Кількість абзаців - 74 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року" (щодо вдосконалення окремих положень) (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року" (щодо вдосконалення окремих положень)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" (Голос України, 2012, 08, 04.08.2012 № 142) такі зміни:
 
4. 1) у преамбулі:
 
5. слова "на звичайній виборчій дільниці під час проведення виборів народних депутатів України у день голосування 28 жовтня 2012 року" замінити словами "на звичайних виборчих дільницях у день голосування на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року";
 
6. доповнити словами "а також зберігання та використання створеної в процесі відеоспостереження інформації";
 
7. 2) у статті 1:
 
8. у частині першій:
 
9. слова "і можливості отримання відеозапису" замінити словами "а також створення відеозапису";
 
10. слова "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці (далі - дільничної виборчої комісії) встановлюється система" замінити словами "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці використовується система";
 
11. слова " (далі за текстом - система відеоспостереження)" замінити словами " (далі - система відеоспостереження)";
 
12. слова "забезпечує збереження інформації, передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду" замінити словами "забезпечує створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці з можливістю його перегляду";
 
13. слова "подальшої її збереження" замінити словами "подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації";
 
14. частину другу викласти в такій редакції:
 
15. "Система відеоспостереження не встановлюється у приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних та спеціальних виборчих дільниць.";
 
16. 3) у статті 2:
 
17. слово "Застосування системи" замінити словами "Використання системи";
 
18. слова "дільничною виборчою комісією" виключити;
 
19. слова "передбачених статтею 1" замінити словами "передбачених частиною другою статті 1";
 
20. доповнити частиною такого змісту:
 
21. "У разі технічної неможливості забезпечити передачу зображення з приміщення для голосування окремої звичайної виборчої дільниці система відеоспостереження у такому приміщенні використовується для створення та зберігання відповідної інформації.";
 
22. 4) у статті 3:
 
23. у частині першій слова "у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії" замінити словами "у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці";
 
24. у частині другій слова "вимоги щодо конфігурації, а також технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджуються" замінити словами "технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджується";
 
25. 5) у статті 4:
 
26. у частині першій:
 
27. слова "безперервного функціонування системи відеоспостереження у день голосування для можливості передачі відеозображення з дільниці та його перегляду у режимі реального часу на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет" замінити словами "безперервного функціонування системи відеоспостереження у режимі передачі зображення";
 
28. слова "не пізніше початку підготовчого засідання відповідної дільничної виборчої комісії" замінити словами "одночасно з початком підготовчого засідання, передбаченого частиною третьою статті 84 Закону України "Про вибори народних депутатів України";
 
29. слова "і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування" замінити реченням такого змісту: "Функціонування системи відеоспостереження у такому режимі припиняється о 20 годині дня голосування";
 
30. у частині другій:
 
31. слова "після закінчення голосування на виборчій дільниці" замінити словами і "з 20 години дня голосування"
 
32. слова "та про повторний підрахунок голосів" виключити; .
 
33. слова "у режимі відеозапису і збереження відеозображення" замінити словами "у режимі запису і збереження інформації";
 
34. друге речення замінити двома реченнями такого змісту: "Інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, може використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія надає відповідну інформацію за запитом правоохоронних органів, рішенням суду, а також може надавати таку інформацію у встановленому нею порядку за запитом політичних партій - суб’єктів виборчого процесу та кандидатів у народні депутати України. ";
 
35. 6) у статті 5:
 
36. у частині першій:
 
37. слова "і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення", "виборців і громадськості" виключити;
 
38. слова "підрахунку виборчих бюлетенів" замінити словами "підрахунку голосів";
 
39. у частині другій:
 
40. слова "порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях, використання на виборчій дільниці засобів відеоспостереження" замінити словами "порядок використання системи відеоспостереження на виборчих дільницях";
 
41. після слова "доступу" доповнити словами "на виборчу дільницю відповідного технічного персоналу";
 
42. 7) у статті 7:
 
43. у частині першій:
 
44. слова "з приміщення дільничної виборчої комісії" виключити;
 
45. після слів "рішення про створення" доповнити словами "та порядок функціонування";
 
46. після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "яка є розпорядником цього сайту";
 
47. доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
48. "Порядок використання, транспортування та зберігання носіїв з інформацією, створеною з використанням системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць, з яких не здійснювалася передача зображення, встановлюється Центральною виборчою комісією.";
 
49. у частині третій:
 
50. слова "матеріали відеоспостереження зберігаються" замінити словами "інформація, створена з використанням системи відеоспостереження зберігається";
 
51. після слова "зберігається" доповнити словами "Центральною виборчою комісією";
 
52. слова "знищуються в установленому Центральною виборчою комісією порядку" замінити словами "підлягає знищенню";
 
53. друге речення виключити;
 
54. 8) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
55. "Стаття 7. Порядок використання програмно-апаратних комплексів та іншого обладнання, необхідного для створення та функціонування системи відеоспостереження, встановлюється Центральною виборчою комісією, виходячи з технічного завдання, передбаченого у статті 3 цього Закону.";
 
56. 9) у статті 8:
 
57. окреслити комами слова "передбачених цим Законом";
 
58. 10) у статті 9:
 
59. слова "систем відеоспостереження" замінити словами "системи відеоспостереження";
 
60. 11) у статті 10:
 
61. позначити назву статті 10 "Прикінцеві положення" і викласти її в такій редакції:
 
62. «Стаття 10. Прикінцеві положення
 
63. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.";
 
64. доповнити частиною такого змісту:
 
65. "2. До системи відеоспостереження, що утворюється відповідно до цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.";
 
66. у пункті 1:
 
67. слова "придбання, монтажу" замінити словом "створення";
 
68. слова "систем відеоспостереження на виборчих дільницях" замінити словами "системи відеоспостереження";
 
69. у пункті 2:
 
70. у підпункті 2 слова "слова технічне завдання та конфігурацію" замінити словами "технічне завдання на";
 
71. пункт 4 виключити;
 
72. пункти 1 - 3 статті 10 вважати частинами третьою - п’ятою статті 10 "Прикінцеві положення".
 
73. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.