавця";
 
59. в частині другій слова "власника чи уповноважений ним орган (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
60. 5) у частині другій статті 17 слова "власника або уповноваженого ним органу (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
61. 6) у частині третій статті 18 слова "власник чи уповноважений ним орган (представник" замінити словом "роботодавець";
 
62. 7) у статті 19:
 
63. в частині шостій слова "власника або уповноважений ним орган (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
64. в частині сьомій слова "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити словом "роботодавець";
 
65. 8) у частині другій статті 21 слова "власником або уповноваженим ним органом (представником)" замінити словом "роботодавцем";
 
66. 9) в частині першій статті 23 слова "Власник або уповноважений ним орган (представник)" замінити словом "роботодавець";
 
67. 10) в частині третій статті 27 слова "власника або уповноваженого ним органу (представника)" замінити словом "роботодавця";
 
68. 11) в частинах другій, третій статті 34 слова "власник або уповноважений ним орган (представник)" у відповідних відмінках замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках.
 
69. 5. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 22 (02.06.2000), ст. 171):
 
70. у статті 1:
 
71. у пункті 9 частини першої слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем";
 
72. абзац другий пункту 10 частини першої викласти у наступній редакції:
 
73. "юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб";
 
74. абзац третій пункту 10 частини першої виключити.
 
75. 6. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 46-47 (26.11.99), ст. 403):
 
76. 1) абзаци другий, третій частини першої статті 7 замінити новим абзацом такого змісту:
 
77. "юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.";
 
78. 2) в абзаці третьому частини четвертої статті 34 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити на слово "роботодавцем".
 
79. 7. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 14 (06.04.2001), ст. 71):
 
80. 1) в статті 1 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавець";
 
81. 2) пункт 5 частини першої статті 2 викласти у наступній редакції:
 
82. "роботодавець - юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб."
 
83. 8. В Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 11 (16.03.2001), ст. 47):
 
84. у частині другій статті 2 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем".
 
85. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
86. ІІІ. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
87. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
88. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
89. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
90. Голова Верховної Ради України В.М. Литвин